przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J W r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę w z i ę c i a p r o g r a m o w e : S e j m i k W ę d r o w n i c z y i 8 m a r c a ( D o l n o 6 l ą s k i R e f e r a t W ę d r o w n i c z y ) ; B i w a k R e f e r a t u Z a g r a n i c z n e g o i 4-6 k w i e t n i a ( R e f e r a t Z a g r a n i c z n y ) ; T u r n i e j z a s t ę p ó w 6 w. J e r z e g o i k w i e t n i a ( R e f e r a t W y c h o w a n i a D u c h o w e g o i R e l i g i j n e g o ) ; W a r s z t a t y w i o s e n n e d l a d r u W y n o w y c h s t a r s z o h a r c e r s k i c h i k w i e t n i a ( R e f e r a t S t a r s z ao rh c e r s k i ) ; W i o s e n n y B i w a k I n t e g r a c y j n y i k w i e t n i a ( R e f e r a t H a r c e r s k i ) ; D o l n o 6 l ą s k i Z l o t W ę d r o w n i k ó w i m a j a ( D o l n o 6 l ą s k i R e f e r a t W ę d r o w n i c z y ) ; Z l o t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i ei j 7 c z e r w c a ( H u f i e c 5 w i d n i c a ), O f e n s y w a Z u c h o w a i s t a W k o l on i j n y i w a k a c j e ( R e f e r a t Z u c h o w y ), R o c z n i c a 6 m i e r c i h m. S t e f a n a M i r o w s k i e g o i ( R e f e r a t W y c h o w a n i a D u c h o w e g o i R e l i g i j n e g o ) ; B A T E R I A - w a r s z t a t y d l a k a d r y s t a r s z o h a r c e r s k ii e j ( R e f e r a t S t a r s z o h a r c e r s k i ), O f e n s y w a z u c h o w a i D o l n o 6 l ą s k i J a r m a r k Z u c h m i s t r z o w s k i i ( R e f e r a t Z u c h o w y ), X X I I O g ó l n o p o l s k i H a r c e r s k i G ó r s k i R a j d G r a n i c a ( K o m e n d a C h o r ą g w i ), o r a z p r z e d s i ę w z i ę c i a r e a l i z o w a n e p r z e z h u f c e m. i n. O g ó l n o p o l s k i F e s t i w a l P i o s e n k i H a r c e r s k i e j i T u r y s t y c z n e j mpebrua n g o, F e s t i w a l P i o s e n k i p Z u c h A R T o. P o w y W s z e p r z e d s i ę w z i ę c i a p r o g r a m o w e z o s t a ł y z r e a l i z o w a n e w n a s t ę p u j ą c y s p o s ó b : T u r n i e j z a s t ę p ó w 6 w. J e r z e g o i k w i e t n i a D e c y z j ą R e f e r a t u W y c h o w a n i a D u c h o w e g o i R e l i g i j n e g o z o s t a ł p r z e n i e s i o n y j a k o t r a s a 6 w. J e r z e g o n a Z l o c i e C h o r ą g w i. W i o s e n n y B i w a k I n t e g r a c y j n y i k w i e t n i a R e f e r a t H a r c e r s k i z o r g a n i z o w a ł B i w a k I n t e g r a c y j n y d l a 1 7 o s ó b, w S z k o l e w 5 w i e b o d z i c a c h. U c z e s t n i c y m i e l i o k a z j ę w z i ą ć u d z i a ł w z a j ę c i a c h d o t y c z ą c y c h n a b o r u h a r c e r s k i e g o. S t r o n a 1 z 7

2 P r z e p r o w a d z o n o w a r s z t a t y n a t e m a t s k u t e c z n e g o n a b o r u, w s p ó ł p r a c y z e s z k o ł ą i r o d z i c a m i, p i e r w s z y c h z b i ó r e k p o n a b o r o w y c h o r a z p r z e k a z a n i a z u c h ó w d o d r u W y n y h a r c e r s k i e j. D o l n o 6 l ą s k i Z l o t W ę d r o w n i k ó w i m a j a D o l n o 6 l ą s k i R e f e r a t W ę d r o w n i c z y z o r g a nz io w a ł D o l n o 6 l ą s k i Z l o t W ę d r o w n i k ó w d l a 6 0 o s ó b, w M a r i a n ó w c e. R e a l i z o w a n y b y ł p r o g r a m, o p a r t y o p o m o c w ę d r o w n i k o m w i c h r o z w o j u h a r c e r s k i m o r a z w p r z y s z ł y m z a w o d o w y m. U c z e s t n i c y b r a l i u d z i a ł w r ó W n y c h z a j ę c i a c h, m. i n. n a t e m a t : m o t y w a c j i, z a r z ą d z a n i u cezm a, s m o w i e c i a ł a, r e k r u t a c j i d o p r a c y. W z i ę l i u d z i a ł w g r z e " Z d o b ą d U s w ó j w y m a r z o n y z a w ó d ". P o n a d t o m o g l i d o w i e d z i e ć j a k p o p r a w n i e o d W y w i a ć s i ę w g ó r a c h p r z y d u W y m w y s i ł k u i j a k 6 w i a d o m i e u p r a w i a ć t u r y s t y k ę g ó r s k ą. D o d a t k o w o c z e k a ł y n a n i c h z a j ę c i a k u l i n ae r, n a t a k W e w s o b o t n i w i e c z ó r k o n c e r t z e s p o ł u R o c k S y m p t o m. Z l o t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i ei j 7 c z e r w c a H u f i e c 5 w i d n i c a z o r g a n i z o w a ł Z l o t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j w 5 w i d n i c y. K o m e n d a n t e m b y ł h m. P i o t r P a m u ł a, w s p ó ł p r a c u j ą c z h m. M a r i o l ą P a m u ł ą, h m. V i o l es to tb ą c z a k o r a z i n s t r u k t o r a m i H u f c a 5 w i d n i c a. W Z l o c i e w z i ę ł o u d z i a ł p o n a d z u c h ó w, h a r c e r z y, h a r c e r z y s t a r s z y c h, w ę d r o w n i k ó w o r a z i n s t r u k t o r ó w. Z l o t r o z p o c z y n a ł s i ę m s z ą o r a z a p e l e m, n a s t ę p n i e u c z e s t n i c y w z i ę l i u d z i a ł w t r a s a c h p r z y g o t o w a n y c h p r z e z u ki tn os rt ór w h u f c a 5 w i d n i c a, n a t o m i a s t z a k o c z e n i e m b y ł y k o n c e r t y i i n n e a t r a k c j e n a 6 w i d n i c k i m r y n k u. O f e n s y w a Z u c h o w a i s t a W k o l o n i j n y i w a k a c j e ( R e f e r a t Z u c h o w y ), R o c z n i c a 6 m i e r c i h m. S t e f a n a M i r o w s k i e g o i ( R e f e r a t W y c h o w a n i a D u c h o w e g o i R e l i g iejgno ) i d z i a ł a n i a n i e z o s t a ł y z r e a l i z o w a n e B A T E R I A - w a r s z t a t y d l a k a d r y s t a r s z o h a r c e r s ki i e3 j ( R e f e r a t S t a r s z o h a r c e r, s k i ) O f e n s y w a z u c h o w a i D o l n o 6 l ą s k i J a r m a r k Z u c h m i s t r z o w s k i i ( R e f e r a t Z u c h o w y ) i p r z e d s i ę w z i ę c i a t e z o s t a ł y p o ł oą nc e z i z o r g a n i z o w a n e w s p ó l n i e l i s t o p a d a ,p r z e z w s z y s t k i e r e f e r a t y m e t o d y c z n e j a k o d z i a ł a n i e d l a w s z y s t k i c h p i o n ó w m e t o d y c z n y c h c h o r ą g w i : W a r s z t a t y z u c h m i s t r z o w s k i e p K a W d y 6 p i e w a ć m o W e o, J e s i e n n y B i w a k I n t e g r a c y j n, y W a r s z t a t y W y m i a n y D o 6 w i a d c z e, W a r s z t a t y s t a r s z o h a r c e r s k i e p W y b i e r a m p o s z u k i w a n i, a o W a r s z t a t y W ę d r o w n i c z e p F u n d a m e n t o. S t r o n a 2 z 7

3 W b i w a k a c h w z i ę ł o u d z i a ł p o n a d o s ó b, k t ó r e m i a ł o m o W l i w o 6 ć r o z w o j u w z a k r e s i e w y b r a n e j m e t o d y k i, p o d o k i e m i n s t r u k t o r ó w r e f e r a t ó w m e t o d y c z n y c h. K o m e n d a n t k ą f o r m y b y ł a h m. E l W b i e t a K u r i a( th au f i e c P o w i a t u T r z e b n i c k i e g o. ) X X I I O g ó l n o p o l s k i H a r c e r s k i G ó r s k i R a j d G r a ni i 1c 8a ( K o m e n d a C h o r ą g w i ), R a j d G r a n i c a p r z y c i ą g n ą ł w t y m r o k u p o n a d o s ó b. W t y m r o k u u d a ł o s i ę z o r g a n i z o w a ć o s i e m t r a s r a j d u, k t ó r e w b os to ę 2 0 w r z e 6 n i a s p o t k a ł y s i ę n a w s p ó l n y m f i n a l e w S z k l a r s k i e j P o r ę b i e. U c z e s t n i c y w z i ę l i u d z i a ł w k o n c e r c i e z e s p o ł u H o v e r l a, p r z e d k t ó r y m w y s t ą p i ł a H a r c e r s k a G r u p a A r t y s t y c z n a " L i m i n i s " z K a m i e n n e j G ó r y. W n i e d z i e l n y p o r a n e k o d b y ł y f i n a ł y t r a s, z w y c i ę zi c azmo s t a: l i P I O N H A R C E R S K I I m i e j s c e i D G p S ł o n e c z n i n, H u f i e c 5 w i d n i c a I I m i e j s c e i 7 4 D H p S z a n i e c n, H u f i e c L u b i n P I O N S T A R S Z O H A R C E R S K I I m i e j s c e i D S H p M a f i k e n g n, H u f i e c 5 w i d n i c a I I m i e j s c e i 1 7 W r W D H p B a n d a n a n, H u f i e c W r o c ł a w P I O N W Ę D R O W N I C Z Y I m i e j s c e i 3 3 D W P. O. G. O., H u f i e c L u b a I I m i e j s c e i L a s c a r, H u f i e c O l e 6 n i c a I I I m i e j s ci e 6 9 W D W p V i s V e r u m n, H u f i e c W r o c ł a w N a j l i cz n i e j s z ą zt r a s, b y ł a t r a s a i I V u c z e s t n i k ó w. N a t r a s i e z u c h o w e j b a w i ł o s i ę 8 0 n a j m ł o d s z y c h. N a t r a s i e d l a d r u W y n N i e p r z e t a r t e g o S z l a k u m i e l i 6 m y 8 0 u c z e s t n i k ó w w r a z z k a d r ą. W t r a k c i e R a j d u m i a ł y m i e j s c e d w a k o n k u r s y, k t ó r e c i e s z y ł y s i ę o g r o m n y m z a i n t e r e s o w a n i e m. P o n a d 5 0 k g n a k r ę t e k i p d o b r e g o o p l a s t i k u z e b r a ł a t r a s a z u c h o w a, k t ó r a z d o b y ł a G r a n d P r i x w k o n k u r s i e n W k r ę c a m y w P o m a g a n i e o. T r a s a I V z e b r a ł a 2 0 k g i t a k W e z d o b y ł a n a g r o d ę. K o n k u r s f o t o g r a f i c z n y w y g r a ł J ę d r z e j K o w a l e w s k i, z g ł o s z o n o d o n i e g o 8 3 z d j ę c i a. R a j d G r a n i c a o t p r z e d e w s z y s t k i m h a r c e r s k i e w y z w a n i e i n i e s a m o w i t e z a d a n i a, n o w e d o 6 w i a d c z e n i a i n a u k a p r z e z z a b a w ę. T o r a j d, k t ó r y s t a w i a n a d o 6 w i a d c z a n i e h a r c e r s t w a w d z i a ł a n i u, n a p r z e W y w a n i e h a r c e r s k i e j p r z y g o d y. P o n a d t o o d b y ł y s i ę M a n e w r y T e c h n i c z n o - O b r o n n e, z o r g a n i z o w a n e p r z e z K o m e n d ę C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j, p r z y w s p ó ł p r a c y h u f c ó w : P o w i a t u T r z e b n i c k i e g o, K ą t y W r o c ł a w s k i e i Ł a g i e w n i k i. M a n e w r y o d b y ł y s i ę w e W r o c ł a w i u, n a t e r e n i e p o l i g o n u W y W s z e j S z k o ł y O f i c e r s k i e j W o j s k L ą d o w y c h, w t e r m i n i e p a U d z i e r n i k a S t r o n a 3 z 7

4 W C h o r ą g w i d z i a ł a ł W y d z i a ł P r o g r a m o w o - M e t o d y c z n y, w s k ł a d k t ó r e g o w c h o d z i ł yr e f e r a t y p r o g r a m o w e i m e t o d y c z n e, r e a l i z u j ą c e d z i a ł a n i a m a j ą c e n a c e l u w z m o c n i e n i e f u n k c j o n o w a n i a p r o g r a m o w e g o i m e t o d y c z n e g o. R e f e r a t a m i k i e r o w a l i n i W e j w y m i e n i e n i i n s t r u k t o r z y : R e f e r a t Z u c h o w y i h m. M a ł g o r z a t a Z i ó ł k o w s k a ( H u f i e c W r o c ł a w ) R e f e r a t H a r c e r s ki p h m. K a t a r z y n a R u d n i c k a ( H u f i e c L u b i n ) R e f e r a t S t a r s z o h a r c e r s i k i p h m. P a u l i n a R o k a s z e w i c z ( H u f i e c L e g n i c a ), o d i p h m. N i k o l a R y m a s z e w s k a ( H u f i e c Z i e m i W a ł b r z y s k i e j ), R e f e r a t W ę d r o w n i c z y i p h m. Ł u k a s z L e w a n d o w s k i ( H u f i e c B y s t r z y c a K ł o d z k a ), R e f e r a t Z a g r a n i c z n y i p w d. J a k u b A d a m c z e w s k i ( H u f i e c K ł o d z k o, o d i 1 4 v a c a t, R e f e r a t W y c h o w a n i a D u c h o w e g o i R e l i g i j n e g o i h m. A l d o n a B i k o w s k a ( H u f i e c W r o c ł a w ), R e f e r a t N i e p r z e t a r t e g o S z l ai k u p h m. A l d o n a K a r l a( kh u f i e c L u b i n ), I n s p e k t o r a t R a t o w n i c z y i h m. T o m a s z S i k o r a ( H u f i e c W r o c ł a w ). W C h o r ą g w i d o s i e r p n i a b y ł p o w o ł a n y p e ł n o m o c n i k K o m e n d a n t a C h o r ą g w i d s. s p e c j a l n o 6 c i, w t y m m o m e n c i e p l a n o w a n e s ą d z i a ł a n i a m a j ą c e n a c e l u z b u d o w a n i e R e f e r a t u S p e c j a l n o 6 c i, s k u p i a j ą c e g o i n s t r u k t o r ó w r ó W n y c h s p e c j a l n o 6 c i. W C h o r ą g w i d z i a ł a p e ł n o m o c n i k, h m. A g n i e s z k a K Ł O P O T O W S K A ( H u f i e c L e g n i c a ), p o k u r s i e p e ł n o m o c n i k ó w, k t ó r y u t r z y m u j e s t a ł y k o n t a k t z W y d z i a ł e m Z a g r a n i c z n y m G K. H u f c e o t r z y m u j ą m a i l o w o i n f o r m a c j e o i m p r e z a c h z a g r a n i c z n y c h o r a z e u r o d e s k ( g a z e t k a o n l i n e z i n f o r m a c j a m i z a g r a n i c z n y m i ). P e ł n o m o c n i k w s p i e r a w s p ó ł p r a c ę z a g r a n i c z n ą, p o m a g c a j ą w p o z y s k i w a n i u p a r t n e r ó w o r a z p i s a n i u w n i o s k ó w. W g r u d n i u z o s t a ł a z m i e n i o n a s t r u k t u r a p r o g r a m o w o- m e t o d y c z n a, W y d z i a ł P r o g r a m o w o - M e t o d y c z n y z o s t a ł p o d z i e l o n y n a W y d z i a ł W s p a r c i a P r o g r a m o w e g o o r a z W y d z i a ł W s p a r c i a M e t o d y c z n e g o, a t a k W e s a m o d z i e l n i e z id a ł a j ą c y R e f e r a t N i e p r z e t a r t e g o S z l a k u, S t r u k t u r a w y g l ą d a n a s t ę p u j ą c o : W y d z i a ł W s p a r c i a M e t o d y c z n e g o : o R e f e r a t Z u c h o w y, o R e f e r a t H a r c e r s k i, o R e f e r a t S t a r s z o h a r c e r s k i, o R e f e r a t W ę d r o w n i c z y, S t r o n a 4 z 7

5 W y d z i a ł W s p a r c i a P r o g r a m o w e g o : o R e f e r a t W y c h o w a n i a D u c h o w e g o i R e l i g i j n e g o, o R e f e r a t Z a g r a n i c z n y ( w o d b u d o w i e ), o R e f e r a t S p e c j a l n o 6 c i ( w b u d o w i e ), o I n s p e k t o r a t R a t o w n i c z y. W r o k u z o s t a ł y z r e a l i z o w a n e p o n i W s z e p r z e d s i ę w z i ę c i a k s z t a ł c e n i o w e i z w i ą z a n e z p r a c ą z k a d: r ą C h o r ą g w i a n a k o n f e r e n c j a i w i z j a i r o z w ó j c h o r ą g w i i m a r c a K o n f e r e n c j a z o s t a ł a z r e a l i z o w a n a 2 9 m a r c a w i n n e j f o r m i e. B y ł o t o j e d n o d n i o w e s p o t k a n i e, w e W r o c ł a w i u, z i n s t r u k t o r a m i r e f e r a t ó w W y d z i a ł u P r o g r a m o- Mw eo t o d y c z n e g o. W s p o t k a n i u u c z e s t n i c z y ł o 1 2 c z ł o n k ó w m. i n. R e f e r a t u Z u c h o w eg o, H a r c e r s k i e g o, S t a r s z o h a r c e r s k i e g o, W ę d r o w n i c z e g o, W y c h o w a n i a R e l i g i j n e g o i D u c h o w e g o. C e l e m s p o t k a n i a b y ł o w z m a c n i a n i e z e s p o ł u o r a z a n a l i z a s y t u a c j i p r o g r a m o -w o m e t o d y c z n e j n a s z e j C h o r ą g w i, a t a k W e s t w o r z e n i e p l a n ó w n a t e n n a j b l i W s z y, j a k i b a r d z i e j o d l e g ł y c z a s. D o l n o 6 l ą s k i e s p o t k a n i a z k a d r ą i n s t r u k t oi r s2 k6 ą k w i e t n i a, 1 0, 1 7 i 2 4 m a j a W c e l u t w o r z e n i a w i z j i i p l a n u C h o r ą g w i n a l a t a o d b y ł y s i ę s p o t k a n i a z k a d r ą i n s t r u k t o r s k ą w c z t e r e c h r e g i o n a c h. W s p o t k a n i a c h w z i ę l i u d z i a ł i n s y t r hu uk ft co ór w z : k w i e t n i a w G ł o g o w i e : G ł o g ó w, J a w o r, L u b i n, P o l k o w i c e, Z ł o t o r y j a m a j a w J e l e n i e j G ó r z e : J e l e n i a G ó r a, K a m i e n n a G ó r a, L u b a m a j a w 5 w i d n i c y : 5 w i d n i c a, Z i e m i D z i e r W o n i o w s k i e j, K ą t y W r o c ł a w s k i e, Z i e m i W a ł b r z y s k i e j, K ł o d z k o, W r o c ł a w m a j a w O l e 6 n i c y : O l e 6 n i c a, Ł a g i e w n i k i, P o w i a t u T r z e b n i c k i e g o, S y c ó w, V ó r a w i n a, B i e r u t ó w, D ł u g o ł ę k a, O ł a w a, 5 r o d a 5 l ą s k a, B y s t r z y c a K ł o d z k a. W s p o t k a n i a c h n i e w z i ę ł y u d z i a ł u h u f c e : L e g n i c a, Z g o r z e l e c i B o l e s ł a w i e c. W d y s k u s j a c h, p r o w a d z o n y c h p r z e z c z ł o n kó w o r a z w s p ó ł p r a c o w n i k ó w C h o r ą g w i a n e g o Z e s p o ł u K a d r y K s z t a ł c ą c e j, C h o r ą g w i a n e j K o m i s j i S t o p n i I n s t r u k t o r s k i e j, W y d z i a ł u P r o g r a m o w o - M e t o d y c z n e g o, C h o r ą g w i a n e j K o m i s j i R e w i z y j n e j, K o m e n d y C h o r ą g w i, u c z e s t n i c z y ł o p o n a d o s ó b. D y s k u s j e p r o w a d z o n e b y ł y w o b s z a r a c h : 1 ) p r o g r a m ( m. i n. p r o g r a m o w c y, n a m i e s t n i c y, d r u W y n o w i ), S t r o n a 5 z 7

6 2 ) o r g a n i z a c y j n y ( m. i n. k o m e n d a n c i h u f c ó w, s k a r b n i c y, c z ł o n k o w i e k o m e n d d s. o r g a n i z a c y j n y c h ), 3 ) K S I ( s z e f o w i e o r a z c z ł o n k o w i e H K S I ), 4 ) k s z t a ł c e n i e ( s z e f o w i e i c z ł o n k o w i e H Z K K o r a z o s o b y o d p o w i e d z i a l n e z a k s z t a ł c e n i e i p r a c ę z k a d r ą w h u f c a c h ), o r a z w 6 r ó d c z ł o n k ó w K o m i s j i R e w i z y j n y c h. K u r s p o d h a r c m i s t r z o w s k i M A L A C H I T O W Y S Z L A K i 2 9 k w i e t n i a i 4 m a j a C h o r ą g w i a n y Z e s p ó ł K a d r y K s z t a ł cą c e j ( h m. A n n a B i n k o w s k a i k o m e n d a n t k a, h m. M i c h a l i n a W o j t a s, h m. J u l i a n n a Z a p a r t, p h m. K r z y s z t o f S t a c h ó w ) z o r g a n i z o w a ł K u r s p o d h a r c m i s t r z o w s k i p M a l a c h i t o w y S z l a k o, w M a r i a n ó w c e. W k u r s i e w z i ę ł o u d z i a ł 1 0 o s ó b ( w t y m z C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j p o 1 o s o b z i e h u f c ó w : B i e r u t ó w, G ł o g ó w, O ł a w a, P o w i a t u T r z e b n i c k i e g o, Z i e m i D z i e r W o n i o w s k i e j ). K u r s r e a l i z o w a ł p r o g r a m w y n i k a j ą c y z e s t a n d a r d u k u r s u p o d h a r c m i s t r z o w s k i e g o o r a z t r e 6 c i w a r s z t a t ó w d l a o p i e k u n ó w p r ó b i n s t r u k t o r s k i c h. E w a l u a c j a u c z e s t n i k ó w o r a z k a d r y p o k aazł a, W e k u r s z o s t a ł z r e a l i z o w a n y n a w y s o k i m p o z i o m i e i z a s p o k o i ł p o t r z e b y u c z e s t n i k ó w. K u r s m i a ł c h a r a k t e r s a m o f i n a n s u j ą c y. K u r s p o d h a r c m i s t r z o w s k i K E E P T H E C O U R S E i 3 0 m a j a i 1 c z e r w c a o r a z c z e r w c a C h o r ą g w i a n y Z e s p ó ł K a d r y K s z t a ł c ą c e j ( h m.m a r i u s z S ł a b i c k i k o m e n d a n t, h m. J u l i a n n a Z a p a r t, p h m. V a n e t a N a w r o t, p h m. P a u l i n a R o k a s z e w i c z, p h m. M a g d a l e n a M a r e c i k ) z o r g a n i z o w a ł K u r s p o d h a r c m i s t r z o w s k i p K e e p t h c o u r s e o. P i e r w s z y b i w a k o d b y ł s i ę w t e r m i n i e 3 0 m a j a i 1 c z e r w c a , w e W r o c ł a w i u, durg i c z e r w c a w S ł a w i e. W k u r s i e w z i ę ł o u d z i a ł 1 1 o s ó b ( w t y m z C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j p o 1 o s o b i e z h u f c ó w : L u b a i W r o c ł a w, p o 2 o s o b y z h u f c ó w : O l e 6 n i c a, L e g n i c a, W a ł b r z y c h, 5 w i d n i c a ). K u r s r e a l i z o w a ł p r o g r a m w y n i k a j ą c y z e s t a n d a r d u k u r s u p o drh ca m i s t r z o w s k i e g o p o p r z e z p r z y g o d ę W e g l a r s k ą. K u r s z o s t a ł d o f i n a n s o w y w a n y z e 6 r o d k ó w F u n d a c j i H a r c e r s t w a D r u g i e g o S t u l e c i a. K u r s K a d r y K s z t a ł c ą c e j R Ę pk A M E T O D Y o i 3-7 w r z e 6 n i a o r a z l i s t o p a d a , (p r z y w s p ó ł p r a c y z C h o r ą g w i ą O p o l s k ą ) K a d r a k s z t ał c ą c a C h o r ą g w i ( h m. Z b i g n i e w S k u p i s k i, h m. J u l i a n n a Z a p a r t ) w s p ó łz ty wł oa r K u r s K a d r y K s z t a ł c ą c e j, w s p ó ł o r g a n i z o w a n y z C h o r ą g w i ą O p o l s k ą, k t ó r e g o k o m e n d a n t k ą b y ł a w i c e p r z e w o d n i c z ą c a Z H P h m. J o l a n t a K r e c z m a s k a. Z C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j w z i ę ł o u d z i a ł 7 u c zse t n i k ó w, z h u f c ó w : B i e r u t ó w, G ł o g ó w, K a r k o n o s k i e g o, K ł o d z k o, O ł a w a, W r o c ł a w, Z i e m i W a ł b r z y s k i e j. K u r s nbaysłt a w i o n y n a p r z y g o d ę z p r z y r o d ą i u 6 w i a d o m i e n i e S t r o n a 6 z 7

7 k s z t a ł c e n i a z g o d n i e z m e t o d ą h a r c e r s k ą. K u r s z o s t a ł d o f i n a n s o w y w a n y z e 6 r o d k ó w F u n d a c j i H a r c e r s t w a D r u g i e g o S t u l e c i a. K u r s p o d h a r c m i s t r z o w s k i I N D U K C J A i , o r a z C h o r ą g w i a n y Z e s p ó ł K a d r y K s z t a ł c ą c e j h m (. M i c h a l i n a W o j t a s i k o m e n d a n t k a, h m. A n n a B i n k o w s k a, h m. E l W b i e t a K u r i aht m a., J u l i a n n a Z a p a r t h, m. Ł u k a s z B i n k o w s k i, p h m. J ę d r z e j K o w a l e w s k i, p h m. K r z y s z t o f S t a c h ó w )z o r g a n i z o w a ł k u r s p o d h a r c m i s t r z o w s k i I N D U K C J A w z w i ą z k u z t y m, W e i n d u k c jwa p r o w a d z e n i e w j a k i 6 s t a n, w z b u d z e n i e z j a w i s k a. K u r s i ę wc b y ł w z b u d z e n i e m w i n s t r u k t o r z e p o s t a w y p o d h a r c m i s t r z a. Pzre k a z a n i e m w i e d z y i e n e r g i i d o d z i a ł a n i a.w k u r s i e w z i ę ł o u d z i a ł 1 1 o s ó b, z h u f c ó w : 5 w i d n i c a, S y c ó w, G ł o g ó w, P o w i a t u T r z e b n i c k i e g o, O l e 6 n i c a, W r o c ł a w, Z i e m i W a ł b r z y s k i e j o r a z N o w a S ó l. 2 8 k w i e t n i a z o s t a ł p o w o ł a n y C h o r ą g w i a n y Z e s p ó ł K a d r y K s z t a ł c ą cw e j s, k ł a d k t ó r e g o w c h o d z i l i : - h m. A n n a B I N K O W S K A i k i e r o w n i k Z e s p o ł u - H u f i e c W r o c ł a w ( S O K K ) i d o p h m. G r a c j a B O B E R i H u f i e c Ł a g i e w n i k i ( B O K K ) - h m. E l W b i e t a K U R I A T A i H u f i e c P o w i a t u T r z e b n i c k i e g o ( B O K K ) - p h m. V a n e t a N A W R O T i H u f i e c G ł o g ó w ( B O K K ) - p h m. P a u l i n a R O K A S Z E W I C Z i H u f i e c L e g n i c a ( B O K K ) - h m. G r z e g o r z S A M O R E K i H u f i e c W r o c ł a w ( B O K K ) - p h m. K r z y s z t o f S T A C H Ó W i H u f i e c G ł o g ó w ( B O K K ) - h m. M i c h a l i n a W O J T A S i H u f i e c Z i e m i D z i e r W o n i o w s k i e j ( S O K K ) - h m. K r z y s z t o f W O J T A S i H u f i e c Z i e m i D z i e r W o n i o w s k i e j ( BK OK ) - h m. J u l i a n n a Z A P A R T i H u f i e c 5 w i d n i c a ( S O K K ) i o d k i e r o w n i k. W r o k u o d b y ł y s i ę d w a r a z y w a r s z t a t y d l a o p i e k u n ó w p r ó b o r a z r a z w a r s z t a t y d l a c z ł o n k ó w K S I. W a r s z t a t y d l a o p i e k u n ó w p r ó b i c z ł o n k ó w K Si I 2 5 p a U d z i e r n i ka W w a r s z t a t a c h d l a o p i e k u n ó w p r ó b w z i ę ł o u d z i a ł1 7 o s ó b z 1 1 h u f c ó w, w w a r s z t a t a c h d l a c z ł o n k ó w K S I w z i ę ł o u d z i a ł 8 o s ó b z 7 h u f c ó w. o p rpo w a d z o n e b y ł y p r z e z C h K S I ( h m. E l W b i e t a K u r i a t a, h m. P a u l i n a L e w, h m. K r z y s z t o f W o j t a s, h m. A n n a K i r k i e w i c z, h m. Z b i g n i e w W a r z y s k i ) W a r s z t a t y d l a o p i e k u n ó w p r ó b i 1 8, 2 0, W w a r s z t a t a c h w z i ę ł o u d z i a ł 1 1 o s ó b z 5 h u f c ópw o p r o w a d z o n e b y ł y p r z e z C h K S I ( h m. P a u l i n a L e w, h m. E l W b i e t a K u r i a t a ) S t r o n a 7 z 7

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Ż ć Ó Ś Ó ć Ę Ó Ś ź Ż Ż Ó Ż ź Ó ÓŚ Ć Ó ź Ó ź Ó Ź ć Ę Ó Ś Ż Ó Ó Ń Ą ź ź Ź Ś Ą Ą Ś Ą Ś ć ć ź ź Ó Ó Ę Ź Ą Ź Ę ĘŚ ć ź Ę Ę ź Ę ć Ś Ś Ę Ż Ż ć Ść ć ć Ń Ż Ś ć Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ą Ę Ę Ę Ą Ż Ż Ż Ź Ż ć Ś Ż Ż Ż Ż Ż ć Ś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

ŚĆ Ć ć ż ć ń Ę Ę ż ż Ą ń ż ć ż Ę ż Ę Ę Ć ż Ę ż Ś ż ż ż ż ż Ł ż ż Ę ż ĘŚ ż ć ć ŚĆ ć ń Ś ź ć ć ć ć ć ć ć ń ć Ę Ę ć ć ć Ł Ę Ą ź Ą Ę Ę Ł ć ć ż ć ż ż ć ż ż ż Ł ć ń ż Ł ż ń ń ż ż ć ż Ę ż Ę ć ż ż Ą ĘŚ ń ż ź Ę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

ć Ó Ł Ł ć Ę ć ć Ę Ę ć ż ć Ź Ę ć ć Ź Ę ż Ą ż ć ć ć ż ż ż ż ż Ś Ą ż Ś ć ć ź Ż Ę ż Ę Ó Ę ż Ź Ś Ź ć Ę Ę Ę ż ć Ż ć ć Ę ż Ę Ż Ś ć ć ż ć Ź ć Ą ć Ą ż ć Ę Ź ć ź ć Ę ć ć ż ć Ę ć ć ż ż Ę Ę ż Ś Ź Ę ż Ł Ś ż ć ź ż ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ż Ś ń ć ć ć ć ć ć ć ń ń ć ź Ł Ł Ś ź ź ć ź ć Ę Ę Łź Ś Ę ń Ś ć ć ć ć ń ń ć ć ć ć Ś ć Ś Ł Ł Ś ć ź ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ę ź ń ź Ś Ł ć ć ć ź ć ć ć Ę ć ź ź ć Ś ć ć ć ć Ę ć ć ć Ł ń ć ć ć Ł ć ć ń ć ń ń ń ń ń ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Ę ą Ó Ó Ó Ż ę Ę Ę Ź ó ć Ń Ą ć Ę Ę ó ó ę Ź ą ą ą ź ó Ś ęć Ś Ć ęć ą ą ą Ę ć Ó ó Ż ó Ż ó Ź ęó ą Ś ęć ą ą Ć ć ć Ó Ś Ą ć ć ó ć Ą ó ó ć ć Ą ę Ę ą ęć Ż ó Ę Ę Ó Ę Ą Ń Ę Ą ę ą ęć ą ą ą ć ę ć ć ó Ó ó ó ę Ż Ę ęó

Bardziej szczegółowo

Ą Ę Ó ć ż ż ż ż ĘĆ Ą ź ć ż Ę ĘÓ Ł Ó Ś Ó ź ć ż ć ż ż ć ż ć ć ć ż ć ć ż ż ć Ę Ą Ó ć ż ć ż ć ż ć ć ć ż ć ć ć ż ć ć ż ć ż ć ć ć ż Ę ć ż ż ż ż ż ć ż ć ć ż ć ć ż ć ć ć ć ź ź ć Ł Ę Ó ź ć ż ż ć ć ż Ą ź ć ż ć ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ż ż Ę ż Ó Ł ź ż ż Ś ż Ę Ę Ś Ą ć ż Ź Ś Ę Ś ĄÓ Ę Ź ż Ń ć ć ć ć ż ć ć Ę Ś ż ż ć ć ć Ę ć ż Ć Ś ć ć Ś ć ć ż ż ż Ź Ś ż ć ć ć ć ć ć Ś ć Ę ż Ę ć Ó ć ć ć ć Ę ć ć ć Ę Ś ż ć Ę Ź ć Ę Ć Ź ż ż Ś Ę ź ć Ź ż ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X M O D E L O W A N I E I A N A L I Z A W P Y W U L O K A L N Y C H W A R U N K W W I A T R O W Y C N A D Y S P E R S J Z A N

Bardziej szczegółowo

ó ś ś ń ó ń ść ż ć ń Ę Ę ć óń ś ó Ź ś Ń ŚĆ ś ń ó ś ś ó ń Ę ś ś ó ó ó ń ś ż ś ś Ś ó Ś ó ó ń ń ź ń ó ń ó ż ś Ó ó Ą ś Ę ń ś ś ó ó ń ó ś Ó ó ń ś Ę Ę ń Ę ń Ę ó ń ń ó ż ó Ę ó ń Ś ń ń ń ź ś Ę ó ó ó Ę ć Ą Ę ń

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

Ó ź ę ę ś Ą Ą Ę Ę Ł ę ę ź Ę ę ę ś ś Ł ę ś ś ę Ą ź ę ś ś ś ś ę ś ę ę ź ę ę ś ę ś ę ę ś Ś ś ę ę ś ś ę ę ę ś ę ę ę ę ś ę ź Ł Ą Ę Ł ę ś ź ść ś ę ę ę ę ę ę ś ś ś ę ę ś ę ę ś ę ź Ć ŚĆ ć ś ś ć ę ś ś ę ś ś ź ś

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć Ó Ó Ó Ś Ź Ź Ó ż Ź Ź Ś Ś ż Ę ĘŚ ń ń ć Ś Ą Ę ż ć Ś ć ć Ć Ó Ó ć ć Ó ć Ó ć ć ń ć Ą Ó Ó Ó Ą Ć ń ń Ź Ó ń ć Ó ć ć ć ń ż ć ć Ć Ć ć ż ć Ź Ó ć ć ć ć Ó ć ĘŚ ń ń ż ć Ś ć Ą Ó ń ć ć Ś ć Ę Ć Ę Ó Ó ń ż ź Ó Ó Ś ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ę Ń ć Ź ź ĘŚ ÓŁ Ę Ę ń ń ź Ę ń Ż ć ć ń ń ń Ę ń Ę ń ń Ę ń Ę ń ń ć ć ń Ę Ą Ś ń Ę Ą Ł ź ć Ś ć ć ć Ź Ł Ś ć ć ć ć ć Ł ć ć ź ń ń ń ń ń ń ń ź ź ć ń ć ć ć ź Ł ń Ę ÓŁ ń ź ź ź ń ć ć ć ń ń ń Ą ń ń ń ń ń Ś Ę

Bardziej szczegółowo

W imieniu d r u²yny reprezentujócej nasz D o m zachµcamy do w ziµcia udzia u w tych za wodach!

W imieniu d r u²yny reprezentujócej nasz D o m zachµcamy do w ziµcia udzia u w tych za wodach! Z A C Z N I K N R 1 Za wody w jedzeniu póczk¾ w Dziecia ki z D o m u Dziec ka n r 3 w Poznaniu k o nt ra reszta Poznania R E G U L A M I N Z AW O D Ë W: 1. Z g as z a Ò s i µ d o u d z i a u w z a w o

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ę Ó Ą ź Ó Ń Ń Ć Ó Ó Ł Ź Ł Ą Ł ć Ł ć Ź Ź ź Ń Ń Ź ć ć Ó Ą ź ć ć Ż ć ć Ź ć Ą ź Ł Ł Ę ć ć Ł Ś ć Ź ć Ł ć ć ć Ż Ó Ś Ł ć ź ć Ć ć ź ć Ź Ź Ł ć ć ć ź ź Ż Ą ź Ł ć ć ć Ó Ś Ć Ń ć Ń ć ć ź ć ć ć ć Ą Ł Ń ć Ł ć Ę Ą

Bardziej szczegółowo

Ć ń ń Ę Ó ń Ę ć ć ź Ę ć Ź ć ń ń ń ń ć ń ń ń Ę ć Ą Ę Ź ć ć ń Ą ź Ó ź ń Ę ć ć ń Ó Ą Ą ź ź Ę Ć Ę ć Ó ź Ą ć ć Ę ź ć Ź ć Ę ć Ź Ź ć ć ć ć Ł Ę ć Ć Ę Ź ć Ż Ę ń Ź Ę ć ń ć ń Ź Ź ń Ę ń ć Ó Ó Ź ć ń Ź ń Ż ć ź ź Ą Ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ń Ń Ś Ń Ń ź Ń Ą Ż Ł Ę Ł Ś Ą Ą Ś Ł Ń Ś Ą Ń ć Ą Ą Ą Ą Ł Ś Ę Ś Ń Ż Ż Ś Ć Ź ć Ę Ś Ą Ź Ś Ś Ś Ś Ż Ś Ź Ą Ż Ć Ą Ś Ź Ż Ź Ź Ź Ś Ą ć Ś Ść Ś Ść Ż Ź Ź ć Ź Ź Ź Ż Ż Ź Ś Ś Ż Ż ć Ź Ż Ż ć Ś Ś Ą Ź ć Ś ć ć Ś Ś ć Ż Ż Ą

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć Ż ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ą ć ć Ó Ź ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć Ą Ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć Ą Ż ć Ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć ć ć Ą ź ć Ę ć ć ć ć Ź ć ć ź ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ń ć Ź ć Ź Ń Ę Ó Ź Ę Ź Ń Ń ć Ź ź Ą Ź ć Ę Ą Ę Ź Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ź Ą Ó Ó Ź Ą ć Ń Ą ć ć ć Ż Ą Ą Ż Ą Ą Ą ć Ź Ź Ę Ą Ą Ę Ź Ń ź Ś ź Ż Ż Ż Ą ć Ś Ą ć Ą Ż Ń Ż Ą Ź Ź ć Ń Ś Ń Ź Ź Ą Ź Ż Ą ź ć ć Ę Ź Ź Ź ź Ę ź Ę Ń Ź Ę

Bardziej szczegółowo

ć ź ć ź ć ć Ź ć ć ć ć ź ć ć ź ć ć Ź Ł ć ć ć Ż ć Ż ć ć Ź ź Ć Ą Ź Ż Ż Ź Ż Ć Ł Ł Ź Ź ź Ą ź Ą Ć Ź Ł Ź ć Ź ćź Ź Ź Ą Ź ć Ź ć Ł ć Ł ć ć Ł ć Ą ć ć ć ź ź ć ć ć ć ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ź ć ź ć Ą ć ć Ą Ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą ń ż Ę Ż ż ń ż ć ż ż ć Ń Ż ż ż Ź Ą ń Ż Ę Ń ż Ą ń ż ć Ź ć ć ż ć ż ć ż Ż ż ż ż ć ż ń ż ć ń ż ż ż ć ć ń ń ż ć ż ćż ż ż ń ż ń ż ż Ę ż Ę Ą ż ż Ęć ż ż Ę ż ć ć ć ż ń ź ń ń Ź ż Ę Ę ń Ź Ź ć Ż ć ź ż ż ż ź Ę

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ł Ń Ń Ł Ę ć ć Ż ć Ż Ę ć ć ć Ę Ę ć Ż ź Ż ć Ż Ą Ę Ę Ż Ę ź Ś ć ć Ę ź Ą ć Ł Ę Ę ź Ż ć ć Ę Ę Ż Ż ć Ż Ę ć Ę Ę ć ź Ą ć ć ć Ę ć ć ź ć ć ź ć Ś Ż ć ć Ż ć Ż ć Ż ć ź Ż Ż Ę Ę ź Ę ć Ż Ż Ę Ż Ę Ż Ą ć ć ć Ż ź Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ó ć ć ć Ą Ć ć ć Ł Ś Ą Ó Ń Ą ź ź ź Ń ć ć Ł ć Ł Ł Ł Ś Ó Ń ć ć Ł ć Ł ć ć Ś Ł ć Ą Ą ź ź ź ć ć ć Ńć ć Ś Ś Ś Ń Ą ć ć ć ć ć Ń Ą Ł ź ź Ą ź ź ć ć ź ć Ą ć ć ć ź ź ź Ą ź ź ź ź ź ź ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć ź ć ć

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ł ĘŁ ą ą ą ą ż Ę ć ą ó ą ę ą ą ź ę ż ó ą ć ą ą ą ć ż ó ó ó Ń ńą ą ę ą Ń ę ż ą ó ą ą ą ą ą ą ą ó ęż ęż ę ą ą ę ą ą ę ż ą ż ĘŚ ź ę ą ż ą ó ą ą ó ą ę Ą ą ż ń ęż ęż ń ę ó ć ż ą ń ń ż ń ó ć ą ą ó ó ę ń

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej niszczarki D O K U M E N T Ó W P Ł Y T C D / D V D K A R T K R E D Y T O W Y C H T WA R D Y C H D Y S KÓ W M I K R O F I L M Ó W Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo