DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE"

Transkrypt

1 DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Modele zgodne dla procesów GARCH. Wprowadzenie W 98 roku Granger sformułował ideę zgodności, jako podobieńswo dominującyc własności zmiennej objaśnianej oraz dominującyc własności zmiennyc objaśniającyc (zgodność srukur armonicznyc). Zieliński (984) sformułował koncepcję budowy dynamicznego modelu zgodnego. Przez zgodność modelu w sensie Zielińskiego rozumie się zgodność armonicznej srukury procesu objaśnianego z łączną armoniczną srukurą procesów objaśniającyc oraz procesu reszowego, kóry jes niezależny od procesów objaśniającyc. Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego opiera się na uwzględnieniu na eapie specyfikacji modelu informacji o wewnęrznej srukurze badanyc procesów i budowie dynamicznego modelu zgodnego na podsawie zależności dla białoszumowyc składników reszowyc. Jeżeli poprawnie zosaną zidenyfikowane elemeny wewnęrznej srukury wykorzysywanyc procesów i wyspecyfikowane w modelu pełnym, o modele budowane na podsawie procedury budowy zgodnego modelu dynamicznego są na ogół lepszymi modelami pod względem srukury przyczynowo-skukowej, jak i pod względem własności saysyczno-prognosycznyc. Wykorzysanie informacji o wewnęrznej srukurze procesów było również podsawą koncepcji budowy modelu zrównoważonego sformułowanej przez Grangera (990). W obu powyższyc koncepcjac modelowania nie wspomina się o zgodności doyczącej warunkowyc wariancji. W niniejszym arykule pojęcie zgodności zosało rozszerzone na wariancje warunkowe. Przez zgodność modelu w wariancji warunkowej rozumie się równość wariancji warunkowej zmiennej objaśnianej z wariancją warunkową formy ważonej procesów objaśniającyc i procesu reszowego. W niniejszym arykule zakładamy, że wszyskie procesy mają sałe i skończone wariancje bezwarunkowe. Model jes zgodny w wariancji wa-

2 70 Pior Fiszeder runkowej, jeżeli wariancja bezwarunkowa zmiennej objaśnianej jes równa wariancji bezwarunkowej formy ważonej procesów objaśniającyc i procesu reszowego oraz wysępuje zgodność armonicznej srukury kwadrau procesu objaśnianego z armoniczną srukurą kwadrau formy ważonej procesów objaśniającyc i procesu reszowego. Układ arykułu jes nasępujący. W części drugiej przedsawiono modele zgodne w wariancji dla procesów GARCH. W części rzeciej pokazano jakie mogą być konsekwencje wykorzysywania modeli niezgodnyc w wyżej podanym sensie. Część czwara zawiera przykłady empiryczne doyczące procesów finansowyc. Arykuł kończy podsumowanie.. Modele zgodne w wariancji warunkowej Proces GARCH ( p, q) można przedsawić w nasępującej formie: ε ψ ~ D(0, ), () = α o + q p αiε-i + i = j = β j -j, () gdzie ψ oznacza zbiór wszyskic informacji dosępnyc w okresie, a D ( 0, ) oznacza określoną posać funkcji gęsości prawdopodobieńswa (najczęściej rozkład normalny lub -Sudena) o warości oczekiwanej równej zero i wariancji. ε y, Niec ε x s ( s =,,..., k) oraz ε będą białoszumowymi procesami GARCH (procesami o warości oczekiwanej równej zero, sałej wariancji brzegowej i pozbawione auokorelacji). Nasępujący model: k y = ρsε ε s= ε +, (3) x s gdzie E( ε, ε ) = 0, jes zgodny, ponieważ srukury armoniczne lewej i prawej srony równania są idenyczne. Jeżeli ε jes procesem reszowym w modelu opisującym wewnęrzną sruku- y rę zmiennej objaśnianej, a ε x s procesami reszowymi w modelac opisującyc wewnęrzną srukurę zmiennyc objaśniającyc, o model zgodny można zbudować w radycyjny sposób uwzględniając w równaniu (3) wewnęrzną srukurę procesów (parz Talaga i Zieliński, 986). Sopy zwrou procesów finansowyc są najczęściej sacjonarne, częso można je dobrze opisać za pomocą modeli auoregresyjnyc o niskim rzędzie auoregresji. Pojęcie zgodności modelu może być dalej rozszerzane na wyższe momeny warunkowe rozkładu.

3 Modele zgodne dla procesów GARCH 7 Powyższe modele zgodne nie muszą być modelami zgodnymi w wariancji warunkowej. Rozważmy najpierw przykład z jedną zmienną objaśniającą. Niec ε x i ε y oznaczają procesy GARCH odpowiednio o rzędac: GARCH p, ) i GARCH p, ). Jeżeli procesy ( q ( q ε y, ε x oraz ε są procesami białoszumowymi, o model: ε = ρε + ε (4) y x y jes modelem zgodnym. Model (4) jes modelem zgodnym w wariancji warunkowej, jeżeli wariancja bezwarunkowa ε jes równa wariancji bezwarunkowej ρε x + ε oraz zacodzi zgodność srukury armonicznej procesów oraz ρε + ε ), czyli jeżeli nasępujący model: y x ρε xε ε ε = ρ ε + + ε y ( x ε jes zgodny. Równość wariancji bezwarunkowyc ε i ρε x + ε powinna mieć miejsce w każdym modelu zgodnym w posaci (4). Przyjmując za ν = ε, model GARCH ( p, q) można zapisać w posaci modelu ARMA (m,p) dla, gdzie m = max {p,q}. Wobec ego oraz można przedsawić w formie: x ε = α + ε y gdzie ν y = α 0 0 Srukura + q p p α iε x i + β jε x j β jν x j + i= j= j= q p p α iε y i + β jε y j β jν y j + i= j= j=, ν x są procesami białoszumowymi. ν x ν y ε x (5), (6), (7) ε będzie zależała od wewnęrznej srukury procesów ε y oraz ( p q 3 3 p3 3 ε x. Wariancja warunkowa składnika losowego ε w równaniu (4) może być zaem opisana za pomocą modelu GARCH, ). Warości i q będą zależały od carakeru zależności pomiędzy i oraz od własności yc procesów (własności procesów powsającyc z sumowania procesów auoregresyjnyc można znaleźć w pracac Kufel, Piłaowska i Zieliński, 996, Sawicki i Górka, 996). Jeżeli B Y = A ε i B Y = A ε są niezależnymi procesami ypu ARMA o rzędac równyc odpowiednio p, q ) oraz ( p, q ), o ε y ε x ε y ( Y = Y Y = B A ε B A ε (8)

4 7 Pior Fiszeder oraz B ) B Y = B A ε B A ( u ε. (9) Zaem proces Y jes procesem ARMA (, q), gdzie p = p + p i p q = max( pq, pq ). Jeżeli niekóre paramery są zbliżone do zera, o proces może zosać zidenyfikowany jako proces o mniejszej liczbie opóźnień. W przypadku procesów finansowyc dysponujemy na ogół dużą liczbą obserwacji, dlaego będzie prawie zawsze idenyfikowany jako proces ypu ARMA. Y ε y x Analogicznie, jeżeli i ε są niezależne, o wariancja ε w równaniu (4) może być zapisana jako proces ARMA ( p, q). Tylko prawidłowa specyfikacja modelu (4) oraz modelu GARCH dla ε zapewnia zgodność modelu (4) w wariancji. Podobne wnioski wynikają z ogólnego modelu dla k zmiennyc objaśniającyc w posaci (3), przy założeniu E( ε, ε ) = 0. Jeżeli zmienne objaśniające są skorelowane, o wariancja ε będzie zależała również od kowariancji poszczególnyc zmiennyc objaśniającyc. Waro zwrócić uwagę, że nie da się wyprowadzić klasycznego modelu zgodnego miedzy procesami GARCH ε y i ε x na podsawie procesów san- y ' daryzowanyc. Niec z, z oraz z będą sandaryzowanymi procesami białoszumowymi o sałyc wariancjac warunkowyc: y y y x z = ε /, z x = ε x / x, z = ε /. (0) Nasępujący model: z = ρ z + z () y x jes modelem zgodnym. Podsawiając (0) do równania () i mnożąc równanie przez orzymujemy: y y y ε y = ρ ε x + ε. () x y * y * Podsawiając ρ = ρ oraz ε = ε orzymujemy model zgodny: * x x * ε = ρ ε + ε, (3) y * z losowym paramerem ρ. ε x Oczywiście isnieje klasyczny model zgodny między procesami ε y i, czyli między procesem ε y i odpowiednio sandaryzowanym procesem ε x. x y

5 Modele zgodne dla procesów GARCH Eksploaacja modelu modele zgodne w wariancji warunkowej Zmienność jes ważnym paramerem w wielu analizac finansowyc, jak na przykład wycena insrumenów pocodnyc, wycena akywów kapiałowyc, analiza przepływu informacji pomiędzy różnymi rynkami czy insrumenami finansowymi. Zmienność wariancji warunkowej składnika losowego w modelu (3) obniża efekywność esymaorów paramerów srukuralnyc ρ i orzymanyc meodą najmniejszyc kwadraów, a macierz kowariancji esymaorów σ ( X ' X ) jes nieodpowiednia. Wynik wnioskowania o isoności paramerów ρ i może być w ej syuacji błędny. Należałoby zaem zasosować meodę esymacji odporną na zmienność wariancji lub opisać bezpośrednio w modelu zmienną wariancję warunkową składnika losowego, na przykład za pomocą modelu GARCH lub SV. Jeżeli model na podsawie, kórego konsruowana jes miara zmienności nie jes zgodny w wariancji warunkowej, o szacunek wariancji będzie najczęściej zaniżony. Zgodność modelu w wariancji jes zaem isona dla wszyskic analiz, w kóryc wykorzysywane są prognozy zmienności. Niec y oznacza proces AR (r) -GARCH ( p, q) : y = φ + φ y 0 r i= i i + ε, (4) ε ψ ~ N(0, ), (5) = α o + q p αiε-i + i = j = β j -j. (6) Szacunki wariancji y konsruowane na podsawie wariancji warunkowej ε będą zaniżone, ponieważ nie uwzględniają zmienności procesu auoregresyjnego. Prognozy wariancji konsruowane na podsawie wariancji warunkowej y ε będą naomias niedoszacowane. Aby zacować zgodność modelu (4) w wariancji warunkowej szacunki wariancji warunkowej powinny zosać skorygowane w nasępujący sposób: s = r φ i= i, (7) gdzie s oznacza skorygowaną warość wariancji warunkowej y. Podobnie szacunki wariancji warunkowej ε y konsruowane na podsawie wariancji warunkowej ε w równaniu (3) będą niedoszacowane, ponieważ zosaje pominięa zmienność zmiennyc objaśniającyc ε x s. Niec

6 74 Pior Fiszeder E( ε, ε ' ) = 0 nasępującą formułą: s y = k s= s ρ. Skorygowana warość warunkowej wariancji ε y dana jes +, (8) gdzie ( s =,,..., k)oraz oznaczają wariancje warunkowe odpowiednio x s zmiennyc objaśniającyc i składnika losowego. Jeżeli model (3) nie będzie zgodny w wariancji warunkowej, czyli ε y uwzględnia wewnęrznej srukury i ε ( s =,,..., k ), o szacunki wariancji warunkowej konsruowane na podsawie ego modelu będą niedokładne (niedoszacowane lub przeszacowane). x s ε nie 4. Przykłady empiryczne Opisane powyżej zagadnienia zilusrowano na przykładzie rzeczywisyc procesów finansowyc. Dzienne sopy zwrou najsarszego indeksu carakeryzującego GPW w Warszawie indeksu WIG można opisać za pomocą modelu AR()-GARCH(,). Warości r, p, q były zawsze usalane na podsawie bayesowskiego kryerium informacyjnego. Do badania przyjęo najdłuższy możliwy okres, w kórym noowania odbywały się pięć razy w ygodniu (od 3 października 994 r. do 8 kwienia 005 r.). Oszacowany za pomocą meody największej wiarygodności model zosał przedsawiony w abeli. Tabela. Model AR-GARCH dla indeksu WIG φ φ α α β ν (.50) (0.095) (.79) (0.0) (0.03) (.886) W nawiasac pod ocenami paramerów podano średnie błędy szacunku. Paramer ν oznacza liczbę sopni swobody w warunkowym rozkładzie -Sudena. Źródło: obliczenia własne. Ocena wariancji brzegowej składnika losowego z modelu auoregresyjnego wynosi 0, , naomias ocena wariancji brzegowej sóp zwrou indeksu WIG równa jes 0, Zaem szacunek wariancji, jak i jej prognoza konsruowana na podsawie wariancji warunkowej ε w równaniu (6) będą niedoszacowane średnio o,%. Koniunkura na Giełdzie Papierów Warościowyc w Warszawie zależy w dużym sopniu od koniunkury na giełdzie w Nowym Jorku. Do badania wybrano indeks S&P 500. Sopy zwrou indeksu S&P 500 są pozbawione auokorelacji, a wariancję warunkową najlepiej opisuje model GARCH(,). Noowania w Nowym Jorku kończą się po zamknięciu sesji na GPW w Warszawie, dlaego inwesorzy mogą zareagować na wydarzenia na NYSE dopiero nasępnego

7 Modele zgodne dla procesów GARCH 75 dnia. Sąd pomiędzy indeksem WIG a indeksem S&P 500 wysępuje nauralne opóźnienie czasowe. Oszacowany model przedsawia abela. Tabela. Model indeksu WIG z indeksem S&P 500 φ φ φ S&P500 α α β ν (.4508) (0.090) (0.08) (.785) (0.030) (0.04) (.3939) W nawiasac pod ocenami paramerów podano średnie błędy szacunku. Paramer ν oznacza liczbę sopni swobody w warunkowym rozkładzie -Sudena. Źródło: obliczenia własne. Wariancję warunkową składnika losowego najlepiej opisuje model GARCH (,), a więc srukura wariancji warunkowej jes prossza, niż wynikałoby o z formuły (9). Ocena wariancji brzegowej sóp zwrou indeksu WIG wynosi 0,000368, naomias ocena wariancji brzegowej składnika losowego równa jes 0,0008. Szacunek wariancji, jak i jej prognoza konsruowana na podsawie wariancji warunkowej dla modelu przedsawionego w ablicy (na podsawie wariancji warunkowej składnika losowego) będą niedoszacowane średnio o,3%. Pomiędzy większością indeksów noowanyc na GPW w Warszawie isnieją silne zależności. Poniżej zbadano zależności pomiędzy sopą zwrou indeksów TecWIG (carakeryzuje spółki z Segmenu Innowacyjnyc Tecnologii) i WIG0 (carakeryzuje 0 spółek o największej warości rynkowej i największym obrocie). W abeli 3 przedsawiono dwa modele oszacowane dla indeksu TecWIG. Pierwszy model uwzględnia jedynie wewnęrzną srukurę procesu sóp zwrou i jes o model AR()-GARCH(,). Drugi opisuje zależność z indeksem WIG0. Wariancje warunkowe składnika losowego dla obu modeli zosały przedsawione na rysunku. Tabela 3. Modele dla indeksu TecWIG φ φ φ WIG0 φ WIG0 α α β ν (4.3739) (0.08) (0.8080) (0.04) (0.04) (3.84) (.347) (0.08).346 (0.043) -0.5 (0.0355) 3.84 (0.83) (0.084) (0.08) (.56) W nawiasac pod ocenami paramerów podano średnie błędy szacunku. Paramer ν oznacza liczbę sopni swobody w warunkowym rozkładzie -Sudena. Źródło: obliczenia własne. Wariancja warunkowa składnika reszowego dla modelu opisującego zależność z indeksem WIG0 jes znacznie mniejsza niż wariancja warunkowa składnika reszowego dla modelu opisującego jedynie wewnęrzną srukurę procesu. Regresja indeksu TecWIG względem indeksu WIG0 spowodowała znaczne zmniejszenie warunkowej wariancji składnika reszowego.

8 76 Pior Fiszeder AR-GARCH Model z indeksem WIG Wykres. Wariancje warunkowe składników reszowyc dla indeksu TecWIG Większość zmienności indeksu TecWIG zosała wyjaśniona przez zmienność indeksu WIG0, szczególnie w okresie od drugiej połowy 000 r. do końca 00 r. Zaem pomiędzy wariancjami indeksów TecWIG i WIG0 isnieje silna zależność jednoczesna. 5. Zakończenie W arykule rozszerzono pojęcie zgodności modelu na wariancje warunkowe. Pokazano jakie mogą być konsekwencje wykorzysywania modeli niezgodnyc w wariancji oraz podano przykłady empiryczne doyczące procesów finansowyc. Lieraura Granger, C. W. J. (98), Some Properies of Time Series Daa and eir Use In Economeric Model Specificaion, Journal of Economerics, 6, 30. Granger, C. W. J. (990), Were Are e Conroversies In Economeric Meodology?, w: C. W. J Granger (red.), Modelling Economic Series, Clarendonpress, Oxford. Kufel, T., Piłaowska, M., Zieliński, Z., (996), Symulacyjna analiza poznawczyc własności dynamicznyc modeli zgodnyc, Przesrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczyc, AE, Kraków. Sawicki, J., Górka, J. (996), An ARMA Represenaion for a Sum of Auoregressive Processes, Dynamic Economeric Models, vol., UMK, Toruń. Talaga, L., Zieliński, Z. (986), Analiza spekralna w modelowaniu ekonomerycznym, PWN, Warszawa. Zieliński, Z. (984), Zmienność w czasie srukuralnyc paramerów modelu ekonomerycznego, Przegląd Saysyczny, 3, /,

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie Maeriał dla sudenów Niesacjonarne zmienne czasowe własności i esowanie (sudium przypadku) Nazwa przedmiou: ekonomeria finansowa I (22204), analiza szeregów czasowych i prognozowanie (13201); Kierunek sudiów:

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2 2006 Bogusław GUZIK* SZACOWANIE MODELU RNKOWEGO CKLU ŻCIA PRODUKTU Przedsawiono zasadnicze podejścia do saysycznego szacowania modelu rynkowego cyklu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH A STATYSTYCZNY POMIAR RYZYKA

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH A STATYSTYCZNY POMIAR RYZYKA ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH A STATYSTYCZNY POMIAR RYZYKA Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH A STATYSTYCZNY POMIAR RYZYKA Redakor

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 0 Praca współfinansowana przez Polską Akademię

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY KURSAMI WALUT ŚRODKOWOEUROPEJSKICH W OKRESIE KRYZYSU 2008 *

ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY KURSAMI WALUT ŚRODKOWOEUROPEJSKICH W OKRESIE KRYZYSU 2008 * PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVII ZESZYT 1 2010 AGATA KLIBER, PAWEŁ KLIBER ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY KURSAMI WALUT ŚRODKOWOEUROPEJSKICH W OKRESIE KRYZYSU 2008 * 1. WSTĘP Celem niniejszego badania było zbadanie zależności

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU Arykuł opublikowany w: Rynki kapiałowe a koniunkura gospodarcza, red. A. Szablewski, R. Wójcikowski, Wydawnicwo Poliechniki Łódzkiej, Łódź 009, s. 95-07 Doroa Wiśniewska Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 013 ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie BADANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ Agaa Kliber * Pior Płuciennik ** Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzysaniem insrumenów SWAP na POLONIĘ Wsęp Problemem polskiej bankowości jes duża nadpłynność. Banki niechęnie

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Jacek Wrodarczyk Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Wprowadzenie W obecnej syuacji rynkowej wzmożona konkurencja

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 MAŁGORZATA BOŁTUĆ Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY RYNKIEM SWAPÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych Bank i Kredy 455, 04, 467 490 Ocena wpływu zmian poziomu rezerw waluowych na premię za ryzyko kredyowe Polski wykorzysanie meody roszczeń warunkowych Michał Konopczak* Nadesłany: 5 kwienia 04 r. Zaakcepowany:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Zasosowanie modeli klasy ARCH do opisu własnoci szeregu sóp zwrou indeksu WIG Wsp Sporód rónych rodzajów ryzyka

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI

METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ MGR INŻ. GRZEGORZ BIALIC METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI PRACUJĄCYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary Anna Górska 1 Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego Warszawa Zasosowanie narzędzi analizy echnicznej w bezpośrednim i pośrednim inwesowaniu

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ EAM (I)

STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ EAM (I) STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ EAM (I) dr Jacek, M. Kowalski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jakowalski@op.pl Absrak Jes o pierwsza część, drugiego z cyklu

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Rafał Cieślik Uniwersye Warszawski JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Noblisa Joseph E. Sigliz za jedną z pięciu głównych przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego uważa

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo