Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o r y z a c y j n y. Z a c z n i e m y o d p r ó b y b i c i a r e k o r d u P o l s k i w d ł u g o d y s t a n s o w e j j e ź d z i e m o t o c y k l e m. M o t o c y k l W F M b ę d z i e u s i ł o w a ł p o p r a w i ć w y n i k z r o k u u z y s k a n y n a t y m s a m y m t o r z e n a s k u t e r z e O S A 1 5 0, w ó w c z a s O S A u z y s k a ł a ś r e d n i ą p r ę d k o ś ć p r z e j a z d u 6 2, 3 k m / g o d z. P r ó b a r o z p o c z n i e s i ę w s o b o t ę 2 8 k w i e t n i a o g o d z M e t a w n i e d z i e l ę 2 9 k w i e t n i a o g o d z P r o g r a m n i e d z i e l n y j e s t b a r d z o b o g a t y : 3 g o d z s a m o c h o d o w e p r ó b y s p o r t o w e w y ś c i g m o t o c y k l o w y m e m o r i a ł B o g d a n a K a n t e g o s a m o c h o d o w e p r ó b y s p o r t o w e P r z e z c a ł y c z a s t r w a n i a i m p r e z y c z y n n a b ę d z i e w y s t a w a p o j a z d ó w z a b y t k o w y c h i s p e c j a l n y c h. K i e r m a s z a r t. M o t o r y z a c y j n y c h, s t o i s k o g a s t r o n o m i c z n e i n i e s p o d z i a n k i. Dla mediów K o m u n i k a t p r a s o w y z a p r o s z e n i e n a k o n f e r e n c j ę p r a s o w ą S e r d e c z n i e z a p r a s z a m y p r z e d s t a w i c i e l i m e d i ó w n a p l e n e r o w ą ko n f e r e n c j ę p r a s o w ą, kt ó r a o d b ę d z i e s i ę p o d c z a s p r ó b y n a w e w n ę t r z n y m t e r e n i e t o r u. R o z p o c z ę c i e s o b o t a, 2 8 kw i e t n i a r. - g o d z O r g a n i z a t o r p r z e w i d u j e r o z e g r a n i e M e d i o w e g o P u c h a r u M o t o c y kl o w e g o. Z w y c i ę z c a o t r z y m a 2 - o s o b o w e z a p r o s z e n i e n a w e e ke n d w S P A u f u n d o w a n e p r z e z n a s z e g o S p o n s o r a Fi r m Fa r m o n a. Z g ło s z e n i a b ę d ą p r z y j m o w a n e n a m i e j s c u p r z e d ko n f e r e n c j ą. K o m u n i k a t p r a s o w y W d n i u 2 8 i e t n i a r n a T o r z e b r y c z n y m Ż e r a ń o d b ę d z i e s i ę p r ó b a b i c i a r e r d u P o l s z r w d g o d y s t a n s o w e j ( 2 4 h ) j e ź d z i e m o t o c y e m W S t a r t d o p r ó b y s o b o t a g o d z 9 0, z a ń c z e n i e n i e d z i e l a 9 0 kw. Fa ko ki. łu kl FM ko.0. W p r z y g o t o w a n i a c h w z i ę ło u d z i a ł 8 u c z n i ó w s z kó ł w a r s z a w s ki c h : Fi l i p H r y n i e w i c ki, K a m i l G a j o s, K a r o l Fr i n d t, R a f a ł R o s s a, K a m i l P a b i c h, M i ko ła j B y l i c ki, I g n a c y K r a c i a k o r a z M i c h a ł B y l i c ki. W p r ó b i e w y s t a r t u j e t y l ko 4. D e c y z j a n a l e ż y d o T r e n e r a e ki p y - w i e l o kr o t n e g o M i s t r z a P o l s ki i E u r o p y w S u p e r b i ke - T o m a s z a K ę d z i o r a. W r o l i s t a r t e r a z o b a c z y m y M a r ka W a c h o w s ki e g o j e d y n e g o ż y j ą c e g o u c z e s t n i ka p r ó b y z r o ku r. Z a w o d n i c y b ę d ą z m i e n i a ć s i ę c o g o d z i n ę. A u t o m o b i l kl u b Ce n t r u m j e s t w s p ó ło r g a n i z a t o r e m i m p r e z y. P a t r o n m e d i a l n y : E c h o M i a s t a. W i ę c e j i n f o r m a c j i :

2 M K a t a r z y n a P a u l e t t e P a l u t k i e w i c z M o b i l e : M a i l t o : ka t a r z y n a.p a l u t ki e w i c g m a i l.c o m P io t r " B es a" C z ec h - " Ś wiat M o t o c y k li" 1 1 / 9 5 Wujka Franka Motór T o w e s o łe o kr e ś l e n i e t o n i e j e d y n a ks y w ka p o j a z d u p r o d u ko w a n e g o w W a r s z a w s ki e j Fa b r y c e M o t o c y kl i. N a p o p u l a r n ą w u e f e m kę m ó w i o n o t e ż f u m ka, c z y n i e z b y t s y m p a t y c z n i e - W - F - ę ka. N i e s łu s z n i e, b o b y ła t o ko n s t r u kc j a p o r z ą d n a i w o d p o w i e d n i c h r ę ka c h - n i e z a w o d n a i t r w a ła. M i a łe m s ą s i a d a, kt ó r y d z i e ń w d z i e ń, ś w i ą t e k p i ą t e k, j e ź d z i ł W FM -ką p r z e z 1 5 l a t, b e z ż a d n e j p o w a ż n e j a w a r i i! B y ł r o k P o l s ka g o s p o d a r ka o t r z ą s a ła s i ę z w o j e n n y c h z n i s z c z e ń. Z a g o s p o d a r o w y w a n o w s z y s t ko, c z e g o o ku p a n t n i e z d o ła ł z r a b o w a ć. D ź w i g a n o z r u i n f a b r y ki, w r a c a l i z w o j e n n e j t u ła c z ki f a c h o w c y : r o b o t n i c y, t e c h n i c y, i n ż y n i e r o w i e. R ó w n i e ż c i o d m o t o c y kl i. W S u c h e d n i o w s ki e j H u c i e L u d w i kó w ( S H L ) w K i e l c a c h, j a ki m ś c u d e m o c a l a ło o p r z y r z ą d o w a n i e i d o ku m e n t a c j a t e c h n i c z n a d o p r o d u kc j i m o t o c y kl a S H L 9 8. R e m a n e n t y u j a w n i ły t e ż, ż e z p r z e d w o j e n n e j d z i a ła l n o ś c i f i r m y p o z o s t a ło r a m d o e s h a e l e k. B r a ko w a ło s i l n i kó w... W ła ś c i w i e n i e w i a d o m o d l a c z e g o w y b ó r p a d ł a ku r a t n a D K W R T, a l e w y b ó r b y ł d o b r y. B y ł t o m o t o r e k p r o s t y, n i e z a w o d n y i n o w o c z e s n y. D w u s u w o w y s i l n i k o p o j e m n o ś c i s ko ko w e j c c m z p r z e p łu ka n i e m z w r o t n y m, t w o r z y ł z g r a b n y m o n o b l o k z t r z y b i e g o w ą s kr z y n i ą p r z e kła d n i o w ą, s t e r o w a n ą n o ż n ą d ź w i g n i ą. K o n s t r u kc j a z o s t a ła s p r a w d z o n a w c i ę ż ki c h, w o j e n n y c h w a r u n ka c h, a p o w o j n i e s t a ła s i ę... n a j c z ę ś c i e j ko p i o w a n y m m o t o c y kl o w y m z e s p o łe m n a p ę d o w y m w s z e c h c z a s ó w. N a j e g o b a z i e p o w s t a ły m o t o c y kl e : Y a m a h a Y A 1 B S A B a n t a m H a r l e y -D a w i d s o n H u m m e r M o s kw a 1 2 5

3 M i ń s k K 5 5 M Z i i n n e... S i l n i t e n m i a t a e n a p ę d z a ć p o l s m o t o c y d l a m a s S o 1 2 5, a s t a s i ę f u n d a m e n t e m c a g o p r z e m y s m o t o c y o w e g o w P R L k ł kż ki kl - kó ł ł łe łu kl. Z a d a n i e d o s t o s o w a n i a w / w s i l n i ka d o p o l s ki c h w a r u n kó w p r o d u kc y j n y c h i e ks p l o a t a c y j n y c h, o t r z y m a ł z e s p ó ł z b i u r a ko n s t r u kc y j n e g o s i l n i kó w d w u s u w o w y c h z B i e l s ka, p o d ki e r o w n i c t w e m m g r i n ż. Fr y d e r y ka B l u m ke, kt ó r y p r z e d w o j n ą b y ł ki e r o w n i ki e m d z i a łu s i l n i kó w w w y t w ó r n i S t e i n h a g e n i S t r a n s ky w W a r s z a w i e. Z m i e n i o n o w z a s a d z i e t y l ko o s p r z ę t. W m i e j s c e o r y g i n a l n e j p r ą d n i c y B o s c h 3 5 / 4 5 W, z a s t o s o w a n o p o l s ki p r ą d n i c o -i s kr o w n i k 1 7 W / 6 V, kt ó r e g o p r o d u kc j ę u l o ko w a n o w w a r s z a w s ki c h Z a kła d a c h W y t w ó r c z y c h A p a r a t u r y O ś w i e t l e n i o w e j ( d a w n i e j A. M a r c i n i a k), a z a m i a s t g a ź n i ka B i n g, w p r o w a d z o n o g a ź n i k A m a l E 6 8 / 1 6, o p o d o b n e j c h a r a kt e r y s t y c e. P o n a d t o o b n i ż o n o s t o p i e ń s p r ę ż a n i a, a c o z a t y m i d z i e, m o c i o b r o t y, p r z y s t o s o w u j ą c s i l n i k d o p r a c y w g o r s z y c h w a r u n ka c h i n a g o r s z y m p a l i w i e. T a k u n o w o c z e ś n i o n y s i l n i k o t r z y m a ł o z n a c z e n i e S 0 1. P i e r w s z e 6 s z t u k p r o t o t y p o w y c h s i l n i kó w w y ko n a ła n a r z ę d z i o w n i a Z a kła d ó w M e t a l o w y c h w U s t r o n i u Ś l ą s ki m ( p r z e d w o j n ą B r e v i l l i e r S p ó łka A.U r b a n i S y n o w i e ), a s e r y j n ą p r o d u kc j ą z a j ę ła s i ę W y t w ó r n i a S p r z ę t u K o m u n i ka c y j n e g o W S K -3 w P s i m P o l u p o d W r o c ła w i e m. B y ły t o n i e g d y s i e j s z e z a kła d y J u n ke r s a i w y t w a r z a n i e s i l n i kó w m o t o c y kl o w y c h t r a kt o w a n e b y ło, j a ko p r ó b a r o z r u c h o w a p r z e d p l a n o w a n y m p o w r o t e m d o p r o d u kc j i l o t n i c z e j. T e l o t n i c z e p o w i ą z a n i a b y ły w i d o c z n e n a l e w e j p o kr y w i e s p r z ę g ło w e j s i l n i ka, w p o s t a c i z n a ku P Z L - l e c ą c e g o p t a ka. D o p i e r o w r. p r o d u kc j ę s i l n i kó w S 0 1 p r z e j ę ła c a łko w i c i e W a r s z a w s ka Fa b r y ka M o t o c y kl i. W a r s z a w a, M i ń s ka 2 5. Z a n i m w b r a m i e t e j p o s e s j i p o j a w i ł s i ę n a p i s : W a r s z a w s ka Fa b r y ka M o t o c y kl i, z n a j d o w a ła s i ę t a m, n a j p i e r w W y t w ó r n i a A m u n i c j i p o c i s k, a p o w y z w o l e n i u P a ń s t w o w e Z a kła d y S a m o c h o d o w e n r 2, g d z i e p r z e p r o w a d z a n o r e m o n t y c i ę ż a r ó w e k. W r. z m i e n i o n o n a z w ę n a Z a kła d y S p r z ę t u T r a n s p o r t o w e g o n r 2 i h a l ę n r 2 0 p r z e z n a c z o n o n a m o t o c y kl o w n i ę. T u m i a ły p o w s t a w a ć p i e r w s z e p o w o j e n n e p o l s ki e m o t o r o w e j e d n o ś l a d y, o o z n a c z e n i u M 0 1 i n a z w i e S o kó ł Z a n i m j e d n a k p i e r w s z e s o ko l i ki w y j e c h a ły n a d r o g i, z a m o n t o w a n o t u s i l n i ka S 0 1 d o o w y c h d w u s t u r a m S H L, o kt ó r y c h w s p o m n i a łe m. Cz t e r d z i e ś c i t y c h e s h a e l e k, o z n a c z o n y c h j a ko m o d e l M 0 2, w z i ę ło u d z i a ł w p i e r w s z o m a j o w e j d e f i l a d z i e w W a r s z a w i e w r o ku. S o kó ł m i a ł s t a ć s i ę p o d s t a w ą i n d y w i d u a l n e j m o t o r y z a c j i w P o l s c e L u d o w e j. W y t w a r z a n e a u t a o s o b o w e g o b y ło w w ó w c z a s n i e r e a l n e, g d y ż c a ły w y s i łe k ko n s t r u kt o r ó w b y ł s ki e r o w a n y n a u r u c h o m i e n i e p r o d u kc j i s a m o c h o d u c i ę ż a r o w e g o. K o n s t r u kc j a s o ko l i ka o p a r t a b y ła n a D K W R T, a d o ku m e n t a c j ę t e c h n i c z n ą s t w o r z y ły d w a z e s p o ły z Ce n t r a l n e g o B i u r a T e c h n i c z n e g o : o d d z i a ł b i e l s ki - s i l n i k i o d d z i a ł w a r s z a w s ki - p o d w o z i e. O s i l n i ku j u ż p i s a łe m, r a m ą n a t o m i a s t z a j ę ła s i ę g r u p a i n ż. S t e f a n a P o r a z i ń s ki e g o, b y łe g o ko n s t r u kt o r a z D z i a łu M o t o c y kl o w e g o B i u r a S t u d i ó w p r z e d w o j e n n y c h P Z I n ż. R o z w i ą z a n i a t e c h n i c z n e n i e o d b i e g a ły w z a s a d z i e o d d e ka w o w s ki e g o o r y g i n a łu. Z m i a n y d o t y c z y ły j e d y n i e ks z t a łt u z b i o r n i ka, s p r ę ż y n y p r z e d n i e g o z a w i e s z e n i a, s i o d e łka, u p r o s z c z e n i a p r o f i l i b ło t n i kó w i t y m p o d o b n y c h d r o b i a z g ó w. M o d e l o w e n a d w o z i e i m o n t a ż p i e r w s z e g o p r o t o t y p u b y ły d z i e łe m Z a kła d u M o t o r y z a c y j n e g o n r 5 w Cz e c h o w i c a c h -D z i e d z i c a c h ( p r z e d w o j n ą - s p ó łka A p o l l o ). P r z e d s i ę b i o r s t w o t o d o s t a r c z y ło p ó ź n i e j w r a m a c h ko o p e r a c j i o b r ę c z e kó ł, s z p r y c h y i b ło t n i ki d o t e g o m o t o c y kl a. R a m y p r o d u ko w a ła f a b r y ka w N o w e j W s i p o d K a t o w i c a m i, a m o n t a ż c a ło ś c i p r z e p r o w a d z a n o n a M i ń s ki e j w W a r s z a w i e. W l a t a c h , w Z S T n r 2 w y p r o d u ko w a n o o k S o ko łó w Z r e z y g n o w a n o z n i c h, z e w z g l ę d u n a d e f i c y t r u r u ż y w a n y c h d o p r o d u kc j i r a m.

4 W R o k n o w a n a z w a i s t a r a ko n s t r u kc j a. N a M i ń s ki e j p o j a w i a s i ę s z y l d W a r s z a w s ka Fa b r y ka M o t o c y kl i, a n a t a ś m a c h S H L P r o d u kc j a t e g o m o t o c y kl a r o z w i n i ę t o w m a c i e r z y s t y m z a kła d z i e w K i e l c a c h, g d z i e d o c z e ka ła ki l ku m o d e r n i z a c j i ( m o d e l e M 0 3, M 0 4 ), a l e p o n i e w a ż p r z e d K i e l e c ki m i Z a kła d a m i W y r o b ó w M e t a l o w y c h p o s t a w i o n o i n n e z a d a n i a, p r o d u kc j ę m o t o c y kl i p r z e n i e s i o n o d o W a r s z a w y. W W FM z g r u p o w a n o c a łą p r o d u kc j ę p o d z e s p o łó w m o t o c y kl a, w y ko n y w a n y c h d o t y c h c z a s p r z e z ki l ka z a kła d ó w w kr a j u. P r z y d z i e l o n o z a kła d o w i n o w e h a l e p r o d u kc y j n e i w z b o g a c o n o p a r k m a s z y n o w y - w a r s z a w s ka f a b r y ka s t a ła s i ę w kr ó t c e m o n o p o l i s t ą w b u d o w i e s i l n i kó w d w u s u w o w y c h d o p o l s ki c h m o t o c y kl i, a n a w e t - w l a t a c h j e d y n y m w kr a j u p r o d u c e n t e m s i l n i ko w y c h j e d n o ś l a d ó w. P o c z ą t ko w o z t a ś m m o n t a ż o w y c h W FM z j e ż d ż a ł m o d e l M 0 4, t a ki s a m, j a k p r o d u ko w a n y w K i e l c a c h, w kr ó t c e j e d n a k w p r o w a d z o n o m o d e l M 0 5. M o d e r n i z a c j a p o l e g a ła g łó w n i e n a z a s t ą p i e n i u d o t y c h c z a s o w e g o w i d e l c a t r a p e z o w e g o, z a w i e s z e n i e m t e l e s ko p o w y m. K o n s t r u kc j a t a z o s t a ła o p r a c o w a n a j e s z c z e w l a t a c h i s p r a w d z o n a p r z e z z e s p ó ł ki e r o w c ó w f a b r y c z n y c h S H L, s t a r t u j ą c y c h w l i c z n y c h r a j d a c h i w y ś c i g a c h. E s h a e l ki p r o d u ko w a n o w W a r s z a w i e d o r o ku, ki e d y t o w p r o w a d z o n o n o w y m o d e l M 0 6 j u ż p o d z n a ki e m W -F-M. P r o t o t y p n o w e g o m o t o c y kl a b y ł a w a n g a r d o w y. M i a ł n o w o c z e s n ą, p o j e d y n c z ą r a m ę z a m kn i ę t ą, s p a w a n ą z r u r s t a l o w y c h. T y l ko ko ło z a w i e s z o n e b y ło n a w a h a c z u w l e c z o n y m, r e s o r o w a n y m s p r ę ż y n a m i ś r u b o w y m i z a m o r t y z a c j ą o l e j o w ą. H y d r a u l i c z n e t łu m i e n i e p o s i a d a ły t e ż p r z e d n i e t e l e s ko p y. W b ę b n a c h h a m u l c o w y c h z a s t o s o w a n o w s p ó łb i e ż n e s z c z ę ki h a m u l c o w e ( D u p l e x ), a w i n s t a l a c j i e l e kt r y c z n e j - a ku m u l a t o r i p r o s t o w n i k s e l e n o w y. Z a s t o s o w a n o t e ż s y g n a ł d ź w i ę ko w y e l e kt r o m a g n e t y c z n y. S i l n i k o z n a c z o n y s y m b o l e m S 0 2 b y ł p o w a ż n i e z m o d e r n i z o w a n y w s t o s u n ku d o S 0 1. W z r ó s ł s t o p i e ń s p r ę ż a n i a ( z 6 d o 7.5 ) i m o c ( z 4 K M p r z y o b r./ m i n d o 5, 5 K M p r z y o b r./ m i n ). Z a s t o s o w a n o i m p o r t o w a n y g a ź n i k J i ko v 1 6 i s m a r o w a n i e m i e s z a n ką 1 : 2 5 ( w S : 2 0 ). B y ła t o ko n s t r u kc j a ( w ó w c z a s ) b a r d z o n o w o c z e s n a i... n i e w e s z ła d o s e r y j n e j p r o d u kc j i. N i e s t e t y. T o, c o w r o ku z n a l a z ło s i ę n a t a ś m a c h m o n t a ż o w y c h w a r s z a w s ki e j w y t w ó r n i, n i e b y ło a w a n g a r d ą. B y ło r a c z e j e w o l u c y j n y m r o z w o j e m d o t y c h c z a s p r o d u ko w a n y c h m o d e l i M 0 4 i M 0 5. N i e z d e c y d o w a n o s i ę n a w e t n a z a s t o s o w a n i e n o w e g o s i l n i ka, p o z o s t a j ą c p r z y d o t y c h c z a s o w y m z e s p o l e n a p ę d o w y m S 0 1. I n ż y n i e r o w i e z b i u r a ko n s t r u kc y j n e g o W FM : J a n I g n a t o w i c z, J e r z y J a n ko w s ki, K r z y s z t o f B r u n i i n n i, o p r a c o w a l i m o t o c y kl, n i e n a t y l e n o w o c z e s n y, c o t a n i i p r o s t y w p r o d u kc j i. N a w u e f e m ki c z e ka ła c a ła P o l s ka. T e n n i e w i e l ki c z e r w o n y m o t o c y kl b y ł o b i e kt e m w e s t c h n i e ń n a s z y c h o j c ó w i d z i a d kó w, kt ó r z y p r a c u j ą c d l a d o b r a N a s z e j S o c j a l i s t y c z n e j O j c z y z n y, z a b i e g a l i o p r z y d z i a ł t a l o n u u p o w a ż n i a j ą c e g o d o z a ku p u. B y l i n a w e t t a c y, kt ó r z y z a t a l o n n a W FM -kę g o t o w i o d d a ć s w o j e g o Z u n d a p p a, c z y H a r l e y a. O g ło s z e n i a z t a m t y c h l a t d z i ś w y w o łu j ą n a s z ą w e s o ło ś ć. S t o p n i o w o w a r s z a w s ki e m o t o c y kl e s t a j ą s i ę n a j p o p u l a r n i e j s z y m i p o j a z d a m i n a p o l s ki c h d r o g a c h. 2 6 m a r c a r o ku z t a ś m y z j e ż d ż a m o t o c y kl n r

5 N a j w a ż n i e j s z a z m i a n ą p i e r w s z y c h m o t o c y kl i W FM M 0 6, w s t o s u n ku d o S H L M 0 5, b y ło w p r o w a d z e n i e m i ę kki e g o t y łu. N i e o d w a ż o n o s i ę w p r o w a d z i ć n o w o c z e s n e j r a m y z p r o t o t y p o w e g o m o d e l u - p r o s t s z a i t a ń s z a b y ła z a m kn i ę t a, p o d w ó j n a r a m a s p a w a n a z c e o w n i kó w, t ło c z o n y c h z b l a c h y s t a l o w e j. W a h a c z t y l n e g o ko ła w y ko n y w a n o z r u r o p r z e kr o j u p r o s t o ką t n y m, z w i j a n y c h z b l a c h y. K o ło r e s o r o w a n e b y ło d w o m a e l e m e n t a m i r e s o r u j ą c o - t łu m i ą c y m i, z e s p r ę ż y n a m i ś r u b o w y m i, ś c i s ka n y m i i a m o r t y z a t o r a m i h y d r a u l i c z n y m i. T e l e s ko p u p r z e d n i e... P r z e c z y t a j m y, c o o n i c h p i s a ł J e r z y M a j, z m a r ły n i e d a w n o w s p ó łp r a c o w n i k r e d a kc j i M o t o c y kl - m o j e h o b b y, n e s t o r s p o r t u m o t o c y kl o w e g o i z n a w c a t e m a t u : W p r z e d p r o t o t y p a c h m o t o c y kl a W FM M 0 6, w r o ku i z a s t o s o w a n o n o w o c z e s n e t e l e s ko p y z t łu m i e n i e m o l e j o w y m i r u c h o m y m i, g r u b s z y m i d o l n y m i c z ę ś c i a m i. Z a r ó w n o g o l e ń, j a k i n o g a w y ko n y w a n e b y ły z r u r b e z s z w u z e s t a l i s t o p o w e j. M o c o w a n i e o s i ko ła n i e l e ż a ło w p ła s z c z y ź n i e t e l e s ko p ó w.(...) W t a ki e z a w i e s z e n i e w y p o s a ż o n o m o t o c y kl e S H L i W FM, b i o r ą c e u d z i a ł w s p o r c i e. U ż y t ko w e m o t o c y kl e W FM t y p M 0 6 o t r z y m a ły p r z e d n i e t e l e s ko p y z a p r o j e kt o w a n e p r z e z J e r z e g o J a n ko w s ki e g o - s p e c j a l n e j ko n s t r u kc j i, b e z t łu m i e n i a o l e j o w e g o i b e z u ż y c i a d e f i c y t o w y c h r u r. W y ko n a n e b y ły z e z w i j a n e j b l a c h y. T u l e j e t y c h t e l e s ko p ó w b y ły z a l u m i n i u m, n i e c e n t r y c z n e o b l e w a n e n a r u c h o m y c h, w e w n ę t r z n y c h c i e n ki c h n o g a c h t e l e s ko p ó w. N a p o d s t a w i e p r ó b d r o g o w y c h, f a b r y ka u z n a ła t ę ko n s t r u kc j ę z a e ko n o m i c z n i e u d a n ą i w p r o w a d z i ła d o p r o d u kc j i. J e d n a k t r z e b a p o w i e d z i e ć, ż e t a n i ą t o o n a b y ła a l e t r w a ło ś c i ą n i e i m p o n o w a ła. J u ż p o ki l ku t y s i ą c a c h ki l o m e t r ó w p o j a w i a ł s i ę l u z n a t e l e s ko p a c h i ko ło p r z e d n i e z a c z y n a ło c h o d z i ć s w o i m i d r o g a m i. Z d a r z a ło s i ę j e c h a ć d r o g ą z ko l e i n a m i ( w ó w c z a s t a ki e d r o g i s p o t y ka ło s i ę c z ę s t o ), a g d y ko ło w j e c h a ło w t a ką ko l e i n ę, t r u d n o b y ło j e z n i e j w y p r o w a d z i ć. M o ż n a b y ło s kr ę c i ć ki e r o w n i c ą d o o p o r u, a ko ło u p a r c i e w ę d r o w a ło p r o s t o. A l e w ó w c z a s i t a ki e t e l e s ko p y b y ły s z c z y t e m n o w o c z e s n o ś c i. W u e f e m ki c a ły c z a s s ą m o d e r n i z o w a n e. W r o ku M 0 6 o t r z y m u j e n o w ą p r ą d n i c ę o m o c y 2 8 W, a ku m u l a t o r, s e l e n o w y p r o s t o w n i k i e l e kt r y c z n y s y g n a ł d ź w i ę ko w y. P o j a w i a s i ę t e ż p r ę d ko ś c i o m i e r z z l i c z n i ki e m ki l o m e t r ó w, n a p ę d z a n y l i n ką o d t y l n e g o ko ła. N i e c o p ó ź n i e j z a ś, n o w y g a ź n i k o ś r e d n i c y g a r d z i e l i 2 0 m m i f i l t r p o w i e t r z a w b u d o w a n y m i ę d z y p u s z ki n a r z ę d z i o w e. O d r o ku t a ki e s a m e m o t o c y kl e s ą p r o d u ko w a n e w W y t w ó r n i S p r z ę t u K o m u n i ka c y j n e g o w Ś w i d n i ku p o d L u b l i n e m. W r o ku z m o n t o w a n o t a m s e r i ę i n f o r m a c y j n ą, a o d l u t e g o r o ku r o z p o c z ę t o p r o d u kc j ę w g. d o ku m e n t a c j i W FM. P r z e z p i e r w s z e 3 l a t a w u e s ki r ó ż n i ły s i ę t y l ko n a p i s e m n a b a ku. p o t e m o b i e w y t w ó r n i e p o s z ły i n n y m i d r o g a m i r o z w o j u. O m a w i a j ą c h i s t o r i ę W a r s z a w s ki e j Fa b r y ki M o t o c y kl i, n i e m o ż n a p o m i n ą ć m i l c z e n i e m p r o d u kc j i s ku t e r a O s a. B a d a n i a p r o t o t y p u w l a t a c h d o p r o w a d z i ły d o p r o d u kc j i s e r y j n e j w r o ku P r z e z d w a l a t a d w u ko ło w y o w a d n a p ę d z a n y s i l n i ki e m c c m, a b y n a s t ę p n i e p r z e p o c z w a r z y ć s i ę z t y p u M 5 0, w t y p M 5 2 ( c c m ). S p o r t n a W u e f e m ka c h. A t a k, t a k! Z a r ó w n o w w y ś c i g a c h d r o g o w y c h, j a k i w r a j d a c h, i c r o s s a c h kl a s a b y ła z d o m i n o w a n a p r z e z w a r s z a w s ki e m o t o c y kl e. W r o ku p r z y d z i a l e g łó w n e g o ko n s t r u kt o r a p o w s t a ł w a r s z t a t - ko m ó r ka d o ś w i a d c z a l n a. D o p r ó b t e c h n i c z n y c h z a p r o s z o n o J e r z e g o J a n ko w s ki e g o - z d o l n e g o r a c j o n a l i z a t o r a, ko n s t r u kt o r a i z a w o d n i ka m o t o c y kl o w e g o ( p r z e d t e m ki e l e c ka S H L ) o r a z Cz e s ła w a W o l s ki e g o, z w a n e g o w u j ki e m - m e c h a n i ka m o t o c y kl o w e g o. W r o ku d o z e s p o łu d o łą c z a K r z y s z t o f B r a u n, a r o k p ó ź n i e j S t a n i s ła w B r a u n

6 e - ś w i e t n i z a w o d n i c y i m e c h a n i c y -ko n s t r u kt o r z y. L u d z i e c i m i e l i n i e t y l ko o p r a c o w a ć i t e s t o w a ć n o w e r o z w i ą z a n i a ko n s t r u kc y j n e w p r o w a d z o n e d o p r o d u kc j i, a l e t e ż z a j m o w a ć s i ę s p o r t e m. W w r z e ś n i u r o ku w D u ż e j Z l i n i e w CS R R w y s t a r t o w a ł z e s p ó ł f a b r y c z n y W FM. Z p o w o d u d e f e kt ó w o d p a d l i K.B r a u n i L e o p o l d W ło d a r c z y k, a l e S.B r a u n u ko ń c z y ł i m p r e z ę j a ko j e d y n y w kl a s i e i z d o b y ł b r ą z o w y m e d a l. T e n w y n i k u z n a n o z a s u kc e s i ko m ó r ka d o ś w i a d c z a l n a p r z e ks z t a łc o n a z o s t a j e w D z i a ł P o s t ę p u i s p o r t u. Z a o w o c o w a ło t o s ko n s t r u o w a n i e m m o t o c y kl i W FM M 0 5 -C-5 6 ( 3 s z t u ki + c z ę ś c i d o z ło ż e n i a n a s t ę p n y c h ) o r a z 3 m o t o c y kl i s z e ś c i o d n i ó w ko w y c h d o s t a r t ó w w G a r m i s c h -P a r t e n -K i r c h e n w r o ku. S i l n i ki t y c h o s t a t n i c h m i a ły c z t e r o b i e g o w e s kr z y n i e, kt ó r e s p i s a ły s i ę z n a ko m i c i e p o d c z a s t y c h s u p e r t r u d n y c h z a w o d ó w, n i e s t e t y, w m o t o c y kl a c h S t a n i s ła w a B r a u n a i Fe r d y n a n d a K u b s ki e g o p ę kły r a m y ( p o d g łó w ką ). J e d y n i e M i r o s ła w M a l e c u ko ń c z y ł z a w o d y, m i m o a w a r i i i s kr o w n i ka. W r o ku w D z i a l e p o s t ę p u i S p o r t u z b u d o w a n o m o t o c y kl d o r a j d ó w o b s e r w o w a n y c h, W FM R, n a kt ó r y m Fe r d y n a n d K u b s ki z d o b y ł t y t u ł M i s t r z a P o l s ki W l a t a c h n a s t ę p n y c h, w D z i a l e P o s t ę p u i S p o r t u W FM, o p r a c o w a n o e g z e m p l a r z e s p o r t o w o -r a j d o w e i c r o s s o w e s ku t e r ó w O s a. W r o ku f a b r y c z n y z e s p ó ł w y s t a r t o w a ł w X X X V s z e ś c i o d n i ó w c e w B a d A u s s e n w A u s t r i i, n a O s a c h w ła ś n i e. I t o b y ł w s p a n i a ły s u kc e s : M. M a l e c - z ło t y m e d a l, J ó z e f R e w e r e l l i - s r e b r n y m e d a l i M a c i e j P i ą t ko w s ki - b r ą z o w y. W n a s t ę p n y m r o ku M i r o s ła w M a l e c u ko ń c z y ł r ó w n i e ż n a O s i e n i e z w y kl e t r u d n y r a j d o b s e r w o w a n y - s z ko c ką s z e ś c i o d n i ó w kę. N i e s p o s ó b w t e j kr ó t ki e j h i s t o r i i p r z e d s t a w i ć w s z y s t ki e o s i ą g n i ę c i a m o t o c y kl i s t ó w n a W FM -ka c h. N a ko n i e c o d d a j m y j e s z c z e r a z g ło s n i e o d ż a ło w a n e m u J e r z e m u M a j o w i : M ó g łb y s i ę kt o ś z a p y t a ć : s ko r o b y ło t a k d o b r z e, t o d l a c z e g o m o t o c y kl e p r o d u ko w a n e p r z e z W FM b y ły...j a ki e b y ły? O d p o w i e d ź j e s t p r o s t a. M o t o c y kl w p l a n a c h P R L n i e b y ł n a j w a ż n i e j s z y m c e l e m. N i e b y ł n a w e t c e l e m w a ż n y m - i s t n i a ły p o t r z e b y z n a c z n i e w a ż n i e j s z e o d p r o d u kc j i m o t o c y kl i. Ó w c z e ś n i d e c y d e n c i t r a kt o w a l i m o t o c y kl j a k z ło ko n i e c z n e. I d l a t e g o n a w e t n a j ś w i e t n i e j s z y z e s p ó ł l u d z i : d y r e kc j a, ko n s t r u kt o r z y, t e c h n o l o d z y, p r a c o w n i c y p r o d u kc y j n i m u s i e l i s i ę l i c z y ć z n a ka z a m i i s t a w i a n y m i i m w a r u n ka m i, d o t y c z ą c y m i p r o d u kc j i. S w o b o d a m a n e w r u b y ła o g r a n i c z o n a i l u d z i e c i r o b i l i c o m o g l i, a b y w t a m t e j r z e c z y w i s t o ś c i p r o d u ko w a n y m o t o c y kl b y ł j a k n a j n o w o c z e ś n i e j s z y i n a j l e p s z y. N i e z a w s z e b y ło t o m o ż l i w e. H i s t o r i a W ń c z y s i ę d o ś ć n i e s p o d z i e w a n i e w r o G d z i e ś z a m i n i s t e r i a l n y m, c z y m i t e t o w y m b i u r e m z a d e c y d o w a n o o z u p e e j z m i a n i e p r o d u j i w W a r s z a w s e j W y t w ó r n i B u d y n, p a r m a s z y n o w y i c z ę ś c i o w o p r a c o w n i w p r z e j ę Z a d y O p t y c z n e d o r o b e t e c h n i c z n y W z o s t a z a p r z e p a s z c z o n y P r o t o t y p y m o t o c y i i s t e r ó w o r a z o p r a c o w a n i a d l a s p o r t u p r z e z a n o u b o m m o t o r o w y m, s d r o z p n ę s i ę b e z ś l a d u P Z O j e s z c z e p r z e z j a ś c z a s m o n t o w a W, w y r z y s t u j ą c p o d w o z i a, z n a j d u j ą c e s i ę w m a g a z y n a c h i s i l n i p r o d u w a n e w N o w e j D ę b i e O d o w e g o w y r o n a W i O s ę p o l s p r z e m y s m o t o c y o w y z a c z y n a u p a d a ć J e s z c z e w t y m s a m y m r o s z a n o J u n a, a p r o d u j ę s i l n i w p o z o s t a c h j e d n o ś l a d ó w s m a s o w a n o w N o w e j D ę b i e W r o z t a ś m y m o n t a ż o w e j z j e ż d ż a o s t a t n i a S H L, a p i ę t n a ś c i e l a t p ó ź n i e j o s t a t n i a W S K, ń c z ą c 5 6 e t n i ą h i s t o r i ę p o l s e g o m o t o c y a y j e s z c z e s i ę o d r o d z i? M i e j m y n a d z i e j ę FM ko ku. ko ki łn kc ki. ki k kó ły kła. Ca ły k FM ła. kl ku ka kl ką ły ły. ki ła FM -ki ko ki ko. ku FM -kę ki ł kl. ku ka ka kc kó ły ko. ku -ka -a ko -l ki kl. Cz. Polskie rekordy motocyklowe (materiały pochodzą ze strony W r o k u P o l s k i Z w i ą z e k M o t o c y k l o w y z o r g a n i z o w a ł " P i e r w s z y P o l s k i R a j d M o t o c y k l o w y " ( p a ź d z i e r n i k a ) n a t r a s i e z W a r s z a w y d o P o z n a n i a i z p o w r o t e m. J e g o z w y c i ę z c ą z o s t a ł R y s z a r d C z a p l i c k i p r o w a d z ą c y I n d i a n a B i g C h i e f. B i t o t e ż r e k o r d y P o l s k i ; j e d e n z n i c h n a 1 k m z r o z b i e g i e m u s t a n o w i ł 2 9 m a j a r o k u i n ż. W i t o l d R y c h t e r n a f r a g m e n c i e d r o g i z W a r s z a w y d o W i l a n o w a, p r o w a d z ą c w y ś c i g o w y m o t o c y k l I n d i a n D a y t o n a z p o m i e r z o n ą p r ę d k o ś c i ą 13 4, 4 8 k m / h. Z t a k ą s z y b k o ś c i ą n i e j e c h a ł d o t y c h c z a s w ż a d e n m o t o c y k l P o l s c e! P ó ź n i e j p r z e p i s y z a o s t r z o n o i o d n o t o w y w a n o j e d y n i e t e r e k o r d y, k t ó r e b y ł y u s t a n a w i a n e w y ł ą c z n i e n a m o t o c y k l a c h p r o d u k c j i k r a j o w e j, ł ą c z n i e z s i l n i k a m i. W r o k u d o p r ó b y u s t a n o w i e n i a r e k o r d u P o l s k i z o s t a ł z g ł o s z o n y m o t o c y k l PZ I n ż S okó ł , a l e z e w z g l ę d u n a z a s t o s o w a n i e w p o j e ź d z i e a n g i e l s k i e g o s i l n i k a J A P d o t e j p r ó b y n i e d o s z ł o.

7 W k w i e t n i u 5 3 r o k u p o d c z a s p i e r w s z e g o p o w o j e n n e g o K o n k u r s u S z y b k o ś c i i P r ó b U s t a n o w i e n i a R e k o r d ó w P o l s k i o d n o t o w a n o p i e r w s z e r e k o r d y p o l s k i c h m o t o c y k l i N a p o d w a r s z a w s k i e j s z o s i e w k i e r u n k u n a Ł o m i a n k i p r z e p r o w a d z o n o d w i e p r ó b y : n a o d c i n k u k m z e s t a r t u l o t n e g o i n a o d c i n k u k m w o b i e s t r o n y W k l a s i e 5 c m 3 r e k o r d y u s t a n o w i ł y j e d y n i e k o b i e t y : J u l i a B a c h o w s k a n a S H L 5 8 4, k m / h a L e o k a d i a K o b u s o w a 7 6, 5 k m / h W k l a s i e c m 3 n a o p r o f i l o w a n y m m o t o c y k l u G A D ( k o n s t r u k c j i S t e f a n a G a j ę c k i e g o ) z a w o d n i k K r z y s z t o f B r u n o s i ą g n ą ł 4, 5 k m / h D r u g ą p r ó b ę b i c i a r e k o r d ó w z o r g a n i z o w a n o w p a ź d z i e r n i k u 5 3 r o k u w G l i w i c a c h W k l a s i e 5 c m 3 n a o d c i n k u k m z e s t a r t u l o t n e g o z a w o d n i k M a r c i n B i e r n a c k i n a m o t o c y k l u S o k ó ł 3 o s i ą g n ą ł p r ę d k o ś ć 7, 8 k m / h T r z e c i a p r ó b a b i c i a r e k o r d ó w m i a ł a s i ę o d b y ć w O k r ę g u S t a l i n o g r o d z k i m P Z M, a l e o s t a t e c z n i e z o s t a ł a p r z e p r o w a d z o n a 7 l i s t o p a d a 5 4 r o k u w O k r ę g u W a r s z a w s k i m n a s z o s i e p o d Ł o m i a n k a m i C o c i e k a w e d o n a p ę d u s i l n i k ó w u ż y t o p a l i w a a l k o h o l o w e g o B y ł o t o z r e s z t ą p r z y c z y n ą w i e l u a w a r i i s p r z ę t u W s i l n i k u r e k o r d o w e g o W F M 5 ( k o n s t r u k t o r J e r z y J a n k o w s k i ) z a w o d n i k a K r z y s z t o f a B r u n a w y p a l i ł a s i ę w d r u g i e j p r ó b i e d z i u r a w t ł o k u J e d n a k ż e n i e p r z e s z k o d z i ł o t o w u z y s k a n i u p r ę d k o ś c i 8, 5 k m / h i u s t a n o w i e n i a r e k o r d ó w p o l s k i w k l a s a c h 5 c m 3 i c m W a r s z a w s k a F a b r y k a M o t o c y k l i w y s t a w i ł a n a S z e ś c i o d n i ó w k ę M o t o c y k l o w ą w G o t t w a l d o w i e ( C S R S ) w r o k u z e s p ó ł f a b r y c z n y n a m o t o c y k l a c h W F M M -0 6 S. E k i p a u k o ń c z y ł a z a w o d y n a o d l e g ł y m m i e j s c u, a l e S t a n i s ł a w B r u n z d o b y ł n a p o l s k i m m o t o c y k l u p i e r w s z y m e d a l ( b r ą z o w y ) w t e j i m p r e z i e. W r o k u n a 2 3 S z e ś c i o d n i ó w c e M o t o c y k l o w e j w G a r m i s c h - P a r t e n k i r c h e n W i t o l d P ł u ż a ń s k i n a J u n a k u z d o b y ł z ł o t y m e d a l. C z t e r y l a t a p ó ź n i e j n a 2 7 S z e ś c i o d n i ó w c e z e s p ó ł S z c z e c i ń s k i e j F a b r y k i M o t o c y k l i, s t a r t u j ą c J u n a k a m i , u k o ń c z y ł z a w o d y b e z p u n k t ó w k a r n y c h i z d o b y ł W i e l k i Z ł o t y M e d a l F I M. B y ł t o j e d e n z n a j w i ę k s z y c h s u k c e s ó w w h i s t o r i i p o l s k i e g o p r z e m y s ł u m o t o c y k l o w e g o, j e d n a k p r z e z S F M z u p e ł n i e n i e w y k o r z y s t a n y, b o w i e m p r o d u k c j ę J u n a k a z a k o ń c z o n o w r o k u. 15 k w i e t n i a r o k u z a k i e r o w n i c ą J u n a k a z a s i a d ł F r a n c i s z e k S t a c h i e w i c z, b y ł y z a w o d n i k m o t o c r o s s o w y. N a 1-k i l o m e t r o w y m o d c i n k u t r a s y p r z e p r o w a d z o n o d w a p r z e j a z d y, w o b u k i e r u n k a c h ( 2 4, 3 5 i 2 3, 9 s e k.) z e ś r e d n i ą p r ę d k o ś c i ą 14 9, 3 k m / h. N i e s t e t y p o m i a r y c z a s u p r o w a d z o n o r ę c z n i e, g d y ż z a w i o d ł y f o t o k o m ó r k i. U s t a n o w i o n o t e ż r e k o r d P o l s k i w k l a s i e c m 3 n a 1 k m z e s t a r t u s t o j ą c e g o , 4 2 k m / h. Pierwsz a p ró b a 2 4 g odz in n a 3 p a ź d z i e r n i k a r o k u o g o d z. 18 n a t o r z e d o ś w i a d c z a l n y m F a b r y k i S a m o c h o d ó w O s o b o w y c h n a Ż e r a n i u d w a j d z i e n n i k a r z e t y g o d n i k a " M o t o r " - M a r e k W a c h o w s k i i A n d r z e j Z i e l i ń s k i p o d j ę l i p r ó b ę u s t a n o w i e n i a r e k o r d u w j e ź d z i e 2 4 -g o d z i n n e j n a s k u t e r z e W F M -O S A. B y ł t o p o j a z d s e r y j n y, p o d o t a r c i u ( k m ), z d j ę t o j e d y n i e g u m o w ą o s ł o n ę p r z e d n i e g o b ł o t n i k a - d l a p o l e p s z e n i a c h ł o d z e n i a, c h r o m o w a n ą r a m k ę r e f l e k t o r a - d l a s z y b s z e j w y m i a n y ż a r ó w e k. 4 p a ź d z i e r n i k a o g o d z. 18 p r ó b ę z a k o ń c z o n o. W c z a s i e j e j t r w a n i a s k u t e r p r z e j e c h a ł k m, n a t o r z e o d ł u g o ś c i , 5 m, c o d a j e ś r e d n i ą p r ę d k o ś ć 6 2, 5 k m / h. S k u t e r z a t r z y m y w a ł s i ę 14 r a z y ( ł ą c z n i e 4 2 m i n 5 0 s e k.), k i e d y t o u z u p e ł n i a n o p a l i w o, c z y s z c z o n o i s k r o w n i k, w y m i e n i a n o ś w i e c ę z a p ł o n o w ą, j a k s i ę o k a z a ł o n i e p o t r z e b n i e i 2 ż a r ó w k i. T o m a s z K ę d z i o r - s p e c j a l i s t a s p o r t ó w m o t o c y kl o w y c h - w y c h o w a n e k W ło d z i m i e r z a K w a s a, c z ło n e k K a d r y N a r o d o w e j P o l s ki e j P Z M ( o d r.), c z ło n e k A u t o m o b i l kl u b u P o l s ki e g o ( o d r.), ki e r o w c a t e s t o w y w m i e s i ę c z n i ku " M O T O R ". Z a w o d n i k w W y ś c i g a c h M o t o c y k l o w y c h : w y ś c i g i m o t o c y kl o w e w kl a s i e 5 0 c c m s t a r t y w w y ś c i g a c h w kl a s i e c c m z a j m u j e I I I m i e j s c e w M i s t r z o s t w a c h P o l s ki w w y ś c i g a c h m o t o c y kl o w y c h w kl a s i e c c m r o z p o c z y n a s t a r t y w w y ś c i g a c h m o t o c y kl o w y c h w kl a s i e S u p e r b i ke ( d o c c m ) M i s t r z P o l s ki w kl a s i e S u p e r b i ke

8 a M i s t r z P o l s ki w kl a s i e S u p e r b i ke V -c e M i s t r z P o l s ki w kl a s i e S u p e r b i ke M i s t r z P o l s ki w kl a s i e S u p e r b i ke M i s t r z P o l s ki w kl a s i e S u p e r b i ke M i s t r z P o l s ki w kl a s i e S u p e r b i ke M i s t r z P o l s ki w kl a s i e S u p e r b i ke V -c e M i s t r z P o l s ki w kl a s i e S u p e r b i ke Z a w o d n i k s t a r t u j ą c y w M i s t r z o s t w a c h N i e m i e c w w y ś c i g a c h m o t o c y kl o w y c h w kl a s i e P r o S u p e r b i ke o r a z w M i s t r z o s t w a c h Ś w i a t a E N D U R A N CE ( w y ś c i g i d łu g o d y s t a n s o w e g o d z i n y ). T o m a s z K ę d z i o r s t a r t u j e n a m o t o c y kl a c h K A W A S A K I i S U Z U K I. Z f i r m ą K a w a s a ki w s p ó łp r a c u j e o d r o ku. N a m o t o c y kl u S u z u ki r o z p o c z y n a s t a r t y w r o ku O r g a n i z a t o r t r a d y c y j n e j m o t o c y kl o w e j " P o g o n i z a L i s e m ". W r o ku o d b y ła s i ę 5 5 p o g o ń z a l i s e m. O d d w ó c h l a t m i e j s c e m s p o t ka ń u c z e s t n i kó w p o g o n i j e s t B r o k n a d B u g i e m. T o m a s z K ę d z i o r o d l l a t w s p ó r a c u j e p r z y r e a l i z a c j i e f e ó w m o t o c y o w y c h w f i l m r e a m i e, m n l m o g r a f i a G W I A Z D Y W E R N I s d e r O P O W I E Ś G A L I J S K I E s d e r R O Z D R O Ż E W K O G O J A S I Ę W R O D Z I Ł E M w Ś W I Ę T A P O L S K I E S E Z O N N A L E S Z A D Z I E Ń S Ł O N I A M Ł O D E W I L K I R e a m I D E A M E R I T U M ki ku łp kt kl kl.i.: Fi CZ ka ka CI CY ka ka CA FFE CZ kl i e i

9

Ł ń ż Ó Ę ń ż Ą Ż Ż Ż ń ż ż ń ć ż Ł ć ć ć ż Ż ż Ó ż Ż ń ż ć ż ć Ż ż Ż ć ż ć ć Ż ń ż Ó ż ć Ż ć Ó ż ć ż Ó ń ż ź ń Ź ć ż ć ż Ż Ź ż Ł ż ż Ł ń Ą ż Ó ćż ż Ż ń ż ć ż ć Ż ż ć Ż ć Ż ć ż Ó Ó ż ć ć Ń ć ż ć ć ż ń

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ń ń ń ź ź Ę Ś Ś Ć Ą Ę ź Ź Ń ń Ę Ą ń Ź ń ń ź Ś ń Ź ź ć Ł Ś Ą Ś ź Ą ń Ń Ź Ś Ó ŁÓ Ę Ó Ś ć ź Ę Ą Ś Ś Ś Ś ć Ą ź ń Ą ń Ź ź ź Ę Ł ń ń ń ź Ź Ą Ń Ą Ą ć Ź ń Ą Ń ń ń ź ć ń Ę Ś Ź ć ć ć ń ń ć ń ć ć Ź Ą ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ł Ó ź Ł ź Ł ź Ó Ó Ź Ó ŁÓ ź Ł Ś Ł Ź ź ŁÓ ź Ł ć Ć ć ż ć ż ż ć ż ż Ó ć ć ż ć Ł ź ż ż Ł Ź Ó Ż ć ć Ł ż ż ź ż Ć Ó Ł Ó ż Ż ż ż ż Ł Ó ż Ą ż Ł Ł ć Ł Ł Ł ż Ł Ó ż Ł ź Ż Ś Ł ż Ł ć Ż Ą Ł ż ż Ó ć ż ć Ń ć ć ż ż ć

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Ą ć ę ż ż Ż ć ć Ż ć ń ę ę Ż ń ż ęż ę ę Ę ż ż ĘŚ ę Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ż ż ń ę ęż ęż Ó ęź Ą ń ę Ś Ż ć ę Ą ę ż ę ż ć ę ę Ż ę ż ż ę ń ń ę Ą ż ę Ł Ą ę ż ę Ą ę ę Ę Ą ę ę ęć ż Ę ęż ż ę Ą Ę ę ę Ą ę ę Ą Ą Ż ć ć Ń

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ę Ó Ą ź Ó Ń Ń Ć Ó Ó Ł Ź Ł Ą Ł ć Ł ć Ź Ź ź Ń Ń Ź ć ć Ó Ą ź ć ć Ż ć ć Ź ć Ą ź Ł Ł Ę ć ć Ł Ś ć Ź ć Ł ć ć ć Ż Ó Ś Ł ć ź ć Ć ć ź ć Ź Ź Ł ć ć ć ź ź Ż Ą ź Ł ć ć ć Ó Ś Ć Ń ć Ń ć ć ź ć ć ć ć Ą Ł Ń ć Ł ć Ę Ą

Bardziej szczegółowo

Ć ń ń Ę Ó ń Ę ć ć ź Ę ć Ź ć ń ń ń ń ć ń ń ń Ę ć Ą Ę Ź ć ć ń Ą ź Ó ź ń Ę ć ć ń Ó Ą Ą ź ź Ę Ć Ę ć Ó ź Ą ć ć Ę ź ć Ź ć Ę ć Ź Ź ć ć ć ć Ł Ę ć Ć Ę Ź ć Ż Ę ń Ź Ę ć ń ć ń Ź Ź ń Ę ń ć Ó Ó Ź ć ń Ź ń Ż ć ź ź Ą Ć

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

Ż Ł ć ć ź ź Ś Ó ćę Ę Ą Ę ć Ę ć Ń Ż ć ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź ć ć Ę ć ć ć Ą ć Ż ć Ł Ż ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć Ż ć ć ć ć ć Ż ć Ą Ź ć Ą ź Ż ć ć ć ć ć Ź ź Ź ć Ż Ź Ż Ź Ź ć Ż ć Ę Ł Ż ć ź Ż ć ć ź ć ć ć ź Ż Ę

Bardziej szczegółowo

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

Katalog drukowany: Portal internetowy: Liczba unikalnych użytkowników: 27 400 Liczba odsłon: 106 000. * dane za okres XI.2012 I.

Katalog drukowany: Portal internetowy: Liczba unikalnych użytkowników: 27 400 Liczba odsłon: 106 000. * dane za okres XI.2012 I. Regionalny niezbędnik dla każdego rodzica, opiekuna, pedagoga www.dziec kow war sza wie.pl www.facebook.com/dzieckowwarszawie Katalog drukowany: Za sięg: Warszawa i okolice For mat: 190x240 mm Na kład:

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

ŚĆ ŁĄ Ś Ć Ć Ś ŁĄ Ł Ż Ł Ś Ż Ł Ę Ł Ż Ł Ł Ś Ś Ś Ł Ś Ł Ś Ś Ć Ś Ś ć Ś Ś Ś Ś ć Ś Ż ć Ć Ć Ś Ś Ż Ś Ż Ś Ś ć Ś Ś Ć Ś Ć Ż Ś ż Ś ż Ż Ś Ż Ś Ż Ł Ś Ś Ł Ś Ą Ę Ą Ż ż ć ć ć Ą ż ć Ś Ś Ś Ś Ż ż ć ć ć Ę Ś ż ć Ś ć Ś Ś ć Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM PAŃST\r UWY TE AT R im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM JULIAN TUWIM wt-dług D y n [ I\ T o n : l\11 R O S ŁAW S ~IOLA R RUSZKOWSKI EGO JADZIA WDOWA K I E R O W N I I\ L I T E H A

Bardziej szczegółowo

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>>

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n NA SZE PUNK TY SAN DO MIERZ: C.H.PLA NE TA, ul. Mic kie wi cza 48 Sklep Świat Two

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Przegląd n o w y c h f u n k c j i ( 1 ) HiPath 3 0 0 0 V. 3. 0 n o w e fu n kc j e : Z ac ho w u j e w s z e l ką fu n kc j o n al n o ś ć Hic o m 1 5 0 H V. 1.

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Ó ę ę Ą ę ć ę ę ć ę ę ę ę ź ę ę Ł Ó ć ę ę ę ę Ó ź ć ć ć ć ę ę ź ć ć ę ę ź ęć ź ź ź ę ź ę ę ę ę ę ć ę ć ę ź ęć ę ę ę ę ę ć ć ź Ź Ś ć ę ź ę ć Ę ę ź ć ę ę ę ę ę ę ę ć ę ź ę ę ź ę ę ć Ó ę Ę Ś ć ć ę ę ę ę ę

Bardziej szczegółowo