Rozdział 7. Różniczkowalność. 7.1 Pochodna funkcji w punkcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 7. Różniczkowalność. 7.1 Pochodna funkcji w punkcie"

Transkrypt

1 Rozdział 7 Różniczkowalność Jedną z konsekwencji pojęcia granicy funkcji w punkcie jest pojęcie pochodnej funkcji. W rozdziale tym podamy podstawowe charakteryzacje funkcji związane z pojęciem pochodnej. 7.1 Pochodna funkcji w punkcie Definicja pochodnej funkcji w punkcie. Niech X R będzie zbiorem niepustym, f : X R oraz niech x 0 X. Funkcję określoną wzorem ϕ(x) = f(x) f(x 0) x x 0, x X \ {x 0 } nazywamy ilorazem różnicowym funkcji f w punkcie x 0. Mówimy, że funkcja f ma pochodną w punkcie x 0 lub, że jest różniczkowalna w punkcie x 0, gdy istnieje skończona granica ilorazu różnicowego w punkcie x 0. Przez pochodmną funkcji f w punkcie x 0 rozumiemy liczbę rzeczywistą, oznaczaną f (x 0 ), równą granicy ilorazu różnicowego w punkcie x 0, to znaczy f (x 0 ) = lim x x0 ϕ(x). Uwaga Niech f : X R oraz x 0 X. (a) Jeśli X jest zbiorem jednoelementowym X = {x 0 }, to iloraz różnicowy funkcji f w punkcie x 0 nie istnieje. (b) Jeśli istnieje pochodna funkcji f w punkcie x 0 X, to x 0 jest punktem skupienia zbioru X. W szczególności, jeśli X jest zbiorem skończonym, to pochodna funkcji nie istnieje w żadnym punkcie zbioru X. Uwaga Pochodna funkcji w punkcie może nie istnieć. Na przykład funkcja f : R R określona wzorem f(x) = x nie ma pochodnej w punkcie x 0 = 0. Uwaga Jeśli X = [a, b], to pochodną funkcji f : X R w punkcie a jest granica prawostronna ilorazu różnicowego funkcji f w punkcie a (o ile istnieje). Podobnie pochodną funkcji f w punkcie b jest granica lewostronna ilorazu różnicowego funkcji f w punkcie b. 151

2 152 ROZDZIAŁ 7. RÓŻNICZKOWALNOŚĆ Lemat Niech f : X R, gdzie X R oraz niech x 0 X będzie punktem skupienia zbioru X. Niech α R. Wówczas następujące warunki są równoważne: (a) istnieje pochodna funkcji f w punkcie x 0 oraz f (x 0 ) = α, (b) istnieje funkcja u : X R ciągła w punkcie x 0 taka, że u(x 0 ) = α oraz (7.1) f(x) = f(x 0 ) + (x x 0 )u(x) dla x X. Dowód. Ad. (a) (b) Przyjmując f(x) f(x 0 ) x x u(x) = 0 dla x X, x x 0, α dla x = x 0 z (a) mamy u(x 0 ) = α = f (x 0 ) i w konsekwencji dostajemy ciągłość funkcji u w punkcie x 0. Ponadto u spełnia (7.1), czyli mamy (b). Ad. (b) (a). Z (7.1) mamy f(x) f(x 0 ) x x 0 = u(x) dla x X \ {x 0 }, więc z ciągłości funkcji u w punkcie x 0 (wobec założenia, że x 0 jest punktem skupienia zbioru X) mamy, f(x) f(x 0 ) α = lim, x x0 x x 0 więc f (x 0 ) = α. Bezpośrednio z powyższego lematu mamy Wniosek (warunek konieczny różniczkowalności funkcji w punkcie). Jeśli funkcja f : X R jest różniczkowalna w punkcie x 0 X, to f jest ciągła w punkcie x 0. Dowód. Z założenia i lematu mamy, że istnieje funkcja u : X R ciągła w punkcie x 0 oraz zachodzi (7.1). Zatem prawa strona (7.1) jest ciągła w punkcie x 0, więc mamy tezę. Twierdzenie (o działaniach na pochodnej funkcji w punkcie). Niech f, g : X R będą funkcjami różniczkowalnymi w punkcie x 0 X. Wówczas f + g, f g, fg oraz f (przy założeniu, że g(x) 0 dla x X) są różniczkowalne w punkcie g x 0, przy czym: (a) (f + g) (x 0 ) = f (x 0 ) + g (x 0 ), (f g) (x 0 ) = f (x 0 ) g (x 0 ), ( ) (b) (fg) (x 0 ) = f (x 0 )g(x 0 ) + f(x 0 )g (x 0 ), f (x0 ) = f (x 0 )g(x 0 ) f(x 0 )g (x 0 ) g (g(x 0. )) 2 Dowód. Wobec założenia o różniczkowalności f i g w punkcie x 0, w myśl lematu istnieją funkcje u, v : X R ciągłe w punkcie x 0, że (7.2) f(x) = f(x 0 ) + (x x 0 )u(x) dla x X i u(x 0 ) = f (x 0 ).

3 7.1. POCHODNA FUNKCJI W PUNKCIE 153 (7.3) g(x) = g(x 0 ) + (x x 0 )v(x) dla x X i v(x 0 ) = g (x 0 ). Ad. (a) Z (7.2) i (7.3) dla x X mamy (f + g)(x) = (f + g)(x 0 ) + (x x 0 )(u + v)(x), ponadto funkcja u + v jest ciągła w punkcie x 0, oraz (u + v)(x 0 ) = f (x 0 ) + g (x 0 ) Zatem z lematu dostajemy pierwszą część (a) ( 1 ). Drugą część (a) dowodzimy analogicznie. Ad. (b) Z (7.2) i (7.3) dla x X mamy (fg)(x) = (fg)(x 0 ) + (x x 0 )(u(x)g(x 0 ) + f(x 0 )v(x) + (x x 0 )u(x)v(x)), ponadto funkcja (u(x)g(x 0 ) + f(x 0 )v(x) + (x x 0 )u(x)v(x)) jest ciągła w punkcie x 0 i w punkcie x 0 przyjmuje wartość f (x 0 )g(x 0 )+f(x 0 )g (x 0 ). Stąd i z lematu dostajemy pierwszą część (b). Przy założeniu g(x) 0 dla x X, podobnie jak powyżej mamy f g (x) = f g (x 0) + f(x)g(x 0) f(x 0 )g(x) g(x)g(x 0 ) Wobec wniosku funkcja g jest ciągła w punkcie x 0, zatem = f g (x 0) + (x x 0 ) u(x)g(x 0) f(x 0 )v(x). g(x)g(x 0 ) u(x)g(x 0 ) f(x 0 )v(x) g(x)g(x 0 ) jest funkcją ciągłą w punkcie x 0 i wartość tej funkcji w punkcie x 0 wynosi f (x 0 )g(x 0 ) f(x 0 )g (x 0 ) (g(x 0. To, wraz z lematem )) 2 daje drugą część (b) i kończy dowód. Twierdzenie (o pochodnej w punkcie funkcji złożonej). Niech f = g h : X R, gdzie h : X R, g : Y R, X, Y R oraz h(x) Y. Jeśli funkcja h jest różniczkowalna w punkcie x 0 X, funkcja g jest zaś różniczkowalna w punkcie y 0 = h(x 0 ), to funkcja f jest różniczkowalna w punkcie x 0 oraz f (x 0 ) = g (y 0 )h (x 0 ). Dowód. Wobec lematu istnieją funkcje u : X R, v : Y R ciągłe odpowiednio w punktach x 0, y 0 takie, że h(x) = h(x 0 ) + (x x 0 )u(x) dla x X i u(x 0 ) = h (x 0 ), 1 Część tę można udowodnić bezpośrednio z definicji. Mianowicie, z założenia o różniczkowalności funkcji f i g w punkcie x 0 mamy f(x) + g(x) f(x 0 ) g(x 0 ) lim = lim x x 0 x x 0 f(x) f(x 0 ) x x 0 x x 0 + lim x x 0 g(x) g(x 0 ) x x 0 = f (x 0 ) + g (x 0 ), więc (f +g) (x 0 ) = f (x 0 )+g (x 0 ). Również pozostałe części tezy można wykazać bezpośrednio z definicji.

4 154 ROZDZIAŁ 7. RÓŻNICZKOWALNOŚĆ g(y) = g(y 0 ) + (y y 0 )v(y) dla y Y i v(y 0 ) = g (y 0 ). Zatem dla x X mamy (7.4) f(x) = g(h(x)) = g(h(y 0 )) + (h(x) h(x 0 ))v(h(x)) = f(x 0 ) + (x x 0 )u(x)v(h(x)). Z warunku koniecznego różniczkowalności mamy, że h jest funkcją ciągłą w punkcie x 0. Zatem funkcja x u(x)v(h(x)) jest ciągła w punkcie x 0. Ponadto u(x 0 )v(h(x 0 )) = h (x 0 )g (y 0 ). To, wraz z (7.4) i lematem daje tezę. Twierdzenie (o pochodnej w punkcie funkcji odwrotnej). Niech X, Y R będą zbiorami niepustymi oraz niech f : X Y będzie bijekcją. Jeśli f ma w punkcie x 0 X pochodną różną od zera oraz funkcja f 1 : Y X jest ciągła w punkcie y 0 = f(x 0 ), to funkcja odwrotna f 1 ma pochodną w punkcie y 0 oraz (f 1 ) (y 0 ) = 1 f (x 0 ). Dowód. Zauważmy najpierw, że y 0 Y jest punktem skupienia zbioru Y. Istotnie, ponieważ funkcja f ma pochodną w punkcie x 0, to x 0 jest punktem skupienia zbioru X oraz f jest funkcją ciągłą w punkcie x 0 (patrz warunek konieczny różniczkowalności funkcji w punkcie wniosek 7.1.5). W konsekwencji istnieje ciąg (x n ) X \ {x 0 } taki, że lim x n = x 0 oraz lim f(x n ) = y 0. Oznaczając y n = f(x n ) dla n N, z różnowartościowości funkcji f mamy (y n ) Y \{y 0 } oraz lim y n = y 0. Zatem y 0 jest punktem skupienia n n n zbioru Y. Z lemaru istnieje funkcja u : X R ciągła w punkcie x 0, że u(x 0 ) = f (x 0 ) oraz (7.5) f(x) f(x 0 ) = (x x 0 )u(x) dla x X. Zauważmy, że u(x) 0 dla x X. Istotnie, z różnowartościowości funkcji f i (7.5) widzimy, że u(x) 0 dla x X \ {x 0 }. Ponadto z założenia mamy u(x 0 ) = f (x 0 ) 0. W konsekwencji u(x) 0 dla x X. Stąd i z (7.5) dostajemy, 1 (y y 0 ) u(f 1 (y)) = f 1 (y) f 1 (y 0 ), przy czym z założenia, że funkcja f 1 jest ciągła w punkcie y 0 widzimy, że y 1 u(f 1 (y)) jest funkcją ciągłą w punkcie y 0 oraz To, wraz z lematem daje tezę. 1 u(f 1 (y 0 )) = 1 u(x 0 ) = 1 f (x 0 ). Uwaga W twierdzeniu 7.1.8, założenia f (x 0 ) 0 nie można opuścić. Na przykład funkcja f(x) = x 3, x R jest bijekcją zbioru R na R i odwrotną do niej jest f 1 (y) = 3 y, y R. Zatem f i f 1 są ciągłe, czyli f jest homeomorfizmem. Ponadto f(0) = 0. Wprost z definicji pochodnej funkcji w punkcie sprawdzamy, że f (0) = 0 oraz, że f 1 nie ma pochodnej w punkcie 0.

5 7.2. POCHODNA FUNKCJI 155 Lemat Niech P R będzie przedziałem oraz f : P R będzie funkcją ciągłą i różnowartościową. Wówczas f(p ) jest przedziałem oraz funkcja g : P x f(x) f(p ) jest homeomorfizmem. Dowód. Ponieważ f jest funkcją ciągłą, więc w myśl lematu 6.5.1, f(p ) jest przedziałem lub zbiorem jednoelementowym. Stąd, wobec różnowartościowości f dostajemy, że f(p ) jest przedziałem. Z twierdzenia mamy, że f jest funkcją ściśle monotoniczną. Rozważmy przypadek, gdy f jest funkcją ściśle rosnącą. Wówczas łatwo sprawdzamy, że g 1 : f(p ) P jest funkcją ściśle rosnącą. Pokażemy, że g 1 jest funkcją ciągłą. Przypuśćmy przeciwnie, że w pewnym punkcie y 0 f(p ) funkcja g 1 nie jest ciągła. Wobec monotoniczności funkcji g 1 mamy, że w punkcie y 0 funkcja g 1 ma nieciągłość pierwszego rodzaju (patrz wniosek 6.6.2). Zatem lim y y 0 g 1 (y) < g 1 (y 0 ) lub g 1 (y 0 ) < lim y y + 0 g 1 (y). Jeśli lim y y 0 g 1 (y) < g 1 (y 0 ), to oznaczając α = lim y y 0 g 1 (y), β = g 1 (y 0 ), z monotoniczności g 1 dostajemy, że (α, β) P oraz g 1 (f(p )) (α, β) =. To jest niemożliwe, gdyż g 1 (f(p )) = P. Analogicznie dochodzimy do sprzeczności, gdy g(y 0 ) < lim y y + 0 g(y). Otrzymana sprzeczność daje, że g 1 jest funkcją ciągłą i w konsekwencji g jest homeomorfizmem. Przypadek, gdy f jest funkcją ściśle malejącą rozważa się analogicznie jak powyższy. Wniosek Niech P, Q R będą przedziałami oraz f : P Q będzie bijekcją ciągłą. Jeśli f ma pochodną w punkcie x 0 P i f (x 0 ) 0, to funkcja odwrotna f 1 : Q P ma pochodną w punkcie y 0 = f(x 0 ) oraz (f 1 ) (y 0 ) = 1 f (x 0 ). Dowód. W myśl lematu mamy, że f jest homeomorfizmem. Zatem z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej dostajemy tezę. 7.2 Pochodna funkcji Definicja pochodnej funkcji. Niech X R będzie zbiorem niepustym oraz f : X R. Niech E X, E. Jeśli w każdym punkcie zbioru E istnieje pochodna funkcji f, to mówimy, że f jest funkcją różniczkowalną w zbiorze E. Wtedy funkcję przyporządkowującą każdemu x E wartość pochodnej funkcji f w punkcie x nazywamy pochodną funkcji w zbiorze E. Oznaczmy przez D f zbiór wszystkich punktów zbioru X, w których funkcja f ma pochodną. Jeśli D f, to pochodną funkcji f w zbiorze D f nazywamy pochodną funkcji f i oznaczamy f.

6 156 ROZDZIAŁ 7. RÓŻNICZKOWALNOŚĆ Jeśli f jest różniczkowalna w zbiorze X, to mówimy, że f jest funkcją różniczkowalną. Zachodzą analogiczne twierdzenia dla pochodnej jak dla pochodnej funkcji w punkcie. Bezpośrednio z wniosku dostajemy Wniosek (warunek konieczny różniczkowalności). Jeśli funkcja f : X R jest różniczkowalna, to funkcja f jest ciągła. Bezpośrednio z twierdzenia dostajemy Twierdzenie (o działaniach na pochodnej funkcji). Niech f, g : X R będą funkcjami różniczkowalnymi. Wówczas f +g, f g, fg oraz f (przy założeniu, że g(x) 0 g dla x X) są różniczkowalne, przy czym: (a) (f + g) = f + g, (f g) = f g, ( ) (b) (fg) = f g + fg, f g = f g fg. g 2 Bezpośrednio z twierdzenia dostajemy Twierdzenie (o pochodnej funkcji złożonej). Niech f = g h : X R, gdzie h : X R, g : Y R, X, Y R oraz h(x) Y. Jeśli funkcje h i g są różniczkowalne, to funkcja f jest różniczkowalna oraz f = (g h) h. Bezpośrednio z twierdzenia dostajemy Twierdzenie (o pochodnej funkcji odwrotnej). Niech X, Y R będą zbiorami niepustymi oraz niech f : X Y będzie homeomorfizmem. Jeśli f ma w każdym punkcie zbioru X pochodną różną od zera, to funkcja odwrotna f 1 : Y X jest różniczkowalna oraz (f 1 ) 1 = f (f 1 ). Z wniosku dostajemy Wniosek Niech P, Q R będą przedziałami oraz f : P Q będzie bijekcją ciągłą. Jeśli f ma w każdym punkcie przedziału P pochodną różną od zera, to funkcja odwrotna f 1 : Q P jest różniczkowalna oraz (f 1 ) = 1 f (f 1 ). Uwaga Zachodzą analogiczne własności do twierdzeń dla funkcji f : X R różniczkowalnej w zbiorze E X. Uwaga W dalszym ciągu rozważając pochodną funkcji będziemy ograniczać się do przypadku, gdy funkcja jest określona w przedziale lub w zbiorze będącym sumą pewnej rodziny przedziałów.

7 7.2. POCHODNA FUNKCJI 157 Uwaga W dalszym ciągu pochodną funkcji określonej wzorem będziemy zapisywać jako dany wzór funkcji objęty nawiasem i opatrzony znakiem prim. Pochodną zaś w punkcie x 0 z dodatkowym indeksem u dołu x = x 0. Na przykład ( ) 1 oznacza pochodną funkcji 1 x, zaś ( 1 x ) x=3 oznacza pochodną funkcji 1 x Wykażemy teraz różniczkowalność pewnych funkcji. w punkcie 3. x Twierdzenie (a) Każda funkcja stała w przedziale ma pochodną tożsamościowo równą zero. (b) Dla dowolnego n N zachodzi (x n ) = nx n 1 w R. (c) Dla dowolnego n Z, n < 0 zachodzi (x n ) = nx n 1 w R \ {0}. Dowód. Ad. (a) Niech P będzie przedziałem oraz f : P R będzie funkcją stałą. Wtedy dla dowolnych x, x 0 P mamy f(x) = f(x 0 ) + (x x 0 ) 0. Zatem z lematu dostajemy f (x 0 ) = 0. Ad. (b) Ponieważ dla dowolnego x 0 R mamy x = x 0 + (x x 0 ) 1, więc (x) x=x 0 = 1 i w konsekwencji (x 1 ) jest funkcją stałą równą 1. Zakładając, że (x n ) = nx n 1 w R, z twierdzenia o pochodnej iloczynu mamy (x n+1 ) = (x n x) = (x n ) x + x n (x) = nx n 1 x + x n = (n + 1)x n w R. Reasumując z zasady indukcji dostajemy (b) dla wszystkich n N. Ad. (c) Dla n Z, n < 0 mamy n N, więc z (b) i twierdzenia o pochodnej ilorazu 7.1.6(b), dostajemy ( ) 1 (x n ) = = nx n 1 = nx n 1. x n x 2n Z twierdzenia i twierdzenia o pochodnej sumy, iloczynu i ilorazu (twierdzenie 7.2.2) dostajemy Wniosek Wielomiany i funkcje wymierne są różniczkowalne. Twierdzenie Niech a R. Wówczas (a) (ln x) = 1 x w (0, + ), (b) (log a x) = 1 x ln a w (0, + ), gdy a > 0, a 1. (c) (e x ) = e x w R, (d) (a x ) = a x ln a w R, gdy a > 0, (e) (x a ) = ax a 1 w (0, + ).

8 158 ROZDZIAŁ 7. RÓŻNICZKOWALNOŚĆ Dowód. Ad. (a) Z własności logarytmu dla dowolnych x, x 0 (0, + ), x x 0 mamy (7.6) ln x ln x 0 = ln x ( x 0 = ln x x 0 x x x x 0 x 0 ) 1 x x 0 = 1 ( ln x x x 0 x 0 ) x 0 x x 0. Ponieważ x x 0 x x x 0 0 dla x x 0 oraz lim 0 x x0 x 0 = 0, więc z własności granicy funkcji (patrz wniosek (a) ( 2 )) i z ciągłości funkcji ln mamy ( lim ln x x x x 0 x 0 ) x 0 x x 0 = ln e = 1. Stąd i z (7.6) dostajemy, że pochodną funkcji ln w punkcie x 0 jest 1 x 0. To daje (a). Ad. (b) Ponieważ dla a > 0, a 1 oraz x > 0 mamy log a x = ln x, więc z (a) i ln a twierdzenia o pochodnej ilorazu dostajemy (b). Ad. (c) Ponieważ funkcja ln jest funkcją odwrotną do funkcji R x e x (0, + ) ( 3 ), więc z (a) i twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej dla dowolnego x 0 R dostajemy (e x ) 1 x=x 0 = = 1 (ln) (e x 0 ) 1 = e x 0. e x 0 To daje (c). Ad. (d) Częćć (d) wynika natychmiast z (c), równości a x = e x ln a dla a > 0 i twierdzenia o pochodnej złożenia funkcji. Ad. (e) Część (e) wynika z (a), (c), równości x a = e a ln x dla x > 0 i twierdzenia o pochodnej złożenia funkcji. Twierdzenie Funkcje trygonometryczne są różniczkowalne oraz (a) (sin x) = cos x oraz (cos x) = sin x, (b) ( tg x) = 1 cos 2 x oraz ( ctg x) = 1 sin 2 x. Dowód. Ad. (a) Z własności funkcji trygonometrycznych (wniosek (d)) dla dowolnych x, x 0 R, x x 0 mamy sin x sin x 0 x x 0 = x x0 2 sin cos x+x x x 0 = sin x x0 2 x x 0 2 cos x + x 0, 2 Zatem przechodząc do granicy x x 0 (z własności (b)) dostajemy (sin x) x=x 0 = cos x 0. Ponieważ cos x = sin( π x) dla x R, więc z powyższego i twierdzenia o pochodnej 2 złożenia dostajemy (cos x) = sin x. To daje (a). Część (b) dostajemy natychmiast z (a) i twierdzenia o pochodnej ilorazu. Z twierdzenia i twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej dostajemy 2 patrz również twierdzenie o równoważności definicji granicy funkcji w punkcie w sensie Heinego i Cauchy ego i twierdzenie o granicy ciągu potęg wniosek 4.3.4(a) 3 zatem funkcja ta jest homeomorfizmem.

9 7.3. FUNKCJE RÓŻNICZKOWALNE W PRZEDZIALE 159 Wniosek (a) Funkcje arcsin i arccos są różniczkowalne w przedziale ( 1, 1) oraz (arcsin x) = 1, (arccos 1 x 2 x) = 1, w ( 1, 1). 1 x 2 (b) Funkcje arctg i arcctg są różniczkowalne oraz ( arctg x) = x 2, ( arcctg x) = x 2 w R. Dowód. Ad. (a) Funkcja f : [ π, π ] [ 1, 1] określona wzorem f(x) = sin x dla x 2 2 [ π, π] jest homeomorfizmem i funkcją odwrotną do niej jest arcsin. Ponieważ f( π) = i f( π) = 1, więc f homeomorfizmem przedziału ( π, π ) na ( 1, 1). Pochodną funkcji f w ( π, π ) jest funkcją cos, przyjmująca w tym przedziale wartości dodatnie, a więc 2 2 f (x) = 1 sin 2 x dla x ( π, π ). Zatem, zgodnie z twierdzeniem o pochodnej funkcji 2 2 odwrotnej 7.1.8, arcsin jest funkcją różniczkowalną w ( 1, 1) oraz (arcsin x) = 1 1 sin 2 (arcsin x) = 1. 1 x 2 To daje pierwszą część (a). Drugą część (a) dowodzimy analogicznie jak powyższą. Ad. (b) Ponieważ w przedziale ( π, π) mamy ( tg 2 2 x) = 1 = tg 2 x+1, więc podobnie cos 2 x jak w cęści (a) dostajemy ( arctg x) = 1. Drugą część (b) dowodzimy analogicznie jak 1+x 2 powyższą. ZADANIA Zadanie (a) Funkcje arcsin i arccos nie mają pochodnych w punktach 1, 1. (b) Jeśli a R, a > 1, to to funkcja potęgowa x a ma pochodną w punkcie 0 równą zero. (c) Jeśli a R, 0 < a < 1, to to funkcja potęgowa x a nie ma pochodnej w punkcie Funkcje różniczkowalne w przedziale Lemat Niech P będzie przedziałem oraz f : P R będzie funkcją różniczkowalną w punkcie x 0 P. (a) Jeśli f (x 0 ) > 0, to istnieje δ > 0 takie, że f(x) < f(x 0 ) dla x (x 0 δ, x 0 ) P oraz f(x) > f(x 0 ) dla x (x 0, x 0 + δ) P. (b) Jeśli f (x 0 ) < 0, to istnieje δ > 0 takie, że f(x) > f(x 0 ) dla x (x 0 δ, x 0 ) P oraz f(x) < f(x 0 ) dla x (x 0, x 0 + δ) P. Dowód. Ad. (a) W myśl lematu istnieje funkcja u : P R ciągła w punkcie x 0 taka, że u(x 0 ) = f (x 0 ) oraz (7.7) f(x) = f(x 0 ) + (x x 0 )u(x) dla x P.

10 160 ROZDZIAŁ 7. RÓŻNICZKOWALNOŚĆ Ponieważ u(x 0 ) = f (x 0 ) > 0, więc wobec ciągłości funkcji u w punkcie x 0, istnieje δ 0 > 0, że dla każdego x P takiego, że x x 0 < δ 0 mamy u(x) u(x 0 ) < u(x 0 ), a więc u(x) > 0. Wówczas dla x (x 0 δ 0, x 0 ) P mamy (x x 0 )u(x) < 0, a więc z (7.7) dostajemy f(x) < f(x 0 ). Podobnie, dla x (x 0, x 0 + δ 0 ) P dostajemy f(x 0 ) < f(x). Analogicznie jak powyżej dowodzimy (b). Z lematu dostajemy natychmiast Twierdzenie (Fermata). Niech f : (a, b) R będzie funkcją różniczkowalną w punkcie x 0 (a, b). (a) Jeśli f(x) f(x 0 ) dla x (a, b), to f (x 0 ) = 0. (b) Jeśli f(x) f(x 0 ) dla x (a, b), to f (x 0 ) = 0. Dowód. Przy założeniach (a) i (b), wobec lematu nie może być f (x 0 ) > 0 ani f (x 0 ) < 0. Zatem f (x 0 ) = 0. Twierdzenie (Darboux). Niech P będzie przedziałem oraz f : P R będzie funkcją różniczkową. Niech x 1, x 2 P, x 1 < x 2 oraz niech c R. (a) Jeśli f (x 1 ) < c < f (x 2 ), to istnieje x 0 (x 1, x 2 ), że f (x 0 ) = c. (b) Jeśli f (x 1 ) > c > f (x 2 ), to istnieje x 0 (x 1, x 2 ), że f (x 0 ) = c. Dowód. Udowodnimy (a). Rozważmy najpierw przypadek, gdy c = 0. Wówczas f (x 1 ) < 0 < f (x 2 ). Zatem z lematu 7.3.1, istnieje δ > 0 takie, że (7.8) f(x 1 ) > f(x) dla x (x 1, x 1 + δ) P oraz f(x) < f(x 2 ) dla x (x 2 δ, x 2 ) P. Z warunku koniecznego różniczkowalności mamy, że f jest funkcją ciągłą, więc istnieje x 0 [x 1, x 2 ], że f(x 0 ) = min f([x 1, x 2 ]). Wobec (7.8) dostajemy, że x 0 (x 1, x 2 ). Zatem z twierdzenia Fermata mamy f (x 0 ) = 0. Załóżmy teraz, że f (x 1 ) < c < f (x 2 ). Wówczas biorąc funkcję g(x) = f(x) cx, x P, dostajemy że g (x) = f (x) c dla x P, więc g (x 1 ) < 0 < g (x 2 ). Zatem z pierwszej części dowodu, istnieje x 0 (x 1, x 2 ), że g (x 0 ) = 0. Stąd mamy 0 = g (x 0 ) = f (x 0 ) c, co daje (a). Część (b) dowodzimy analogicznie jak część (a). Z własności Darboux dla pochodnej dostajemy Wniosek Niech P będzie przedziałem oraz f : P R będzie funkcją różniczkowalną. Wówczas f nie ma w P punktów nieciągłości pierwszego rodzaju. W szczególności, jeśli x 0 P i pochodna f ma granicę skończoną w punkcie x 0, to lim x x0 f (x) = f (x 0 ). Dowód. Przypuśćmy przeciwnie, że w pewnym punkcie a P pochodna f ma nieciągłość pierwszego rodzaju. Wówczas lim f (x) f (a) lub lim f (x) f (a). x a x a + Jeśli lim f (x) < f (a), to biorąc r R takie, że lim f (x) < r < f (a), znajdziemy δ P takie, że δ < a oraz f (x) r dla x [δ, a). Biorąc c (r, f x a x a (a))

11 7.3. FUNKCJE RÓŻNICZKOWALNE W PRZEDZIALE 161 dostajemy f (δ) < c < f (a) oraz f (x) < c dla x [δ, a). To przeczy twierdzeniu Darboux Analogicznie dochodzimy do sprzeczności, gdy lim f (x) > f (a) oraz, gdy x a lim f (x) f (a). x a + Uwaga Pochodna funkcji różniczkowalnej w przedziale może mieć punkty nieciągłości drugiego rodzaju. Twierdzenie (Rolle a). Niech f będzie funkcją ciągłą w przedziale [a, b] i różniczkowalną w przedziale (a, b). Jeśli f(a) = f(b), to istnieje x 0 (a, b) takie, że f (x 0 ) = 0. Dowód. Ponieważ funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym, więc z twierdzenia istnieją x 1, x 2 [a, b] takie, że f(x 1 ) = min f([a, b]) oraz f(x 2 ) = max f([a, b]). Wówczas dla każdego x [a, b] mamy f(x 1 ) f(x) f(x 2 ). Jeśli f(x 1 ) = f(x 2 ), to f jest funkcją stałą, więc f (x) = 0 dla wszystkich x (a, b), co daje tezę w tym przypadku. Jeśli f(x 1 ) < f(x 2 ), to f(x 1 ) < f(a) lub f(a) < f(x 2 ). Ponieważ f(a) = f(b), więc x 1 (a, b) lub x 2 (a, b). Stąd i z twierdzenia Fermata mamy f (x 1 ) = 0, gdy x 1 (a, b) lub f (x 2 ) = 0, gdy x 2 (a, b). To kończy dowód. Twierdzenie (Lagrange a o wartości średniej). Niech f będzie funkcją ciągłą w przedziale [a, b] i różniczkowalną w przedziale (a, b). Wówczas istnieje x 0 (a, b), że f(b) f(a) = f (x 0 )(b a). Dowód. Weźmy funkcję g : [a, b] R określoną wzorem g(x) = (f(b) f(a))x (b a)f(x), x [a, b]. Z założeń o funkcji f mamy, że g jest funkcją ciągłą w [a, b] i różniczkowalną w (a, b). Ponadto g(a) = af(b) af(a) bf(a) + af(a) = bf(b) bf(a) bf(b) + af(b) = g(b). Zatem, z twierdzenia Rolle a 7.3.6, istnieje x 0 (a, b) takie, że g (x 0 ) = 0. Ponieważ g (x) = f(b) f(a) (b a)f (x) dla x (a, b), więc f(b) f(a) (b a)f (x 0 ) = 0. To daje tezę. Twierdzenie (Cauchy ego o wartości średniej). Niech f, g będą funkcjami ciągłymi w przedziale [a, b] i różniczkowalnymi w przedziale (a, b). Wówczas istnieje x 0 (a, b), że (f(b) f(a))g (x 0 ) = (g(b) g(a))f (x 0 ).

12 162 ROZDZIAŁ 7. RÓŻNICZKOWALNOŚĆ Dowód. Weźmy funkcję h : [a, b] R określoną wzorem h(x) = (f(b) f(a))g(x) (g(b) g(a))f(x), x [a, b]. Z założeń o funkcjach f i g mamy, że h jest funkcją ciągłą w [a, b] i różniczkowalną w (a, b). Ponadto h(a) = h(b). Zatem z twierdzenia Rolle a istnieje x 0 (a, b) takie, że h (x 0 ) = 0. Ponieważ h (x) = (f(b) f(a))g (x) (g(b) g(a))f (x) dla x (a, b), więc (f(b) f(a))g (x 0 ) (g(b) g(a))f (x 0 ) = 0. To daje tezę. Uwaga Jeśli x 0 R należy do przedziału otwartego (a, b), to łatwo sprawdzamy, że istnieje liczba θ (0, 1), że x 0 = a + θ(b a). W świetle tego twierdzenie Rolle a można sformułować następująco: Niech f będzie funkcją ciągłą w przedziale [a, b] i różniczkowalną w przedziale (a, b). Jeśli f(a) = f(b), to istnieje θ (0, 1) takie, że f (a + θ(b a)) = 0. Analogicznie można sformułować twierdzenie Lagrange a i Cauchy ego. Wniosek Niech P będzie przedziałem oraz niech f : P R będzie funkcją różniczkowalną. Jeśli f (x) = 0 dla x P, to f jest funkcją stałą. Dowód. Niech a P. Wówczas z twierdzenia Lagrange a 7.3.7, dla dowolnego x P takiego, że x < a istnieje x 0 (x, a), że f(x) f(a) = f (x 0 )(x a) = 0, więc f(x) = f(a). Analogicznie pokazujemy, że f(x) = f(a) dla x P takich, że x > a. Wniosek Niech P będzie przedziałem oraz niech f, g : P R będą funkcjami różniczkowalnymi. Jeśli f (x) = g (x) dla x P, to f g jest funkcją stałą. Dowód. Z założenia mamy, że f g ma pochodną tożsamościowo równą zeru. Zatem z wniosku mamy tezę. 7.4 Reguła de l Hospitala Lemat Niech f, g : (a, b) R, gdzie a < b +, będą funkcjami różniczkowalnymi i niech g (x) 0, dla wszystkich x (a, b). Niech f (x) (7.9) lim x a g (x) = p, gdzie p R. Wówczas g jest funkcją różnowartościową oraz zachodzą następujące:

13 7.4. REGUŁA DE L HOSPITALA 163 (a) Dla każdego A R, A > p istnieje δ 1 (a, b), że (7.10) f(x) f(y) g(x) g(y) < A dla dowolnych x, y, a < x < y < δ 1. (b) Dla każdego B R, B < p istnieje δ 2 (a, b), że (7.11) f(x) f(y) g(x) g(y) > B dla dowolnych x, y, a < x < y < δ 2. Dowód. Zauważmy najpierw, że g jest funkcją różnowartościową. Istotnie, w przeciwnym razie istnieją x 1, x 2 (a, b) takie, że x 1 < x 2 oraz g(x 1 ) = g(x 2 ). Wtedy z twierdzenia Rolle a istnieje x 0 (x 1, x 2 ) w którym g (x 0 ) = 0. To przeczy założeniu, że g (x) 0 dla x (a, b). Ad. (a) Z (7.9) mamy, że istnieje δ 1 (a, b), że f (t) < A dla t (a, δ g (t) 1). Zatem, z twierdzenia Cauchy ego o wartości średniej dla każdego a < x < y < δ 1 istnieje t (x, y), że f(x) f(y) g(x) g(y) = f (t) g (t) < A. To daje (7.10). Część (b) dowodzimy analogicznie jak część (a). Twierdzenie (reguła de l Hospitala). Niech f, g : (a, b) R, gdzie a < b +, będą funkcjami różniczkowalnymi i niech g (x) 0 dla wszystkich x (a, b). Niech f (x) (7.12) lim x a g (x) = p, gdzie p R. (a) Jeśli (b) Jeśli f(x) lim f(x) = 0 i lim g(x) = 0, to lim = p. x a x a x a g(x) f(x) x a lim g(x) = + lub x a lim g(x) =, to x a lim = p. g(x) Dowód. W myśl lematu 7.4.1, g jest funkcją różnowartościową. W szczególności funkcja g może przyjmować wartość zero, co najwyżej w jednym punkcie. Zatem istnieje c (a, b) takie, że g(x) 0 dla x (a, c). Ad. (a) Załóżmy najpierw, że p R. Weźmy dowolne ε > 0 i oznaczmy A = p + ε, B = p ε. Wtedy B < p < A, więc z lematu 7.4.1, istnieją δ 1, δ 2 (a, c) takie, że zachodzą (7.10) i (7.11). Wobec założenia lim f(x) = 0 i lim g(x) = 0, przechodząc w x a x a (7.10) i (7.11) do granicy przy x a, dostajemy p ε f(y) g(y) p + ε dla a < y < min{δ 1, δ 2 }. Stąd i z dowolności ε > 0 wynika, że lim y a f(y) g(y) = p.

14 164 ROZDZIAŁ 7. RÓŻNICZKOWALNOŚĆ Załóżmy teraz, że p =. Biorąc dowolny A R mamy A > p, więc istnieje δ 1 (a, c), że zachodzi (7.10). Przechodząc w (7.10) do granicy przy x a, dostajemy f(y) g(y) A dla a < y < δ 1. f(y) Stąd i z dowolności A R dostajemy lim = = p. y a g(y) Zakładając, że p = +, analogicznie jak w powyższym przypadku (przy zastosowaniu f(y) (7.11) zamiast (7.10)) dostajemy lim = p. y a g(y) Ad. (b) Rozważmy najpierw przypadek, gdy p R. Weźmy dowolne ε > 0 i oznaczmy A = p + ε, B = p ε. Wtedy B < p < A, więc istnieją δ 2 2 1, δ 2 (a, c) takie, że zachodzą (7.10) i (7.11). Przyjmując, że a < y < min{δ 1, δ 2 } jest ustalone, wobec założenia g(x) g(y) lim g(x) = + lub lim g(x) = dostajemy, że lim = 1. Zatem znajdziemy x a x a x a g(x) δ 3 (a, min{δ 1, δ 2 }), takie, że g(x) g(y) g(x) > 0 dla a < x < δ 3. Mnożąc teraz (7.10) i (7.11) przez g(x) g(y) g(x) dostajemy więc f(x) f(y) g(x) (7.13) p ε 2 < A g(x) g(y), g(x) + f(y) Bg(y) g(x) f(x) f(y) g(x) g(x) g(y) > B g(x) < f(x) g(x) < p + ε f(y) Ag(y) + 2 g(x) dla a < x < δ 3, dla a < x < δ 3. f(y) Ag(y) Ponieważ lim x a g(x) (7.14) f(y) Ag(y) g(x) Stąd i z (7.13) dostajemy f(y) Bg(y) = 0 oraz lim x a g(x) < ε 2 oraz = 0, więc znajdziemy takie δ 4 (a, δ 3 ), że f(y) Bg(y) g(x) < ε 2 p ε < f(x) g(x) < p + ε dla a < x < δ 4. dla a < x < δ 4. To daje, że lim = p. g(x) Rozważmy teraz przypadek, gdy p =. Wówczas biorąc dowolne C R oraz A = C 1 mamy A > p i analogicznie jak (7.13) dostajemy, że istnieje δ 3 (a, c), że x a f(x) f(x) g(x) < A + f(y) Ag(y) g(x) Podobnie jak w (7.14), istnieje δ 4 (a, δ 3 ), że f(y) Ag(y) g(x) dla a < x < δ 3. f(x) g(x) < A + 1 = C dla a < x < δ 4. < 1 dla a < x < δ 4. Zatem

15 7.5. POCHODNE WYŻSZYCH RZĘDÓW I WZÓR TAYLORA 165 To daje lim =. g(x) Przypadek p = + rozważamy analogicznie jak poprzedni. x a f(x) Uwaga Analogicznie jak twierdzenia dostajemy regułę de l Hospitala dla granicy w prawym końcu przedziału z analogicznym sformułowaniem. Z twierdzenia i związku granicy z granicami jednostronnymi mamy: (reguła de l Hospitala). Niech f, g : (a, b) R będą funkcjami różniczkowalnymi w (a, b) \ {x 0 }, gdzie x 0 (a, b) oraz niech g (x) 0 dla wszystkich x (a, b) \ {x 0 }. Niech (7.15) lim x x0 (a) Jeśli (b) Jeśli f (x) g (x) = p, gdzie p R. x x0 lim f(x) = 0 i x x0 lim g(x) = 0, to x x0 lim f(x) g(x) = p. x x0 lim g(x) = +, lub lim g(x) =, to lim x x0 x x0 f(x) g(x) = p. 7.5 Pochodne wyższych rzędów i wzór Taylora Definicja pochodnej rzędu n. Niech X R i f : X R oraz niech E X, E. Jeśli pochodna f : D f R funkcji f ma pochodną w punkcie x 0 D f, to mówimy, że f ma pochodną rzędu drugiego w punkcie x 0 lub drugą pochodną w punkcie x 0. Pochodną tą oznaczamy f (x 0 ). Jeśli funkcja f posiada pochodną drugiego rzędu w każdym punkcie zbiorze E, to mówimy, że f jest dwukrotnie różniczkowalna w zbiorze E. Wtedy funkcję przyporządkowującą każdemu punktowi x E wartość f (x) nazywamy pochodną rzędu drugiego funkcji f w zbiorze E lub drugą pochodną funkcji f w E. Oznaczmy przez D f X zbiór wszystkich punktów zbioru X w których funkcja f ma pochodną rzędu drugiego. Jeśli D f, to drugą pochodną funkcji f w zbiorze D f nazywamy pochodną rzędu drugiego funkcji lub drugą pochodną funkcji f i oznaczamy f. Jeśli f jest funkcją dwukrotnie różniczkowalną w zbiorze X, to mówimy, że f jest funkcją dwukrotnie różniczkowalną. Zakładając, że określiliśmy pochodną rzędu n w punkcie i w zbiorze, analogicznie jak powyżej określamy pochodną rzędu n + 1 w punkcie, pochodną rzędu n + 1 w zbiorze, i (n + 1)-szą pochodną funkcji ( 4 ). Pochodną rzędu n oznaczamy f (n) : D f (n) R, pochodną rzędu n w punkcie x 0 zaś f (n) (x 0 ). 4 Jeśli funkcja f ma pochodną n-tego rzędu f (n) : D f (n) R i pochodna ta jest różniczkowalna w punkcie x 0 D f (n), to mówimy, że funkcja f ma w punkcie x 0 pochodną (n+1)-szego rzędu lub (n+1)-szą pochodną w punkcie x 0. Pochodną tą oznaczamy f (n+1) (x 0 ). Jeśli f ma pochodną (n + 1)-szego rzędu w każdym punkcie zbioru E, to mówimy, że f jest (n + 1)- krotnie różniczkowalna w zbiorze E. Wtedy funkcję przyporządkowującą każdemu punktowi x E wartość f (n+1) (x) nazywamy pochodną (n + 1)-szego rzędu funkcji f w zbiorze E lub (n + 1)-szą pochodną funkcji f w E. Oznaczmy przez D f (n+1) X zbiór wszystkich punktów zbioru X w których funkcja f ma pochodną (n + 1)-szego rzędu. Jeśli D f (n+1), to pochodną (n + 1)-szego rzędu funkcji f w zbiorze D f (n+1) nazywamy pochodną (n + 1)-szego rzędu funkcji lub (n + 1)-szą pochodną funkcji f i oznaczamy f (n+1). Jeśli f jest funkcją (n + 1)-krotnie różniczkowalną w zbiorze X, to mówimy, że f jest funkcją (n + 1)- krotnie różniczkowalną.

16 166 ROZDZIAŁ 7. RÓŻNICZKOWALNOŚĆ Definicja funkcji klasy C n. Niech f : X R, X R. Mówimy, że funkcja f jest klasy C 0, gdy funkcja f jest ciągła. Mówimy, że funkcja f jest klasy C n, gdzie n N, gdy funkcja f n-krotnie różniczkowalna i n-ta pochodna funkcji f jest ciągła. Mówimy, że funkcja f jest klasy C, gdy dla każdego n N funkcja f jest klasy C n. Uwaga Istnieją funkcje n-krotnie różniczkowalne, które nie są klasy C n. Na przykład funkcja f : R R określona wzorami f(x) = x 2n sin 1 dla x 0 oraz f(0) = 0, x gdzie n N, jest n-krotnie różniczkowalna lecz nie jest funkcją klasy C n. Można również sprawdzić, że f ma pochodną dowolnego rzędu w R \ {0}. Podobnie funkcja g : R R określona wzorem g(x) = x n x dla x R jest klasy C n lecz nie ma (n + 1)-szej pochodnej w punkcie 0. Uwaga Indukcyjnie, łatwo pokazujemy, że dla każdej liczby naturalnej n mamy (a) (e x ) (n) = e x w R, (b) (sin x) (2n) = ( 1) n sin x oraz (sin x) (2n 1) = ( 1) n+1 cos x w R, (c) (cos x) (2n) = ( 1) n cos x oraz (cos x) (2n 1) = ( 1) n sin x w R, (d) ((1 + x) α ) (n) = α(α 1) (α n + 1)(1 + x) α n w ( 1, + ), gdzie α R. W dalszym ciągu tego punktu zajmiemy się problemem przybliżania funkcji n-krotnie różniczkowalnej przy pomocy wielomianu. Zacznijmy od lematu. Lemat Niech P będzie przedziałem, x 0 P oraz niech f : P R będzie funkcją (n 1)-krotnie różniczkowalną (w P ) posiadającą n-tą pochodną w punkcie x 0. Wówczas oznaczając (7.16) W n (x) = n f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k, x P, gdzie w powyższym wzorze f (0) (x 0 )(x x 0 ) 0 oznacza f(x 0 ), mamy (7.17) lim x x0 f(x) W n (x) (x x 0 ) n = 0. Dowód. Zastosujemy zasadę indukcji. Oznaczmy przez N zbiór wszystkich liczb n N takich, że dla każdej funkcji f : P R, (n 1)-krotnie różniczkowalnej posiadającej n-tą pochodną w punkcie x 0, zachodzi (7.17). (i) Pokażemy, że 1 N. Niech f : P R będzie funkcją posiadającą pochodną w punkcie x 0. Wówczas W 1 (x) = f(x 0 ) + f (x 0 )(x x 0 ). W myśl lematu istnieje funkcja u : P R ciągła w punkcie x 0 taka, że u(x 0 ) = f (x 0 ) oraz f(x) = f(x 0 ) + (x x 0 )u(x) dla x P.

17 7.5. POCHODNE WYŻSZYCH RZĘDÓW I WZÓR TAYLORA 167 W szczególności Stąd dostajemy f(x) W 1 (x) = (x x 0 )(u(x) f (x 0 )) dla x P. lim x x 0 f(x) W 1 (x) x x 0 = lim x x0 (u(x) f (x 0 )) = 0. Reasumując 1 N. (ii) Załóżmy, że n N. Pokażemy, że n + 1 N. Weźmy dowolną funkcję f : P R, n-krotnie różniczkowalną posiadającą (n + 1)-szą pochodną w punkcie x 0. Niech W n+1 będzie funkcją określoną wzorem (7.16) dla funkcji f. Wówczas W n+1(x) = n+1 k=1 f (k) (x 0 ) (k 1)! (x x 0) (k 1) = n (f ) (k) (x 0 ) (x x 0 ) k, x P, jest funkcją postaci (7.16) dla f : P R. Z wyboru funkcji f mamy, że funkcja f : P R jest (n 1)-krotnie różniczkowalna oraz ma n-tą pochodną w punkcie x 0, zatem z założenia, że n N mamy, że (7.18) lim x x0 (f(x) W n+1 (x)) (n + 1)(x x 0 ) n = 0. Ponadto pochodna funkcji P x (x x 0 ) n+1 nie ma miejsc zerowych w P \ {x 0 } oraz lim (f(x) W n+1 (x)) = 0 i lim (x x 0 ) n+1 = 0. W konsekwencji, z (7.18) i reguły de x x 0 x x0 l Hospitala (patrz też uwaga 7.4.3) dostajemy lim x x 0 f(x) W n+1 (x) (x x 0 ) n+1 = 0. To daje, że n + 1 N. Reasumując z zasady indukcji mamy N = N. To kończy dowód. Twierdzenie (wzór Taylora I). Niech P będzie przedziałem, x 0 P oraz niech f : P R będzie funkcją (n 1)-krotnie różniczkowalną (w P ) posiadającą n-tą pochodną w punkcie x 0. Wówczas istnieje funkcja v : P R ciągła w punkcie x 0 taka, że v(x 0 ) = 0 oraz (7.19) f(x) = n Dowód. Oznaczmy f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k + (x x 0 ) n v(x) dla x P. oraz v(x) = W (x) = n f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k dla x P f(x) W (x) (x x 0 ) n dla x P \ {x 0 } i v(x 0 ) = 0.

18 168 ROZDZIAŁ 7. RÓŻNICZKOWALNOŚĆ Z lematu wynika ciągłość funkcji v w punkcie x 0. Ponadto mamy (7.19). Definicja wzoru Taylora. Niech P będzie przedziałem oraz niech f : P R będzie funkcją (n 1)-krotnie różniczkowalną (w P ) posiadającą n-tą pochodną w punkcie x 0 P. Wzór (7.19) nazywamy wzorem Taylora funkcji f w punkcie x 0 ( 5 ). Funkcję (x x 0 ) n v(x), we wzorze Taylora (7.19) (równą f(x) nazywamy resztą Peano. n f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k ) Uwaga Niech P będzie przedziałem, x 0 P oraz niech f : P R będzie funkcją (n 1)-krotnie różniczkowalną (w P ) posiadającą n-tą pochodną w punkcie x 0. Przedstawienie (7.19) funkcji f jest jednoznaczne, w tym sensie, że jeśli F : R R jest wielomianem stopnia co najwyżej n oraz ṽ : P R jest funkcją ciągłą w x 0 taką, że ṽ(x 0 ) = 0 i zachodzi (7.20) f(x) = F (x) + (x x 0 ) n ṽ(x) w P, to F (x) = n f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k oraz zgodnie z oznaczeniami (7.19), ṽ = v. Istotnie, oznaczmy W (x) = n f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k, x R. Wówczas z (7.20) i (7.19) dostajemy ( ) F (x) W (x) F (x) f(x) f(x) W (x) lim = lim + = 0. x x 0 (x x 0 ) n x x0 (x x 0 ) n (x x 0 ) n Ponieważ stopień wielomianu F W nie przekracza n, więc łatwo sprawdzamy, że F = W. Stąd natychmiast dostajemy tezę. Ze wzoru Taylora dostajemy natychmiast Wniosek Niech P będzie przedziałem, x 0 P oraz niech f : P R będzie funkcją (n 1)-krotnie różniczkowalną (w P ) posiadającą n-tą pochodną w punkcie x 0. Wówczas istnieje funkcja u : P R ciągła w punkcie x 0 taka, że (7.21) f(x) = n 1 f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k + (x x 0 ) n u(x) dla x P i u(x 0 ) = f (n) (x 0 ). n! Uwaga Jak stwierdziliśmy w uwadze 7.5.2, funkcja wykładnicza e x i funkcje trygonometryczne sin i cos są klasy C. Ze wzoru Taylora i twierdzenia mamy e x = x n dla x R, więc wzorem Taylora funkcji e x w punkcie 0 jest n! n=0 e x = n x k + xn v(x) dla x R, 5 Definicja wzoru Maclaurina. Wzór Taylora w punkcie x 0 = 0 nazywamy wzorem Maclaurina.

19 7.5. POCHODNE WYŻSZYCH RZĘDÓW I WZÓR TAYLORA 169 gdzie v(x) = Taylora k=n+1 x k n, x R. Podobnie, z definicji funkcji sin i cos dostajemy wzory sin x = n ( 1) k (2k + 1)! x2k+1 + x 2n+1 k=n+1 ( 1) k (2k + 1)! x2(k n) dla x R, cos x = n ( 1) k (2k)! x2k + x 2n k=n+1 ( 1) k (2k)! x2(k n) dla x R. Uwaga Niech P będzie przedziałem, f, g : P R oraz x 0 P i n N. Jeśli lim x x 0 f(x) g(x) (x x 0 ) n = 0, to istnieje funkcja u : P R ciągła w punkcie x 0, że Fakt ten zapisujemy w skrócie u(x 0 ) = 0 i f(x) = g(x) + (x x 0 ) n u(x) dla x P. f(x) = g(x) + o((x x 0 ) n ) dla x P. W świetle tego wzór Taylora 7.19 można zapisać w postaci: f(x) = n f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k + o((x x 0 ) n ) dla x P. Można pokazać, że funkcja f : R R określona wzorami f(x) = e 1 x dla x > 0 oraz f(x) = 0 dla x 0 jest klasy C oraz f (n) f(x) (0) = 0. Zatem dla każdego n mamy lim = 0 x 0 x n i w konsekwencji f(x) = o(x n ). Wzór Taylora prowadzi do pojęcia stycznej do wykresu funkcji w punkcie. Definicja stycznej do wykresu funkcji w punkcie. Niech P będzie przedziałem oraz f : P R. Mówimy, że funkcja W : R R postaci W (x) = ax + b, x R, gdzie a, b R są ustalonymi liczbami, jest styczną do wykresu funkcji f w punkcie (x 0, y 0 ), gdzie x 0 P, y 0 = f(x 0 ), gdy W (x 0 ) = y 0 oraz lim x x 0 f(x) W (x) x x 0 = 0. Wniosek Niech P będzie przedziałem, f : P R oraz niech x 0 P, y 0 = f(x 0 ). (a) Jeśli istnieje styczna do wykresu funkcji f w punkcie (x 0, y 0 ), to funkcja f jest różniczkowalna w punkcie x 0. (b) Jeśli funkcja f jest różniczkowalna w punkcie x 0, to istnieje dokładnie jedna styczna do wykresu funkcji f w punkcie (x 0, y 0 ) i jest ona postaci (7.22) W (x) = f(x 0 ) + f (x 0 )(x x 0 ), x R.

20 170 ROZDZIAŁ 7. RÓŻNICZKOWALNOŚĆ Dowód. Ad. (a) Niech W (x) = ax + b, x R, gdzie a, b R są ustalonymi liczbami, będzie styczną do wykresu funkcji f w punkcie (x 0, y 0 ). Wówczas W (x 0 ) = f(x 0 ), więc f (x 0 ) = a, gdyż f(x) f(x 0 ) lim x x 0 x x 0 = lim x x0 f(x) W (x) W (x) W (x 0 ) + lim x x x x0 = a. 0 x x 0 Ad. (b) Ponieważ f jest funkcją różniczkowalną w punkcie x 0, więc z lematu dostajemy f(x) f(x 0 ) f (x 0 )(x x 0 ) lim = 0. x x 0 x x 0 To daje, że (7.22) jest styczną do wykresu funkcji f w punkcie (x 0, y 0 ). W myśl uwagi mamy, że styczna jest określona jednoznacznie. Definicja. Niech α, β R będą różnymi liczbami oraz x R. Mówimy, że x leży między α i β, gdy α < x < β lub β < x < α, zależnie od tego, czy α < β lub β < α. Udowodnimy wersję wzoru Taylora z resztą w postaci Lagrange a. Twierdzenie (wzór Taylora II). Niech f : [a, b] R będzie funkcją klasy C n 1 posiadającą n-tą pochodną w przedziale (a, b) oraz niech x 0 [a, b]. Wówczas dla każdego x [a, b] takiego, że x x 0 istnieje punkt c leżący między x 0 i x taki, że (7.23) f(x) = n 1 f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k + f (n) (c) (x x 0 ) n. n! Dowód. Ustalmy x [a, b], x x 0. Weźmy funkcję g : [a, b] R określoną wzorem (7.24) g(t) = f(x) f(t) n 1 k=1 f (k) (t) (x t) k, t [a, b], Z założenia o funkcji f mamy, że g jest funkcją ciągłą w [a, b] i różniczkowalną w (a, b), ponadto dla t (a, b) mamy (7.25) g (t) = n 1 = n k=1 f (k+1) (t) (x t) k + n 1 k=1 f (k) (t) (x (k 1)! t)k 1 + n 1 k=1 f (k) (t) (x t)k 1 (k 1)! f (k) (t) (k 1)! (x t)k 1 = f (n) (t) (n 1)! (x t)n 1. Biorąc funkcję h : [a, b] R określoną wzorem h(t) = (x t) n, t [a, b], z twierdzenia Cauchy ego o wartości średniej 7.3.8, istnieje punkt c (a, b), leżący między x i x 0, że (g(x) g(x 0 ))h (c) = g (c)(h(x) h(x 0 )). Ponieważ, co łatwo sprawdzić, g(x) = 0, h(x) = 0, h(x 0 ) = (x x 0 ) n oraz h (c) = n(x c) n 1 0, więc z powyższego i (7.25) dostajemy g(x 0 ) = g (c) h (c) (x x 0) n = f (n) (c) (n 1)! (x c)n 1 n(x c) n 1 (x x 0 ) n = f (n) (c) (x x 0 ) n. n!

21 7.5. POCHODNE WYŻSZYCH RZĘDÓW I WZÓR TAYLORA 171 Z określenia funkcji g mamy g(x 0 ) = f(x) n 1 dostajemy (7.23). To kończy dowód. f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k, więc z powyższego Analogicznie jak twierdzenia dowodzimy następującej wersji wzoru Taylora z resztą w postaci Cauchy ego. Twierdzenie (wzór Taylora III). Niech f : [a, b] R będzie funkcją klasy C n 1 posiadającą n-tą pochodną w przedziale (a, b) oraz niech x 0 [a, b]. Wówczas dla każdego x [a, b] takiego, że x x 0 istnieje punkt c leżący między x 0 i x taki, że (7.26) f(x) = n 1 f (k) (x 0 ) gdzie 0 < θ < 1 jest postaci θ = c x 0 x x 0. (x x 0 ) k + f (n) (c)(1 θ) n 1 (x x 0 ) n, (n 1)! Dowód. Analogicznie jak w dowodzie twierdzenia , ustalając x [a, b], x x 0 i biorąc funkcję g postaci (7.24) dostajemy (7.25). W konsekwencji, z twierdzenia Lagrange a o wartości średniej 7.3.7, istnieje punkt c leżący między x i x 0, że g(x) = g(x 0 ) + (x x 0 )g (c). Ponieważ g(x) = 0, więc z (7.25) dostajemy g(x 0 ) = (x x 0 ) f (n) (c) (n 1)! (x c)n 1. Przyjmując θ = c x 0 x x 0, widzimy, że 0 < θ < 1 oraz, że x c = (1 θ)(x x 0 ), więc z powyższego dostajemy tezę. Bezpośrednio ze wzoru Taylora mamy Wniosek Niech P R będzie przedziałem oraz f : P R funkcją n-krotnie różniczkowalną, n N. Jeśli f (n) (x) = 0 dla x P, to f jest obcięciem do P wielomianu stopnia co najwyżej n 1. Definicja szeregu Taylora funkcji. Niech P będzie przedziałem oraz niech f : P R będzie funkcją klasy C. Niech x 0 P. Szereg potęgowy (7.27) f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k nazywamy szeregiem potęgowym lub szeregiem Taylora funkcji f o środku w punkcie x 0. Uwaga Z definicji szeregu Taylora i wzoru Taylora dostajemy, że sumy częściowe szeregu Taylora (7.27) spełniają warunek: lim x x 0 f(x) n f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k (x x 0 ) n = 0, dla n N. Na podstawie uwagi dostajemy więc, że szereg Taylora funkcji jest jedynym szeregiem potęgowym w punkcie x 0 spełniającym powyższy warunek.

22 172 ROZDZIAŁ 7. RÓŻNICZKOWALNOŚĆ Uwaga Funkcje sin i cos są sumami swoich szeregów Taylora o środku x 0 = 0. ZADANIA Zadanie (wzór Leibniza). Niech P będzie przedziałem oraz f, g : P R funkcjami n-krotnie różniczkowalnymi w punkcie x 0 P. Wówczas ( ) n n (fg) (n) (x 0 ) = f (k) (x 0 )g (n k) (x 0 ). k 7.6 Przebieg zmienności funkcji W punkcie tym pokażemy, że wiele własności funkcji można odczytać na podstawie znajomości jej pochodnych Pochodna i monotoniczność funkcji Z twierdzenia Lagrange a o wartości średniej wynikają następujące kryteria monotoniczności funkcji. Wniosek (kryterium monotoniczności funkcji). Niech P będzie przedziałem oraz niech f : P R będzie funkcją różniczkowalną. Wówczas (a) Funkcja f jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy f (x) 0 dla wszystkich x P. (b) Funkcja f jest malejąca wtedy i tylko wtedy, gdy f (x) 0 dla wszystkich x P. Dowód. Ad. (a) Załóżmy najpierw, że f jest funkcją rosnącą. Weźmy dowolny x 0 P i rozważmy iloraz różnicowy ϕ(x) = f(x) f(x 0) x x 0, x P \ {x 0 }. Ponieważ f jest funkcją rosnącą, więc ϕ(x) 0 dla x P \ {x 0 }. Stąd i z założenia o różniczkowalności f dostajemy f (x 0 ) = lim x x0 ϕ(x) 0. To daje implikację prostą w (a). Załóżmy teraz, że f (x) 0 dla x P. Wówczas, na mocy twierdzenia Lagrange a 7.3.7, dla dowolnych x 1, x 2 P takich, że x 1 < x 2 istnieje x 0 (x 1, x 2 ), że f(x 1 ) f(x 2 ) = f (x 0 )(x 1 x 2 ). W konsekwencji f(x 1 ) f(x 2 ) 0 dla x 1, x 2 P, x 1 < x 2, czyli f jest funkcją rosnącą. To daje implikację odwrotną w (a). Analogicznie jak powyżej dowodzimy (b). Wniosek (kryterium ścisłej monotoniczności funkcji). Niech P będzie przedziałem oraz niech f : P R będzie funkcją różniczkowalną. (a) Jeśli f (x) > 0 dla x P, to f jest funkcją ściśle rosnącą. (b) Jeśli f (x) < 0 dla x P, to f jest funkcją ściśle malejącą.

23 7.6. PRZEBIEG ZMIENNOŚCI FUNKCJI 173 Dowód. Na mocy twierdzenia Lagrange a dla dowolnych x 1, x 2 P takich, że x 1 < x 2 istnieje x 0 (x 1, x 2 ), że f(x 1 ) f(x 2 ) = f (x 0 )(x 1 x 2 ). Zatem, jeśli f (x) > 0 dla x P, to mamy f(x 1 ) < f(x 2 ). To daje (a). Analogicznie dowodzimy (b). Uwaga W powyższych dwóch wnioskach i 7.6.2, założenia, że funkcja jest określona w przedziale nie można opuścić. Na przykład funkcja f(x) = 1, x R\{0} ma x w każdym punkcie zbioru R \ {0} pochodną dodatnią lecz nie jest rosnąca. Funkcja ta jest rosnąca w przedziałach (, 0) i (0, + ). Takie funkcje nazywa się również przedziałami rosnące. Uwaga We wniosku implikacje odwrotne w (a) i (b) nie są prawdziwe. Na przykład funkcja f(x) = x 3, x R, jest ściśle rosnąca lecz f (0) = 0. Udowodnimy teraz uogólnienie kryterium ścisłej monotoniczności funkcji (wniosek 7.6.2). Twierdzenie (kryterium ścisłej monotoniczności funkcji). Niech f : (a, b) R będzie funkcją różniczkowalną. Wówczas: (a) f jest funkcją ściśle rosnącą wtedy i tylko wtedy, gdy f (x) 0 dla x (a, b) oraz zbiór E = {x (a, b) : f (x) > 0} jest gęsty w (a, b). (b) f jest funkcją ściśle malejącą wtedy i tylko wtedy, gdy f (x) 0 dla x (a, b) oraz zbiór F = {x (a, b) : f (x) < 0} jest gęsty w (a, b). Dowód. Ad. (a) Załóżmy, że f jest funkcją ściśle rosnącą. Wówczas z wniosku mamy f (x) 0 dla x (a, b). Przypuśćmy przeciwnie, że zbiór E nie jest gęsty w (a, b). Wtedy istnieją x 1, x 2 (a, b), x 1 < x 2, że (x 1, x 2 ) E =, zatem f (x) = 0 dla x (x 1, x 2 ). Stąd i z wniosku dostajemy, że f jest funkcją stałą w (x 1, x 2 ). To przeczy ścisłej monotoniczności funkcji f. Załóżmy, że f (x) 0 dla x (a, b) oraz, że zbiór E jest gęsty w (a, b). Wobec wniosku mamy, że f jest funkcją rosnącą. Przypuśćmy przeciwnie, że f nie jest funkcją ściśle rosnącą. Wtedy istnieją x 1, x 2 P takie, że x 1 < x 2 oraz f(x 1 ) = f(x 2 ). Wówczas dla x [x 1, x 2 ] mamy f(x 1 ) f(x) f(x 2 ) = f(x 1 ), więc f jest funkcją stałą w (x 1, x 2 ). W konsekwencji f (x) = 0 dla x (x 1, x 2 ), a więc (x 1, x 2 ) E =. To przeczy gęstości zbioru E w (a, b), gdyż (x 1, x 2 ) (a, b). Otrzymana sprzeczność kończy dowód części (a). Część (b) dowodzimy analogicznie jak powyższą. ZADANIA Zadanie * Jeśli P jest przedziałem i funkcja f : P R spełnia warunek Lipsitza, to f ma pochodna w pewnym gęstym podzbiorze zbioru P.

24 174 ROZDZIAŁ 7. RÓŻNICZKOWALNOŚĆ Ekstrema funkcji Definicja ekstremum lokalnego funkcji. Niech X R, f : X R oraz niech x 0 X. Mówimy, że funkcja f ma w punkcie x 0 maksimum lokalne, gdy istnieje otoczenie U R punktu x 0 takie, że U X oraz dla każdego x U zachodzi f(x) f(x 0 ). Mówimy, że funkcja f ma w punkcie x 0 minimum lokalne, gdy istnieje otoczenie U R punktu x 0 takie, że U X oraz dla każdego x U zachodzi f(x) f(x 0 ). Mówimy, że funkcja f ma w punkcie x 0 maksimum lokalne właściwe, gdy istnieje otoczenie U R punktu x 0 takie, że U X oraz dla każdego x U \ {x 0 } zachodzi f(x) < f(x 0 ). Mówimy, że funkcja f ma w punkcie x 0 minimum lokalne właściwe, gdy istnieje otoczenie U R punktu x 0 takie, że U X oraz dla każdego x U \ {x 0 } zachodzi f(x) > f(x 0 ). Mówimy, że funkcja f ma w punkcie x 0 ekstremum lokalne, gdy f ma w punkcie x 0 maksimum lub minimum lokalne. Mówimy, że funkcja f ma w punkcie x 0 ekstremum lokalne właściwe, gdy f ma w punkcie x 0 maksimum lub minimum lokalne właściwe. Uwaga Bezpośrednio z definicji widzimy, że o ekstremum funkcji można mówić tylko w punktach wewnętrznych dziedziny funkcji. W szczególności, jeśli P jest przedziałem i f : P R, to funkcja f nie ma ekstremów na końcach przedziału P. Warto jeszcze zwrócić uwagę na różnicę między najmniejszą i największą wartością funkcji i ekstremum lokalnym. Mianowicie każda funkcja ciągła na przedziale domkniętym ma wartość najmniejszą i największą lecz nie musi mieć ekstremów lokalnych. Na przykład funkcja f : [0, 1] R określona wzorem f(x) = x dla x [0, 1] ma najmniejszą wartość równą 0 przyjmowaną w końcu przedziału 0 lecz funkcja ta nie ma ekstremów lokalnych. Uwaga Ekstremum lokalne funkcji jest własnością lokalną funkcji. Mianowicie, niech f : X R oraz niech x 0 Int X. Wówczas funkcja f ma w punkcie x 0 maksimum lokalne wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego otoczenia U R punktu x 0, funkcja f X U : X U R ma w punkcie x 0 maksimum lokalne. Zachodzi również analogiczna własność dla minimum lokalnego. Z twierdzenia Fermata dostajemy natychmiast następującą wersję tego twierdzenia. Twierdzenie (warunek konieczny istnienia ekstremum). Niech X R oraz f : X R będzie funkcją różniczkowalną w punkcie x 0 Int X. Jeśli funkcja f ma w punkcie x 0 ekstremum lokalne, to f (x 0 ) = 0. Dowód. Załóżmy, że f ma w punkcie x 0 maksimum lokalne. Wówczas istnieje przedział (a, b) X taki, że x 0 (a, b) oraz f(x) f(x 0 ) dla x (a, b). Ponieważ f jest funkcją różniczkowalną w punkcie x 0, więc z twierdzenia Fermata dostajemy f (x 0 ) = 0. Analogicznie rozważamy przypadek, gdy f ma w punkcie x 0 minimum lokalne.

25 7.6. PRZEBIEG ZMIENNOŚCI FUNKCJI 175 Uwaga Warunek zerowania się pochodnej w punkcie x 0 nie wystarcza aby stwierdzić, czy funkcja ma w punkcie x 0 ekstremum. Na przykład funkcja f(x) = x 3 dla x R spełnia warunek f (0) = 0 lecz nie ma ekstremum w punkcie 0. Twierdzenie (warunek wystarczający istnienia ekstremum I). Niech f : X R będzie funkcją ciągłą i różniczkowalną w X \ {x 0 }, gdzie x 0 X. (a) Jeśli istnieje δ > 0 taka, że (x 0 δ, x 0 + δ) X oraz f (x) 0 dla x (x 0 δ, x 0 ) i f (x) 0 dla x (x 0, x 0 + δ), to funkcja f ma w punkcie x 0 minimum lokalne. (b) Jeśli istnieje δ > 0 taka, że (x 0 δ, x 0 + δ) X oraz f (x) 0 dla x (x 0 δ, x 0 ) i f (x) 0 dla x (x 0, x 0 + δ), to funkcja f ma w punkcie x 0 maksimum lokalne. Dowód. Ad. (a) Weźmy dowolny x (x 0 δ, x 0 ). Wówczas z twierdzenia Lagrange a o wartości średniej istnieje x (x, x 0 ) taki, że f(x) f(x 0 ) = f ( x)(x x 0 ). Z założenia mamy f ( x) 0, więc f(x) f(x 0 ) 0. To daje, że f(x) f(x 0 ) dla x (x 0 δ, x 0 ). Analogicznie pokazyjemy, że f(x) f(x 0 ) dla x (x 0, x 0 + δ). To daje, że f ma minimum lokalne w punkcie x 0. Część (b) dowodzimy analogicznie jak część (a). Z twierdzenia dostajemy natychmiast Wniosek Niech f : X R będzie funkcją różniczkowalną oraz x 0 X. (a) Jeśli istnieje δ > 0 taka, że (x 0 δ, x 0 + δ) X oraz f (x) 0 dla x (x 0 δ, x 0 ) i f (x) 0 dla x (x 0, x 0 + δ), to funkcja f ma w punkcie x 0 minimum lokalne. (b) Jeśli istnieje δ > 0 taka, że (x 0 δ, x 0 + δ) X oraz f (x) 0 dla x (x 0 δ, x 0 ) i f (x) 0 dla x (x 0, x 0 + δ), to funkcja f ma w punkcie x 0 maksimum lokalne. Uwaga Często w warunku wystarczającym istnienie ekstremum dodaje się założenie f (x 0 ) = 0. Opuściliśmy to założenie, gdyż wynika ono z różniczkowalności funkcji f w punkcie x 0, warunku koniecznego istnienia ekstremum i pozostałych założeń. Powtarzając dowód twierdzenia dostajemy natychmiast Wniosek Niech f : X R będzie funkcją ciągłą i różniczkowalną w X \ {x 0 }, gdzie x 0 X. (a) Jeśli istnieje δ > 0 taka, że (x 0 δ, x 0 + δ) X oraz f (x) < 0 dla x (x 0 δ, x 0 ) i f (x) > 0 dla x (x 0, x 0 + δ), to funkcja f ma w punkcie x 0 minimum lokalne właściwe. (b) Jeśli istnieje δ > 0 taka, że (x 0 δ, x 0 +δ) X oraz f (x) > 0 dla x (x 0 δ, x 0 ) i f (x) < 0 dla x (x 0, x 0 + δ), to funkcja f ma w punkcie x 0 maksimum lokalne właściwe. Ze wzoru Taylora dostajemy jeszcze jeden warunek wystarczający istnienia ekstremum.

Rozdział 6. Ciągłość. 6.1 Granica funkcji

Rozdział 6. Ciągłość. 6.1 Granica funkcji Rozdział 6 Ciągłość 6.1 Granica funkcji Podamy najpierw dwie definicje granicy funkcji w punkcie i pokażemy ich równoważność. Definicja Cauchy ego granicy funkcji w punkcie. Niech f : X R, gdzie X R oraz

Bardziej szczegółowo

11. Pochodna funkcji

11. Pochodna funkcji 11. Pochodna funkcji Definicja pochodnej funkcji w punkcie. Niech X R będzie zbiorem niepustym, f:x >R oraz niech x 0 X. Funkcję określoną wzorem, nazywamy ilorazem różnicowym funkcji f w punkcie Mówimy,

Bardziej szczegółowo

VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji.

VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji. VIII. Zastosowanie rachunku różniczkowego do badania funkcji. 1. Twierdzenia o wartości średniej. Monotoniczność funkcji. Twierdzenie 1.1. (Rolle a) Jeżeli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym

Bardziej szczegółowo

Notatki z Analizy Matematycznej 3. Jacek M. Jędrzejewski

Notatki z Analizy Matematycznej 3. Jacek M. Jędrzejewski Notatki z Analizy Matematycznej 3 Jacek M. Jędrzejewski ROZDZIAŁ 6 Różniczkowanie funkcji rzeczywistej 1. Pocodna funkcji W tym rozdziale rozważać będziemy funkcje rzeczywiste określone w pewnym przedziale

Bardziej szczegółowo

Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria

Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria Pochodne funkcji wraz z zastosowaniami - teoria Pochodne Definicja 2.38. Niech f : O(x 0 ) R. Jeżeli istnieje skończona granica f(x 0 + h) f(x 0 ) h 0 h to granicę tę nazywamy pochodną funkcji w punkcie

Bardziej szczegółowo

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji, przebieg zmienności funkcji

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji, przebieg zmienności funkcji Zadania z analizy matematycznej - sem. I Pochodne funkcji przebieg zmienności funkcji Definicja 1. Niech f : (a b) R gdzie a < b oraz 0 (a b). Dla dowolnego (a b) wyrażenie f() f( 0 ) = f( 0 + ) f( 0 )

Bardziej szczegółowo

Roksana Gałecka Okreslenie pochodnej funkcji, podstawowe własnosci funkcji różniczkowalnych

Roksana Gałecka Okreslenie pochodnej funkcji, podstawowe własnosci funkcji różniczkowalnych Temat. Okreslenie pochodnej funkcji, podstawowe własnosci funkcji różniczkowalnych.twierdzenia o wartosci sredniej w rachunku różniczkowalnym i ich zastosowania. Roksana Gałecka 20..204 Spis treści Okreslenie

Bardziej szczegółowo

22 Pochodna funkcji definicja

22 Pochodna funkcji definicja 22 Pochodna funkcji definicja Rozważmy funkcję f : (a, b) R, punkt x 0 b = +. (a, b), dopuszczamy również a = lub Definicja 33 Mówimy, że funkcja f jest różniczkowalna w punkcie x 0, gdy istnieje granica

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Ciągi nieskończone. 4.1 Ciągi nieskończone

Rozdział 4. Ciągi nieskończone. 4.1 Ciągi nieskończone Rozdział 4 Ciągi nieskończone W rozdziale tym wprowadzimy pojęcie granicy ciągu. Dalej rozszerzymy to pojęcie na przypadek dowolnych funkcji. Jak zauważyliśmy we wstępie jest to najważniejsze pojęcie analizy

Bardziej szczegółowo

Ciągłość funkcji f : R R

Ciągłość funkcji f : R R Ciągłość funkcji f : R R Definicja 1. Otoczeniem o promieniu δ > 0 punktu x 0 R nazywamy zbiór O(x 0, δ) := (x 0 δ, x 0 + δ). Otoczeniem prawostronnym o promieniu δ > 0 punktu x 0 R nazywamy zbiór O +

Bardziej szczegółowo

Matematyka i Statystyka w Finansach. Rachunek Różniczkowy

Matematyka i Statystyka w Finansach. Rachunek Różniczkowy Rachunek Różniczkowy Ciąg liczbowy Link Ciągiem liczbowym nieskończonym nazywamy każdą funkcję a która odwzorowuje zbiór liczb naturalnych N w zbiór liczb rzeczywistych R a : N R. Tradycyjnie wartość a(n)

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy funkcji f : R R

Rachunek różniczkowy funkcji f : R R Racunek różniczkowy funkcji f : R R Załóżmy, że funkcja f jest określona na pewnym otoczeniu punktu x 0 (tj. istnieje takie δ > 0, że (x 0 δ, x 0 + δ) D f - dziedzina funkcji f). Definicja 1. Ilorazem

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji. Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji.

Pochodna funkcji. Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji. Pochodna funkcji Pochodna funkcji w punkcie. Różniczka funkcji i obliczenia przybliżone. Zastosowania pochodnych. Badanie funkcji. Małgorzata Wyrwas Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna I Wydział Nauk Ekonomicznych. wykład XI

Analiza Matematyczna I Wydział Nauk Ekonomicznych. wykład XI Analiza Matematyczna I Wydział Nauk Ekonomicznyc wykład XI dr ab. Krzysztof Barański, prof. UW dr Waldemar Pałuba Uniwersytet Warszawski rok akad. 0/3 semestr zimowy Racunek różniczkowy Pocodna funkcji

Bardziej szczegółowo

III. Funkcje rzeczywiste

III. Funkcje rzeczywiste . Pojęcia podstawowe Załóżmy, że dane są dwa niepuste zbiory X i Y. Definicja. Jeżeli każdemu elementowi x X przyporządkujemy dokładnie jeden element y Y, to mówimy, że na zbiorze X została określona funkcja

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I. dr. Elżbieta Kotlicka. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I. dr. Elżbieta Kotlicka. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki WYKŁAD Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ I dr. Elżbieta Kotlicka Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki http://im0.p.lodz.pl/~ekot Łódź 2006 Spis treści 1. CIĄGI LICZBOWE 2 1.1. Własności ciągów liczbowych o wyrazach

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji jednej zmiennej

Pochodna funkcji jednej zmiennej Pochodna funkcji jednej zmiennej Def:(pochodnej funkcji w punkcie) Jeśli funkcja f : D R, D R określona jest w pewnym otoczeniu punktu 0 D i istnieje skończona granica ilorazu różniczkowego: f f( ( 0 )

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna 1 - test egzaminacyjny wersja do ćwiczeń

Analiza matematyczna 1 - test egzaminacyjny wersja do ćwiczeń Analiza matematyczna 1 - test egzaminacyjny wersja do ćwiczeń Leszek Skrzypczak 1. Niech E = {x [0, 1] : x = k 2 n k = 1, 2,... 2 n, n = 1, 2, 3,...} Wówczas: (a) Dla dowolnych liczb wymiernych p, q [0,

Bardziej szczegółowo

Granice funkcji. XX LO (wrzesień 2016) Matematyka elementarna Temat #8 1 / 21

Granice funkcji. XX LO (wrzesień 2016) Matematyka elementarna Temat #8 1 / 21 Granice funkcji XX LO (wrzesień 2016) Matematyka elementarna Temat #8 1 / 21 Granica funkcji Definicje Granica właściwa funkcji w punkcie wg Heinego Liczbę g nazywamy granicą właściwą funkcji f w punkcie

Bardziej szczegółowo

Łatwy dowód poniższej własności pozostawiamy czytelnikowi.

Łatwy dowód poniższej własności pozostawiamy czytelnikowi. Rozdział 3 Logarytm i potęga 3.1 Potęga o wykładniku naturalnym Definicja potęgi o wykładniku naturalnym. Niech x R oraz n N. Potęgą o podstawie x i wykładniku n nazywamy liczbę x n określoną następująco:

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ. Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzysztof KOŁOWROCKI

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ. Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzysztof KOŁOWROCKI RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzyszto KOŁOWROCKI Przyjmijmy, że y (, D, jest unkcją określoną w zbiorze D R oraz niec D Deinicja

Bardziej szczegółowo

Notatki z Analizy Matematycznej 2. Jacek M. Jędrzejewski

Notatki z Analizy Matematycznej 2. Jacek M. Jędrzejewski Notatki z Analizy Matematycznej 2 Jacek M. Jędrzejewski Definicja 3.1. Niech (a n ) n=1 będzie ciągiem liczbowym. Dla każdej liczby naturalnej dodatniej n utwórzmy S n nazywamy n-tą sumą częściową. ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

6. Granica funkcji. Funkcje ciągłe.

6. Granica funkcji. Funkcje ciągłe. 6. Granica funkcji. Funkcje ciągłe. 6.1. Sformułować definicję w sensie Heinego granicy (właściwej) funkcji w punkcie (właściwym). Podać ilustrację graficzną w różnych sytuacjach. Definicja Heinego granicy

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Informatyka Stosowana. 14 stycznia 2019 Magdalena Alama-Bućko. Informatyka Stosowana Wykład , M.A-B 1 / 34

Wykład 13. Informatyka Stosowana. 14 stycznia 2019 Magdalena Alama-Bućko. Informatyka Stosowana Wykład , M.A-B 1 / 34 Wykład 13 Informatyka Stosowana 14 stycznia 2019 Magdalena Alama-Bućko Informatyka Stosowana Wykład 13 14.01.2019, M.A-B 1 / 34 Pochodne z funkcji elementarnych c = 0 (x n ) = nx n 1 (a x ) = a x ln a,

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. 1 Obliczanie pochodnej i jej interpretacja geometryczna

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. 1 Obliczanie pochodnej i jej interpretacja geometryczna Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WEiP, energetyka, I rok Elżbieta Adamus 4 grudnia 08r. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej Obliczanie pochodnej

Bardziej szczegółowo

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych,

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych, IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. Definicja 1.1. Niech D będzie podzbiorem przestrzeni R n, n 2. Odwzorowanie f : D R nazywamy

Bardziej szczegółowo

Wykład 11 i 12. Informatyka Stosowana. 9 stycznia Informatyka Stosowana Wykład 11 i 12 9 stycznia / 39

Wykład 11 i 12. Informatyka Stosowana. 9 stycznia Informatyka Stosowana Wykład 11 i 12 9 stycznia / 39 Wykład 11 i 12 Informatyka Stosowana 9 stycznia 2017 Informatyka Stosowana Wykład 11 i 12 9 stycznia 2017 1 / 39 Twierdzenie Lagrange a Jeżeli funkcja f spełnia warunki: 1 jest ciagła na [a, b] 2 f istnieje

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA. E-podręcznik pod redakcją: Vsevolod Vladimirov Autor: Tomasz Zabawa

DEFINICJA. E-podręcznik pod redakcją: Vsevolod Vladimirov Autor: Tomasz Zabawa Pochodna funkcji jednej zmiennej rzeczywistej E-podręcznik pod redakcją: Vsevolod Vladimirov Autor: Tomasz Zabawa 2015 Spis treści Pochodna funkcji w punkcie. Pochodna jednostronna, niewłaściwa i funkcji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Szeregi liczbowe. 5.1 Szeregi liczbowe. Definicja sumy częściowej ciągu. Niech dany będzie ciąg liczbowy (a n ) n=1.

Rozdział 5. Szeregi liczbowe. 5.1 Szeregi liczbowe. Definicja sumy częściowej ciągu. Niech dany będzie ciąg liczbowy (a n ) n=1. Rozdział 5 Szeregi liczbowe 5. Szeregi liczbowe Definicja sumy częściowej ciągu. Niech dany będzie ciąg liczbowy ( ). Ciąg (s n ) określony wzorem s n = n a j, n N, nazywamy ciągiem sum częściowych ciągu

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Zagadnienia omawiane na wykładzie w dniu r

Wykład 5. Zagadnienia omawiane na wykładzie w dniu r Wykład 5. Zagadnienia omawiane na wykładzie w dniu 14.11.2018r Definicja (iloraz różnicowy) Niech x 0 R oraz niech funkcja f będzie określona przynajmnniej na otoczeniu O(x 0 ). Ilorazem różnicowym funkcji

Bardziej szczegółowo

Szeregi funkcyjne. Szeregi potęgowe i trygonometryczne. Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika Białostocka

Szeregi funkcyjne. Szeregi potęgowe i trygonometryczne. Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Szeregi funkcyjne Szeregi potęgowe i trygonometryczne Małgorzata Wyrwas Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Szeregi funkcyjne str. 1/36 Szereg potęgowy Szeregiem potęgowym o

Bardziej szczegółowo

1 Szeregi potęgowe. 1.1 Promień zbieżności szeregu potęgowego. Wydział Informatyki, KONWERSATORIUM Z MATEMATYKI, 2008/2009.

1 Szeregi potęgowe. 1.1 Promień zbieżności szeregu potęgowego. Wydział Informatyki, KONWERSATORIUM Z MATEMATYKI, 2008/2009. Szeregi potęgowe Definicja.. Szeregiem potęgowym o środku w punkcie R nazywamy szereg postaci: gdzie x R oraz c n R dla n = 0,, 2,... c n (x ) n, Przyjmujemy, że 0 0 def =. Liczby c n nazywamy współczynnikami

Bardziej szczegółowo

1 Pochodne wyższych rzędów

1 Pochodne wyższych rzędów Pochodne wyższych rzędów Pochodną rzędu drugiego lub drugą pochodną funkcji y = f(x) nazywamy pochodną pierwszej pochodnej tej funkcji. Analogicznie definiujemy pochodne wyższych rzędów, jako pochodne

Bardziej szczegółowo

2. Definicja pochodnej w R n

2. Definicja pochodnej w R n 2. Definicja pochodnej w R n Niech będzie dana funkcja f : U R określona na zbiorze otwartym U R n. Pochodną kierunkową w punkcie a U w kierunku wektora u R n nazywamy granicę u f(a) = lim t 0 f(a + tu)

Bardziej szczegółowo

Matematyka I. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr zimowy 2018/2019 Wykład 9

Matematyka I. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr zimowy 2018/2019 Wykład 9 Matematyka I Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr zimowy 2018/2019 Wykład 9 Przykład z fizyki Rozpatrzmy szeregowe połączenie dwu elementów elektronicznych: opornika i diody półprzewodnikowej.

Bardziej szczegółowo

Wykład 6, pochodne funkcji. Siedlce

Wykład 6, pochodne funkcji. Siedlce Wykład 6, pochodne funkcji Siedlce 20.12.2015 Definicja pochodnej funkcji w punkcie Niech f : (a; b) R i niech x 0 ; x 1 (a; b), x0 x1. Wyrażenie nazywamy ilorazem różnicowym funkcji f między punktami

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y.

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. FUNKCJE LICZBOWE Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. Innymi słowy f X Y = {(x, y) : x X oraz y Y }, o ile (x, y) f oraz (x, z) f pociąga

Bardziej szczegółowo

2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. (a) f(x) = ln 3 x ln x, (b) f(x) = e2x x 2 2.

2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. (a) f(x) = ln 3 x ln x, (b) f(x) = e2x x 2 2. 2. ZASTOSOWANIA POCHODNYCH. Koniecznie trzeba znać: twierdzenia o ekstremach (z wykorzystaniem pierwszej i drugiej pochodnej), Twierdzenie Lagrange a, Twierdzenie Taylora (z resztą w postaci Peano, Lagrange

Bardziej szczegółowo

I. Pochodna i różniczka funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja pochodnej funkcji i jej interpretacja fizyczna. Istnienie pochodnej funkcji.

I. Pochodna i różniczka funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja pochodnej funkcji i jej interpretacja fizyczna. Istnienie pochodnej funkcji. I. Pochodna i różniczka funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja pochodnej funkcji i jej interpretacja fizyczna. Istnienie pochodnej funkcji. Niech x 0 R i niech f będzie funkcją określoną przynajmniej na

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji odwrotnej

Pochodna funkcji odwrotnej Pochodna funkcji odwrotnej Niech będzie dana w przedziale funkcja różniczkowalna i różnowartościowa. Wiadomo, że istnieje wówczas funkcja odwrotna (którą oznaczymy tu : ), ciągła w przedziale (lub zależnie

Bardziej szczegółowo

Rachunek Różniczkowy

Rachunek Różniczkowy Rachunek Różniczkowy Sąsiedztwo punktu Liczby rzeczywiste będziemy teraz nazywać również punktami. Dla ustalonego punktu x 0 i promienia r > 0 zbiór S(x 0, r) = (x 0 r, x 0 ) (x 0, x 0 + r) nazywamy sąsiedztwem

Bardziej szczegółowo

Wzór Maclaurina. Jeśli we wzorze Taylora przyjmiemy x 0 = 0 oraz h = x, to otrzymujemy tzw. wzór Maclaurina: f (x) = x k + f (n) (θx) x n.

Wzór Maclaurina. Jeśli we wzorze Taylora przyjmiemy x 0 = 0 oraz h = x, to otrzymujemy tzw. wzór Maclaurina: f (x) = x k + f (n) (θx) x n. Wzór Maclaurina Jeśli we wzorze Taylora przyjmiemy x 0 = 0 oraz h = x, to otrzymujemy tzw. wzór Maclaurina: f (x) = n 1 k=0 f (k) (0) k! x k + f (n) (θx) x n. n! Wzór Maclaurina Przykład. Niech f (x) =

Bardziej szczegółowo

f(x + x) f(x) . x Pochodne ważniejszych funkcji elementarnych (c) = 0 (x α ) = αx α 1, gdzie α R \ Z (sin x) = cos x (cos x) = sin x

f(x + x) f(x) . x Pochodne ważniejszych funkcji elementarnych (c) = 0 (x α ) = αx α 1, gdzie α R \ Z (sin x) = cos x (cos x) = sin x Iloraz różnicowy Niech x 0 R i niech funkcja y = fx) będzie określona w pewnym otoczeniu punktu x 0. Niech x oznacza przyrost argumentu x może być ujemny!). Wtedy przyrost wartości funkcji wynosi: y =

Bardziej szczegółowo

1 Funkcje i ich granice

1 Funkcje i ich granice Funkcje i ich granice Było: Zbiór argumentów; zbiór wartości; monotoniczność; funkcja odwrotna; funkcja liniowa; kwadratowa; wielomiany; funkcje wymierne; funkcje trygonometryczne i ich odwrotności; funkcja

Bardziej szczegółowo

Pochodne wyższych rzędów definicja i przykłady

Pochodne wyższych rzędów definicja i przykłady Pochodne wyższych rzędów definicja i przykłady Pochodne wyższych rzędów Drugą pochodną funkcji nazywamy pochodną pochodnej tej funkcji. Trzecia pochodna jest pochodną drugiej pochodnej; itd. Ogólnie, -ta

Bardziej szczegółowo

II. FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH

II. FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH II. FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH 1. Zbiory w przestrzeni R n Ustalmy dowolne n N. Definicja 1.1. Zbiór wszystkich uporzadkowanych układów (x 1,..., x n ) n liczb rzeczywistych, nazywamy przestrzenią n-wymiarową

Bardziej szczegółowo

6. FUNKCJE. f: X Y, y = f(x).

6. FUNKCJE. f: X Y, y = f(x). 6. FUNKCJE Niech dane będą dwa niepuste zbiory X i Y. Funkcją f odwzorowującą zbiór X w zbiór Y nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi X dokładnie jednego elementu y Y. Zapisujemy to następująco

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA I SEMESTR WSPIZ (PwZ) 1. Ciągi liczbowe

MATEMATYKA I SEMESTR WSPIZ (PwZ) 1. Ciągi liczbowe MATEMATYKA I SEMESTR WSPIZ (PwZ). Ciągi liczbowe.. OKREŚLENIE Ciąg liczbowy = Dowolna funkcja przypisująca liczby rzeczywiste pierwszym n (ciąg skończony), albo wszystkim (ciąg nieskończony) liczbom naturalnym.

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy matematycznej II

Podstawy analizy matematycznej II Podstawy analizy matematycznej II Andrzej Marciniak Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań

Bardziej szczegółowo

y f x 0 f x 0 x x 0 x 0 lim 0 h f x 0 lim x x0 - o ile ta granica właściwa istnieje. f x x2 Definicja pochodnych jednostronnych 1.5 0.

y f x 0 f x 0 x x 0 x 0 lim 0 h f x 0 lim x x0 - o ile ta granica właściwa istnieje. f x x2 Definicja pochodnych jednostronnych 1.5 0. Matematyka ZLic - 3 Pochodne i różniczki funkcji jednej zmiennej Definicja Pochodną funkcji f w punkcie x, nazwiemy liczbę oznaczaną symbolem f x lub df x dx, równą granicy właściwej f x lim h - o ile

Bardziej szczegółowo

1. Definicja granicy właściwej i niewłaściwej funkcji.

1. Definicja granicy właściwej i niewłaściwej funkcji. V. Granica funkcji jednej zmiennej. 1. Definicja granicy właściwej i niewłaściwej funkcji. Definicja 1.1. (sąsiedztwa punktu i sąsiedztwa nieskończoności) Niech x 0 R, r > 0, a, b R. Definiujemy S(x 0,

Bardziej szczegółowo

Treści programowe. Matematyka. Literatura. Warunki zaliczenia. Funkcje elementarne. Katarzyna Trąbka-Więcław

Treści programowe. Matematyka. Literatura. Warunki zaliczenia. Funkcje elementarne. Katarzyna Trąbka-Więcław Treści programowe Matematyka Katarzyna Trąbka-Więcław Funkcje elementarne. Granica funkcji, własności granic, wyrażenia nieoznaczone, ciągłość funkcji. Pochodna funkcji w punkcie i w przedziale, pochodne

Bardziej szczegółowo

Funkcje elementarne. Matematyka 1

Funkcje elementarne. Matematyka 1 Funkcje elementarne Matematyka 1 Katarzyna Trąbka-Więcław Funkcjami elementarnymi nazywamy: funkcje wymierne (w tym: wielomiany), wykładnicze, trygonometryczne, odwrotne do wymienionych (w tym: funkcje

Bardziej szczegółowo

Treści programowe. Matematyka 1. Efekty kształcenia. Literatura. Warunki zaliczenia. Ogólne własności funkcji. Definicja 1. Funkcje elementarne.

Treści programowe. Matematyka 1. Efekty kształcenia. Literatura. Warunki zaliczenia. Ogólne własności funkcji. Definicja 1. Funkcje elementarne. Treści programowe Matematyka 1 Katarzyna Trąbka-Więcław Funkcje elementarne. Granica funkcji, własności granic, wyrażenia nieoznaczone, ciągłość funkcji. Pochodna funkcji w punkcie i w przedziale, pochodne

Bardziej szczegółowo

F t+ := s>t. F s = F t.

F t+ := s>t. F s = F t. M. Beśka, Całka Stochastyczna, wykład 1 1 1 Wiadomości wstępne 1.1 Przestrzeń probabilistyczna z filtracją Niech (Ω, F, P ) będzie ustaloną przestrzenią probabilistyczną i niech F = {F t } t 0 będzie rodziną

Bardziej szczegółowo

II. Funkcje. Pojęcia podstawowe. 1. Podstawowe definicje i fakty.

II. Funkcje. Pojęcia podstawowe. 1. Podstawowe definicje i fakty. II. Funkcje. Pojęcia podstawowe. 1. Podstawowe definicje i fakty. Definicja 1.1. Funkcją określoną na zbiorze X R o wartościach w zbiorze Y R nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi x X dokładnie

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. Informatyka Stosowana. Magdalena Alama-Bućko. 18 grudnia Magdalena Alama-Bućko Wykład grudnia / 22

Wykład 11. Informatyka Stosowana. Magdalena Alama-Bućko. 18 grudnia Magdalena Alama-Bućko Wykład grudnia / 22 Wykład 11 Informatyka Stosowana Magdalena Alama-Bućko 18 grudnia 2017 Magdalena Alama-Bućko Wykład 11 18 grudnia 2017 1 / 22 Twierdzenie Granica lim f (x) x x 0 istnieje i wynosi a wtedy i tylko wtedy,

Bardziej szczegółowo

Ciągłość funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Autorzy: Anna Barbaszewska-Wiśniowska

Ciągłość funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Autorzy: Anna Barbaszewska-Wiśniowska Ciągłość funkcji jednej zmiennej rzeczywistej Autorzy: Anna Barbaszewska-Wiśniowska 2018 Spis treści Definicja ciągłości funkcji. Przykłady Funkcja nieciągła. Typy nieciągłości funkcji Własności funkcji

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z matematyki. 3 Rachunek różniczkowy funkcji rzeczywistych jednej zmiennej

Materiały do ćwiczeń z matematyki. 3 Rachunek różniczkowy funkcji rzeczywistych jednej zmiennej Materiały do ćwiczeń z matematyki Kierunek: chemia Specjalność: podstawowa 3 Rachunek różniczkowy funkcji rzeczywistych jednej zmiennej 3.1 Podstawowe wzory i metody różniczkowania Definicja. Niech funkcja

Bardziej szczegółowo

Treści programowe. Matematyka. Efekty kształcenia. Warunki zaliczenia. Literatura. Funkcje elementarne. Katarzyna Trąbka-Więcław

Treści programowe. Matematyka. Efekty kształcenia. Warunki zaliczenia. Literatura. Funkcje elementarne. Katarzyna Trąbka-Więcław Treści programowe Matematyka Katarzyna Trąbka-Więcław Funkcje elementarne. Granica funkcji, własności granic, wyrażenia nieoznaczone, ciągłość funkcji. Pochodna funkcji w punkcie i w przedziale, pochodne

Bardziej szczegółowo

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji, asymptoty i ciągłość

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji, asymptoty i ciągłość Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji asymptoty i ciągłość Definicja sąsiedztwo punktu. Niech 0 a b R r > 0. Sąsiedztwem o promieniu r punktu 0 nazywamy zbiór S 0 r = 0 r 0 0 0 + r;

Bardziej szczegółowo

Pochodną funkcji w punkcie (ozn. ) nazywamy granicę ilorazu różnicowego:

Pochodną funkcji w punkcie (ozn. ) nazywamy granicę ilorazu różnicowego: Podstawowe definicje Iloraz różnicowy funkcji Def. Niech funkcja będzie określona w pewnym przedziale otwartym zawierającym punkt. Ilorazem różnicowym funkcji w punkcie dla przyrostu nazywamy funkcję Pochodna

Bardziej szczegółowo

1 Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne.

1 Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne. Wyrażenia potęgowe i logarytmiczne. I. Wyrażenia potęgowe (wykładnik całkowity). Dla a R, n N mamy a = a, a n = a n a. Zatem a n = } a a {{... a}. n razy Przyjmujemy ponadto, że a =, a. Dla a R \{}, n

Bardziej szczegółowo

1. Pochodna funkcji. 1.1 Pierwsza pochodna - definicja i własności Definicja pochodnej

1. Pochodna funkcji. 1.1 Pierwsza pochodna - definicja i własności Definicja pochodnej . Pierwsza pochodna - definicja i własności.. Definicja pochodnej Definicja Niech f : a, b) R oraz niech 0 a, b). Mówimy, że funkcja f ma pochodna w punkcie 0, którą oznaczamy f 0 ), jeśli istnieje granica

Bardziej szczegółowo

Korzystając z własności metryki łatwo wykazać, że dla dowolnych x, y, z X zachodzi

Korzystając z własności metryki łatwo wykazać, że dla dowolnych x, y, z X zachodzi M. Beśka, Wstęp do teorii miary, Dodatek 158 10 Dodatek 10.1 Przestrzenie metryczne Niech X będzie niepustym zbiorem. Funkcję d : X X [0, ) spełniającą dla x, y, z X warunki (i) d(x, y) = 0 x = y, (ii)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ

ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH RZECZYWISTYCH Definicja 1. Niech A będzie dowolnym niepustym zbiorem. Metryką w zbiorze A nazywamy funkcję rzeczywistą

Bardziej szczegółowo

1 Pochodne wyższych rzędów

1 Pochodne wyższych rzędów 1 Pochodne wyższych rzędów Definicja 1.1 (Pochodne cząstkowe drugiego rzędu) Niech f będzie odwzorowaniem o wartościach w R m, określonym na zbiorze G R k. Załóżmy, że zbiór tych x G, dla których istnieje

Bardziej szczegółowo

1 Relacje i odwzorowania

1 Relacje i odwzorowania Relacje i odwzorowania Relacje Jacek Kłopotowski Zadania z analizy matematycznej I Wykazać, że jeśli relacja ρ X X jest przeciwzwrotna i przechodnia, to jest przeciwsymetryczna Zbadać czy relacja ρ X X

Bardziej szczegółowo

n=0 Dla zbioru Cantora prawdziwe są wersje lematu 3.6 oraz lematu 3.8 przy założeniu α = :

n=0 Dla zbioru Cantora prawdziwe są wersje lematu 3.6 oraz lematu 3.8 przy założeniu α = : 4. Zbiory borelowskie. Zbiór wszystkich podzbiorów liczb naturalnych będziemy oznaczali przez ω. Najmniejszą topologię na zbiorze ω, w której zbiory {A ω : x A ω \ y}, gdzie x oraz y są zbiorami skończonymi,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Funkcja pierwotna. 9.1 Funkcja pierwotna

Rozdział 9. Funkcja pierwotna. 9.1 Funkcja pierwotna Rozdział 9 Funkcja pierwotna 9. Funkcja pierwotna Definicja funkcji pierwotnej. Niech f będzie funkcją określoną na przedziale P. Mówimy, że funkcja F : P R jest funkcją pierwotną funkcji f w przedziale

Bardziej szczegółowo

AM1.2 zadania 14. Zadania z numerami opatrzonymi gwiazdka

AM1.2 zadania 14. Zadania z numerami opatrzonymi gwiazdka AM.2 zadania 4 Tekst poprawiony 24 kwietnia 206 r. Zadania 26, 28, 29, 3, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 62 i inne z wykrzyknikiem obok numeru sa obowiazkowe! Zadania z numerami opatrzonymi gwiazdka można napisać

Bardziej szczegółowo

Pochodna i jej zastosowania

Pochodna i jej zastosowania Pochodna i jej zastosowania Andrzej Musielak Str Pochodna i jej zastosowania Definicja pochodnej f( Przy założeniu, że funkcja jest określona w otoczeniu punktu 0 jeśli istnieje skończona granica 0+h)

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Przebieg zmienności funkcji. Badanie dziedziny oraz wyznaczanie granic funkcji poznaliśmy na poprzednich wykładach.

Wykład 4 Przebieg zmienności funkcji. Badanie dziedziny oraz wyznaczanie granic funkcji poznaliśmy na poprzednich wykładach. Wykład Przebieg zmienności funkcji. Celem badania przebiegu zmienności funkcji y = f() jest poznanie ważnych własności tej funkcji na podstawie jej wzoru. Efekty badania pozwalają naszkicować wykres badanej

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ EAIiIB-Inormatyka -Wykład 4- dr Adam Ćmiel cmiel@agedupl RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ Niec : R D R Niec D będzie punktem skupienia zboru D Oznaczenia: Ot,δ) K,δ) -δ, +δ) D ; S,δ) Ot,δ)-{

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji. Zastosowania pochodnej. Badanie przebiegu zmienności

Pochodna funkcji. Zastosowania pochodnej. Badanie przebiegu zmienności Temat wykładu: Pochodna unkcji. Zastosowania pochodnej. Badanie przebiegu zmienności Kody kolorów: żółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga kursywa komentarz * materiał nadobowiązkowy 1 1. Pochodna Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

1 Pochodne pierwszego rzędu

1 Pochodne pierwszego rzędu Pocodne pierwszego rzędu. Podstawowe definicje Def. Niec funkcja f będzie określona w pewnym przedziale otwartym zawierającym punkt a. Ilorazem różnicowym funkcji f w punkcie a dla przyrostu nazywamy funkcję

Bardziej szczegółowo

13. Funkcje wielu zmiennych pochodne, gradient, Jacobian, ekstrema lokalne.

13. Funkcje wielu zmiennych pochodne, gradient, Jacobian, ekstrema lokalne. 13. Funkcje wielu zmiennych pochodne, gradient, Jacobian, ekstrema lokalne. 1. Wprowadzenie. Dotąd rozważaliśmy funkcje działające z podzbioru liczb rzeczywistych w zbiór liczb rzeczywistych, zatem funkcje

Bardziej szczegółowo

Ciągi. Granica ciągu i granica funkcji.

Ciągi. Granica ciągu i granica funkcji. Maciej Grzesiak Instytut Matematyki Politechniki Poznańskiej Ciągi. Granica ciągu i granica funkcji.. Ciągi Ciąg jest to funkcja określona na zbiorze N lub jego podzbiorze. Z tego względu ciągi dziey na

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna Ćwiczenia

Analiza Matematyczna Ćwiczenia Analiza Matematyczna Ćwiczenia Spis treści Ciągi i ich własności Granica ciągu Granica funkcji 4 4 Ciągłość funkcji 6 Szeregi 8 6 Pochodna funkcji 7 Zastosowania pochodnej funkcji 8 Badanie przebiegu zmienności

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień omawianych na wykładzie w dn r. :

Lista zagadnień omawianych na wykładzie w dn r. : Lista zagadnień omawianych na wykładzie w dn. 29.0.208r. : Granica funkcji Definicja sąsiedztwa punktu. Sąsiedztwo 0 R o promieniu r > 0: S 0, r = 0 r, 0 + r\{ 0 } 2. Sąsiedztwo lewostronne 0 R o promieniu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA POCHODNEJ FUNKCJI

ZASTOSOWANIA POCHODNEJ FUNKCJI Wykłady z matematyki inżynierskiej ZASTOSOWANIA POCHODNEJ FUNKCJI IMiF UTP 04 JJ (IMiF UTP) ZASTOSOWANIA POCHODNEJ FUNKCJI 04 1 / 13 Reguła de L Hospitala TWIERDZENIE (Reguła de L Hospitala). Załóżmy,

Bardziej szczegółowo

Sprawy organizacyjne. dr Barbara Przebieracz Bankowa 14, p.568

Sprawy organizacyjne. dr Barbara Przebieracz Bankowa 14, p.568 Sprawy organizacyjne Jak można się ze mna skontaktować dr Barbara Przebieracz Bankowa 14, p.568 barbara.przebieracz@us.edu.pl www.math.us.edu.pl/bp 10 wykładów, Zaliczenie wykładu: ocena z wykładu jest

Bardziej szczegółowo

TO SĄ ZAGADNIENIA O CHARAKTERZE RACZEJ TEORETYCZNYM PRZYKŁADOWE ZADANIA MACIE PAŃSTWO W MATERIAŁACH ĆWICZENIOWYCH. CIĄGI

TO SĄ ZAGADNIENIA O CHARAKTERZE RACZEJ TEORETYCZNYM PRZYKŁADOWE ZADANIA MACIE PAŃSTWO W MATERIAŁACH ĆWICZENIOWYCH. CIĄGI TO SĄ ZAGADNIENIA O CHARAKTERZE RACZEJ TEORETYCZNYM PRZYKŁADOWE ZADANIA MACIE PAŃSTWO W MATERIAŁACH ĆWICZENIOWYCH. CIĄGI Definicja granicy ciągu Arytmetyczne własności granic przypomnienie Tw. o 3 ciągach

Bardziej szczegółowo

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Projekt Era

Bardziej szczegółowo

E-learning - matematyka - poziom rozszerzony. Funkcja wykładnicza. Materiały merytoryczne do kursu

E-learning - matematyka - poziom rozszerzony. Funkcja wykładnicza. Materiały merytoryczne do kursu E-learning - matematyka - poziom rozszerzony Funkcja wykładnicza Materiały merytoryczne do kursu Definicję i własności funkcji wykładniczej poprzedzimy definicją potęgi o wykładniku rzeczywistym. Poprawna

Bardziej szczegółowo

Teoria miary. WPPT/Matematyka, rok II. Wykład 5

Teoria miary. WPPT/Matematyka, rok II. Wykład 5 Teoria miary WPPT/Matematyka, rok II Wykład 5 Funkcje mierzalne Niech (X, F) będzie przestrzenią mierzalną i niech f : X R. Twierdzenie 1. NWSR 1. {x X : f(x) > a} F dla każdego a R 2. {x X : f(x) a} F

Bardziej szczegółowo

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c,

Funkcja kwadratowa. f(x) = ax 2 + bx + c, Funkcja kwadratowa. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję f : R R określoną wzorem gdzie a, b, c R, a 0. f(x) = ax 2 + bx + c, Szczególnym przypadkiem funkcji kwadratowej jest funkcja f(x) = ax 2, a R \

Bardziej szczegółowo

2 Rodziny zbiorów. 2.1 Algebry i σ - algebry zbiorów. M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 2 11

2 Rodziny zbiorów. 2.1 Algebry i σ - algebry zbiorów. M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 2 11 M. Beśka, Wstęp do teorii miary, rozdz. 2 11 2 Rodziny zbiorów 2.1 Algebry i σ - algebry zbiorów Niech X będzie niepustym zbiorem. Rodzinę indeksowaną zbiorów {A i } i I 2 X nazywamy rozbiciem zbioru X

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria Technologia Chemiczna 008/09 Zajęcia wyrównawcze. Pokazać, że: ( )( ) n k k l = ( n l )( n l k l Zajęcia nr (h) Dwumian Newtona. Indukcja. ). Rozwiązać ( ) ( równanie: ) n n a) = 0 b) 3 ( ) n 3. Znaleźć

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚCI FUNKCJI MONOTONICZNYCH

WŁASNOŚCI FUNKCJI MONOTONICZNYCH Dorota Sasiuk WŁASNOŚCI FUNKCJI MONOTONICZNYCH WSTĘP... WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 3. DEFINICJA FUNKCJI:... 3. DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE NA FUNKCJACH:... 3.3 ZŁOŻENIE FUNKCJI:... 3.4 FUNKCJA ODWROTNA:... 4.5 FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Lista 1 - Funkcje elementarne

Lista 1 - Funkcje elementarne Lista - Funkcje elementarne Naszkicuj wykresy funkcji: a) y = sgn, y = sgn ; b) y = ; c) y = 2 Przedstaw w jednym układzie współrzędnych wykresy funkcji potęgowej y = α dla: a) α =, 2, 3, 4; b) α =,, 2;

Bardziej szczegółowo

1. Pochodna funkcji. Twierdzenie Rolle a i twierdzenie Lagrange a.

1. Pochodna funkcji. Twierdzenie Rolle a i twierdzenie Lagrange a. Ćwiczenia 3032010 - omówienie zadań 1-4 z egzaminu poprawkowego Konwersatorium 3032010 - omówienie zadań 5-8 z egzaminu poprawkowego Ćwiczenia 4032010 (zad 445-473) Kolokwium nr 1, 10032010 (do zad 473)

Bardziej szczegółowo

Indukcja matematyczna, zasada minimum i maksimum. 17 lutego 2017

Indukcja matematyczna, zasada minimum i maksimum. 17 lutego 2017 Indukcja matematyczna, zasada minimum i maksimum 17 lutego 2017 Liczby naturalne - Aksjomatyka Peano (bez zera) Aksjomatyka liczb naturalnych N jest nazwą zbioru liczb naturalnych, 1 jest nazwą elementu

Bardziej szczegółowo

Dystrybucje, wiadomości wstępne (I)

Dystrybucje, wiadomości wstępne (I) Temat 8 Dystrybucje, wiadomości wstępne (I) Wielkości fizyczne opisujemy najczęściej przyporządkowując im funkcje (np. zależne od czasu). Inną drogą opisu tych wielkości jest przyporządkowanie im funkcjonałów

Bardziej szczegółowo

Zasada indukcji matematycznej

Zasada indukcji matematycznej Zasada indukcji matematycznej Twierdzenie 1 (Zasada indukcji matematycznej). Niech ϕ(n) będzie formą zdaniową zmiennej n N 0. Załóżmy, że istnieje n 0 N 0 takie, że 1. ϕ(n 0 ) jest zdaniem prawdziwym,.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa IV technikum

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa IV technikum Wymagania edukacyjne z matematyki klasa IV technikum Poziom rozszerzony Obowiązują wymagania z zakresu podstawowego oraz dodatkowo: FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE zaznacza kąt w układzie współrzędnych, wskazuje

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICZKOWANIE FUNKCJI WIELU ZMIENNYCH: rachunek pochodnych dla funkcji wektorowych. Pochodne cząstkowe funkcji rzeczywistej wielu zmiennych

RÓŻNICZKOWANIE FUNKCJI WIELU ZMIENNYCH: rachunek pochodnych dla funkcji wektorowych. Pochodne cząstkowe funkcji rzeczywistej wielu zmiennych RÓŻNICZKOWANIE FUNKCJI WIELU ZMIENNYCH: rachunek pochodnych dla funkcji wektorowych Pochodne cząstkowe funkcji rzeczywistej wielu zmiennych wyliczamy według wzoru (x, x 2,..., x n ) f(x, x 2,..., x n )

Bardziej szczegółowo

Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej

Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 3 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WEiP, energetyka, I rok Elżbieta Adamus 3 listopada 06r. Granica i ciągłość funkcji Granica funkcji rzeczywistej jednej

Bardziej szczegółowo

Pochodna funkcji. Zastosowania

Pochodna funkcji. Zastosowania Pochodna funkcji Zastosowania Informatyka (sem.1 2015/16) Analiza Matematyczna Temat 3 1 / 33 Niektóre zastosowania pochodnych 1 Pochodna jako narzędzie do przybliżania wartości 2 Pochodna jako narzędzie

Bardziej szczegółowo