[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7"

Transkrypt

1 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H Y k o l o rk w y m i a r 1 E m u l s y j n a f a r b a d o w n t r z E m u l s y j n a f a r b a d o w n t r z p r z e z n a c z o n a d o d e k o r a c y j n e g o m a l o w a n i a c i a n i s u f i t ó w w e w n» t r z p o m i e s z c z e o r a z w o b i e k t a c h u y t e c z n o c i p u b l i c z n e j w y k o n a n y c h z t y n k ó w c e m e n t o w o - w a p i e n n y c h, t y n k ó w g i p s o w y c h, b e t o n u o r a z p ł y t g i p s o w o - k a r t o n o w y c h F a r b a n a d a j e s i r ó w n i e d o m a l o w a n i a k a m i e n i a, c e g ł y o r a z e l e m e n t ó w d r e w n i a n y c h i d r e w n o p o c h o d n y c h L e p k o B r o o k f i e l d 2 0 ± 2 o C, m i n [ m P a s ] G s t o 2 0 ± 0, 5 o C, [ gk c m 3 ] 1, C z a s s c h n i c i a p o w ł o k i w 2 3 ± 2 o C, [ h ] 2 h N a n o s z e n i e d r u g i e j w a r s t w y, [ h ] p o 2 h Z a w a r t o c z c i s t a ł y c h, m i n [p w a g ] 4 7, 0 O d c z y n p H 8 g 8, 7 S t o p i e b i e l i m i n [p ] ( d o t y c z y b i a ł e g o ) 8 6 Z a l e c a n a g r u b o p o w ł o k i n a m o k r o [ μ m ] 8 0 O d p o r n o n a s z o r o w a n i e K l a s a 5 P o ł y s k m a t N a j w i k s z y r o z m i a r z i a r n a ( g r a n u l a c j a ) [ μ m ] d r o b n a d o W s p ó ł c z y n n i k k o n t r a s t u ( z d o l n o k r y c i a ) K l a s a 2 p r z y 7 m 2k l W y d a j n o d o 1 3 m 2k l p r z y j e d n e j w a r s t w i e w z a l e n o c i o d c h ł o n n o c i p o d ł o a ł a t w o w s t o s o w a n i u d u a s i ł a k r y c i a w y j» t k o w a t r w a ł o b i e l i z e w z g l d u n a m a t o w y w y g l» d p o w ł o k i s z c z e g ó l n i e p o l e c a n a d o m a l o w a n i a s u f i t ó w o p a k o w a n i a o p o j e m n o c i 1 0 l b i a ł y 1 0 l p s z a r y 1 0 l p ó ł t y 1 0 l p 2 3 F a r b a l a t e k s o w a d o c i a n i s u f i t ó w F a r b a a k r y l o w a p r z e z n a c z o n a d o m a l o w a n i a e l e w a c j i b u d y n k ó w o c h r o n n o - d e k o r a c y j n e m a l o w a n i e c i a n i s u f i t ó w w e w n» t r z p o m i e s z c z e, p o l e c a n a d o p o m i e s z c z e s z c z e g ó l n i e n a r a o n y c h n a o k r e s o w e d z i a ł a n i e w i l g o c i ( k u c h n i e, ł a z i e n k i, p r a l n i e ) F a r b a a k r y l o w a p r z e z n a c z o n a d o m a l o w a n i a e l e w a c j i b u d y n k ó w o r a z c i a n w e w n» t r z p o m i e s z c z e, w y k o n a n y c h z t y n k ó w c e m e n t o w o - w a p i e n n y c h, t y n k ó w g i p s o w y c h, b e t o n u, p ł y t g i p s o w o - k a r t o n o w y c h o d p o r n a n a s z o r o w a n i e, t ł u s z c z, z a b r u d z e n i a o r a z w i l g o L e p k o B r o o k f i e l d 2 0 ± 2 o C, m i n [ m P a s ] g G s t o 2 0 ± 0, 5 o C, [ gk c m 3 ] n a j w y e j 1, C z a s s c h n i c i a p o w ł o k i w 2 3 ± 2 o C, [ h ] 4 h N a n o s z e n i e d r u g i e j w a r s t w y, [ h ] p o 4 h Z a w a r t o c z c i s t a ł y c h, m i n [p w a g ] 5 0 O d c z y n p H 8 g 8, 7 S t o p i e b i e l i m i n [p ] ( d o t y c z y b i a ł e g o ) 8 6 Z a l e c a n a g r u b o p o w ł o k i n a m o k r o [ μ m ] 9 0 O d p o r n o n a s z o r o w a n i e K l a s a 2 P o ł y s k M a t ( G 3 ) W i e l k o z i a r n a [ μ m ] < D r o b n e ( S 1 ) G r u b o p o w ł o k i n a s u c h o [ μ m ] > 5 0 < ( E 2 ) W y d a j n o d o 1 2 m 2k l c i a n y w e w n t r z n e ( b i a ł y ), d o 8 m 2k l f a s a d y ( b i a ł y ), d o 1 0 m 2k l ( k o l o r y ) p r z y j e d n e j w a r s t w i e w z a l e n o c i o d c h ł o n n o c i i c h r o p o w a t o c i p o d ł o a W s p ó ł c z y n n i k p r z e n i k a n i a p a r y w o d n e j S d < 0, 1 4 [ m ] D u y K l a s a 1 ( V 1 ) > [ gk ( m 2 d ) ] D u y K l a s a 1 ( V 1 ) P r z e p u s z c z a l n o w o d y [ k gk ( m 2 h 0, 5 ) ] < 0, 5 > 0, 1 r e d n i a K l a s a 2 ( W 2 ) K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0 ł a t w o w s t o s o w a n i u d u a s i ł a k r y c i a w y j» t k o w a t r w a ł o b i e l i z e w z g l d u n a m a t o w y w y g l» d p o w ł o k i s z c z e g ó l n i e p o l e c a n a d o m a l o w a n i a s u f i t ó w o p a k o w a n i a o p o j e m n o c i 1 0 l o d p o r n a n a d z i a ł a n i e c z y n n i k ó w a t m o s f e r y c z n y c h p o d w y s z o n a o d p o r n o n a p r o m i e n i o w a n i e U V o d p o r n a n a s z o r o w a n i e n a m o k r o u m o l i w i a p r a w i d ł o w e f o d d y c h a n i es c i a n o p a k o w a n i a o p o j e m n o c i 1 0 l b i a ł y 1 0 l p b i a ł y 1 0 l p s z a r y 1 0 l 4 2 3p b i a ł y R A L l 2 2 3p p o p i e l a t y R A L l 2 2 3p ó ł t y 1 0 l p z i e l o n y 1 0 l p S t r o n a 1 z 1 7

2 4 S y l i k o n b u d o w l a n y P o ł» c z e n i a s t o l a r k i D o u s z c z e l n i a n i a o k i e n D o m o c o w a n i a l u s t e r E l a s t y c z n e, j e d n o s k ł a d n i k o w e s i l i k o n o w e s z c z e l i w o S i l i k o n u t w a r d z a s i p o d c z a s r e a k c j i z w i l g o c i» z a w a r t» w p o w i e t r z u N e u t r a l n y U n i w e r s a l n e z a s t o s o w a n i e w s z e r o k i m z a k r e s i e z a r ó w n o w e w n» t r z j a k i n a z e w n» t r z, d o ł» c z e n i a, l a k o w a n i a C z a s o b r ó b k i m i n u t N a d a j e s i d o k l e j e n i a l u s t e r b e z s t o s o w a n i a T e m p e r a t u r a o b r ó b k i 5 C d o 4 0 C d o d a t k o w y c h e l e m e n t ó w O d p o r n o n a d z i a ł a n i e t e m p e r a t u r C d o D o b r z e p r z y c z e p n y d o b e t o n u i m a t e r i a ł ó w m u r o w y c h C D o b r z e p r z y c z e p n y d o g ł a d k i c h p o d ł o y s z k ł a, c e r a m i k i, D o p u s z c z a l n e c a ł k o w i t e o d k s z t a ł c e n i e m a x 2 5 p p o w i e r z c h n i s z k l i w i o n y c h, g l a z u r o w a n y c h i e m a l i o w a n y c h O k r e s p r z e c h o w y w a n i a 1 8 m i e s i c y N i e j e s t s z k o d l i w y d l a z d r o w i a C a ł k o w i t e u t w a r d z e n i e n a s t p u j e p o 6-8 d n i a c h O d p o r n y n a d z i a ł a n i e c h e m i k a l i ó w n i e s t a r z e j e s i Z a w i e r a o d p o w i e d n i e a p r o b a t y p o j e m n o m l m l p 5 S z p a c h l ó w k a 6 Z a p r a w a b e t o n o w a z a p r a w y m u r a r s k i e z a p r a w y t y n k a r s k i e f a r b y w a p i e n n e P r z e z n a c z e n i e B e t o n B 2 0 j e s t b e t o n e m d r o b n o z i a r n i s t y m, p r z e z n a c z o n y m d o w y k o n y w a n i a p r a c b e t o n i a r s k i c h S z e r o k o m m m m 8 0 m m 6 0 m m 4 0 m m S z p a c h e l k a w y k o n a n a z e s t a l p o l e r o w a n e j D u a s p r y s t o o s t r z a E r g o n o m i c z n y, w y g o d n y u c h w y t o s z e r o k o c i a c h o p i s a n y c h w k o l u m n i e n r 6 D a n e t e c h n i c z n e W i e l k o z i a r n a K l a s a w y t r z y m a ł o c i K o n s y s t e n c j a r o b o c z a G s t o Z u y c i e W y d a j n o 0-4 m m C 1 6k 2 0 C l - F 3 8 o k k gk m 3 o k 2 0 k gk m 2k c m g r u b o c i w a r s t w y z 1 w o r k a ( 2 5 k g ) o k 1 3 I e j w izea p r a w y b e t o n o w e j, p r z y o k 3 l w o d y F o r m a d o s t a w y W o r k i 2 5 i 4 0 k g, P r o d u k t G o t o w a, s u c h a z a p r a w a b e t o n o w a k l a s y C 1 6k 2 0 S k ł a d C e m e n t, k r u s z y w o, d o d a t k i W ł a c i w o c i B e t o n B 2 0 j e s t d o s t p n y w w o r k a c h i l u z e m c o z a p e w n i a w y g o d w u y c i u i ł a t w o t r a n s p o r t u w a g a 2 5 k g m m s z t 6 2 3p m m s z t 6 2 3p 8 0 m m s z t 5 2 3p 6 0 m m s z t 6 2 3p 4 0 m m s z t 5 2 3p 2 5 k g p S t r o n a 2 z 1 7

