J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w"

Transkrypt

1 D o r ó d e ł. R O C Z N I K H U M A N I S T Y C Z N Y R o k X I V : , z e s z y t 1 2 / 1 4 J o a n n a F r u y s k a ( W y d z i a ł P o l o n i s t y k i, U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i ) M i d z y B o n d e m a w e s t e r n e m O p o w i e o p r z y g o d a c h J a c k a R e a c h e r ea c w to rb a d y c j i p o w i e c i p o p u l a r n e j J a c k R e a c h e r, b o h a t e r m o n u m e n t a l n e g o c y k l u p o w i e c i o w e g o L e e C h i l d a j, e s t z c a ł p e w n o c i, u y w a j c o k r e l emn ai ra i u s z a C z uab - j a, r o z p o z n a w a l n m a r k 1 : s p r z e d a w a n e w m i l i o n ea gc zh e m p l a r z y k s i k i, p u b l i k o w a n e w 4 7 j z y k a c h i p o n a d 1, 0 0 z a jk mr ua j a c h p i e r w s z e m i e j s c a l i s t b e s t s e l l e r ó w i d o c z e k a ł y s i r zw e. s z w i e r n y c h P r z y c z y n y s u k c e Ls eu e C h i l d a n i e s t r u d n e d o w y j a n i eo n iz an a ko - m i t y c h w y n i k a c h s p r z e dpa r zy e s d z i ł a p otw ya d l a p o p u l a r n e j p o w i e c i f o r m u ł o w o 2 o p o w i e c i o J a c k u R e a c h e r z e, a j e d n o c z e n i e t a k c e n n e d l a t w ó r c z o c i o p a r t e j n a p o w t ó r z e n i a c h w y c z u c i e r ó n i c y : p o w i e C h i l d a p r z y p o m i n a j p o d p e w n y m i w z g l d a m i ( c h o w z n a c z n y m u p r o s z c z e n i u ) p o s t m o d e r n i s t y c rz on jy e k pt k r y m i n a l n e j s e r i i B o r y s a A k u n i n a. K o l e j n e t o mr ye a l i z u j k o n w e n c j e k i l k u r ó n y c h oa d- m i a n g t u n k o w y c h p o w i e c i s e n s a c y j n e j i k r y m i on na gl ln ue j, f o r m n a r r a c j i i c z a s e m z d a r z e, b u d u j c g l o b a l n o p o w i e z a r ó w n o w p o r z d k u c h r o n o l o g i c z n y m, j a k ri o srp e tk t y w n y m. N a j i s t o t n i e j s z y m a st eu rt ie i m p o w i e c i o w e j e s t j e d n a k n i e z w y k ł y b o h a t e r, b y ł y m a j o r a m e r y k a s k i e j 1 M a r i u s z C z u b a j E: t n o l o g w M i e c i e G r z e c h u. P o w i e k r y m i n a l n a j ac k- o w i a d e t w o a n t r o p o l o g i c zgn de a. s k , s T e r m i n J o h n a C a w e l t i e g o. PE ow r a. M r o w c z y k -H e a r f i e l d : B a d a n i a l i t e r a t u r y k r y m i n a l n e j P. r o p o z y c j a T. e k s t y D r u g i e , n r 6 ( ), 6. s

2 J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w z n a c z n e j m i e r z e z b u d o w a n y n na o ocri y g pi on sa tl a cei - d t e k t y w a, i s t o t n i e, h i s t o r i a t e g o g a t u n k u o b f i t u j e w c a łny - k a t a l o g e k s t r y c z n y c h i z u p e łz na id e z i w i a j c y c h i n d y w i d u ó w ; w ł a c i w i e j u D u p i n P o e g o i H o l m e Ds o y l e ` a w y z n a c z y l i n a j w a n i e j s z y k i e r u n e k, w k t ó r y m m i a ł a p ó j k r e a c j a p o s t a c i d e t e k t y w a : d r o g niiteemj a l a lcia ełnkao cw j i. J a c k R e a c h e r t o b o h a t e r nw oy wa al ni y e w w i e l u r ó n y c h w ay -m i r a c h: j a k o s y n o f i c e r a a r m i i a m e r y k a s k id ez j i e sc p i ds zt iw ł o w b a z a c h w o j s k o w y c h n a c a ł y m w i e c i e, z a n i m, p o s t u d i a c h w A k ja -d e m i i W o s k o w e j W e s t P o i n t,o n z k o l er i o z p o c z ł s ł u w b a m e r y k a s k i c h b a z a c h w o j s k o w y c h n a s z e c i u k o n t y n e n. t a U c h p r o g u w i e k u r e d n iz eo gs ot a ł z w o l n i o n y w z w i z k u z r e d u k c j z a t r u d n i e n i a p o w ra orzm piai d z i e b l o k u w s c h o d n i e g o. N a p r z e s t r z e n i k o l e j n y c h d w u d z w i e sk to lu ej -l a t n y c h d w u d z i e s t u p o w i e c i a cr h e a c h e r p r o w a d z i y c i e w ł ó c z g i : n i e m a s t a ł e g o m i e j s c a z a m i e s z k a n i a, r o d z i n y a n i p r a c y, n i e u s t a n n i e w d r p o t e r y t o r i u m S t a n ó w Z j e d n o c z o n y c h, p o p y c h a n y n i e p r z e w i d y w a l n y m i i m p u l s a m i, w y t y c z a j c y m i j e g o c h a o t y c z n y m p o d r ó o m d o rya - n e i p r z p a d k o w e c e l e W. b r e w z a s a d o m p r a w d o p o d o b i e s t w a i k o n i e c z n o c i w j e g o n i e s p i e s z n e j w d r ó w c e p o j a w i a j g u l as ri n i e r en o w e s p r a w y k r y m i n a l n e: c z a s e m p o c h o d z z p r z e s z ł o c i i d o t y c z o s ó b, z k t ó r y m z e t k n ł s i j a k o w o j s k o w y d e t e k t y w ; c z a s e m s z u p e ł n i e p r z y p a d k o w e k t o z w r a c s i d o n i e g o w p o t r z e b i e, k t o n a j e g o o c z a c eh - p o p e ł n i a p r z s t p s t w o, k t o i n n y b i e r z e g o p r z y p a d k o w o j a k o z a k ł a d n i k a. Z d a r z a s e J a c k R e a c h e r m a d o r o z w i z a n i a z a g a d k k r y m i n a l n, c h o b y w a r ó w n i e p r o t a g o n i s t a k c j i s e n s a c y j n e j w p o w i e c ij a cch y c h r e a l i z u k o n w e n c j k o n s p i r a c y j n e g o l u b p o l i t y c z n e g o ftihkrciyljln e r a d; r o g y c i ar e a c h e r a w y t y c z a j d w a p o s t u: l sa łt u y y s p r a w i e d l i w o c i - i w d r o w a. E u r o p e j s k a p o w i e a m e r y k a s k a P o d p i s a r s k i m p s e u d o n i m e Lm e e C h i l d u k r y w a s i A n g lj ikm G r a n t. A u t o r s p d z i ł w K r ó l e s t w i e c z t e r d z i e c i l a t, w t r a k c i e k t ó o t r z y m a ł s o l i d n b r y t y j s k e d u k a c j ( j e s t a b s o l w e n t e m c z t e r y s t u l e t p r i v a t e s c hl o r o a z s t u d i ó w p r a w n i c z y c h n wa e ru sn yi t e c i e w S h e f f i l e d ), a p ó n i, e j p r z e z n i e m a l d w a d z i ees ci i a c, i o pl r a c o w a ł w t e l e w i z ja i - G r a n 1 2 0

3 M i d z y B o n d e m a w e s t e r n e m d a w M a n c h e s t e r z, e w s p ó ł t w o r z c c e n i o n e a n g i e l s k i e s e r i ja -l e t e l e w i z y n e 3. Z w o l n i o n y z p r a c y w z w i z k u z r e d u k c j z a t r u d n i e n i a, z d e c y d o w a ł s i n a p i s a s w o j p i e r w s z ppoo wzii e o m, m i e r ( c 1 i ), o p o w i a d a- j c o p e r y p e t i a wc oh l nz i o n e g o z a r m i i l e d c z e g o a n d, aj ra mc ek ra i ir ae - c h e r a, a r e s z t o w a n e g o p o d n i e s ł u s z n y m z a r z u t e m m o r d e r s to w- a i z m u s z n e g o d o w s z c z c i a p r y w a t n e g o d o c h o d z e n i a. W t y m s a m y m c z a s i e L e e C h i l d az m i e s z k a ł w N o w y m J o r, k u s k d p o c h o d z i j e g o s po en ka t; a uk - l a r n y u sk c e s p o w i e c i o b y ł y m a n d aurcmziyen i ł p ó n o d e b i u t u j c e g o A n g l i k a j e d n y m z n a j p o p u l a r n i e j s z y c h poibsear czny i e y j ch y cw S ta - n a c h Z j e d n o c z o n y c. h B o h a t e r p o w i e c i C h i l d a t o s y n a m e r y k a s k i e g o o fn i- c e r a i F r a c u z k i ; z a n i m u k o c z y ł s z k o ł r e d n i, J a cm ik e sr ze ka ac ł h e i r u c z y ł s i w b a z a c h w o j s k o wc yh w d w u d z i e s t u c z t e r e c h p a s t w a c h ; g d y s a m z o s t a ł o f i c e r e m a n d a r m e r i i, p r z e n o s i ł s i r ó. w n ip e o z a c z kts rkt óio m o ker - s e m s t u d i ó wr z a d k o p r z e b y w a ł w S t a n a c h Z j e d n o c z o n y c h i n i e m a l n i e z n a ł k r a j u, z k t ó rpy om z a o b y wa t e l s t w e m i s ł u b a r mwi i n i e w i e l e g o ł c z y ł o Z. w o l n i e n i e z e s ł u p bo y s t a n o w i ł z a t e m w y k o r z y s t a, b y p o z n a o j c z y s t y ; k roa d j t e j c h w i l i r o z p o c z ł a s i j e g o op -o d r ó, n i e p z b a w i o n a a s p e k t u e d u k a c y j n e g o, s k o r o w y k o r z e n i o n y b o h a t e r z a p r a g n ł u j e j p o c z tz kr u o z u m i e k u l t u r, k t ó r p a r a d o k s a l n i e u z n a j e z a w ł a s n, c h o z p o z o r u w i c e j ł c z y g o z E u r o p, a z w ł a s z c z a z F r a n c j, o j c z m a t k i. W j e d n e j z e s w o i c h l i c z n y c h p ł a s z c z y z n e k l e k t y c z n a p r o z a C h i l d j e s t p o w i e c i p o d r ó -p n ir cz zy og o d o w, c z y m o e w r tcuz r: y s t y c z -n o p r z y g o d o w. J a c k a Rc eh e r p r o g r a m o w o z w i e d z a S t a n y, z a t r z y m u j c s i z a r ó w n o w w i e l k i c h m i a s t( aj ca hk C h i c a g o i W a s z y n g tc oz n y, k i l ka - k r o t n i e N o w y J o r k ), j a k i w m a l e k i c h m i a s t e c z k a c h a m e r y k a s k i e j p r o w i n c j i, n a c a ł y m k o n t y n e n c i e : w N og wl ei j i, A nm o n t a n id e a, k o c i e, w K o l o r a d o i w G e o r g i i, w T e k s a s i e i w I n d i a n i e. J e d n y m z a s p e k t ó t y c h p o d r ó y j e s t w y m u s z a n a z m i e n n y m c h r o n o t o p e m z m i a nna - k o n w e c j i w w i e l k o m i e j s k i c h p o w i e cz in a cj h d z i e m y w i c e j r e m i n i s c e n c j i a m e r y k a s k i e g o c z a r n e g o k r y mu i, n aw ł p r o w i n c j o n a l n y c h t o m a c h a k t y w n e s t a j e s i d z i e d z i c t w o w e s t e r n u, a l e p o c z c i t a k e k a m e r a 3 B o b C o r n w e l l : A n i n t e r v i e w w i t h L e e C h i l d. h t t p : / / w w w. t w b o o k s. c o. u k / c r i m e s c e n e / l e e c h i l d i n t e r v i e w. h t m 121

4 J o a n n a F R U Y S K A p o w i e c i d e t e k t y w i s t y c z n e j w d u c h u t r a d y c j i b r y t y j s k i ke -j. I n n y m a s p t e m j e s t p r e z e n t a c j a k u l t u r y a m e r y k a s k i e j, wd io d za ij am ny e j o c z y m a E u r o p e j c z y k Wa i. e l e o b r a z ó w z w ł a s z c z a a m e r y k a s k i eo j - p r w i n c j i z a w d z i c z a L e e C h i l d l i t e r a t u r z e i k i n u, w i e l e z n a j d z i e m w j e g o t w ó r c z o c i k u l t u r o w y c h k l i s z, t co h o z w y k l e k l i s z e po r- e z e n t w a n e n i e c a ł k i e m s e r i o, w a t m so us bf te er lz ne e g ȯ a r t u. R o z s i a n e w p o w i e a c h i C h i l d a z n a k i r y s u j d y s k r e t n i e o b r a z n a p i r o d z c y c h s i w r e l a c j i S t a n ó w Z j e d n o c z o n y c h i E u r o p y. C z a s e m a u t o r n i e m o e s i pzo yw ms a t r o d s a r k a z m, u p r e z e n t u j c m e n t a l n o p r z e c i t n e g o A m e r y k a n i n a ( n a p r z y k ł a d g d y a m e r y k a s k i p o l i c j a n t w y r a a p r z e k on ia e, e w s z y s c y l u d z i e m ó w i c y n a t y w n i e p o f r a n c u s k u s K a n a d y j c z y k a m i c) z, a s e m k r y t y c e p o d d a n y z o s t a j e a m e r y k a o -s k i m d e l d u m y n a r o d o w e j, c z a os se tm r z e i r o n i i z w r a c a s i k u E u r o p i e, k t ó r e j z a r z u c a s i m i d z y w i e r ps rz oa wm i n c j o n a l n o, n a i w n y p a r t y k u l a r y z m m a ł y c h n a r o d ó w oib e z w ł a d n i a j c b i u r o k r a c j. W j e d n e j z o s t a t n i c h p o w i e c i R e a c h e r p o w r a c a n a k r ó t k o d o a r m i i j a k o k o n s u l t a n t : d o s z ł o d o n i e u d a n e g o z a m a c h u ny a - y c i e p r e z d e n t a F r a n c j i, d o k t ó r e g o s t r z e l a ł a ms enra yj kpa e r s. k iw o j s k o w i e -s p c j a l i c i s d e z, b y ł a t o p r ó b a g e n e r a l n a p r z e d s z c z y t e m ag- 8, n i e w i d o m o j e d n a k, k t o m i a ł b y p a o f i a r z a m a c h u. O t o o b r a z e - w s p ó ł c z e s n g o w i a t a w i d z i a n y o c z y m a J a c k a R e a c h e r a : W i c j e l i t a s p r a w a m a t ł o o s o b i s t e a l b o n a c j o n a l i se t- y c z n e, w t e d y l e m m o e b y p r z y w ó d kc ta ó r e g o k o l w i e k z t y c h k r a j ó w. A l e o -j e l i t e r r r y c i c h c w t e n s p o s ó b d a c o d o z r o z u m i e n i a, w t e d y, - z c a ł y m n a l e n y m s z a c u n k i e m, t o r a c z e j n i e b d z i e p r e z y d. e nb t o Wk łt o c hb y n a t o w o g ó l e z w r ó c i ł u w a g? R z d y i t a k z m i e n i a j s i t a m c o t r z y t y g o d n i I n i e K a n a d a. N i e r o z p o z n a ł b y s z e f a i c h r z d u, n a w e t g d y b y p r z y s z e d z r o b i z a k u p y w t w o i m s k l e p i e. T o s a m o d o t y c z y J a p o n i i. I F r a n c j i A t a k e Z j e d n o c z o n e g o K r ó l e s t w a. w i a t n i e s t a n i e n a a k- r a w d z i k a t s t r o f y, j e l i j a k i n a d t y m y d ł e k s t r a c i a ym ci i e b. y ł Z b y N pi e mw cn i e m a ł y p r o b l e 4 m. L e k t u r a p o w i e c i C h i l d a n a s u w a o c z y w i s t e s k o j a r z eon -i a z t w ó r c z c i F l e m i n g a, c z y r a c z e j z e s ł y n n y m i i n t e r p r e t a c j a m i U m b e r t a E c 4 L e e C h i l d : S p r a w a o s o b i s T t ł a u. m. A n d r z e j S z u l c. W a r s z a w a , s

5 M i d z y B o n d e m a w e s t e r n e m o d c z y t u j c e g o p o w i e c i o J a m e s i e B o n d z i e j a k o z a k a m u f la o- w a n p r o p g a n d b r y t y j s k i e j p o l ia tg yr ka i n i cz z n 5 e. j L e e C h i lnd i e o p o w i a d a s i j e d n o z n a c z n i e p o a d n e j z e s t r o n, n a t o m i a s t a m b i w a l e n c uj -a w o b e c k u l t r y e u r o p e j s k i e j j e s t w j e g o t w ó r c z o c i ( w m i a r u p ł y w u - l a t c o r a z w y n i e j ) d o s t r z e g a l n a. J a c k R e a c h e r i w e s t e r n C o d o j e d n e g o z g o d n i w s z y s c y a m e r y k a s c y k r y t y c y : L e e C h i l d s t w o r z y ł b o h a t e r a d o s k o n a l e a m e r y k, a us dk ai łe o g o m u s i o - d k o n a p e r f e k c y j n e j s y n t e z y w s z ey ls et mk ei nc th ó w k u l t u r o w e g o a r yc -h e t p u i o y w i j e w p o s t a c i b a r d z o a t r a k c y j n e j z o np au rn rk at cu y jwi n- e g d z e n i a. R i c k G e k o s ksi z e p iw T h e G u a r d i a n : R e a c h e r j e so t c, z y w i c i se, p a d k o b i e r c d ł u g i e j l i n i i a m e r y k a as -k i c h b o h t e r ó w-w y r z u t k ó w ( j a k t o m o l i w e, e u r o d z o n y w ry C ob vy eł ny t ap -r c o w n i k a n g i e l s k i e j t e l e w i z j i t y l e o t y m w i e? ), k t ó r y w y r z e k a s i w e m o c j o na l n y c h i w y r u s z a p un sa t k o w i e, b i o r c n a w ł a s n e s zae-r o k i e r m i o n a c i a r p i e r w o t n e j, p l e m i e n n e j m o. r a Zl bn yo t c in i e d o j r, z a łb y z a a n g a o w a s i w e r o t yzc wz i n yz e k, t r a w i o n yo b s e s j m i e r c i ei - p r z m o c y, t e n a r c h e t y p o w y b o h a t e r p o w i e c i a m e r yzk oa s ts akł i e pj o r a z p i e r w s z y o pa in sy w k l a s y c z n e j p r a c y L e s l i e F L i o e v e d l e a r n a d D ea t h i n t h e A m e r i c a n N o v ( e 1 l ) 6. S t a l e p o wa rc a j c y m w w y p o w i e d z i a c h k r y t y k ó w l i t e kr oa nc tk ei kc sh t e m d l a p o s t a c i J a c k a R e a c h e r a j e s t a m e r y k a s k i w e s t e r n : t w ó r c z o Z a n e G r e y a, i s z c z e g ó l n i e c z s t o p r z y w o ł, ys wh a nye p o w i e a u t o r s t w a 5 U m b e r t o E c o : S t r u k t u r y n a r r a c y j n e u F l e W m : i n gs a u. p e r m a n w l i t e r a t u r za e - m s o w e j T. ł u m. J o a n n a U g n i e w s k a. K r a k ó w , -2 s R i c k G e k o s k i W: h y I l o v e L e e C h i l d ' s J a c k R e a c h e r n o v e l s. h t t p s : / / w w w. t h e g u a r d i a n./ cb o mo k s / b o o k s b l o g / / a u g / 2 9 -c/ hl ie le d-j a c k-r e a c h e r S ł y n n a k s i k a F i e d l e r a, o k t ó r e j w s p o m i n a G e k o s k i, t o j e d n a z on- a j b a r d z i e j k o n t w e r s y j n y c h p r a c p o w i c o n y c h p o w i e c i a m e r y k a s k i e j. L e s l i e F i e d l ear - p r z y p i s u j e l i t u r z e S t a n ó w Z j e d n o c z o n yw cs h z e c h o b e c n y n i e w i n n y h o m o e r o t y z m, j a k o jo -e g o w z r z e c w s k a z u j c z w ł a s z c z a p o w i e c i M a r k a T w a i n a, u k a z u j c e b l i s k i e i i d e a l i z o w a p r z y j a n i e ł c z c e m c z y z n i c h ł o p c ó w. P r o b l e m a t y k a t a, p o k r e w n a w p e w i e n s p o s ó b w s p ó ł c z e s n y m u j c i o m g e n d e r o w y m, p o w r óe ci o ndia l e j. 123

6 J o a n n a F R U Y S K A J a c k a S c h a e f e r a ( ), w P o l s c e z n a n a p o d J e t yd t z u i ł e e c m z n i, k d p o p u l a r n a r a c z e j z a s p r a w e k r a n i z a c j i z. rfo ik lu mw 1 9r 5e 3 y s e r i i G e o r g e a S t e v e, n sn ao m i n o w a n y w s z e c i u k a t e g o r i a c h d ro a, O s nc ea -l y d o n a j s ł y n n i e j s z y c h w e s t e r n ó w w h i s t o r i i w i a t o w e j k i n e m a t o g r a f O p o w i a d a h i s t o r i t a j e m n i c z e g o w ł ó coz u tgsi i d e r a, k t ó r y p r z y b y w a d o o s a d y z a s t r a s z o n y c h f a r m e r ó w i w y m i e r z a s p r a w i e d l i w o n k a j c y m i c h p r z e s t p c o m. G o d n a u w a g i j e s t e s u zb at re yl sn oi w a n a w i, ł c z c a S h a n e a z m a ł y m c h ł o p c e m, s y n e m p r z e r a o n y c h r o l n i k ó w. T o w ł a n i e t r o s k a o l o s d z i e c k a, a t a k e n i e s p e ł n i o n a m i ł o d o j ae g- o m a t k i, s p r j, e S h a n e n a j p r a w d o p o d o b n i e j n a w r ó c o n y p r z e s t pu cj a w n i a s w o j p r a w d z i w t o s a m o i : z n ó w, w d o b r e j s p r a w i e, s t a j me i er s i - t e l n i e n i e b e z p i e c z n y m r e w o l w e r o ws cp el m o. t s k o n t r a s t o w a n y c h c e c h t a k i c h j a k c z u ł o i b e z w z g l d n e o k r u c i e s t w o, p r a w o r nz - d n o i s k ł o n o d o n a r c h i i, s o l i d a ri y z ms a m o t n o c h a r a k t e r y z u jz e a r ó w n o S h a n e a, j a k i R e a c h e r a, b u d u j c p o s t a w r a l i w e g o a n t y b lo -h a t e r a w a c z c e g o o p o r z d e k w w i e c i e o g a r n i t y m. c h a o s e m J a c k R e a c h e r i w d r ó w k a J a k o s a m o t n i k, o u t s i d e r, k o s m o p o l i t a, A m e r y k a n i n r o d e m z E u r o p y, o bwya t e l n i e z n a n e g o s o b i e p a s t w a i c z ł o n esk p oołe b-c e g o c z e s t w a, o s t a t n i y j c y p r z e d s t a w i c i e l w y m a r ł e j b e rz od do mz ni ny y, i b e z r o b o t n y, J a c k R e a c h e r j e sy t l k o n i we ł ót c z g t o : w n a j c i l e j s z y m s e n s i e c z ł o w i e k z m a r g i n e s u. W p o c z t k o w y m o k r e s i e s w o j e j w d r ó w k i p o S t an a c h, u w o l n i o n y o d w y m o g ókwo s z a r o w e g o y c i ai z a f a s c y nao-w n y n i e s k r p o w a n n i c z y m m o l i w o c i s a m o s t a n o w i e n i a, R e a c h e r b y ł w k a t e g o r i a c h Z y g m u n t a B a u m a n a t y p o w y m t u r y s t 7 : p o s z u k u -j c y m w r a e p o d r ó n i k i e m z w ł a s n e j w o l i, p a t r z c y m n a w i a t t u b y l c ó w z c i e k a w o c i i d y s t; a n cs ze am s e m, w g w a r n ya cm he r y k a s k i c h m eot-r p o l i a c h, m ó g ł n a w e t s t a s i n a f lâ c n h e w u i r l e m w s e n s i e, j a k i W a l t e r B e n j a m i n p r z y p i s u j e t e m u p o j c i u w t w ó r c z o 8. c i P rp zo ye mg uo s w- 7 Z y g m u n t B a u m a n : P o n o w o c z e s n e w z o r y o s o b o ww e :. D w a s z k i c e o m o r a l n o c i p o n o w o c z e s n e. j W a r s z a w a , s W a l t e r B e n j a m i n : C h a r l e s B a u d e l a i r e. L i r y k w e p o c e r o z w i n i t e g o k a p i t a l i z m u. W : T w ó r c a j a k o w y t w ó r T c ł a u. m. R o b e r t R e s z k e. W a r s z a0w 1a 1, 2 s

7 M i d z y B o n d e m a w e s t e r n e m d r o w a n i a i n e u r o t y c z n y l k e pd r zu w i z i e n i e m w j e d n y m m i e ju sc czy u- n i ły z R e a c h e r a r a c z e j w ł ó c z w g t yp o( l o g i i p o s t a w B a u m a n a o) -: p d r ó u j eb e z w y r a n e g o c e l u, j e g o d r o g a r o d z i s i w d r o d z e ; n i e d w ł a c i w i e d o n i c z e g o, l e c z w y ł c z n i e u c i e k a. nniie e mpa lparnzyu -j e, s z ł o c i, d o b n iden ze g o m i n i m u m o g r a n i c z a y c i o w e p o t r z e b y ; oop-r a c w a ł k i l k a p r o s t py rc oh c e d u r : r e g u l a r n i e w y r z u c a b r u d n e, u bg rd ay n i a t y l k o z a k u p i c z, y szta e c a ł y b a g a s t a r c z a m u s z c z o t e c z k a d o z b ó w, y j e w m o t e l a c h. M o t e l, t e n s p e c y f i c z n i e a m e r y k a s k i w y n a l a z e k, k t ó r e m u t y l e u w a g i p o w i c i ł f i kn cn y j ney u r o p e j c z y k w d r u j c y p o S t a n a c h H u m b e r t H u m b e r t, n a r r a t o L r o l i t, y j e s t d l a R e a c h e r a n a t u r ao l- n y m r d o w i s k i e m : a n o n i m o w e u b ó s t w o, n i e z b d n e m i n i m u m i d z i w a c z n a a s c e z a : t o c e n a, k t ó r b o h a t e r p ł a c i o zd a z wa od lo nm o w i e n i. a R e a - l i z m p o w i e c i C h i l d a ( d l a p o w i e c i s e n s a c y j n e j y ccz hn ae r a s k t e r y s t z w r o t y o d nmio e l i w e j c u d o w n o c i d o o b o j t n ea gt ou r a l i z m u ) i -w d o c z n y j e s t w s t o s u n k u i n n y c h p o s t a c i d o R ed az ci he e rw a : p i le ur w s z e j c h w i l i n a o gnóiłm g a r d z. S t a r z e j c y s i w a gwaz b und dz a w n a jpl-e s z y m w y p a d k u w s p ó ł c z u c i ne a; j oz m i z w o j s k a m ó w io n i m S h e r l o c k H o m e l e s s i i s t o tw ns ip e ó ł c z e s n e s p o ł e c z e s t w a t y l k o b e z d oom -n y m p z w a l a j n a e k s c e n t r y c z n y b y t b e z d o k u m e n t u z e z d j c i oe -m. K a d p w i e C h i l d a o t w i e r a ( i d e n t y c c u z r n r e i ) c u l u m v i, t a f e i s z k a z b i e r a j c a d a n e o b o h a t e r z e, z a k o c z o n a w y k atz ye tm u łz oa w a n y m c z e g o n i e m a. F o r m a l n y n i e b y t J a c k a R e a c h e r a, j e g o s p o ł e c z n a n i e o b e c n o, c i g z n i k a n i, e u r a s t a j d o r a n g i i r o n i ic nz ni ec j i d et fo s a m o c i : b o h a t e r j e s t t y m, k t ó r e g o n i e m a. J a c k R e a c h e r i c z a s I n a c z e j n i w i k s z o o p o w i e c i o a dc eh t, ef ka tb yu wł y k s i e k o p rz y g o d a c h J a c k a R e a c h e r a u m i e s z cs z o n ew p r e c y z y j n y m c z a s i e b i o g r a f i i : z n a m y w i e k b o h a t e r a w c h w i l i, g d y d z i e j e s i a k c j a ( w k z p o w i e c i, u k a z u j c e j s i c o r o k u, o s a d z o n a n a o g ó ł o r o k p ó n i e w i e m y, i l e c z a s u u p ł y n ł o o d p o p r z e d n i e j h i s t o r i i, o d o d e j c i a z a o d p i e r w s z e j s p r a w y, o p i s a n e j w pp o wz i e o m c i m i e r c D i w. u k r o t n i e j a k d o t d, w p o w i e c i a N c i h e p r z y j a c i ( e 2 l ) i O s t a t n i a s p r a w a ( ), L e e C h i l d z d e c y d o w a ł s i o s a d z i a k c j w l a t aec-h d z i e w i d z s i t y c h, u k a z u j c w y d a r z e n i a, k t ó r e r o z e g r a ł y s i w c z a -s i e, g d y J a c 125

8 J o a n n a F R U Y S K A c h e r b y ł o f i c e r e m a n d a r m e r i i w o jws ik do zw ie an j. a j a k o c a ł o, a -n a r r c j a z a t r z y m u j e u w a g n a r ó kn ry ec sh a co h b i o g r a f i i R e a c h e r a, pjr -e c y z y n i e o z n a c z a j c p u n k t y n a o s. i O c z ai sl ue p r z y g o d y b y ł e g o a n d a r m a m o n a p o z n a w a w d o w o l n e j k o l e j n o c i, o t y l e i c h u p o r z d k o w a n i e w r a m a c h j e g o b i o g r a f i c z n e g o d o w i a d c z e n i a n i e m o e z o s- t a p o m i n i t e ;c h r o n o l o g i a c y k lou w ipe c i o w e g o d z i a ł a t u j a k l u d z k a p a m i, k t ó r a n a w a r s t w i a i r e i n t e r p r e t u j e w s p o mu nk ił ea nd ia a j, c j e w s p ó j n n a r r a c j r ó d ł op o c z u c i at o s a m o c i. C h o s e r i a k s i e k L e e C h i l d a n i e j e s t z b i o r e m p r-z y g ó d, d z i e c y c h s i z a s a d n i c z o p o z a b i o g r a fziacszenm y m ( jca k c h o c i a b y s p r a w y S h e r l o c k a H o l m e s a c z y H e r c u l e s a P o i r o t a ), n i e a d nm ya c h tze n a - m i o n p o w i e c i o d o j r z e w a n i u, m o e r a c z e j j e s t p r ó b p oe w- i e c i o s t a r n i u s i b o h a t e r a. W c h w i l i, g d y p o z n a j e m y J a c k a R e a c h e r- a, z w o l n i o n g o z a r m iw i r o k u , hb ao t e r j e s t d o j r z a ł y m m c z y z n, s a m o t n y m ( w d n i u, g d y r o z p o c z y n a s i a k c j a, z a m o r d o w a n o j e g o s t a r s z e g o b r a t o s t a t n i e g o c z ł o n k a r o d z i n y ) i r o z c z a r o w a n y m. P o d w u d z i e s t u l a t a c s t a r s z y o d w a d z i e c i a l a t J a c k R e a c h e r j a w i s i c z y t e le n- i k o w i n i e m a l z m i e n i o n y, j e d y n i s t o t n r ó n i c j e s t j e g o w i e k, m o e at-a k e d w i e d e d y y c i a w ł ó c z g i p o g ł n ibeicło yj e g o o s a m o t n i e n i e. N a j i s t o t n i e j s z y m d e n i e m b o h a t e r a w y d a j e s i j e g o n i e z ł o m n a w o l a p o z o os -t a n i a n a u b c z u s p o ł e c z e s t w a, w n i e u s t a n n y m. rsu tc ah lu e p r z e b y w a nj a c y m a r gi - n e s i e J a c k R e a c h e r n i e u l e g a t a k e k o n w e nzcajnoym m zz w i p r a k tay -k m i p r z e y w a n i a k o l e j noykcrhe s ó w y c i a, n i e p o z o s t a j e w a d n e j r e l a c j i d o i n n y c h p o k o l e, dno i e w i a d c z ap r y w a t n y c h a n i z a w o d o w y c h e p- r z ł o m ó w, w j e g o b i o g r a( fo id i m o m e n t u, g d y o d s z e d ł z w o j s kn a i ) e m a k a m i e n i m i l o w y c h J. e s t s w e g o r o d z a j u r e a l i z a c j p ute or p o s u e n, e x c h o g o d n e p o d k r e l e n i a j e s t p r z e d e w s z y s t k i m j e g o p o gyo- d z e n i e z u p ł w e m c z a s u d z i k i z a n u r z e n i u w s t r u m i e n i u z d a r z e. J a c k R e a c h e r, k o b i e c o i m s k o W k o n t e k c i e f e m i n i z m u l a t d z i e w i d z i e s i t y c h ( i - p o s t f e m i n z m u ) I n g a I w a s i ó w p i stz o e so a m o c i i p r z y j m o w a n i u r ó l p ł c i o w y c h : F e t y s z p o j c i o w y t e g o c z a s u t o i n n o s p r z y j a j c a tao - s a m o c i n i e k o k o n k u r e n c y j n y u n i f o r m, l e c z j a k o r o m a n t y c z n a p r z y g ood-a, k t ó r a m 1 2 6

9 M i d z y B o n d e m a w e s t e r n e m e z d a r z y s i k a d e m u. O k r z e p ł y f e m i n i z m d r u g i e j f a l i u p o m n i a ł s i o g r u p y n i e m a j c e s w o j e j r e p r e z e n t a c j i w d y s k u r s i e, t a k e w d y s k u r s h o m o s e k s u a l n y m. P o s t f e m i n i z m p o k a z y w a ł z u p o r e m, e j a k a c z k a d e j o s o b y j e s t n i e d o r e p r e z e n t o w a n a ( ). Po ł y n, n a p r iz ne nk ra -c z j c a b e z u s t a n n i e g r a n i c e i n a s t r a j a j c a e k s t a t y c z n i e, s t a ł a s i p o s t a n e m o s o b y. S e n s t o s a m o c i s t a ł s i t a k s a m o p o d e jw r- z a n y i o p r e s y n y, j a k w c z e n i e j s e n s a t a k o w a n e j n o r m y f. a ltleon k rmaocmjein t m o - n a b y n a z w a p r z e c i w s t e r m e o t i y p o p r z e c i w o p r e s j i t o s a m o c i, b o o d t d a d e n w i z e r u n e k p o d m i o t u n i e b d z i e s i w y dw ay wz aw ł a lad -o j c y. K a d a r o l a, j e l i s i p r z y n i e j u p i e r a, m o e srt-a n o w i r ó d ł o p i e 9. W p o s t a c i J a c k a R e a c h e r a o d n a j d z i e m y s z e r e g p a r a d o kg sr óom w -: t e n o n y, n i e p r a w d o p o d o b n i e s i l n y i b e z t r o s k o b r u t a l n y b i a ł y h e t e r o s e k s u a l m c z y z n a b y w a c z a s e m z dm ui e w a j c o o d l e g ł y o d s t e r e o t y p o wy y- c h w o b r a e n a t e m am t s k o c i. W p e w nm y s t o p n i u m o n a w y j a n i t e n f a k t j e g o h e r o i z m e m : d y n in gi e k r z y w d z i n i e w i n, n yoc kh a z u jsez a c u n e k k o b i e t o m, l u b i d z i e c i, n i e j e s t w s t a n i e s i z m u s i d o z a b i c i a z w i ( m i m o e b e z w a h a n i a z a b i j a ; l usdk zoi n) f r o n t o w a n y z i s t o t s ł a b s z, R e a c h e r s t a j e s i ł a g o d n y i o p i e k u c z y, c z a s e m w r c z an-i e p o r a d n i e m c i e r z y s. k i J e s t m o n s t r u a l n i e w iiem l k a n i o ł e m s t r ó e m, j a k pe i- s z e r c e n z e n t k a T h e I n d e p e n d e n ( t , 1 ) j e g os i ł a j e s t w p e w n y m s t o p n i u m a n i f e s t a c j m s k o c i, a l e z i n n e g o p u n k t u w iod-z e n i a j e s t p m e t e j s k a, s a k r, a lw n ap e w i e n s p o s ó b d z i e c i n ci a e w i n n a.j a c k R e a c h e r b y w a n a d w r a l i w yi n i e c o i n f a n t y l n y z ; d a r z a j m u s i c h w i l e oen -i e m i l e n i a, z w ł a s z c z a w o b e c k o b i e t, k t ó r e g o M ip mo o c i e g a dj o. ł a t w o a n g a u j e s i w r o m a n t y c z n e r e l a c j e, r ó w n i e ł a t w o w y c o f u j e s i w p a n i g d y u w i a d a m i a s o b i e, e g r o z i m u u t r a t a n i e z a l e n o c i. R e a c h e r p r z y w i z u j e t a k e d u w a g d o o b o w i z k u pa o- s z a n o w n i a i o b r o n y p r a w k o bn ia et t y ; c h m i a s t i n t e r w e n i u j e, g d y sk po ob tie y-k a t d y s k r y m i n o w a n z e w z g l d u n a p ł e. Ł a t w o b y ł o b y p r z yop -i s a a u t r o w i i n t e n c j z a c h o w a n i a s t a n d a r d ó w p o p r a w n o c i, p o la il te ay -c zz n e j g a d n ie n i e j e s t c h y b a b a r d z i e j z ł o o n e : o s i k o n s t r u k c y j n p o s t a c i J R e a c h e r a j e s t, j a k s d z, p o c z u c i e s p r a w i e d l i w o c i. A r g u m e n t y, k t ó r 9 I n g a I w a s i ó w P : ł e s k o n s t r u o w a W n : a. G e n d e r d l a r e d n i o z a a w a n s o w a W n a y c r h -. s z a w a , s

10 J o a n n a F R U Y S K A b o h a t e r u y w a, b y w y j a n i s w ó j s t o s u n e k d o k o b i e t, s t a l e o d w o ł u j d o p o s t u l a t u s y m e t r i i, J a c k n a r ó n e rsmpuołsuojbe y pfroo s t e p y t a n i e : s k o r o k o b i e t y n i e p o n i a j m n i e z a t o, e j e s t edm l am c z ecgzo y zjn a, m i a ł b y m j e p o n i a z a t o, k o be i es t a m i? R e l a c j e, k t ó r e n a, w i z u j e o p a r t e n a w z a j e m n o c i, o p i e k u c z e, n i e h i e r a r c h i c zznn e e, n ie e m p a t y c d a d z s i w y ji a pna t r i a r c h a l n y m p r o t e k t o r ajtaec m k. R e a c h enri e j e s t b o h a t e r e m z a m k n i t y m w s t e r e o t y p o w y m w y o b r a e n i u m s k i e j r o l i, p r z e c i w ni e, p o d w i e l o m a w z g l d ja em si t p o s t a c i p ł y n n, z d o l n d o s w o i s t e j t r a n s g r e s j i, o t w a r t. J a c k R e a c h e r i k o m i z m O t w a r t a j e s t t a k e k w e s t i a p o w a g i i p a r o d i i : w p o w i e c i a c h L e C h i l d a o b e c n e s w s k a z ó w k i p o d t r z y m u j c e l e k t u r s e r i o ( t a k t e c z y t a j e g o u t w o r y w i k s z o k r y t y k ó w l i t e r a c k i c h ), a l e a -ł a t w o t a k e o l e w j e g o t e k s t a c h e l e m e n t y k a r y k a t u r y, g r o yt oe ls bk ro zw ye mg eio - w n i a, p r z e r y s o w a n i a, s u g e r u j c y c h n i e d w u z n a c z n i e, e se e- n s a c y j n y s c h m a t j e s t d l a C h i l d a p r z e d m i o t e m i n t e r t e k s t u a l n e j g r y o. - P o d o b n y p r b l e m d o s t r z e g ł E c o w p o w i e c i a c h F l e m i n g a : i r o n i a b y w a a -w n i c h z a z n c z o n a t y l k o z a s p r a w n i e p o j t e j m o n s tcrzu aarlnn yo c h c i c h a r a k t e r ó w, c h o j e d n o c z e n i e p i s a r z d o ł c z a d o t e k s t u p r z e d m o w, w k t ó r e j z a l e 1 l e k t u r s e r 0 i. o K o m i z m o p o w i e c i o J a c k u R e a c h e r z e w ny an ij kc a z c iz e j u ru - c h o m i e n i a t e k s t o w y c h m e c h a n i z m ó w, k t ó r y c h i s t o t j e s t n a d m i e r n a p o w a g a l u b n a d m i e r nd ao k ł a d n o. P r z y k ł a dnei m e c h b d z iw e y d o b y t a z a r c h i w ó w a m e r y k a s k i e j a r m i i o p o w ei ke s p e roy m e n c i ep s y c h o lo - g i c z n y m, k t ó r e m u R e a c h e r z o s t a ł p o d d a n y w w i e k u s Jz ae k c wi ia u - l a t. d o m o, w t e j s a m e j d e k a d z i e m i a ł y m i e j s c e e k s p e r y m e n t y M i l g r a m a i Z i m b a r d o, t oe t c e l i p r z e b i e g f i k c y j n e g o e k s p e r y m e n t u o p i s a n e g o p r z e z C h i l d a w y d a j e s i u p r a w d o p o d o b n i o n y n yóm w c sz te as n d a r d e m b a d a e m p i r y c z n y c hw d z i e d z i n i e p s y c h o l o g i i. C e l e m e k s p e r y m e n t u m i a ł o b y z b a d a n i e, c z y i s t n i e j - d z i e c i n i z d o l n e d o p r z e y w a n i a s t r a c h u, w i c w j a k i m s e n s i e n i e p r z y s t o s o w a n c h o j e d n o c z e n i e b a r d z o w a r t o c i o w e z p u n k t u w i d z e n i a o b r o n n o c i. 1 0 E c o, o p. c, i t s

11 M i d z y B o n d e m a w e s t e r n e m W e k s p e r y m e n c i e u d z i a ł w z i ł a d u a k ig lrku upla e t n i c h c h ł o ppc ró ze w - b y w a j c y c h w a m e r y k a s k i c h b a z a c h w o j s k. o wb ya cd ha n or e a k c j e de z- i c i n a f i l m, w k t ó r y m n i e o c z e k i w a n i e p o jgauwmioa w y s i p o t w ó r ; w t r a k c i e p r o j e k c j i w y k o n y w a n o z d j c i a w i d o w n i, b y p r z e l e d z i r e a k c d z i e c i, k t ó r e n i e z m i e n n i e c o f a ł y s i i z a s ł a n i a ł y r k a m i, g d y u k a z s i m o n s t r u m. J e d y n y m w y j t k i e m lboynł d wbł o s y c h ł o p c z y k, k t ó r e g o s f o t o g r a f o w a n o, gz de yr w a ł s i, b y p c h n g u m o pw oe tg wo o r a o t w ar - t y m w m g n i e n i u o k a n o e m s p r y n o w y m. B y ł t o estzne i cjiaoclk ar- e c h e r, k t ó r y n i e t y l k o z a a t a k o w a ł k in n, o way l e e kcro a w i z ca er je a g o w a ł 1 w n i e p r a w d o p o d o b n i e k r ió m t k c z a s i 1 e. H i s t o r i a t a, z r e f e r o w a n a z w i e l o m a s z c z e g ó ł a m i, r b- a r d z o o b s z e n i e, p o p a r t a d o d a t k o w o p s e u d o n a u k o w y m w y w o d e m z d z i e d zei -n y g e n t y k i, j e s t n i e o d p a r c i e k, o m iz c zp ne aw n o c i i n t e n c j o n a l n i e mk a - c h a r a t e r p a r o d y s t y c z n y. J e d n o c z e n i e k o n t e k s t, j w ko ts óa rd yz m o n o, o - d s t a r c z a p r z e c i w s t a w n y c h s y g n a ł ó w i n t e r p r e t a 6 c 1 y j n g y o c d h z : i n t o t r z y m a j c a w n a p i c i u p o w i e k r y m i n a l nm a i s t y e p r: u y z a k c j a - o s d z o n w m a l e k i m, z a s y p a n y m n i e g i e m m i a s t e c z k u, w k t óar-y m n i e z n n y s p r a w c a d o k o n u j e k o l e j n y c h m o r d e r s t k w, R ea a cj ha ec r p r ó b u j e m u w t y m p r z e s z k o d z i. E f e k t o d d z i a ł y w a n i a a b s u r d a l n e j h i s t o r i i e k s p e r y m e n t u ep-s y c h o l o g i c z n g o j e s t d o s y z ł o opnry z e d e w s z y s t k i m r o z b i j a i l u z j p r z e d s t a w i e n i a z a s p r a w n a g ł e g o p o r z u c e n i a kc oj ni w erne a l i s t y c z n e j ; p o n a d t o z m i e n i a o d c z uw a n i e s u s p e n s u z j e d n e j s t r o n y j e s t r e t a r d a c j ( w i c w z m a g a n i e p o k ó j ), z d r u g i eo j b n a e n i e m f i k c j o n a l n o c i ( w i c u n i e w a n i a p r z y c z y n n i e p o k o j u ). B y m o e t e w ł a n i e, d w u z n a c z n i e p a r o d y s t y c z n e f r a g m e n t y, p o d t r z y m u j p r z y j e m n o l e k t u r y d o w i a d cr zae n z c pz y t e l n i k ó w, k t ó r y c h n i e s a t y s f a k c j o n u j e p r o s t e p o w t ó r z e n i e f a b u l a r n y c h s c h e m a t ó M y l t a k e, e t e n w ł a n i e a s p e k t t w ó r c z o c i C h i l d a we i - e j e g o p o w c i z t r a d y c j l i t e r a t u r y a n g i e l s k i e j, w s k a z u j c h unma o r du z i e d z i c t w o o p a r t e g o n a n o n s e n s i e. 1 1 L e e C h i l d : 6 1 g o d z i n T. ł u m. A n d r z e j S z u l c. W a r s z a w a , -3s

12 J o a n n a F R U Y S K A B e t w e e n B o n d a n d t h e W e s t e r n. S t o r y o f J a c k R e a c h etr h e atgr aaidi n-s t t i o n o f p o p u l a r n o v e l T h e p a p e r d i s c u sa s es e r i e s o f c o n t e m p o r a r y s e n s a t i o n n o v e l b y T hle e e C h i l d. s u b j e c t o f a n a l y s i s i s t h e c r e a t i o n o f s J ac hk a rraecatcehr eor tu ht ec a s t d e t ev ce t ih e r o, C h i l d s rte il oa n s ttoh e t r a d i t i o n o f W e s t e r n g e n r e a n d t h e c u l t u r a l h e r i t a g e o f G r e a t B r i t a i n a n d A m e r, i ca s w e l l a s t h e t h te hm e j o uf r n e ya n d t h e p r o b l e m o f s t e ri e- o t y p c a l i m a g e o f m a s c u l i n i t y i n s e n s a t i o n f i c t i o n. K e y w o r d s L e e C h i l d s, e n s a t i o n n o v e l, c r i m e f i c t i o n, s u p e r h e r o, a n t i h e r uo -, g e n d e r, m a s c l i n i t y, w e s t e r n, t h e m e o f t h e j o u r n e y J o a n n a F r u y s k a a d i u n k t w I n s t y t u c i e P o l o n i s t y k i S t o s o w a n e j n a W y d z i a l e P o l o n i s t y k i U n i w ete r st yu W a r s z a w s k i e g o I. n t e r e s u j e j k u l t u r a p o p u l a r n a, z w ł a s z c z a p o w i e k r y m i n a l n a, a t a k e l i t e r a t u r a d l a d z i e Ac ui t oi r km a ł o md oz ni oe g ry a. f i M i a p y, e n c y k l o p e d i e, f r a k t a l e. H i p e r t e k s t o w e o p o w i e c i w p r o( zwi ae r sx zx a w a i e2k 0u 1 2 )

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

U Strona 1/181 p Strona 2/181 rz Strona 3/181 ej Strona 4/181 m Strona 5/181 ie Strona 6/181 in Strona 7/181 fo Strona 8/181 r Strona 9/181 m Strona 10/181 uj Strona 11/181 e Strona 12/181 m Strona 13/181

Bardziej szczegółowo