O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE"

Transkrypt

1 MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska Sreszczenie: W arykule scharakeryzowano opcje na akcje Wyjaśniono podsawowe pojęcia, akie jak: ermin wykonania, ermin wygaśnięcia, cena wykonania, cena opcji Do opisu ewolucji cen akcji wykorzysano geomeryczny ruch Browna Sformułowano kilka problemów doyczących inwesowania w opcje na akcje orzymując zadania programowania sochasycznego Korzysając z własności ruchu Browna pokazano, w jaki sposób szacować prawdopodobieńswa zdarzeń polegających na osiągnięciu przez inwesora zysków na żądanym poziomie lub przy usalonym poziomie ryzyka Dla każdego z zadań dokonano przykładowych obliczeń Słowa kluczowe: opcje na akcje, sandardowy ruch Browna, geomeryczny ruch Browna WSĘ Opcje na akcje są jednym z najpopularniejszych insrumenów pochodnych na świecie Umożliwiają one inwesorom osiągać zarówno ponadprzecięne zyski, gdy cena wykonania opcji jes lepsza niż cena oferowana na wolnym rynku, jak i zabezpieczać się przed nadmiernymi sraami związanymi ze zmianami kursów akcji Celem niniejszej pracy jes pokazanie, w jaki sposób można szacować prawdopodobieńswa osiągnięcia ych zysków z uwzględnieniem oczekiwań inwesora co do inwesycji w opcje CHARAKERYSYKA OCJI Opcja kupna (ang call) jes konrakem, kóry daje nabywcy prawo do kupna usalonej ilości insrumenu podsawowego, na kóry opcja zosała wysawiona, po

2 44 omasz Warowny określonej cenie i w usalonym erminie Opcja sprzedaży (ang pu) daje prawo do sprzedaży insrumenu podsawowego po określonej cenie i w usalonym erminie Dla nabywcy opcja jes prawem, a nie obowiązkiem Skorzysa z ego prawa, gdy będzie mu się o opłacało Naomias sprzedający (wysawiający) opcje ma obowiązek, na życzenie nabywcy opcji, odsprzedać (w przypadku opcji kupna) lub odkupić (w przypadku opcji sprzedaży) insrumen podsawowy, na kóry opcja jes wysawiona Z inwesycjami w opcje wiąże się duże ryzyko W związku z ym wysawca opcji musi złożyć depozy zabezpieczający (ang margin), kóry ma zagwaranować spełnienie jego ewenualnych zobowiązań [Luenberger 003] ermin, w kórym posiadacz opcji wykorzysał swoje prawo nazywamy erminem wykonania (ang exercise dae) ermin, po kórym opcja raci swoją ważność i nie może być wykonana nazywamy erminem wygaśnięcia opcji (ang mauriy, expiraion dae) Wyróżnia się dwa ypy opcji: europejskie, kóre mogą być wykonane ylko w dniu wygaśnięcia opcji, amerykańskie, kóre mogą być wykonane w dowolnym dniu do erminu wygaśnięcia opcji Nazwy obu ypów nie są w żaden sposób związane z miejscem obrou erminy e w przeszłości odnosiły się do różnych zasad handlu opcjami, jakie obowiązywały w Europie i Ameryce Większość opcji, kórymi handluje się na świaowych rynkach o opcje amerykańskie owodem ego, między innymi, jes fak, że opcje europejskie są bardziej narażone na manipulacje w okresie bliskim erminowi wygaśnięcia [Weron, Weron 1998] Cena insrumenu podsawowego usalona w konrakcie nazywa się ceną wykonania (ang srike, exercise price) Jeżeli opcję opłaca się wykonać mówimy, że opcja jes w cenie (ang in he money), np w przypadku opcji sprzedaży dzieje się ak, gdy cena wykonania jes wyższa niż cena insrumenu podsawowego Gdy cena insrumenu podsawowego jes równa cenie wykonania mówimy, że opcja jes po cenie (ang a he money) Opcja nie jes w cenie (ang ou of he money), gdy nie opłaca się jej wykonać, np w przypadku opcji sprzedaży dzieje się ak, gdy cena wykonania jes niższa niż cena insrumenu podsawowego Opcjami na świaowych rynkach handluje się od dawna Na Giełdzie apierów Warościowych w Warszawie oferowane są wyłącznie opcje na indeks WIG 0 Opcje na akcje były noowane od października 005 r, ale od 4 lipca 007 r zawieszono wprowadzanie do obrou kolejnych serii opcji na akcje oraz zawieszono obró wszyskimi seriami opcji na akcje 1 1 wwwgpwpl/opcje_insrumeny

3 O pewnych kryeriach inwesowania w opcje 45 ROCES WIENERA I MODEL EWOLUCJI CENY AKCJI Do opisu ewolucji ceny akcji posłuży proces geomerycznego ruchu Browna posaci: p = p gdzie: p - cena akcji w chwili, p - cena akcji w chwili począkowej, o w - sandardowy ruch Browna, w σ σ + m oe, 0, m,σ - paramery modelu reprezenujące odpowiednio warość średnią i wariancję (na jednoskę czasu) sopy zmiany ceny akcji roces geomerycznego ruchu Browna ma nasępujące własności: jeżeli p 0 jes warością dodanią, o dla każdego > 0 jes p > 0, dla każdego usalonego > 0 zmienna losowa p ma rozkład lognormalny, wariancja Var[ p ], gdy Jeżeli rajekoria ruchu Browna saruje od dodaniej warości, o proces osiąga ylko warości dodanie Fak en, jak również o, że dla procesów oparych na rozkładzie Gaussa jes dobrze rozwinięy apara maemayczny, zadecydował, że właśnie en proces wielu badaczy rynku przyjmuje do opisu ewolucji cen papierów warościowych Wykorzysali go, między innymi, Osborne, Samuelson, kórych prace w laach pięćdziesiąych dokonały przełomu w maemayce finansowej Z modelowaniem sochasycznym rynków kapiałowych związane są eż akie nazwiska jak: Meron, Blaska, Scholesa roces geomerycznego ruchu Browna jes rozwiązaniem sochasycznego równania różniczkowego dp = p[ md +σ dw] Więcej na ema ruchu Brona można znaleźć w [Banek 000], [Luenberger 003], [Sobczyk 1996], [Weron, Weron 1998]

4 46 omasz Warowny roces sochasyczny { w, 0} (,ω ) w Browna, jeżeli: 1 w 0 = 0, w lieraurze spoyka się eż oznaczenie, nazywamy sandardowym procesem Wienera lub sandardowym ruchem rzyros sandardowego procesu Wienera na przedziale o długości Δ ma rozkład normalny z warością oczekiwaną 0 i wariancją równą długości ego przedziału, czyli dla każdego 0, Δ > 0 jes ( w + Δ w ) ~ N( 0, Δ ) 3 Jeżeli 1 < 3 < 4, o zmienne losowe ( w w ) i ( w w ) 1 4 są 3 niezależne 4 Funkcja w(, ω ) R jes z prawdopodobieńswem równym 1 ciągła względem, czyli proces Wienera ma ciągłe rajekorie W dalszej części pracy wykorzysane zosaną poniższe własności procesu Wienera Własność 1 Niech a > 0 i b R, wedy a + b ab a b ( max w b + a) = 1 F + e 1 F, gdzie F jes dysrybuaną sandardowego rozkładu normalnego Dowód powyższej własności można znaleźć w [Szirajev, Kabanov, Kramkov, Mielnikov 1994] W szczególności, gdy b = 0 orzymujemy Własność [Billingsley 1987] a ( w a) = 1 F = ( w a) max W ym miejscu waro przyoczyć wzór Blacka-Scholesa na wycenę opcji na akcje Rozważmy europejską opcję kupna z ceną wykonania q i erminem wygaśnięcia Zakładamy, że akcja, na kórą zosała wysawiona opcja nie daje dywidendy w okresie [ 0, ], sopa wolna od ryzyka ( r ) jes sała i ma miejsce kapializacja ciągła Wedy wzór na cenę opcji (cena a nazywana jes eż premią) 0, jes nasępujący [Luenberger 003]: w chwili [ ]

5 O pewnych kryeriach inwesowania w opcje 47 r( ) ( d ) qe F( ) E c = pf 1 d, gdzie: E c - cena europejskiej opcji kupna w chwili, p - cena akcji w chwili, F - dysrybuana sandardowego rozkładu normalnego, d p σ ln + r q + = σ ( ) 1, p σ ln + r ( ) q d = σ E Znając cenę europejskiej opcji kupna ( c ) cenę europejskiej opcji sprzedaży ( s ) można wyznaczyć z paryeu kupna-sprzedaży [Weron, Weron 1998]: E E E r( ) c s = p qe W [Weron, Weron 1998] pokazano, że w przypadku opcji amerykańskich prawdziwe są nierówności: A A r( ) p q < c s p qe, gdzie akcji A A c, s oznaczają odpowiednio ceny amerykańskich opcji kupna i sprzedaży WYBRANE KRYERIA INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE Sformułowanych zosanie kilka problemów związanych z inwesowaniem w opcje na akcje Oszacujemy prawdopodobieńswa zdarzeń osiągnięcia przez inwesora zysku na żądanym poziomie lub przy usalonym poziomie ryzyka Zadanie 1 usalony poziom zysku, europejska opcja kupna Inwesor posiada europejską opcję kupna akcji z erminem wygaśnięcia i ceną rozliczenia opcji q Obliczmy r ( e ( p q) z) Jes o prawdopodobieńswo ego, że rozliczając opcje w chwili inwesor osiągnie zysk co najmniej z Wielkość zysku jes zdyskonowana na chwilę

6 48 omasz Warowny obecną ze sopą kapializacji ciągłej r Usalając warość z inwesor powinien uwzględnić poniesione koszy, akie jak: koszy ransakcji, cenę opcji W przypadku europejskiej opcji sprzedaży należałoby rozważyć r prawdopodobieńswo ( e ( q p ) z) Zajmijmy się przypadkiem opcji kupna Mamy σ σw + m r r ( e ( p q) z) = e = poe q z r ze q 1 + σ = w m = F( C ) ln p 1, σ o gdzie r 1 ze + q σ C = ln m, σ po F jes dysrybuaną sandardowego rozkładu normalnego rzykład Niech począkowa cena akcji będzie równa 50 zł Inwesor nabywa europejską opcję kupna ej akcji z ceną wykonania 50 zł i erminem wygaśnięcia za rok Sopa wolna od ryzyka dla ego okresu o 6% Zaem p o = 50, q = 50, r = 0, 06, = 1 Załóżmy ponad o, że sopa zmiany ceny akcji i odchylenie sandardowe ej sopy są równe odpowiednio m = 0, 08, σ = 0, 1 Korzysając ze wzoru Blacka-Scholesa orzymujemy, że cena opcji wynosi E c = 3,73 zł rzyjmijmy z = 5 Obliczymy, zaem prawdopodobieńswo ego, że za rok inwesor wykona posiadaną opcję z ceną wykonania 50 zł i naychmias sprzedając akcję po akualnej cenie rynkowej osiągnie zysk zdyskonowany na chwilę obecną na poziomie co najmniej 5 zł Rozważane prawdopodobieńswo ma warość r ( e ( p q) z) = 0, 398 Zadanie - usalony poziom ryzyka, europejska opcja kupna Inwesor nieskłonny do dużego ryzyka może usalić jego maksymalną warość i szukać akiej wielkości zysku, kóra może być zrealizowana z prawdopodobieńswem nie mniejszym niż usalił Zadanie można sformułować w nasępującej posaci

7 O pewnych kryeriach inwesowania w opcje 49 ρ będzie usaloną przez inwesora liczbą, kórą będziemy nazywać poziomem ryzyka Należy wyznaczyć aką warość z ρ, że Niech [ 0,1] r { z : ( e ( p q) z) 1 } zρ = max ρ owyższa warość jes największym poziomem zysku, jaki można osiągnąć przy usalonym poziomie ryzyka ρ Z poprzedniego zadania wiemy, że r ( e ( p q) z) = F( C ) 1, gdzie r 1 ze + q σ C = ln m σ po Zaem F C 1 1 ( ) ρ 1 lub równoważnie C F ( ρ) Mamy więc σ z poe Osaecznie orzymujemy r ze + q σ ln m F po 1 1 z σ F ( ρ ) + m r 1 σ -qe r σ F ( ρ ) + m r r ρ = poe -qe 1 σ ( ρ) rzykład Dla warości akich jak w poprzednim przykładzie: p o = 50, q = 50, r = 0, 06, = 1, m = 0, 08, σ = 0, 1 przyjmijmy, że inwesor usalił poziom ryzyka ρ = 0,3 z ρ jes zaem maksymalną warością (zdyskonowaną) zysku jaki można osiągnąć z prawdopodobieńswem równym co najmniej 0,7 Z powyższego wzoru orzymujemy z = 1, 07 ρ,

8 50 omasz Warowny Zadanie 3 usalony poziom zysku, amerykańska opcja kupna Rozważmy amerykańską opcję kupna akcji z erminem wygaśnięcia i ceną wykonania opcji q Oszacujemy nasępujące prawdopodobieńswo: r ( e ( p q) z) max o Jes o prawdopodobieńswo ego, że do erminu wygaśnięcia opcji inwesor będzie mógł wykonać opcję i osiągnie zysk zdyskonowany na chwilę obecną na poziomie co najmniej z Mamy ( ( ) ) r r 1 ze + q σ maxe p q z = max w ln m o o σ po Oznaczmy r 1 ze + q σ B() = ln m σ po i niech B = min B() o rawdopodobieńswo, że rajekoria procesu Wienera dojdzie do krzywej B () jes nie większe niż prawdopodobieńswo, że rajekoria procesu Wienera dojdzie do B Sąd i z własności orzymujemy B ( w B() ) ( max w B) = ( w B) = 1 F max, o o gdzie F jes dysrybuaną sandardowego rozkładu normalnego Ławo sprawdzić, że B " () r qzr e =, σ r ( ze + q) " czyli, dla każdego 0 jes B () > 0 Druga pochodna funkcji B () jes dodania, a więc funkcja jes wypukła Jej 0, B 0 wykres na przedziale [, ] i ( B( )) 0 znajduje się pod prosą zawierającą punky ( ( )), rzyjmijmy, że prosa a ma równanie l () = a + b B 0, czyli Warość współczynnika a o ( ) a 1 = ln σ z + q p o

9 O pewnych kryeriach inwesowania w opcje 51 Naomias warość współczynnika b wyliczymy z równania b a = B( ) Mamy co daje r 1 z + q 1 ze + q σ b + ln = ln m, σ po σ po r 1 ze + q σ b = ln m σ z + q + rawdopodobieńswo, że na przedziale [ 0, ] rajekoria ruchu Browna dojdzie do krzywej B () jes, zaem większe niż prawdopodobieńswo, że rajekoria ruchu Browna dojdzie do prosej l () Korzysając z własności 1 mamy r ( max e ( p q) z) = max w B() o ( ) ( max w a + b)= o o a + b a b = 1 F + e ab 1 F 1 z + q Oczywiście, musi być a > 0, czyli ln > 0 więc z + q > po σ p o Gdyby było inaczej, z + q po, oznaczałoby o, że już w chwili zerowej inwesor rozliczając opcję i naychmias sprzedając akcje osiągnąłby wymagane z Osaecznie orzymaliśmy r B ( maxe ( p q) z) 1 F a + b ab a b 1 F + e 1 F o ze wszyskimi oznaczeniami jak wcześniej rzykład Inwesor posiada amerykańską opcję kupna z erminem wygaśnięcia jeden rok, z ceną rozliczenia 50 zł, aką samą jak obecna cena akcji Mamy, zaem p o = 50, q = 50, = 1 Załóżmy ponad o, że sopa zmiany ceny akcji i odchylenie sandardowe ej sopy są równe odpowiednio m = 0, 08, σ = 0, 1, sopa wolna od ryzyka r = 0, 06 Inwesor usala z = 5 Oszacujemy, zaem prawdopodobieńswo ego, że w ciągu roku inwesor będzie mógł wykonać opcję i osiągnie zysk zdyskonowany na chwilę obecną na poziomie co najmniej 5 zł Dla powyższych warości orzymujemy r ( maxe ( p q) z) 0, 79 0,58 o

10 5 omasz Warowny ZAKOŃCZENIE Opcje dają możliwość worzenia różnych sraegii inwesycyjnych na wypadek różnych scenariuszy rozwoju wydarzeń na giełdzie Zaprezenowane kryeria mają zasosowanie do oceny inwesycji w opcje na akcje Mogą one być pomocne inwesorowi przy ocenie warości prawdopodobieńsw osiągnięcia oczekiwanych zysków lub szacowaniu przyszłych zysków przy usalonym poziomie ryzyka okazano, w jaki sposób szacować e prawdopodobieńswa zarówno dla opcji amerykańskich jak i europejskich BIBLIOGRAFIA Banek (000) Rachunek ryzyka, Cenrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA w Zamościu, Lublin Billingsley (1987) rawdopodobieńswo i miara, WN, Warszawa Luenberger D, G (003) eoria inwesycji finansowych, Wydawnicwo Naukowe WN, Warszawa Sobczyk K (1996) Sochasyczne równania różniczkowe, Wydawnicwo Naukowo- echniczne, Warszawa Szirajev AN, Kabanov JM, Kramkov DO, Mielnikov AB, (1994) K eorii raszczoov opcionov Evropejskogo i Amerikanskogo ipov, Nepreryvnoje vremia - eoria veroja i promen, om 39 Weron A, Weron R, (1998) Inżynieria finansowa, Wydawnicwo Naukowo-echniczne, Warszawa SOME CRIERIA OF INVESMEN IN SOCKS OIONS Absrac: his aricle describes he sock opions I explains he basic conceps, such as selemen dae, expiraion dae, srike price and premium o describe he evoluion of share prices we used he geomerical Brownian moionwe presened he several crieria for invesmen in opions and shares and hen obained he exercises of sochasic programming Using he properies of Brownian moion, we explained how o esimae he probabiliy of achieving he profi of desired amoun or on fixed level of risk For each of hese crieria we presened he sample calculaions Keywords: sock opions, Brownian moion, geomerical Brownian moion

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 4. Instrumenty pochodne podstawy Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe i opcje. Kontrakty terminowe Kontrakty terminowe i opcje Kontrakty terminowe Prawdopodobnie większość osób zagadniętych na ulicy, co to są akcje lub obligacje, potrafiłaby mniej lub bardziej dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Można

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3)

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3) Sysemy operacyjne Algorymy wymiany sron Algorymy wymiany sron Podsawowe pojęcia () N = {,,, n} zbiór numerów sron wirualnych danego procesu M = {,,, m} zbiór numerów ramek danego procesu w pamięci fizycznej

Bardziej szczegółowo

Mionowy system wyzwalania. w eksperymencie CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów

Mionowy system wyzwalania. w eksperymencie CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów Uniwersye Warszawski Wydział Fizyki Konrad Paweł Neseruk Nr albumu: 76977 Mionowy sysem wyzwalania woparciuokomoryrpc w eksperymencie CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów Praca licencjacka na kierunku FIZYKA

Bardziej szczegółowo

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek Nauka Zezwala się na korzysanie z arykułu na warunkach licencji Creaive Commons Uznanie auorswa 3.0 Równoległy algorym analizy sygnału na podsawie niewielkiej liczby próbek Pior Kardasz Wydział Elekryczny,

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie nowych instrumentów do obrotu na polskim rynku finansowym jako przejaw jego nowoczesności

Wprowadzanie nowych instrumentów do obrotu na polskim rynku finansowym jako przejaw jego nowoczesności Izabela Pruchnicka-Grabias Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie Wprowadzanie nowych instrumentów do obrotu na polskim rynku finansowym jako przejaw jego nowoczesności Wprowadzenie Znaczenie rynku finansowego

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut Alternatywa dla aktywnych inwestorów ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 14 Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy Część I Czas dyskretny Kursy otwarcia czy zamknięcia pojawiaja się w kolejnych ustalonych momentach czasu. Jeśli pominiemy dni wolne od handlu otrzymamy ciag kolejnych momentów pojawiania się notowań (0,

Bardziej szczegółowo