Z e s p ó ł d s. H A L i Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z e s p ó ł d s. H A L i Z"

Transkrypt

1 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P P L A N P R A C Y K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j I V I C h a r a k t e r y s t y k a C h o r ą g w i C h o r ą g i e w D o l n o 6 l ą s k a Z H P d z i a ł a n a t e r e n iw e o j e w ó d z t w a D o l n o 6 l ą s k i e g o, z s i e d z i b ą w e W r o c ł a w i u, z 2 7 h u f c a m i n a t e r e n i e w o j e w ó d z t w a. S t a n l i c z e b n wy y n o s i o s ó b ( k o b i e t i m ę W c z y z n ). D z i a ł a n i a m i C h o r ą g w i k i e r u j e K o m e n d a n t C h o r ą g w i w r a z z k o m e n d ą c h o r ą g w i : h m. Z b i g n i e w P a w e ł S k u p i s k i i K o m e n d a n t C h o r ą g w i, h m. J u l i a n n a Z a p a r t i z a s t ę p c z y n i d s. p r o g r a m u i p r a c y z k a d r ą, h m. D o r o t a K o ł a k o w s k a i s k a r b n i k, h m. A d a m G a c e k i c z ł o n e k K C h D d s. o r g a n i z a c y j n y c h, p h m. J a k u b M a t u s z c z y k i c z ł o n e k K C h D d s. g o s p o d a r c z y c h, p h m. K r z y s z t o f S t a c h o w i c z ł o n e k K C h D d s. k o n t a k t u z h u f c a m i, p h m. M a c i e j K i e r e s i c z ł o n e k K C h D d s. k o n t a k t ó w z e w n ę t r z n y c h. C z ł o n k o w i e k o m e n d y o d p o w i a d a j ą z a d z i a ł a n i a z e s p o ł ó w i o s ó b wr a m a c h p o n i W s z e j s t r u k t u r y : 1. K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j i h m. Z b i g n i e w P a w e ł S k u p i s k i B i u r o C h o r ą g w i i k i e r o w n i k i p h m. K a t a r z y n a R u d n i c k a A r c h i w u m Z e s p ó ł d s. H A L i Z A B I, E w i d e n c j a ( h m. M a r i a Ł a b a z i e w i c z ) R z e c z n i k P r a s o w y i h m. M a c i e j K i e r e s R a d c a P r a w n y i M o n i k a S i n k o K a p e l a n C h o r ą g w i i k s. p w d. D a n i e l R y d z ( w t r a k c i e m i a n o w a n i a ) P e ł n o m o c n i k d s. z a g r a n i c z n y c h i h m. A g n i e s z k a K ł o p o t o w s k a 2. Z a s t ę p c z y n i k o m e n d a n t a d s. p r o g r a m u i p r a c y z k a d r i ą h m. J u l i a n n a Z a p a r t W y d z i a ł p r o g r a m o w y i k i e r o w n i k i h m. M i c h a l i n a W o j t a s ( w t r a k c i e m i a n o w a n i a ) R e f e r a t Z u c h o w y i k i e r o w n i k i h m. M a ł g o r z a t a Z i ó ł k o w s k a R e f e r a t H a r c e r s k i k i e r o w n i k i p h m. K a t a r z y n a R u d n i c k a R e f e r a t S t a r s z o h a r c e r s ki i k i e r o w n i k i p h m. N i k o l a R y m a s z e w s k a D o l n o 6 l ą s k i R e f e r a tw ę d r o w n i c z y i k i e r o w n i k i p h m. Ł u k a s z L e w a n d o w s k i

2 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W y d z i a ł w s p a r c i a p r o g r a m o w e g o d r u W y n ( w b u d o w i e ) i h m. T o m a s z S i k o r a R e l i g i j n e g o i h m. A l d o n a B i k o w s k a R e f e r a t Z a g r a n i c z n y i w a k a t R e f e r a t i n s p i r a c j i i p o r a d n i c t w a ( w b u di oe w) D o l n o 6 l ą s k i I n s p e k t o r a t R a t o w n i c z y i k i e r o w n i k i p w d. A n n a A l e k s a n d r o w i c z I n s p e k t o r a t y s p e c j a l n o 6 c i o w e ( w b u d o w i e ) l u b R e f e r a t S p e c j a l n o 6 c i ( p r o p o z y c j a ) W y d z i a ł p r a c y z k a d r ą i h m. J u l i a n n a Z a p a r t K o m i s j a S t o p n i i p r z e w o d n i c z ą c y i h m. Z b i g n i e w W a r z y s k i Z e s p ó ł K a d r y K s z t a ł c ą c e j i k i e r o w n i k i h m. J u l i a n n a Z a p a r t R e f e r a t N i e p r z e t a r t e g o S z l a ki u k i e r o w n i k i p h m. A l d o n a K a r l a k 3. S k a r b n i k C h D i h m. D o r o t a K o ł a k o w s k a W y d z i a ł F i n a n s o w o i E k o n o m i c z n y i G ł ó w n a K s i ę g o w a i J o a n n a B a ł a S a m o d z i e l n a k s ię g o w a i M o n i k a D r o W d W y s k a Z e s p ó ł p r z y s k a r b n i k u 4. C z ł o n e k k o m e n d y d s. o r g a n i z a c y j n y c h i h m. A d a m G a c e k Z e s p ó ł k w a t e r m i s t r z o w s k i i k w a t e r m i s t r z c h o r ą g w i i h m. R y s z a r d 7 a r s k i ( w t r a k c i e m i a n o w a n i a ) A d m i n i s t r o w a n i e m a j ą t k i e m 5. C z ł o n e k k o m e n d y d s. g o s p o d a r c z y c h i p h m. J a k u b M a t u s z c z y k W y d z i a ł G o s p o d a r c z y B a z a O b o z o w a w C z a r n e j B u d y n e k i N o w a B a z a o b o z o w a w W o j n o w i e P o d m i o t y z a l e W n e - i n w e s t y c j e ( P o b i e r o w o, s i e ć S c h r o n i s k H a r c e r s k i c h ) N a d z ó r n a d r e n t o w n o 6 c i ą d z i a ł a l n o 6 c i g o s p o d a r c z e j - r e n t o w n o 6 ć b u d y n k ó w i b a z F u n d a c j a W y d z i e l e n i e k s i ę g o w o - o r g a n i z a c y j n e b a z o b o z o w y c h 6. C z ł o n e k k o m e n d y d s. k o n t a k t u z h u f c a m i i p h m. K r z y s z t o f S t a c h ó w W y d z i a ł w s p a r c i a s t r u k t u r y h u f c ó w S t a ł y k o n ta k t z k o m e n d a m i N a d z ó r d z i a ł a l n o 6 c i s t a t u t o w e j h u f c ó w

3 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W s p a r c i e s t r u k t u r a l n e h u f c ó w i s z c z e p ó w 7. C z ł o n e k k o m e n d y d s. k o n t a k t ó w z e w n ę t r z n y c h i p h m. M a c i e j K i e r e s W y d z i a ł d s. k o n t a k t ó w z e w n ę t r z n y c h Z e s p ó ł P r o m o c j i i I n f o r m a c j i P o c z t a H a r c e r s k a p S z a n i e c o i n a c z e l n i k i h m. M a r e k S t o c h m i a ł e k K o m i s j a H i s t o r y c z n a ( w b u d o w i e ) R e f e r a t S t a r s z y z n y i S e n i o r ói w k i e r o w n i k i h m. T e r e s a M a z i a r z i M a c h a j 2. C e l e O G Ó L N E R o z w ó j l i c z e b n y B u d o w a n i e w s p ó l n o t y i n s t r u k t o r s k i e j D ą W e n i e d o d o s k o n a l e n i a j a k o 6 c i p r a c y i n s t r u k t o r s k i e j w i ę k s z e n i a o d p o w i e d z i a l n o 6 c i i n s t r u k t o r ó w P o d n i e s i e n i e j a k o 6 c i p r a c y z e s p o ł ó w, k o m i s j i i r e f e r a t ó w c h o r ą g w i a n y c h R o z s z e r z e n i e R u c h u P r z y j a c i ó ł H a r c e r s t w a n a o s o b y i p o d m i o t y p r y w a t n e W d r o W e n i e s t o s o w a n i a u m ó w w o l o n t a r i a c k i c h w r a z z o p i s a m i f u n k c j i P R O G R A M W z b o g a c e n i e a t r a k c y j n o 6 c i o f e r t y p r o g r a m o w e j P r z y g o t o w a n i e s p ó j n e g o p l a n u p r a c y ( d r u W y n y, h u f c e, c h o r ą g i e w ) W z m o c n i e n i e i z a k t y w i z o w a n i e s t r u k t u r o d p o w i e d z i a l n y c h z a w s p a r c i e d z i a ł a l n o 6 c ip r o g r a m o w o - m e t o d y c z n e j w h u f c a c h i c h o r ą g w i ( p r z y g o t o w a n i e w d r o W e n i a p r o j e k t u 4 x 4 ) R o z w i n i ę c i e o f e r t y m e t o d y c z n o - p r o g r a m o w e j d l a d r u W y n i d r u W y n o w y c h P r o m o w a n i e h a r c e r s k i c h s p e c j a l n o 6 c i i w s p ó ł p r a c y z a g r a n i c z n e j Z a p e w n i e n i e d o s t ę p u d o m a t e r i a ł ó w, p o r a d n i k ó w, 6 r o d k ó w n i e z b ę d n y c h d o p r a c y w y c h o w a w c z e j P r z y g o t o w a n i e d o o r g a n i z a c j i C e n t r a l E u r o p e a n J a m b o r e e P R A C A Z K A D R Ą S t w o r z e n i e w a r u n k ó w i w s p a r c i a d o p o w s t a n i a w h u f c a c h j e s t H Z K K, M H Z K K l u b p o w o ł y w a n i a o s ó b o d p o w i e d z i a l n y c h z a k s z t a ł c e n i e B u d o w a n i e p o l a d o w y m i a n y d o 6 w i a d c z e p o m i ę d z y c z ł o n k a m i H Z K K o r a z p o m i ę d z y c z ł o n k a m i H K S I P o z y s k a n i e k a d r y z w e w n ą t r z i z e w n ą t r z o r g a n i z a c j i

4 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P B u d o w a n i e w s p ó ł p r a c y p o m i ę d z y C h Z K K i H Z K K o r a z C h K S I i H K S I O p r a c o w a n i e i w d r o W e n i e s y s t e m u m o t y w o w a n i a k a d r y w h u f c a c h i c h o r ą g w i U p o w s z e c h n i e n i e d o r o b k u m e t o d y c z n e g o i n s t r u k t o r ó w c h o r ą g w i O R G A N I Z A C J A I F I N A N S E Z b u d o w a n i e w a r u n k ó w d l a s t a b i l n e g o i n i e z a l e W n e g o f i n a n s o w o d z i a ł a n i a Z d y w e r s y f i k o w a n i e U r ó d e ł f i n a n s o w a n i a O d p o w i e d z i a l n e z a r z ą d z a n i e g o s p o d a r k ą i m a j ą t k i e m O d d z i e l e n i e d z i a ł a l n o 6 c ip r o g r a m o w e j o d g o s p o d a r c z e j W y p r a c o w a n i e m o d e l u w s p ó f i n a n s o w a n i a d z i a ł a l n o 6 c i C h o r ą g w i w z a k r e s i e o b s ł u g i f i n a n s o w e j i o r g a n i z a c y j n e j h u f c ó w R e o r g a n i z a c j a d z i a ł a p r o m o c y j n y c h P r o f e s j o n a l n e p r z y g o t o w a n i e k a d r y z a r z ą d z a j ą c e j f i n a n s a m i i m a j ą t k i e m, w t y m m. i n. d o r z e t e l n e g o z a r z ą d z a n i a i r o z l i c z a n i a p r o j e k t ó w

5 3. H a r m o n o g r a m T E R M I N Z A D A N I E M I E J S C E O S O B A O D P O W I E D Z I A L N A 3-6 I L i d e r + ( m. i n. d l a k a d r y C G ł o d ó w k a C S I 7-8 I I T r a i n t h e t r a i n e r s L i W r o c ł a w C S I, K o m e n d a C h o r ą g w i I I B i w a k K s z t a ł c e n i o w c ó w B e K a d o u s t a l e n i C h o r ą g w i a n y Z e s p ó ł K a d r y K s z t a ł c ą c 2 0 I I D z i e M y l i B r a t e r s k i e j N S W r o c ł a w R e f e r a t N i e p r z e t a r t e g o S z l a p w d M. Ć w i k o w s k a 2 2 I I D z i e M y l i B r a t e r s k W r o c ł a w K C h 2 3 I I O p r a c o w a n i e m a t e r i a ł u p r o g r a m o w e g o d o t y c z ą c e g o b ł. k s. p h m. W i n c e n t e g o F r e l i c h o w s k i e g o 2 5 I I P o s i e d z e n i e K o m i s j i S t o p n i W r o c ł a w 6-8 I I I R e l i g i j n e g o, k s. p h m. D a n i e l R y d z K u r s S z c z e p o w y c h - b i w a k I ( 2 z j a z d o u s t a l e n i C h o r ą g w i a n y Z e s p ó ł K a d r y K s z t a ł c ą c C h o r ą g w i a n y Z e s p ó ł K a d r y K s z t a ł c ą c e K u r s N a m i e s t n i k ó w i K a d r y P r o g r a m o w e j - b i w a k I ( 2 z j a z d y )d o u s t a l e n i a p h m. G r a c j a B o b e r I I-I I V K u r s d r u W y n o w y c h h a r c e r s k i c h II I- V I I I I K o n k u r s n a n a j c i e k a w s z e m a t e r i a ł y z e z r e a l i z o w a n y c h p r ó b R e f e r a t H a r c e r s k p h m. K a t a r z y n a R u d n i c k a C h K S I, h m. E l W b i e t a K u r i a t a, h m. Z d z i A b r a m o w i c z K u r s S z c z e p o w y c h - b i w a k I I ( 2 z j a z d o u s t a l e n i C h o r ą g w i a n y Z e s p ó ł K a d r y K s z t a ł c ą c K u r s N a m i e s t n i k ó w i K a d r y r o g r a m o w e j - b i w a k I I ( z j a z d y ) d o u s t a l e n i a 2 5 I I I P o s i e d z e n i e K o m i s j i S t o p n i W r o c ł a w C h o r ą g w i a n y Z e s p ó ł K a d r y K s z t a ł c ą c e p h m. G r a c j a B o b e r I I I Z b i ó r k a P r a c a z k a d r ą d l a k o m d a n t ó w h u f c ó w, o s ó b o d p o w i e d z i a l n y c h z a p r o g r a m, k s z t a ł c e n i e i p r a c ę z k a d r ą Z a ł ę c z e K o m e n d a C h o r ą g w i, h m. J u l i a n n a Z a p a r t I I I m i e c h o w i s k o K u r a s z k ó w R e f e r a t N i e p r z e t a r t e g o S z l a h m R a f a ł Ć w i k o w s k i I V S t a r t P r o j e k t u W s p ó ł p r a c o w n i k L o l n y R e f e r a t W ę d r o w n i c z y I V Z a w o d y W s p i n a c z k o w e C i e s z k ó w H u f i e c P o w i a t u T r z e b n i c k i e g o, R e f e r S p e c j a l n o c i I V Z u c h o w a A k a d e m i a U m i e j ę t n o c i T E A T R Y ( p o m y s ł + o r g a n i z a c j a ) R e f e r a t Z u c h o w y

6 W i o s e n n y B i w a k I n t e g r a c y j n y W i o s e n n y B i w a k K a d r y S H, D r o g o w s k a z y W a r s z t a t y k a d r y N S S o s n ó w k a 1 8 I V W a r s z t a t y d l a o p i e k u n ó w p r ó b n a s t o p n i e i n s t r u k t o r s k i e 2 9 I V P o s i e d z e n i e K o m i s j i S t o p n i W r o c ł a w M i e j s c e d o u s ta l e n i a R e f e r a t H a r c e r s k p h m. K a t a r z y n a R u d n i c k a R e f e r a t S t a r s z o h a r c e r s k i, p h m. N i R y m a s z e w s k a R e f e r a t N i e p r z e t a r t e g o S z l a p h m G a b r i e l a T r e l a- K i l i a n, h m. P a u l i n a L e w V L i d e r + d l a i n s t r u k t o r ó w C h o r ą g W r o c ł a w C S I, K o m e n d a C h o r ą g w i 1 6 V w i ę t o C h o r ą g w i D o l n o l ą s k a K o n f e r e n c j a K s z t a ł c e n i o w c ó w d o u s t a l e n i a V D o l n o l ą s k i Z l o t W ę d r o w n i k ó w M a r i a n ó w k a 2 7 V P o s i e d z e n i e K o m i s j i S t o p n i W r o c ł a w 4-6 V I Z l o t H a r c e r z y S t a r s z y c h W a ł b r z y c h 2 4 V I P o s i e d z e n i e K o m i s j i S t o p n i W r o c ł a w 3 0 V I W y d a n i e s p r a w n o c i r e l i g i j n y c h W y d a n i e m a t e r i a ł u p r o g r a m o w o - m e t o d y c z n e g o p H a r c e r s k i R a c h u n e k S u m i e n i a o K o m e n d a C h o r ą g w i C h o r ą g w i a n y Z e s p ó ł K a d r y K s z t a ł c ą c e j, p h m. G r a c j a B o b e r R e f e r a t W ę d r o w n i c z y, p h m. Ł u k a s z L e w a n d o w s k i R e f e r a t S t a r s z o h a r c e r s k i, p h m. N i R y m a s z e w s k a R e l i g i j n e g o, p w d. M i r o s ł a w B i k o w s k i, h m. A l d o n a B i k o w s k a V I I / V I I I 2 0 K u r s P o d h a r c m i s t r z o w s k D o u s t a l e n i C h o r ą g w i a n y Z e s p ó ł K a d r y K s z t a ł c ą c V I I I Z l o t K a d r M a z o w s z e G K Z H P S z e f W y d z i a ł u P r o g r a m o w o - 1 I X R o z p o c z ę c i e p r o p o z y c j i p r o g r a m o w e j n t. k u l t u r y M e t o d y c z n e g o, k o o r d y n a t o r z y z r e f e r a t ó w I X O g ó l n o p o l s k i Z l o t P o c z t H a r c e r s k i c h D o l n y l ą s k P o c z t a H a r c e r s k a p S z a n i e c h m. M a r e k S t o c h m i a ł e k I X R a j d G R A N I C A K C h

7 3 0 I X P o s i e d z e n i e K o m i s j i S t o p n i W r o c ł a w X K u r s K a d r y K s z t a ł c ą c e- j b i w a k I ( 2 b i w a k i ) D o u s t a l e n i a 1 7 X W r o c ł a w s k a P i e s z a P i e l g r z y m k a d o T r z e b n i c y w g r u p i h a r c e r s k i e j w r a z z i n n y m i o r g a n i zaamci j h a r c e r s k i m i i s k a u t o w y m i W r o c ł a w i T r z e b n i c a X K u r s K a d r y K s z t a ł c ą c e- j b i w a k I I ( 2 b i w a k i ) D o u s t a l e n i a Z b i ó r k a k o m e n d a n t ó w W a r s z t a t y d l a H K S I 2 8 X P o s i e d z e n i e K o m i s j i S t o p n i W r o c ł a w J e s i e n n y B i w a k I n t e g r a c y j n y M i e j s c e d o u s t a l e n i a C h o r ą g w i a n a K o m i s j a S t o p n C h o r ą g w i a n y Z e s p ó ł K a d r y K s z t a ł c ą c e h m. J u l i a n n a Z a p a r t R e l i g i j n e g o, p h m. J o a n n a H u z a r C h o r ą g w i a n y Z e s p ó ł K a d r y K s z t a ł c ą c e h m. J u l i a n n a Z a p a r t R e f e r a t H a r c e r s p h m. K a t a r z y n a R u d n i c k a X I Z u c h o w a A k a d e m i a U m i e j ę t n o c i R e f e r a t Z u c h o w y W i e l k i e W a r s z t a t y W ę d r o w n i c z e R e f e r a t W ę d r o w n i c z y B i w a k D o l n o l ą s k i e j K a d r y S t a r s z o h a r c e r s k i e j R e f e r a t S t a r s z o h a r c e r s k i, p h m. N i R y m a s z e w s k a 2 5 X I P o s i e d z e n i e K o m i s j i S t o p n i W r o c ł a w X I Z b i ó r k a P r a c a z k a d r ą d l a k o m e n d a n t ó w h u f c ó w, o s ó o d p o w i e d z i a l n y c h z a p r o g r a m, k s z t a ł c e n i e i p r a c ę z k a d r ą K o m e n d a C h o r ą g w i, h m. J u l i a n n a Z a p a r t 2 8 X I K o n f e r e n c j a h a r c m i s t r z o w s k a C h K S I, C h Z K K, R a d a C h o r ą g w i, h m. A n n a K i r k i e w i c z, h m. K r z y s z t o f W o j t a s X I I B e t l e j e m s k i e w i a t ł o P o k o K C h, z e s p o ł y, h u f 4-6 X I I ( o r I , I , 5-7 I I ) 5-6 X I I X I I K u r s u K o m e n d a n t ó w H u f c ó w ( 4 z j a z d y ) i C zł o n k ó w K o m e n d ( I z j a z d ), Z a s t ę p c ó w d s. P r o g r a m u, K s z t a ł c e n i a i d o u s t a l e n i a P r a c y z k a d r ą ( I i I I z j a z d ), Z a s t ę p c ó w d s. O r g a n i z a c y j n y c h ( I i I I I z j a z d ), S k a r b n i k ó w ( I i I V z j a z d ) W a r s z t a t y d l a o p i e k u n ó w p ó b i n s t r u k t o r s k i c h o r d o u s t a l e n i a c z ł o n k ó w h u f c o w y c h K S I S p o t k a n i e o p ł a t k o w e - k o m e n d y h u f c ó w, z e s p o ł y W r o c ł a w c h o r ą g w i a n e, g o c i e C h o r ą g w i a n y Z e s p ó ł K a d r y K s z t a ł c ą c e j C h o r ą g w i a n y Z e s p ó ł K a d r y K s z t a ł c ą c e j K C h

8 2 4 X I I H a r c e r s k a P a s t e r k a W r o c ł a w R e l i g i j n e g o, p h m. J o a n n a H u z a r 3 0 X I I P o s i e d z e n i e K o m i s j i S t o p n i W r o c ł a w I S e j m i k W ę d r o w n i c z y D o l n o l ą s k i R e f e r a t W ę d r o w n i c z I I I 2 0 W a r s z t a t y w ę d r o w n i c z e p F u n d a m e n t o D o l n o l ą s k i R e f e r a t W ę d r o w n i c z W i o s e n n y b i w a k k a d r y S H R e f e r a t S t a r s z o h a r c e r s k i, p h m. N i R y m a s z e w s k a 1-3 I V H A D e S i H a r c e r s k i e D n i S k u p i e n i a W r o c ł a w R e l i g i j n e g o, p w d. M i r o s ł a w B i k o w s k i V D o l n o l ą s k i Z l o t W ę d r o w n i k ó w M a r i a n ó w k a D o l n o l ą s k i R e f e r a t W ę d r o w n i c z

ć Ó Ó Ż

ć Ó Ó Ż Ą Ą Ł Ą Ą ć Ó Ó Ż ć ć Ó ć Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ą Ó Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó Ź Ó Ż Ó Ż Ą Ó Ó Ż ż Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó ÓĘ Ó Ż ż Ć Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ó Ó Ć Ó Ó Ż ć Ó Ó Ż ŻĄ Ż Ó Ó Ż Ż Ż ć Ą ż ż Ź Ż Ź Ź Ż Ż Ó Ź Ó Ą Ó Ó Ó Ż Ó Ż Ó

Bardziej szczegółowo

ć Ę ó ż ć

ć Ę ó ż ć Ą Ł ż ż Ę ó ó ó ć ó ć ó ż ó ó ż ó ć Ę ó ż ć ó ź ó ó ó ć ó ć ó ć ó ó ó ó ó Ę ó ó ó ż ó Ę ó ó ż ó óż ó ó ć ć ż ó Ą ó ó ć ó ó ó ó ó ż ó ó ó ó Ą ó ó ć ó ó ź ć ó ó ó ó ć ó Ę ó ż ż ó ó ż ż ó ó ó ć ó ć ó ć ó

Bardziej szczegółowo

ż ć

ż ć Ł Ł ż ć ć ż ć Ą Ł ó ó ć ż ć ć ż ć Ę ć Ę ć ć Ę ć ć ć Ę ż ć ć ć Ś ć Ę Ę ż ż ć ż Ę ć ć Ę ż ż Ę Ł ć ć Ą Ę Ł ć ć ć ż ć Ę Ł Ść Ą Ę Ł ć ć ć ć Ę Ł Ść Ą Ę Ł ć ć ć Ł ć Ę Ę ć ć ć ć Ł Ść ć ć Ę Ę Ł Ś Ą Ś Ś Ł Ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w.

C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w. 1. C e l s p o t k a n i a. C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w., ż e : B y d z b a w i o n y m

Bardziej szczegółowo

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć ć Ć Ż Ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć Ń Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć Ą ć Ł ć ć Ł Ł ć Ż ć ć ć ź ź Ń ć Ń ź Ó Ó ć Ć ć Ó Ń Ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ź ć ć ć ź Ż Ć ź Ł ź ź Ą Ż Ł ć Ą Ż ć Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ć ź ć ć Ż Ć Ć ć ć Ć ć ź ć

Bardziej szczegółowo

ć Ś Ś Ść

ć Ś Ś Ść ć Ś Ś Ść Ś Ł Ź Ść ć ć ć Ść ć Ść Ś Ść ć ć Ś Ó Ś Ś ć ć Ś Ś Ó Ś Ś ć Ą ć Ś Ś Ł ć Ś Ś Ł ć Ą Ść ć Ś Ó Ź ć ć Ś Ś ć ć ć Ś Ść Ść Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć Ą Ś Ą Ś Ś Ź Ź ć ć Ś Ę Ź Ł ź Ę Ę Ś Ś Ś Ę Ą Ź ć Ł Ś Ś Ś Ś ć Ś

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź

ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź ź Ó ć Ę ć Ó ć ć ć ć Ź ć ź ć ć Ź ć ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź ć Ą ć Ą ć ź ć ź ć Ę ć ć Ź ź Ę ć ć ć ć Ę Ę ź ć Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć ć ź Ę ć ć ć ć Ę Ąć ź Ź ć Ą ć ć

Bardziej szczegółowo

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ź ą ą ż ż ź ź ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ż ż ż ż ż ż ć ą ą ą ą ź ż ą ą ż ź Ź ć ż ż ż ź ą ż ż ż ą ż ą ą ż ż ż Ó ż ć ą ż ż ą ż ą ż ą ż ż ż ż ż ż ć ź ć Ł ć ż ć ż ż ż ć ż ż ą ć ą ż ć ź ż ż ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś

Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś Ł Ł ź Ę Ą Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś Ł Ą Ą Ó ć ć ć Ś Ś Ó Ś Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ć Ść Ó Ć ć Ź Ó ć Ó Ó Ó Ś Ź Ó ć ć ć Ł Ć Ź Ó Ó Ś ć Ź ć ć Ć ć ć ć Ź Ó ć Ó Ó Ś Ź Ó Ó Ś Ó ć ć ć Ś Ś Ó Ó Ó ć Ź Ł Ó ć Ś Ś Ó Ó ć Ź ć Ź Ł Ó Ó ć Ź

Bardziej szczegółowo

ź Ę

ź Ę ź Ę Ę ń Ń Ń Ą Ę ń ń Ę ć Ó ź ń ń ć Ę Ę ń ć ń ć Ę ń ń Ę Ą Ł ć ń Ę Ą ń Ę ń ń Ę ń Ę Ę Ę Ź Ę ń ć ć Ę ć Ź Ź Ź Ź Ń ć ć Ń Ę ć ć ć ć ć Ź ć ć ć ć Ę ń ć ń Ę Ę Ź ń Ó Ł Ź ć ć Ę ź ź Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ę ć ń

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ź

Ź ź Ź ć Ą Ź ź Ź Ę Ń Ż Ź ć ć ć Ź ć Ż ć ć Ł Ż Ź Ź ć ć ć Ż Ą Ź ć ć Ż Ź ć Ń Ż Ń Ć Ż Ż Ń ć ć Ż ć Ź Ż Ź Ż Ż Ż Ż ć ć ć ć Ż Ż ć ć Ż ć Ź Ę ć Ń ć Ź Ń Ź Ł ć Ż Ż Ż Ź Ż ć Ę Ę Ę Ł Ę Ę Ę Ż Ę ć Ź Ź ć Ź Ń Ź Ż ć ź Ż Ń Ł Ł Ą ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą

Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą Ś ż Ż Ż Ś Ż Ó ż ż ż Ą Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą Ą Ó ż ż Ó Ś Ż Ó ż ż ż Ż Ź ź Ć Ó ż Ż ć Ż ż Ś ć Ś Ś Ż Ą Ż Ż Ó Ż Ż Ś Ż Ż Ź Ż Ż Ż Ę Ś Ż Ż Ś Ó Ż Ż ż Ą Ż Ą Ż Ś Ś ć Ź ć ć Ó ć Ś Ą Ó Ó ć Ż ż Ż Ó ż Ś Ś Ó Ś Ż Ż Ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź

ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź ć ć ć ź ć ć ć ć ź ć Ż ź ź ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź ć ć ć ć ć ć ź ź Ż ć ć ć ć ć Ś ć ć Ź ć Ś ź ć ź ć ź ć ź ć ź Ź ć ć Ś ź ć ć ź Ć ć ź Ó Ż ć ć ź Ś ź ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ź ź ć ć ć Ś Ć Ó ź ć ź ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć

ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć Ł Ź Ł Ł ź ź Ż Ż ż Ż ć Ś ż ć ć Ę ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć Ł ć ć ć ć Ł Ż ć Ł ź ć Ś Ż Ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ś Ż Ą Ł Ż ź Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ż ż Ż Ż ż ż Ł Ż Ś Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ę Ł Ź Ó ż Ę Ł ź Ł Ź Ż ż Ł Ż Ż ż

Bardziej szczegółowo

Ć ć ć Ś ć

Ć ć ć Ś ć ź Ę Ę Ę ź ć ć ć Ć ć ć Ś ć ź ć ć ć Ć Ś ź Ś Ć ć Ż ź ć Ż Ś Ł ŚĆ ć ć ć Ć ć Ść ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ś ć Ś ć Ż Ś ć Ó ć Ś ć Ś ć ć ć ć Ś ć ć Ś ć Ć Ż ć Ć ć ć ć ć Ę ć ź ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ć ź ć Ż ć ć ć Ś ć Ć

Bardziej szczegółowo

ć

ć Ł Ę Ę Ą ć Ś ć ć ź ź ć ć ź ź ź ć ć ź Ś ć ć ć ć ć Ś ć Ż ć ŚĆ Ć Ż Ś Ż Ś Ż ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć Ć ć Ć ć Ć ć Ś Ś Ś ć Ć Ż Ć ć ć Ś Ż Ż Ś Ć Ż ć ć ć ć ć Ś Ś Ś ć Ż Ż ć ć Ś Ś ć Ś Ż ć Ś ć ć ć Ż Ć ć ć Ż Ś Ż Ć

Bardziej szczegółowo

ź Ą Ę ź Ć

ź Ą Ę ź Ć Ę Ą Ą ź ó ź Ą Ę ź Ć ź ź ĄĘ ź ź Ą ó Ę Ą ź ź ź Ą ź Ę ó Ł Ś ó ó Ą ź ź ź Ą ź Ę ź ź Ą ź ź ź Ą Ł ź Ę Ę Ę ź Ą Ę ź Ą Ę Ą Ę Ę Ą ź ź Ą ó ź ó ź ź ź ź ź ź Ś ź ź Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ź ź ó ź Ę ź Ą ó ź Ą Ż ź ź Ę ź Ź ź ź

Bardziej szczegółowo

Ę ż ć ŁĄ

Ę ż ć ŁĄ Ł Ł Ę ć ż Ś ć ć Ę Ę ż ć ŁĄ Ą Ł ć ć ć Ę ż ć Ą ć ć ż ć ć ż Ę ż ć ć ć ć ż Ę Ą ż ć Ś ż ć ż ż Ę ć ż Ł ć Ą Ę Ł ć ć ć Ś ć Ł ć ć Ą Ł ć ć ć ć ó Ę Ł ć ć Ą Ł ć ć ć Ł Ść ć ó ć ć ć ć ż Ł ć ć ć Ł Ą Ś Ł Ą ż Ę Ą ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ó Ś ż Ś Ó Ś ŚÓ Ó

Ś Ó Ó Ś ż Ś Ó Ś ŚÓ Ó Ą Ł ć Ę Ę Ł Ź Ł ż ż ż ż Ó Ł Ś Ó Ó Ś ż Ś Ó Ś ŚÓ Ó ż Ż Ó Ż Ś ć ć ż Ś Ż Ó Ż Ó ż ż Ż ż ż Ż Ż Ą ć Ż Ó ż Ż Ż ż ż Ż Ó ż Ż Ś Ć ż Ł Ę Ę Ź ć Ó ć Ś Ż ż ż Ę ż ż Ę Ż Ś ż Ś Ż ż Ś Ż Ż ż ż Ż Ż Ż Ż ż Ś Ż Ż ż Ż ż ż Ź Ż

Bardziej szczegółowo

ŁĄ Ł

ŁĄ Ł Ł Ę Ś ŁĄ Ł Ś Ś Ś Ą Ś Ó Ę Ś Ą Ś Ę Ą Ą Ś Ą Ó Ó Ś Ś Ą Ą Ę ć ć ć ć Ó Ó ż ć ć ć ż ć ż ć Ł Ś Ś Ś Ą Ś Ę Ś Ś Ś Ś Ś ż Ś ć ż ć ż ć Ś Ś ż Ó ć ż ć Ó Ó ć ż Ó ć Ś ć Ź ć ż ż ć ć Ó ć ż ć ć Ó ć Ó ż ż ć Ó ż ć Ó ć ć ż Ó

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ŁĘ Ł Ł Ó Ż

Ę Ę ŁĘ Ł Ł Ó Ż ĄŁ Ł Ę Ę ŁĘ Ł Ł Ó Ż Ą Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ó ć Ę Ą Ę Ą Ę Ó Ó Ó Ż Ó Ę Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ż Ż Ó Ź Ó Ó ć Ż ć Ż ć Ą ć Ó Ó Ż Ź Ź ź ź ź ź Ą ź Ż Ź Ó Ź ź ć ź ć ź Ź Ż Ó ć ć Ó Ó Ż Ź Ó Ó Ż Ć Ź Ó Ż Ż Ż Ż Ż Ę Ł Ż Ą Ć Ó

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

ć Ś

ć Ś Ą Ą Ń Ą ć Ś Ą ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź Ś ć Ś Ś ć Ś Ś ź Ż ć ź Ż ć Ą Ś ź ź ć Ę ć Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ś Ś ć ć ć Ś Ś Ś Ś ć Ą ć ź ć ć Ę Ą Ś Ę ć ć ź Ę ć ć Ś Ę ź ć ć Ą Ę Ę Ą Ś Ś ź ć ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę

ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę ÓŁ ÓŁ Ó Ó ź Ą ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę Ę Ą Ę Ń Ą Ę Ą Ą Ę Ł ć ź ć ź Ę ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ą Ą Ł ć ć ć Ą Ą ź Ą Ł Ą ź ź Ó Ę Ę ź ć ź ź Ą ć Ą ć Ę ć Ę ć ć Ć ć ć Ć ć Ź Ć ź Ć ć Ą Ł Ń Ż ć Ź Ą ć Ń ć

Bardziej szczegółowo

ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó

ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó ż Ż Ż ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó Ż ć ó Ó ó ó ó ń ń ó ń Ż Ż ó ó ó ć ó ń Ą Ż ó Ź Ł Ż ć Ó Ó ó Ż Ż ó ć ń ń Ź Ź ó Ź Ź Ż ó Ó Ź Ż Ź ó Ż ó ó ó ó Ó Ź ć ó Ż Ż Ż ó ó Ź ó Ż ó ź Ż ć ć ó ń ó Ź Ć Ą Ż ć ć ó Ż Ż ó ż ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż Ł ż ż Ż ć Ź ź ż ń ń Ż ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż ń ń ż ć ć ń Ó ż Ł Ł ż ż Ł ć Ó ć ć ż ż ć ć ć ż ć ć Ó ż Ź Ż ć ź ż Ó ć ć ń Ł ń ń ń ć Ś ż Ź Ź Ł ż ż ć ź Ź ć ć Ż Ó ń ć ć ń Ż ż ż Ą Ż ż Ź Ż ć ż Ó Ź ź Ą Ż Ł ż

Bardziej szczegółowo

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń Ń ś Ń ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń ś ś Ą ś Ł ś Ń Ą ść ś ś ść ć ś ź ść ść Ą Ń ść ś ść Ń ś ś ć Ń ś ć ć ć Ń Ł Ń ć Ń Ł Ę ś Ł Ł ć ś ź ć ś ś ć ść ś Ł ś Ł Ł Ń Ń Ś ść ś ś ś ść ć Ń ść ść ś ś ść ś ś ś ś ć Ń ść Ł ś

Bardziej szczegółowo