3 7 z a p r a w a m u r a r s k a - t y n k a r s k a d o e l e m e n t ó w c e r a m i c z n y c h, b e t o n o w y c h i s i l i k a t o w y c h d o g r u b y c h s p o i n m m w y s o k a p l a s t y c z n o w y t r z y m a ł o n a c i s k a n i e k a t e g o r i a M 5 ł» c z y e l e m e n t y w s t a b i l n y, t r w a ł y m u r W y t r z y m a ł o n a c i s k a n i e k a t e g o r i a M 5 P r z y g o t o w a n a f a b r y c z n i e g w a r a n t u j e j e d n a k o w e w ł a c i w o c i r o b o c z e z a p r a w y i p a r a m e t r y t e c h n i c z n e s p o i n p o z w i» z a n i u Z A P R A W A M U R A R S K A p r o d u k o w a n a j e s t w p o s t a c i Ł a t w a i w y g o d n a w u y c i u c h a r a k t e r y z u j e s i b a r d z o s u c h e j m i e s z a n k i d o b r» u r a b i a l n o c i», p l a s t y c z n o c i» n a j w y s z e j j a k o c i s p o i w a c e m e n t o w e g o, i w y s o k» p r z y c z e p n o c i» w y p e ł n i a c z y k w a r c o w y c h P o s i a d a w y d ł u o n y c z a s g o t o w o c i d o p r a c y o k 4 i d o d a t k ó w u s z l a c h e t n i a j» c y c h g o d z i n y G s t o n a s y p o w a ( s u c h e j m i e s z a n k i ) o k 1, 5 kd g o k z a p r a w y m o n a d o d a w a t z w r o d k i p r z e c i w m r o z o w e, d m G s t o o b j t o c i o w a m a s y o k 2, 0 k g k d m ( p o w y m i e s z a n i u ) G s t o w s t a n i e s u c h y m o k 2, 0 k g k d m ( p o z w i» z a n i u ) P r o p o r c j e m i e s z a n i a 0, 1 2 g 0, 1 4 l k 1 k g w o d a k s u c h a m i e s z a n k a 3, 0 g 3, 5 l k 2 5 k g M i n k m a x g r u b o z a p r a w y 6 m m k 4 0 m m T e m p e r a t u r a p r z y g o t o w a n i a z a p r a w y o r a z p o d ł o a i o t o c z e n i a w t r a k c i e p r a c o d 5 C d o 3 0 C C z a s g o t o w o c i z a p r a w y d o p r a c y p o z w a l a j» c e n a p r o w a d z e n i e p r a c w o b n i o n y c h t e m p e r a t u r a c h, t j p o n i e j 5 C n o w y z a k r e s t e m p e r a t u r s t o s o w a n i a z a p r a w y, s p o s ó b j e j p r z y g o t o w a n i a ( z w ł a s z c z a k o r e k t i l o c i d o d a w a n e j w o d y ), z a s a d y p r o w a d z e n i a p r a c i w a r u n k i w i» z a n i a z a p r a w y, n a l e y p r z y j» z g o d n i e z e w s k a z a n i a m i p r o d u c e n t a d o d a t k u d o d a w a n e g o r o d k a p r z e c i w m r o z o w e g o z a l e y o d z a c e m e n t u w z a p r a w i e s t o s u n e k c e m e n t w y p e ł n i a c z e o k 4 g o d z i n y w Z A P R A W I E M U R A R S K I E J A T L A S w y n o s i 1 3 U w a g a P r o d u c e n t z a p r a w y n i e p o n o s i o d p o w i e d z i a l n o c i z a s k u t k i d z i a ł a n i a i j a k o z a s t o s o w a n y c h d o d a t k ó w p r z e c i w m r o z o w y c h 2 5 k g 8 2 3p 8 M a s a T y n k a r s k a p r z e z n a c z o n a j e s t d o r c z n e g o w y k o n y w a n i a o c h r o n n o - d e k o r a c y j n y c h c i e n k o w a r s t w o w y c h w y p r a w t y n k a r s k i c h n a z e w n» t r z b u d y n k ó w S t o s o w a n a j e s t z a r ó w n o w b u d y n k a c h n o w y c h j a k i j u i s t n i e j» c y c h n a p o d ł o a c h m i n e r a l n y c h G s t o 2 0 ± 0, 5 o C, [ gk c m 3 ] B a r a n e k 1, 9 0 ± 1 0p C z a s s c h n i c i a p o w ł o k i w 2 3 ± 2 o C, [ h ] 2 4 Z a w a r t o c z c i s t a ł y c h, m i n [p w a g ] 8 3, 8 0 ± 8, 4 M a k s y m a l n a g r u b o z i a r n a [ m m ] B a r a n e k 2 K o n s y s t e n c j a 1 0, 5 ± 1 t a k i c h j a k b e t o n, t y n k c e m e n t o w y, c e m e n t o w o - w a p i e n n y, W y d a j n o B a r a n e k ( B 1 ) 2 m m - 2, 5 g 3, 0 k gk m 2 j a k i p o k r y t y c h d o b r z e z w i» z a n» p o w ł o k» f a r b e m u l s y j n y c h w a g a 2 5 k g w y s o k a o d p o r n o n a w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e b a r d z o d o b r a p r z e p u s z c z a l n o p a r y w o d n e j z a p e w n i a t r w a ł o k o l o r u ł a t w e n a k ł a d a n i e i w y p r o w a d z a n i e w z o r u o d p o r n a n a d z i a ł a n i e w o d y w a g a 2 5 k g 2 5 k g 6 2 3p S t r o n a 3 z 1 7

4 9 A k r y l o w y s i l i k o n o w a n y g r u n t w o d o r o z c i e c z a l n y A k r y l o w y s i l i k o n o w a n y g r u n t w o d o r o z c i e c z a l n y d o f a s a d i w n t r z p r z e z n a c z o n y d o g r u n t o w a n i a p o d ł o y w y k o n a n y c h z z a p r a w c e m e n t o w y c h, c e m e n t o w o - w a p i e n n y c h, g i p s o w y c h, b e t o n u, g a z o b e t o n u, p ł y t k a r t o n o w o - g i p s o w y c h, p ł y t g i p s o w y c h i i n n y c h p o d ł o y m i n e r a l n y c h w c e l u i c h w z m o c n i e n i a i w y r ó w n a n i a c h ł o n n o c i A K R Y L I T G r u n t K o n c e n t r a t d z i k i w y s o k i e j z d o l n o c i p e n e t r a c j i w n i k a w g ł» b s u c h y c h i c h ł o n n y c h p o d ł o y W z m a c n i a i w y r ó w n u j e c h ł o n n o p o d ł o a, z w i k s z a p r z y c z e p n o f a r b d o p o d ł o a o r a z t r w a ł o p o w ł o C z a s w y p ł y w u ( l a p k o u m o w n a ), 2 0 ± 2 o C, k u b e k w y p ł y w o w y 2 m m, [ s ] 1 0 g 1 2 G s t o 2 0 ± 0, 5 o C, [ gk c m 3 ] 1, g 1, C z a s s c h n i c i a p o w ł o k i w 2 3 ± 2 o C, [ h ] 2 h R e k o m e n d o w a n a w a r s t w 1-2 N a n o s z e n i e f a r b y n a w i e r z c h n i o w e j, [ h ] p o 5 h Z a w a r t o c z c i s t a ł y c h, m i n [p w a g ] 2 5, 0 g 2 8, 0 W y d a j n o d o 6 m 2k l r o z c i e c z o n e g o k o n c e n t r a t u p r z y j e d n e j w a r s t w i e w z a l e n o c i o d c h ł o n n o c i i c h r o p o w a t o c i p o d ł o a w z m a c n i a p o d ł o e p o p r a w i a w y d a j n o f a r b n a w i e r z c h n i o w y c h z a p e w n i a d o s k o n a ł» p r z y c z e p n o d o r ó n y c h p o d ł o y m i n e r a l n y c h w y r ó w n u j e c h ł o n n o p o d ł o a z w i k s z a h y d r o f o b o w o p o w ł o k i p o p r a w i a t r w a ł o w y m a l o w a n i a o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i 5 l 5 l 7 2 3p S t r o n a 4 z 1 7

5 1 0 P d z l o v a l P d z e l p r z e z n a c z o n y d o m a l o w a n i a e m a l i a m i w o d o r o z c i e c z a l n y m i, e m a l i a m i a l k i d o w y m i, l a k i e r a m i a l k i d o w y m i S z e r o k o 3 0 m m 4 0 m m 5 0 m m 6 0 m m B a rd z o d o b rz e n a s i» k a fa rb» R ó w n o m ie rn ie ro z p ro w a d z a fa rb n a p o w ło k a c h n i e r ó w n y c h n p d r e w n o N a p o w ło k a c h g ła d k ic h n p p ły ta p il n io w a m o e p o z o s t a w i a s z n a r y W ło s ie n ie s k le ja N a rz d z ie s z y b k o m o n a w y p łu k a p o d b ie» c» w o d» 3 0 m m s z t p 4 0 m m s z t p 5 0 m m s z t p o s z e r o k o c i a c h o p i s a n y c h w k o l u m n i e n r m m s z t p 1 1 P d z e l p ł a s k i P d z e l p r z e z n a c z o n y d o m a l o w a n i a e m a l i a m i, b e j c a m i i l a k i e r a m i S z e r o k o 2 0 m m 3 0 m m 4 0 m m 5 0 m m 6 0 m m 7 0 m m B a r d z o d o b r e p r z y j m o w a n i e f a r b y - D o b r z e s p r a w d z a s i p r z y m a l o w a n i u t r u d n o d o s t p n y c h m i e j s c ( n p k s z t a ł t e k m e t a l o w y c h b» d d r e w n i a n y c h ) l u b n i e s t a n d a r d o w y c h e l e m e n t ó w k o n s t r u k c y j n y c h ( r u r y k» t o w n i k i i t p ) - W y g o d n y p o d c z a s a p l i k a c j i - D o b r z e r o z p r o w a d z a f a r b - N a B a r d z o g ł a d k i c h p o w i e r z c h n i a c h m o e p o z o s t a w i a l a d y p o p d z l u - D a j e d o g r u b e p o w ł o k i ( w a n e s z c z e g ó l n i e p r z y e m a l i a c h ) - O d p o w i e d n i o s t o s o w a n y z a c h o w u j e s w o j e p a r a m e t r y p r z e z k i l k a w y m a l o w a o s z e r o k o c i a c h o p i s a n y c h w k o l u m n i e n r m m s z t p 3 0 m m s z t p 4 0 m m s z t p 5 0 m m s z t p 6 0 m m s z t p 7 0 m m s z t p P d z e l k» t o w y k a l o r y f e r o w y W i a d r o m a l a r s k i e k r a t k a m a l a r s k a W a ł e k m a l a r s k i z t e l e s k o p e m P d z e l p r z e z n a c z o n y d o m a l o w a n i a e m a l i a m i, b e j c a m i i l a k i e r a m i w t r u d n o d o s t p n y c h m i e j s c a c h D o m a l o w a n i a f a r b a m i R o z m i a r 3 6 m m, d ł u g o w ł o s i a 5 1 m m, d ł u g a d r e w n i a n a r» c z k a, r o d z a j w ł o s i a s z c z e c i n a w i s k a M a t e r i a ł p o l i p r o p y l e n, p o j e m n o 8 l p r o s t o k» t n e - D o b r z e s p r a w d z a s i p r z y m a l o w a n i u t r u d n o d o s t p n y c h m i e j s c - W y g o d n y p o d c z a s a p l i k a c j i - D o b r z e r o z p r o w a d z a f a r b s z t 7 2 3p s z t 6 2 3p D o f a r b c i e n n y c h e m u l s y j n y c h g ł a d k i c h o r a z D ł u c h w y t u 2 m w a ł e k m a l a r s k i o s z e r 2 5 c m U ł a t w i a p r e c y z y j n e m a l o w a n i e w n t r z s z t 4 2 3p o d e l i k a t n e j s t r u k t u r z e p o w i e r z c h n i 1 5 W a ł e k p e r l o n r» c z k a S z e r o k o 1 0 c m 1 8 c m 2 5 c m W a ł e k p r z e z n a c z o n y d o m a l o w a n i a f a r b a m i W y d a j n o P r z y j t a d l a n a s t p u j» c y c h e m u l s y j n y m i a k r y l o w y m i, p a r a m e t r ó w r o d z a j p o w i e r z c h n i, s z e r o k o l a t e k s o w y m i o r a z e m a l i a m i n a r z d z i a, g r u b o w a l c a - d a n e u r e d n i o n e w o d o r o z c i e c z l n y m i o r a z w y b r a n y m i z o f e r t y w y r a o n e z a p o m o c» t a b e l i z d a n» g r u b o c i» d o w y r o b a m i r o z p u s z c z a l n i k o w y m i a p l i k o w a n e g o w y r o b u U ł a t w i a p r e c y z y j n e m a l o w a n i e w n t r z 1 0 c m s z t p 1 8 c m s z t p 2 5 c m s z t p 1 6 W a ł e k m a l a r s k i z g a b k i r» c z k a 1 7 Z a p a s d o w a ł k a g» b k a D o s k o n a l e n a d a j e s i d o n a k ł a d a n i a f a r b i p o w ł o k a l k i d o w y c h D o s k o n a l e n a d a j e s i d o n a k ł a d a n i a f a r b i p o w ł o k a l k i d o w y c h P i a n k a p o l i e s t r o w a p o k r y t a 2 m m p o l i a m i d e m s z e r w a ł k a 1 0 c m, g r 6 0 m m P i a n k a p o l i e s t r o w a p o k r y t a 2 m m p o l i a m i d e m s z e r w a ł k a 1 0 c m, g r 6 0 m m B a r d z o d o b r z e c h ł o n i e f a r b, p r z e z c o n a j b a r d z i e j p r z y d a t n y j e s t d o m a l o w a n i a b a r d z o g ł a d k i c h p o w i e r z c h n i P o z w a l a n a r ó w n o m i e r n e r o z p r o w a d z e n i e f a r b y n a p o d ł o u B a r d z o d o b r z e c h ł o n i e f a r b, p r z e z c o n a j b a r d z i e j p r z y d a t n y j e s t d o m a l o w a n i a b a r d z o g ł a d k i c h p o w i e r z c h n i P o z w a l a n a r ó w n o m i e r n e r o z p r o w a d z e n i e f a r b y n a p o d ł o u s z t p s z t p S t r o n a 5 z 1 7

6 1 8 W a ł e k m i k r o f i b i a r» c z k a W a ł e k p r z e z n a c z o n y d o m a l o w a n i a f a r b a m i e m u l s y j n y m i a k r y l o w y m i, l a t e k s o w y m i S z e r o k o 5 c m 1 0 c m 2 5 c m W y d a j n o D l a s z e r o k o c i 2 5 c m p o p i e r w s z y m n a s» c z e n i u, n a p o d ł o u z p ł y t y G K W y d a j n o 1, 2 m 2!!! ( A k r o t i x z a p a c h o w y ) G r u b o p o w ł o k i m i e r z o n a d l a j e d n e j m o k r e j w a r s t w y f a r b y A k r o t i x z a p a c h o w y k o l o r C z e r w i e P o m p e i u m B a rd z o d o b re n a s i» k a n ie fa rb» R ó w n o m ie rn e ro z p ro w a d z a fa rb n a p o w ło c e D o b rz e a p lik u je fa rb n a n ie ró w n y c h p o d ło a c h P o z o s ta w ia le k k» fa k tu r n a p o d ło a c h g ła d k ic h "s k ó rk a p o m a r a c z y " W łó k n o n ie s k le ja s i, z a c h o w a n a p ie rw o tn a p u s z y s to N ie p o z o s ta w ia la d ó w p o s z w a c h N a rz d z ie s z y b k o m o n a w y p łu k a p o d b ie» c» w o d» 5 c m s z t 7 2 3p 1 0 c m s z t 7 2 3p o s z e r o k o c i a c h o p i s a n y c h w k o l u m n i e n r c m s z t 8 2 3p 1 9 F a r b a p o d k ł a d o w a F a r b a c h l o r o k a u c z u k o w a p r z e c i w r d z e w n a d o g r u n t o w a n i a ł a t w o k r y j e p o d ł o e, t w o r z» c p o w ł o k i c h a r a k t e r y z u j» c e s i d u» o d p o r n o c i» n a k o r o z j, d o b r» o d p o r n o c i» n a d z i a ł a n i e w o d y i m g ł y s o l n e j, d o b r» p r z y c z e p n o c i» d o p o d ł o a m e t a l o w e g o o r a z d o e m a l i i, w y s o k» t w a r d o c i», e l a s t y c z n o c i» i o d p o r n o c i» n a u d e r z e n i a W z e s t a w i e z e m a l i» c h l o r o k a u c z u k o w» s t a n o w i d o s k o n a ł e z a b e z p i e c z e n i e p r z e d d z i a ł a n i e m z e w n t r z n y c h c z y n n i k ó w k o r o z y j n y c h r o d o w i s k w i e j s k i c h, m i e j s k i c h, p r z e m y s ł o w y c h i n a d m o r s k i c h o r a z w e w n t r z n y c h z a g r o e ( w y s o k a w i l g o t n o i z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a ) w y s t p u j» c y c h w p r z e m y l e l e k k i m i s p o y w c z y m ( p r a l n i e, g a r b a r n i e, p i e k a r n i e, b r o w a r y, m l e c z a r n i e ) G s t o ( o k o ł o ), gk c m 3-1, 4 G r u b o w a r s t w y m o k r e j, μ m G r u b o w a r s t w y s u c h e j, μ m W y d a j n o t e o r e t y c z n a - 7 m 2k d m 3 T e m p e r a t u r a z a p ł o n u C O k r e s g w a r a n c j i 2 4 m i e s i c y d o s k o n a ł a p r z y c z e p n o d o p o d ł o a o d p o r n a n a d z i a ł a n i e d e t e r g e n t ó w, o l e j ó w m i n e r a l n y c h, o l e j u n a p d o w e g o o r a z n a c z a s o w e d z i a ł a n i e b e n z y n y o d p o r n a n a c z a s o w e d z i a ł a n i e b e n z y n y w y s o k a t r w a ł o p o w ł o k i m o n a s t o s o w a n a z e w n» t r z o d p o r n a n a c i e r a n i e ł a g o d n y z a p a c h d o s k o n a ł e w ł a s n o c i a p l i k a c y j n e d o b r e w ł a s n o c i m e c h a n i c z n e o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i m l c z e r w o n a 1 l p s z a r a 1 l p E m a l i a c h l o r o k a u c z u k o w a b i a ł a P i a n k a m o n t a z o w a d o p i s t o l e t u Z a s t o s o w a n i e M e t a l B e t o n T y n k c e m e n t o w o - w a p i e n n y S p e c j a l n e p r z e z n a c z e n i e U n i w e r s a l n e Z a s t o s o w a n i e N a z e w n» t r z E f e k t k r y c i a P o ł y s k D o o s a d z a n i a i u s z c z e l n i a n i a o c i e n i c o k i e n n y c h i d r z w i o w y c h W y p e ł n i a n i e p r z e w i t ó w i b r u z d d l a r u r i p r z e w o d ó w i n s t a l a c y j n y c h w c i a n a c h, s t r o p a c h i d a c h a c h W y p e ł n i a n i e s z c z e l i n p r z y m o n t a u s t o l a r k i, l u s a r k i, r o l e t D o m o c o w a n i a i u s z c z e l n i a n i a z ł» c z y d a c h o w y c h, c i a n i s t r o p ó w D a n e t e c h n i c z n e K o l o r y b i a ł y W y g l» d p o w ł o k i p o ł y s k N a n o s z e n i e d r u g i e j w a r s t w y p o 1, 5 h l u b 7 2 h S p o s ó b n a n o s z e n i a p d z e l l u b n a t r y s k H V L P W y d a j n o p r z y j e d n e j w a r s t w i e d o 8 m 2k l P o u t w a r d z e n i u o d p o r n o n a d z i a ł a n i e t e m p e r a t u r o d C d o 8 0 C T r a c i l e p k o p o u p ł y w i e 1 0 m i n u t, m o e b y o b r a b i a n a p o 2 5 m i n u t a c h, o s i» g a t r w a ł o p o o k 3 g o d z i n a c h, k o m p l e t n i e t w a r d a p o o k 5-8 g o d z i n a c h ( p o w y s z e d a n e s» p r a w i d ł o w e p r z y t e m p e r a t u r z e 2 0 C ) s i l n i e w i» e z p o d ł o e m o d p o r n a n a w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i m l b i a ł a R A L l p m l 8 2 3p S t r o n a 6 z 1 7

7 2 2 K l e j d o d r e w n a K l e j s t o l a r s k i t y p u W i k o l s t a n o w i m i e s z a n i n w o d n e j d y s p e r s j i y w i c y p o l i w i n y l o w e j z d o d a t k i e m r o d k ó w u s z l a c h e t n i a j» c y c h D a j e s u p e r m o c n y, w y s o k o w y d a j n y, b e z w y p e ł n i a c z y m o c n e, e l a s t y c z n e, b e z b a r w n e s p o i n y w y t r z y m a ł y i e l a s t y c z n y n i e p o w o d u j e p r z e b a r w i e e l e m e n t ó w k l e j o n y c h P o w y s u s z e n i u n i e d o s k o n a l e p r z y c z e p n y w y d z i e l a s u b s t a n c j i s z k o d l i w y c h d l a z d r o w i a d o k l e j e n i a n a z i m n o S t o s o w a n y j e s t d o k l e j e n i a n a z i m n o d r e w n a z d r e w n e m i m a t e r i a ł a m i d r e w n o p o c h o d n y m i, d r e w n a z t w o r z y w a m i t y p u u n i l a m, d r e w n a z t k a n i n a m i i p a p i e r e m p o u t w a r d z e n i u s p o i n a s t a j e s i e l a s t y c z n a, b e z b a r w n a o r a z o d p o r n a n a s t a r z e n i e p o s i a d a w y s o k» o d p o r n o n a t e m p e r a t u r n i e t p i n a r z d z i k l e j e n i e w e w n» t r z m o c n e e l a s t y c z n e i b e z b a r w n e s p o i n y P o j e m n o t u b k i g g 4 2 3p 2 3 L a k i e r d o d r e w n a K o l o r y b i a ł y o r a z k o l o r d o s t p n y w s y s t e m i e k o l o r o w a n i a C o l o r P R O L a k i e r p r z e z n a c z o n y j e s t d o m a l o w a n i a S t o p i e p o ł y s k u p o ł y s k I l o w a r s t w 2 p r z e d m i o t ó w d r e w n i a n y c h W y d a j n o z l i t r a 1 5 m 2 R o z c i e c z a l n i k e k s p l o a t o w a n y c h n a z e w n» t r z i w e w n» t r z R o z c i e c z a l n i k o g ó l n e g o s t o s o w a n i a p o m i e s z c z e N a k ł a d a n i e w a r s t w y p o 2 4 h O p a k o w a n i e 1 L, 1 0 L C z a s s c h n i c i a 2 4 h W y s o k a o d p o r n o n a w o d i z m i e n n e w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e G ł a d k a, b ł y s z c z» c a i t r w a ł a p o w ł o k a o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i 2, 5 l o r z e c h 2, 5 l 2 2 3p m a h o 2, 5 l 2 2 3p s t a r a s o s n a 2, 5 l 2 2 3p 2 4 L a k i e r o b e j c a 2 5 K u w e t y L a k i e r p r z e z n a c z o n y j e s t d o m a l o w a n i a p r z e d m i o t ó w d r e w n i a n y c h e k s p l o a t o w a n y c h n a z e w n» t r z i w e w n» t r z p o m i e s z c z e W y s o k a o d p o r n o n a w o d i z m i e n n e w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e G ł a d k a, b ł y s z c z» c a i t r w a ł a p o w ł o k a D ł u g o m m S z e r o k o m m o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i 2, 5 l t e a k 2, 5 l 2 2 3p K u w e t a m a l a r s k a w y k o n a n a z t w o r z y w a s z t u c z n e g o K a r b o w a n a p o w i e r z c h n i a u ł a t w i a u s u w a n i e n a d m i a r u f a r b y o w y m i a r a c h o p i s a n y c h w k o l u m n i e n r 6 d u a x m m s z t p m a ł a x m m s z t p 2 6 K l e j m o n t a z o w y J e d n o s k ł a d n i k o w y k l e j r o z p u s z c z a l n i k o w y o c h a r a k t e r z e u n i w e r s a l n y m, p r z e z n a c z o n y d o r ó n o r o d n y c h p r a c m o n t a o w y c h i w y k o c z e n i o w y c h C h a r a k t e r y z u j e s i s z y b k i m c h w y t e m p o c z» t k o w y m i z w i k s z o n» w y t r z y m a ł o c i» p o ł» c z e s k ł a d k a u c z u k i S B S, y w i c e w g l o w o d o r o w e, r o z p u s z c z a l n i k i o r g a n i c z n e, w y p e ł n i a c z e m i n e r a l n e k o l o r b e o w y r o d z a j s p o i n y e l a s t y c z n a c i a r w ł a c i w y 1, 2 5 ± 0, 0 5 gk c m 3 s u c h a m a s a 7 3 ± 2 p t e m p e r a t u r a p r a c y o d 1 0 o C d o 3 0 o C o d p o r n o t e r m i c z n a o d o C d o 6 0 o C c z a s s c h n i c i a m i n ( t e m o g» z m i e n i a s i w z a l e n o c i o d w a r u n k ó w o t o c z e n i a, t a k i c h j a k t e m p e r a t u r a, w i l g o t n o o r a z r o d z a j p o w i e r z c h n i ) c z a s p e ł n e g o u t w a r d z e n i a g o d z i n y w y d a j n o gk m 2 r o z p u s z c z a l n o b e n z y n a e k s t r a k c y j n a, a c e t o n p a l n o ł a t w o p a l n y ( p r z e d u t w a r d z e n i e m ) s z y b k o w i»» c y i s z y b k o s c h n» c y d o s k o n a l e p r z y c z e p n y z a p e w n i a z w i k s z o n» w y t r z y m a ł o p o ł» c z e d a j e e l a s t y c z n» s p o i n d o s t o s o w a n y d o w s z y s t k i c h p o d ł o y, w t y m d o b e t o n u, c e g ł y, t y n k u i g i p s u o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i m l m l p S t r o n a 7 z 1 7

8 ł a t w y w s t o s o w a n i u B a z a w y s o k o o w a m e t y l o c e l u l o z a z - z a w i e r a r o d k i g r z y b o b ó j c z e d o d a t k i e m y w i c s z t u c z n y c h - o d p o r n y n a d z i a ł a n i e w a p n a i c e m e n t u Z w y s o k o o w e j m e t y l o c e l u l o z y z W y g l» d g s t y, k l e i s t y m l e c z n o b i a ł y r o z t w ó r - z d o d a t k i e m y w i c s z t u c z n y c h K l e j d o t a p e t d o d a t k i e m s z t u c z n y c h y w i c, C i a r n a s y p o w y gk l i t r - o z w i k s z o n e j s i l e k l e j e n i a 2 7 o d p o r n y n a d z i a ł a n i e w a p n a i c e m e n t u, C z a s r o z p u s z c z a n i a o k o ł o 3 m i n u t y w z i m n e j m l 5 2 3p - w y s o k o w y d a j n y n a d a j e s i d o s t o s o w a n i a n a w i e y m o r a z w o d z i e - o d p o r n y n a w i l g o, w a h a n i a t e m p e r a t u r y s u c h y m t y n k u p H r o z t w o r u p H g o t o w y d o u y c i a w 3 m i n u t W y d a j n o m k l e j d o g l a z u r y i t e r a k o t y E m u l s j a g r u n t u j» c a p o d f a r b a k r y l o w» 3 0 B i a ł a g ł a d s z p a c h l o w a K l e j d o p ł y t e k g r e s o w y c h E m u l s j a g r u n t u j» c a p o d k l e j d o g r e s u d o p r z y k l e j a n i a p ł y t e k c e r a m i c z n y c h i t e r a k o t o w y c h, c i e n n y c h i p o d ł o g o w y c h, n a p o d ł o a b e t o n o w e, c e r a m i c z n e j a s t r y c h o w e, s u r o w e i t y n k o w a n e, w p o m i e s z c z e n i a c h n i e n a r a o n y c h n a o b c i» e n i a p r z e m y s ł o w e i c i» g ł e z a w i l g o c e n i e D o s t o s o w a n i a w e w n» t r z b u d y n k ó w p r z y c z e p n o p o c z» t k o w a p r z y r o z c i» g a n i u E N r o z d z 8 2 T Y P C 1k w g P N - E N p r z y c z e p n o ( c z a s o t w a r t y ) E N T Y P C 1k w g P N - E N K O N D Y C J O N O W A N I Ek O D D Z I A Ł Y W A N I E S T A R Z E N I A T E R M I C Z N E G O p r z y c z e p n o p r z y r o z c i» g a n i u p o s t a r z e n i u t e r m i c z n y m E N r o z d z 8 4 N P D O D D Z I A Ł Y W A N I E W I L G O C I p r z y c z e p n o p r z y r o z c i» g a n i u p o z a n u r z e n i u w w o d z i e E N r o z d z 8 3 N P D C Y K L Z A M R A A N I E - R O Z M R A A N I E p r z y c z e p n o p r z y r o z c i» g a n i u p o c y k l a c h z a m r a a n i a - r o z m r a a n i a E N r o z d z 8 5 o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i m l s z y b k o w i»» c y i s z y b k o s c h n» c y d o s k o n a l e p r z y c z e p n y z a p e w n i a z w i k s z o n» w y t r z y m a ł o p o ł» c z e d a j e e l a s t y c z n» s p o i n d o s t o s o w a n y d o w s z y s t k i c h p o d ł o y, w t y m d o b e t o n u, c e g ł y, t y n k u i g i p s u w a g a 2 5 k g 2 5 k g 4 2 3p Z m n i e j s z e n i e c h ł o n n o c i p o d ł o a O p a k o w a n i e 1 0 k g 1 0 k g 3 2 3p d o p r z y g o t o w a n i a c i a n i s u f i t ó w w e w n» t r z b u d y n k ó w, w y k o n a n i e g ł a d k i c h, b i a ł y c h i r ó w n y c h p o w i e r z c h n i d o m o c o w a n i a p ł y t e k g r e s o w y c h c e r a m i c z n y c h, k a m i e n n y c h ( o p r ó c z m a r m u r u ) o r a z c e m e n t o w y c h, w e w n» t r z i n a z e w n» t r z b u d y n k ó w d o g r u n t o w a n i a p o d ł o y b e t o n o w y c h, c e m e n t o w y c h, g i p s o w y c h i i n n y c h, p o d f a r b y, t y n k i, k l e j e, p o s a d z k i 3 3 G r e s s z k l i w i o n y P r z e z n a c z e n i e c i a n a, d o w e w n i n a z e w n, 3 4 F a r b a d o d r e w n a a k r y l o w a D e k o r a c j a p r z e d m i o t ó w d r e w n i a n y c h 1, 5 k g k m 2 k m m O p a k o w a n i e 5 k g 5 k g 3 2 3p 3, 1 k gk m 2 W y m i a r 3 0 x 6 0 c m, k o l o r - g r a f i t o w y, m r o z o o d p o r n y A p l i k a c j a - p d z e l, a s p e k t - m a t o w y, w y d a j n o 1 2 m 2k l D o s t o s o w a n i a n a e l a s t y c z n e m a t e r i a ł y u s z c z e l n i a j» c e O p a k o w a n i e 2 5 k g 2 5 k g 2 2 3p o p 1 0 l 1 0 l 2 2 3p o p a k o w a n i e 0, 5 l m p b i a ł a 0, 5 l 1 2 3p c z e r w o n a 0, 5 l 1 2 3p n i e b i e s k a 0, 5 l 1 2 3p c z a r n a 0, 5 l 1 2 3p ó ł t a 0, 5 l 1 2 3p S t r o n a 8 z 1 7

9 B l a t w y k o n a n y z e s t a l i s z l a c h e t n e j, w y s o k o w g l o w e j u l e p s z o n e j c i e p l n i e ( h a r t o w a n y ) z a p r a w y m u r a r s k i e - D u a s p r y s t o b l a t u i w y s o k a o d p o r n o n a c i e r a n i e, z a p r a w y t y n k a r s k i e 3 5 K i e l n i a t r a p z o w a D ł u g o m m p o l e r o w a n y i s z l i f o w a n y s z t 2 2 3p f a r b y w a p i e n n e - L a k i e r o w a n y u c h w y t z d r e w n a b u k o w e g o - G ł b o k o t ł o c z o n a s k u w k a z a b e z p i e c z o n a p o w ł o k» g a l w a n i c z n» 3 6 f u g i e l a s t y c z n e d o g r e s u G s t o n a s y p o w a o k 1, 4 k gk d m P r o p o r c j e m i e s z a n i a ( w o d ak p r o s z e k ) 1, 3 l w o d yk 5 k g p r o s z k u m l w o d yk 1 k g p r o s z k u T e m p e r a t u r a s t o s o w a n i a o d 5 C d o 2 5 C C z a s d o j r z e w a n i a 5 m i n u t C z a s o b r ó b k ik d o 3 0 m i n u t R u c h p i e s z y p o o k 2 4 g o d z i n a c h P e ł n e o b c i» e n i ek p o o k 7 d n i a c h O d p o r n o t e r m i c z n a C d o 7 0 C k p r z y 2 3 C i 6 0p w i l g o t n o c i p o w i e t r z a O r i e n t a c y j n e z u y c i e d o w y k o c z e n i a p ł y t e k c e r a m i c z n y c h i o p a k o w a n i a 1 k g - o d p o r n a n a p o w s t a w a n i e g r z y b ó w, p l e n i i g l o n ó w, t e r a k o t o w y c h, c i e n n y c h i p o d ł o g o w y c h, n a - p ł y t k i 3 0 x 3 0 c m 5 m m s z e r o k o f u g i o k 1, 6 mw - w y s o k a p r z y c z e p n o d o p ł y t e k, p o d ł o a b e t o n o w e, c e r a m i c z n e j a s t r y c h o w e, s u r o w e i t y n k o w a n e, w p o m i e s z c z e n i a c h n i e n a r a o n y c h - p ł y t k i 2 0 x 2 0 c m 5 m m s z e r o k o f u g i o k 1, 1 mw o p a k o w a n i a 5 k g - p ł y t k i 3 0 x 3 0 c m 5 m m s z e r o k o f u g i o k 8, 3 mw - p ł y t k i 2 0 x 2 0 c m 5 m m s z e r o k o f u g i o k 5, 5 mw - s z y b k o w i»» c a, - ł a t w a w u y c i u, - m r o z o o d p o r n a, - w o d o o d p o r n a, n a o b c i» e n i a p r z e m y s ł o w e i c i» g ł e W ł a c i w o c i t e c h n i c z n e ( w g n o r m y P N - E N ) - g ł a d k a, z a w i l g o c e n i e D o s t o s o w a n i a w e w n» t r z b u d y n k ó w o d p o r n o n a c i e r a n i e A m m w y t r z y m a ł o n a z g i n a n i e w w a r u n k a c h s u c h y cb h 3, 5 Nk m m w - d o p ł y t e k n i e c h ł o n n y c h w y t r z y m a ł o n a z g i n a n i e p o c y k l a c h z a m r a a n i a i r o z m r a a n i a B 3, 5 Nk mw m w y t r z y m a ł o n a c i s k a n i e w w a r u n k a c h s u c h y c h B 1 5 Nk mw m w y t r z y m a ł o n a c i s k a n i e p o c y k l a c h z a m r a a n i a i r o z m r a a n i a B 1 5 Nk m mw s k u r ca z 2 m mk m a b s o r p c j a w o d y p o 3 0 m i n ua t 2 g a b s o r p c j a w o d y p o m i n u t A 6 g e l a s t y c z n a, - u n i w e r s a l n y z a k r e s s z e r o k o c i s p o i n, - m a k s y m a l n i e z m n i e j s z o n a n a s i» k l i w o w o d», - o p a k o w a n i e 2 k g g r a f i t o w y 2 k g 2 2 3p S t r o n a 9 z 1 7

10 3 7 F o l i a b u d o w l a n a w r o l c e w z d ł u w p o p r z e k m a k s y m a l n e n a p r e n i e p r z y r o z c i» g a n i u > 1 3 M p a > 1 2 M P a w y d ł u e n i e w z g l d n e p r z y z e r w a n i u > p > p w y t r z y m a ł o n a r o z d z i e r a n i e > 6 0 Nk m m > 5 0 Nk m m w o d o c h ł o n n o < 1, 0 p k l a s y f i k a c j a o g n i o w a - s t o p i e p a l n o c i w y r ó b t r u d n o z a p a l n y r o z p r z e s t r z e n i a n i e o g n i a w y r ó b n i e r o z p r z e s t r z e n a i j» c y o g n i a g r u b o 0, , m m s z c z e l n a d l a p a r y w o d n e j - s t a n o w i w a r s t w h y d r o i z o l a c y j n» c h r o n i» c» p r z e d z a w i l g o c e n i e m b u d y n k u ( f u n d a m e n t ó w, c i a n i t p ) - e l a s t y c z n a i ł a t w a w m o n t a u - e y t r z y m a ł a n a r o z r y w a n i e - c h r o n i p r z e d o d d z i a ł y w a n i e m c z y n n i k ó w a t m o s f e r y c z n y c h ( o p a d ó w d e s z c z u, n i e g u, k u r z u i t p ) - k o r z y s t n a r e l a c j a w s t o s u n k u d o p a p y - d u y w y b ó r s z e r o k o c i i d ł u g o c i f o l i i p o z w a l a n a z a s t o s o w a n i e i z o l a c j i w j e d n y m k a w a ł k u - m n i e j s z a p r a c o c h ł o n n o r o b ó t s z e r o k o 4 m, d ł u g o 2 0 m s z t 2 2 3p 3 8 F a r b a o l e j n a W o d o r o z c i e c z a l n a E m a l i a A k r y l o w a o g ó l n e g o s t o s o w a n i a P r z e z n a c z o n a j e s t d o d e k o r a c y j n e g o m a l o w a n i a p r z e d m i o t ó w z d r e w n a, d r e w n o p o c h o d n y c h, i n s t a l a c j i m i e d z i a n y c h w e w n» t r z p o m i e s z c z e, e l e m e n t ó w s t a l o w y c h i e l i w n y c h z a g r u n t o w a n y c h p o d k ł a d a m i a n t y k o r o z y j n y m i, e k s p l o a t o w a n y c h n a z e w n» t r z i w e w n» t r z p o m i e s z c z e, L e p k o w t e m p e r a t u r z e 2 0 ± 0, 5 o C w g B r o o k f i e l d a G s t o 2 0 ± 0, 5 o C, [ gk c m 3 ] 1, 0 5-1, 2 5 Z a w a r t o s u b s t a n c j i n i e l o t n y c h ( o Ck 1 gk 1 h ), p mk m, c o n a j m n i e j 3 8 C z a s s c h n i c i a p o w i e r z c h n i o w e g o p o w ł o k i w t e m p e r a t u r z e 2 3 ± 2 o C i w i l g o t n o c i w z g l d n e j p o w i e t r z a 5 0 ± 5p, [ h ] 0, 5 N a n o s z e n i e k o l e j n e j w a r s t w y p o o k o ł o 4 h S t o p i e r o z l e w n o c i, m i n 5 K r y c i e j a k o c i o w ek, m a x 3 P o ł y s k p o w ł o k i ( p r z y k» c i e 6 0 o C ), j e d n o s t e k p o ł y s k u, c o n a j m n i e j 6 0 W y d a j n o d o 1 4 m 2k l ( b i a ł y ) p r z y j e d n e j w a r s t w i e a t a k e t y n k ó w w e w n t r z n y c h ( l a m p e r i i ) i w z a l e n o c i o d c h ł o n n o c i i c h r o p o w a t o c i k a l o r y f e r ó w S ł u y d o m a l o w a n i a l i n i i i p ó l p o d ł o a b o i s k s p o r t o w y c h k d l a k o l o r ó w o n i e s t a n d a r d o w y m k r y c i u, w s k a z a n y c h w b a z i e d a n y c h p r z y m a s z y n a c h k o l o r u j» c y c h, n a l e y u y w s k a z a n e g o p o d k ł a d u K o l o r y b i a ł y o r a z k o l o r d o s t p n y w s y s t e m i e k o l o r o w a n i a C o l o r P R O s z y b k o s c h n» c a ł a t w a w a p l i k a c j i o d p o r n a n a w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e b a z a b i a ł a m o e b y w y r o b e m g o t o w y m o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i 1 l b i a ł y 1 l p ó ł t y 1 l 3 2 3p s z a r y 1 l p n i e b i e s k i 1 l p c z e r w o n y 1 l p z i e l o n a 1 l p c z a r n y m a t 1 l p c z a r n y 1 l p S t r o n a 1 0 z 1 7

11 3 9 F a r b a w a e r o z o l u P r z e z n a c z o n a d o d e k o r a c y j n e g o m a l o w a n i a r ó n y c h p o w i e r z c h n i n a t r y s k i e m Z e w n t r z n a i w e w n t r z n a, r ó n e k o l o r y, s z y b k o s c h n» c a P o j e m n i k p o d c i n i e n i e m, w y r ó b a e r o z o l o w y P r z e c h o w y w a n i e w t e m p e r a t u r z e p o k o j o w e j W y d a j n o p o w y e j 3 mw z p u s z k i S p o i w o y w i c e a l k i d o w e C z a s s c h n i c i a 4 g o d z i n y d o d o t y k u, 2 4 g o d z i n y t r w a ł e u t w a r d z e n i e P o ł y s k b ł y s z c z» c yk m a t o w y ( d o w y b o r u ) r o d k i o s t r o n o c i p o m a l o w a n i u w i e t r z e n i e p o m i e s z c z e n i a a d o z a n i k u z a p a c h u A t e s t a t e s t P Z H H Kk Bk k 0 2k 9 9 P u n k t z a p ł o n u < 1 0 C d o s k o n a ł a p r z y c z e p n o d o p o d ł o a o d p o r n a n a d z i a ł a n i e d e t e r g e n t ó w, o l e j ó w m i n e r a l n y c h, o l e j u n a p d o w e g o o r a z n a c z a s o w e d z i a ł a n i e b e n z y n y o d p o r n a n a c z a s o w e d z i a ł a n i e b e n z y n y w y s o k a t r w a ł o p o w ł o k i m o n a s t o s o w a n a z e w n» t r z o d p o r n a n a c i e r a n i e ł a g o d n y z a p a c h d o s k o n a ł e w ł a s n o c i a p l i k a c y j n e d o b r e w ł a s n o c i m e c h a n i c z n e o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i m l b i a ł y m l p c z a r n y m l p z i e l o n y c i e m n y m l p c z e r w o n y m l p ó ł t y m l p n i e b i e s k i m l p 4 0 C y n k w a e r o z o l u C y n k s p r a y p r z e z n a c z o n y d o g a l w a n i z o w a n i a n a z i m n o S p r a y e d o s t o s o w a n e s» d o s z c z e g ó l n y c h p o t r z e b k o n s u m e n t a, a r ó n i» s i z a» c y n k u, a l u m i n i u m, o s t a t e c z n y m w y g l» d e m, s z y b k o c i» s c h n i c i a i t d n a j w y s z a o c h r o n a w s p r a y u o c h r o n a k a t o d o w a s t a l i g o ł e j i g a l w a n i z o w a n e j 9 0p c z y s t e g o c y n k u w s u c h e j w a r s t w i e f a r b y w y t r z y m u j e g o d z i n t e s t u s o l n e g o ( D I N S S ) p o n o w n e m a l o w a n i e p o 1 g o d z m a l o w a n i e p d z l e m p o 4 g o d z d o w y k o c z e n i a d o s k o n a l e n a d a j» s i s p r a y e m e t a l i c z n e o d p o r n y n a C d o s k o n a ł a p r z y c z e p n o d o p o d ł o a o d p o r n a n a d z i a ł a n i e d e t e r g e n t ó w, o l e j ó w m i n e r a l n y c h, o l e j u n a p d o w e g o o r a z n a c z a s o w e d z i a ł a n i e b e n z y n y o d p o r n a n a c z a s o w e d z i a ł a n i e b e n z y n y w y s o k a t r w a ł o p o w ł o k i m o n a s t o s o w a n a z e w n» t r z o d p o r n a n a c i e r a n i e ł a g o d n y z a p a c h d o s k o n a ł e w ł a s n o c i a p l i k a c y j n e d o b r e w ł a s n o c i m e c h a n i c z n e o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i m l m l p 4 1 K l e j d o g u m y P r o d u k t p r z e z n a c z o n y d o ł» c z e n i a g u m y, s k ó r y n a t u r a l n e j i s z t u c z n e j, t k a n i n z s u r o w c ó w n a t u r a l n y c h i s z t u c z n y c h o r a z f i l c u, c e r a m i k i, s z k ł a, w y k ł a d z i n, d r e w n a, K o l o r k l e j u c i e m n o ó ł t y K o l o r S p o i n y c i e m n o ó ł t y K o n s y s t e n c j a w y s o k o l e p k a, c i» g n» c a c i e c z G s t o 0, 8 9 k gk l C z a s o t w a r t y k l e j u 1 h C z a s w s t p n e g o w i» z a n i a 3 h C z a s p e ł n e g o w i» z a n i a 2 4 h k o r k a i t p M o e b y s t o s o w a n y z a r ó w n o w W y d a j n o s i l n i e z a l e y o d r o d z a j u p o d ł o a p r z e m y l e o b u w n i c z y m j a k i w w a r s z t a t a c h W ł a c i w o c i s p o i n y o d p o r n a n a p r o c e s s t a r z e n i a, s z e w s k i c h o r a z g o s p o d a r s t w a c h d o m o w y c h c h a r a k t e r y z u j e s i w y s o k» w y t r z y m a ł o c i», j e s t e l a s t y c z n a i o d p o r n a n a d z i a ł a n i e w o d y W y t r z y m a ł o s p o i n y n a r o z w a r s t w i a n i e 3 d a Nk c m ( 3 k Gk c m ) Ł a t w y w u y c i u, r o z p u s z c z a l n i k o w y k l e j k o n t a k t o w y S z y b k o w i» e n i e p l a m i» c k l e j o n y c h e l e m e n t ó w o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i 4 0 m l 4 0 m l p S t r o n a 1 1 z 1 7

12 K l e j d o c y j a n o a k r y l o w y d o z a s t o s o w a d o m o w y c h, - P r z e m y s ł o w y c h i w a r s z t a t o w y c h w y m a g a j» c y c h s z y b k i e j p o l i m e r y z a c j i, w y s o k i e j w y t r z y m a ł o c i i n i s k i e j l e p k o c i k l e j u S i l n i e w i»» c y 4 2 K l e j d o t w o r z y w s z t u c z n y c h - P r e c y z y j n y a p l i k a t o r z a p e w n i a s t o s o w a n i e k l e j u w m i e j s c a c h t r u d n o d o s t p n y c h n p w w» s k i c h s z c z e l i n a c h, - D z i k i n i s k i e j l e p k o c i m o l i w a j e s t p e n e t r a c j a k l e j u d o w y z n a c z o n y c h m i e j s c, s u b s t a n c j a o r g a n i c z n a z d o d a t k i e m i n h i b i t o r a p o l i m e r y z a c j i - c y j a n o a k r y l a n e t y l u - B e z b a r w n y - N i s k a l e p k o - B a r d z o k r ó t k i c z a s w i» z a n i a 3 g p - P o m o n t a o w a s t a b i l i z a c j a m o n t o w a n y c h e l e m e n t ó w, - U n i w e r s a l n y - I d e a l n y d o k l e j e n i a w y m a g a j» c e g o u t w a r d z a n i a k l e j u w c i» g u s e k u n d - O s i» g a w y s o k» w y t r z y m a ł o c i p o ł» c z e 4 3 K l e j d w u s k l a d n i k o w y d o m e t a l u S t a n s k u p i e n i a l e p k a c i e c z k t i k s o t r o p o w a K o l o r m e t a l i c z n y - s z a r y C i a r w ł a c i w y A 1, 4-1, 6 gk c m 3, B 1, 6-1, 8 gk c m 3 W y t r z y m a ł o n a c i n a n i e ( a l u m i n i u m ) 1 2, 5 M P a W y t r z y m a ł o n a c i n a n i e ( s t a l n i e r d z e w n a ) 1 4, 5 M P a W y t r z y m a ł o n a c i n a n i e ( s t o p y m i e d z i ) 1 2, 5 M P a W y t r z y m a ł o n a c i n a n i e ( t w o r z y w a s z t u c z n e ) 2-5 M P a T w o r z y m o c n» i t r w a ł» s p o i n o d p o r n» n a r o d k i U d a r n o 5 k Jk m 2 D w u s k ł a d n i k o w y k l e j d o m e t a l i ( e l a z a, c h e m i c z n e ( o l e j e, b e n z y n, k w a s y ), w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e C h ł o n n o w o d y 0, 1p a l u m i n i u m, m e t a l i k o l o r o w y c h, i c h s t o p ó w i ( p r o m i e n i o w a n i e U V, n i e g, d e s z c z ), i t e m p e r a t u r o d C T e m p u g i c i a w g M a r t e n s a 6 5 C o d l e w ó w, s t a l i, e l i w a, b r» z u, m o s i» d z u, i t p ) d o 7 0 C Ł» c z y r ó w n i e k a m i e, s z k ł o, d r e w n o, t w o r z y w a C z a s y w o t n o c ik 1 0 m i n u t t z w " p ł y n n y m e t a l " s z t u c z n e D o s k o n a ł y d o u z u p e ł n i a n i a u b y t k ó w i k o m b i n a c j i C z a s s i e c i o w a n i ak o k 2 h w t e m p 2 0 C k o k 1 h w m a t e r i a ł o w y c h n p b e t o n - e l a z o t e m p 2 5 C P e ł n e u t w a r d z e n i ek g o d z i n T e m p e r a t u r a k l e j e n i a o d 1 0 C d o 4 0 C M o z l i w o m a l o w a n i a d a j e s i e m a l o w a O d p o r n o t e r m i c z n a o d C d o 7 0 C O d p o r n o c h e m i c z n a O d p o r n y n a w o d, o l e j e, b e n z y n, r o z c i e c z o n e k w a s y i ł u g i O d p o r n o m e c h a n i c z n a w i e r c e n i e, s z l i f o w a n i e, t o c z e n i e, i t p 4 0 m l 5 2 3p S t r o n a 1 2 z 1 7

13 4 4 K l e j d w u s k l a d n i k o w y d o p l a s t i k u S t a n s k u p i e n i a l e p k a c i e c z k t i k s o t r o p o w a K o l o r m e t a l i c z n y - s z a r y C i a r w ł a c i w y A 1, 4-1, 6 gk c m 3, B 1, 6-1, 8 gk c m 3 W y t r z y m a ł o n a c i n a n i e ( a l u m i n i u m ) 1 2, 5 M P a W y t r z y m a ł o n a c i n a n i e ( s t a l n i e r d z e w n a ) 1 4, 5 M P a W y t r z y m a ł o n a c i n a n i e ( s t o p y m i e d z i ) 1 2, 5 M P a W y t r z y m a ł o n a c i n a n i e ( t w o r z y w a s z t u c z n e ) 2-5 M P a U d a r n o 5 k Jk m 2 T w o r z y m o c n» i t r w a ł» s p o i n o d p o r n» n a r o d k i C h ł o n n o w o d y 0, 1p c h e m i c z n e ( o l e j e, b e n z y n, k w a s y ), w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e D w u s k ł a d n i k o w y k l e j d o t w o r z y w s z t u c z n y c h T e m p u g i c i a w g M a r t e n s a 6 5 C ( p r o m i e n i o w a n i e U V, n i e g, d e s z c z ), i t e m p e r a t u r o d C C z a s y w o t n o c ik 1 0 m i n u t d o 7 0 C Ł» c z y r ó w n i e k a m i e, s z k ł o, d r e w n o, t w o r z y w a C z a s s i e c i o w a n i ak o k 2 h w t e m p 2 0 C k o k 1 h w s z t u c z n e t e m p 2 5 C P e ł n e u t w a r d z e n i ek g o d z i n T e m p e r a t u r a k l e j e n i a o d 1 0 C d o 4 0 C M o z l i w o m a l o w a n i a d a j e s i e m a l o w a O d p o r n o t e r m i c z n a o d C d o 7 0 C O d p o r n o c h e m i c z n a O d p o r n y n a w o d, o l e j e, b e n z y n, r o z c i e c z o n e k w a s y i ł u g i O d p o r n o m e c h a n i c z n a w i e r c e n i e, s z l i f o w a n i e, t o c z e n i e, i t p 4 0 m l 5 2 3p 4 5 T a m a n i e b i e s k a p a p i e r o w a J e s t t o P r o f e s j o n a l n a T a m a M a l a r s k a s p e c j a l n i e p r z y g o t o w a n a d o d ł u g i e g o p r z e b y w a n i a n a p o w i e r z c h n i i ł a t w e g o u s u w a n i a b e z u s z k o d z e n i a p o d ł o a o r a z p o z o s t a w i a n i a l a d ó w k l e j u J e s t t o n a j l e p s z y w y b ó r z a r ó w n o d l a p r o f e s j o n a l i s t y, j a k i d l a i n d y w i d u a l n e g o u y t k o w n i k a M a l o w a n i e c i a n y L i s t w y, p r o f i l e p o d ł o g o w e L a k i e r o w a n e p o w i e r z c h n i e d r e w n i a n e S z k ł o, p l a s t i k, m e t a l s z e r t a m y 3 8 m m x 5 0 m O d p o r n a n a p r o m i e n i o w a n i e U V N i e p o z o s t a w i a k l e j u M a l o w a n i e b e z p o d c i e k a n i a f a r b y - c z y s t e k r a w d z i e D o w e w n» t r z i n a z e w n» t r z s z t p 4 6 T a m a n a p r a w c z a W y d ł u a l n o d o z e r w a n i a > 7p ± 5p S i ł a r o z c i» g a n i a 5 0 Nk c m ± 3 P r z y c z e p n o d o s t a l i 6 Nk c m ± 0, 5 C h a r a k t e r y z u j e s i w s p a n i a ł» o d p o r n o c i» n a c z y n n i k i U n i w e r s a l n a ł» c z e n i o w o - n a p r a w c z a t a m a P r z y c z e p n o t o c z» c e j s i k u l i z e w n t r z n e B a r d z o m o c n a D o s k o n a ł a p r z y c z e p n o i s z e r o k i e g o z a s t o s o w a n i a S t o s o w a n a m i n w t e m p 2 3 C 5 c m ± 1 k l e i s t o D o s k o n a l e p r z y l e g a d o n i e r e g u l a r n y c h w h y d r a u l i c e, k l i m a t y z a c j i, i z o l a c j i, S t a t y c z n e c i c i e p o w i e r z c h n i N i e s k r c a s i p o d c z a s s t o s o w a n i a M o n a j» p a k o w a n i u w t e m p 2 3 C p r ó b k i o w y m i a r a c h p r z e d r z e w r k a c h 2 5 m m x 2 5 m m c i a r e m - 1 K g > 1 h W y t r z y m a ł o n a t e m p e r a t u r y ( C ) C G r u b o n o n i k a k l e j u μ ± 1 0 s z a r a s z t p c z a r n a s z t p 4 7 T a m a a l u m i n i o w a T a s m a d o w y k o n y w a n i a i k o n s e r w a c j i i z o l a c j i t e r m i c z n y c h w w e n t y l a c j i i o g r z e w n i c t w i e G r u b o 0, 0 3 m m N o n i k f o l i a a l u m i n i o w a R o d z a j k l e j u a k r y l o w y P r z e k ł a d k a b i a ł y p a p i e r s i l i k o n o w a n y P r z y l e p n o 8, 5 Nk 2 5 m m O d p o r n o t e m p C W y t r z y m a ł o n a r o z c i» g a n i e 5 7, 5 Nk 2 5 m m W y d ł u e n i e p r z y z e r w a n i u 8 p s z e r 5 0 m m d ł 5 0 m T a m a p o s i a d a c e r t y f i k a t n i e p a l n o c i D I N B 1, k t ó r y z e z w a l a n a z a s t o s o w a n i e j e j w s z c z e g ó l n i e w y s o k i c h t e m p e r a t u r a c h, n p p r z y b u d o w i e k o m i n k ó w I d e a l n a d o w y k o n y w a n i a i k o n s e r w a c j i i z o l a c j i t e r m i c z n y c h w w e n t y l a c j i i o g r z e w n i c t w i e s z t p S t r o n a 1 3 z 1 7

14 4 8 M o c n a t a m a t k a n i n o w a p o w l e k a n a a k r y l e m w i» z k o w a n i e i w z m a c n i a n i e c i k i c h r u r, p r o f i l i k z n a k o w a n i e k a b l i i p r z e w o d ó w o d p o r n o t e r m i c z n a d o C k z a k r y w a n i e o d w i e r t ó w i i n n y c h o t w o r ó w k h e r m e t y c z n e i t r w a ł e u s z c z e l n i a n i e r k u r w y s o k a p r z y c z e p n o, r ó w n i e d o c h r o p o w a t y c h p o w i e r z c h n i k o d p o r n a n a r o z d a r c i e k w o d o s z c z e l n a k o d p o r n a n a s t a r z e n i e k m o c o w a n i e i i z o l o w a n i e p r z e w o d ó w k z a m y k a n i e p u s z e k i o s ł o n k i w i e l e i n n y c h z a s t o s o w a B a r d z o m o c n a n a p r a w c z a t a m a t k a n i n o w a z j e d w a b i u s y n t e t y c z n e g o o s i a t c e g s t o c i 1 4 8, p o w l e k a n a a k r y l e m B a r d z o m o c n a n a p r a w c z a t a m a t k a n i n o w a z j e d w a b i u s y n t e t y c z n e g o o s i a t c e g s t o c i 1 4 8, p o w l e k a n a a k r y l e m n i e b i e s k a s z t 5 2 3p ó ł t a s z t 5 2 3p z i e l o n a s z t 5 2 3p c z e r w o n a s z t 5 2 3p b i a ł a s z t 5 2 3p c z a r n a s z t 5 2 3p s z a r a s z t 5 2 3p 4 9 T a m a m a s k u j» c a M a s k u j» c e t a m y d o s k o n a l e p r z y l e g a j» d o p o w i e r z c h n i, s» ł a t w o u s u w a l n e i n i e z o s t a w i a j» r e s z t e k k l e j u U y w a n e w p r a c a c h l a k i e r n i c z y c h i m a l a r s k i c h P a p i e r o w a w a r s t w a n o n a t a m y z k l e j e m n a b a z i e y w i c y k a u c z u k o w e j N a w i n i c i e ( m ) 5 0 O d p o r n o t e m p e r a t u r o w a ( C ) 8 0 T y p p a p i e r S z e r o k o t a m y 3 8 m m e l a s t y c z n o m o n a o d e r w a r c z n i e n i e p o z o s t a w i a j» r e s z t e k k l e j u r e g u l o w a n e o d w i j a n i e d o s k o n a l e p r z y l e g a j» p o d c z a s c a ł e g o m a l o w a n i a d o s k o n a ł a p r z y p e l n o p o c z» t k o w a o d p o r n e n a p r z e s i» k a n i e k o l o r ó w n a w i n i c i e 5 0 m o s z e r o k o c i o p i s a n e j w k o l u m n i e n r m m s z t p 5 0 F o l i a M a l a r s k a F O L I A M A L A R S K A S T A N D A R D, f o l i a p r z e z n a c z o n a d o o c h r o n y p r z e d k u r z e m, f a r b» i w i l g o c i» - w y k o n a n a z n a j n o w s z e j g e n e r a c j i H D P E o p r o s t o p a d l e p r z e b i e g a j» c e j s t r u k t u r z e w ł ó k i e n, t w o r z» c y c h p r o d u k t o n i e s p o t y k a n e j w y t r z y m a ł o c i w e f e k c i e f o l i a m a w y t r z y m a ł o p o d o b n» d o t k a n i n, p o d c z a s g d y k o n k u r e n c y j n e f o l i e o t e j g r u b o c i ( o s t r u k t u r z e r ó w n o l e g ł y c h w ł ó k i e n ) d r» s i i p r z e b i j a j» - p o n a d d w u k r o t n i e p r z e k r a c z a w y m a g a n i a z a w a r t e w n o r m i e P N - C f F o l i e o p a k o w a n i o w e F o l i a z p o l i e t y l e n u d u e j g s t o c is - c o n a j m n i e j t a k s i l n a j a k t r a d y c y j n a f o l i a H D P E o g r u b o c i 6 m i k r o n ó w i g r a m a t u r z e g - n i e z b d n a p r z y r e m o n c i e t y s i» c e z a s t o s o w a ( p r z y d a t n a w d o m u, g a r a u, p r z y p r z e p r o w a d z c e ) - c z y s t a, m l e c z n a, b e z w o n n a i s u p e r w y t r z y m a ł a - w y s o k a o d p o r n o n a p r z e b i c i a - w y s o k a w y t r z y m a ł o n a r o z c i» g a n i e w e w s z y s t k i c h k i e r u n k a c h Z a s t o s o w a n i e - p r z y p r a c a c h r e m o n t o w y c h, d o o c h r o n y p r z e d z a b r u d z e n i a m i s p o w o d o w a n y m i p r z e z f a r b y, t y n k i, z a p r a w y - p o n a d t o d o o c h r o n y p r z e d k u r z e m i w i l g o c i» S z e r o k o 4 m D ł u g o 5 m G r u b o g r u b a, c i e n k a F o l i e m a l a r s k i e p r z e z n a c z o n e s» d o o k r y w a n i a p o d ł ó g, m e b l i, z a s ł a n i a n i a o k i e n i s p r z t ó w p o d c z a s p r a c r e m o n t o w y c h i m a l a r s k i c h g r u b a s z t p c i e n k a s z t p S t r o n a 1 4 z 1 7

15 5 1 S y l i k o n s a n i t a r n y s ł u y d o w y p e ł n i a n i a s p o i n m i d z y p ł y t k a m i c e r a m i c z n y m i w n a r o a c h c i a n i w p o ł» c z e n i a c h c i a n z p o s a d z k» o r a z d o w y p e ł n i a n i a s z c z e l i n m i d z y p ł y t k a m i a u r z» d z e n i a m i s a n i t a r n y m i Z a p e w n i a s z c z e l n e p o ł» c z e n i e w m i e j s c a c h, g d z i e z w y k ł e s p o i n y u l e g a j» p k n i c i o m D z i k i t r w a ł e j e l a s t y c z n o c i i w o d o o d p o r n o c i, S i l i k o n j e s t p r z e z n a c z o n y d o s t o s o w a n i a w ł a z i e n k a c h, k u c h n i a c h, t o a l e t a c h, k a b i n a c h p r y s z n i c o w y c h, a t a k e n a z e w n» t r z b u d y n k ó w B a z a s i l i k o n o c t a n o w y G s t o o k 1, 0 gk m l T e m p e r a t u r a s t o s o w a n i a o d 5 C d o 4 0 C C z a s p o w i e r z c h n i o w e g o p r z e s y c h a n i a o k 1 5 m i n C z a s t w a r d n i e n i a o k 3 m m w c i» g u 2 4 g o d z i n S z e r o k o s p o i n y o d 5 d o 3 0 m m P o w r ó t e l a s t y c z n y C 7 0p W ł a c i w o c i m e c h a n i c z n e p r z y r o z c i» g a n i u d l a p ł y t k i b e t o n o w e j - p o p r z e c z n y m o d u ł r o z c i» g a j» c y w t e m p e r a t u r z e 2 3 C > 0, 4 Nk m m 2 - p o p r z e c z n y m o d u ł r o z c i» g a j» c y w t e m p e r a t u r z e C > 0, 6 Nk m m 2 W ł a c i w o c i m e c h a n i c z n e p r z y s t a ł y m w y d ł u e n i u b r a k u s z k o d z e n i a W ł a c i w o c i a d h e z j ik k o h e z j i w z m i e n n y c h t e m p e r a t u r a c h b r a k u s z k o d z e n i a Z m i a n a o b j t o c i C 1 0p O d p o r n o n a s p ł y w a n i e - w t e m p e r a t u r z e 5 C C 3 - w t e m p e r a t u r z e 5 0 C C 3 O d p o r n o n a t e m p e r a t u r o d C d o t r w a l e e l a s t y c z n y z a w i e r a 3 r a z y w i c e j r o d k a g r z y b o b ó j c z e g o o d p o r n y n a w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e w o d o o d p o r n y o d p o r n y n a w y s o k» t e m p e r a t u r o p a k o w a n i a p o m l b i a ł y m l p b e z b a r w n y m l p 5 2 T a m a d o w y k l e j a n i a l i n i n a p o d ł o g a c h s p o r t o w y c h t y p u S C A P A l u b r ó w n o w a n a w y s o k i e j j a k o c i t a m a s a m o p r z y l e p n a z m i k k i e g o P V C o g r u b o c i 0, 1 6 m m, p o k r y t a k l e j e m k a u c z u k o w y m S z e r o k o 5 0 m m, d ł u g o 3 3 m N a j w a n i e j s z e c e c h y = d o s k o n a ł a o d p o r n o n a c i e r a n i e, k o r o z j i w i l g o = d o b r a p r z y c z e p n o i p r z y l e g a n i e = w o d o o d p o r n a i w y t r z y m a ł a m e c h a n i c z n i e = ł a t w a w u y c i u ( d o o d d z i e r a n i a r c z n e g o ) = w y s o k o e l a s t y c z n a i ł a t w o o d w i j a l n a z r o l k i = n i e p o z o s t a w i a l a d ó w k l e j u p o t y m c z a s o w e j a p l i k a c j i G ł ó w n e z a s t o s o w a n i a = w y z n a c z a n i e z n a k ó w p o z i o m y c h i p i o n o w y c h n a j e z d n i i w h a l a c h p r z e m y s ł o w y c h, p r o d u k c y j n y c h = o d p o w i e d n i a z a r ó w n o d o z a s t o s o w a w e w n t r z n y c h i z e w n t r z n y c h = d o w y k l e j a n i a l i n i i b o i s k s p o r t o w y c h h a l o w y c h i t y m c z a s o w y c h z e w n t r z n y c h w y s o k i e j j a k o c i t a m a s a m o p r z y l e p n a z m i k k i e g o P V C o g r u b o c i 0, 1 6 m m, p o k r y t a k l e j e m k a u c z u k o w y m W ł a c i w o c i t e c h n i c z n e = M a t e r i a ł n o n i k a P V C = T y p s u b s t a n c j i k l e j» c e j k a u c z u k = G r u b o c a ł k o w i t a μ m = S i ł a z r y w a j» c a 2 5 Nk c m = P r z y l e p n o d o s t a l i 1, 5 Nk c m = P r z y l e p n o d o n a w i e r z c h n i 1, 5 Nk c m k o l o r b i a ł y s z t p k o l o r n i e b i e s k i, m a t o w y R A L s z t p S t r o n a 1 5 z 1 7

16 D e k l a r o w a n e c e c h y t e c h n i c z n e t y p u w y r o b u b u d o w l a n e g o G s t o o b j t o c i o w a k gk m 3 ± 5p P e n e t r a c j a s t o k i e m w t e m p 2 3 ± 2 o C ± 5p C z a s r o b o c z y m i n S p ł y w n o w t e m p 7 0 ± 2 o C 1 m m C z a s c a ł k o w i t e g o u t w a r d z a n i a 6 0 h P r z y c z e p n o p o c z» t k o w a d o p o d ł o y, w y d ł u e n i e w z g l d n e E l a s t y c z n y m j e d n o s k ł a d n i k o w y, w i»» c y p o3d 0 0p k z e r w a n i e k o h e z y j n e P r z y c z e p n o d o w p ł y w e m w i l g o c i k i t p o l i u r e t a n o w y s ł u» pc oy d ł o y d o u s z c z e l n i a n i a o r a z k l e j e n i a D o p o 2 8 d n i a c h k o n d y c j o n o w a n i a n a p r e n i e s t o s o w a n i a w e w n» t r z i n a z e w n» t r z m a k s y m a l n e 0, 4 0 M P a k z e r w a n i e a d h e z y j n e p o m i e s z c z e Z a s t o s o w a n i e w y p e ł n i e n i e M a k s y m a l n e n a p r e n i e p r z y r o z c i» g a n i u 1, 6 M P a 5 3 p i o n o w y c h i p o z i o m y c h s z c z e l i n, i z o l a cwjya d ł u e n i e w z g l d n e p r z y z e r w a n i u 6 0 0p U s z c z e l n i a c z d e k a r s k i a k u s t y c z n a p r z e j c i a r u r, u s z c z e l n i e n Gi i e t k o w t e m p o C p r z y p r z e g i n a n i u n a w a ł k u m i d z y p r z e g r o d a m i, s z c z e l n e w y p e ł n i e n ii e 5 m m b r a k r y s i p k n i o p a k m l s z t 8 2 3p r y s, u s z c z e l n i e n i e p o ł» c z e e l e m e n t ó w W o d o c h ł o n n o 1, 0p O d p o r n o n a p o w s t a w a n i e m e t a l o w y c h i d r e w n i a n y c h, p a r a p e t ó w, r y s s k u r c z o w y c h - b r a k r y s i p k n i p r o g ó w, s t o p n i, l i s t p r z y c i e n n y c h, p Oł dy pt o r n o n a n i s k i e t e m p e r a t u r y ( 3 5 o C ) - b r a k r y s o c h r o n n y c h i o k ł a d z i n o w y c h i p k n i O d p o r n o n a p o d w y s z o n e t e m p e r a t u r y ( 8 0 o C ) - b r a k r y s i p k n i 5 4 F o l i a r o z c i» g l i w a ( s t r e t c h ) R c z n a, b e z b a r w n a G r u b o 2 3 ( µ m ), S z r o k o ( m m ), w a g a 3, 1 5 k g s z t 2 2 3p k l e j u m o l i w i a u n i w e r s a l n e z a s t o s o w a n i e 5 5 W k ł a d y k l e j o w e, c i e p ł y I d e a l n e d o w a r s z t a t u m a j s t e r k o w i c z a, j a k i k l e j d o p r o f e s j o n a l n y c h z a s t o s o w a, t a k i c h j a k g r u b o 1 1 m m, d ł u g o m m m o c o w a n i e w y k ł a d z i n, p r o d u k c j a m e b l i o p g k o l o r b i a ł y s z t p k o l o r p r z e r o c z y s t y s z t p k o l o r c z a r n y s z t p 5 6 R o z c i e c z a l n i k d o w y r o b ó w c h l o r o k a u c z u k o w y c h i p o l i w i n y l o w y c h z o s t a ł s p e c j a l n i e s t w o r z o n y d o r o z c i e c z a n i a R o z c i e c z a l n i k d o f a r b w y r o b ó w c h l o r o k a u c z u k o w y c h i c h l o r o k a u c z u k o w y c h p o l i w i n y l o w y c h n p e m a l i i M o e b y o p a k o w a n i e 0, 5 l s z t 7 2 3p s t o s o w a n y m d o c z y s z c z e n i a n a r z d z i i p d z l i o r a z z a b r u d z o n y c h e l e m e n t ó w p o m a l o w a n i u 5 7 B e n z y n a e k s t r a k c y j n a d o f a r b i l a k i e r ó w o l e j n y c h, f t a l o w y c h i a s f a l t o w y c h o r a z d o o d t ł u s z c z a n i a 0 p a k o w a n i e 5 L s z t 3 2 3p j e s t t o m i e s z a n i n a r o z p u s z c z a l n i k ó w o r g a n i c z n y c h u y w a n a m i n w p r z e m y l e 5 8 R o z c i e c z a l n i k n i t r o f a r b i a r s k i m i l a k i e r n i c z y m d o r o z p u s z c z a n i a 0 p a k o w a n i e 5 L D o m y c i a n a r z d z i s z t 3 2 3p ( r o z c i e c z a n i a ) l a k i e r ó w i f a r b n i t r o c e l u l o z o w y c h P a p a z g r z e w a l n a w i e r z c h n i e g o k r y c i a g r u b o c i 5, 2 m m m o c o w a n a d o p o d ł o a 5 9 P a p a m e t a l o w e g o b e z p a p y p o d k ł a d o w e j m p 5 0 m e t r ó w k w a d r a t o w y c h ( p o k r y c i e d a c h u k o n t e n e r a ) 6 0 D e s k a D e s k a r y f l o w a n a - d b o w a i n p r e g r o w a n a c i n i e n i o w o D ł u g o c i 2 m e t r o w e s z e r m m x 2 0 m m s z t p S t r o n a 1 6 z 1 7

17 6 1 B e l k a B e l k a s o s n o w a I k l a s y m m x m m o d ł u g o c i 4 m s z t p 6 2 B i a ł y s m a r p ó ł s t a ł y Z a s t o s o w a n i e S p r y n y, m e c h a n i z m y z a w i a s ó w, ł o y s k a, n i e b d» c y r o d k i e m w y b u c h o w y m, n i e z a w i r a j» c a w s p r a y, s m a r o w y s o k i e j p r z y c z e p n o c i, w e l e m e n t y u k ł a d u h a m u l c o w e g o, p r o w a d n i c e, t r y b y, s i l i k o n ó w, y w i c i k w a s ó w, o d p o r n o d o s t o p n i o p a k o w a n i u z z a w o r e m p r z e k ł a d n i e i t p C o p a k o w a n i e m l m l p Ł» c z n a w a r t o b r u t t o p i e c z» t k a i p o d p i s o s o b y ( o s ó b ) u p r a w i o n y c h d o r e p r e z e n t o w a n i a W y k o n a w c y S t r o n a 1 7 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ł Ą ź Ł Ł Ć Ą Ł Ż Ł Ś Ł Ć Ć ź ć Ż ć ć ź Ą Ż Ż ć ć ć ź ć ć Ł ć Ź ź ć ć ć ć Ó Ó Ó Ó Ś ć Ź ź ć ć ć ź ć ć ć Ń ć Ś Ń ć Ś ć ć ź ź ć ć Ł Ą ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć Ł ć Ó ć ć ć ć ć Ś ć Ś ć ć ć ć Ń ć ć ć Ąć

Bardziej szczegółowo

Ę ź ć Ó Ś ŁĄ Ż Ó Ź Ż Ę Ż Ó Ó Ź Ł ć Ó ć Ż ć ć Ż Ó ć Ó ć ć Ó Ź ć Ż Ś Ó Ść Ó ć Ę Ż Ć Ę ć ć Ż Ś Ż Ó ć ć ć Ó ć ŚÓ Ż Ż ć Ź ć ć ŚÓ Ą ć Ź Ż Ś Ś Ź Ń ć ć Ść Ź ć Ź ć Ó ć ć Ó Ó Ó Ś Ś Ę Ó Ś Ś Ż Ó Ś Ś Ś Ó Ś Ę Ś Ś ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ź Ł Ę ć ŁĄ Ł ć Ł Ó Ó Ó Ć Ó Ó Ó Ó ć ć Ż Ż Ó Ż Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ó ć ć Ć ć Ą Ż Ó Ź ć ć ć ć Ó Ż Ż ć Ł ć Ó Ż Ó Ż Ć Ó Ć Ó ć Ź Ć ć Ć Ź ÓŹ ć Ą Ó Ż Ó Ę Ż Ó ć Ó ć Ż ć Ą Ż ć Ż ć Ż Ż Ó ć ć Ó Ż Ż ć ć ć ÓŹ

Bardziej szczegółowo

Ż Ą ż ż ć Ó Ś Ś ż ć ŁĄ Ł Ś Ś ć Ś Ś Ż Ó Ść ć ŚĆ ć Ó ć ć ż ć Ż Ó Ś Ą Ż Ą ż ć Ż ć ż ż Ś Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ś ż ż ż ż Ś Ó Ż Ą ż ż Ó ż Ó Ó Ż ć Ź Ó ć ć Ż ć ż ć Ź Ó Ż ć Ż Ó Ż Ł Ś Ś ż ć ż ż ć ć ć Ó Ą Ż ć ć ć Ó ć Ó

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ź ć Ś ź Ń ć ć Ę Ł ć ź ć ć Ę Ę Ś Ę Ę Ł ć ć ć ć ć ć ć Ę Ę ć ć ź Ę Ś ź ć ć ć Ś ć ć ć Ę ź Ę ć Ł ć ŁĄ Ś Ż Ś Ń Ż ć ć Ó Ę ć ć Ó ć ć Ł Ł ć ć Ń ź ć ć Ń Ą ć Ś Ń Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ś ź Ń ć ć Ł ć Ą Ń Ę Ę Ę Ę ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ó ż ą ł ą ż ą ł łą ł ł ł ł ą łą ż ą ł ą ć ń ą ą ą ł ł ż ł ą ź ż ć ł ł Ą ń ń ą ł łą ć ą ł ć ą Ą ł ć ł ł ą ł ą ń ż ą ń ą ł ą ń ń łą ż ą ł ą ć ą łą ł ł ą ą ł ł ł ą ł ł ą ą ł ć łą Ą ł ć łą ą ł ż Ą ą ą ż

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ŚĆ ń Ą ń ź Ć ć ń ć ź ĘŚ Ó Ł Ą ń ŚĆ ź ć Ść ć Ś ć ź ź ń ź ŚĆ ń ź ć ć ć Ó ń Ę ń ć ń ć ć ń ń ń ń ć ć ń ź ć ć ń ń ć ń ń ć Ą ć ć ń ź ń ń ź Ź ć Ó Ł Ę Ł ć ń ń ć ć ć ń ć Ę ć ć ń ć Ć ć ć ć Ś ć ń ć ć ź ń

Bardziej szczegółowo

ż ń Ś Ó ó Ą Ą ó ż Ó ż ć Ś ż ć ó ó ó ń ń ń ó Ę Ś ó Ś Ś ń ó ĘŚ ż Ę Ś ó ż Ś ż ż ń ż ń ó ż ń Ń ń ń Ą ń ó ó ń ć Ń ć ó Ę ż ó ó ó ż ń Ą ó ó ż ń ń ó ż ó ż ó ó Ś ó ó ó ć ć ż Ę ń ó Ń Ń ń ż ż ĘŚ ń óź ż ż ń ó ń ó

Bardziej szczegółowo

Ł Ż Ó Ź ĘŚ Ą Ń Ł Ą Ł ĘŚ Ę Ł Ż Ż Ż Ń Ł Ó Ą Ż Ś ć Ś ć ć Ź Ś ć ć Ó ż Ó Ó Ź Ó Ś ŚÓ ż Ś ć ć Ś Ś ż Ó Ć Ś Ś ŚÓ Ś ć ć Ś Ś Ś ć ć Ś Ę Ś Ó Ś Ó Ś Ż Ś Ść ź Ś ć Ó Ś Ć Ó Ś Ść Ó ć Ę ć Ś Ś Ę Ó Ó Ź Ź Ó ż ć ć ć ć ć ć ż ć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

Ł ż ć ż ć ć ć ć ż ż ć ć Ł ć ź ć źć ż ż ź ź Ń ż Ń Ą ż ż Ł Ń ż Ń ż ż ż ź ż Ń ź ż ż ż ć ż ż ż ć ć ć ć Ą Ą ż ć ż ż ż ż ż ż ż ć Ó ż Ą Ó ż ć ć Ń ż ć ć ć ż ż Ą ć ż ŁĄ Ą ż Ą Ą Ł Ł ź ź ż Ł ź ż Ą ż ż Ó ć ż ż ż ż

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe

praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe KI N ESI OT A P ING Andrzej Markowski Wstęp...6 U k ła d m ię ś n io w y i k o s tn y c z ło w ie k a...1 0 S ło w n ik... 1 2 Historia i rozwój

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ż Ń Ą Ł ż Ż ż Ą ż Ż Ż ż Ś ż Ó Ą ż Ó ż Ś ż ź Ść ż Ż ż ż ć ć Ś Ó Ó Ź ż ć Ź Ż ć Ż ć ż ż ż ż ż ć Ś Ż ż ż ż ż ż ć ż Ś Ż ż ż ź Ó ż Ś ć Ó Ź Ó ć Ó ŚÓ ć ż ż Ę ć ż Ś Ś Ż Ó ź Ó ż ż Ż Ś ż Ż ż Ś ż ż Ś Ź Ż ż Ś

Bardziej szczegółowo

Ą Ż ć ć ć Ć ć ć ć Ą Ę Ą ć ć Ś ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć Ż Ż ć ź Ź ć ć Ż ć ć ć Ż ć ć ć ć ć ć ć Ż ć Ż ć ć ć ź Ż Ż Ż Ż ć Ż ć Ć Ś ć ź ć ć Ż Ł Ł ć ć ć Ą ć Ą ć ć ć Ż Ż Ą ć Ż ć Ć ć ć Ą ć Ż ć ć ć ź Ć Ó Ę Ń

Bardziej szczegółowo

Ę ć Ł Ó Ę ź Ę ć ń Ę ń ń Ł ń ć ń ń ń Ę Ć ć ć Ę ć Ł Ą ń ć ć Ę Ó ć Ń ć ć Ę Ę Ę Ę ć ń Ł ć Ł ń ń Ó Ł ć ć Ę Ę ń Ó ź ć Ę Ś Ł Ł ź ć ć Ą ć Ł ć Ę ć Ą ń Ó Ś ć ń Ł Ę ć Ę Ę Ę Ę ź ń ń ć ć ń ć ń Ę ć Ę ć Ę Ę ź Ę ń ć Ó

Bardziej szczegółowo

Ł ż ń ć ń ń ń ż ż Ś ń ż ż ĄŚ ń ż ż ĄŚ Ą Ł ż Ń ż ź ń ż ń ń ź ż ć ż Ś ż ż ż Ś Ą ć ż Ł ż Ą ż ź Ś ź ń ż ń ż ć ż Ś ż Ą ż ż ć ń Ł Ą Ś ż ń ć ż ż Ś ż ż ń Ą ż ż Ś ć ÓŁ ż ń ż ć ż ż Ś ż ż ż ć Ó Ł Ć ń ź ż ć ż Ś ż

Bardziej szczegółowo

Ł ż ż ź ć ń ż Ę Ą Ż Ż ń ź ż Ę ć ż ź Ó ż Ż Ś ż ń Ę ż Ó ń Ę Ę ż ń ż Ą Ę ż ń Ą Ę ż Ą Ą ń ć ć ż ń ń ż ż ć ż Ę Ń ć ż ż ń Ę ń Ę Ń ć Ą ż Ę ż ć ż ć Ł Ń ń ń ń Ę ń ć ż ż ź ż Ę ń ć ż ż ć Ł ń ż Ą Ą ż Ń Ę ź ż Ą Ł Ł

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ń Ó Ł ć Ó Ó ć Ź ć Ł ź Ś Ó ź ć Ś Ś Ó Ą Ł Ś Ś Ą Ł Ł ć Ó Ś Ś Ń Ć Ł Ę ć Ś Ó ĘĄ Ł Ś Ś Ź Ł Ś Ś Ł Ó Ś Ł Ś Ą Ź Ą ć ć Ł ć Ą Ł Ś Ś Ł Ł Ł Ó Ł Ą Ś ć Ł ć ć ź Ł ć ć Ł Ą Ł Ś Ł Ę Ó Ś ć Ą Ł Ó Ł Ą ź ć Ó Ą Ść Ą ź Ó

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą ź ó ó ó ó ó ń ó ó Ż ó ó ó ó ó ó ó ó ć ć ć ó ń ć ć ć ć ć ó ń ó ó ó ć ó ó ń ó ć ć ó ń ó ć ć Ż ń ó ć ć ó ó ć ź Ź Ż Ą Ź Ą Ź Ą ć Ą Ą Ż Ą Ź Ź Ą Ż Ź Ą Ą ć Ż ć ć Ł Ą ć ć ć Ó ć ć ć Ą ć ć Ż ć ć Ż Ł ć ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ś Ż ź Ę ź Ł Ś ź ź ź Ź Ż ż Ł Ś Ś Ś ć ć ć Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ż ż Ą Ę Ś Ś Ś Ś ć Ż Ż Ś Ą Ż Ł ć Ź Ł Ł Ż ż Ś Ś Ż Ó Ż ż ć Ż Ł Ś Ł ć Ż Ś Ż ć Ó Ł Ż Ń Ż Ń ż ć Ż ć Ś ć Ż Ż Ż Ż ż Ś Ż Ż Ż ż Ż Ń Ż Ń Ó Ż Ż Ż Ś ż ż Ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ó Ś Ę Ż ź ń Ś ń Ż Ż ń Ź Ę Ó ń Ż Ż Ż Ę ń Ż ń Ż ź ń ź Ż Ł ń Ś Ż Ł Ś Ż Ż Ę Ż ń ń Ż Ż Ń Ż ń Ż Ż Ę Ż Ż ń Ź Ę Ź ń ń Ż ń Ż Ę Ż Ą Ź Ź Ź ź ń Ż Ż Ż Ż Ą Ż ń Ż ń ź Ę Ż Ż Ż ń Ż Ę Ń ń Ź ń ń Ż Ę Ż ń Ź ń ń Ż Ę ń ń Żń

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ę Ę Ą ŁĄ Ł Ć Ł Ń ŁĄ Ł Ń Ó ŁĄ Ł Ó Ę Ó Ą ź Ę Ą Ę Ą ź Ć ź Ń ź ź Ą Ę ź ź ź Ź ź Ę Ą ź ź Ą Ę Ł Ł ź ź ź ź Ł Ą Ą ź ź ź ź ź Ę ź ź Ę Ę ź ź ź ź ź Ą Ń Ą ź Ą ź Ę ź Ą Ę ź ź ź ź Ą ź Ą Ą ź ź ź ź Ą Ą ź Ę ź Ń Ł Ą ź

Bardziej szczegółowo

ć Ó ć ź Ś Ś Ń Ś ć ć ź ć ć ć ź ź ź Ń ź Ó Ó ć ć ć ź Ś ć ć ć źć ć ć Ń Ą Ł ć Ł ć ć ć Ł ć ć ć ć Ś ź ć ć ć Ą ć ć ć ć Ś Ń ć ź Ą ć ź Ń Ł ć ć ć źć ć ć ć ć ź ć ć ć Ś ć ć ć ź ć ź Ą ć ć ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ż ć ź

Bardziej szczegółowo

Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ę Ę ć ć

Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ę Ę ć ć Ś ć ć Ę ź Ę ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ę Ę ć ć Ę ć Ń ź ć ć ć ć ć Ę ć Ł ć ć ź ć ć ć ć ź Ę ć Ś Ź Ś Ź ź Ę Ń Ę Ś Ś Ś Ć ć ź Ś Ś Ł Ś ć Ś Ś ć Ł Ą Ę Ą ź Ą ź Ó ź ć ć Ó ć ź Ć Ż ź ź ź ć ć Ł Ą Ę Ł Ó Ó Ą Ą Ę Ą Ś

Bardziej szczegółowo

ń ń ć Ą ń Ą ć ń ń Ą ć Ą ń ń Ś ć ń ń ń ć ź ń ć ń Ś Ą ź ń ć Ą ć ć ź ń ź ź ń ć ń ź ć ź ć ń Ż ć ź ć ń ć ź ź ź ć ń ń ć ć ć ź ć ń Ś ń Ś ń ń ń ń Ę ń Ż ź ń Ć ź Ż ć ć ź ć Ż ń ń ć Ą ć ź ń Ś ź ń ń ń ź ć ć Ś ź ź ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ę ź ć ć Ą Ź Ł Ń ć ć ź Ę ź ź ź ć Ł Ź ć ć Ą Ń ć ć ć ć ź ć Ź Ź ź Ą ć Ł Ł ć Ę ć ć Ę ć Ą Ą ć ć ć Ź ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę ć Ź Ą ć Ą ć Ę ć Ę ć ć Ź Ź ć ź ć Ó Ą ć ź Ź ź ć ć Ę Ą Ę ć Ź Ź Ą Ę Ę Ą Ł Ę ć ź Ź Ź

Bardziej szczegółowo

Ó ć ś Ść śó śó ść Ó ś ś ś ś Ś Ś Ś Ó ć Ś ŚÓ Ł Ł śó Ś Ó Ł Ł ś ś Ó Ó Ó śó ść ś ś ś ść Ó Ó ść ś ś ść Ł Ł śó Ó Ł Ł Ś Ó ś ś ś ś Ł Ł ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ś ś ż Ę ś ś ż ś Ó Ó ć ś Ó ŚĆ Ł Ł ŚĆ Ś Ó Ł Ł ś Ś śó Ść ś

Bardziej szczegółowo