Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD"

Transkrypt

1 Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, Jusyna Godlewska Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, Sreszczenie Zasadniczym celem niniejszego arykułu było wyznaczenie prognozy miesięcznego średniego kursu kupna USD. Zrealizowano go, opierając się na szczegółowych badaniach doyczących analizy porównawczej jakości prognoz wyznaczonych różnymi meodami. Do badania wykorzysano dane od sycznia 2010 do września 2012 roku, pochodzące ze srony inerneowej Narodowego Banku Polskiego. Począkowo je przeanalizowano, dokonano dekompozycji analizowanego szeregu czasowego. Nasępnie wyznaczono prognozę miesięcznego średniego kursu kupna USD, wykorzysując między innymi akie meody, jak zmodyfikowany model meody naiwnej oraz model Hola. Dalej przeprowadzono ocenę jakości orzymanych prognoz i dokonano rekomendacji zbudowanych modeli prognosycznych. Słowa kluczowe prognoza kursu walu, model Hola, zmodyfikowane modele meody naiwnej, jakość prognozy Wsęp Rynek wymiany walu (z ang. Foreign Exchange Marke Forex) o rynek ypu OTC (over he couner), czyli zdecenralizowany rynek pozagiełdowy (Marciniak- Neider, 2011). Głównymi jego uczesnikami są banki, kóre działają na własny Economics and Managemen 1/

2 Kaarzyna Halicka, Jusyna Godlewska rachunek lub w imieniu swoich klienów oraz banki cenralne, podejmujące przedsięwzięcia w celu sabilizowania ruchów kursów waluowych. Rynek ransakcji Forex charakeryzuje się wysokim ryzykiem kursowym; jego uczesnikom bardzo przydane są więc prognozy kursu walu. Zasadniczym celem niniejszego arykułu, jes wyznaczenie na podsawie badania prognozy średniego miesięcznego kursu kupna USD liczonego w PLN na październik 2012 roku. Dokonano w nim analizy porównawczej jakości prognoz uzyskanych z zasosowaniem różnych meod. Do budowy modeli prognosycznych wykorzysano miesięczne dane rzeczywise, od sycznia 2010 r. do września 2012 r., pochodzące ze srony inerneowej Narodowego Banku Polskiego. Auorki wykorzysały do prognozowania jak najprossze oraz najmniej czasochłonne meody. Akcepowalną warość średniego modułu względnego błędu prognozy usalono na poziomie 3%. Analizując zebrane dane można zauważyć niewielką endencję wzrosową. Średnia warość kursu kupna USD w analizowanym okresie wynosiła 3,04 PLN. Największe umocnienie USD w sosunku do PLN w ym okresie miało miejsce w czerwcu 2012 r. i wynosiło 3,41 PLN. Z kolei najniższą warość USD osiągnął w maju 2011 r. i wynosiła ona 2,72 PLN. W analizowanym okresie dane charakeryzowały się niewielką zmiennością na poziomie około 7%. Zazwyczaj kluczowymi czynnikami zmienności kursów są czynniki ekonomiczne akie, jak: poziom sóp procenowych, produk krajowy bruo, inflacja, bezrobocie, bilans płaniczy czy eż zmiany w poliyce makroekonomicznej i mikroekonomicznej (Marciniak- Neider, 2011). 1. Przegląd lieraury Opracowane modele prognosyczne kursów walu zazwyczaj charakeryzują się niską jakością i bardzo częso określane są przez auorów jako nieskueczne (Pacelli, 2012). Do prognozowania walu wykorzysywano między innymi model naiwny, model regresji liniowej, model regresji kwadraowej, modele ARIMA (Shahriari, 2011), modele klasy Garch (Osińska, 2011), modele wygładzania wykładniczego (Akincilar i in., 2011). W lieraurze przedmiou podejmowano liczne próby oszacowania przyszłej warości kursów walu. Przykładowo, S. Rajapakse i M. Siriwardana prognozowały kurs dolara ausralijskiego z wykorzysaniem akich meod, jak model naiwny i model ARIMA. W niekórych publikacjach wspomniano, że przy prognozowaniu kursów walu meody błądzenia losowego są bardziej efekywne niż meody opare na wskaźnikach makroekonomicznych, ale ylko w krókim horyzoncie czasowym (Fă i Dezsi, 2011). Zauważono, że częso 20 Economics and Managemen 1/2013

3 Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD prose meody dają zbliżone rezulay lub nawe lepsze od ych bardziej skomplikowanych. W celu znalezienia meody prognozowania kursu walu, o jakości akcepowalnej przez zleceniodawców, auorzy w swych publikacjach skupiają się na porównaniu warości pierwiaska ze średniokwadraowego błędu prognozy ex pos (RMSE), (Shahriari, 2011) oraz warości średniego modułu względnego błędu prognozy (MAPE), (Boiroju i in., 2011). 2. Meodologia Założeniem przeprowadzonego badania było sosowanie najprosszych meod do prognozowania kursu kupna USD. Wykorzysano podsawowy model meody naiwnej, zmodyfikowany model meody naiwnej dla szeregu czasowego z endencją rozwojową oraz model liniowy Hola. Nasępnie zbadano rafność orzymanych prognoz. Podsawowy model meody naiwnej jes jedną z najprosszych meod i jes sosowany w przypadku szeregów czasowych, w kórych wysępuje składowa sysemayczna w posaci sałego średniego poziomu i niewielkie wahania przypadkowe. Naomias zmodyfikowany model meody naiwnej oraz model liniowy Hola jes sosowany w przypadku szeregów czasowych, w kórych wysępuje składowa sysemayczna w posaci endencji rozwojowej i składnika losowego (Cieślak, 2001). Ponieważ, w analizowanym szeregu czasowym, składowa sysemayczna nie jes jednoznacznie określona, auorki wyznaczyły prognozy wykorzysując zarówno meodę sosowaną w przypadku sałego średniego poziomu, jak i meody wykorzysywane do niewielkich rendów. Dokonując dekompozycji szeregu czasowego, począkowo można wnioskować, że składowa sysemayczna ma posać sałego średniego poziomu oraz składnik losowy wysępuje w posaci niewielkich wahań przypadkowych. Uzasadnione wydaje się więc wykorzysanie do prognozowania średniego miesięcznego kursu kupna USD meody naiwnej. Graficzna inerpreacja szeregu czasowego badanej zmiennej zosała zaprezenowana na rys. 1. Economics and Managemen 1/

4 Kaarzyna Halicka, Jusyna Godlewska Rys. 1. Średni miesięczny kurs kupna USD w poszczególnych miesiącach Źródło: opracowanie własne na podsawie: Narodowy Bank Polski, dosęp zdalny: hp://nbp.pl/home.aspx?f=/ kursy/kursy_archiwum.hml [ ]. Po dogłębnym przeanalizowaniu danych zauważono jednak niewielką endencję rozwojową (rys. 2). W celu rozwiązania zadania prognosycznego wybrano więc kolejne dwie meody: zmodyfikowany model meody naiwnej; model liniowy Hola. Rys. 2. Średni miesięczny kurs kupna USD w poszczególnych miesiącach linia rendu Źródło: opracowanie własne na podsawie: ibidem. Wszyskie obliczenia związane z wyznaczaną prognozą zosały wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel. 22 Economics and Managemen 1/2013

5 3. Wyniki badań Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Meody naiwne bazują na bardzo prosych przesłankach odnoszących się do przyszłości, zgodnie z kórymi nie wysąpią zmiany w obecnym sposobie oddziaływania czynników określających warości zmiennej prognozowanej (Dimann, 1999). W odniesieniu do analizowanego przypadku, oznacza o, że średni miesięczny kurs kupna USD w październiku 2012 r. będzie kszałował się na doychczasowym poziomie. Model podsawowy ma posać (Cieślak, 2001): y ( 1) = y 1 gdzie: y prognoza zmiennej Y wyznaczona na momen lub okres, y warość zmiennej prognozowanej w momencie lub okresie Zgodnie z zasosowaną meodą, prognoza średniego miesięcznego kursu kupna USD w październiku 2012 r. wyniosła 3,20 PLN. Warość średniego modułu względnego błędu prognozy MAPE wynosi 3,06%. Naomias pierwiasek ze średniokwadraowego błędu prognozy ex pos osiąga warość 0,12 PLN. Warości rzeczywise oraz warości prognozowane zaprezenowano na rys. 3. Rys. 3. Meoda naiwna z modelem podsawowym Źródło: opracowanie własne na podsawie: ibidem. Economics and Managemen 1/

6 Kaarzyna Halicka, Jusyna Godlewska Ze względu na zaobserwowanie na wykresie z danymi rzeczywisymi niewielkiego rendu (rys. 2) zasosowano meodę naiwną z modelem zmodyfikowanym rendu. Prognoza wyznaczona na okres +1 ma posać: y y + ( y y 1) ( 2) + 1 = gdzie: y prognozowana warość zmiennej Y wyznaczona na momen lub okres +1, +1 y, y 1 rzeczywise warości zmiennej prognozowanej Y w momenach lub okresach, -1. Rys. 4. Meoda naiwna z modelem zmodyfikowanym rendu Źródło: opracowanie własne na podsawie: ibidem. Prognoza średniego miesięcznego kursu kupna USD w październiku 2012 r. wyznaczona za pomocą zmodyfikowanego modelu naiwnego wyniosła 3,13 PLN. Przecięnie prognoza różniła się od warości rzeczywisej o 0,14 PLN (RMSE), co sanowi 3,92% (MAPE) warości rzeczywisej. Warości rzeczywise oraz warości prognozowane zaprezenowano na rys. 4. Analizując rys. 3 i 4 można zauważyć, że warości prognozowane meodą naiwną z modelem zmodyfikowanym rendu odchylają się od warości rzeczywisych bardziej niż w przypadku meody naiwnej z modelem podsawowym. Na prognozę ą meodą większy wpływ mają wahania przypadkowe. Kolejną wykorzysywaną w badaniu meodą był model wygładzania wykładniczego model Hola. Równanie prognozy na momen lub okres +m ma posać (Nazarko, 2004): 24 Economics and Managemen 1/2013

7 gdzie: y + m Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD y + m = L + b m ( 3) prognoza zmiennej Y, wyznaczona na momen lub okres +m, L wygładzona ocena warości poziomu szeregu na momen lub okres, b wygładzona ocena warości przyrosu rendu szeregu na momen lub okres, m liczba kroków w przód, dla kórych wyznaczana jes prognoza zmiennej Y. Warości L i b wyznacza się za pomocą równań: = αy + ( 1 α)( L + 1 b 1) b = β L L 1 ) + (1 β ) b gdzie: α, β paramery wygładzania modelu (Nazarko, 2004). L ( 1 ( 4) ( 5) Parameryα i β przyjmują warości z przedziału (0,1). Są one dobierane doświadczalnie ak, aby pierwiasek ze średniego kwadraowego błędu prognozy był jak najmniejszy. Wyznaczając paramery α i β użyo dodaek Solver arkusza kalkulacyjnego Excel (Nazarko, 2004). Prognoza średniego miesięcznego kursu kupna USD w październiku 2012 r. wyznaczona przy wykorzysaniu modelu liniowego Hola wyniosła 3,20 PLN. Prognoza obciążona jes niewielkimi błędami: warość średnia modułu względnego błędu prognozy MAPE: 2,98%; średniokwadraowy błąd prognozy RMSE: 0,12 PLN. Warości rzeczywise oraz warości prognozowane zaprezenowano na rys. 5. Rys. 5. Meoda wygładzania wykładniczego z modelem Hola Źródło: opracowanie własne na podsawie: ibidem. Economics and Managemen 1/

8 Kaarzyna Halicka, Jusyna Godlewska Analizując rys. 5 można zaobserwować, że warości prognozowane są bardziej wygładzone niż w meodzie naiwnej z modelem zmodyfikowanym rendu, a kszał wykresu przypomina kszał wykresu prognozy wyznaczonej meodą naiwną z modelem podsawowym. Do swierdzenia, kóra z meod była bardziej efekywna należy przeanalizować orzymane warości błędów wyznaczonych prognoz. 4. Dyskusja wyników W celu ocenienia rafności wyznaczonych prognoz wykorzysano średni względny błąd prognozy ex pos (MAPE), maksymalny względny błąd prognozy (maxape) oraz pierwiasek ze średniokwadraowego błędu prognozy ex pos RMS (Chodakowska i in., 2005). Wyznaczone błędy zesawiono w abeli 1. Zgodnie z modelem podsawowym meody naiwnej prognoza kursu kupna USD na październik 2012 r. wyniosła 3,20 PLN. Warości prognozowanej zmiennej odbiegają od warości rzeczywisych przecięnie o 0,12 PLN, sanowi o 3,06% warości rzeczywisej. Z kolei w przypadku wykorzysania zmodyfikowanej meody naiwnej rendu prognoza wyniosła 3,13 PLN. Warości prognozowanej zmiennej odbiegają od warości rzeczywisych przecięnie o 0,14 PLN, sanowi o 3,92% warości rzeczywisej. Naomias prognoza kupna USD na październik 2012 r. meodą wygładzania wykładniczego z modelem Hola wyniosła 3,20 PLN. Warości prognozowanej zmiennej odbiegają od warości rzeczywisych przecięnie o 0,12 PLN. Z kolei przecięne odchylnie prognoz od warości rzeczywisych w analizowanym okresie wynosiło 2,98% warości rzeczywisej. Tabela 1. Błędy prognoz Rodzaj błędu Meoda naiwnamodel prosy Meoda naiwna- model zmodyfikowany rendu MAPE 3,06% 3,92% 2,98% maxape 10,37% 9,91% 10,37% RMS 0,12 0,14 0,12 Źródło: opracowanie własne na podsawie: ibidem. Meoda wygładzania wykładniczego-model Hola Niskie warości maxape świadczą o ym, że nie wysępują błędy znacznie przewyższające przecięne. Maksymalna różnica między warością rzeczywisą a prognozą wysąpiła w maju 2010 r., w przypadku wszyskich zasosowanych 26 Economics and Managemen 1/2013

9 Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD meod prognosycznych. Wynosiła ona 0,33 PLN w przypadku podsawowego modelu meody naiwnej, 0,32 PLN dla meody zmodyfikowanej rendu oraz 0,33 PLN dla modelu liniowego Hola. Sanowiło o odpowiednio 10,37%, 9,91%, 10,37% warości rzeczywisej. Na podsawie obliczonych błędów można zauważyć, że wszyskie modele są podobnej, akcepowalnej jakości. Jednak najmniejsze warości błędów orzymano w przypadku wykorzysania meody Hola. Graficzne inerpreacje prognoz wyznaczonych wszyskimi zasosowanymi meodami przedsawiono na rys. 6. Rys. 6. Porównanie prognoz Źródło: opracowanie własne na podsawie: ibidem. Dopasowanie modelu do warości rzeczywisych można również ocenić wizualnie. Analizując rys. 6 można zauważyć, że prognoza wyznaczona za pomocą modelu linowego Hola najlepiej odzwierciedla warości rzeczywise. Podsumowanie Głównym celem przeprowadzonego badania było wyznaczanie prognozy średniego miesięcznego kursu kupna USD liczonego w PLN. Wykorzysując meodę Hola usalono warość prognozy kursu kupna USD w październiku 2012 roku w wysokości 3,20 PLN. Zasadniczy cel niniejszego arykułu zosał więc osiągnięy. Ze względu na niejednoznaczny charaker szeregu czasowego zasosowano meody służące do prognozowania w przypadku szeregu czasowego ze składowymi w posaci sałego średniego poziomu i niewielkich wahań przypadkowych - podsawowy model meody naiwnej oraz meody sosowane w przypadku szeregów, z endencją rozwojową oraz wahaniami przypadkowymi - zmodyfikowany model Economics and Managemen 1/

10 Kaarzyna Halicka, Jusyna Godlewska meody naiwnej oraz model liniowy Hola. Kolejnym celem badań było przeprowadzanie analizy porównawczej jakości prognoz orzymanych rożnymi meodami. W wyniku przeprowadzonej analizy zauważono, że spośród rzech zasosowanych meod najrafniejszą prognozę wyznaczono za pomocą meody wygładzania wykładniczego z modelem Hola. Orzymane rezulay (niewielka warość średniego modułu względnego błędu prognozy, nieznaczące odchylenie warości rzeczywisej od warości prognozowanej) dowodzą, że model linowy Hola jes użyecznym narzędziem prognozowania, znajdującym zasosowanie w prakyce. Dopasowanie modelu do warości rzeczywisych zosało również ocenione wizualnie (rys. 6). Prognoza wyznaczona za pomocą modelu linowego Hola dobrze odzwierciedla warości rzeczywise. Mimo, że zasosowane meody prognosyczne są najprossze, osiągnięe rezulay jakości prognoz są zadowalające. Lieraura 1. Akincilar A., Temiz I., Sahin E. (2011), An Applicaion Of Exchange Rae Forecasing In Turkey, Gazi Universiy Journal of Science GU J Sci 24 (4), s Boiroju N. K., Venugopala Rao M., Krishna Reddy M. (2011), Forecasing Foreign Exchange Raes Using Fuzzy Time Series, Inernaional Journal of Saisics and Sysems 6 (1) 3. Chodakowska E., Halicka K., Kononiuk A., Nazarko J. (2005), Prognozowanie cen energii elekrycznej na Towarowej Giełdzie Energii SA z wykorzysaniem modeli ARI- MA, w: Nazarko J., Kiełyka L. (red.), Technologie informayczne i prognozowanie w zarządzaniu: wybrane zagadnienia, Wydawnicwo Poliechniki Białosockiej, Białysok 4. Cieślak M. (red.), (2001), Prognozowanie gospodarcze. Meody i zasosowanie, Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa 5. Dimann P. (1999), Meody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorswie, Wydawnicwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 6. Fă C. M., Dezsi E. (2011), Exchange-Raes Forecasing: Exponenial smoohing echniques and ARIMA models, Annals of he Universiy of Oradea, Economic Science Series 20 (1), s Marciniak-Neider D. (red.), (2011), Rozliczenia międzynarodowe, Polskie Wydawnicwo Ekonomiczne, Warszawa 8. Narodowy Bank Polski, dosęp zdalny: hp://nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.hml, [ ] 28 Economics and Managemen 1/2013

11 Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD 9. Nazarko J. (red.), (2004), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorswem, cz. 2, Prognozowanie na podsawie szeregów czasowych, Wydawnicwo Poliechniki Białosockiej, Białysok 10. Nazarko J. (red.), (2004), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorswem, cz. 1, Wprowadzenie do meodyki prognozowania, Wydawnicwo Poliechniki Białosockiej, Białysok 11. Nazarko J. (red.), (2005), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorswem, cz. 3, Prognozowanie na podsawie modeli adapacyjnych, Wydawnicwo Poliechniki Białosockiej, Białysok 12. Osińska M. (2010), Qualiy of he Forecass of Currencies Exchange Raes Volailiies, Inernaional Research Journal of Finance and Economics Pacelli V. (2012), Forecasing Exchange Raes: a Comparaive Analysis, Inernaional Journal of Business and Social Science 3 (10) 14. Rajapakse S., Siriwardana M. (2007), Over-opimism Bias in Marke Analyss Forecass: The Case of he Ausralian Dollar, Journal of he Asia Pacific Economy 12 (1) 15. Shahriari M. (2011), A Combined Forecasing Approach o Exchange Rae Flucuaions, Inernaional Research Journal of Finance and Economics 79 Forecas of monhly average buying rae of USD Absrac The principal aim of he paper was o deermine he forecas of monhly average USD buying rae. However, he specific objecive of he sudy was o conduc a comparaive analysis of he qualiy of forecass obained wih differen mehods. In he sudy daa from he period from January 2010 o Sepember 2012, from he websie of he Naional Polish Bank were used. Firs, he daa were colleced, hen he analyzed ime series was decomposed. Nex, he forecas of monhly average USD buying rae was deermined wih he usage of such mehods as he modified model of naive mehod and he Hol model. Aferwards he assessmen of he qualiy of he forecass and recommendaions of forecasing models were buil. Keywords exchange rae forecas, Hol model, modified models of naive mehod, he qualiy of forecass Economics and Managemen 1/

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej POLITECHNIKA OPOLSKA Sysem esperowy do diagnosyi wycieów w sieci wodociągowej AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Marcin Zmarzły Opole, 2014 r. Promoor: dr hab. inż. Włodzimierz Sanisławsi Prof. PO SPIS

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY KREDYTEM KUPIECKIM A KREDYTEM BANKOWYM W MODELU ZAPASÓW WYNIKI BADAŃ BRANŻOWYCH W POLSCE

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY KREDYTEM KUPIECKIM A KREDYTEM BANKOWYM W MODELU ZAPASÓW WYNIKI BADAŃ BRANŻOWYCH W POLSCE Jerzy Marzec Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małgorzata Pawłowska 1 Instytut Ekonomiczny Narodowy Bank Polski ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY KREDYTEM KUPIECKIM A KREDYTEM BANKOWYM W MODELU ZAPASÓW

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Przykład zastosowania analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw The example of using discriminant analysis to estimate the companies financial situation Katarzyna Wardzińska

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Danel Iskra Unwersye Ekonomczny w Kaowcach MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Wprowadzene Wraz z rozwojem eor nwesycj fnansowych, nwesorzy

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE GIEŁDOWE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY DLA INWESTORA INDYWIDUALNEGO STOCK MARKET RECOMMENDATIONS AS A SOURCE OF KNOWLEDGE FOR AN INDIVIDUAL INVESTOR

REKOMENDACJE GIEŁDOWE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY DLA INWESTORA INDYWIDUALNEGO STOCK MARKET RECOMMENDATIONS AS A SOURCE OF KNOWLEDGE FOR AN INDIVIDUAL INVESTOR REKOMENDACJE GIEŁDOWE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY DLA INWESTORA INDYWIDUALNEGO STOCK MARKET RECOMMENDATIONS AS A SOURCE OF KNOWLEDGE FOR AN INDIVIDUAL INVESTOR Rafał Czyżycki, Rafał Kłóska Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Transakcje walutowe a optymalizacja zleceń

Transakcje walutowe a optymalizacja zleceń 75 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Transakcje walutowe a optymalizacja zleceń Streszczenie. W artykule poruszono problem transakcji

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

Normalizacja histogramu: Normalizacja histogramu jest prostą operacją punktową stosowaną w celu poprawy obrazów o złym kontraście.

Normalizacja histogramu: Normalizacja histogramu jest prostą operacją punktową stosowaną w celu poprawy obrazów o złym kontraście. Barłomiej Mróz: Hisogram - czyli wykres częsości wysępowania kolejnych warości pikseli obrazu. Hisogram pokazuje, jak liczne są w obrazie punky o różnych warościach jasności. Przyjmuje się, że pierwszy

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego drużyn 1

Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego drużyn 1 Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 30/2013 Kolegium Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego

Bardziej szczegółowo

WIELOWYMIAROWA ANALIZA BANKRUCTWA NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA

WIELOWYMIAROWA ANALIZA BANKRUCTWA NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 2 2005 Dariusz WĘDZKI* WIELOWYMIAROWA ANALIZA BANKRUCTWA NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA W artykule zbadano wpływ różnych czynników na zdolność prognostyczną

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYKŁADNIKÓW LAPUNOWA DO WERYFIKACJI HIPOTEZY RYNKU KOHERENTNEGO

ZASTOSOWANIE WYKŁADNIKÓW LAPUNOWA DO WERYFIKACJI HIPOTEZY RYNKU KOHERENTNEGO Monika Miśkiewicz-Nawrocka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ZASTOSOWANIE WYKŁADNIKÓW LAPUNOWA DO WERYFIKACJI HIPOTEZY RYNKU KOHERENTNEGO Wstęp Prowadzone od wielu lat badania nad zmiennością cen na

Bardziej szczegółowo

FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA UBEZPIECZENIA

FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA UBEZPIECZENIA FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA UBEZPIECZENIA Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 Renata Karkowska Wpływ zagranicznych rynków kapitałowych na zmienność indeksu WIG Słowa kluczowe:...

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE AIMS AND RANGE OF INNOVATIONS IN FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND.

CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE AIMS AND RANGE OF INNOVATIONS IN FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND. 50 Krzysztof STOWARZYSZENIE Firlej EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 Krzysztof Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo