MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX"

Transkrypt

1 Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Inwesycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Sreszczenie: W arykule auorzy analizują wybrane waluy oraz ich sopy zwrou opisując przykładowy model kursów waluowych (model CHEER) oraz odnosząc się do prakyki inwesowania w waluy na rynku Forex. Głównym celem arykułu jes prezenacja modeli w konekście podejmowania racjonalnych decyzji inwesycyjnych, a akże odpowiedź na pyanie czy umiejęności związane z modelowaniem sprzyjają uzyskaniu dodanich lub mniej ujemnych sóp zwrou z inwesycji. Słowa kluczowe: kursy waluowe, model wzmożonego napływu kapiału zagranicznego, waluy, sacjonarność, inflacja, modele kursów równowagi, modele zmienności, uogólniony auoregresyjny model heeroskedasyczności warunkowej wariancji, inwesycje, finanse, ekonomeria. Wprowadzenie Pojęcie kursów waluowych współcześnie jes związane z ewolucją międzynarodowych sysemów waluowych, kóra doprowadziła osaecznie do odejścia od wymienialności walu narodowych na złoo [Bilski, 2006, s. 9]. Osaeczny upadek sysemu z Breon Woods oznaczał zmianę sysemu usalania

2 168 Krzyszof Ćwikliński, Daniel Papla z kursów sałych w kierunku kursów zmiennych, zmiennych okresowo regulowanych, a akże całkowicie płynnych. Płynny kurs waluowy oznacza, że podaż i popy wpływają w sposób swobodny na cenę walu, rozumianą jako kurs waluy zagranicznej wyrażony w walucie krajowej (kurs bezpośredni). W akich warunkach zachodzi jednak większa niepewność co do kszałowania się bieżących oraz przyszłych warości. Urudnia o zarządzanie finansami zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej, choć saje się również okazją do dokonywania ryzykownych inwesycji na rynku Forex, dającym możliwość uzyskania najwyższej średniej sopy zwrou w krókim okresie w porównaniu do innych segmenów rynku finansowego. W arykule auorzy sają w obliczu kwesii doyczącej wyboru pary waluowej (w zakresie inwesycji na rynku Forex), aby ewenualne sray związane z ponoszonym ryzykiem inwesycyjnym w długim okresie były jak najmniejsze. Hipoeza badawcza brzmi nasępująco: pary waluowe spełniające kryeria CHEER należą do ych bardziej bezpiecznych pod względem zmienności, bowiem kurs realny nie różni się diameralnie od kursu nominalnego i powinien (według eorii) być sacjonarny (eoria paryeu siły nabywczej w długim okresie; w krókim wpływają czynniki związane z dysparyeem sóp procenowych) [Rubaszek, Serwa, Marcinkowska-Lewandowska, 2009, s. 65]. Badań sacjonarności (za pomocą esu ADF) oraz zmienności realnych oraz nominalnych kursów waluowych dokonano na miesięcznych noowaniach waluowych na złoym polskim, koronie czeskiej, forincie węgierskim, euro, dolarze amerykańskim, funcie bryyjskim w okresach: od marca 2001 r. do grudnia 2006 r., od sycznia 2007 r. do października 2012 r. oraz (sumarycznie w sosunku do dwóch poprzednich) od marca 2001 r. do października 2012 r. Dla wszyskich okresów zbadano sacjonarność esem ADF oraz zmienność za pomocą miar klasycznych (odchylenie sandardowe oraz współczynnik zmienności), a dla okresu od 2007 r. do 2012 r. dokonano również modelowania zmienności za pomocą GARCH (w celu dokonania analizy zależności pomiędzy sałym czynnikiem wariancji a warościami p-value). 1. Problem sacjonarności kursów waluowych Głównym problemem inwesycji na zagranicznych rynkach finansowych (zwłaszcza w segmencie waluowym) jes duży poziom ryzyka związanego z wysępowaniem sanów zwiększonej zmienności. Problem polega na ym, że do dzisiaj nie opracowano modelu ekonomicznego, kóry kompleksowo objaśniałby zmienność kursu waluowego rozumianego jako funkcję procesów ma-

3 Modelowanie kursów waluowych na przykładzie modeli kursów kroekonomicznych sanowi o według Obsfelda jedną z największych zagadek ekonomii, określaną jako exchange rae disconnec puzzle [Rubaszek, Serwa, Marcinkowska-Lewandowska, 2009, s. 42]. Poniższy rysunek ukazuje w jaki sposób można ww. kwesię ukazać schemaycznie. Praprzyczyny zmienności Zmienność w okresie 1 Sopy zwrou / reszy ARMA (kwadray) w okresie 1 Zmienność i zmienność warunkowa w okresie Rys. 1. Zmienność kursu waluowego i jej praprzyczyny Źródło: Na podsawie eorii z [M. Doman, R. Doman, 2009, s ; Miszal, 2010, s ]. Na powyższym rysunku linia przerywana ukazuje sprzężenie zwrone związane z wórnym wpływem zwiększonej zmienności kursów na poziom zadłużenia zagranicznego, wysokość sald na rachunku obroów bieżących, podaż pieniądza, inflację, sopę procenową oraz inne zmienne ekonomiczne, dla kórych (e vice versa) kurs waluowy jes jednym z czynników wpływu. Praprzyczyny bezpośrednie wpływające na kursy waluowe definiuje P.J. Moniel, według kórego są czery grupy zmiennych wpływających na warość waluy krajowej: bańki (bubble), czyli zmienne, kóre wpływają na bieżące ceny akywów, w ym kursy wymiany, ze względu na mylne oczekiwania podmioów gospodarczych co do przyszłej syuacji gospodarczej, zmienne endogeniczne, kórych dynamika jes zależna od eraźniejszej syuacji gospodarczej (bezrobocie, inflacja, deficy budżeowy), bieżąca oraz przyszła poliyka makroekonomiczna (oczekiwania związane np. z poziomem długu publicznego, eksporu), zmienne egzogeniczne dla danego sysemu gospodarczego (np. poziom realnej sopy procenowej w krajach będących głównymi parnerami gospodarczymi) [Rubaszek, Serwa, Marcinkowska-Lewandowska, 2009, s. 42].

4 170 Krzyszof Ćwikliński, Daniel Papla Isonym bezpośrednim czynnikiem wywołującym króko- i średniookresowe zmiany kursu waluowego jes zw. dysparye realnych sóp procenowych (Uncovered Ineres Pariy), kóry wpływa w sposób bezpośredni na kurs waluy krajowej, naomias długookresowo oddziałuje czynnik związany z zw. paryeem siły nabywczej (Purchasing Power Pariy). Modelem łączącym obie eorie jes model wzmożonego przepływu kapiału zagranicznego (CHEER), kóry powsał w laach 90. [Juselius, Johansen, 1990, 1992, 1994; Juselius, McDonald, 2004, 2007] jako narzędzie badające wpływ dysparyeu sóp procenowych na zmiany realnego kursu waluowego, kóry jes zalecany dla walu krajów wysokorozwinięych, gdzie jes spełnione założenie o sacjonarności kursu realnego. Posać modelu jes nasępująca: rer = a + b( r r D, INF D, INF F, INF gdzie: D INF rer, logarym realnego kursu waluy krajowej (kurs pośredni) deflowanego wskaźnikiem cen konsumenckich, r, D INF realna sopa procenowa zagranicą (różnica między roczną rzymiesięczną sopą papierów eoreycznie wolnych INF od ryzyka a roczną inflacją w danym miesiącu), realna sopa procenowa w kraju (różnica między roczną rzymiesięczną sopą papierów eoreycznie wolnych od ryzyka (np. bonów skarbowych) a roczną inflacją w danym miesiącu) [Rubaszek, Serwa, Marcinkowska-Lewandowska, 2009, s. 66]. Podsawowym kryerium modelowania za pomocą CHEER jes sacjonarność kursu waluowego realnego rozumianego jako iloczyn kursu nominalnego oraz ilorazu inflacji krajowej w sosunku do inflacji zagranicznej [Wdowiński, 2010, s ]. W poniższych abelach zesawiono wyniki (za okresy , oraz ) doyczące warości asympoycznej p-value dla kursu realnego i nominalnego wraz ze współczynnikami zmienności. Tabela 1. Sacjonarność oraz zmienność badanych kursów realnych i nominalnych w laach F r, Okres od 2001 r. do 2006 r. Kurs realny Kurs nominalny lp. PW p S W p S W 1 USD/GBP 0,371 0,323 0,313 0,739 0,069 0,113 2 USD/EUR 0,279 0,247 0,231 0,695 0,148 0,157 3 USD/PLN 0,076 0,188 0,711 0,973 0,034 0,125 4 USD/HUF 0,200 0,491 0,489 0,648 0,063 0,144 5 EUR/GBP 0,616 0,320 0,313 0,543 0,066 0,098 )

5 Modelowanie kursów waluowych na przykładzie modeli kursów cd. abeli 1 6 USD/CZK 0,018 1,967 0,562 0,857 0,677 0,186 7 EUR/PLN 0,072 0,186 0,706 0,115 0,020 0,078 8 EUR/CZK 0,000 1,678 0,485 1,004 0,191 0,059 9 EUR/HUF 0,380 0,336 0,345 0,513 0,014 0, GBP/PLN 0,249 0,244 0,881 0,659 0,010 0, GBP/CZK 0,015 2,219 0,635 0,685 0,195 0, GBP/HUF 0,337 0,531 0,533 0,286 0,012 0, CZK/PLN 0,659 0,139 0,847 0,276 0,012 0, PLN/HUF 0,159 15,304 0,583 0,116 5,276 0, CZK/HUF 0,853 2,696 0,667 0,661 0,633 0,077 p p-value, S odchylenie sandardowe, W współczynnik zmienności. Warości p-value wyróżnione oznaczają sacjonarność procesu w badanym okresie (odrzucenie hipoezy zerowej na poziomie isoności alfa = 0,05 o wysępowaniu pierwiaska jednoskowego dla pierwszych różnic). Źródło: Obliczenia własne na podsawie danych z bazy Reuers World Service. W okresie od marca 2001 r. do grudnia 2006 r. (70 obserwacji miesięcznych) sacjonarność można było zaobserwować jedynie dla rzech realnych kursów waluowych: USD/CZK, EUR/CZK oraz GBP/CZK oraz dla nominalnego EUR/CZK. Niższym współczynnikiem zmienności charakeryzował się we wszyskich przypadkach kurs nominalny w sosunku do realnego. Największe różnice między zmiennością kursu nominalnego i realnego wysępowały w przypadku walu krajów środkowoeuropejskich, co powierdza eorię, że waluy krajów w okresie ransformacji (PLN, CZK, HUF) wykazują się innym (mniejszym) dopasowaniem kursu nominalnego do realnego (jes o w sensie ekonomicznym pochodna z reguły wyższej i niesabilnej inflacji w porównaniu do krajów wysokorozwinięych). Poniższa abela ukazuje badania na podsawie kolejnego podokresu (od sycznia 2007 r. do października 2012 r. oraz od marca 2001 r. do października 2012 r.). Tabela 2. Sacjonarność oraz zmienność badanych kursów realnych i nominalnych w laach Okres od 2007 r. do 2012 r. Kurs realny Kurs nominalny lp. PW p S W p S W 1 USD/GBP 0,263 0,208 0,437 0,553 0,066 0,111 2 USD/EUR 0,000 0,416 0,497 0,300 0,045 0,063 3 USD/PLN 4,991 4,503 3,488 0,417 0,047 0,134 4 USD/HUF 5,073 6,623 2,798 0,599 0,061 0,118 5 EUR/GBP 0,019 0,229 0,398 2,080 0,074 0,091 6 USD/CZK 0,000 51,587 3,268 0,027 0,485 0,090

6 172 Krzyszof Ćwikliński, Daniel Papla cd. abeli 2 7 EUR/PLN 0,000 2,372 3,183 0,416 0,021 0,082 8 EUR/CZK 0,000 13,431 1,991 0,079 0,192 0,049 9 EUR/HUF 0,057 3,106 0,543 0,072 0,914 0, GBP/PLN 0,010 0,109 0,429 0,039 0,018 0, GBP/CZK 0,255 2,120 0,703 0,014 0,373 0, GBP/HUF 0,370 0,283 0,478 0,167 0,024 0, CZK/PLN 0,185 1,229 0,696 0,283 1,133 0, PLN/HUF 0,004 19,341 0,393 0,001 2,689 0, CZK/HUF 0,057 3,106 0,543 0,072 0,914 0,086 p p-value, S odchylenie sandardowe, W współczynnik zmienności. Warości p-value wyróżnione oznaczają sacjonarność procesu w badanym okresie (odrzucenie hipoezy zerowej na poziomie isoności alfa = 0,05 o wysępowaniu pierwiaska jednoskowego dla pierwszych różnic). Źródło: Obliczenia własne na podsawie danych z bazy Reuers World Service. W okresie od sycznia 2007 r. do października 2012 r. (70 obserwacji miesięcznych) sacjonarność można było zaobserwować dla dziewięciu realnych kursów waluowych: USD/EUR. USD/PLN, USD/HUF, EUR/GBP, USD/CZK, GBP/PLN i PLN/HUF oraz dla czerech nominalnych: EUR/GBP, USD/CZK, GBP/PLN, GBP/CZK, PLN/HUF. Także w ym okresie niższym współczynnikiem zmienności charakeryzował się we wszyskich przypadkach kurs nominalny w sosunku do realnego. Największe różnice między zmiennością kursu nominalnego i realnego wysępowały w przypadku walu krajów środkowoeuropejskich (PLN, CZK, HUF) zwłaszcza w sosunku do USD i EUR. Poniższa abela ukazuje wyniki badań na podsawie sumy ww. dwóch podokresów (od marca 2001 r. do października 2012 r.). Tabela 3. Sacjonarność oraz zmienność badanych kursów realnych i nominalnych w laach Okres od 2001 r. do 2012 r. Kurs realny Kurs nominalny lp. PW p S W p S W 1 USD/GBP 0,190 0,390 0,506 0,261 0,068 0,112 2 USD/EUR 0,004 0,355 0,360 0,139 0,152 0,181 3 USD/PLN 0,000 3,118 4,179 0,400 0,056 0,187 4 USD/HUF 0,000 4,585 2,788 0,197 0,073 0,154 5 EUR/GBP 0,169 0,357 0,443 0,563 0,098 0,132 6 USD/CZK 0,000 36,587 3,834 0,336 1,053 0,235 7 EUR/PLN 0,000 1,668 3,356 0,014 0,020 0,079 8 EUR/CZK 0,000 9,708 1,892 0,749 0,376 0,105

7 Modelowanie kursów waluowych na przykładzie modeli kursów cd. abeli 3 9 EUR/HUF 0,175 3,023 0,616 0,933 1,430 0, GBP/PLN 0,001 0,189 0,710 0,394 0,025 0, GBP/CZK 0,018 2,174 0,669 0,683 0,604 0, GBP/HUF 0,144 0,470 0,592 0,489 0,028 0, CZK/PLN 0,588 1,195 1,207 0,860 1,419 1, PLN/HUF 0,356 20,855 0,553 0,079 4,788 0, CZK/HUF 0,175 3,023 0,616 0,933 1,430 0,152 p p-value, S odchylenie sandardowe, W współczynnik zmienności. Warości p-value wyróżnione oznaczają sacjonarność procesu w badanym okresie (odrzucenie hipoezy zerowej na poziomie isoności alfa = 0,05 o wysępowaniu pierwiaska jednoskowego dla pierwszych różnic). Źródło: Obliczenia własne na podsawie danych z bazy Reuers World Service. W okresie będącym sumą dwóch podokresów (od marca 2001 r. do października 2012 r.) zaobserwowano wysępowanie sacjonarności w odniesieniu do realnego kursu waluowego dla ośmiu par waluowych: USD/EUR, USD/PLN, USD/HUF, USD/CZK, EUR/PLN, EUR/CZK, GBP/PLN, GBP/CZK. Nominalny kurs waluowy był sacjonarny jedynie dla pary EUR/PLN. Współczynniki zmienności dla realnych i nominalnych kursów waluowych charakeryzowały się dużą różnicą zwłaszcza w sosunku do par waluowych, akich jak: USD/PLN, USD/HUF, USD/CZK, EUR/PLN, EUR/CZK. W sposób obrazowy ukazuje o poniższy wykres (kolor ciemniejszy o współczynnik zmienności dla realnego kursu waluowego). 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000 W W Rys. 2. Współczynniki zmienności dla realnych i nominalnych kursów waluowych w laach W badanych okresach można zaobserwować niejednoznaczność wyników, a w związku z ym brak możliwości pozyywnej weryfikacji ezy zawarej w niniejszym arykule, że isnienie sacjonarności kursu realnego warunkuje możli-

8 174 Krzyszof Ćwikliński, Daniel Papla wość zaliczenia pary waluowej do waloru finansowego obarczonego mniejszą zmiennością, a ym samym bezpieczniejszego do dokonywania inwesycji. Poniższa abela ukazuje współczynniki korelacji dla warości p-value oraz współczynników zmienności kursów realnych i nominalnych. Tabela 4. Współczynniki korelacji Pearsona dla warości p-value oraz współczynników zmienności Okres Warości p z kursami realnymi Warości p z kursami nominalnymi , , ,6167 0, , , Źródło: Obliczenia własne na podsawie danych z ab. 1, 2 i 3. Wysoka dodania warość współczynnika korelacji dla okresu wskazywałaby, że isnieje dodania zależność między warością saysyki p a współczynnikiem zmienności (rosnąca warość p zwiększa prawdopodobieńswo nieodrzucenia hipoezy zerowej o braku sacjonarności), jednak badania dla okresów od 2001 r. do 2006 r. oraz od 2007 r. do 2012 r. nie powierdzają ej zależności, co nie znaczy, iż przyczyn zmienności nie należy szukać również w podsawach fundamenalnych określanych na przykład przez dysparye realnych sóp procenowych. 2. Zależność pomiędzy warością paramerów GARCH a p-value Za pomocą modelu GARCH zbadano, jaki procen zmienności jes określany przez AR(1) współczynnik auoregresji, C sałą w procesie auoregresji, P(1) współczynnik GARCH, Q(1) współczynnik ARCH, K sałą w procesie GARCH. Dokonano esymacji paramerów modelu ARMA GARCH i orzymano nasępujące wyniki (ab. 5). Tabela 5. Warość paramerów GARCH w okresie od 2007 r. do 2012 r. AR(1) C P(1) Q(1) K USD/GBP 0, , , , , USD/EUR 0, , , , , USD/PLN 0, , , , , USD/HUF 0, , , , , EUR/GBP 0, , , , , USD/CZK 0, , , , , EUR/PLN 0, , , , ,

9 Modelowanie kursów waluowych na przykładzie modeli kursów cd. abeli EUR/CZK 0, , , , , EUR/HUF 0, , , , , GBP/PLN 0, , , , , GBP/CZK 0, , , , , GBP/HUF 0, , , , , CZK/PLN 0, , , , , PLN/HUF 0, , , , , CZK/HUF 0, , , , , Źródło: Obliczenia własne na podsawie danych z Forex. Wyniki esymacji modelu GARCH ukazują, iż w większości przypadków zmienność na okres zależała w zdecydowanej mierze od poprzedzającej ją zmienności (w przypadku kursu USD/GBP ponad 93,58%), a na przykład paramer przy współczynniku auoregresji okazał się mało isony. Poniższa abela zawiera współczynniki korelacji pomiędzy paramerami srukuralnymi modelu GARCH dla poszczególnych par waluowych a warościami p-value (dla kursu realnego) z ab. 1 do 3. Tabela 6. Warości współczynników korelacji pomiędzy paramerami GARCH a p-value (w eście sacjonarności ADF) p-value R AR(1) 0, C 0, P(1) 0, Q(1) 0, K 0, Według danych zawarych w abeli wysępował średni odwrony wpływ warości p-value na paramer P(1), co oznacza, iż wraz ze wzrosem prawdopodobieńswa przyjęcia hipoezy o braku sacjonarności kursu realnego zmniejsza się udział wariancji warunkowej oraz w ogólnej wariancji sóp zwrou nominalnych kursów waluowych (zwiększa się znaczenie sałej K w procesie GARCH). Podsumowanie Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, iż kierując się jedynie kryerium sacjonarności, czyli głównym kryerium modelowania CHEER, jeseśmy w sanie swierdzić, kóre waluy były sabilne w sensie odrzucenia hipoezy

10 176 Krzyszof Ćwikliński, Daniel Papla zerowej o isnieniu pierwiaska jednoskowego i są o: USD/GBP, USD/EUR i EUR/GBP. Waluy e od zawsze są uznawane za najmniej zmienne względem siebie, są waluami rozliczeniowymi oraz rezerwowymi i podlegają wymianie goówkowej i bezgoówkowej na całym świecie. Także badania zmienności ww. walu ukazują podobieńswo współczynników zmienności kursu realnego i nominalnego ych walu, a paramery GARCH przed zmienną związaną z opóźnioną wariancją są wyższe niż w przypadku innych kursów waluowych. Oczywiście meoda nie jes w sanie dać odpowiedzi na efekywność w sensie szybkiego zysku w inwesycjach krókookresowych, jednak może mieć znaczenie do wsępnego rozeznania syuacji i uwzględnienia czynników, zwłaszcza długookresowych. W ym przypadku (w ej badanej próbie) wygrały waluy od wielu la będące realnym insrumenem wymiany oraz budowania rezerw w skali świaowej. Należy jednak dodać, że obecne meody nie gwaranują, że inwesycja na pewno będzie udana w krókim okresie, ponieważ kursy waluowe zależą również od większej ilości czynników niż jeseśmy sobie w sanie wyobrazić, isnieje wiele eorii, modeli oraz podejść, kóre najczęściej nie są w sanie poradzić sobie z problemami związanymi z pochodzeniem, rodzajem, wielkością zmienności, a przede wszyskim nie są w sanie sprawić, iż inwesowanie w waluy sanie się z dnia na dzień bezpieczniejsze. Lieraura Bilski J. (2006), Międzynarodowy sysem waluowy, PWE, Warszawa. Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Juselius K., Johansen S. (1990), The Full Informaion Maximum Likelihood Procedure for Inference on Coinegraion wih Applicaions, Oxford Bullein of Saisics and Economics, Vol. 52, No. 2, s Juselius K., Johansen S. (1992), Tesing Srucural Hypoheses in a Mulivariae Coinegraion Analysis of he PPP and he UIP for UK, Journal of Economerics, Vol. 53, s Juselius K., Johansen S. (1994), Idenificaion of he Long-run and Shor-run Srucure. An Applicaion o he ISLM Model, Journal of Economerics, Vol. 63, No. 1, s Juselius K., McDonald R. (2004), Inernaional Pariy Relaionships beween he USA and Japan, Japan and he World Economy, 16, 1, s Juselius K., McDonald R. (2007), Inernaional Pariy Condiions: A Join Modelling Approach [w:] Morales-Zumaquero A. (ed.), Inernaional Macro-economics: Recen Developmens, Nova Science Publishers (wih Ronald McDonald).

11 Modelowanie kursów waluowych na przykładzie modeli kursów Miszal P. (2010), Zmiany kursu waluowego i dynamika cen w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. Rubaszek M., Serwa D., Marcinkowska-Lewandowska W. (2009), Analiza kursu waluowego, C.H. Beck, Warszawa. Wdowiński P. (2010), Modele kursów waluowych, Wydawnicwo Uniwersyeu Łódzkiego, Łódź. MODELING OF CURRENCIES EXCHANGE RATES ON EXAMPLES OF EQUILIBRIUM AND VOLATILITY MODELS ON FOREX Summary: In he aricle auhors make analyze seleced currencies and reurns, describe model CHEER and perain o invesmens pracice on FOREX. The main purpose of he aricle is presenaion of models in making raional invesmen decision conex and also response he quesion: is he abiliy in modeling migh give a posiive invesmens resuls (posiive or less negaive reurn of invesmens). Keywords: Foreign Exchange Raes, CHEER, currencies, saionariy, inflaion, Equilibrium Exchange Rae, volailiy models, GARCH, invesmens, finance, economerics.

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

Kurs złotego w świetle analizy falkowej

Kurs złotego w świetle analizy falkowej Helena BEREŚ * Krzysztof BEREŚ * Jolanta ZIĘBA * Kurs złotego w świetle analizy falkowej Wstęp W pracy analizujemy notowania dzienne kursów walutowych pochodzące z fixingu NBP, w okresie od 01.05.1993

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 14 Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Katarzyna Jarno Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Wprowadzenie Przełom XX i

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 Renata Karkowska Wpływ zagranicznych rynków kapitałowych na zmienność indeksu WIG Słowa kluczowe:...

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Bartłomiej Krzych Analiza działań Szwajcarskiego Banku Narodowego w latach 2011-2015

Bardziej szczegółowo

Transakcje walutowe a optymalizacja zleceń

Transakcje walutowe a optymalizacja zleceń 75 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Transakcje walutowe a optymalizacja zleceń Streszczenie. W artykule poruszono problem transakcji

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

Stopień urynkowienia gospodarki jako element konwergencji regionów na przykładzie republik nadbałtyckich

Stopień urynkowienia gospodarki jako element konwergencji regionów na przykładzie republik nadbałtyckich III. DEBIUTY EKONOMICZNE Agnieszka Borkowska Stopień urynkowienia gospodarki jako element konwergencji regionów na przykładzie republik nadbałtyckich Streszczenie: Artykuł dotyczy szans rozwojowych Litwy,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Marta Agnieszka Kroczek

Marta Agnieszka Kroczek Marta Agnieszka Kroczek Preferencje i poziom wiedzy polityków Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości dotyczące korzyści i kosztów wprowadzenia waluty euro w Polsce Praca dyplomowa Promotor:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

ISTOTA I RODZAJE RYZYKA WALUTOWEGO

ISTOTA I RODZAJE RYZYKA WALUTOWEGO 1 ISTOTA I RODZAJE RYZYKA WALUTOWEGO Rodzaje ryzyka w firmie jest nieodłącznym elementem prowadzenia każdej działalności, spowodowane to jest tym, że zjawiska, które wpływają na dany podmiot są niezależne

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo