Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11"

Transkrypt

1 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n a j e d n o s t k o w a n e t t o S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u A d a p t e r a u d i J a c k 3 5 s t e r e o n a 2 c z i n c z e s 2 2 A d a p t e r a u d i J a c k 1k 4 s t e r e o n a 3 5 j a c k s 2 3 A d a p t e r a u d i J a c k 1k 4 m o n o n a c z i n c 4 4 A k u m u l a t o r k i A A P o j e m n o n i e m n i e j n i m A h, n i k l o w o - w o d o r k o w a N I - M A k u m u l a t o r k i R 1 4 A k u m u l a t o r k i N i - M H R 1 4 p o j e m n o n i e m n i e j n i m A h, n a p i c i e 1, 2 V B a t e r i a ( a k u m u l a t o r e k ) d o b a t e r i i 2 C B a t e r i a l i t o w a p o j m n o n i e m n i e j n i m A h 2 C 3 7 B a t e r i a 1 1 B a t e r i e e l k a i c z n e p o j e m n o n i e m n i e j n i 3 0 m A h L B a t e r i a 9 V B a t e r i e a l k a l i c z n e d o z a s t o s o w a p r o f e s j o n a l n y c h, b e z d o d a t k n i e z a w o d n e w t e m p e r a t u r z e o d d o 5 5 s t o p B a t e r i a A A 1, 5 V B a t e r i e a l k a i c z n e d o z a s t s o w a p r o f e s j i o n a l n y c h, p o j e m n o n i e m m A h B a t e r i a A A A 1, 5 V B a t e r i e a l k a i c z n e d o z a s t s o w a p r o f e s j i o n a l n y c h, p o j e m n o n i e m m A h B a t e r i a C R B a t e r i a l i t o w a, n a p i c i e 3 V, p o j e m n o n i e m n i e j n i B a t e r i a R 2 M o c n e b a t e r i e a l k a i c z n e p o j e m n o n i e m n i e j n i C y n a z t o p i k i e 1 5 \ C y n a z t o p i k i e 3 \ C z u j n i k z m i e r z c h Z s o n d» z e w n e t r z n» D r u t o p o r o w y r e d n i c a 0 6 m m, 3, 5 o h 4 0 m b 2 3p 1 7 G n i a z d a d o p r z e d ł u a c z y N a t y n k o w e z k l a p k», w o d o s z c z e l n e z u z i e m i e n i e m i p r z e k r o j e m p r z e w o d u 1-2 x 2, 5 m m o d s t p o t w o r ó w 6 0 x 6 0 m m, w y m i a r y k o ł n i e r z a 7 5 x 7 5 m m 1 6 A n i e b i e s k i e G n i a z d a n a t y n k o w e I P 4 4 z k l a p k» i b o l c e m o c h r o n y m p o j e d y n c z e G n i a z d a n a t y n k o w e V I P 4 4 z k l a p k» i b o l c e m o c h r o n y m p o d w ó j G n i a z d a n a t y n k o w e V 5 p i 1 6 A 3 Strona 1 z 11

2 2 1 G n i a z d a n a t y n k o w e V 5 p i 3 2 A G n i a z d a n a t y n k o w e V 5 p i 6 3 A G n i a z d a n a t y n k o w e V 5 p i A G n i a z d a n a t y n k o w e V I P 4 4 z k l a p k» i b o l c e m o c h r o n y m p o j e d y n c z e, s r G n i a z d a p o d t y n k o w e p o j e d y n c z e N a V z k l a p k» z u z i e m i e n i e m b 5 G n i a z d o a n t e n o w e m e t a l o w e, G n i a z d o t e l e w i z y j n e, s ł u y d o p o d ł» 2 6 G n i a z d o a n t e n o w e m e t a l o w e o d b i o r n i k a t e l e w i z y j n e g ok r a d i o w e g o r a d i o w e g o d o i n s t a l a c j i a n t e n o w e j i j e j 1 0 e l e m e n t ó w - g n i a z d a, w z m a c n i a c z a, r o z g a ł n i k ó w W e r s j a w k r c a n a S t o s o w a n y d o p r z e w o d ó w k o n c e n t r y c z n y c h R G 5 9 i R G n i a z d o a n t e n o w e p r o s t e g r e c k i e, G n i a z d o t e l e w i z y j n e, s ł u y d o p o d o d b i o r n i k a t e l e w i z y j n e g ok r a d i o w e g o r a d i o w e g o d o i n s t a l a c j i a n t e n o w e j i j e j 2 7 G n i a z d o a n t e n o w e p r o s t e g r e c k i e e l e m e n t ó w - g n i a z d a, w z m a c n i a c z a, r o z g a ł n i k ó w W e r s j a w k r c a n a 1 0 S t o s o w a n y d o p r z e w o d ó w k o n c e n t r y c z n y c h R G 5 9 i R G 6 r u b k a n a p r z y k r c e n i e y ł y r e d n i c a k a b l a 7 m m K o l o r 2 8 G n i a z d o e l e k t r y c z 2 P Z P r z e n o n e n a k a b G n i a z d o g u m o w e p r z e n o n e 1 6 A 1 6 Ak V, g u m o w e, r o z b i e r a l n e z m o l i w o c i» p o d ł a c z e n i a k a b l a 3 x 2, 5 m m G n i a z d o n a b e z p i e c z n i k r u r k o N a p r z e w ó d z a m y k a n e o k r a g ł e G n i a z d o t e l e f o n i c z n e t y p u k e y s t o n e n a t y n k o z e w n t r z n e p o j e d y n c z e W k o m p l e c i e z o b u d o w» K a b e l B N C - B N C 3, 0 M y ł a i o p l o t w y k o n a n a z m i K a b e l t e l e f o n i c z K A T 6 z e w n t r z n y 5 0 m b 2 3p 3 4 K o m p l e t l a m p a m e t a l o h a l o g e n o w a W, 2 m w y s o k o c i, M a s a n i e m n i e j n i 5 k g, B r y z g o s z c z e l n a o p r a w a, R e g u l a c j a s t a t y w d o l a m p y m e t a l o h a l o g e n o w e j 2 m, o p r a w a p o c h y l e n i a r e f l e k t o r a, O s ł o n a r e f l e k t o r a, T e l e s k o p o w e r a m i o r e g u l o w a n5e j s y m e t r y c z n a m e t a l o h a l o g e n o w a W w y s o k o c i, U c h w y t d o z w i n i c i a p r z e w o d u, P r z e w ó d o d ł 3 m 3 5 K o n d e n s a t o r d o o p r a w w i e t l ó w e 4, 5 u F K o n d e n s a t o r y M K P 2 5 μ F V A K o c ó w k a k a b l o w a g n i a z d o w a o k r» g ł a i z o l o w a n ar o z m i a r f i 4 z a k r e s 0, 5-1 m m K o c ó w k a k a b l o w a g n i a z d o w a o k r» g ł a i z o l o w a n ar o z m i a r f i 5 z a k r e s 1, 5-2, 5 m m K o c ó w k a k a b l o w a i z o l o w a n a r o z g a ł z i a j» R o z m i a r 2, 8 x 0, 5 z a k r e s 0, K o c ó w k a k a b l o w a i z o l o w a n a r o z g a ł z i a j» R o z m i a r 6, 3 x 0, 8 z a k r e s 1, 5-2, K o c ó w k a k a b l o w a i z o l o w a n a r o z g a ł z i a j» R o z m i a r 6, 3 x 0, 8 z a k r e s 4-6 m K o c ó w k a k a b l o w a n a s u w a n a i z o l o w a n a m s k a R o z m i a r 2, 8 x 0, 5 z a k r e s 0, 5-1 m m K o c ó w k a k a b l o w a n a s u w a n a i z o l o w a n a m s k a R o z m i a r 4, 8 x 0, 8 z a k r e s 1, 5-2, 5 m m K o c ó w k a k a b l o w a n a s u w a n a i z o l o w a n a m s k a R o z m i a r 6, 3 x 0, 8 z a k r e s 0, 5-1, 0 m m Strona 2 z 11

3 4 5 K o c ó w k a k a b l o w a n a s u w a n a i z o l o w a n a m s k a R o z m i a r 6, 3 x 0, 8 z a k r e s 4-6 m m K o c ó w k a k a b l o w a n a s u w a n a i z o l o w a n a m s k a R o z m i a r 6, 3 x 0, 8 z a k r e s 1, 5-2, 5 m m K o c ó w k a k a b l o w a n a s u w a n a i z o l o w a n a e s k a R o z m i a r 2, 8 x 0, 5 z a k r e s 0, 5-1 m m K o c ó w k a k a b l o w a n a s u w a n a i z o l o w a n a e s k a R o z m i a r 4, 8 x 0, 8 z a k r e s 1, 5-2, 5 m m K o c ó w k a k a b l o w a n a s u w a n a i z o l o w a n a e s k a R o z m i a r 6, 3 x 0, 8 z a k r e s 0, 5-1, 0 m m K o c ó w k a k a b l o w a n a s u w a n a i z o l o w a n a e s k a R o z m i a r 6, 3 x 0, 8 z a k r e s 4-6 m m K o c ó w k a k a b l o w a n a s u w a n a i z o l o w a n a e s k a R o z m i a r 6, 3 x 0, 8 z a k r e s 1, 5-2, 5 m m K o c ó w k a k a b l o w a a m s k a R o z m i a r 6, 3 x 0, 8 z a k r e s 4-6 m K o c ó w k a k a b l o w a a e s k R o z m i a r 6, 3 x 0, 8 z a k r e s 4-6 m K o c ó w k a k a b l o w a o c z k o w a i z o l o w a n a M 3 z a k r e s 0, K o c ó w k a k a b l o w a o c z k o w a i z o l o w a n a M 4 z a k r e s 1, K o c ó w k a k a b l o w a o c z k o w a i z o l o w a n a M 5 z a k r e s 1, K o c ó w k a k a b l o w a o c z k o w a i z o l o w a n a M 5 z a k r e s K o c ó w k a k a b l o w a o c z k o w a i z o l o w a n a M 8 z a k r e s Z a k r e s 0, Z a k r e s 0, Z a k r e s Z a k r e s 1, Z a k r e s 2, Z a k r e s Z a k r e s Z a k r e s Z a k r e s Z a k r e s 0, Z a k r e s 0, Z a k r e s Z a k r e s 1, Z a k r e s 2, Strona 3 z 11

4 Załącznik nr 1 Z a k r e s Z a k r e s Z a k r e s K o c ó w k a k a b l o w a w t y k o w a o k r» g ł a i z o l o w a n a R o z m i a r f i 4 z a k r e s 0, 5-1 m m K o c ó w k a k a b l o w a w t y k o w a o k r» g ł a i z o l o w a n a R o z m i a r f i 5 z a k r e s 1, 5-2, 5 m m K o c ó w k a o c z k o w a m i e d z i a n a Z a c i s k m 5 p r z e k r ó j 4 m m K o c ó w k a o c z k o w a m i e d z i a n a Z a c i s k m 5 p r z e k r ó j 6 m m K o c ó w k a o c z k o w a m i e d z i a n a Z a c i s k m 5 p r z e k r ó j 1 0 m m K o c ó w k a o c z k o w a m i e d z i a n a Z a c i s k m 6 p r z e k r ó j 6 m m K o c ó w k a o c z k o w a m i e d z i a n a Z a c i s k m 6 p r z e k r ó j 1 0 m m K o c ó w k a o c z k o w a m i e d z i a n a Z a c i s k m 6 p r z e k r ó j 1 6 m m K o c ó w k a o c z k o w a m i e d z i a n a Z a c i s k m 8 p r z e k r ó j 1 0 m m K o c ó w k a o c z k o w a m i e d z i a n a Z a c i s k m 8 p r z e k r ó j 1 6 m m K o c ó w k a o c z k o w a m i e d z i a n a Z a c i s k m 1 0 p r z e k r ó j 1 0 m m K o c ó w k a o c z k o w a m i e d z i a n a Z a c i s k m 1 0 p r z e k r ó j 1 6 m m K o c ó w k a o c z k o w a m i e d z i a n a Z a c i s k m 1 0 p r z e k r ó j 2 5 m m K o c ó w k a R C A c i n c z M s k a L a m p a m e t a l o h a l o g e n o w a W D w u s t r o n n i e t r z o n k o w a n a ( t r z o n e k R X 7 s ), t e c h n o l o g i a c e r a m i c z n a, L a m p a m e t a l o h a l o g e n o w a Wk Nk S I w r a z z o p r a w» w y m i a r y m m W y k o c z e n i e b a k i p r z e z r o c z y s M o c z n a m i o n o w a W, t r z o n e k E 4 0 W y m i a r y d ł u g o c a ł k o w i t a 2 2 r e d n i c a 4 6 m m S k u t e c z n o w i e t l n a 8 0 l mk W S t r u m i e w i e t l n y 1 9 T e m p b a r w o w a L a m p ak o p r a w a k p l 2 x 3 6 W w i e t l ó w k a L a m p y z e s p o l o n e d o p r z y c z e p y L a m p y z e s p o l o n e d o p r z y c z e p y, l e d o w e, p r a c u j» c a z n a p i c i e m 1 2 V i 2 4 V 5 f u n k c j i l a m p y w i a t ł o p o z y c y j n e, w i a t ł o S T O P, w i a t ł o k i e r u n k u j a z d y t y l n e ( k i e r u n k o w s k a z ), w i a t ł o p r z e c i w m g i e l n ek w i a t ł o c o f a n i a, c z e r w o n y o d b l a s k 1 o k r» g ł y - o d p o r n e n a w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e i t e m p e r a t u r y o t o c z e n i a, - o d p o r n e n a w s t r z» s y - z a b e z p i e c z o n e p r z e d o d w r o t n» p o l a r y z a c j» K o m p l e t ( l e w a i p r a w a l a m p a ) z n a k r t k a m i i p o d k ł a d k a m i d o m o n t a u 9 4 L a t a r k a a k u m u l a t o r o w a s z p e r a c z L a t a r k a a k u m u l a t o r o w a s z p e r a c z, S i ł a w i a t ł a l m, z a s i g m, M c z a s w i e c e n i a 4 8 h, D w a t r y b y w i e c e n i a e n e r g o o s z c z d n y i p e ł n a m o c, Z a s i l a n i e a k u m u l a t o r o w e, R o d z a j ł a d o w a n i a V A C, 1 2 V D C, ( w z e s t a w i1e ł a d o w a r k a s i e c i o w a i s a m o c h o d o w a ) W y m a g a n y k r ó t k i c z a s ł a d o w a n i a ( d o 1 2 h ), W s t r z» s o o d p o r n a i w o d o o d p o r n a o b u d o w 9 5 L a t a r k a c z o ł o w a l e d o w Z d i o d» C r e e z a s i l a n a 3 1 Strona 4 z 11

5 9 6 L i s t w a z z a b e z p i e c z e n i e m p r z e p i e c i o w y M i n 5 g n i a z 2 L i s t w a z a s i l a j» c a n a p i g z f a z o w y m z w y s o k i e j j a k o c i p r z e w o d s i e c i o w y m z g o d n y m z n o r m» V D U r z» d z e n i e w y p o s a o n e w u k ł a d p r z e c i w p r z e p i c i o w y o c z a s i e r e a k c j i p o n i e j 1 n a n o s e k u n d y, z a b e z p i e c z e n i e 9 7 L i s t w a z a s i l a j» c a p r z e c i» e n i o w e V, p o d w i e t l o n y w y ł» c z n i k z e z i n t e g r o w a n y m 5 z a b e z p i e c z e n i e m a n t y z w a r c i o w y m 1 0 A, s y s t e m b l o k a d m e c h a n i c z n y c h c h r o n i» c y c h p r z e d m o l i w o c i» p o r a e n i a p r» d e m p r z y p r ó b i e k o n t a k t u z p r z e w o d e m 9 8 L i s t w y d o p r z e d ł u a c z y V z b o l 4 g n i a z d o w a L i s t w y k o m p u t e r o w e Z a w i e r a j c e 4-5 g n i a z d, z w y ł» c z n i k i e m o r a z z a b e z p i e c z e n i e m p r z e p i c c z a r n e, z d o ł u o d k r c a n e z a p o m o c» r u b k r z y o w y c h, z b e z p i e c z n i k i e m w y m i e n n y m 2 0 r ó d ł o z a s i l a n i a V, r ó d ł o w i a t ł a 2 x w i e t l ó w k a k o m p a k t o w a L U U N I L a m p a u n i w e r s a l n a 2 x 3 6 W b i a ł y, k l o s z p o l i w g l a n, k o l o r z i e l o n o s z a r y, o b u d o w a A B S, k o l o r z i e l o n o s z a r y, 3 s z t p r z e w ó d H 0 5 R N - F 2 X 1, k o l o r c z a r n y, o p o n a g u m a, w ł» c z n i k n i e, d ł u g o c i 1, 5 2 3p M, m o c o w a n i e d o s t a t y w u L U - S Ł a d o w a r k a d o b a t e r i i R 1 4 j e d n o c z e n i e N I - M H i N i - C d, n a m i Ł a d o w a r k a d o b a t e r i i R 1 4 a k u m u l a t o r k i z c z t e r e m a t r y b a m i ł a d o w a n i a ( ł» d o w a n i e, r o z ł a d o w y w a n i e, 2 r e d u k c j i e f e k t u p a m i c i o w e g o i d o ł a d o w u M e t a l o w a s k r z y n k a r o z d z i e l c I P 5 5 ( w y m x x M o d u ł a w a r y j n e g o z a i l a n i a d o w i e t l ó U n i w e r s a l n y d o e l e k t r o n i c z n y c h i m a g n e t y c z n y c h o d M o d u ł a w a r y j n e g o z a i l a n i a d o w i e t l ó U n i w e r s a l n y d o e l e k t r o n i c z n y c h i m a g n e t y c z n y c h o d 2 x M o d u ł y o w i e t l e n i a a w a r y j n e M o d u ł 2 x 3 6 W z b a t e r i» 3 g o d z N a g r z e w n i c a e l e k t r y c z n a 2 k W v S t o p i e o c h r o n y I P X 4, Z a b e z p i e c z e n i e p r z e d p r z e g r z a n i e m, z u c h u ł a t w i a j» c y m i p r z e n o s z e n i e, Z a s i l a n i e j e d n o f a z o w e k 5 0 Vk MH az s, a 1 n i e p r z e k r a c z a j» c a 5, N a k l e j k a u z i e m n i e n S y m b o l u z i e m n i e n i a w k o l o r z e u ł t y m, b l o c z e k n a k l e j e k z a w i e r j» c y n a k O p a s k i k a b l o w e 1 5 c m x 2, 5, 1 o p a k o w a n i e s z 2 0 o p a k 2 3p O p a s k i k a b l o w e ( z a c i s k o w 3 0 c m x 4, 8 c m c z a r n e, m o c n e, 1 o p a k o w a n i e s z 5 0 o p a k 2 3p O p r a w a k i e r u n k o w a c i e n n a O p r a w a a w a r y j n a - d z i a ł a j» c a w s y s t e m i e H k U A T d w u s t r o n n a t r y b j a s n a z d o s t p n y m i a k c e s o r i a m i d o m o c o w a n i a z p i k t o g r a m e m k i e r u n k o w y m, L E D d w u s t r o n n a, 4 C z a s p r a c y a w a r y j n e j 3 h M o n t a d o s u f i t u F u n k c j e o p r a w y o z n a c z e n i e d r ó g e w a k u a c y j n y c h i w y j a w a r y j n y O p r a w a a w a r y j n a - d z i a ł a j» c a w s y s t e m i e H k U A T j e d n o s t r o n n a O p r a w a k i e r u n k o w a c i e n n a L E D p r a c y j a s n a z d o s t p n y m i a k c e s o r i a m i d o m o c o w a n i a z p i k t o g r a m e m j e d n o s t r o n n a, 4 k i e r u n k o w y m, C z a s p r a c y a w a r y j n e j 3 h M o n t a d o s u f i t u F u n k c j e o p r a w y o z n a c z e n i e d r ó g e w a k u a c y j n y c h i w y j a w a r y j O p r a w a m e t a l o h a l o g e n o w a w r a z l a m p» m e t a l o h a l o g e n o w» M o c W, t r z o n e k E 4 0, I P O p r a w k a c e r a m i c z n a d o a r ó w e g w i n t E P e s z e l F i 1 0 k o l o r s z a r y, t e r m o o d p 5 0 m b 2 3p Strona 5 z 11

6 1 1 5 P e s z e l F i 2 5 k o l o r s z a r y, t e r m o o d p 5 0 m b 2 3p P ł y n d o c z y s z c z e n i a o p t I z o p r o p a n o l, o p a k o w a n i e o p o j e m n o c i 1 3 s z t u k 2 3p P r o n e p o w i e t r z e P o j e m n o M L P r o g r a m a t o r c z a s o w y 1 k a n a ł o w y Z e g a r a s t r o n i o m i c z n y 1 P 1 6 A m o n t a n a s z y n i e 3 5 m m z f u n k c j» w e j s t e r u j» c e g o z e w n t r z n e g P r o g r a m a t o r c z a s o w y 1 k a n a ł o w y T y g o d n i o w y 1 P 1 6 A m o n t a n a s z y n i e 3 5 m m z f u n k c j» w e j c i a s t e r u j» z e w n t r z n e g o P r z e d ł u r z a c z l i s t w o w B i a ł y 4 g n i a z d o w y p r z e w ó d 2 m P r z e d ł u a c z b b n o w y 5 0 m 3 x 1, 5 m m 2 N a z w i j a n y m b b n i e z m e t a l o w y m s t o j a k i e P r z e d ł u a c z s i ł o w y b u d o w l a n y m 5 x A B b n o w y, z a s i l a n i e V 3 2 A ( 5 - p i n ), w y j c i e 1 x 3 2 A ( 5 - p i n ) 2 x V P r z e d ł u a c z z p r z e w o d a m i 3 x 2, 5 P p r z e d ł u a c z z p r z e w o d a m i 3 x 2 5, g i t k i o r e d n i c y m a k s y m a l n e j 5 O d p o r n o n a w a r u n k i a t m o s f e r y c z n e m o l i w e s t o s o w a n i e w e w n» t r z i n a 4 z e w n» t r z, o d p o r n y n a o z o n, p r o m i e n i o w a n i e U V, w i l g o t n o i s ł o n P r z e j c i ó w k a V z e u r o n a p o l s k i e P r z e j c i ó w k a V z e u r o n a p o l ( d o s ł u p k ó w p r» d o w y c h n a p o m o s t a c I P 5 5 ) P r z e k a n i k 1 2 V D C 8 0 A P r z e k a n i k k o l e j n o c i i z a n i k 2 P V A C E M R 4 F P r z e k a n i k p o d n a p i c i o w Z - u rk P r z e ł» c z n i k i n s t a l a c y j n y v c z a r n y p r z e ł a c z n i 3 p o z y c y j n y n a s z y n e P r z e ł» c z n i k k l a w i s z o w C z e r w o n y 2 p o z y c y j n y 4 p i n o w y > 8 A P r z e ł» c z n i k k l a w i s z o w C z e r w o n y 2 p o z y c y j n y 4 p i n o w y > 8 A v p o d w i e t l a n y 2 5 m m x 3 2 m P r z e ł» c z n i k k l a w i s z o w y p o d w ó j C z e r w o n y 2 p o z y c y j n e s t a b i l n e 4 p i n o w e > 8 A P r z e w ó d 1 x 4 m m 2 l i n k a z i e l o n o - ó ł 2 0 m b 2 3p P r z e w ó d 1 x 6 m m 2 l i n k a c z e r w o n y 2 0 m b 2 3p P r z e w ó d 1 x 6 m m 2 l i n k a n i e b i e s 2 0 m b 2 3p P r z e w ó d 1 x 6 m m 2 l i n k a z i e l o n o - ó ł 2 0 m b 2 3p P r z e w ó d 1 x 1 0 m m 2 l i n k a z i e l o n o - ó ł 1 0 m b 2 3p P r z e w ó d 1 x 1 0 m m 2 l i n k a c z e r w o n y 1 0 m b 2 3p P r z e w ó d 1 x 4 m m 2 l i n k a c z e r w o n y 2 0 m b 2 3p P r z e w ó d 1 x 4 m m 2 l i n k a n i e b i e s k 2 0 m b 2 3p P r z e w ó d Y D Y o 4 5 0k V 3 x 1 5, P r z e w o d y o y ł a c h m i e d z i a n P r z e w ó d e l e k t r y c z n y Y D Y 3 X 1, 5 j e d n o d r u t o w y c h o i z o l a c j i i p o w ł o c e p o l w i n i t o w e j p ł a s k i e ( p ), N a p i c i e z n a m i o n o w e 4 5 0k V, N o r m a P N - 8 7k E , D o p u s z c z a l n a t e m p e r a t u r a m b 2 3p p r a c y > P r z e w ó d e l e k t r y c z n y Y D Y 3 X 2, 5 p r z e w ó d Y D Y o 4 5 0k V 3 x 2 5, P r z e w o d y o y ł a m i e d z i a n y c h, j e d n o d r u t o w y c h o i z o l a c j i i p o w ł o c e p o l w i n i t o w e j p ł a s k i e ( p ), N a p i c i e z n a m i o n o w e 4 5 0k V, N o r m a P N - 8 7k E , D o p u s z c z a l n a m b 2 3p t e m p e r a t u r a p r a c y P r z e w ó d m i k r o f o n o w y d w u y ł o w y, e k r a n o w a n y M Y 2 0 6, t y p u K l o t z l u b r ó w n o w a n y m b 2 3p Strona 6 z 11

7 1 4 3 P r z e w ó d o k r» g ł y 3 x 2 5 m m 2 l i n k a m b 2 3p P r z e w ó d o k r» g ł y 3 x 1 5 m m 2 l i n k a 5 0 m b 2 3p P r z e w ó d s k r t k a z e w n t r z n a K A T K A T 6, 4 p a r m b 2 3p p r z e w ó d w g u m i e O P D 3 x 2, k m b 2 3p p r z e w ó d w g u m i e O P D 3 x 1, k m b 2 3p P u s z k a i n s t a l a c y j n a n a t y n k o H e r m e t y c z n a k w a d r a t o w a 1 5 c m x 1 5 c m ( w y m p r z y b l i o n y ) R a d i o w y n a d a j n i k m o d u ł o w y 4 k a n a ł o w y R a d i o w y o d b i o r n i k m o d u ł o w y 2 k a n a ł o w y N a d a j n i k r a d i o w y ( p i l o t ) 4 - p r z y c i s k o w y, z d a l n e s t e r o w a n i e o d b i o r n i k a m i s y s t e m u, m o l i w o n i e z a l e n e g o s t e r o w a n i a 4 o d b i o r n i k a m i, d u y z a s i g d z i a ł a n i a ( d o m ), z a s i l a n i e b a t e r y j n e, n o w o c z e s n y d e s i g n, d o ł» c z o n y 1 p r a k t y c z n y ł a c u s z e k z k ó ł k i e m, m o l i w o j e d n o c z e s n e g o, z a ł» c z e n i ak w y ł» c z e n i a d o w o l n e j i l o c i o d b i o r n i k ó w s y s t e m u, m o l i w o z w i k s z e n i a z a s i g u d z i a ł a n i a p o p r z e z z a s t o s o w a n i e r e t r a n s m i t e r a R T N W s p ó ł p r a c a z n a d a j n i k a m i b e z p r z e w o d o w e g o s y s t e m u s t e r o w a n i a o d b i o r n i k r a d i o w y 2 - k a n a ł o w y d o m o n t a u w r o z d z i e l n i c y n a s z y n i e T H 3 5, 5 t r y b ó w p r a c y z a ł» c z e n i e, w y ł» c z e n i e, t r y b m o n o s t a b i l n y, b i s t a b i l n y, c z a s o w y ( o p ó n i o n e w y ł» c z e n i e ), 2 w y j c i a p r z e k a n i k o w e 8 A ( s t y k p r z e ł» c z n y ), d u y z a s i g d z i a ł a n i a ( d o m ), s y g n a l i z a c j a o p t y c z n a z a s i l a n i a i d z i a ł a n i a 2 p r z e k a n i k ó w, m o l i w o i n t e g r a c j i z p r z e w o d o w y m i s y s t e m a m i s t e r o w a n i a ( n a p r z y k ł a d a u t o m a t y k a b u d y n k o w a p r z e k a n i k i b i s t a b i l n e i i n n e u r z» d z e n i a z a i n s t a l o w a n e w r o z d z i e l n i c y ), m o l i w o p o d ł» c z e n i a z e w n t r z n e j a n t e n y A N T - 0 1, m o n t o w a n e j n a z e w n» t r z r o z d z i e l n i c y, m o l i w o z w i k s z e n i a z a s i g u d z i a ł a n i a p o p r z e z z a s t o s o w a n i e r e t r a n s m i t e r a R T N R o z ł» c z n i k b e z p i e c z n i k o w 3 2 A x 3 p o d s t a w a z w t y k a m R o z ł» c z n i k b e z p i e c z n i k o w 5 0 A x 3 p o d s t a w a z w t y k a m R u r k i t e r m o k u r c z l i D ł u g o j e d n e j s z t u k i 1 m r ó n e r e d n i c e i S t a r t e r y s 1 D o w i e t l ó w e k 3 6 W S t a r t e r y D o w i e t l ó w e k 1 8 W S t a t e c z n i k d o l a m p m e t a l o h a l o g e n o w a e j w d o l a m p y o m o c y w t y p u T h o r n l u b r ó w n o w a n y s t a t e c z n i k d o l a m p m e t a l o h a l o g e n o w y W S t a t e c z n i k d o w i e t l ó w 2 x 3 6 W m a g n e t y c z n y S t a t e c z n i k d o w i e t l ó w 2 x 3 6 W e l e k t r o n i c z n S t a t e c z n i k d o w i e t l ó w W V A C e l e k t r o n i c z S t a t e c z n i k d o w i e t l ó w 2 x 1 8 W V A C e l e k t r o n i c z n S t a t e c z n i k d o w i e t l ó w 3 5 W 0, 5 3 A e l e k t r o n i c z S t a t e c z n i k m a g n e t y c z n y M H W S t y c z n i k X z - S C H 2 3 0k m o n t a n a s z y n i e S t y c z n i k X z - S C H 2 3 0k m o n t a n a s z y n i e S t y c z n i k 6 3 A 1 Strona 7 z 11

8 1 6 7 S t y c z n i k A S K W A C V m o n t a n a s z y n i e S t y c z n i k m o d u ł o w y 2 4 A 4 p a r y s t y k ó w N O z a s i l a n i e S t y c z n i k m o d u ł o w y S t y c z n i k m o d u ł o w y 1 p a r a s t y k ó w N O S z y b k o z ł» c z e U Y s z O p a k o w a n i e z a w i e r j a c e s z t u k z ł» c z e k U 1 o p a k 2 3p w i e t l ó w k a w i e t l ó w k a k o m p a k t o w a d w u p i n o w a G Wk ( L M ) d ł u g o w i e t l ó w k a w i e t l ó w k a k o m p a k t o w a d w u p i n o w a G Wk ( L M ) d ł u g o w i e t l ó w k a 1 4 W T L Wk w i e t l ó w k a 1 4 Wk G w i n t G 1 3 b a r w a b i a ł a z i m w i e t l ó w k a 1 8 Wk G w i n t G 1 3 b a r w a b i a ł a z i m w i e t l ó w k a 2 4 Wk G w i n t 2 G 7 d ł u g o m m w i e t l ó w k a 2 6 Wk G w i n t G 2 4 Q w i e t l ó w k a 3 6 Wk G w i n t G 1 3 b a r w a b i a ł a z i m w i e t l ó w k a 5 4 W T L Wk w i e t l ó w k a 5 5 W T C - L P L - L 5 5 W 4 pk w i e t l ó w k a 5 8 Wk G w i n t G c m w i e t l ó w k a 8 Wk 3 3 F 8 T 5k K L u m e n w i e t l ó w k a k o m p a k t o w a 3 6 W P a s u j» c a d o l a m p y " A c a r l a m p a u n i w e r s a l w i e t l ó w k T 5 8 W w i e t l ó w k T L D 2 6 m m 3 6 Wk w i e t l ó w k i 1 8 W P L - L 1 8 wk w i e t l ó w k i 1 8 W T C - D P L C 1 8 W 4 pk w i e t l ó w k i 1 8 W T C - D P L C 1 8 W 2 pk w i e t l ó w k i 1 8 W 1 8 wk 8 4 0k 4 P w i e t l ó w k i 1 8 W 6 0 c m w i a t ł o z i m n e b i a ł e w i e t l ó w k i 1 8 W 6 0 c m w i a t ł o c i e p ł e w i e t l ó w k i 2 6 W T C - D P L C 2 6 W 4 pk w i e t l ó w k i 2 6 W T C - D P L C 2 6 W 2 pk w i e t l ó w k i 3 6 W c m w i a t ł o z i m n e b i a 8 0 N a z w a P L 1 8 Wk 6 0 c m b 2 z w y k ł a ( r o z p r y s k o w a ), M o c 1 8 W W y m i a w i e t l ó w k i d o l a m p o w a d o b ó j c z y c h w i e t l ó w k i d ł u g o o p r a w y b e z b o l c ó w m m, d ł u g o o p r a w y r a z e m z b o l c a m i m m, g r u b o w i e t l ó w k i m m, r o z s t a w b o l c ó w w i e t l ó w k i T 5 8 Wk K L a m p y e w a k u a c y j n e T a m a i z o l a c y j n a C z a r n a T a m a o d b l a s k o w a s a m o p r z y l e p n a 5 0 M b s z e r 5 c m b i a ł o c z e r w o n a T a m a o d b l a s k o w a s a m o p r z y l e p n a 5 0 M b s z e r 5 c m u ł t o c z a r n a 1 Strona 8 z 11

9 2 0 0 T a m y i z o l a c y j n e P V C 1 9 m m \ 2 5 m m s a m o g a s n» c e d o b r z e p r z y l e p n e w 9 k o l o r a c h z e s t a w 1 5 o p a k 2 3p T r a n s f o r m a t o r V I D E O T R - 1 B W T Y K B N C T R - 1 B p r z e z n a c z o n y j e s t d o p r z e s y ł u s y g n a ł u w i z y j n e g o z j e d n e g o r ó d ł a z a p o m o c» s k r t k i k o m p u t e r o w e j P o s i a d a w t y k B N C o r a z z a c i s k i k a b l o w e d o 2 0 s k r t k i T r ó j n i k r o z g a ł n y g u m o w y 1 6 A, 2 P Z W e j c i e 3 G 2, 5 H 0 7 R N - F, W y j c i a 3 s z t 2 P F Z B O L C E M, I U k ł a d z a p ł o n o w y d o l a m p m e t a l o h a l o g e n o w y c h d o l a m p y o m o c y w t y p u T h o r n l u b r ó w n o w a U k ł a d z a p ł o n o w y d o l a m p M H U k ł a d z a p ł o n o w y d o l a m p s o d o w y c h W W k ł a d m e t a l o h a l o g e n o w y H Q I B T Wk D E W k ł a d a r n i k W H Q I T S W Dk S W k ł a d a r n i k W H C I - T S W N D L P B W k ł a d a r n i k W H I T C D M - T Wk G W k ł a d a r n i k W H Q I T S Wk W D L U V S W k ł a d a r n i k W H Q I T S Wk D W k ł a d a r n i k W H Q I B T Wk D E W k ł a d a r n i k 7 0 W H I T D E C e r 7 0 Wk R X 7 s W ł» c z n i k n a t y n k o w y p o j e d y n c z N a p i c i e V, S t o p i e o c h r o n y I P 4 4, M a k s y m a l n e o b c i» e W ł» c z n i k p o d t y n k o w y P o d w ó j n y I P 4 4, s r e b r W ł» c z n i k p o d t y n k o w y P o j e y n c z y I P 4 4, s r e b W ł» c z n i k i p o d t y n k o w e P o d w ó j n y 2 P H e r m e t y c z n y I P 5 4, b W t y c z k a V 5 p 1 6 A W t y c z k a V 5 p 3 2 A W t y c z k a V 5 p 6 3 A W t y c z k a V 5 p A W t y c z k a d o g n i a z d a p r z y c z e p y s a m o c h o d o w e w e r s j a p o l s k W t y c z k a e l e k t r y c z n B i a ł a 2 p W t y c z k a g u m o w a p r o s t a 1 6 A 1 6 Ak V, g u m o w a, r o z b i e r a l n a z m o l i w o c i» p o d ł a c z e n i a k a b l a 3 x 2, 5 m m W t y c z k a s i e c i o w a V 1 0 A W t y c z k a s i e c i o w a V 6 A W t y c z k i X L R c a n o n e s k i e W t y c z k i X L R c a n o n M s k i e W t y k a n t e n o w y d u y p r o s t W t y k a n t e n o w y d u y p r o s t y B i W t y k a n t e n o w y m e t a l o w y W t y k B N C 7 5 Z a c i s k a n y W t y k m o d u ł o w y 6 P 2 C C A T 3, p r z e z r o c z y s W t y k m o d u ł o w y R J 1 2 C A T 3, p r z e z r o c z y s W t y k s p e a k o n 4 p i n W y ł» c z n i k n a d p r» d o w y B 1 6 A 1 f a z o w 5 Strona 9 z 11

10 2 3 7 W y ł» c z n i k n a d p r» d o w y B 2 0 A 1 f a z o w W y ł» c z n i k n a d p r» d o w y B 2 5 A 1 f a z o w W y ł» c z n i k n a d p r» d o w y B 1 6 A 3 f a z o w W y ł» c z n i k n a d p r» d o w y C 1 6 A 1 f a z o w W y ł» c z n i k n a d p r» d o w y C 2 5 A 1 f a z o w W y ł» c z n i k n a d p r» d o w y B 2 0 A 3 f a z o w W y ł» c z n i k n a d m i a r o w o - r ó n i c o w o p r a d o w y 2 0 A t y p u A C, B 2 0 A, A 1 - f a z o w y, n a s z y n T H, 2 p o l o w y, I P W y ł» c z n i k r ó n i c o w o p r a d o w t y p u A C, 2 5 A A 3 - f a z o w y, n a s z y n W y ł» c z n i k r ó n i c o w o p r a d o w y 2 5 t y p u A C, 2 5 A A 1 - f a z o w y, n a s z y n Z a b e z p i e c z e n i e t e r m i c z n Vk 1 0 A s t Z a c i s k i e n e r g e t y c z n e ( z i p y ) x 3, 5 ( s z t w p a c z Z a c i s k i e n e r g e t y c z n e ( z i p y ) x 4, x 4, 8 ( s z t w p a c z c e ) Z a m e k d o s z a f r o z d z i e l c z y Z w k ł a d k» p a t e n t o w», t e s a m e k l u c z e p a s u j» c e d o 2 z a Z a s i l a c z d o l a p t o p a T o s c h i b a 1 5 V 6 A 9 0 W w t y k 6 3k 3 0 m m Z e s t a w s z y b k i c h b e z p i e c z n i k ó w s z k l a n y c h 5 x 2 0 m m z d r u t e m t o p i k o l u t o w a n y m o d w e w n» t r z i k o c ó w k a m i m o s i n y m i n i k l o w a n y m i Z e s t a w z a w i e r a 1 8 w a r t o c i p o 2 0 s z t z k a d e j p o z y c j i B e z p i e c z n i k i u m i e s z c z o n e w Z e s t a w b e z p i e c z n i k ó w 5 x 2 0 m m s z y b k i c h p l a s t i k o w y m p u d e ł k u z p r z e g r ó d k a m i i o p i s e m W y m i a r y p u d e ł k a 1 1 0, 5 x 910 x 1 8 x 2 0 s z t u k 3 5 m m W a r t o c i b e z p i e c z n i k ó w z n a j d u j» c y c h s i w z e s t a w i e ( w a r t o c i w a m p e r a c h A ) 0, 1 0, 1 6 0, 2 5 0, , 4 0, 5 0, 6 3 0, 8 1 1, 2 5 1, 6 2 2, 5 3, , Z e s t a w b e z p i e c z n i k ó w r u r k o w y c h c e r a m i c z n y c h w p u d e ł k u 5 x 2 0 m m 2 Z e s t a w b e z p i e c z n i k ó w r u r k o w y c h c e r a m i c z n y c h s z t u k p o 2 0 k a d e g o W a r t o c i 0, 8 A, 1 A, 1, 2 5 A, 1, 6 A 2 A, 3, 1 5 A, 5 A, 61, 3 A, 8 oa p, a k 1 0 x 2 0 s z t u k 1 0 A 2 3p Z e s t a w b e z p i e c z n i k ó w r u r k o w y c h s z k l a n y c h Z e s t a w b e z p i e c z n i k ó w r u r k o w y c h w p u d e ł k u 5 x 2 0 m m p o 1 0 s z t u k k a d z w ł o c z n e 0, A, 1 A, 2 A, 3, 1 5 A, 5 A, 6 1 o p a k 2 3p Z ł» c z k a i n s t a l a c y 2 p i n o w a Z ł» c z k a i n s t a l a c y 8 p i n o w a Z ł» c z k a i n s t a l a c y 3 p i n o w a Z ł» c z k a i n s t a l a c y j n a 4 p i n T y p W A G O Z ł» c z k a i n s t a l a c y j n a 4 p i n T y p W A G O Z ł» c z k a i n s t a l a c y j n a o w i e t l e n J e d n o p o l o w a z a c i s k n a s p r r z y Z ł» c z k a k a b l o w a t u l e j k o w a i z o l o w Z a k r e s 0, Z ł» c z k a k a b l o w a t u l e j k o w a i z o l o w Z a k r e s 1, Z ł» c z k a k a b l o w a t u l e j k o w a i z o l o w Z a k r e s D ł u g o 2 0 z a k r e s 0, 5-1 m m D ł u g o 2 0 z a k r e s 1, 5-2, 5 m m Strona 10 z 11

11 2 6 5 D ł u g o 2 0 z a k r e s 4-6 m m D ł u g o 2 0 z a k r e s 1 0 m m W y k o n a n a w g D I N g r u b o s c 2 5 m m d ł u g o s c 2 0 m m n a p r z e w ó d 1 0 m m W y k o n a n a w g D I N g r u b o s c 2 5 m m d ł u g o s c 2 0 m m n a p r z e w ó d 1 6 m m W y k o n a n a w g D I N g r u b o s c 2 5 m m d ł u g o s c 2 0 m m n a p r z e w ó d 2 5 m m Z ł» c z k a o w i e t l e n i o w D o 4 m m Z ł» c z k a o w i e t l e n i o w D o 2 5 m m Z ł» c z k a u n i w e r s a l n Z d w i g n i a m i z w a l n i a j» c y m i 3 p i n o Z ł» c z k a u n i w e r s a l n Z d w i g n i a m i z w a l n i a j» c y m i 5 p i n o a r n i k m e t a l o h a l o g e n o w y Wk R x 7 s a r ó w k a V B A 4, 8 W a r ó w k a h a l o g e n o w a G W V a r ó w k a h a l o g e n o w a G W 1 2 V a r ó w k a h a l o g e n o w a G 9k 4 0 W a r ó w k a L E D V 1 2 W E a r ó w k a L E D G w i n t E V d i o d y S M D a r ó w k a L E D G w i n t E V d i o d y S M D a r ó w k a L E D G w i n t G V d i o d y S M D a r ó w k a L E D 4 W ( 4 0 W ) l m V B a r w a c i e p ł a , T y p t r z o n k a E 2 7, P o b ó r m o c y 4 W o d p o w i e d n i k t r a d y c y j n e j a r ó w k i 4 0 W S i ł a w i a t ł a l m, N a p i c i e z a s i l a n i a V, K» t w i e c e n i a s t o p n i, t e m p e r a t u r a b a r w o w a w i a t ł a K, W y m i a r y ( d ł x s z e r ) 7 4 x 4 5 m m, K l a s a e f e k t y w n o c i e n e r g e t y c z n e j A, T r w a ł o h a r ó w k a m e t a l o h a l o e g n o w a 3 5 W G w i n t G 1 2 s t r u m i e w i a t ł a a r ó w k a m e t a l o h a l o e g n o w a 7 0 W G w i n t G 1 2 s t r u m i e w i a t ł a a r ó w k a m e t a l o h a l o g e n o w a G w i n t E w H P I - T P L U S p r z y s t o s o w a n a d o p r a c y p o z i o a r ó w k a m e t a l o h a l o g e n o w a W G w i n t E 4 0 p r a c a p o z i o m a r ó w k i 1 5 W G w i n t E 1 4 a r ó w k a d o l o d ó w e a r ó w k i W N A V T S U P E R 4 Y W E a r ó w k i e n e r g o o s z c z d n M o c 1 3 W, T r z o n e k G 2 4, S t r u m i e w i e t l n y l m, K s 5 Z a m a w i a j» c y W y k o n a w c a Strona 11 z 11

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ź ą ą ż ż ź ź ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ż ż ż ż ż ż ć ą ą ą ą ź ż ą ą ż ź Ź ć ż ż ż ź ą ż ż ż ą ż ą ą ż ż ż Ó ż ć ą ż ż ą ż ą ż ą ż ż ż ż ż ż ć ź ć Ł ć ż ć ż ż ż ć ż ż ą ć ą ż ć ź ż ż ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ś

Ł Ś ś ż ź Ą ą ą ą ą Ł ś ż ś ś ą ż Ż ś ż ż ż ą ż Ł ą ą ą ń ą ś ś ą ą ą ż ś ą ą ż ą ą ą ą ż ń ą ść Ł Ś ś ś ś ą ś ś ą ń ż ą ś ź Ż ą ą ż ś ż ś ść Ź ż ż ś ą ń ą ś ż Ź Ź ż ż ż ą Ó Ż Ź ą Ś ż ść ż ą ź ż ą ą Ź ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ź Ś Ś

Ś Ó Ź Ś Ś Ą Ł Ś ĄŻ Ó Ó Ę Ś Ó Ź Ś Ś Ś ć Ó Ć ć Ó Ą ć ć ć ć ć ć Ż Ą Ó Ź ć Ó ć ć ź ć ć Ą Ż ć ć Ó ć Ó ć Ń ć Ż Ż Ż ć Ę ć ć ć ć Ż Ż Ó Ć Ś Ż ŻĄ Ź Ź Ż Ż Ź Ź ć Ź Ś Ć ć Ś Ż ć ć Ó ć Ó ć Ć Ć ć Ó ć ć Ó ć Ć Ź Ó Ó ć ć ć Ó Ź Ś Ź

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

ŁĄ

ŁĄ Ś ĄŻ ŁĄ Ź Ą ÓŹ Ś Ś Ą Ą Ś Ó ŚÓ Ó Ą Ó Ż Ź Ś Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ą Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ś Ą Ż Ć Ą Ć Ą Ż Ł Ś Ś Ź Ó Ś Ó Ó Ó Ś Ż Ź Ż Ż Ę Ą Ó Ś ź Ó Ę Ą Ź Ą Ż Ó Ś Ć Ę Ś Ą Ś Ś Ś Ą Ó Ę Ó Ę Ą Ż Ż Ó Ż ź Ą Ó Ś Ź Ż Ó Ż Ż Ź Ó Ó Ś Ś Ó

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą Ń Ę ł ó ó ł ż ć ó ś ą ą ż ą ą ń ł ś ś ąż ą Ę łó Ą Ę Ą Ó ą ż ą ł ą ź ć Ę ą ś ą ą Ł Ł ł ą Ą Ę Ą Ł ą ąż ą ż ć ą Ż ć ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó ó ż ą ą ż ś ż Ę ź Ą ł ł ł ą ó ń ń Ę ż ż ń

Bardziej szczegółowo

ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ę ż ż Ó ż ż ż ż ż ż ź

ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ę ż ż Ó ż ż ż ż ż ż ź Ę ź ż ż ż ź ż ż ż ż ź ź ź ż ż ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ę ż ż Ó ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż Ł ż ż ż ż Ę Ł ż ż ż ż ż Ę ż ż ż ż ż Ę Ć Ę ż ź Ź ż Ź ź ź ż ż Ł Ć Ć ź ż Ó Ń Ź ź Ć ź ż Ź ż ż ż Ź ż ż ź ż ż ż ź ż Ó Ó Ć Ć Ć ż

Bardziej szczegółowo

Ó ż ż Ść ż ż ć ż ż Ś Ść Ó

Ó ż ż Ść ż ż ć ż ż Ś Ść Ó Ć ż Ą Ą Ó Ł Ś Ł Ó Ś Ó ż ż Ść ż ż ć ż ż Ś Ść Ó Ó Ł ź ć ż Ść ż ż ż ż Ś ż ć ż ż Ś ć Ś Ś ż ć ż ż Ż Ż Ż Ś Ż Ś Ą Ó ź ź Ł Ż ź ź ź ż ż Ż ż ż ć ż Ś ż Ą ź ć ż Ł ć ż ż Ą Ł ż ż ż ź ż ć Ą ż Ś ź ż ż ż ż ć Ź ć ż ć ż

Bardziej szczegółowo

ń Ó ń Ó Ź Ą Ż ń ć Ą ń ń ń ń Ł Ą Ą

ń Ó ń Ó Ź Ą Ż ń ć Ą ń ń ń ń Ł Ą Ą Ł Ó ć Ą ń Ą ń Ą ń ń Ł Ą ń Ó ń Ó Ź Ą Ż ń ć Ą ń ń ń ń Ł Ą Ą ć Ó Ż ń Ó ń Ź Ó ń ń Ó ń Ó Ł Ą Ó Ź Ż Ż ń Ż ń Ź Ó ń ń ń Ó ń ń ń ń ń Ą Ł ń Ł ń Ó Ó Ó Ą Ł Ł Ż Ń Ł Ą ć Ą ń Ó Ń Ł Ą Ó Ń ń ć ń Ż Ó ć ć ć ć ń ń ń ń ń ń

Bardziej szczegółowo

ć ć Ż ź Ś Ó Ś ć Ś

ć ć Ż ź Ś Ó Ś ć Ś Ł Ł Ł Ń ć ć Ż ź Ś Ó Ś ć Ś ź ź Ó Ó Ó ź Ś ć ź ź ź ź ź Ś ź ć ź ź ź ź ć ź ć ź ć ź ć ź Ń ź Ó Ó ź Ś Ś Ś Ó Ł ć Ś Ś ź ź ź Ł Ł Ś ć Ó ć ć ć Ł Ł ć Ł ć ź Ó Ń Ł Ł Ł Ń ć ć Ł ć ź ć ć ć ć ć Ś Ś ć ć ć ć ć ź Ó ź ź Ź ć

Bardziej szczegółowo

ż ż Ł ż ć ż ż ć ć ż ż ć ż ć ż ć ć ż ć ż ć ż ż ć ż ć ć ż ć ż ż

ż ż Ł ż ć ż ż ć ć ż ż ć ż ć ż ć ć ż ć ż ć ż ż ć ż ć ć ż ć ż ż Ś ć ć Ó ż ć ż ć ż ż ć ż ć Ń ż Ś ż ć ż ć ć ż ż ż Ł ż ć ż ż ć ć ż ż ć ż ć ż ć ć ż ć ż ć ż ż ć ż ć ć ż ć ż ż Ł ź ź ć Ń ż ź ć ż ż ż ć Ń ż ć ż ż ź ć Ń ż ż ć ż ż ć ż ż ć ż ź ż Ń Ć ż ć Ń ż ż ż ż ż Ó ż Ń ż Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ł ć ć ź Ź Ź ć Ż

Ż Ł ć ć ź Ź Ź ć Ż ć ć ć ć ć Ź ć ć Ż ć ź ć ć Ń Ż ć ć Ż ć Ż Ł ć ć ź Ź Ź ć Ż ć ć ć Ż Ź ć Ź Ż ć ć ć Ż Ż ć ć Ł Ó Ł ć Ż ć Ż Ż Ż Ż Ź ć ć ć Ź Ó ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ź ć ć Ż ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć ć ć Ż ć ć Ż ć Ż ć Ź ź ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł ĘĆ Ó Ń Ń Ó Ń Ł Ę ć ż ć ć ż Ć ż ć ż ź ż ż ż ż ć Ż ż ń ż ż ż ż ć ń ź ć ź ż ć ż ć ć ż Ż ż Ż Ć ć ż ż ż ć ć ż ń ń ć ż ż ż ń Ż ż ć ń Ż ń ń Ć ż ń ż ń ż ń ń ż ć ź ż ż ń ń ż ń ż ć ć ń ż ć Ó Ń ń ń Ż ż ż ń

Bardziej szczegółowo

Ć ź Ą

Ć ź Ą ć Ż Ł Ć ź Ą ć ć ć ź ć ć ć Ń ć ć ć ć Ó ć ć ć Ć Ł ź ć ź ć ć ć ć ć Ż ź ć Ń ć Ź Ó Ń ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ą ć ź ź ć Ą ź ć ź ć Ą ć ź ć ć ć ź Ń ć ź ź ć ź Ź ć ź Ń ć ź ź ć Ą ć ź ć ź ź Ą ć ć Ń ź ź Ą ć ź ć ź ć ć ź ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ą ć ć Ó Ą Ź Ó ć Ó Ó Ę Ą

Ł Ł Ó Ą ć ć Ó Ą Ź Ó ć Ó Ó Ę Ą Ą ź Ą Ą Ź Ń ź Ł Ł Ó Ą ć ć Ó Ą Ź Ó ć Ó Ó Ę Ą Ó Ó Ź Ó Ó ć ć Ź ć Ł Ź ć ć Ą Ó Ź Ó Ó ć ć ć Ł Ę ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę ć Ę Ź Ę Ę ć Ó Ę ć Ó ź Ę ÓÓ Ę Ę Ź Ó Ó ÓŹ Ł Ź Ź Ę ć Ó Ó Ź Ó Ó Ą ÓĘĘ Ó Ą Ź Ó Ó Ź Ć ÓŹ Ó ć Ą Ć Ę Ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś

Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś Ł Ł ź Ę Ą Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś Ł Ą Ą Ó ć ć ć Ś Ś Ó Ś Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ć Ść Ó Ć ć Ź Ó ć Ó Ó Ó Ś Ź Ó ć ć ć Ł Ć Ź Ó Ó Ś ć Ź ć ć Ć ć ć ć Ź Ó ć Ó Ó Ś Ź Ó Ó Ś Ó ć ć ć Ś Ś Ó Ó Ó ć Ź Ł Ó ć Ś Ś Ó Ó ć Ź ć Ź Ł Ó Ó ć Ź

Bardziej szczegółowo

ć Ę ó ż ć

ć Ę ó ż ć Ą Ł ż ż Ę ó ó ó ć ó ć ó ż ó ó ż ó ć Ę ó ż ć ó ź ó ó ó ć ó ć ó ć ó ó ó ó ó Ę ó ó ó ż ó Ę ó ó ż ó óż ó ó ć ć ż ó Ą ó ó ć ó ó ó ó ó ż ó ó ó ó Ą ó ó ć ó ó ź ć ó ó ó ó ć ó Ę ó ż ż ó ó ż ż ó ó ó ć ó ć ó ć ó

Bardziej szczegółowo

C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w.

C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w. 1. C e l s p o t k a n i a. C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w., ż e : B y d z b a w i o n y m

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ż ć Ż ć Ń Ą

Ą Ą Ż ć Ż ć Ń Ą Ą Ż Ż Ż Ż Ż Ą Ą Ż ć Ż ć Ń Ą Ż ć Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ć Ż Ą Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś ć Ą Ż Ż Ł Ł Ą Ą Ł Ż ć Ż Ż Ż Ż Ż ź ć Ż Ź Ą Ż Ż Ż ź Ą Ł Ż Ż ć Ź Ł Ń ź Ż Ż ź Ł Ż Ą Ń Ż Ż ć Ą Ż ć Ż Ą Ż Ż Ń Ą Ą ć Ą Ą ź Ż Ó Ó

Bardziej szczegółowo

ś ó ó ż

ś ó ó ż ź ś ó ó ż ó ó ó ć ż ó ó ś ś ś ć ó ó ć ż ś ó ś ć ó Ć ó ż ć ć ś ś ć ż ż Ć ć ż Ć ś ó ó ś ż ż ż ż ż ć ć ś ś ż ść ó ż ż ż ó ó ć ż ż ó ż ż ó ó ż ż ć ó ó ś ó ó Ż ó ć ć ó ć ś ż ó ń ć ń ś ś ż ń ó ź ń ź ż ż ó ó

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ź ź Ż ź Ź Ó Ó ź Ł

Ł Ą ź ź Ż ź Ź Ó Ó ź Ł Ł Ń Ó Ł Ą ź ź Ż ź Ź Ó Ó ź Ł ź Ń Ł Ź Ś Ł ź Ś Ó Ć Ą Ń Ą ź ź ź Ż ź ź Ź Ć ź ź Ł ź Ó Ą Ą Ł Ą Ą Ś ŚĆ Ł ź ź ź ź Ł ź Ń ź ź ź ź ź ź ź ź Ż Ą Ą Ó Ą Ł Ś Ś ź Ł ź Ł ź ź ź Ź Ź Ś Ź Ź Ó ź ź Ś Ó Ł Ś ź Ł ź ź Ź ź ź ź ź Ś

Bardziej szczegółowo

Ś ń Ś ć ź ź ń ń ń ź ć Ł ń Ł Ł ń Ś ź ń ć ń ń ń Ś Ś Ś Ł ń ć ń Ł ń ć Ł Ł Ś ń ć ć ć ń ń Ł Ł ź Ł ć ń ń Ś ć Ó ć ń ć Ó ć Ó ń Ś ć ź ń Ó ć ń ć Ć ć Ć Ź ć Ź Ó Ł ć Ł Ń ń ć ć ć Ź ź Ś ć Ł Ś Ń ĆÓ Ń Ć ź ń ń Ś Ł Ś

Bardziej szczegółowo

ć Ś Ś Ść

ć Ś Ś Ść ć Ś Ś Ść Ś Ł Ź Ść ć ć ć Ść ć Ść Ś Ść ć ć Ś Ó Ś Ś ć ć Ś Ś Ó Ś Ś ć Ą ć Ś Ś Ł ć Ś Ś Ł ć Ą Ść ć Ś Ó Ź ć ć Ś Ś ć ć ć Ś Ść Ść Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć Ą Ś Ą Ś Ś Ź Ź ć ć Ś Ę Ź Ł ź Ę Ę Ś Ś Ś Ę Ą Ź ć Ł Ś Ś Ś Ś ć Ś

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź

ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź ć ć ć ź ć ć ć ć ź ć Ż ź ź ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź ć ć ć ć ć ć ź ź Ż ć ć ć ć ć Ś ć ć Ź ć Ś ź ć ź ć ź ć ź ć ź Ź ć ć Ś ź ć ć ź Ć ć ź Ó Ż ć ć ź Ś ź ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ź ź ć ć ć Ś Ć Ó ź ć ź ć ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ł

Ś Ó Ł Ę Ę Ę Ę Ę Ń Ż ć ż ć Ś Ó Ł Ń Ó Ś Ó Ę ć ż Ó Ź ż Ó Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ż ć ć Ó ć ż Ż Ś Ś Ż Ó Ś ż Ó ź Ó Ś ż Ś Ś Ś Ę ż ć Ś Ś Ś ż Ż Ś ć ż Ó ć Ć ż Ó ć Ś Ś ż Ż ć ż Ś ż ż ż Ę Ę ż ż Ś ż ć Ż Ś ż Ż ż ć Ó Ę Ś Ł Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć ć Ć Ż Ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć Ń Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć Ą ć Ł ć ć Ł Ł ć Ż ć ć ć ź ź Ń ć Ń ź Ó Ó ć Ć ć Ó Ń Ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ź ć ć ć ź Ż Ć ź Ł ź ź Ą Ż Ł ć Ą Ż ć Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ć ź ć ć Ż Ć Ć ć ć Ć ć ź ć

Bardziej szczegółowo

ż ć

ż ć Ł Ł ż ć ć ż ć Ą Ł ó ó ć ż ć ć ż ć Ę ć Ę ć ć Ę ć ć ć Ę ż ć ć ć Ś ć Ę Ę ż ż ć ż Ę ć ć Ę ż ż Ę Ł ć ć Ą Ę Ł ć ć ć ż ć Ę Ł Ść Ą Ę Ł ć ć ć ć Ę Ł Ść Ą Ę Ł ć ć ć Ł ć Ę Ę ć ć ć ć Ł Ść ć ć Ę Ę Ł Ś Ą Ś Ś Ł Ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą

Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą Ś ż Ż Ż Ś Ż Ó ż ż ż Ą Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą Ą Ó ż ż Ó Ś Ż Ó ż ż ż Ż Ź ź Ć Ó ż Ż ć Ż ż Ś ć Ś Ś Ż Ą Ż Ż Ó Ż Ż Ś Ż Ż Ź Ż Ż Ż Ę Ś Ż Ż Ś Ó Ż Ż ż Ą Ż Ą Ż Ś Ś ć Ź ć ć Ó ć Ś Ą Ó Ó ć Ż ż Ż Ó ż Ś Ś Ó Ś Ż Ż Ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ś ż Ś ć Ś ż Ą ż Ś Ż ż Ż ć ż ż Ż Ż Ś Ś Ś Ś

Ś ż Ś ć Ś ż Ą ż Ś Ż ż Ż ć ż ż Ż Ż Ś Ś Ś Ś Ą ź Ż ż Ś Ś Ź Ź ć Ś Ż Ś ź Ż Ż Ł Ż Ż Ż Ł Ś Ś Ź ć Ś Ś ż Ś ć Ś ż Ą ż Ś Ż ż Ż ć ż ż Ż Ż Ś Ś Ś Ś ć ć Ś Ść Ż Ó ż Ż Ń Ó ć ż ć ć Ść Ś Ś Ś Ż ć ć ż Ż ż Ż ć Ą Ż Ś Ś ż Ż Ó Ś ż ż Ż ż Ó Ż ć ż ż Ż ż ż Ż ć Ź Ź Ś ż Ść

Bardziej szczegółowo

ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć

ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć Ł Ź Ł Ł ź ź Ż Ż ż Ż ć Ś ż ć ć Ę ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć Ł ć ć ć ć Ł Ż ć Ł ź ć Ś Ż Ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ś Ż Ą Ł Ż ź Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ż ż Ż Ż ż ż Ł Ż Ś Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ę Ł Ź Ó ż Ę Ł ź Ł Ź Ż ż Ł Ż Ż ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ś

Ł Ł Ł Ś Ń Ó Ł ź Ł ŚĆ Ł Ą Ł Ł Ł Ś ŚĆ Ż Ź Ż Ż ń ń Ł Ł ź Ł ń Ó Ż Ł Ż ń Ą Ż Ś ń Ą Ź Ą Ś Ś ń Ż ź ń ń Ż ń Ś Ą ń Ż ź Ź Ż ź Ś Ż Ś Ź Ś ź Ż Ż ń Ś ź Ż Ą ź ń ń ź Ż Ą Ż Ś Ź ń Ż ń Ż Ż ń ń Ż ń Ż Ą Ó Ą Ż ń Ó ń ń Ź ź Ą ń Ż Ł

Bardziej szczegółowo

Ż Ś

Ż Ś Ł Ą ć Ż Ś Ś ć ć Ł Ą ź ź ź ź Ń ź ć ć ć ź ź ć Ń ć Ł ć Ś ć Ś Ś Ą ć Ń ć Ą Ą ć ź ć Ł Ł ź Ą ź ź ź Ł Ł ć ź Ą Ą Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł Ą Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ą ć Ł Ł ź Ń Ą ć ć ź Ń ć Ń ź Ł ć ć ć Ń ź ć ć Ń ć ć ć Ś Ć ć Ń ć ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

ż ć

ż ć Ł Ł Ż ć Ż Ś ć ć Ż ż ć ć Ś Ż ż ć ó ż ż ć Ą Ż ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć ć Ż Ż ż Ż Ż ć Ś Ż Ż Ś Ś ż Ś Ż ż ŁĄ ć Ż Ą Ż Ł Ść ć Ść Ż ŁĄ Ś Ż Ą Ś ż Ż Ż ŁĄ Ą Ą Ż Ł ć ć ć ć Ż ć Ż Ż ż ż ż Ż Ż ż Ż ż Ź Ś Ż Ź Ź Ż ć Ż Ż ć ć ć

Bardziej szczegółowo