GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH"

Transkrypt

1 G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i n s t r u k c j e p r o d u k t ó w o r a z p r z e w o d n i k m o n t a! u : w w w. g r e e n m i l l. p l F l o r a l a n d S p. z o. So p.. k. f l o r a l a n f l o r a l a n d. p l t e l. ( 2 27 ) f a x.( 2 2 ) u l. S t r u! a s k a 2 8 S t a n i s ł a w ó w P i e r w s, z y N i e p o r t

2 S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H W i c e j i n f o r m a c j i : z a s a d y : p l a n o w a n i a, m o n t a!" u i k o n s e r w a c j i s y s t e m u G r e e n m i l l z a w a r t e s w t r z y-c z c i o w y m p r z e w o d n i k u d o p o b r a n i a w f o r m a c i e P D Fz e s t r o n y i n t e r n e t o w e j w w w. g r e e n m i l l. p l w i k s z o p r o d u k t ó w ( z r a s z a c z e, s t e r o w n i k i, e l e k t, r o zr au wr oy r yk r o p l u j ) c e p o s i a d a o d r b n e i n s t r u k c j e o b s ł u g i w j z y k u p o l s k i m, d o p o b r a n i a z e s t r o n y i n t e r n e t o w e jw w w. g r e e n m i l l. p l Z a s a d y w y k o n y w a n i a p r o j e k t ó w s y s t e m u n a w a d n i a j c e g o p o d a n e s n a s t r o n i e w w w. g r e e n m i l l. p l ( o b o w i z u j e w p ł a t a z w r o t n e j k a u c j i z a p r o j e k t )

3 Z r a s z a c z w y n u r z a l n y p r z e k ł a d n i o w y 4 K 1 ( ) S y m b o l F l o r a l a n d : G B K Z r a s z a c z w y n u r z a l n y pr z e k ł a d n i o w y, k o l i s t y i s e k t o r do o w y m a ł y c h i r e d n i c h p o w i e r z c h n i t r a w n i k a Z a s i g ( r ) : -85,, 41m C i n i e n i e p r a c y : -41,, 84b a r R e g u l a c j a z a s i gou k: o ł o -2 5 % R e g u l a c j a s e k t o r a : s t P o d ł c z e n i e : F 1 / 2 M o!" l i w o r c z n e g o o b r o t u t ł o k a z r a s z a c z a w c e lsu o wdaonpiaa k i e r u n k u z r a s z a n i a w y m i e n n y c h d y s z w k o m p l e c i. e D y s z e m o!" l i w e r ó w n i e!" d o d o k u p i e n i a o s o b n o ( G B K N O Z 1 ). M e t a l o w y k l u c z r e g u l a c y j n y n a w y p o s a!" e ( n mi o!" u n a u!" y r ó w n i e!" r u b o k r t a z p ł a s k i m k o c e m ) F i l t r u m i e j s c o w i o n y n a p o d s t a w i e t ł o k a K 1 t o od p o w i e d n i k z r a s z a c z a -RKa i n M i n i P r o w l i n i i d l a u!" y t k o w in ni dk yó w i d u a l n y c h N i e z a w o d n y m e c h a n i z m p r z e k ł a d n i o w y Ł a t w a r e g u l a c j a z a s i g u i s e k t o r a, z l o k a l i z o w a n a n a g ó r n e j c z c i g ł o w i c y D o b r z e s p r a w d z a s i w z a s t o s o w a n i u p r z y m u r a c h i a c h c i ( e!" b rk a k z n o s z e n i a s t r u m i e n i a p o z a u s t a w i o n y s e k t o r ) D y s z e o m a ł y m w y d a t k u- m o!" e p r a c o w a w s y s t e m a c h o n i s k i m w y d a t k u P r z e d r o z p o c z c i e m r e g u l a c j s e k t o r a n a l e!" y z n a l e!! l e w y z w r o t n y p u n k t g ł o w i c y D o s t p n e d y s z e z a p a s o w e o s y m b o l u G B K N O Z 1 P r z e d s e z o n e m zi m o w y m n a l e!" y p r z e d m u c h a i n s t a l a c j a b y o p r ó!" n i w o d! K o r z y s t n a c e n a P r o d u k t f i r m y -RKa i n M a n u f a c t u r i n g C o r p o r a t i o n, U S A W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l i n k i e m ) R e g u l a c j a D y s z e s t a n d a r d o w e 2 6 s t D y s z a n r # 0, 7 5 # 1. 0 # 1. 5 # 2. 0 # 3. 0 P r o m i e [ m ] W y d a t e k [ l / h ] D a n e d l a c i n i e n i a 2. 1 b a r - 3 -

4 Z r a s z a c z w y n u r z a l n y p r z e k ł a d n i o w y 5 K 2 ( ) S y m b o l F l o r a l a n d : G B K Z r a s z a c z w y n u r z a l n yp r z e k ł a d n i o w yk o l i s t y i s e k t o r do o w y r e dn i c h i d u!" y c h p o w i e r z c h n i t r a w n i k a Z a s i g ( r 7 ),9: -1 4 m C i n i e n i e p r a c y : -42,, 81b a r R e g u l a c j a z a s i g-2 u : 5 % R e g u l a c j a s e k t o r a : s t P o d ł c z e n i e : 3 /4 F M o!" l i w o r c z n e g o o b r o t u t ł o k a z r a s z a c z a w c e l u d o p a s o w a n i a k i e r u n k u z r a s z a n i a w y m i e n n y c h d y s z w k o m p l e c i e ( d w i e t r a j e k t o r i e s t r u m i e n i a : 2 6 s. t, D y 1s 2z se t ) m o!" l i w e r ó w n i e!" d o d o k u p i e n i a o s o b n o ( G B K N O Z 2 ). M e t a l o w y k l u c z r e g u l a c y j n y n a w y p o s a!" e ( n mi o!" u n a u!" y r ó w n i e!" r u b o k r t a z p ł a s k i m k o c e m ) F i l t r u m i e j s c o w i o n y n a p o d s t a w i e t ł o k a M e c h a n i z m a n t y -w a n d a l ( p o w r ó t g ł o w i c y d o d o m y l n e g o s e k t o r a p r a c y ) K 2 t o od p o w i e d n i k z r a s z a c z a -RKa i n S u p e r P r o w l i n i i d l a u!" y t k o w n i ik nó dw y w i d u a l n y c h N i e z a w o d n y m e c h a n i z m p r z e k ł a d n i o w y Ł a t w a r e g u l a c j a z a s i g u i s e k t o r a, z l o k a l i z o w a n a n a g ó gr łn oe wj i c y z c i D o b r z e s p r a w d z a s i w z a s t o s o w a n i u p r z y m u r a c h i c i e!" k a c h ( b r a k z n o s z e n i a s t r u m i e n i a p o z a u s t a w i o n y s e k t o r ) K o r z y s t n a c e n a P r a c a j e d n o k i e r u n k o w a w o p c j i s t ( o s z c z d n o m e c h a n i z m u p r z e k ł a d n i ) P r z e d r o z p o c z c i e m r e g u l a c j s e k t o r a n a l e!" y z ln ea wl y e!! z w r o t n y p u n k t g ł o w i c y D o s t p n e d y s z e z a p a s o w e o s y m b o l u G B K N O Z 2 P r z e d s e z o n e m z i m o w y m n a l e!" y p r z e d m u c h a i n s t a l a c j a b y o p r ó!" n i w o d! P r o d u k t f i r m y -RKa i n M a n u f a c t u r i n g C o r p o r a t i o n, U S A W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l i n k i e m ) R e g u l a c j a Dysza nr Dysze standardowe 26st Dysze 12st #0.5 #0.75 #1 #2 #2.5 #3 #4 #6 #8 #1 #3 #4 #6 Promień [m] Wydatek [l/h] D a n e d l a c i n i e n i 1a b a2 r.. D y s z e o z n a c z o n e n a z i e l- odn lo a o b s z a r ó w w i e t r z n y c h o n i!" s z e j t r a j e k t o r i i

5 Z r a s z a c z w y n u r z a l n y p r z e k ł a d n i o w y 4 K 5 S e l e c t ( ) N a s t p c a z r a s z a c z a D I A L-A -N O Z Z L E z w b u d o w a n y m i d y s z a m i S y m b o l F l o r a l a n d : G B K Z r a s za c z w y n u r z a l n y p r z e k ł a d n i o w y k o l i s t y i s e k t o r o w y d o r e d n i c h i d u!" y c h p o w i e r z c h n i t r a w n i k a Z a s i g ( r ) 9 : m C i n i e n i e p r a c y : -42,, 81b a r R e g u l a c j a z a s i g-2 u : 5 % R e g u l a c j a s e k t o r a : s t P o d ł c z e n i e : F 3 / 4 W b u d o w a n e 4 o b r o t o w e d y s z e ( w y b ó r z a p o m o c o b r o t u r u b o k r t e m s l o t u u s t a w i e ) F i l t r u m i e j s c o w i o n y n a p o d s t a w i e t ł o k a M e c h a n i z m a n t y -w a n d a l ( p o w r ó t g ł o w i c y d o d o m y l n e g o s e k t o r a p r a c y ) Z r a s z a c z w y p e ł n i a l u k w z a s i g u m i d z y z raam s zi akc1 z i K 2 B a r d z o ł a t w a w y m i a n a w b u d o w a n y c h d y s z- z a p o m o c r u b y b e z p o t r z e b y w y j m o w a n i a d y s z N i e z a w o d n y m e c h a n i z m p r z e k ł a d n i o w y G u m o w a p o k r y w a g ł o w i c y z a p e w n i a l e p s z y w y g l d h a n d l o w y ( b e z z n a c z e n i a d l a p r a c y z r a s z a c z a ) Ł a t w a r e g u l a c j a z a s i g u i s e k t o r a, z l o k a l i z o w a n a n a g ó r n e j c z c i g ł o w i c y D o b r z e s p r a w d z a s i w z a s t o s o w a n i u p r z y m u r a c h i c i e!" k a c h ( b r a k z n o s z e n i a s t r u m i e n i a p o z a u s t a w i o n y s e k t o r ) P r z e d r o z p o c z c i e m r e gauclj s e k t o r a n a l e!" y z n a l e!! p rz aw wr y o t n y p u n k t g ł o w i c y P r z e d s e z o n e m z i m o w y m n a l e!" y p r z e d m u c h a i n s t a l a c j a b y o p r ó!" n i w o d! K l u c z r e g u l a c y j n y n i e s t a n o w i w y p o s a!" e n i a z r a s z a c z a : d o u s t a w i e n i a z r a s z a c z a u!" y r u b o k r t a p ł a s k k o c ó w k Z r a s z a c z n i e p o s i a d a m o!" l i w o c i o b r o t u t ł o k a w z g l d e m k o r p u s u. W c e l u d o p a s o w a n i a p r a w e g o p u n k t u s t a r t o w e g o d o t e r e n u n a l e!" y w y j t ł o k z ga ł onwa isct p n i e d o p a s o w a j e g o o r i e n t a c j r c z n i e p o p r z e z w s u n i c i e d o k o r p u s u w o d p o w i e d n i m p o ł o!" e n i u P o d c z a s w y b o r u d y s z n i e m a p o t r z e b y u s u w a n i a r u b y r e g u l a c y j n e j w y d a t k u P r o d u k t f i r m y -RKa i n M a n u f a c t u r i n g C o r p o r a t i o n, U S A R e g u l a c j a Dysza nr Dysze standardowe 26st #1,0 #2.0 #3,0 #4.0 Promień [m] Wydatek [l/h] D a n e d l a c i n i e n i a b a r - 5 -

6 D y s z e s t a t y c z n e S y m b o l F l o r a l a n d : G B A, G B A, G B A, G B A, G B A k o l i s t e ( 2 s z t w o p a k o w a n i u ) Z r a s z a c z e s t a t y c z n e 1 5 A n a k o r p u s a c h G B c m i G B c m S y m b o l F l o r a l a n d : G B A, G B A Z r a s z a c z w y n u r z a l nsy t a t y c z n y k o l i s t y i s e k t o r do o w y m a ł y c h p o w i e r z c h n i t r a w n i ki a r a b. a t D y s z e p a k o w a n e p o 2 s z t w r a z z f i l t r a m i. Z a s i g ( r ) : -22,, 7-3 4, 7-4, 5-4, 9 m R e g u l a c j a z a s i g u : p e ł e n z a. Rk er ge us l a c j a s e k t o r a -3 : 6 0 s t. C i n i e n i e p r a c1 y,4: -3,8 b a r P o d ł c z e n i e d y s z y F 5,/ 8 P o d ł c z e n i e k o r p u s u : F 1 / 2 M o!" l i w o r c z n e g o o b r o t u t ł o k a z r a s z a c z a w c e l u d o p a s o w a n i a k i e r u n k u z r a s z a n i a T r a j e k t o r i e s t r u m i e n i a : 1 8 s t ( 8 A, 1 0 A, 1 2 A ), 2 6 s t ( 1 5 A ), 2 9 s t ( 1 7 A ) F i l t r u m i e j s c o w i opn oy d d y s z Z r a s z a c z e s t a t y c z wn ye r z u c a j de l i k a t n y s t r u m i we o d y o m a ł y m z a s i g u l e c zł a t w o z wi e w a n y p r z e z w i a t r. Z a l e c a s i i n s t a l o w a n a m n i eh j sszeykct o r a c h p r a c y n p. 9 0, s t z e w z g l d u n a z a l e!" n o p o b o r u w o d y o d n a s t a w i o n e g o s e k t o r a P r z e d r o z p o c z c i e m r e g u l a c j s e k t o r a n a l e!" y zp nr a lw e!! y s k r a j n y p u n k t g ł o w i c y. Kr o p k a n a g ó r n e j p o w i e r z c h n i k o r p u s u w s k a z u jl e w y s k r a j n y p u n k t z r a s z a n i a N i e n a l e!" y ł c z y n a j e d n e j s e k c j i n a w a d n i a j c e j z i n n y m i t y p a m i z r a s z a c z y z e w z g l d u n a w y!" s z y o p a d w o d y n a j e d n o s t k p o w i e r z c h. n in i e z a l e c a s i p r a c y n a w y!" s z y m c i n i!" n i epn oi du a n e, z e w z g l d u n a w y t w a r z a n m g ł o g r a n i c z a j c z a s i g P r z e d s e z o n e m z i m o w y m n a l e!"y p r z e d m u c h a i n s t a l a c j a b y o p r ó!" n i w o d! D o k o r p u s u d o s t p n y o p c j o n a l n y z a w ó r z w r o t n y G B C d o m o n t a!" u w z r a s z aw c z a c h z a g ł b i e n i a c h W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l i n k i e m ) R e g u l a c j a 8A 10A 12A 15A 17A Trajektoria: 18st Trajektoria: 18st Trajektoria: 18st Trajektoria: 26st Trajektoria: 29st Sektor [st] Ciśnienie [bar] Promień [m] Wydatek [l/h] Promień [m] Wydatek [l/h] Promień [m] Wydatek [l/h] Promień [m] Wydatek [l/h] Promień [m] Wydatek [l/h] 45 2,0 2,4 71 2,9 88 3, ,5 94 5, ,0 2, , , , , ,0 2, , , , , ,0 2, , , , , ,0 2, , , , , ,0 2, , , , , ,0 2, , , , ,

7 D y s z e s t a t y c z n e p r o s t o k t n e ( 2 s z t d y s z w o p a k o w a n i u ) K-R a i n : K o c o w a 1 5 E S, B r z e g o w a 1 5 S S S y m b o l F l o r a l a n d : G B E G B S D y s z e s t a t y c z n e d o n a k r c e n i a n a k o r p u s y 1 0 c m G B P a k o w a n e p o 2 s z t w r a z z f i l t r a m i Z a s i g ( r p) r: o s t o k t n y 1. 2 m x 4,6 m l u b 1. 5 m x 9. 8 m R e g u l a c j a z a s i gpu ł: y n n a z a p o m o c m e t a l o w e j r u b y u m i e j s c o w i o n e j c e n t r a l n i e n a g ł o w i c y. C i n i e n i e p r a c y 4: -31,8, b a r F i l t r u m i e j s c o w i o n y p o d d y s( z w k o m p l e c i. e ) G ł o w i c e p r o d u k c jki -R a i n U S A Z r a s z a c z e s t a t y c z n e w y cr az j u d e l i k a t n y s t r u m i e w o d y o m a ł y m z a s i g u l e c z ł a t w o z w i e w a n y p r z e z w i a t r. N i e n a l e!" y ł c z y n a j e d n e j s e k c j i n a w a d n i a j c e j z i n n y m i t y p a m i z r a s z a c z y z e w z g l d u n a w y!" o p a d w o d y n a j e d n o s t k p o w i e r z c h n i. N i e z a l e c a s i p r a c y n a w y!" s z y m c i pno idea n ie u, zne i!" w z g l d u n a w y t w a r z a n m g ł o g r a n i c z a j c z a s i g W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l i n k i e m ) G B E G B S Dysza prostokątna K-Rain Ciśnienie [bar] GB6615E (S) GB6615S (S) Zasięg max [m] 1.2 x x x x 9.8 Wydatek [l/h]

8 Z r a s z a c z r o t a c y jy n p r o s t o k t n y K -r a i n R N S I D E l u Mb P R o t a t o r S I D E n a k o r p u s i e G B c m S y m b o l F l o r a l a n d : G B M P S I D E Z r a s z a c z w y n. r o t a c y j np y r : o s t o k t n y d o m a ł y c h p o w i ehr nz i c t r a w n i k a i r a b a t Z a s i g ( r p) r: o s t o k t n y 9, 2-1 m,2 m d o 9, 2 x 1, 5 m R e g u l a c j a z a s i g u : m a x % 0. D a l s z e o g r a n i c z e n i e z a s i g u n i e p r z y n o s i e f e k t u! C i n i e n i e p r a c y : -3 1,, 7755 b a r P o d ł c z e n i e k o r p u s u : F 1 / 2, p o d ł c z e n i e d y s z y F 5 / 8 M o!" l i w o r c z n e g o o b rt ou t ł o k a z r a s z a c z a w c e l u d o p a s o w a n i a k i e r u n k u z r a s z a n i a T r a j e k t o a r i s t r u m i e n i a : s 1t 6 F i l t r u m i e j s c o w i o n y p o d d y. s z D o k o r p u s u d o s t p n y o p c j o n a l n y z a w ó r z w r o t n y G B C O s z c z d n y i u n i w e r s a l n y z r a s z a c z d o z a s t o s o w a n i a w m a ł y c h i ci h org er do nd a c h G ł o w i c e p r o d u k c jki -R a i n U S A l u b H u n t e r I n d u s t r i e s U S A ( M p R o t a t o r, p o p r z e d n i o W a l l a W a l l a ) W o f e r c i e d y s t r y b u t o r a z n a j d u j s i r ó w n i e!" g ł o w i c e s e k t o r o w e o s e k t o r z e -1 : 0 C5 Os Rt N E3 R, 54m 5 o r a z p r o s t o k t n e L E F T i R I G H T 4, 6) x 1, 5 m P r z e d r o z p o c z c im e r e g u l a c j s e k t o r a n a l e!" y z n a l e!! l e w y s k r a j n y p u n k t s e k t o r a z a z n a c z o n y p i o n o w k r e s k n a k o r p u s i e. D o s t p n y p o m a r a c z o w y k l u c z d o r e g u l a c j i z r a s z a c z y M p MR Po Kt La Ut Co Z r G Bl u b R n R o t a t o r- G B K R N K E Y. N i e k t ó r z y i n s t a l a t o r z y n i e p r e f e r u j m o n t a!" y z r a as cz ya jc nz y c h r o pt r z y m u r a ci h k o s t c e b r u k o w ez e j w z g l d u n a b a r d z i e j n i e r ó w n l i n i o d c i n a n i a p o w i e r z c h n i z r a s z a n e j n i!" w z r a s z a c z a c h p r z e k ł a d n i o w y c h W p r z y p a d k u z n i s z c z e n i a / k r a d z i e!" y g ł o w i c y m o!" l i w a j e j w y m i a n a j e d n a k g ł ó w n y u d z i a ł c e n y z r a s z a c z a s t a n o w i g ł o w! i cpa r z e d s e z o n e m z i m o w y m n a l e!" y p r z e d m u c h a i n s t a l a c j a b y o p r ó!" n i w o d! W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l i n k i e m ) R e g u l a c j a MP LEFT/ RIGHT MP SIDE RN SIDE STRIP Promień [m] Wydatek [l/h] Promień [m] Wydatek [l/h] Promień [m] Wydatek [l/h] 1.5 x 4.6m x 8.8m x 9.2m

9 Z r a s z a c z e r o t a c y j n er N A D J, R N A D J, R N A D J K -r a i n n a k o r p u s a c h G B c m. K l u c z r e g u l a c y j n y d o z r a s z a c z y R N. S y m b o l F l o r a l a n d : G B K A D J G B K A D J G B K A D J G B K R N K E Y S p e c y f i k a cj a, r e g u l a c j: a Z r a s z a c ze w y n u r z a l ne r o t a c y j e n ( w i e l o s t r u m i e n i o w: e ) k o l i e s, t s e k t o r oe w d o m a ł y c h p o w i e r z c h n i t r a w n i k a i r a b a t Z a s i g ( r R) N: m, R N m, R N m (p r z y P = 2, 0 b a r ) R e g u l a c j a z a s i g u : m a x. 2 5 %. D a l s z e o g r a n i c z e n i e z a s i g u n i e p r z y n o s i e f e k t u! R e g u l a c j a s e k t o rpa ł: y n n a w z a k r e s i e s t C i n i e n i e p r a c y : -31,, 57b a r O p a d : 1, 1 7-6, 2 8 m m / h P o d ł c z e n i e k o r p u s u : F 1 / 2, p o d ł c z e n i e d y s z y F 5 / 8 M o!" l i w o r c z n e g o o b r o t u t ł o k a z r a s z a c z a w c e l u d o p a s o w a n i a k i e r u n k u z r a s z a n i a F i l t r u m i e j s c o w i o n y p o d d y. s z D o k o r p u s u d o s t p n y o p c j o n a l n y z a w ó r z w r o t n y G B C N o w o! Z a m i e n n i k d l a z r a s z ay c zm p R o t a t o r a l e p o s i a d a j c y p e ł n r e g u l a c j s e k t o r a w z -a k r e s i e ( n i e w y m a g a u t r z y m y w a n i an a s t a n i e z r a s z a c z a o t r z e c h o d m i e n n y c h z a k r e s a c h ). r e g u l a c j i O s z c z d n y i u n i w e r s a l n y z r a s z a c z d o z a s t o a s o w a mn ai ł y c h i e d rn i c h o g r o d a c h. G ł o w i c e p r o d u k c j i K -R a i n U S A P r z e d r o z p o c z c i e m r e g u l a c j s e k t o r a n a l e!" y z n a l e!! l e w y s k r a j n y p u n k t s e k t o r sa t rz za az łn k a c z o n y n a g ó r n e j p o w i e r z c h n i g ł o w i. c y D o s t p n y o p c j o n a l n y k l u c z d o r e g u l a sc ej ki t o r a z r a s z a c z y R N K -R a i n. N i e k t ó r z y n si t a l a t o r z y n i e p r e f e r u j m o n t a!" y z r a s z a c z y r o t a c y j n y c h p ri z y k omsutrcae c h b r u k o w ez e j w z g l d u n a b a r d z i e j n i e r ó w n l i n i o d c i n a n i a p o w i e r z c h n i z r a s z a n e j n i!" w z r a s z a c z a c h p r z e k ł a d n i o w y c h W p r z y p a d k u z n i s z c z e n i a / k r a d z i e!" y g ł o w i c y m o!" l i w a j e j w y m i a nk a g jł eó dw n y u d z i a ł c e n y z r a s z a c z a s t a n o w i g ł o w i c a! P r z e d s e z o n e m z i m o w y m n a l e!" y p r z e d m u c h a i n s t a l a c j a b y o p r ó!" n i w o d! - 9 -

10 Z r a s z a c z w y n u r z a l n y p u l s a c y j n y G B S y m b o l F l o r a l a n d : G B Z r a s z a c z w y n u r z a l npy u l s a c y j n y k o l i s t y i s e k t o r o w y d o r e d n i c h i d u!" y c h p o w i e r z c h n i t r a w n i k a Z a s i g ( r ) : ,, 05 m C i n i e n i e p r a c y : -31,, 48b a r R e g u l a c j a z a s i g-2 u : 5 % R e g u l a c j a s e k t o r3a 0: l u b s t P o d ł c z e n i e : d w a a l t e r n a t y w n e w e j c Fi 1 a /2 z b o k u i o d s p o d u z r a s z a c z a D y s z a s t a n d ar d o w a z a i n s t a l o w a n a d o m y l n i e o r a z d w i e d y s z e d o d a t k o w e w t o r e b c e f o l i o w e j w k o r p u s i e F i l t r u m i e j s c o w i o n y n a p o d s t a w i e t ł o k a W i d o w i s k o w y z r a s z a c z o s i l n y m s t r u m i e n i u, w ot dr yu d n o z w i e w a n y m p r z e z p o d m u c h y w i a t r u M o!" e p r a c o w a p r z y w o d ze i l e k k o z a n i e c z y s z c z o! n e j O d m i e n n y r y t m p r a c y p r z y o b r o c i e w s t r o n l e w i p r a w d l a w y r ó w n a n i a o p a d u w o d y N i e z b d n e u m i e s z c z e n i e d r e n a!" u (!" w i r u )p o d z r a s z a c z e ma b y u n i k n t w o r z e n i a s i k! a ł u!" y D r g a n i a z r a s z a c z a o d s t r a s z a j k r e t y M o!" l i w y d e m o n t a!" i p e ł n e s e r w i s o w a n i e z r a s z a c z a p r z y u!" y c i u k l u c z a s e r w i s o w e g o ( n i e z a ł c z o n y ) P r z e d s e z o n e m z i m o w y m n a l e!" y p r z e d m u c h a i n s t a l a c j a b y o p r ó!" n i w o d! P r z y n i!" s z y m c i n i e n i u w o d y o d z a l e c alnue b g o p o d ł c z e n i a z b y t w i e l u z r a s z a c z y d o j e d n e j s e k c j i z r a s z a c z m o!" e n i e roab c a s i! I n s t r u k c j a w j z y k u p o l s k i m u m i e s z c z o n a j e s t n a w e w n t r z n e j s t r o n i e e t y k i e t y ( b a n d e r o l i ) W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l i n k i e m ) R e g u l a c j a O d b o j n i k i r e g u l a c j a s e k t o r a fl r u b a d y f u z o r- a r e g u l a c j a z a s i g u J a r z m o - p r z e ł c z a n i e t r y b u p r a c y Dysza 2.9 Dysza niebieska 3.5 Dysza czerwona 4.0 Dysza czarna Ciśnienie [bar] Promień [m] Wydatek [l/h]

11 E l e k t r o z a w ó r o d u! y m p r z e p ł y w i e ( b e z r e g u l a c jpi r z e p ł y w u ) S y m b o l F l o r a l a n d : G B C E l e k t r o z a w ó r m e m b r a n o w y d o s y s t e m ó w n a w a d n i a j c y c h w s p ó ł p r a c u j c y z e s t e r o w n i k a m i 2 4 V A C P o d ł c z e n i e w o d y : F 1 -F 1 g w i n t B S P M o c p o b i e r a n a p o d c z a s p o d t r z y m a n i a : o k o ł o 2, 7 5 W C i n i e n i e : -8 0,, 30 b a r P r z e p ł y w m a k s y m a l n y < 7 m 3 / h T e m p e r a t u r a w o d y : s t C D!! w i g n i a r c z n e g o o t w a r c i a W y m i a r y : x 8 1 x m m O f e r o w a n y w p u d e ł k u k a r t o n o w y m z a w i e r a j c y m p o l s k i n s t r u k c j o! b s ł u g i P o d s t a w o w y m o d e l d o s t e r o w a n i a s y s t e m a m i n a w a d n i a j c yw m i p r z y p a d k u w y s t p o w a n i a m a ł y c h i r e dn i c h w a r t o c i c i n!! i e r ó d ł a w o d y E l e k t r o z a w ó r o b a r d z o m a ł y c h o ro ap c h p r z e p ł y w u ( s t r a t a c i n i e n i a 0, 0 7 b a r p r z y p r z e p 3 ł/ yh w) i e 3 m Ł a t w y i t a nw i s e r w i s o w a n i u : d o s t p n e o s o b n o m e m b r a n a ( G B ) i e l e k t r o m a g n e s ( G B ) K o r p u s r o z b i e r a l n y d o c z y s z c z e n i a I n s ta l o w a w y ł c z n i e z g o d n i e z k i e r u n k i e m p r z y p ł y w u w o d y w s k a z a n y m s t r z a ł k n a! k o r p u s i e P r z e d e l e k t r o z a w o r e m k o n i e c z n i e z a ł o!" y f i l t r w s t p n y o f i l t r a c j i m i n i m u m 7 5 m e s h ( z a l e c a n y G O b j a w e m z a n i e c z y s z c z e n i a e l e k t r o z a w o r u j e s t p r z e p u s z c z a n i e w o d y w i pzoa zmykcn ji t e- jn a l e!" y w t e d y o c z y c i w n t r z e k o r p u su z a w o r u i z a s u g e r o w a k l i e n t o w i u!" y c i e f i l t r a! W z a l e!" n o c i o d o d l e g ł o c i ( m a x m ) z a s t o s o w a k a b l e p r z e d ł u!" a j c e z!" y ł l i t o p r z e k r o j 2 2, 5 m m z g o d n i e z i n s t r u k c j o b s ł u g i K o r p u s w y k o n a n y z n y l o n- u z d u!" t o l e r a n c j n a z a m a r, z aj ne iden a k z a w s z e z a l e c a s i p r z e d m u c h a n i e i n s t a l a c j i p r z e d z i m W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l i n k i e m ) R e g u l a c j a D!! w i g n i a r c z n e g o o t w a r c i a : - w p o ł o!" e n i u p i o n o w y m : p r a c a a u t o m a t y c z ( nda o m y l n i e ) - w p o ł o!" e n i u p o z i oymm : o t w a r t y

12 S t e r o w n i k n a w a d n i a n i a ( w e w n t r z n y ) 2 4 V A C R P S 4 6 M I N I : 4 s ek c j e ( ,) 6 s e k c j i ( ). S y m b o l F l o r a l a n d : G B K G B K S t e r o w n i k w e w n t r z n y w s p ó ł p r a c u j c y z e l e k t r o z a w o r2 a4 mv i A C M a k s y m a l n i e z a r z d z a p r a c l 4 u b 6 e l e k t r o z a w o r ó w ( s e k c j i ) M a k s y m a l n i e 4 n i e z a l e!" n e p r o g r a m y d l a k a!" d e j s e k c j i, z k t ó r y c h k a!" d y m o!" e p o s i a d a d o 4 s t a r t ó w n a w a d n i a n i a d z i e n n i e ( ł c z n i e m a x. 1 6 s t a r t ó w n a w a d n i a n i a d z i e n n i e ) C z a s p r a c y s e k c j i : u s t a w i a n y d l a k a!" jd ei j o d s e 1 k c m i n u t y d o m a x. 1 2 g o d z i n 5 9 m i n. W y b ó r d n i n a w a d n i a n i a : o d s t p c-1o 5 1 d n i, w y b ó r w / g d n i t y g o d n i a, p o d l e w a n i e w d n i p a r z y s t e / n i e p a r z y s t e F u n k c j a b u d!" e t u w o d n e g o : s z y b k a z m i a n a c z a s u n a w a d n i a n i a w z a k r -1 e s5i0 e % 2 5 W s p ó ł p r a c a z d e t e k t o r e m d e s z c z u cz z nr y m w y ł c z n i k i e m o m i j a j c y m d e t e k t o r T r y b p r a c y r c z n e j : s t a r t p r o g r a m u l u b g r u p y p r o g r a m ó w, s t a r t w y b r a n e j s e k c j i W y j c i e n a d r z d n e d o p o d ł c z e n i a e l e k t r o z a w o r u n a d r z d n e g o l u b p r z e k a!! n i k a p o m p y Z a s i l a n i e : b a t e r i a 9 V i d o ł c z o n y t r a n s f o r m a t o r / 2 4 V B e z p i e c z n i k t o p i k o w y 1, 0 A 2 c m ( t -2 y p 0 5 M) O f e r o w a n y w p u d e ł k u k a r t o n o w y m z a w i e r a j c y m p o l s k i n s t r u k c j o b s ł u g i M o d e l s t e r o w n i k a o p o d s t a w o w y c h f u n k c j a c+ h f u n k c j a b u d!" e t u w o d n e g o D u!" e p o k r t ł o u ł a t w i a p r o g r a m o w a n i e i w s k a z u j e a k ttu ra yl b n yp r a c y S t e r o w n i k t y l k o d o m o n t a!" u w e w n t r z p o m i e s z c! z e W w s p ó ł p r a c u j e z w i k s z o c i d e t e k t o r ó w d e s z c z u t y p u n o r m a l n i e z anmp k. ngi B 6t9y 9 5 C. N i e w s p ó ł p r a c u j e z d e t e k t o r e m w i l g o t n o cu i j / n ci zk i e m d e s z c z u m a r k i G a r d e n a P r z e d p o d ł c z e n i e m d e t e k t o r a s zd ec z u z d j z w o r k k a b l o! w D o s t p n y t r a n s f o r m a t o r z a p a s o w y 2 4 V ( G B T jr ) a k o c z z a p a s o w a W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l i n k i e3 m 5 0 ) 4 W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l i n k i e m ) S t e r o w a n i e - c z t e r y p r z y c i s k i s t e r u j c e - p o k r t ł o t r y b u p r a c y - r c z n y w y ł c z n i k o m i n i c i a d e t e k t o r a d e s z c z u

13 S t e r o w n i k n a w a d n i a n i a n a k r a n -3 1 / 4 z z a w o r e m 9 V S y m b o l F l o r a l a n d : G B C S t e r o w n i k m e m b r a n o w y p r z e z n a c z o n y d o s t e r o w a n i a p r a c i n s t a l a c j i n a w a d n i a j c e j o m a ł y m w y d a t k u n p. s k r z yk n eb a l k o n o w y c h b d!! r u r y k r o p lc ue j R e k o m e n d o w a n y p r z e p ł y w < 0, 9 m 3 / h : n i e u!" y w a d o s t e r o w a n i a z r a s z a c z a m i o d u!" y m w y d a t k u C i n i e n i e p r a c y : -61,, 94 b a r M a k s y m a l n i e 8 s t a r t ó w n a w o d n i e d z i e n n i e G w i n t p o d ł c z e n i o w y : F 1 z r e d u k c j n a F 3 / 4 T ry b p r a c y r c z n e j : s t a r t p r o g zr a tm ru z, y m a n i e, p r a c a a u t o m a t y c z n a Z a s i l a n i e : b a t earlika A L I C Z N A 9 V t y p 6 L R 6 1 ( n i e z a ł c z o n a ) O d r o k u u n i w e r s a l n a w e r s j a p a n e l u ( p i k t o g, r za m y o ) d y f i k o w a n y f i l t r i u s z c z e l k a k o m o r y b a t e r i i O f e r o w a n y n a b l i s t r zzea w i e r a j y cm p o l s k i n s t r u k c j o b s ł u g i W s t e r o w n i k u u s t a w i a s i i n d y w i d u a l n i e k a!" d p o r s t a r t u i p o r z a t r z y m a n i a ( n ma aw x a. d n 8i a n i a d z i e n n i e) W y j c i o w e p r z y ł c z e k r a n o w e ¾ j e s t o d k r ci a nu em o!" l i w i a b e z p o r e d n i e n a k r c e n i e z ł c z C o n n e c t o I l o p r o g r a m ó w j e s t w y s t a r c z a j c a d o p o d ł c 6 z e sn ei ka c y j n e g o d z i e l n i k a w o d y m a r k i G a r d e n a Z a ł c z e n i e w i k s z e j i l o c i s t a r t u n a w o d n i e n i a d z i e n n i e w i!" e s i z s z y b s z y m z u!" y c i e m b a t e r i i U!" y w a w y ł c z n i e b a t e 9r V i i t y p u a l k a l i c z n e g( on i e z a ł c z o n a ) P r z e d z i m por ó!" n i s t e r o w n i k z w o di y p r z e c h o w y w a w d o d a t n i e j t e m p e r a t u! r z e S t e r o w n i k n i e w s p ó ł p r a c u j e z d e t e k t o r e m d e s z c z u / w i l g o t n o c i U W A G A! W p r z y p a d k u o t r z y m a n i a r e k l a m a c j i n a j p i ep r w z e c z y t a i n s t r u k c j e o b s łu up ge i w n i s i c z y b a t e r i a z o s t a ł a p o p r a w n i e z aicoz ne a p o b y d w o m a s t y k a m i d o z ł c z a b a t ew r iri a! z i e p o t r z e b y p o d g i s t y k i b a t e rw i i. k s z o r e k l a m a c j i j e s t s p o w o d o w a n a n i e w ł a c i w y m s t y k i e m 9b V a t ce o r i i o b j a w i a s i z a ł ciz ea m n s y g n a ł u w y c z e r p a n e j b a t e r i i, k t ó r y m o!" n a z r e s e t o w a p r z e z 3 s e k u n d o w e p r z y t r z y m a n i e p r a w e g o d o l n e g o k l a w i s z a. S t e r o w n i k m o!" e p r a c o w a n a c z y s t e j w o d z i e w o d o c i g o w e j. W p r z y p a d k u z a n i e c z y s z c z e n i a k o m o r y o b j a w e m j e s t n i e z a m y k a n i e s i e z a w o r u. D l a t e g o z e z az wa sl e c a s i i n s t a wl sa t c j p n e g o f i l t r a p o p r z e d z a j c e g o s t e r o w n i. kw p r z y p a d k u z a n i e c z y s z c z e n i a s t e r o w n i k a n a l e!" y o c z y c i k o m o r i m e m b r a n a b y s t e r o w n i k d z i a ł a ł p o p r a. w n i e W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l i n k i e m ) S t e r o w a n i e - s i e d e m p r z y c i s k ó w ts e r u j c y c h - w y w i e t l a c z L C D

14 Z a w ó r k u l o w y r c z n y F 1 -F 1 S y m b o l F l o r a l a n d : G B G w i n t w e j c i o w y i w y j c i o w y 1 M a t e r i a ł : P P D o c i s k o w a n a k r t k a c z o ł o w a u m o!" l i w i a o c z y s z c z e n i e i r e g łu y l a dc oj c i s ki u ( e l i m i n a c j a w y c i e k ó w ) P u s z k a p o b o r u w o d y z p r z y ł c z e m S y m b o l F l o r a l a n d : G B C G w i n t w e j c i o w y n a s p o d z i e p u s z k i M 3 / 4, g w i n t w y j c i o w y n a s z c z y c i e p r z y ł c z a M 3 / 4 W y p o s a!" o n a w a u t o m a t y c z n y z a w ó r S T O P- w o d a p ły n i e g d y p r z y ł c z e j e s t w ł o!" o n e i z a b l o k o w a n e M a k s y m a l n e c i n i e n i e r o b o c z e : 5 b a r Z a t r z a s k o w a, u c h y l n a p o k r y w a p u s z k i z a b e z p i e c z a p r z e d d o s t a n i e m s i z a n i e c z y s z c z e d o w n t r z a P r z e z n a c z o n a d o p o b o r u w o d y z r u r o c i g u p o d z i e m n e g o M o!" e s ł u!" y w p o ł c z e n i u z p r z y ł c z e m k r a n o w y m 3 / 4 " i s z y b k o ( z nł i ec z ak ł a c z o nde o ) p o d ł c z e n i a w!" a o g r o d o w e g o w c e l u r c z n e g o n a w a d n i a n i a l u b p o b o r u w o d y n p. d o c z y s z c z e n i a n a w i e r z c h n i, s a m o c h o d u i t p. W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l i n k i e m )

15 S t u d z i e n k i z a w o r ó w : M I N I, S T A N D A R D, J U M B O S y m b o l F l o r a l a n d : G B o k r g ł a G B p r o s t o k t n a G B p r o s t o k t n a S k r z y n k a o s ł o n o w a z t w o r z y w a s z t u c z n e g po r z e z n a c z o n a d o m o n t a!" u : e l e k t r o z a w o r ó w, z a w o r ó w r c z n yc h, r e d u k t o r ó w c i n i e n i a o r a z f i l t r ó w. Z d e j m o w a n a w i e r z c h n i a p o k r y w a w k o l o r z e z i e l o n y m u m o!" l i w i a ł a t w y d o s t p d o z a m o n t o w a n y cw h s k r z y n c e u r z d z e. G B : s t u d z i e n k a o k r g ł a. fl r e d n i c a p o k r y w y m m, r e d n i c a p o d s t a w y m m, w y s o k o m m. M i e c i 1 r e d ut ko r c i n i e n i a l u b z ar w ócr z n y. N i e r e k o m e n d o w a n a d o e l e k t r o z a w o rzó e w w z g l d u n a m a ł i l o m i e. j s c a G B : s t u d z i e n k a p r o s t o k t n a. P o k r y w a x m m. P o d s t a w a o w y m i a r a c h z e w n t r z n y c h m m x m m. Ł c z n a w y s o k o s k r z y n k i 53 m0 m. M i e c i d o 4 e l e k t r o z ar wó ow. G B : s t u d z i e n k a p r o s t o k t n a. P o k 5r 0y 0w xa m m. P o d s t a w a o w y m i a r a c h z e w n t r z n y c h m m x m m. Ł c z n a w y s o k o s k r z y n k i m m. M i e c i m i n i m u m 6 e l e k t r o z a w( oor dó ew j c i e n a j e d n s t r o n : l e w a l u b p r a w a ). W i coe dj e j p r cz iy a c h w y k o n a n y c h n a o b i e st r o n y ( l e w a i p r a w a ). Z i e l o n a p o k r y w a j e s t z d e j m o w a n a W s k r z y n k a c h p r o s t o k t n y c h u m i e j s c o w i o n a j e s t brl uo bk au j c a w i e, k o w o k r g ł- e jb l o k a d a p o p r z e k r c e n i u w i e k a N a j ł a t w i e j u!" y w y r z y n a r k i d o w y k o n a n i a o t w o r ó w w b o k u s k r z y-o n kt wi o. r y P ó łw i d o c z n e w b o k a c h s t u d z i e n k i n i e s z a z w y c z a j p r z y d a t n e j a k o w s k a z a n i a l o k a l i z a c j i p r z y s- z łt ye c h n aolte!" w oy r ó w w y k o n a z g o d n i e z p r z e b i e g i e m r u r y S k r z y n k i n i e p o s i a d a j d n a. D l a z a b e z p i e c z e n i a p r z e d w m y w a n i e m z i e m i n a n kd i n o n as lk e!" r z y w s y p a w a r s t w!" w i r u W i e k o s k r z y n k i i n s t a l o w a z g o d n i e z p o z i o m e m g r u n t u W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l i n k i e m ) G B G B G B

16 K o l a n k o i t r ó j n i k z a w o r u( z n a k r t k p ó ł r u b u n k u ) S y m b o l F l o r a l a n d : G B k o l a n k o M 1 - F 1 z 1 n a k r t k G B t r ó j n i k M 1 - F 1 -F 1 z 2 n a k r t k a m i S ł u!" d o z e s t a w i e n i a z e s pporłzu y ł c z y e l e k t r o z a w o r ó w ( k o l ea k tpoo rd ł c z e n i o w e g o) G w i n t w e j c i o w y: M 1 G w i n t w y j c i o w y: F 1 ( k o l a n k o ), 2 x F 1 ( t r ó j n i k ) O b r o t o w e n a k r t k i w y j c i o w(p eó ł r u b u n k i- s w i v e l )u m o!" l i w i a j ł a t w e i s z y b kuise t a w i e n i e e l e k t r o z a w o r ó w w p o z y c j i p i o n o w oe rj a z ł a t w y d e m o n t a!" w p r z y s z ł o c i P r z e d i n s t a l a c j w y j z a l e p k i z a b e z p i e c z a j c e u s z c z e l! k i c z o ł o w e N i e u!" y w a t a m y t e f l o n o w e j d o g w i n t ór w z ypł c z a n y c h d o w y j z n a k r t, k ga dm y!" i g r o z i t o r o z e r w a n i e m n a k r t e k. S z c z e l n o z a p e wny ił a c z n i e u s z c z e l k a c z o ł o w a. P r z y d o k r c a n i u n a k r t e k z a w s z e u p e w n i s i,!" e u s z c z e l k a j e s t n a s w o i m m i e j s c u i n i e j e s t z a g i t W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l im n k) i e G B k o l a n o G B t r ó j n i k rura PE biegnąca od kranu Przyłącze rury z gwintem F1 GB8383 trójnik zaworu GB8069 kolanko zaworu GB8070 kolanko rury GB8583 nyple 1-1 GB C 12 elektrozawory GB6938C/GB6940C lub zawory ręczne GB6930 studzienka prostokątna GB6904 złącza rury z gwintem M1 GB

17 F i l t r d o s y s t e m ó w n a w a d n i a j c y c h M 1 -M 1 S y m b o l F l o r a l a n d : G B G w i n t w e j c i o w y i w y j c i o w My 1 W k ł a d f i l t r a c y - j nfyi l t r s i a t ksotwa y l o w y m e s h. K o r e k d o s p u szt au n i e c z y s z c z e. O b u d o w a P P. K i e r u n e k r zp e p ł y w u w o d y w s k a z u j e s t r z a ł k a n a k o r p u s i e. M o!" e p r a c o w a p r z y p r z y ł c z e n i u d o r u r o c i g u p o z i o m e g o l u b p i o n- o kw oe rg ko i e m w d ó ł W y p o s a!" o n y w s p u s t z a n i e c z y s z c z e d l a ł a t w e g o o c z y s z c z a n i a,!" k tn óa r y r ó mw on i e!" w y k o r z y s t a d o w p r o w a d z e n i a s p r!" o n e g o p o w i e t r z a i p r z e d m u c h a n i a i n s t a l a c j i p r. z e d z i m Ł a t w e r o z b i e r a n i e f i l t r a d o d o k ł a d n e g o o c z y s zpco zpernzie az o d k r c e n i e k o r p u s u. R e k o m e n d o w a n e m i e j s c e i n s t a l a c j i : p r z e d z a w o r a m i s t e r u j c y m i W y m a g a n e s p u s z c z e n i e w o d y z f i l t r a p r z e d pzr izm e z o d k r c e n i e k o r k a s p u s t o w! e g o M o n t a!" f i l t r a j e s t n i e z b d n y w k a!" d e j i n s t a l a c j i n a - w andanwieat j gcdey j w o d a w y d a j e s i c z y s t a. B r a k f i l t r a m o!" e s p o w o d o w a p r z e c i e k i m e m b r a n e l e k t r o z a w o r ó w o r a z u s z k o d z e n i e! z r a s z a c z y W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l i n k i e m ) O b s ł u g a - k o r e k ¾ s ł u! y d o s p u s z c z e n i a z a n i e c z y s z c z e - k o r p u s r o z b i e r a l n y p r z e z o d k r c e n i e n a k r t k i n a c z a s c z y s z c z e n i a w k ł a d u

18 P r z e d ł u! k a w i e l o s e k c y j n a z r a s z a c z y -¾ ½ o r a z ¾ -¾ S y m b o l F l o r a l a n d : G B ( 1 / 2 ) G B ( 3 / 4 ) G w i n t w e j c i o w y ¾, g w i n t w y j c i o w y ½ ( G B ) l u b ¾ ( G B ) U!" y c i e p r z e d ł u!" e k w s y s t e m i e z a m i a s t b e z p o r e d n i e g o m o n t a!" u z r a s z a c z y n a z ł c z k a c h z a b e z p i e c z a z r a s z a c z e p r d z e u s z k o d z e n i a m i m e c h a n i c z n y m i o r a z u m o!" l i w i a p o d n i e s i e n i e z r a s z a c z y p o w y m i a n i e p r z e d ł u!" k i w p r z y p a d k u p o d n i e s i e n i a s i p o z i o m u m u r a w y P r z e d ł u!" k i d o c i n a mny p. s e k a t o r e m t y p u b y-p a s s n a o d p o w i e d n i w y s o k o ( 5 p o z i o m ó w g w i n t u) G w i n t y s a m o u s z c z e l n i a j, c em i k k i m a t e r i a ł : np ie e w y m a g a n e u!" y c i e t a m y t e f l o n o wp eo j o b u s t r o n a c h! W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l i n k i eg m B 8) G B

19 P r z y ł c z a C o n n e c t o d o r u r P E i z ł c z k i g w i n t o w a n e W y s o k i e j j a k o c i p r z y ł c z a u r d o P E rd o c e l ó w n a w a d n i a n i a Z a l e c a n e ci n i e n i e p r a c y d o 1 0 b(t ae rs t o w a n e p r z y c i n i e n i u 1 2,) 5 b a r D o s t p n e d l a r e d n i c : i 2 05 (3 2 m m d o s t p n e p o z a r e f e r e n c j a m i ) G w i n t y t y p u e u r o p e j s k i e g o ( B S P ) P r o d u k c j a E U ( W ł o c h y ) Z a k ł a d a j c z ł c za e l e!" n y u p e w n i s i,!" e r u r a P E z o s t anłi a tda o cdio k o c a z ł c! zpkoi z n a j e s i t o p o u s t p u j c y m o p o r z e u s z c z e l k i u m i e s z c z o n e j w e w n t r z p r z ypł o d c z a s n a s a d z a n i a r. u r y O b r o t o w a n a k r t k a u m o!" l i w i a z w i k s z e n i e n a c i s k u n p. w p r z y p a d k u k i l k u k r o t n e g o i ma o cr ou wr ay n. Z i e l o n n a k r t k n a k r c a m y r k, n i e j e s t w y m a g a n e u!" y c i e k l u c z a. K l u c z o r a z t a m a t e f l o n o w a b y p o t r z e b n e p r z y d o k r c a n i u p o ł c z e g w i n t o w a n y c h. G w i n t y z n a j d u j c e s i n a e l e m e n t a c h m e t a l o w y c h m o g b y z u!" y t e l u b n i e t r z y m a s t a n d a r d ó w, d l a t eg o n a k r c a n i e p r z y ł c z y z t w o r z y w s z t u c z n y c h n a g w i n t y m e t a l o w e m o!" e w y m a g a u!" y c i a z n a c z n e j s i ł y. K o c ó w k a z ł c z k i o d s t r o n y n a k ł a d a n e j r u r y s k ł a d a s i z n a s t p u j c y c h e l e m e n t ó w : 1. n a k r t k i 2. s t o!" k o w e g o z a c i s k u ( p r o s z z w r ó c i u w a g n a w ł a c i w p o z y c j t eo g e l e m e n t u- g ó r s t o!" k a w s t r o n n a k r t k i a n i e o d w r o t n i e! ) 3. w k ł a d k i b l o k u j c e j 4. u s z c z e l k i ( o r i n g i ) 5. k o r p u s u z ł c z k i W k ł a d a j c k o n i e c r u r y d o z ł c z k i m o! n a c a ł k o w i c i e o d k r c i i z d j n a k r t k o r a z z a c i s k l u nb i eo cd o k r n ac ki r t k - w t a k i m w y p a d k u m o n t a! j e s t b a r d z o s z y b k i i w y m a g a t y l k o o k o ł o d w ó c h o b r o t ó w d o m o n t a! u r u r y. N a z w a : N y p e l r u r y : 2 0 m m 2 5 m m 3 2 m m S y m b o l F l o r a l a n d : G B G B G B N y p e l r e d u k c y j n y r u r y m m G B T r ó j n i k r u r: y 2 0 m m 2 5 m m 3 2 m m T r ó j n i k r e d u k c y j n y r u r y : m m m m G B G B G B G B G B

20 T r ó j n i k r u r y z g w i n t e m w e w n t r z n y m : 2 0 m m -F 3 / m m -F 3 / m m -F 3 / 4 K o l a n k o r u r y : 2 0 m m 2 5 m m 3 2 m m K o l a n k o r u r y z g w i n t e m w e w n t r z n y m : 2 0 m m -F 3 / m m -F 3 / m m -F 3 / 4 N y p e l M 3 / 4 -M 3 / 4 N y p e l M 1 -M 1 G B G B G B G B G B G B G B G B G B G B G B N y p e l r e d u k c y j n y M 1 / 2 -M 3 / 4 N y p e l r e d u k c y j n y M 1 -M 3 / 4 G B G B M u f a F 3 / 4 -F 3 / 4 M u f a F 1 -F 1 G B G B M u f a r e d u k c y j n a F 1 -F 1 /2 M u f a r e d u k c y j n a F 1 -F 3 / 4 G B G B R e d u k c j a M 1 -F 1 / 2 R e d u k c j a M 1 -F 3 / 4 G B G B K o r e k z a m y k a j c y F 3 / 4 K o r e k z a m y k a j c y F 1 G B G B K o l a n k o z g w i n t e m F 3 / 4 -M 3 / 4 G B

21 R u r y i r y g a c y j n e ( m o n t a! o w e ) P E S y m b o l F l o r a l a n d : G B L m m ½ 5 0 m G B L m m -2 5 m G B L m m -2 5 m G B L m m m R u r a z a p r o j e k t o w a n a s p e c j a l ndio e z a s t o s o w a n i a w s y s t e m a c h n a w a d n i a j c y c h W y k o n a n a z c z y s t e g o p o l i e t y l e n u ( b e z d o d a t k u m a t Pe re iz a łru e c yk l i n g u ) M o n t a!" n a d i p o d p o w i e r z c h n i z i e m i O d p o r n a n a d z i a ł a n i e UdV z i k i d o d a t k o w i s t a b i l i z, a tw oa r au n k ó w a t m o s f e r y c z n y c h N i e p r z e p u s z c z a l n a d l a w i a t ł a C i n i e n i e r o b o c z e m a x. 4, b a r o z r y w a j c e p o w y!" (o e j k.) 7 b a r N i e n a d a j e s i d o t r a n s p o r t u g o r c ey j n wp o. d p r z y o g r z e w a n ip uo d ł o g o w y m i t p W r u r a c h P E p o d a j e m y s t a n d a r y z o w a n a r e d n i c z e w n t ra z n n i e w e w n t r z n - j a k w p r z y p a d k u r u r s t a l o w y c h P r z y p i e r w s z y m n a p e ł n i e n i u r u r y l e!" c e j n a p e ł n y m s ł o c u s t o p n i o w o ( n p. p o d c z a s p r ó b y i n s ct ja i l a p r z e d z a k o p a n i e m ) z w i k s cz i a n i e n, i e a b y n ie d o s z ł o d o r o z e r w a n i a n a g r z a n e g o o d s łpo r zcea w o d u! W y m a g a n e o d w o d n i e n i e p r z e d z i m! W c e l u u p l a s t y c z n i e n i a p o d c z a s r o z k ł azd wa in ni i a t e j r umr o!" y n a w y s t a w i r u r n a s ł o c e R u r y w r o l c e d o 5 0 m s ł a t w e i e dj o s zr o z k ł a d a n i a i t r a n s p o r t u n p. s a m o c h o d e m o s o b o w y m o d r u r w r o l c e m W p r z y p a d k u r o l k i m ( r e d n i c a k r!" k a o k o ł o 1, 1 m ) z a l e c a n a o b e c n o 2 o s ó b d o o d w i j a n i a r zu re y w z g l d u n a g a b a r y t y N a r u r a c h z n a j d u j s i z n a c z n i k i c o 1 m u ł a t w i a j c e o d m i e r z a n i e

22 R U R Y K R O P L U J C E I M I K R O N A W A D N I A N I E R u r a k r o p l u j c a T A N D E M 1 6 m m S y m b o l F l o r a l a n d : G B c m -4,1 l / h 5 0 m tr w a ł a ur r a k r o plu j c a d o z a s t o s o w a o g r o d o w y c h( n a z i e m n y c h l u b p o d z i e m n y c h ) d o u k ł a d a n i a w l i n i i p r o s t e j l u yb w ep o j ( k er zs o w a n i e ) w y d a t e k k r o p l o w n i k a [ l / h ] p r z y c i n i e n i u 1, 0 b a r : 4, 1 l / h ( 2 x 2, 0 5 l / h ) g r u b o c i a n k i [ m m ] : 1, 1 ( 4 4 m i l ) d ł u g o k r o p l o w n i k a [ m m ] : 7 0 r e d n i c a z e w n. [ m m ] : 1 6, 0 r e d n i c a w e w n. [ m m ] : 1 3, 8 o d s t p k r o p l o w n i k ó w [ c m ] : 3 0 n o m i n a l n e c i n i e n i e [ b 1 a, r 0 ] : m a k s y m a l n e c i n i e n i e [ b a r ] : 4, 0 d ł u g o l i n i i n a r o l c e [ m b ] : 5 0 z a l e c a n e f i l t r o w a n i e w o d y [ m e s h ] : m a k s y m a l n y s p a d e k t e r e n u [ % ] : 2 w y j c i a w o d y k r o p l o w n i k a : p o d w ó j n e m a k s y m a l n a d ł u g o r u r py r z y n i e r ó w n o m i e r n o c i w y p ł y w u 1 0 % : 5 1 m b R u r a p o s i a d a d w u s t r o n n e k r o p l o w n i k i ( T A N D E M ), k t ó r e l e p i e j r o z p r o w a d z, a j p r z we oz d c o w i k s z a i l o w o d y j e s t a b s o r b o w a n a w p o w i e r z c h n i o w e j w a r s t w i e i g lneibe y u c i e k a w g ł b R u r a m o!" e l e!" e n a p o w i e r z c h n i l u b b y z a k o p a n a ( z w y k l e n a g ł b o k o 1 0c ci m ) o k o ł o K r o p l o w n i k i p o s i a d a j f i l t r y z a p o b i e g a j c e z a p c h a n i u k r o p l o w n i k a, a l e d l a z a p o b i e!" e n i a p r z e d o s t a n s i z a n i e c z y s z c z e d o r o d k a r u r y n a l e!" y z a s t o s o w a f i l t r z a b e z p i e c z a j c y n p. G B Z a w s z e z a l e c a s i i n s t a l a cdj o!! r ó d ł a w o d y p o p r z e z r e d u k t o r c i n i e n i a. R e k o m e n d u j e m y z e s t a w z r e d u k t o r e m 1, 4 b a r z a w i e r a j c y m w s z y s t k i e n i e z b d n e e l e m e n t y o s y m b o l u G B D o p r z y t w i e r d z e n i a r u r y d o p o d ł o!" a s t o s o w a n e s s z p i l k i p l a s t i k o w e G B / G B C P r z e d s e z o n e m z i m o w y m z a l e c a s i p r z e d m u c h a n i e r ua rb y o p r ó!" n i w o d D o s t p n e e l e m e n t y ł c z c e : n y p e l G B / G B C, t r ó j n i k G B / G B C, k o l a n k o G B / G B C P r o d u k t E U ( W ł o c h y ) W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l i n k i e m )

23 R u r a k r o p l u j c a J U N I O R 1 6 m m -4 0 c m -2, 1 l / h m S y m b o l F l o r a l a n d: G B p r o m o c y j n a r u r a k r o p l u j c a d o z a s t o s o w a o g r o d o w( y nc ah z i e m n y c h l u b p o d z i e m n y c h ) d o u k ł a d a n i a w l i n i i p r o s t e j l u b p o k r z y w e j ( e s o w a n i e ) w y d a t e k k r o p l o w n i k a [ l / h ] p r z y c i n i e n i u 1, 0 b a r : 2, 1 l / h ( 1 x 2, 1 l / h ) g r u b o c i a n k i [ m m 0 ],: 9 ( 3 5 m i l ) d ł u g o k r o p l o w n i k a [ m m ] : 3 2 r e d n i c a z e w n. [ m m ] : 1 5, 6 r e d n i c a w e w n. [ m m ] : 1 3, 8 o d s t p k r o p l o w n i k ó w [ c m ] : 4 0 n o m i n a l n e c i n i e n i e [ b a r ] : 1, 0 m a k s y m a l n e c i n i e n i e [ b a r ] : 3, 0 d ł u g o l i n i i n a r o l c e [ m b ] : z a l e c a n e f i l t r o w a n i e w o d y [ m e s h ] : m a k s y m a l n y s p a d e k t e r e n u [ % ] : 2 w y j c i a w o d y k r o p l o w n i k a : p o j e d y n c z e m a k s y m a l n a d ł u g o r u r y p r z y n i e r ó w n o m i e r n o c i w y p ł y w u 1 0 % : m b K r ó t k i e rko p l o w n i k i p o j e d y n c z e ( M O N O ) R u r a m o!" e l e!" e n a p o w i e r z c h n i l u b b y z a k o p a n a ( z w y k l be o kn o a cg i ł o k o ł o 1 0 c m ) K r o p l o w n i k i p o s i a d a j f i l t r y z a p o b i e g a j c e z a p c h a n i u k r o p l o w n i k a, a l e d l a z a p o b i e!" e n i a p r z e d s i z a n i e c z y s z c z e d o r o d k a r u r y n a l e!" y z a s t o s o w a f i l t r z a b e z p i e c z a j c y n p. G B Z a w s z e z a l e c a s i i n s t a l a dc o j!! r ó d ł a w o d y p o p r z e z r e d u k t o r c i n i e n. i Ra e k o m e n d u j e m y z e s t a w z r e d u k t o r e m 1, 4 b a r z a w i e r a j c y m w s z y s t k i e n i e z b d n e e l e m e n t y o s y m b o l u G B) D o p r z y t w i e r d z e n i a r u r y d o p o d ł o!" a s t o s o w a n e s s z p i kl ok wi e p Gl Ba 7s 0t 4i 6 P r z e d s e z o n e m z i m o w y m z a l e c a s i p r z e d m u c h a n i e r u r y a rb ó!" y no i p w o d D o s t p n e e l e m e n t y ł c z c e : n y p e l G B / G B C, t r ó j n i k G B / G B C, k o l a n k o G B / G B C P r o d u k t E U ( W ł o c h y ) W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l i n k i e m )

24 R u r a k r o p l u j c a c i e n k o c i e n n a P m m-3 0 c m -2, 2 l / h 1 m b S y m b o l F l o r a l a n d : G B C i e n k o c i e n n a r u r a k r o p l u j c a d o z a s t o s o w a o g r o d o w ( y nc ah z i e m n y c h, l u b p r z y s y p a n y c h n i e w i e l k w a r s t w g l e b y l u b c i ó. ł k i ) M o!" e b y u k ł a d a n a w y ł c z n i e w l i n i i p r o s t e j! W y d a t e k k r o p l o w n i k a [ l / h ] p r z y c i n i, e0 nb ia u r : 1 2 l 2 /, h ( 1 x2 l,/ h ) g r u b o c i a n k i [ m m ] : 4 0 (1, 5 m i l ) r e d n i c a z e w n. [ m m ] : 6,91 r e d n i c a w e w n. [ m m ] : 6,11 o d s t p k r o p l o w n i k ó w [ c m ] 3 : 0 n o m i n a l n e c i n i e n i e [ b a r ] : 1, 0 m a k s y m a l n e c i n i e n i e [ b a1 r,5] : d ł u g o l i n i i n a r o l c e : [ 1m4b 0] 0 z a l e c a n e f i l t r o wi ae n w o d y [ m e s h] : m a k s y m a l n y s p a d e k t e r e n u [ % ] : 2 w y j c i a w o d y k r o p l o w n i k a : p o j e d y n c z e m a k s y m a l n a d ł u g o r u r y p r z y n i e r ó w n o m i e r n o c i w y p ł y w u % m: b 1 K r o p l o w n i k i p o j e d y n c z e ( M O N O ) R u r a m o!" e l e!" e n a p o w i e r z c h n i l u b b y z a k o pwaynka l e ( zn a g ł b o k o c i o k o ł o 1 0 c m ) K r o p l o w n i k i p o s i a d a j f i l t r y z a p o b i e g a j c e z a p c h a n i u k r o p l o w n i k a, a l e d l a z a p o b i e!" e n i a p r z e d o s t a n s i z a n i e c z y s z c z e d o r o d k a r u r y n a l e!" y z a s t o s o w a f i l t r z a b e z p i e c z a j c y n p. G B P o d ł c z e n i e r u r y P 1 d o!! r ó d ł a w o d y n i e j e s t m o! l ie w b e z r e d u k t o r a c i n i e n id a o! r u r y P 1 re k o m e n d u j e m y z e s t a w z r e d u k t o r e m 1, 1 b a r z a w i e r a j c y m w s z y s t k i e n i e z b d n e e l e m e n t y o s y m b o l u G B D o p r z y t w i e r d z e n i a r u r y d o p o d ł o!" a s t o s o w a nze p is l k i s p l a s t i k o w e G B P r z e d s e z o n e m z i m o w y m z a l e c a i s p r z e d m u c h a n i e r u r y a b y o p r ó!" n i w o d D o s t p n e s p e c j a l n ee l e m e n t y ł c z cz e n a k r t k a m i d o c i s k o w y: m in y p e l G B 701, t r ó j n i k G B 7 0, 7 3 k o l a n k o G B U w a g a! N i e m o!" n a w y k o r z y s t y w a s t a n d a r d o w y c h z ł c z e k d o r u r J U N I O R / T A N D E M. Z a c h o w a o s t r o! n o p r z y o d m i e r z an i u r u r y d l a k l i e! n tn ai g d y n i e c i g n r u r y p o t w a r d y c h n a w i e r z c h n i a c h n p. p o b e t o n i e g, d y! g r o z i t o p r z e t a r c i e m c i a n k i! S z a c o w a n a t r w a ł o : d o 4 s e z o n ó w P r o d u k t E U ( W ł o c h y ) W i c e j i n f o r m a c j i ( k o d Q R z l i n k i e m )

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a J L G 3 6 6 P A W I L O N O G R O D O W Y J L G 3 6 6 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p a w i l o n u o g

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Z e s p ó ł d s. H A L i Z

Z e s p ó ł d s. H A L i Z C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P P L A N P R A C Y K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j I 2 0 1 5- V I 2 0 1 6 1. C h a r a k t e r y s t y k a C h o r ą g w i C h o r ą g

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d n i a 2 0 1 4 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo