n a k r ę t e k Z, I I, I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "n a k r ę t e k Z, I I, I."

Transkrypt

1 H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p m e b l i o g r o d o w y c h! W A ˆ N E, Z A P O Z N A S I U W A ˆ N I E Z I N S T R U K C J! Z A C H O W A N I N I E J S Z I N S T R U K C J N A P R Z Y S Z Ł O fl! P r z e d p r z y s t ą p i e n i e m d o z ł o W e n i a m e b l a p r o s i m y z a p o z n a ć s i ę z n i n i e j s z ą i n s t r u k c j ą w c e l u p r z e p r o w a d z e n i a p r a w i d ł o w e g o m o n t a W u. P R Z E Z N A C Z E N I E : D O U V Y T K O W A N I A N A Z E W N Ą T R Z, D O U V Y T K U D O M O W E G O ( I N D Y W I D U A L N E G O ). T y p o w e z a s t o s o w a n i a : d o u W y t k o w a n i a n a z e w n ą t r z, p r z e z n a c z o n e d o u W y t k u p r y w a t n e g o w m i e j s c a c h b e z d o s t ę p u p u b l i c z n e g o, t a k i c h j a k : o g r o d y, o g r o d y z i m o w e, t a r a s y, d u W e b a l k o n y i t p. W Y M I A R Y : x x c m M a k s y m a l n e ł ą c z n e s t a t y c z n e o b c i ą W e n i e h u 6 t a w k i w y n o s i 24 0 k g. W p r z y p a d k u n a d m i e r n e j s u m a r y c z n e j w a g i u W y t k o w n i k ó w, n a l e W y o g r a n i c z y ć l i c z b ę u W y t k o w n i k ó dw o 1 o s o b y. P o d a n e o b c i ą W e n i e m a k s y m a l n e d o t y c z y n i e r u c h o m e j h u 6 t a w k i ( o b c i ą W e n i e s t a t y c z n e. ) D a s z e k h u 6 t a w k i m a z a z a d a n i e o c h r o n ę u W y t k o w n i k ó w p r z e d s ł o c e m - p r o d u c e n t n i e g w a r a n t u j e n i e p r z ep u s z c z a l n o 6 c i t k a n i n y d l a w o d y d e s z c z o w e j. H u 6 t a w k a o f e r o w a n a j e s t w k i l k u w e r s j a c wh z o r ó w t k a n i n y o b i c i o w e jo r a z k o l o r u r a m y. P r z e d r o z p o c z ę c i e m u W y t k o w a n i a m e b l a, n i e z b ę d n e j e s t z a p o z n a n i e s i ę z p o n i W s z ą i n s t r u k c j ą b e z p i e c z e s t w a! W p r z y p a d k u w ą t p l i w o 6 c i c o d o s p o s o b u u W y t k o w a n i a p r o d u k t u n i e n a l e W y u W y t k o w a ć m e b l a l e c z z w r ó c i ć s i ę o p o r a d ę d o s p r z e d a w c y l u b d y s t r y b u t o r a.

2 I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A M e b l e m o W n a u W y t k o w a ć w y ł ą c z n i e z g o d n i e z i c h p r z e z n a c z e n i e m! M e b l e p r z e z n a c z o n e s ą d o i n d y w i d u a l n e g o u W y t k u w o t w a r t e j p r z e s t r z e n w i t e m p e r a t u r a c h C i w i l g o t n o 6 c i w z g l ę d n e j p o w i e t r z a n i e p r z e k r a c z a j ą c e j 7 0 %. M e b l e n a l e W y u W y t k o w a ć, c h r o n i ą c j e p r z e d w p ł y w e m n i e k o r z y s t n y c h w a r u n k ó w a t m o s f e r y c z n y c h ( d e s z c z, m r ó z, w i a t r, s i l n e s ł o c e ) z a p o m o c ą o d p o w i e d n i e g o p o k r o w c a. P o z a k o c z e n i u u W y t k o w a n i a, p o d c z a s p r z e c h o w y w a n i a, w d n i d e s z c z o w e l u b w i e t r z n em e b l e m u s z ą b y ć z a b e z p i e c z o n e p r z e d n i e k o r z y s t n y m i w a r u n k a m i a t m o s f e r y c z n y m i p r z e z p r z e n i e s i e n i e d o z a d a s z o n e g o, c z y s t e g o i s u c h e g o p o m i e s z c z e n i a. P o d u s z k i i d a s z e k m u s z ą b y ć d e m o n t o w a n e k a W d o r a z o w o n a c z a s w i e t r z n e j l u b d e s z c z o w e j p o g o d y. D a s z e k h u 6 t a w k i c h r o n i p r z e d s ł o c e m i n i e a pz e w n i a o c h r o n y p r z e d d e s z c z e m! H u 6 t a w k i o g r o d o w e n i e p r z y m o c o w a n e w s p o s ó b t r w a ł y d o p o d ł o W a n i e m o g ą b y ć p o z o s t a w i o n e w o g r o d z i e a n i u W y t k o w a n e p r z y s i l n y m w i e t r z e! M e b l e n a l e W y u W y t k o w a ć w y ł ą c z n i e n a t w a r d y m, p o z i o m y m p o d ł o W u - n i e m o g ą b y ć u W y t k o w a n e n a p o d ł o W a c h p o c h y ł y c h! M e b l i n i e n a l e W y u s t a w i a ć w o d l e g ł o 6 c i m n i e j s z e j n i W 2, 5 m o d c z y n n y c h g r z e j n i k ó w g a z o w y c h l u b U r ó d e ł o g n ia b ą d U o d i n n y c h e l e m e n t ó w w o g r o d z i e j a k : k o n a r ó w d r z e w, k a b l i e l e k t r y c z n y c h, s z n u r ó w d o b i e l i z n y i t p. N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a t u r a m i, c o m o W e w p ł y w a ć n a u s z k o d z e n i e p o w ł o k i m a l a r s k i e j o b j a w i a j ą c es i ę w p o s t a c i o d b a r w i e i z m a t o w i e. P o l a k i e r o w a n e p o w i e r z c h n i e m e b l i n a l e W y c h r o n i ć p r z e d z a r y s o w a n i e m i o b i c i e m. N i e s t a w i a ć n a m e b l a c h g o r ą c y c h p r z e d m i o t ó w n p. n a c z y k u c h e n n y c h, s z k l a n e k i k u b k ó w z g o r ą c y m i n a p o j a m i. P r z y p r z e m i e s z c z a n i u m e b l i n a l e W y z a b e z p i e c z y ć e l e m e n t y p o k r y t e p o w ł o k a m i m a l a r s k i m i. P r z e m i e s z c z a j ą c m e b l e z a w s z e n a l e W y c h w y t a ć j e o d s p o d u i z a s z t y w n e e l e m e n t y k o n s t r u k c j i n o 6 n e j N. i e d o z w o l o n e j e s t s t a w a n i e n a s i e d z i s k u, s i a d a n i e n a r a m i e o r a z p r z e n o s z e n i e b ą d U u n o s z e n i e m e b l a, n a k t óyr m z n a j d u j ą s i ę l u d z i e l u b p r z e d m i o tn y i! e p r z e c i ą W a ć n a d m i e r n i e m e b l i o r a z n i e n a r a W a ć o b i c i a n a s i l n e, p u n k t o w e n a p i! ę c i a O k r e s o w o s p r a w d z a ć s t a n d o k r ę c e n i a e l e m e n t ó w m o c u j ą c y c h i w r a z i e p o t r z e b y d o k r ę c i ć 6 r u b y b ą d U n a k r ę t k i. W p r z y p a d k u : w y s t ą p i e n i a d w ap r o d u k t u, p ę k n i ę ć p o w i e r z c h n i o b i c i o w y c h b ą d U e l e m e n t ó w n o 6 n y c h l u b o b l u z o w a n i a e l e m e n t ó w, n a l e W y n a t y c h m i a s t w y c o f a ć m e b e l z e k s p l o a t a c j i w t r o s c e o z a p e w n i e n i e b e z p i e c z e s t w a u W y t k o w n i k o w i. M e b l e o g r o d o w e n i e s ą z a b a w k a m i - u W y t k o w a n i e d o p u s z c z a l n e j e s t d l a o s ó b w w i e k u p o w y W e j 1 4 l a t.k o b i e t y w c i ą W y p o w i n n y z a c h o w a ć s z c z e g ó l n ą o s t r o W n o 6 ć p o d c z a s k o r z y s t a n i a z m e b l a. M e b l e n i e m o g ą b y ć u W y t k o w a n e p r z e z o s o b y n i e t r z e U w e. N i e w k ł a d a ć n ó g l u b r ą k w t r a k c i e m o n t a W u b ą d U u W y t k o w a n i a p o m i ę d z y b o c z n e p o w i e r z c h n i e s i e d z i s k a a r a m ę k o n s t r u k c j i h u 6 t a- w rk yi z y k o z r a n i e n i a. P o d c z a s u W y t k o w a n i a n i e d o p r o w a d z a ć d o n a d m i e r n e g o w y c h y l e n i a s i e d z i s k a w p r z ó d l u b w t y ł, g d y W g r o z i t o : u t r a t ą s t a b i l n o 6 c i h u 6 t a w k i l u b u d e r z e n i e m i n n y c h o s ó b p r z e b y w a j ą c y c h w p o b l i W u. N i e d o p r o w a d z a ć d o r u c h ó w w z d ł u W n y c h s i e d z i s k a ; s i e d z i s k o m u s i s w o b o d n i e z w i s a ć p o m i ę d z y r a m ą h u 6 t a w k i. P r z e d r o z p o c z ę c i e m u W y t k o w a n i a z a w s z e s p r a w d z i ć c z y s p r ę W y n y, n a k t ó r y c h p o d w i e s z o n e j e s t s i e d z e n i e s ą p r a w i d ł o w o z a c z e p i o n ed o u c h w y t ó w.. M o n t a W m e b l i M o n t a W u w s t ę p n e g o ( p o z a k u p i e ) d o k o n a ć n a r ó w n e j, u t w a r d z o n e j p o w i e r z c h n i. N i e d o p u s z c z a l n y j e s t m o n t a W m e b l i n a p o d ł o W u g r u n t o w y m l u b t r a w i a s t y m o r a z p r z y s i l n y m w i e t r z e, z e w z g l ę d u n a r y z y k o z a g u b i e n i a e l e m e n t ó w l u b b ł ę d n y m o n t a W k o n s t r u k c j i. D o m o n t a W u w y m a g a n a j e s t o b e c n o 6 ć, c o n a j m n i e j d w ó c h o s ó b! D z i e c i n i e m o g ą p r z e b y w a ć w p o b l i W u m i e j s c a m o n t a W u. K l u c z e n i e z b ę d n e p r z y s k r ę c a n i u k o n s t r u k c j i h u 6 t a w k i n i e s ą z a ł ą c z o n e i n a l e W y j e z a b e z p i e c z y ć w e w ł a s n y m z a k r e s i e. P r o s z ę r o z p a k o w a ć h u 6 t a w k ę a n a s t ę p n i e z i d e n t y f i k o w a ć p o s z c z e g ó l n e j e j c z ę 6 c i z g o d n i e z p o n i W s z y m r y s u n k i e m. U p e w n i ć s i ę p r z e d r o z p o c z ę c i e m m o n t a W u c z y e l e m e n t y s ą k o m p l e t n e. E l e m e n t y m o n t a W o w e h u 6 t a w k i o z n a c z o n o l i t e r a m i z p o d a n i e m i c h i l o 6 c i : 2

3 1 ) M o n t a W r o z po c z ą ć o d z ł o W e n i a g ł ó w n e j r a m y : n a j p i e r w p o ł ą c z y ć e l e m e n t y g ó r n e j r a m y : C i D z a p o m o c ą 6 r u b y W i p o d k ł a de k I I. I 2 ) N a s t ę p n i e d o k r ę c i ć d o n i e j p r a w e i l e w e c z ę 6 c i n ó g p r z e d n i c h A i t y l n y c h B z a p o m o c ą 6 r u b P i n a k r ę t e k z p o d k ł a d k a m i i k o ł p a k a mz i, I I, II. 3 ) Z a m o c o w a ć d o p r a w e j i l e w e j n o g i p o p r z e c z k i r o z p i e r a j ą c e E u W y w a j ą c 6 rt ui b n a k r ę t e k z 4 ) W d a l s z e j k o l e j n o 6 c i z ł o W y ć z d w ó c h c z ę 6 c i F i G p o p r z e c z k ę t y l n ą i z e s p o l i ć j ą z a p o m o c ą 6 r u b y S i n a k r ę t e k z p o d k ł a d k a m i k o ł p a k a m i Z, I I, II. 3

4 5 ) P r z y m o c o w a ć z m o n t o w a n ą u p r z e d n i o p o p r z e c z k ę t y l n ą F + G d o t y l n y c h n ó g r a m y z a p o m o c ą 6 r u b Q i n a k r ę t e k z p o d k ł a d k a m i i k o ł p a k a mz i, I I, II. 6 ) P o z a k o c z e n i u m o n t a W u r a m y g ł ó w n e j z e s p o l i ć: s i e d z i s k o w r a z z p o p r z e c z k a m i b o c z n y m i z a p o m o c ą 6 r u b R i n a k r ę t e k z p o d k ł a d k a m i i k o ł p a k a mz i, I I, II. 7 ) D o k r ę c i ć d r u g ą c z ę 6 ć p o p r z e c z k i b o c z n e j d o s i e d z i s k a z a p o m o c ą 6 r u b i Q n a k r ę t e k z 8 ) N a s t ę p n i e z a m o n t o w a ć d o w y s i ę g n i k ó w N s i e d z e n ie J z a p o m o c ą 6 r u b U i n a k r ę t e k z 9 ) N a z a c z e p y g ó r n e j r a m y n a ł o W y ć s p r ę W y n y m o c u j ą c e H. W y s i ę g n i k i z s i e d z i s k i e m p o d w i e s i ć d o r a m y g ł ó w n e j z a p o m o c ą d w ó c h m e t a l o w y c h s p r ę W y n H. 1 0 ) P r z y k r ę c i ć o b i e r a my d a s z k a K d o g ó r n e j c z ę 6 c i r a m y z a p o m o c ą 6 r u Ib V, p o d k ł a d e k I I I i n a k r ę t e k Z, I I, I. 1 1 ) O s t a t n i m e t a p e m j e s t m o n t a W d a s z k a d o r a m y g ł ó w n e j. P r o s z ę n a j p i e r w sn ua n ą ć r u r k i M w t u n e l e w p o k r y c i u d a s z k a O. N a s t ę p n i e p o ł ą c z y ć ( w s u n ą ć ) o b a e l e m e n t y r a m y d a skza M i L. 1 2 ) N a s i e d z i s k o i o p a r c i e n a ł o W y ć t k a n i n ę o b i c ik o. w ą 4

5 K o n s e r w a c j a R e g u l a r n a k o n s e r w a c j a p r z e d ł u W a t r w a ł o 6 ć m e b l i o g r o d o w y c h. P r z e d s e z o n e m d o k o n a ć o g l ę d z i n m e b l a p o d k ą t e m s p ó j n o 6 c i j e g o k o n s t r u k c j i o r a z s p r a w d z i ć s t o p i e d ok r ę c e n i a e l e m e n t ó w m o c u j ą c y c h. P o l a k i e r o w a n e p o w i e r z c h n i e m e b l i n a l e W y c h r o n i ć p r z e d z a r y s o w a n i e m i o b i c i e m. W p r z y p a d k u p o j a w i e n i e s i ę r d z y n a e l e m e n t a c h m e t a l o w y c h w t r a k c i e u W y t k o w a n i a, n a l e W y p o o c z y s z c z e n i u r d z y z a b e z p i e c z y ć p o w i e r z c h n i ę z a p o m o c ą s iilk o n u, f a r b y b ą d U l a k i e r u d o m e t a l u, p o u p r z e d n i m w y k o n a n i u p r ó b y n a m a ł o w i d o c z n e j c z ę 6 c i m e b l a. Z m e b l i p o k r y t y c h m a t e r i a ł e m j a k n a j c z ę 6 c i e j u s u w a ć k u r z i d r o b n e z a n i e c z y s z c z e n i a o d k u r z a c z e m. J e 6 l i n a c z ę 6 c i w y k o n a n e z m a t e r i a ł u z o s t a n i e w y l a n y j a k i n 6 bp ął d y U p o w s t a n i e z a b r u d z e n i e, n a l e W y u s u n ą ć p l a m ę w y k o n u j ą c r u c h y o d b r z e g ó w k u 6 r o d k o w i, a b y z a p o b i e c r o z s z e r z a n i u s i ę z a b r u d z e n i a. T k a n i n ę t a p i c e r k i c z y 6 c i ć w y ł ą c z n i e s p e c j a l n y m i d e t e r g e n t a m i p r z e z n a c z o n y m i d o t k a n i n. N a j p i e r w n a l e W y p r z e t e s t o w a ć d z i a łi ae n d e t e r g e n t u n a n i e w i d o c z n e j c z ę 6 c i t a p i c e r k i. U n i k a ć n a d m i e r n e g o z a w i l g o c e n i a t k a n i n y. Z a w s z e s t o s o w a ć j e d y n i e d o b r z e z n a n e 6 r o d k i c z y s z c z ą c e i p r z e s t r z e g a ć i n s t r u k c j i i c h p r o d u c e n t a. C z ę 6 c i m e t a l o w e i z t w o r z y w a s z t u c z n e g o m o W n a c z y 6 c i ć w i l g o t n ą 6 c i e r ez ck ą. W r a z i e k o n i e c z n o 6 c i m o W n a z a s t o s o w a ć c i e p ł y r o z c i e c z o n y ł a g o d n y 6 r o d e k m y j ą c y a n a s t ę p n i e w y t r z e ć p o w i e r z c h n i ę d o s u c h a. N i g d y n i e u W y w a ć m y j e k c i 6 n i e n i o w y c h, d r u c i a k ó w, w y b i e l a c z y, k w a s ó w l u b r o z p u s z c z a l n i k ó w d o c z y s z c z e n i a m e b l a! N i e d o p u s z c z a ć d o d ł u W s z e g o p o z o s t a w a n i a w o d y n a p o w i e r z c h n i m e b l i o g r o d o w y c h - r o z l a n ą w o d ę z e b r a ć z a p o m o c ą w i l g o t n e j 6 c i e r e c z k i. Z a w s z e z a l e c a s i ę z a b e z p i e c z e n i e m e b l a z a p o m o c ą o d p o w i e d n i e g o p o k r o w c a g d y n i e j e s t u W y t k o w a n y. P o z a k o c z e n i u u W y t k o w a n i a m e b l e m u s z ą z o s t a ć : w s t ę p n i e o c z y s z c z o n e a n a s t ę p n i e d e l i k a t n i e p r z e t a r t e c z y s t ą s u c h ą t k a n i n ą. N i e d o z w o l o n e j e s t p r z e c h o w y w a n i e z a w i l g o c o n y c h m e b l i. P o s e z o n i e m e b l e m u s z ą z o s t a ć p r z e n i e s i o n e z o g r o d u d o z a d a s z o n e g o, c z y s t e g o i s u c h e g o p o m i e s z c z e n i a. N a c z a s d e s z c z u o r a z s i l n e g o w i a t r u n a l e W y z d j ą ć i z a b e z p i e c z y ć p ł ó c i e n n y d a s z e k o r a z o b i c i e s i e d zhi u s6k ta a. w k ę o k r y ć o d p o w i e d n i m p o k r o w c e m. Z a s t r z e g a m y m o W l i w o 6 ć z m i a n t e c h n i c z n y c h w s t o s u n k u d o p o n i W s z e j i n s t r u k c j i, n a s k u t e k w p r o w a d z a n i a m o d y f i k a c j i s ł u W ą c y c h d o s k o n a l e n i u p r o d u k t u. F l o r a l a n d S p. z o. o. S p. k. u l. S t r u a s k a 2 8, S t a n i s ł a w ó w P i e r w s z y -1, 2065 N i e p o r t, P o l a n d w w w. f l o r a l a n d. p l w w w. m a s t r g r i l l p a r t y. p l J K S C 0 1 ( B ) 5

Ą ć ę ż ż Ż ć ć Ż ć ń ę ę Ż ń ż ęż ę ę Ę ż ż ĘŚ ę Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ż ż ń ę ęż ęż Ó ęź Ą ń ę Ś Ż ć ę Ą ę ż ę ż ć ę ę Ż ę ż ż ę ń ń ę Ą ż ę Ł Ą ę ż ę Ą ę ę Ę Ą ę ę ęć ż Ę ęż ż ę Ą Ę ę ę Ą ę ę Ą Ą Ż ć ć Ń

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

ć ą ą ą ż ą ż ć Ę ą ą ż ć ą ą ń ą ą ż ń ą ą ą ą ą ą ą ą ż ż ń ą ą ą ż ą ń Ś ą ą Ó ą Ęż ż ń Ś ń ń ń Ę ą ą Ó ń ą ą Ż ą ą Ó ą Ó ą Ż Ó Ó ą Ż ą ą Ó Ó ą ą Ś ą ą ń ń ą ą ą Ó ą Ż Ó ą Ę Ę Ł ą ą Ł Ą Ł Ł Ś ć ą Ś

Bardziej szczegółowo

ż ę ć ę ę ę ę ę ę ę ć Ż ę ę ę ż ę ę ę ę ę Ż ć ż ż ę ż Ę ć ę ż ę ęż ę ę ę ę ż ć ź Ł Ę ę ż Ę ć ę Ż ę ęż ę ę ę ę ż ć ź Ę Ł ę ę Ą ż Ę ż Ę ż Ę ż ę Ą Ą ę Ę ę ę Ż ź Ż Ż ż ć ź ź ę ż Ę ż Ę ę Ę Ę ć ż ę ć ż ć ź Ł

Bardziej szczegółowo

ż ż Ę Ę Ę Ó ś ó ę Ć ęż ś ę ę ó ś ę ó ę ę Ę ę ó ść Ę ęć Ż Ś ę ę ę ó ż ż ź ę ż ż ś ę Ó ę ę Ł ęż ś ę ę ó ś ę ż ó Ę ę ę ę ść Ę ę ę ę ęć ę ż ś ę ę ę ę ó ż ę Ł Ę ę ż Ę ęż ś ę ó ę ś ę ż ó ę ę ż ść ę ę ę ę ę ęć

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć Ó Ó Ó Ś Ź Ź Ó ż Ź Ź Ś Ś ż Ę ĘŚ ń ń ć Ś Ą Ę ż ć Ś ć ć Ć Ó Ó ć ć Ó ć Ó ć ć ń ć Ą Ó Ó Ó Ą Ć ń ń Ź Ó ń ć Ó ć ć ć ń ż ć ć Ć Ć ć ż ć Ź Ó ć ć ć ć Ó ć ĘŚ ń ń ż ć Ś ć Ą Ó ń ć ć Ś ć Ę Ć Ę Ó Ó ń ż ź Ó Ó Ś ń

Bardziej szczegółowo

Ó ź ę ę ś Ą Ą Ę Ę Ł ę ę ź Ę ę ę ś ś Ł ę ś ś ę Ą ź ę ś ś ś ś ę ś ę ę ź ę ę ś ę ś ę ę ś Ś ś ę ę ś ś ę ę ę ś ę ę ę ę ś ę ź Ł Ą Ę Ł ę ś ź ść ś ę ę ę ę ę ę ś ś ś ę ę ś ę ę ś ę ź Ć ŚĆ ć ś ś ć ę ś ś ę ś ś ź ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ę Ń ć Ź ź ĘŚ ÓŁ Ę Ę ń ń ź Ę ń Ż ć ć ń ń ń Ę ń Ę ń ń Ę ń Ę ń ń ć ć ń Ę Ą Ś ń Ę Ą Ł ź ć Ś ć ć ć Ź Ł Ś ć ć ć ć ć Ł ć ć ź ń ń ń ń ń ń ń ź ź ć ń ć ć ć ź Ł ń Ę ÓŁ ń ź ź ź ń ć ć ć ń ń ń Ą ń ń ń ń ń Ś Ę

Bardziej szczegółowo

Ś ź ć ź ć Ź ć ź ć Ą ć ć ć Ą ć ź ć ź ć Ś ć ć ć ć Ą Ą ć ć ć ć ć ć Ś ć Ź ć ć Ą ć ó ń ć ć ó ć ó ń ć ć ć ó ó ń ć ó Śń ó ó ć ó ó ó ó ć ó ń ó ó ó ó Ą ć ź ó ó ó ń ó ó ń ó ó ó ź ó ó ó ó Ść ć Ą ź ć ć ć ć Ś Ą ć ć

Bardziej szczegółowo

Ę ę ę ę ę Ó Ę ę ż ę ż ę ż ę ż Ę ę ż ę ę ę Ś ź Ó ż Ę ę Ź Ę ż ż Ę ć Ę ź ę ź ż ę Ó ę ż ę ę Ę ę Ę ź ż Ę Ó ę Ś Ę ę ę ęż ęż ę Ó ż ż Ó ę ę ż ęż ęż ż ę Ę ę ź ę ż Ę Ę ę Ś ż ź Ś ż ę ż Ę ęę ź ż ź Ó ż ę ż Ś Ź Ę ż

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ń Ó Ł Ę Ó Ó Ę ĘŚ Ó ÓŚ Ó Ę Ć Ó Ć Ę Ł Ó Ę Ć Ś Ż Ś Ś Ó Ó Ś Ń Ś Ó Ę Ę Ż Ć Ś Ó Ę Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ś Ę Ę Ł Ć Ć Ś Ó Ę Ź Ę Ż Ź Ś Ź Ę Ę Ę Ó Ó Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ę Ę Ć Ę Ć Ł Ź Ę Ę Ś Ń Ę Ć Ź Ó Ź Ó Ó Ę Ć Ć Ć Ź Ę Ę Ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ł ĘŁ ą ą ą ą ż Ę ć ą ó ą ę ą ą ź ę ż ó ą ć ą ą ą ć ż ó ó ó Ń ńą ą ę ą Ń ę ż ą ó ą ą ą ą ą ą ą ó ęż ęż ę ą ą ę ą ą ę ż ą ż ĘŚ ź ę ą ż ą ó ą ą ó ą ę Ą ą ż ń ęż ęż ń ę ó ć ż ą ń ń ż ń ó ć ą ą ó ó ę ń

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

WAŻNE, ZAPOZNAĆ SIĘ UWAŻNIE Z INSTRUKCJĄ! ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ!

WAŻNE, ZAPOZNAĆ SIĘ UWAŻNIE Z INSTRUKCJĄ! ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ! HUŚTAWKA OGRODOWA 2-osobowa typ: JKSC04 INSTRUKCJA MONTAŻU I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup mebli ogrodowych! WAŻNE, ZAPOZNAĆ SIĘ UWAŻNIE Z INSTRUKCJĄ! ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

ü E E ść ś* ść H H ż j H ę ę F j E Ś ś E E ę ę jś E- Jś j Żj Ś ż ą Mą j j D ś j żj D D ą ą ę jż j ą ś j : ü Hü ą ś j ę ą j żj ę j ją D j ją ś EÓD JEDYY IY ÓY EÓD EYYJY DUŚĆ DI IE EDU EÓD IY EYY E IE IY

Bardziej szczegółowo

Ź Ę ą ć Ź Ź Ń ą ą Ź ą ę ę Ę Ń Ć ą Ę Ę ą Ć Ń ę Ń ę ę ą Ś ę ę ę Ę ę ą Ś Ę ę ą Ś ą Ź ą ę ą ę ą Ź Ś ę ą ą ę ę ęź ęź Ś Ę Ś Ć ą Ź Ś Ś ę ę Ź ę ą ą Ź ę Ź ą ą ą ą ę ę ę Ź ę Ź Ę ę Ś ź Ś Ę Ć ę Ź Ź ą Ń Ś ąą Ś Ź Ę

Bardziej szczegółowo

ą ą ą ą ż ż ć ó ą ć ą ą ć ń ż ć ó ó ą ó ą ą ą ę ż ń ó ą ą ą ą ń ą ą ą ń ź ęż ż ą ą ń ą ń ż Ć Ś Ź Ź ż ęż ęż ó ń ó ó ć ź ż ą ą ę ó ó ż ó ó ą ą ę ó ó Ó ż ę ó Ćó ą ż ć ą ę ż ó ą ę ć ó ć ó ć Ź ę ą ą ę ó ż ą

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ś ą Źą Ó Ż ŁŃĄ ś ą ś ą ą ż ó ń ą ż ś ś ć ą ś ą ś ć ż ść ó ś ó ą ó ą ń ą ę ą ę ż ń ą ś ó ś ą ą ą ś ś ń ą Ę ą ą ś ś ą ń ó ż ść ęż ęś ś śą ęś ś ą ą ś ż ź ś Ęść ż Ś ń ń ą Ź Ęó ę ó Żą Ń Ń ń ś ż ż ń ó ś

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Z Z Z ] P D U W Z \ F K Z V W D Q F \ S O )(5,(=,02:( ZZZ]PDUWZ\FKZVWDQF\SO '1,6.83,(1,$'/$0à2'=,( < Ä&20$0&=

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Ż ć Ó Ś Ó ć Ę Ó Ś ź Ż Ż Ó Ż ź Ó ÓŚ Ć Ó ź Ó ź Ó Ź ć Ę Ó Ś Ż Ó Ó Ń Ą ź ź Ź Ś Ą Ą Ś Ą Ś ć ć ź ź Ó Ó Ę Ź Ą Ź Ę ĘŚ ć ź Ę Ę ź Ę ć Ś Ś Ę Ż Ż ć Ść ć ć Ń Ż Ś ć Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ą Ę Ę Ę Ą Ż Ż Ż Ź Ż ć Ś Ż Ż Ż Ż Ż ć Ś

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

ń Ę Ę Ę Ę ń ń Ś ź Ę ś ś Ę Ś Ą Ę Ę Ę Ę Ż Ę Ę ść Ą Ł Ę Ć ć Ś Ę Ę ś Ę Ż Ś Ę Ę ń Ż Ę Ć ź ć Ł ś Ę ś Ż ś Ś ś Ę ć Ł ś Ż ŚĆ Ę ń ŚĆ ść ś ś ń ś Ś ś ś Ęś Ę ć ś ść ń ń Ć ś Ą ń ć Ą Ś ń ś ś ć ć ś źć ć ź ś ń Ę ś Ę ć

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Ą Ł ń Ł ś ś Ą ś Ę Ś ś ź Ę ń Ę Ę ń ź Ę ź ś ń ś ś Ś ś ń Ó Ó ś ś ś Ę ś ń Ę Ó Ę ś ś Ą Ź Ę ń ś ś Ó ść ś ś ń Ę Ł Ą ź Ę ś Ś ś Ą Ą Ó ń ś ś Ę Ź ń Ę Ó Ę Ź ź ś ś ś śń ś ń Ó Ł Ł Ą ś ś Ę ś Ę Ę Ó ś ś Ę Ł ń Ó ś ś Ę Ó

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ź Ó Ą Ż Ó ń ń ć ć ĘŚ Ś ŚĆ Ę ć ć ć ć Ś Ź ń ź ŚĆ ń Ś ź ć ć Ó ć ć ź ć ć ć ń ń Ł ć ź ć ń Ś ć ć ć Ł Ę Ś Ł Ę Ł ć ń ć Ś ź Ć Ś Ś ć ź Ó ź ć ć Ś ń ź Ś ź Ó Ś Ó Ś Ś ń Ś Ś ć ć ń ć ć Ż Ś ć ń ń Ł Ł ń ć ź ć ć Ó ć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę Ó

ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę Ó ć ń ó ą ś ą ą ż ó ó ą ż ó ś ą ś ą ś ć ż ść ó ó ą ó ą ń ą ę ą ę ż ń ą ó ś ą ą ą ń ó ą ą ą ś ą ó ż ś ęż ęś ś ń ą ęś ś ą ą ś ż ś Ę ę ń Ż ą ż ń ą ą ą ę ą ę ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę

Bardziej szczegółowo

Ś ś Ł ń ń ś ś Ś ś Ę ę ś ę ś ĘŚ ś Ęś ę ĘŚĆ ĘŚ Ęś ĘŚ ĘŚ ę ĘŚĆ ĘŚĆ ĘŚĆ ĘŚĆ Ęś ĘŚĆ ĘŚ ĘŚĆ ń ĘŚĆ ĘŚ ĘŚĆ ę ĘŚ ś Ęś ń ś ś ś ę ź ę ś ę ś Ź ń ę ń ś ń ń ę ń ń ń ń Ę ś ń ęś ń ń ń ę ń Ż ś ń ń ę ń ś ń ń ń ę ś ń ś Ż

Bardziej szczegółowo

ć Ż ć ć Ż ć ć ć Ż ć ć ć ć ć Ź ć Ę ć ć Ń Ą ć ć ć Ź Ź Ź ć Ź Ź ć ć ć Ń ć Ł Ę Ł Ę Ę ć Ł ć ć Ą Ę Ę Ę Ł Ę Ś Ę Ł Ł Ś Ł Ę Ę ź Ę Ł Ę Ł Ę Ś Ę ź Ł Ż Ż Ś Ł Ę Ę ĄĘ Ę Ę Ę Ł Ś Ś ć Ę Ś Ś ć ź Ę Ż ć Ę Ę Ę ć ć ć ć Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo