[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5"

Transkrypt

1 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H Y k o l o rk w y m i a r J e d n o s t k a m i a r y s z a c o w a n a i l o i l o C e n a j e d n o s t k o w a n e t t o Z a ł» c z n i k n r 1 S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u 1 E m u l s y j n a f a r b a d o w n t r z E m u l s y j n a f a r b a d o w n t r z p r z e z n a c z o n a d o d e k o r a c y j n e g o m a l o w a n i a c i a n i s u f i t ó w w e w n» t r z p o m i e s z c z e o r a z w o b i e k t a c h u y t e c z n o c i p u b l i c z n e j w y k o n a n y c h z t y n k ó w c e m e n t o w o - w a p i e n n y c h, t y n k ó w g i p s o w y c h, b e t o n u o r a z p ł y t g i p s o w o - k a r t o n o w y c h F a r b a n a d a j e s i r ó w n i e d o m a l o w a n i a k a m i e n i a, c e g ł y o r a z e l e m e n t ó w d r e w n i a n y c h i d r e w n o p o c h o d n y c h L e p k o B r o o k f i e l d 2 0 ± 2 o C, m i n [ m P a s ] G s t o 2 0 ± 0, 5 o C, [ gk c m 3 ] 1, C z a s s c h n i c i a p o w ł o k i w 2 3 ± 2 o C, [ h ] 2 h N a n o s z e n i e d r u g i e j w a r s t w y, [ h ] p o 2 h Z a w a r t o c z c i s t a ł y c h, m i n [p w a g ] 4 7, 0 O d c z y n p H 8 g 8, 7 S t o p i e b i e l i m i n [p ] ( d o t y c z y b i a ł e g o ) 8 6 Z a l e c a n a g r u b o p o w ł o k i n a m o k r o [ μ m ] 8 0 O d p o r n o n a s z o r o w a n i e K l a s a 5 P o ł y s k m a t N a j w i k s z y r o z m i a r z i a r n a ( g r a n u l a c j a ) [ μ m ] d r o b n a d o W s p ó ł c z y n n i k k o n t r a s t u ( z d o l n o k r y c i a ) K l a s a 2 p r z y 7 m 2k l W y d a j n o d o 1 3 m 2k l p r z y j e d n e j w a r s t w i e w z a l e n o c i o d c h ł o n n o c i p o d ł o a ł a t w o w s t o s o w a n i u d u a s i ł a k r y c i a w y j» t k o w a t r w a ł o b i e l i z e w z g l d u n a m a t o w y w y g l» d p o w ł o k i s z c z e g ó l n i e p o l e c a n a d o m a l o w a n i a s u f i t ó w o p a k o w a n i a o p o j e m n o c i 1 0 l b i a ł y 1 0 l p s z a r y 1 0 l p ó ł t y 1 0 l p 2 3 F a r b a l a t e k s o w a d o c i a n i s u f i t ó w F a r b a a k r y l o w a p r z e z n a c z o n a d o m a l o w a n i a e l e w a c j i b u d y n k ó w o c h r o n n o - d e k o r a c y j n e m a l o w a n i e c i a s u f i t ó w w e w n» t r z p o m i e s z c z e, p o l e c a n a d o p o m i e s z c z e s z c z e g ó l n i e n a r a o n y c h n a o k r e s o w e d z i a ł a n i e w i l g o c i ( k u c h n i e, ł a z i e n k i, p r a l n i e ) F a r b a a k r y l o w a p r z e z n a c z o n a d o m a l o w a n i a e l e w a c j i b u d y n k ó w o r a z c i a n w e w n» t r z p o m i e s z c z e, w y k o n a n y c h z t y n k ó w c e m e n t o w o - w a p i e n n y c h, t y n k ó w g i p s o w y c h, b e t o n u, p ł y t g i p s o w o - k a r t o n o w y c h o d p o r n a n a s z o r o w a n i e, t ł u s z c z, z a b r u d z e n i a o r a z w i l g o L e p k o B r o o k f i e l d 2 0 ± 2 o C, m i n [ m P a s ] g G s t o 2 0 ± 0, 5 o C, [ gk c m 3 ] n a j w y e j 1, C z a s s c h n i c i a p o w ł o k i w 2 3 ± 2 o C, [ h ] 4 h N a n o s z e n i e d r u g i e j w a r s t w y, [ h ] p o 4 h Z a w a r t o c z c i s t a ł y c h, m i n [p w a g ] 5 0 O d c z y n p H 8 g 8, 7 S t o p i e b i e l i m i n [p ] ( d o t y c z y b i a ł e g o ) 8 6 Z a l e c a n a g r u b o p o w ł o k i n a m o k r o [ μ m ] 9 0 O d p o r n o n a s z o r o w a n i e K l a s a 2 P o ł y s k M a t ( G 3 ) W i e l k o z i a r n a [ μ m ] < D r o b n e ( S 1 ) G r u b o p o w ł o k i n a s u c h o [ μ m ] > 5 0 < ( E 2 ) W y d a j n o d o 1 2 m 2k l c i a n y w e w n t r z n e ( b i a ł y ), d o 8 m 2k l f a s a d y ( b i a ł y ), d o 1 0 m 2k l ( k o l o r y ) p r z y j e d n e j w a r s t w i e w z a l e n o c i o d c h ł o n n o c i i c h r o p o w a t o c i p o d ł o a W s p ó ł c z y n n i k p r z e n i k a n i a p a r y w o d n e j S d < 0, 1 4 [ m ] D u y K l a s a 1 ( V 1 ) > [ gk ( m 2 d ) ] D u y K l a s a 1 ( V 1 ) P r z e p u s z c z a l n o w o d y [ k gk ( m 2 h 0, 5 ) ] < 0, 5 > 0, 1 r e d n i a K l a s a 2 ( W 2 ) K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0 ł a t w o w s t o s o w a n i u d u a s i ł a k r y c i a w y j» t k o w a t r w a ł o b i e l i z e w z g l d u n a m a t o w y w y g l» d p o w ł o k i s z c z e g ó l n i e p o l e c a n a d o m a l o w a n i a s u f i t ó w o p a k o w a n i a o p o j e m n o c i 1 o d p o r n a n a d z i a ł a n i e c z y n n i k ó w a t m o s f e r y c z n y c h p o d w y s z o n a o d p o r n o n a p r o m i e n i o w a n i e U V o d p o r n a n a s z o r o w a n i e n a m o k r o u m o l i w i a p r a w i d ł o w e f o d d y c h a n i es c i a n o p a k o w a n i a o p o j e m n o c i 1 0 l b i a ł y 1 0 l p b i a ł y 1 0 l p s z a r y 1 0 l 4 2 3p b i a ł y R A L l 2 2 3p p o p i e l a t y R A L l 2 2 3p ó ł t y 1 0 l p z i e l o n y 1 0 l p S t r o n a 1 z 1 5

2 4 S y l i k o n b u d o w l a n y P o ł» c z e n i a s t o l a r k i D o u s z c z e l n i a n i a o k i e n D o m o c o w a n i a l u s t e r E l a s t y c z n e, j e d n o s k ł a d n i k o w e s i l i k o n o w e s z c z e l i w o S i l i k o n u t w a r d z a s i p o d c z a s r e a k c j i z w i l g o c i» z a w a r t» w p o w i e t r z u N e u t r a l n y U n i w e r s a l n e z a s t o s o w a n i e w s z e r o k i m z a k r e s i e z a r ó w n o w e w n» t r z j a k i n a z e w n» t r z, d o ł» c z e n i a, l a k o w a n i a C z a s o b r ó b k i m i n u t N a d a j e s i d o k l e j e n i a l u s t e r b e z s t o s o w a n i a T e m p e r a t u r a o b r ó b k i 5 C d o 4 0 C d o d a t k o w y c h e l e m e n t ó w O d p o r n o n a d z i a ł a n i e t e m p e r a t u r C d o D o b r z e p r z y c z e p n y d o b e t o n u i m a t e r i a ł ó w m u r o w y c h C D o b r z e p r z y c z e p n y d o g ł a d k i c h p o d ł o y s z k ł a, c e r a m i k i, D o p u s z c z a l n e c a ł k o w i t e o d k s z t a ł c e n i e m a x 2 5 p p o w i e r z c h n i s z k l i w i o n y c h, g l a z u r o w a n y c h i e m a l i o w a n y c h O k r e s p r z e c h o w y w a n i a 1 8 m i e s i c y N i e j e s t s z k o d l i w y d l a z d r o w i a C a ł k o w i t e u t w a r d z e n i e n a s t p u j e p o 6-8 d n i a c h O d p o r n y n a d z i a ł a n i e c h e m i k a l i ó w n i e s t a r z e j e s i Z a w i e r a o d p o w i e d n i e a p r o b a t y p o j e m n o m l m l p 5 S z p a c h l ó w k a 6 Z a p r a w a b e t o n o w a z a p r a w y m u r a r s k i e z a p r a w y t y n k a r s k i e f a r b y w a p i e n n e P r z e z n a c z e n i e B e t o n B 2 0 j e s t b e t o n e m d r o b n o z i a r n i s t y m, p r z e z n a c z o n y m d o w y k o n y w a n i a p r a c b e t o n i a r s k i c h S z e r o k o m m m m 8 0 m m 6 0 m m 4 0 m m D a n e t e c h n i c z n e W i e l k o z i a r n a K l a s a w y t r z y m a ł o c i K o n s y s t e n c j a r o b o c z a G s t o Z u y c i e W y d a j n o 0-4 m m C 1 6k 2 0 C l - F 3 8 o k k gk m 3 o k 2 0 k gk m 2k c m g r u b o c i w a r s t w y z 1 w o r k a ( 2 5 k g ) o k 1 3 I e j w izea p r a w y b e t o n o w e j, p r z y o k 3 l w o d y F o r m a d o s t a w y W o r k i 2 5 i 4 0 k g, S z p a c h e l k a w y k o n a n a z e s t a l p o l e r o w a n e j D u a s p r y s t o o s t r z a E r g o n o m i c z n y, w y g o d n y u c h w y t o s z e r o k o c i a c h o p i s a n y c h w k o l u m n i e n r 6 P r o d u k t G o t o w a, s u c h a z a p r a w a b e t o n o w a k l a s y C 1 6k 2 0 S k ł a d C e m e n t, k r u s z y w o, d o d a t k i W ł a c i w o c i B e t o n B 2 0 j e s t d o s t p n y w w o r k a c h i l u z z a p e w n i a w y g o d w u y c i u i ł a t w o t r a n s p o r t u w a g a 2 5 k g m m s z t 6 2 3p m m s z t 6 2 3p 8 0 m m s z t 5 2 3p 6 0 m m s z t 6 2 3p 4 0 m m s z t 5 2 3p 2 5 k g p 7 z a p r a w a m u r a r s k a - t y n k a r s k a Z A P R A W A M U R A R S K A p r o d u k o w a n a j e s t w p o s t a c i s u c h e j m i e s z a n k i n a j w y s z e j j a k o c i s p o i w a c e m e n t o w e g o, w y p e ł n i a c z y k w a r c o w y c h i d o d a t k ó w u s z l a c h e t n i a j» c y c h G s t o n a s y p o w a ( s u c h e j m i e s z a n k i ) o k 1, 5 W y t r z y m a ł o n a c i s k a n i e k a t e g o r i a P r z y g o t o w a n a f a b r y c z n i e g w a r a n t u j e j e d n a k o w e w ł a c i w o c i r o b o c z e z a p r a w y i p a r a m e t r y t e c h n i c z n e s p o i n p o z w i» z a n i u Ł a t w a i w y g o d n a w u y c i u c h a r a k t e r y z u j e s i b a r d z o d o b r» u r a b i a l n o c i», p l a s t y c z n o c i» i w y s o k» p r z y c z e p n o c i» k g k d m P o s i a d a w y d ł u o n y c z a s g o t o w o c i d o p r a c y o k 4 G s t o o b j t o c i o w a m a s y g o d z i n y k d m D o z a p r a w y m o n a d o d a w a t z w r o d k i p r z e c i w m r o z o w e, d o e l e m e n t ó w c e r a m i c z n y c h, ( p o w y m i e s z a n i u ) p o z w a l a j» c e n a p r o w a d z e n i e b e t o n o w y c h i s i l i k a t o w y c h G s t o w s t a n i e s u c h y m p r a c w o b n i o n y c h t e m p e r a t u r a c h, t j p o n i e j 5 C n o w y d o g r u b y c h s p o i n m m k d m z a k r e s t e m p e r a t u r w y s o k a p l a s t y c z n o ( p o z w i» z a n i u ) s t o s o w a n i a z a p r a w y, s p o s ó b j e j p r z y g o t o w a n i a ( z w ł a s z c z a w y t r z y m a ł o n a c i s k a n i e k a t e g o r i a P r o p o r c j e m i e s z a n i a k o r e k t i l o c i d o d a w a n e j M 5 1 k g w o d y ), z a s a d y p r o w a d z e n i a p r a c i w a r u n k i w i» z a n i a ł» c z y e l e m e n t y w s t a b i l n y, t r w a ł y m u r w o d a k s u c h a m i e s z a n k a z a p r a w y, n a l e y p r z y j» 2 5 k g z g o d n i e z e w s k a z a n i a m i p r o d u c e n t a d o d a t k u i l o M i n k m a x g r u b o z a p r a w y 6 d om dm ak w a n e g o r o d k a p r z e c i w m r o z o w e g o 4 0 m m z a l e y o d z a w a r t o c i c e m e n t u w z a p r a w i e s t o s u n e k T e m p e r a t u r a p r z y g o t o w a n i a z a p r a w y c e m e n t w y p e ł n i a c z e o r a z p o d ł o a i o t o c z e n i a w t r a k c i e p r a c o d 5 C w dzo A P R A W I E M U R A R S K I E J A T L A S w y n o s i 1 3 U w a g a 3 0 C P r o d u c e n t z a p r a w y n i e p o n o s i C z a s g o t o w o c i z a p r a w y d o p r a c y o dk p o w4 i e d z i a l n o c i z a s k u t k i d z i a ł a n i a i j a k o g o d z i n y z a s t o s o w a n y c h d o d a t k ó w p r z e c i w m r o z o w y c h 2 5 k g 8 2 3p w a g a 2 5 k g S t r o n a 2 z 1 5

3 8 M a s a T y n k a r s k a 9 A k r y l o w y s i l i k o n o w a n y g r u n t w o d o r o z c i e c z a l n y p r z e z n a c z o n a j e s t d o r c z n e g o w y k o n y w a n i a o c h r o n n o - d e k o r a c y j n y c h c i e n k o w a r s t w o w y c h w y p r a w t y n k a r s k i c h n a z e w n» t r z b u d y n k ó w S t o s o w a n a j e s t z a r ó w n o w b u d y n k a c h n o w y c h j a k i j u i s t n i e j» c y c h n a p o d ł o a c h m i n e r a l n y c h t a k i c h j a k b e t o n, t y n k c e m e n t o w y, c e m e n t o w o - w a p i e n n y, j a k i p o k r y t y c h d o b r z e z w i» z a n» p o w ł o k» f a r b e m u l s y j n y c A k r y l o w y s i l i k o n o w a n y g r u n t w o d o r o z c i e c z a l n y d o f a s a d i w n t r z p r z e z n a c z o n y d o g r u n t o w a n i a p o d ł o y w y k o n a n y c h z z a p r a w c e m e n t o w y c h, c e m e n t o w o - w a p i e n n y c h, g i p s o w y c h, b e t o n u, g a z o b e t o n u, p ł y t k a r t o n o w o - g i p s o w y c h, p ł y t g i p s o w y c h i i n n y c h p o d ł o y m i n e r a l n y c h G s t o 2 0 ± 0, 5 o C, [ gk c m 3 ] B a r a n e k 1, 9 0 ± 1 0p C z a s s c h n i c i a p o w ł o k i w 2 3 ± 2 o C, [ h ] 2 4 Z a w a r t o c z c i s t a ł y c h, m i n [p w a g ] 8 3, 8 0 ± 8, 4 M a k s y m a l n a g r u b o z i a r n a [ m m ] B a r a n e k 2 K o n s y s t e n c j a 1 0, 5 ± 1 W y d a j n o B a r a n e k ( B 1 ) 2 m m - 2, 5 g 3, 0 k gk m 2 C z a s w y p ł y w u ( l a p k o u m o w n a ), 2 0 ± 2 o C, k u b e k w y p ł y w o w y 2 m m, [ s ] 1 0 g 1 2 G s t o 2 0 ± 0, 5 o C, [ gk c m 3 ] 1, g 1, C z a s s c h n i c i a p o w ł o k i w 2 3 ± 2 o C, [ h ] 2 h R e k o m e n d o w a n a i l o w a r s t w 1-2 w c e l u i c h w z m o c n i e n i a i w y r ó w n a n i a N a n o s z e n i e f a r b y n a w i e r z c h n i o w e j, [ h ] p o 5 h c h ł o n n o c i Z a w a r t o c z c i s t a ł y c h, m i n [p w a g ] 2 5, 0 g 2 8, 0 A K R Y L I T G r u n t K o n c e n t r a t d z i k i W y d a j n o d o 6 m 2k l r o z c i e c z o n e g o k o n c e n t r a t u w y s o k i e j z d o l n o c i p e n e t r a c j i w n i k a w p r z y j e d n e j w a r s t w i e w z a l e n o c i o d c h ł o n n o c i i g ł» b s u c h y c h i c h ł o n n y c h p o d ł o y c h r o p o w a t o c i p o d ł o a W z m a c n i a i w y r ó w n u j e c h ł o n n o p o d ł o a, z w i k s z a p r z y c z e p n o f a r b d o p o d ł o a o r a z t r w a ł o p o w ł o w y s o k a o d p o r n o n a w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e b a r d z o d o b r a p r z e p u s z c z a l n o p a r y w o d n e j z a p e w n i a t r w a ł o k o l o r u ł a t w e n a k ł a d a n i e i w y p r o w a d z a n i e w z o r u o d p o r n a n a d z i a ł a n i e w o d y w a g a 2 5 k g w z m a c n i a p o d ł o e p o p r a w i a w y d a j n o f a r b n a w i e r z c h n i o w y c h z a p e w n i a d o s k o n a ł» p r z y c z e p n o d o r ó n y c h p o d ł o y m i n e r a l n y c h w y r ó w n u j e c h ł o n n o p o d ł o a z w i k s z a h y d r o f o b o w o p o w ł o k i p o p r a w i a t r w a ł o w y m a l o w a n i a o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i 5 l 2 5 k g 6 2 3p 5 l 7 2 3p Z a ł» c z n i k n r P d z l o v a l P d z e l p r z e z n a c z o n y d o m a l o w a n i a e m a l i a m i w o d o r o z c i e c z a l n y m i, e m a l i a m i a l k i d o w y m i, l a k i e r a m i a l k i d o w y m i S z e r o k o 3 0 m m 4 0 m m 5 0 m m 6 0 m m B a rd z o d o b rz e n a s i» k a fa rb» R ó w n o m ie rn ie ro z p ro w a d z a fa rb n a p o w ło k a c h n i e r ó w n y c h n p d r e w n o N a p o w ło k a c h g ła d k ic h n p p ły ta p il n io w a m o e p o z o s t a w i a s z n a r y W ło s ie n ie s k le ja N a rz d z ie s z y b k o m o n a w y p łu k a p o d b ie» c» w o d» 3 0 m m s z t p 4 0 m m s z t p 5 0 m m s z t p o s z e r o k o c i a c h o p i s a n y c h w k o l u m n i e n r m m s z t p 1 1 P d z e l p ł a s k i S z e r o k o 2 0 m m 3 0 m m 4 0 m m 5 0 m m 6 0 m m P d z e l p r z e z n a c z o n y d o 7 0 m m m a l o w a n i a e m a l i a m i, b e j c a m i i l a k i e r a m i B a r d z o d o b r e p r z y j m o w a n i e f a r b y - D o b r z e s p r a w d z a s i p r z y m a l o w a n i u t r u d n o d o s t p n y c h m i e j s c ( n p k s z t a ł t e k m e t a l o w y c h b» d d r e w n i a n y c h ) l u b n i e s t a n d a r d o w y c h e l e m e n t ó w k o n s t r u k c y j n y c h ( r u r y k» t o w n i k i i t p ) - W y g o d n y p o d c z a s a p l i k a c j i - D o b r z e r o z p r o w a d z a f a r b - N a B a r d z o g ł a d k i c h p o w i e r z c h n i a c h m o e p o z o s t a w i a l a d y p o p d z l u - D a j e d o g r u b e p o w ł o k i ( w a n e s z c z e g ó l n i e p r z y e m a l i a c h ) - O d p o w i e d n i o s t o s o w a n y z a c h o w u j e s w o j e p a r a m e t r y p r z e z k i l k a w y m a l o w a o s z e r o k o c i a c h o p i s a n y c h w k o l u m n i e n r m m s z t p 3 0 m m s z t p 4 0 m m s z t p 5 0 m m s z t p 6 0 m m s z t p 7 0 m m s z t p 1 2 P d z e l k» t o w y k a l o r y f e r o w y P d z e l p r z e z n a c z o n y d o m a l o w a n i a e m a l i a m i, b e j c a m i i l a k i e r a m i w t r u d n o d o s t p n y c h m i e j s c a c h R o z m i a r 3 6 m m, d ł u g o w ł o s i a 5 1 m m, d ł u g a d r e w n i a n a r» c z k a, r o d z a j w ł o s i a s z c z e c i n a w i s k a - D o b r z e s p r a w d z a s i p r z y m a l o w a n i u t r u d n o d o s t p n y c h m i e j s c - W y g o d n y p o d c z a s a p l i k a c j i - D o b r z e r o z p r o w a d z a f a r b s z t 7 2 3p S t r o n a 3 z 1 5

4 1 3 W i a d r o m a l a r s k i e k r a t k a m a l a r s k a D o m a l o w a n i a f a r b a m i M a t e r i a ł p o l i p r o p y l e n, p o j e m n o 8 l p r o s t o k» t n e s z t 6 2 3p 1 4 W a ł e k m a l a r s k i z t e l e s k o p e m D o f a r b c i e n n y c h e m u l s y j n y c h g ł a d k i c h D ł u c h w y t u 2 m w a ł e k m a l a r s k i o s z e r 2 5 c m o r a z o d e l i k a t n e j s t r u k t u r z e p o w i e r z c h n i U ł a t w i a p r e c y z y j n e m a l o w a n i e w n t r z s z t 4 2 3p 1 5 W a ł e k p e r l o n r» c z k a W a ł e k p r z e z n a c z o n y d o m a l o w a n i a f a r b a m i e m u l s y j n y m i a k r y l o w y m i, l a t e k s o w y m i o r a z e m a l i a m i w o d o r o z c i e c z l n y m i o r a z w y b r a n y m i z o f e r t y w y r o b a m i r o z p u s z c z a l n i k o w y m i S z e r o k o 1 0 c m 1 8 c m 2 5 c m W y d a j n o P r z y j t a d l a n a s t p u j» c y c h p a r a m e t r ó w r o d z a j p o w i e r z c h n i, s z e r o k o n a r z d z i a, g r u b o w a l c a - d a n e u r e d n i o n e w y r a o n e z a p o m o c» t a b e l i z d a n» g r u b o c i» d o a p l i k o w a n e g o w y r o b u U ł a t w i a p r e c y z y j n e m a l o w a n i e w n t r z 1 0 c m s z t p 1 8 c m s z t p 2 5 c m s z t p 1 6 W a ł e k m a l a r s k i z g a b k i D o s k o n a l e n a d a j e s i d o n a k ł a d a n i a f r» c z k a p o w ł o k a l k i d o w y c h 1 7 Z a p a s d o w a ł k a g» b k a D o s k o n a l e n a d a j e s i d o n a k ł a d a n i a f p o w ł o k a l k i d o w y c h P i a n k a p o l i e s t r o w a p o k r y t a 2 m m p o l i a m i d e m s z e r w a ł k a 1 0 c m, g r 6 0 m m P i a n k a p o l i e s t r o w a p o k r y t a 2 m m p o l i a m i d e m s z e r w a ł k a 1 0 c m, g r 6 0 m m B a r d z o d o b r z e c h ł o n i e f a r b, p r z e z c o n a j b a r d z i e j p r z y d a t n y j e s t d o m a l o w a n i a b a r d z o g ł a d k i c h p o w i e r z c h n i P o z w a l a n a r ó w n o m i e r n e r o z p r o w a d z e n i e f a r b y n a p o d ł o u B a r d z o d o b r z e c h ł o n i e f a r b, p r z e z c o n a j b a r d z i e j p r z y d a t n y j e s t d o m a l o w a n i a b a r d z o g ł a d k i c h p o w i e r z c h n i P o z w a l a n a r ó w n o m i e r n e r o z p r o w a d z e n i e f a r b y n a p o d ł o u s z t p s z t p 1 8 W a ł e k m i k r o f i b i a r» c z k a W a ł e k p r z e z n a c z o n y d o m a l o w a n i a f a r b a m i e m u l s y j n y m i a k r y l o w y m i, l a t e k s o w y m i S z e r o k o 5 c m 1 0 c m 2 5 c m W y d a j n o D l a s z e r o k o c i 2 5 c m p o p i e r w s z y m n a s» c z e n i u, n a p o d ł o u z p ł y t y G K W y d a j n o 1, 2 m 2!!! ( A k r o t i x z a p a c h o w y ) G r u b o p o w ł o k i m i e r z o n a d l a j e d n e j m o k r e j w a r s t w y f a r b y A k r o t i x z a p a c h o w y k o l o r C z e r w i e P o m p e i u m B a rd z o d o b re n a s i» k a n ie fa rb» R ó w n o m ie rn e ro z p ro w a d z a fa rb n a p o w ło c e D o b rz e a p lik u je fa rb n a n ie ró w n y c h p o d ło a c h P o z o s ta w ia le k k» fa k tu r n a p o d ło a c h g ła d k ic h "s k ó rk a p o m a r a c z y " W łó k n o n ie s k le ja s i, z a c h o w a n a p ie rw o tn a p u s z y s to N ie p o z o s ta w ia la d ó w p o s z w a c h N a rz d z ie s z y b k o m o n a w y p łu k a p o d b ie» c» w o d» 5 c m s z t 7 2 3p 1 0 c m s z t 7 2 3p o s z e r o k o c i a c h o p i s a n y c h w k o l u m n i e n r c m s z t 8 2 3p S t r o n a 4 z 1 5

5 1 9 F a r b a p o d k ł a d o w a F a r b a c h l o r o k a u c z u k o w a p r z e c i w r d z e w n a d o g r u n t o w a n i a ł a t w o k r y j e p o d ł o e, t w o r z» c p o w ł o k i c h a r a k t e r y z u j» c e s i d u» o d p o r n o c i» n a k o r o z j, d o b r» o d p o r n o c i» n a d z i a ł a n i e w o d y i m g ł y s o l n e j, d o b r» p r z y c z e p n o c i» d o p o d ł o a m e t a l o w e g o o r a z d o e m a l i i, w y s o k» t w a r d o c i», e l a s t y c z n o c i» i o d p o r n o c i» n a u d e r z e n i a W z e s t a w i e z e m a l i» c h l o r o k a u c z u k o w» s t a n o w i d o s k o n a ł e z a b e z p i e c z e n i e p r z e d d z i a ł a n i e m z e w n t r z n y c h c z y n n i k ó w k o r o z y j n y c h r o d o w i s k w i e j s k i c h, m i e j s k i c h, p r z e m y s ł o w y c h i n a d m o r s k i c h o r a z w e w n t r z n y c h z a g r o e ( w y s o k a w i l g o t n o i z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a ) w y s t p u j» c y c h w p r z e m y l e l e k k i m i s p o y w c z y m ( p r a l n i e, g a r b a r n i e, p i e k a r n i e, b r o w a r y, m l e c z a r n i e ) G s t o ( o k o ł o ), gk c m 3-1, 4 G r u b o w a r s t w y m o k r e j, μ m G r u b o w a r s t w y s u c h e j, μ m W y d a j n o t e o r e t y c z n a - 7 m 2k d m 3 T e m p e r a t u r a z a p ł o n u C O k r e s g w a r a n c j i 2 4 m i e s i c y d o s k o n a ł a p r z y c z e p n o d o p o d ł o a o d p o r n a n a d z i a ł a n i e d e t e r g e n t ó w, o l e j ó w m i n e r a l n y c h, o l e j u n a p d o w e g o o r a z n a c z a s o w e d z i a ł a n i e b e n z y n y o d p o r n a n a c z a s o w e d z i a ł a n i e b e n z y n y w y s o k a t r w a ł o p o w ł o k i m o n a s t o s o w a n a z e w n» t r z o d p o r n a n a c i e r a n i e ł a g o d n y z a p a c h d o s k o n a ł e w ł a s n o c i a p l i k a c y j n e d o b r e w ł a s n o c i m e c h a n i c z n e o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i m l c z e r w o n a 1 l p s z a r a 1 l p 2 0 E m a l i a c h l o r o k a u c z u k o w a b i a ł a Z a s t o s o w a n i e M e t a l B e t o n T y n k c e m e n t o w o - w a p i e n n y S p e c j a l n e p r z e z n a c z e n i e U n i w e r s a l n e Z a s t o s o w a n i e N a z e w n» t r z E f e k t k r y c i a P o ł y s k D a n e t e c h n i c z n e K o l o r y b i a ł y W y g l» d p o w ł o k i p o ł y s k N a n o s z e n i e d r u g i e j w a r s t w y p o 1, 5 h l u b 7 2 h S p o s ó b n a n o s z e n i a p d z e l l u b n a t r y s k H V L P W y d a j n o p r z y j e d n e j w a r s t w i e d o 8 m b i a ł a R A L l p 2 1 P i a n k a m o n t a z o w a d o p i s t o l e t u D o o s a d z a n i a i u s z c z e l n i a n i a o c i e n i c o k i e n n y c h i d r z w i o w y c h W y p e ł n i a n i e p r z e w i t ó w i b r u z d d l a r u r i p r z e w o d ó w i n s t a l a c y j n y c h w c i a n a c h, s t r o p a c h i d a c h a c h W y p e ł n i a n i e s z c z e l i n p r z y m o n t a u s t o l a r k i, l u s a r k i, r o l e t D o m o c o w a n i a i u s z c z e l n i a n i a z ł» c z y d a c h o w y c h, c i a n i s t r o p ó w P o u t w a r d z e n i u o d p o r n o n a d z i a ł a n i e t e m p e r a t u r o d C d o 8 0 C T r a c i l e p k o p o u p ł y w i e 1 0 m i n u t, m o e b y o b r a b i a n a p o 2 5 m i n u t a c h, o s i» g a t r w a ł o p o o k 3 g o d z i n a c h, k o m p l e t n i e t w a r d a p o o k 5-8 g o d z i n a c h ( p o w y s z e d a n e s» p r a w i d ł o w e p r z y t e m p e r a t u r z e 2 0 C ) s i l n i e w i» e z p o d ł o e m o d p o r n a n a w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i m l m l 8 2 3p 2 2 K l e j d o d r e w n a K l e j s t o l a r s k i t y p u W i k o l s t a m i e s z a n i n w o d n e j d y s p e r s j i y w i c y p o l i w i n y l o w e j z d o d a t k i e m r o d k ó w u s z l a c h e t n i a j» c y c h D a j e m o c n e, e l a s t y c z n e, b e z b a r w n e s p o i n y e l e m e n t ó w k l e j o n y c h P o w y s u s z e n i u n i e w y d z i e l a s u b s t a n c j i s z k o d l i w y c h d l a z d r o w i a S t o s o w a n y j e s t d o k l e j e n i a n a z i m n o d r e w n a z d r e w n e m i m a t e r i a ł a m i d r e w n o p o c h o d n y m i, d r e w n a z t w o r z y w a m i t y p u u n i l a m, d r e w n a z t k a n i n a m i i p a p i e r e m s u p e r m o c n y, w y s o k o w y d a j n y, b e z w y p e ł n i a c z y n i e p o w o d u j e p r z e b a r w i e p o u t w a r d z e n i u s p o i n a s t a j e s i e l a s t y c z n a, b e z b a r w n a o r a z o d p o r n a n a s t a r z e n i e p o s i a d a w y s o k» o d p o r n o n a t e m p e r a t u r n i e t p i n a r z d z i k l e j e n i e w e w n» t r z w y t r z y m a ł y i e l a s t y c z n y d o s k o n a l e p r z y c z e p n y d o k l e j e n i a n a z i m n o m o c n e e l a s t y c z n e i b e z b a r w n e s p o i n y P o j e m n o t u b k i g g 4 2 3p S t r o n a 5 z 1 5

6 2 3 L a k i e r d o d r e w n a L a k i e r p r z e z n a c z o n y j e s t d o m a l o w a n i a p r z e d m i o t ó w d r e w n i a n y c h e k s p l o a t o w a n y c h n a z e w n» t r z i w e w n» t r z p o m i e s z c z e K o l o r y b i a ł y o r a z k o l o r d o s t p n y w s y s t e m i e k o l o r o w a n i a C o l o r P R O S t o p i e p o ł y s k u p o ł y s k I l o w a r s t w 2 W y d a j n o z l i t r a 1 5 m 2 R o z c i e c z a l n i k R o z c i e c z a l n i k o g ó l n e g o s t o s o w a n i a N a k ł a d a n i e w a r s t w y p o 2 4 h O p a k o w a n i e 1 L, 1 0 L C z a s s c h n i c i a 2 4 h W y s o k a o d p o r n o n a w o d i z m i e n n e w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e G ł a d k a, b ł y s z c z» c a i t r w a ł a p o w ł o k a o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i 2, 5 l o r z e c h 2, 5 l 2 2 3p m a h o 2, 5 l 2 2 3p s t a r a s o s n a 2, 5 l 2 2 3p 2 4 L a k i e r o b e j c a 2 5 K u w e t y L a k i e r p r z e z n a c z o n y j e s t d o m a l o w a n i a p r z e d m i o t ó w d r e w n i a n y c h e k s p l o a t o w a n y c h n a z e w n» t r z i w e w n» t r z p o m i e s z c z e W y s o k a o d p o r n o n a w o d i z m i e n n e w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e G ł a d k a, b ł y s z c z» c a i t r w a ł a p o w ł o k a D ł u g o m m S z e r o k o m m o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i 2, 5 l t e a k 2, 5 l 2 2 3p K u w e t a m a l a r s k a w y k o n a n a z t w o r z y w a s z t u c z n e g o K a r b o w a n a p o w i e r z c h n i a u ł a t w i a u s u w a n i e n a d m i a r u f a r b y o w y m i a r a c h o p i s a n y c h w k o l u m n i e n r 6 d u a x m m s z t p m a ł a x m m s z t p 2 6 K l e j m o n t a z o w y J e d n o s k ł a d n i k o w y k l e j r o z p u s z c z a l n i k o w y o c h a r a k t e r z e u n i w e r s a l n y m, p r z e z n a c z o n y d o r ó n o r o d n y c h p r a c m o n t a o w y c h i w y k o c z e n i o w y c h C h a r a k t e r y z u j e s i s z y b k i m c h w y t e m p o c z» t k o w y m i z w i k s z o n» w y t r z y m a ł o c i» p o ł» c z e s k ł a d k a u c z u k i S B S, y w i c e w g l o w o d o r o w e, r o z p u s z c z a l n i k i o r g a n i c z n e, w y p e ł n i a c z e m i n e r a l n e k o l o r b e o w y r o d z a j s p o i n y e l a s t y c z n a c i a r w ł a c i w y 1, 2 5 ± 0, 0 5 gk c m 3 s u c h a m a s a 7 3 ± 2 p t e m p e r a t u r a p r a c y o d 1 0 o C d o 3 0 o C o d p o r n o t e r m i c z n a o d o C d o 6 0 o C c z a s s c h n i c i a m i n ( w a r t o c i t e m o g» z m i e n i a s i w z a l e n o c i o d w a r u n k ó w o t o c z e t a k i c h j a k t e m p e r a t u r a, w i l g o t n o o r a z r o d z a j p o w i e r z c h n i ) c z a s p e ł n e g o u t w a r d z e n i a g o d z i n y w y d a j n o gk m 2 r o z p u s z c z a l n o b e n z y n a e k s t r a k c y j n a, a c e t o n p a l n o ł a t w o p a l n y ( p r z e d u t w a r d z e n i e m ) s z y b k o w i»» c y i s z y b k o s c h n» c y d o s k o n a l e p r z y c z e p n y z a p e w n i a z w i k s z o n» w y t r z y m a ł o p o ł» c z e d a j e e l a s t y c z n» s p o i n d o s t o s o w a n y d o w s z y s t k i c h p o d ł o y, w t y m d o b e t o n u, c e g ł y, t y n k u i g i p s u o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i m l m l p 2 7 K l e j d o t a p e t Z w y s o k o w a r t o c i o w e j m e t y l o c e l u l o z y z d o d a t k i e m s z t u c z n y c h y w i c, o d p o r n y n a d z i a ł a n i e w a p n a i c e m e n t u, n a d a j e s i d o s t o s o w a n i a n a w i e y m o r a z s u c h y m t y n k u B a z a w y s o k o w a r t o c i o w a m e t y l o c e l u l o z a z d o d a t k i e m y w i c s z t u c z n y c h W y g l» d g s t y, k l e i s t y m l e c z n o b i a ł y r o z t w ó r C i a r n a s y p o w y gk l i t r C z a s r o z p u s z c z a n i a o k o ł o 3 m i n u t y w z i m n e j w o d z i e p H r o z t w o r u p H 8-9 W y d a j n o m 2 ł a t w y w s t o s o w a n i u - z a w i e r a r o d k i g r z y b o b ó j c z e - o d p o r n y n a d z i a ł a n i e w a p n a i c e m e n t u - z d o d a t k i e m y w i c s z t u c z n y c h - o z w i k s z o n e j s i l e k l e j e n i a - w y s o k o w y d a j n y - o d p o r n y n a w i l g o, w a h a n i a t e m p e r a t u r y - g o t o w y d o u y c i a w 3 m i n u t m l 5 2 3p o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i m S t r o n a 6 z 1 5

7 2 8 k l e j d o g l a z u r y i t e r a k o t y d o p r z y k l e j a n i a p ł y t e k c e r a m i c z n y c h i t e r a k o t o w y c h, c i e n n y c h i p o d ł o g o w y c h, n a p o d ł o a b e t o n o w e, c e r a m i c z n e j a s t r y c h o w e, s u r o w e i t y n k o w a n e, w p o m i e s z c z e n i a c h n i e n a r a o n y c h n a o b c i» e n i a p r z e m y s ł o w e i c i» g ł e z a w i l g o c e n i e D o s t o s o w a n i a w e w n» t r z b u d y n k ó w p r z y c z e p n o p o c z» t k o w a p r z y r o z c i» g a E N r o z d z 8 2 T Y P C 1k w g P N - E N p r z y c z e p n o ( c z a s o t w a r t y ) E N T Y P C 1k w g P N - E N K O N D Y C J O N O W A N I Ek O D D Z I A Ł Y W A N I E S T A R Z E N I A T E R M I C Z N E G O p r z y c z e p n o p r z y r o z c i» g a n i u p o s t a r z e n i u t e r m i c z n y m E N r o z d z 8 4 N P D O D D Z I A Ł Y W A N I E W I L G O C I p r z y c z e p n o p r z y r o z c i» g a n i u p o z a n u r z e n i u w w o d z i e E N r o z d z 8 3 N P D C Y K L Z A M R A A N I E - R O Z M R A A N I E p r z y c z e p n o p r z y r o z c i» g a n i u p o c y k l a c h z a m r a a n i a - r o z m r a a n i a E N r o z d z 8 5 s z y b k o w i»» c y i s z y b k o s c h n» c y d o s k o n a l e p r z y c z e p n y z a p e w n i a z w i k s z o n» w y t r z y m a ł o p o ł» c z e d a j e e l a s t y c z n» s p o i n d o s t o s o w a n y d o w s z y s t k i c h p o d ł o y, w t y m d o b e t o n u, c e g ł y, t y n k u i g i p s u w a g a 2 5 k g 2 5 k g 4 2 3p Z a ł» c z n i k n r E m u l s j a g r u n t u j» c a p o d f a r b a k r y l o w» Z m n i e j s z e n i e c h ł o n n o c i p o d ł o a O p a k o w a n i e 1 0 k g 1 0 k g 3 2 3p d o p r z y g o t o w a n i a c i a n i s u f i t ó w 3 0 B i a ł a g ł a d s z p a c h l o w aw e w n» t r z b u d y n k ó w, w y k o n a n i e g ł a d k i c, b i a ł y c h i r ó w n y c h p o w i e r z c h n i K l e j d o p ł y t e k g r e s o w y c h E m u l s j a g r u n t u j» c a p o d k l e j d o g r e s u 3 3 G r e s s z k l i w i o n y 3 4 F a r b a d o d r e w n a a k r y l o w a 3 5 K i e l n i a t r a p z o w a d o m o c o w a n i a p ł y t e k g r e s o w y c c e r a m i c z n y c h, k a m i e n n y c h ( o p r ó c z m a r m u r u ) o r a z c e m e n t o w y c h, w e w n» t r z i n a z e w n» t r z b u d y n k ó w d o g r u n t o w a n i a p o d ł o y b e t o n o w y c h, c e m e n t o w y c h, g i p s o w y c h i i n n y c h, p o d f a r b y, t y n k i, k l e j e, p o P r z e z n a c z e n i e c i a n a, d o w e w n i n a z e w n, D e k o r a c j a p r z e d m i o t ó w d r e w n i a n y c h z a p r a w y m u r a r s k i e z a p r a w y t y n k a r s k i e f a r b y w a p i e n n e 1, 5 k g k m 2 k m m O p a k o w a n i e 5 k g 5 k g 3 2 3p 3, 1 k gk m 2 W y m i a r 3 0 x 6 0 c m, k o l o r - g r a f i t o w y, m r o z o o d p o r n y A p l i k a c j a - p d z e l, a s p e k t - m a t o w y, w y d a j n o 1 2 m 2k l D ł u g o m m D o s t o s o w a n i a n a e l a s t y c z n e m a t e r i a ł y u s z c z e l n i a j» c e O p a k o w a n i e 2 5 k g 2 5 k g 2 2 3p o p 1 0 l 1 0 l 2 2 3p o p a k o w a n i e 0, 5 l B l a t w y k o n a n y z e s t a l i s z l a c h e t n e j, w y s o k o w g l o w e j u l e p s z o n e j c i e p l n i e ( h a r t o w a n y ) - D u a s p r y s t o b l a t u i w y s o k a o d p o r n o n a c i e r a n i e, p o l e r o w a n y i s z l i f o w a n y - L a k i e r o w a n y u c h w y t z d r e w n a b u k o w e g o - G ł b o k o t ł o c z o n a s k u w k a z a b e z p i e c z o n a p o w ł o k» g a l w a n i c z n» m p b i a ł a 0, 5 l 1 2 3p c z e r w o n a 0, 5 l 1 2 3p n i e b i e s k a 0, 5 l 1 2 3p c z a r n a 0, 5 l 1 2 3p ó ł t a 0, 5 l 1 2 3p s z t 2 2 3p S t r o n a 7 z 1 5

8 3 6 f u g i e l a s t y c z n e d o g r e s u O d p o r n o t e r m i c z n a C d o 7 0 C k p r z y 2 3 C i 6 0p w i l g o t n o c i p o w i e t r z a O r i e n t a c y j n e z u y c i e d o w y k o c z e n i a p ł y t e k c e r a m i c z n y c h i - o d p o r n a n a p o w s t a w a n i e g r z y b ó w, p l e n i i g l o n ó w, o p a k o w a n i a 1 k g t e r a k o t o w y c h, c i e n n y c h i p o d ł o g o w y c h, - p ł y t k i 3 0 x 3 0 c m 5 m m s z e r o k o f u g i o k 1, 6 mw n a p o d ł o a b e t o n o w e, - p ł y t k i 2 0 x 2 0 c m 5 m m s z e r o k o f u g i o k 1, 1 mw c e r a m i c z n e j a s t r y c h o w e, s u r o w e i o p a k o w a n i a 5 k g t y n k o w a n e, w p o m i e s z c z e n i a c h n i e - p ł y t k i 3 0 x 3 0 c m 5 m m s z e r o k o f u g i o k 8, 3 mw n a r a o n y c h - p ł y t k i 2 0 x 2 0 c m 5 m m s z e r o k o f u g i o k 5, 5 mw n a o b c i» e n i a p r z e m y s ł o w e i c i» g ł e z a w i l g o c e n i e D o s t o s o w a n i a w e w n» t r z b u d y n k ó w G s t o n a s y p o w a o k 1, 4 k gk d m P r o p o r c j e m i e s z a n i a ( w o d ak p r o s z e k ) 1, 3 l w o d yk 5 k g p r o s z k u m l w o d yk 1 k g p r o s z k u T e m p e r a t u r a s t o s o w a n i a o d 5 C d o 2 5 C C z a s d o j r z e w a n i a 5 m i n u t C z a s o b r ó b k ik d o 3 0 m i n u t R u c h p i e s z y p o o k 2 4 g o d z i n a c h P e ł n e o b c i» e n i ek p o o k 7 d n i a c h W ł a c i w o c i t e c h n i c z n e ( w g n o r m y P N - E N ) o d p o r n o n a c i e r a n i e A m m w y t r z y m a ł o n a z g i n a n i e w w a r u n k a c h s u c h y cb h 3, 5 Nk m m w w y t r z y m a ł o n a z g i n a n i e p o c y k l a c h z a m r a a n i a i r o z m r a a n i a B 3, 5 Nk mw m w y t r z y m a ł o n a c i s k a n i e w w a r u n k a c h s u c h y c h B 1 5 Nk mw m w y t r z y m a ł o n a c i s k a n i e p o c y k l a c h z a m r a a n i a i r o z m r a a n i a B 1 5 Nk m mw s k u r ca z 2 m mk m a b s o r p c j a w o d y p o 3 0 m i n ua t 2 g a b s o r p c j a w o d y p o m i n u t A 6 g e l a s t y c z n a, - u n i w e r s a l n y z a k r e s s z e r o k o c i s p o i n, - m a k s y m a l n i e z m n i e j s z o n a n a s i» k l i w o w o d», - w y s o k a p r z y c z e p n o d o p ł y t e k, - s z y b k o w i»» c a, - ł a t w a w u y c i u, - m r o z o o d p o r n a, - w o d o o d p o r n a, - g ł a d k a, - d o p ł y t e k n i e c h ł o n n y c h - o p a k o w a n i e 2 k g g r a f i t o w y 2 k g 2 2 3p 3 7 F o l i a b u d o w l a n a w r o l c e w z d ł u w p o p r z e k m a k s y m a l n e n a p r e n i e p r z y r o z c i» g a n i u > 1 3 M > 1 2 M P a w y d ł u e n i e w z g l d n e p r z y z e r w a n i u > p > p w y t r z y m a ł o n a r o z d z i e r a n i e > 6 0 Nk m m > 5 0 Nk m m w o d o c h ł o n n o < 1, 0 p k l a s y f i k a c j a o g n i o w a - s t o p i e p a l n o c i w y r ó b t r u d n o z a p a l n y r o z p r z e s t r z e n i a n i e o g n i a w y r ó b n i e r o z p r z e s t r z e n a i j» c y o g n i a g r u b o 0, , m m s z c z e l n a d l a p a r y w o d n e j - s t a n o w i w a r s t w h y d r o i z o l a c y j n» c h r o n i» c» p r z e d z a w i l g o c e n i e m b u d y n k u ( f u n d a m e n t ó w, c i a n i t p ) - e l a s t y c z n a i ł a t w a w m o n t a u - e y t r z y m a ł a n a r o z r y w a n i e - c h r o n i p r z e d o d d z i a ł y w a n i e m c z y n n i k ó w a t m o s f e r y c z n y c h ( o p a d ó w d e s z c z u, n i e g u, k u r z u i t p ) - k o r z y s t n a r e l a c j a w s t o s u n k u d o p a p y - d u y w y b ó r s z e r o k o c i i d ł u g o c i f o l i i p o z w a l a n a z a s t o s o w a n i e i z o l a c j i w j e d n y m k a w a ł k u - m n i e j s z a p r a c o c h ł o n n o r o b ó t s z e r o k o 4 m, d ł u g o 2 0 m s z t 2 2 3p S t r o n a 8 z 1 5

9 3 8 F a r b a o l e j n a W o d o r o z c i e c z a l n a E m a l i a A k r y l o w a o g ó l n e g o s t o s o w a n i a P r z e z n a c z o n a j e s t d o d e k o r a c y j n e g o m a l o w a n i a p r z e d m i o t ó w z d r e w n a, d r e w n o p o c h o d n y c h, i n s t a l a c j i m i e d z i a n y c h w e w n» t r z p o m i e s z c z e, e l e m e n t ó w s t a l o w y c h i e l i w n y c h z a g r u n t o w a n y c h p o d k ł a d a m i L e p k o w t e m p e r a t u r z e 2 0 ± 0, 5 o C w g B r o o k f i e l d a G s t o 2 0 ± 0, 5 o C, [ gk c m 3 ] 1, 0 5-1, 2 5 Z a w a r t o s u b s t a n c j i n i e l o t n y c h ( o Ck 1 gk 1 h ), p mk m, c o n a j m n i e j 3 8 C z a s s c h n i c i a p o w i e r z c h n i o w e g o p o w ł o k i w t e m p e r a t u r z e 2 3 ± 2 o C i w i l g o t n o c i w z g l d n e j p o w i e t r z a 5 0 ± 5p, [ h ] 0, 5 N a n o s z e n i e k o l e j n e j w a r s t w y p o o k o ł o 4 h S t o p i e r o z l e w n o c i, m i n 5 K r y c i e j a k o c i o w ek, m a x 3 P o ł y s k p o w ł o k i ( p r z y k» c i e 6 0 o C ), j e d n o s t e k a n t y k o r o z y j n y m i, e k s p l o a t o w a n y c h n a p o ł y s k u, c o n a j m n i e j 6 0 z e w n» t r z i w e w n» t r z p o m i e s z c z e, W y d a j n o d o 1 4 m 2k l ( b i a ł y ) p r z y j e d n e j w a r s t w i e a t a k e t y n k ó w w e w n t r z n y c h ( l a m p e r i i ) i w z a l e n o c i o d c h ł o n n o c i i c h r o p o w a t o c i k a l o r y f e r ó w S ł u y d o m a l o w a n i a l i n i i i p ó l p o d ł o a b o i s k s p o r t o w y c h k d l a k o l o r ó w o n i e s t a n d a r d o w y m k r y c i u, w s k a z a n y c h w b a z i e d a n y c h p r z y m a s z y n a c h k o l o r u j» c y c h, n a l e y u y w s k a z a n e g o p o d k ł a d u K o l o r y b i a ł y o r a z k o l o r d o s t p n y w s y s t e m i e k o l o r o w a n i a C o l o r P R O s z y b k o s c h n» c a ł a t w a w a p l i k a c j i o d p o r n a n a w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e b a z a b i a ł a m o e b y w y r o b e m g o t o w y m o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i 1 l b i a ł y 1 l p ó ł t y 1 l 3 2 3p s z a r y 1 l p n i e b i e s k i 1 l p c z e r w o n y 1 l p z i e l o n a 1 l p c z a r n y m a t 1 l p c z a r n y 1 l p 3 9 F a r b a w a e r o z o l u P r z e z n a c z o n a d o d e k o r a c y j n e g o m a l o w a n i a r ó n y c h p o w i e r z c h n i n a t r y s k i e m Z e w n t r z n a i w e w n t r z n a, r ó n e k o l o r y, s z y b k o s c h n» c a P o j e m n i k p o d c i n i e n i e m, w y r ó b a e r o z o l o w y P r z e c h o w y w a n i e w t e m p e r a t u r z e p o k o j o w e j W y d a j n o p o w y e j 3 mw z p u s z k i S p o i w o y w i c e a l k i d o w e C z a s s c h n i c i a 4 g o d z i n y d o d o t y k u, 2 4 g o d z i n y t r w a ł e u t w a r d z e n i e P o ł y s k b ł y s z c z» c yk m a t o w y ( d o w y b o r u ) r o d k i o s t r o n o c i p o m a l o w a n i u w i e t r z e n i e p o m i e s z c z e n i a a d o z a n i k u z a p a c h u A t e s t a t e s t P Z H H Kk Bk k 0 2k 9 9 P u n k t z a p ł o n u < 1 0 C d o s k o n a ł a p r z y c z e p n o d o p o d ł o a o d p o r n a n a d z i a ł a n i e d e t e r g e n t ó w, o l e j ó w m i n e r a l n y c h, o l e j u n a p d o w e g o o r a z n a c z a s o w e d z i a ł a n i e b e n z y n y o d p o r n a n a c z a s o w e d z i a ł a n i e b e n z y n y w y s o k a t r w a ł o p o w ł o k i m o n a s t o s o w a n a z e w n» t r z o d p o r n a n a c i e r a n i e ł a g o d n y z a p a c h d o s k o n a ł e w ł a s n o c i a p l i k a c y j n e d o b r e w ł a s n o c i m e c h a n i c z n e o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i m l b i a ł y m l p c z a r n y m l p z i e l o n y c i e m n y m l p c z e r w o n y m l p ó ł t y m l p n i e b i e s k i m l p 4 0 C y n k w a e r o z o l u C y n k s p r a y p r z e z n a c z o n y d o g a l w a n i z o w a n i a n a z i m n o S p r a y e d o s t o s o w a n e s» d o s z c z e g ó l n y c h p o t r z e b k o n s u m e n t a, a r ó n i» s i z a w a r t o c i» c y n k u, a l u m i n i u m, o s t a t e c z n y m w y g l» d e m, s z y b k o c i» s c h n i c i a i t d n a j w y s z a o c h r o n a w s p r a y u o c h r o n a k a t o d o w a s t a l i g o ł e j i g a l w a n i z o w a n e j 9 0p c z y s t e g o c y n k u w s u c h e j w a r s t w i e f a r b y w y t r z y m u j e g o d z i n t e s t u s o l n e g o ( D I N S S ) p o n o w n e m a l o w a n i e p o 1 g o d z m a l o w a n i e p d z l e m p o 4 g o d z d o w y k o c z e n i a d o s k o n a l e n a d a j» s i s p r a y e m e t a l i c z n e o d p o r n y n a C d o s k o n a ł a p r z y c z e p n o d o p o d ł o a o d p o r n a n a d z i a ł a n i e d e t e r g e n t ó w, o l e j ó w m i n e r a l n y c h, o l e j u n a p d o w e g o o r a z n a c z a s o w e d z i a ł a n i e b e n z y n y o d p o r n a n a c z a s o w e d z i a ł a n i e b e n z y n y w y s o k a t r w a ł o p o w ł o k i m o n a s t o s o w a n a z e w n» t r z o d p o r n a n a c i e r a n i e ł a g o d n y z a p a c h d o s k o n a ł e w ł a s n o c i a p l i k a c y j n e d o b r e w ł a s n o c i m e c h a n i c z n e o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i m l m l p S t r o n a 9 z 1 5

10 4 1 K l e j d o g u m y P r o d u k t p r z e z n a c z o n y d o ł» c z e n i a g u m y, s k ó r y n a t u r a l n e j i s z t u c z n e j, t k a n i n z s u r o w c ó w n a t u r a l n y c h i s z t u c z n y c h o r a z f i l c u, c e r a m i k i, s z k ł a, w y k ł a d z i n, d r e w n a, k o r k a i t p M o e b y s t o s o w a n y z a r ó w n o p r z e m y l e o b u w n i c z y m j a k i w w a r s z t a t a c h s z e w s k i c h o r a z g o s p o d a r s t w a c h d o m o w y c h K o l o r k l e j u c i e m n o ó ł t y K o l o r S p o i n y c i e m n o ó ł t y K o n s y s t e n c j a w y s o k o l e p k a, c i» g n» c a c i e c z G s t o 0, 8 9 k gk l C z a s o t w a r t y k l e j u 1 h C z a s w s t p n e g o w i» z a n i a 3 h C z a s p e ł n e g o w i» z a n i a 2 4 h W y d a j n o s i l n i e z a l e y o d r o d z a j u p o d ł o a W ł a c i w o c i s p o i n y o d p o r n a n a p r o c e s s t a r z e n i a, c h a r a k t e r y z u j e s i w y s o k» w y t r z y m a ł o c i», j e s t e l a s t y c z n a i o d p o r n a n a d z i a ł a n i e w o d y W y t r z y m a ł o s p o i n y n a r o z w a r s t w i a n i e 3 d a Nk ( 3 k Gk c m ) Ł a t w y w u y c i u, r o z p u s z c z a l n i k o w y k l e j k o n t a k t o w y S z y b k o w i» e n i e p l a m i» c k l e j o n y c h e l e m e n t ó w o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i 4 0 m l 4 0 m l p Z a ł» c z n i k n r 1 K l e j d o c y j a n o a k r y l o w y d o z a s t o s o w a d o m o w y c h, - P r z e m y s ł o w y c h i w a r s z t a t o w y c h w y m a g a j» c y c h s z y b k i e j p o l i m e r y z a c j i, w y s o k i e j w y t r z y m a ł o c i i n i s k i e j l e p k o c i k l e j u S i l n i e w i»» c y 4 2 K l e j d o t w o r z y w s z t u c z n y c h - P r e c y z y j n y a p l i k a t o r z a p e w n i a s t o s o w a n i e k l e j u w m i e j s c a c h t r u d n o d o s t p n y c h n p w w» s k i c h s z c z e l i n a c h, - D z i k i n i s k i e j l e p k o c i m o l i w a j e s t p e n e t r a c j a k l e j u d o w y z n a c z o n y c h m i e j s c, s u b s t a n c j a o r g a n i c z n a z d o d a t k i e m i n h i b i t o r a p o l i m e r y z a c j i - c y j a n o a k r y l a n e t y l u - B e z b a r w n y - N i s k a l e p k o - B a r d z o k r ó t k i c z a s w i» z a n i a 3 g p - P o m o n t a o w a s t a b i l i z a c j a m o n t o w a n y c h e l e m e n t ó w, - U n i w e r s a l n y - I d e a l n y d o k l e j e n i a w y m a g a j» c e g o u t w a r d z a n i a k l e j u w c i» g u s e k u n d - O s i» g a w y s o k» w y t r z y m a ł o c i p o ł» c z e S t r o n a 1 0 z 1 5

11 4 3 K l e j d w u s k l a d n i k o w y d o m e t a l u S t a n s k u p i e n i a l e p k a c i e c z k t i k s o t r o p o w a K o l o r m e t a l i c z n y - s z a r y C i a r w ł a c i w y A 1, 4-1, 6 gk c m 3, B 1, 6-1, 8 gk c m 3 W y t r z y m a ł o n a c i n a n i e ( a l u m i n i u m ) 1 2, 5 M P a W y t r z y m a ł o n a c i n a n i e ( s t a l n i e r d z e w n a ) 1 4, 5 M P a W y t r z y m a ł o n a c i n a n i e ( s t o p y m i e d z i ) 1 2, 5 M P a W y t r z y m a ł o n a c i n a n i e ( t w o r z y w a s z t u c z n e ) 2-5 M P a T w o r z y m o c n» i t r w a ł» s p o i n o d p o r n» n a r o d k i U d a r n o 5 k Jk m 2 D w u s k ł a d n i k o w y k l e j d o m e t a l i ( e l a z a, c h e m i c z n e ( o l e j e, b e n z y n, k w a s y ), w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e C h ł o n n o w o d y 0, 1p a l u m i n i u m, m e t a l i k o l o r o w y c h, i c h s t o p ó w ( p r o m i e n i o w a n i e U V, n i e g, d e s z c z ), i t e m p e r a t u r o T e m p u g i c i a w g M a r t e n s a 6 5 C i o d l e w ó w, s t a l i, e l i w a, b r» z u, m o s i» d z u, d o 7 0 C Ł» c z y r ó w n i e k a m i e, s z k ł o, d r e w n o, t w o r z y w a C z a s y w o t n o c ik 1 0 m i n u t i t p ) t z w " p ł y n n y m e t a l " s z t u c z n e D o s k o n a ł y d o u z u p e ł n i a n i a u b y t k ó w i k o m b i C z a s s i e c i o w a n i ak o k 2 h w t e m p 2 0 C k o k 1 h w m a t e r i a ł o w y c h n p b e t o n - e l a z o t e m p 2 5 C P e ł n e u t w a r d z e n i ek g o d z i n T e m p e r a t u r a k l e j e n i a o d 1 0 C d o 4 0 C M o z l i w o m a l o w a n i a d a j e s i e m a l o w a O d p o r n o t e r m i c z n a o d C d o 7 0 C O d p o r n o c h e m i c z n a O d p o r n y n a w o d, o l e j e, b e n z y n, r o z c i e c z o n e k w a s y i ł u g i O d p o r n o m e c h a n i c z n a w i e r c e n i e, s z l i f o w a n i e, t o c z e n i e, i t p 4 0 m l 5 2 3p 4 4 K l e j d w u s k l a d n i k o w y d o p l a s t i k u D w u s k ł a d n i k o w y k l e j d o t w o r z y w s z t u c z n y c h S t a n s k u p i e n i a l e p k a c i e c z k t i k s o t r o p o w a K o l o r m e t a l i c z n y - s z a r y C i a r w ł a c i w y A 1, 4-1, 6 gk c m 3, B 1, 6-1, 8 gk c m 3 W y t r z y m a ł o n a c i n a n i e ( a l u m i n i u m ) 1 2, 5 M P a W y t r z y m a ł o n a c i n a n i e ( s t a l n i e r d z e w n a ) 1 4, 5 M P a W y t r z y m a ł o n a c i n a n i e ( s t o p y m i e d z i ) 1 2, 5 M P a W y t r z y m a ł o n a c i n a n i e ( t w o r z y w a s z t u c z n e ) 2-5 M P a U d a r n o 5 k Jk m 2 T w o r z y m o c n» i t r w a ł» s p o i n o d p o r n» n a r o d k i C h ł o n n o w o d y 0, 1p c h e m i c z n e ( o l e j e, b e n z y n, k w a s y ), w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e T e m p u g i c i a w g M a r t e n s a 6 5 C ( p r o m i e n i o w a n i e U V, n i e g, d e s z c z ), i t e m p e r a t u r o C z a s y w o t n o c ik 1 0 m i n u t d o 7 0 C Ł» c z y r ó w n i e k a m i e, s z k ł o, d r e w n o, t w o r z y w a C z a s s i e c i o w a n i ak o k 2 h w t e m p 2 0 C k o k 1 h w s z t u c z n e t e m p 2 5 C P e ł n e u t w a r d z e n i ek g o d z i n T e m p e r a t u r a k l e j e n i a o d 1 0 C d o 4 0 C M o z l i w o m a l o w a n i a d a j e s i e m a l o w a O d p o r n o t e r m i c z n a o d C d o 7 0 C O d p o r n o c h e m i c z n a O d p o r n y n a w o d, o l e j e, b e n z y n, r o z c i e c z o n e k w a s y i ł u g i O d p o r n o m e c h a n i c z n a w i e r c e n i e, s z l i f o w a n i e, t o c z e n i e, i t p 4 0 m l 5 2 3p 4 5 T a m a n i e b i e s k a p a p i e r o w a J e s t t o P r o f e s j o n a l n a T a m a M a l a r s k a s p e c j a l n i e p r z y g o t o w a n a d o d ł u g i e g o p r z e b y w a n i a n a p o w i e r z c h n i i ł a t w e g o u s u w a n i a b e z u s z k o d z e n i a p o d ł o a o r a z p o z o s t a w i a n i a l a d ó w k l e j u J e s t t o n a j l e p s z y w y b ó r z a r ó w n o d l a p r o f e s j o n a l i s t y, j a k i d l a i n d y w i d u a l n e g o u y t k o w n i k a M a l o w a n i e c i a n y L i s t w y, p r o f i l e p o d ł o g o w e L a k i e r o w a n e p o w i e r z c h n i e d r e w n i a n e S z k ł o, p l a s t i k, m e t a l s z e r t a m y 3 8 m m x 5 0 m O d p o r n a n a p r o m i e n i o w a n i e U V N i e p o z o s t a w i a k l e j u M a l o w a n i e b e z p o d c i e k a n i a f a r b y - c z y s t e k r a w d z i e D o w e w n» t r z i n a z e w n» t r z s z t p S t r o n a 1 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Ń

Ń ź Ś ź ć Ń ŁĄ ĘŚ ć Ń Ś Ą ć ć ź ć Ń Ą ć ć ć Ń Ł Ą ć ć ć ć ć Ą Ń ć ź ć ź Ą ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ŁĘ Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a J L G 3 6 6 P A W I L O N O G R O D O W Y J L G 3 6 6 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p a w i l o n u o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

ż ć

ż ć Ł Ł Ż ć Ż Ś ć ć Ż ż ć ć Ś Ż ż ć ó ż ż ć Ą Ż ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć ć Ż Ż ż Ż Ż ć Ś Ż Ż Ś Ś ż Ś Ż ż ŁĄ ć Ż Ą Ż Ł Ść ć Ść Ż ŁĄ Ś Ż Ą Ś ż Ż Ż ŁĄ Ą Ą Ż Ł ć ć ć ć Ż ć Ż Ż ż ż ż Ż Ż ż Ż ż Ź Ś Ż Ź Ź Ż ć Ż Ż ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą Ń Ę ł ó ó ł ż ć ó ś ą ą ż ą ą ń ł ś ś ąż ą Ę łó Ą Ę Ą Ó ą ż ą ł ą ź ć Ę ą ś ą ą Ł Ł ł ą Ą Ę Ą Ł ą ąż ą ż ć ą Ż ć ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó ó ż ą ą ż ś ż Ę ź Ą ł ł ł ą ó ń ń Ę ż ż ń

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

ŁĄ Ł

ŁĄ Ł Ł Ę Ś ŁĄ Ł Ś Ś Ś Ą Ś Ó Ę Ś Ą Ś Ę Ą Ą Ś Ą Ó Ó Ś Ś Ą Ą Ę ć ć ć ć Ó Ó ż ć ć ć ż ć ż ć Ł Ś Ś Ś Ą Ś Ę Ś Ś Ś Ś Ś ż Ś ć ż ć ż ć Ś Ś ż Ó ć ż ć Ó Ó ć ż Ó ć Ś ć Ź ć ż ż ć ć Ó ć ż ć ć Ó ć Ó ż ż ć Ó ż ć Ó ć ć ż Ó

Bardziej szczegółowo

Ę ż ć ŁĄ

Ę ż ć ŁĄ Ł Ł Ę ć ż Ś ć ć Ę Ę ż ć ŁĄ Ą Ł ć ć ć Ę ż ć Ą ć ć ż ć ć ż Ę ż ć ć ć ć ż Ę Ą ż ć Ś ż ć ż ż Ę ć ż Ł ć Ą Ę Ł ć ć ć Ś ć Ł ć ć Ą Ł ć ć ć ć ó Ę Ł ć ć Ą Ł ć ć ć Ł Ść ć ó ć ć ć ć ż Ł ć ć ć Ł Ą Ś Ł Ą ż Ę Ą ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ą ź Ą ń ź Ł Ł ń Ł ń ń ź ń Ł Ś Ą Ń ń ŁĄ Ś ń ń ń ń ń ń Ł Ą ń ń ń ń Ą Ą Ś ń Ó Ł ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń Ł ń Ą ŁĄ Ś Ł Ś Ł ń ń ń ń Ń Ą ć ń ń Ł Ń ń Ł Ł ń Ł ń ń ń ń ń ń Ź Ł ń ń Ź Ł ń ń Ł

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł

Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł Ł Ś Ą Ś Ą Ł Ś Ś Ł Ł Ó Ą Ł ŚĆ Ń Ó Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł Ó Ł Ń Ś Ó ć Ś Ó Ń ŁĄ Ł Ó Ó Ł Ń Ś Ś Ó Ó Ó Ł Ń Ó Ł ć ć Ó Ó Ó Ł ć ż ż ć ć ż ż Ź ż ć ć ć Ó Ó Ó Ł Ń Ł Ó Ó Ó Ł ć ż ż ż ć ż ć ż Ł Ó Ó Ó Ł ż ż ć ć ć ć ć ć Ó Ż

Bardziej szczegółowo

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż Ł Ł ż ó ż Ż ź Ę ż ś ś ś Ę ś Ź ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż ł ż ó ŚĆ ż ż ź ż ż ż ź Ź ś ś ó ś ń ł ś ś ó ż ć ó ść ś ść ś Ę ś ś ć ś ś ł ś ś ó ś ś ś ż ć ż ó ść ć łó ść Ść Ź ó ł ś ś ć ó ł ń ń ć ł

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

ń ń ć ń Ź ć ń ć Ź ń Ź ź ć Ę ć Ź ć ź ń ń ź

ń ń ć ń Ź ć ń ć Ź ń Ź ź ć Ę ć Ź ć ź ń ń ź ń ń Ę Ó Ń Ł ń Ł Ó Ł Ść ń ć Ś Ó ń ń ń ń Ź ć ć ń ń ć ń Ź ć ń ć Ź ń Ź ź ć Ę ć Ź ć ź ń ń ź ć ć ń ń ń ń ń ć ć ń Ź ń Ź ń ń ź ń Ł ć ź ź ź ź ń ć Ź ć ń ń ń ń ź ń ć ń ń ń ń ń ć ń ń ń ć ź ń ć ź Ź ń ń Ę ź Ć ź ć ć

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Właściwa struktura biznesplanu Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

D z i e n n i k U r z ę d o w y. W o j e w ó d z t w a B i a ł o s t o c k i e g o. B i a ł y s t o k, d n i a 3 1 m a r c a r.

D z i e n n i k U r z ę d o w y. W o j e w ó d z t w a B i a ł o s t o c k i e g o. B i a ł y s t o k, d n i a 3 1 m a r c a r. D z i e n n i k U r z ę d o w y W o j e w ó d z t w a B i a ł o s t o c k i e g o B i a ł y s t o k, d n i a 3 1 m a r c a 1 9 9 5 r. N r 5 T R E S C ; P o z. R o z p o r z ą d z e n i a 1 2 w sp ra w

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe

praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe KI N ESI OT A P ING Andrzej Markowski Wstęp...6 U k ła d m ię ś n io w y i k o s tn y c z ło w ie k a...1 0 S ło w n ik... 1 2 Historia i rozwój

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ł Ł ĄĄ Ą Ł Ą Ń Ń Ń

Ą Ł Ł Ł ĄĄ Ą Ł Ą Ń Ń Ń ź Ł ź ź Ł ź Ą ź Ą Ą Ą Ł Ł Ł ĄĄ Ą Ł Ą Ń Ń Ń Ś Ż ź Ą Ą ź ź Ą Ł Ł Ą Ą Ą Ń ź Ź ź Ł Ł ź Ś ź Ł Ł Ł Ś Ł Ś Ń Ś Ą ź Ń Ą ź Ś Ś Ś ŁĄ ź ź ź Ó Ś ź ź ź Ż ź Ł Ą Ń Ń Ą ź Ś Ą ź Ł Ł ź Ź Ń Ś Ó Ą Ł Ł ź Ż Ż Ó Ó Ś Ó Ś Ó Ó Ń

Bardziej szczegółowo

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ą Ł Ż Ż Ą Ń Ą Ś ź Ść ć Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ó ć Ż ż ż ż ć ć ż ć ż Ść Ż ć Ó ź Ł ć Ą ż ż ć ć Ś Ą ż ć Ę Ś Ś Ł ć ć ż ć ź Ż Ę Ó Ś ć ć Ś ż ż ć ć Ż Ó Ń ć Ó Ż Ść Ś ć ć Ż ć Ę ć Ł Ź ŁĄ ż Ó ć ć Ę Ż Ę Ł Ś Ł Ł Ż Ż Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą

Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą Ą Ą Ł Ł Ń Ą Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą Ó Ą Ą Ą Ą Ę Ł Ą Ą Ę Ę Ą Ł Ą Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ł Ę Ę Ą Ą Ł Ą Ą Ą Ę ĄĘ Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ę Ł Ą Ę Ó Ł Ą Ę Ą Ł Ę Ę Ą Ą Ź Ł Ń Ń Ą Ó Ż Ą ĄĘ Ę Ą Ą Ą Ę Ą Ł Ą Ą Ę Ł Ę Ó Ł Ł Ł Ę

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł ż Ó Ż Ż ż ź ż ż Ź Ż ż Ę Ą Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł Ń Ę ż ż Ź ż Ę Ż Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż Ź Ó Ś Ó ż Ś Ą Ą ż ż Ł Ą Ń Ą Ą Ł ż Ź ż ż ż ż ż ż ŁĄ Ł Ś ż Ż ż Ś ż ż ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ż ż ż Ń ź

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń Ł Ł Ł Ń ś ń ć Ź ś ń ŁĄ Ę Ą Ą Ź ć ś ś Ź ć ć ć ć Ą ń ść ść ń Ź ń ś ś ń ń ń ń ń ś ń ś ść ś Ą ź Ź ś ś ń ć ń ń Ą ń ś ś ś ś Ź ś Ź ś ś Ź ś Ł Ś Ó Ą Ź Ą Ą Ó Ó ń ś ć ć ś ń ń Ść ń Ź ść ść ść ś ś ń ść ś ść ć ś Ń ć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Ż Ę ź Ó

Ż Ę ź Ó ź ź Ę Ą Ż Ę ź Ó Ź Ó ź Ę ź Ę Ę Ą Ź Ą Ń Ź Ź Ź Ź ź Ą ź Ę Ą Ć ź ź ź Ę ź Ź ź ź Ę Ł ź Ź Ź Ź ź ź Ź Ź ź ź Ą Ł Ó Ó Ą Ą Ś Ę Ę Ą Ą Ś Ś Ł Ę Ę ź ź Ó Ą Ą Ą Ł Ą Ę Ź Ę ź ź Ę Ą Ź Ź ź Ł Ą Ł Ą ź Ą ź Ł Ą Ó ĘŚ Ą Ę Ę ź Ź Ę

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż Ą Ń Ę ś Ę Ą ś ś ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ś ż ś ś ż ś ś ż Ś ś Ź ś ś ś ść ś ś ż ż ś ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ś Ę ś ś ż ś ś ż ś ś ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ś ż ś ś ść ż

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ż ź ź ź Ę Ą Ł ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ś Ź Ń Ź Ę Ę ź Ł ź Ż Ę ź Ż Ż Ż Ź Ź Ń ź Ź ź ć Ż Ę ć ć Ą ź ź Ź Ż Ś ź Ę Ę Ż Ż Ś Ę Ę ć Ż Ż Ń Ł Ń Ż Ż ź Ą Ą ź ź ź ć Ą ć ź Ż ć Ż Ę Ń Ę Ż Ż Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ą Ł Ż Ł Ł Ł Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ó Ó Ż Ę ć Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ń Ą Ą Ź Ź Ń ć Ś Ł ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ź ź ć ć Ł ć Ź ć ć ź ć ć Ą ć ć ć ć ź ć Ą Ż Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć Ź ć ć ć Ć Ń Ż Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą Ń ć ć ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ą Ś Ą Ś ę ń Ń ę ę ą ó Ź Ł ó ą ę ę ó ó ą ę Ś Ą ŚÓ ą ą ę Ó ó ę Ł ę ą ą ą Ż ęś ą ń Łą ó ń ó ó ą ę ą Ż ę ę ę ę ó ę ę ę ę ę ę ó ę ą ę ć ę ą ó ź ę ę ó ó óź ę ę ń ą ę ó ó ń ą ę ó ę ą ę ó ó ó ó ó ę ę ę ę ę

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Ś Ś Ą Ó ć ć Ą ŁÓ Ó Ń ć ć Ż Ó ć ź Ę ć Ę ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ó Ą Ą Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ćę ć Ę ć ć Ś ć ć ć ć Ę ć Ę ć ć ŚĘ Ł Ń Ń Ś Ą ć ć ź ć Ę Ć Ę ć Ę ć ć Ę Ę ć ć ć Ą ć ć Ę ć ć

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo