ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie BADANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ W FORMIE SŁABEJ NA RYNKU METALI SZLACHETNYCH Sreszczenie Ceny wielu owarów na przesrzeni osanich la wykazują endencję rosnącą, co sprawia, że zaineresowanie inwesorów przenosi się na rynki owarowe. Mają oni do dyspozycji bezpośrednie i pośrednie formy inwesowania w owary. W przypadku form bezpośrednich, akich jak fizyczny zakup owaru na rynku rzeczywisym, problemem może być zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania. Wyjąek sanowią meale szlachene. Podsawowe meale szlachene, w kóre można inwesować, o złoo, srebro, playna i pallad. Mimo że zazwyczaj największe znaczenie przypisuje się złou, celem niniejszej pracy jes ocena efekywności informacyjnej rynku wszyskich wymienionych meali szlachenych. Maeriał empiryczny sanowią ceny spo z rynku londyńskiego, obejmujące okres od sycznia 009 do grudnia 011. Na ich podsawie wyznaczono sopy zwrou, a nasępnie przeprowadzono podsawowe esy wykorzysywane do weryfikacji słabej efekywności rynku (es serii, es ilorazu wariancji, esy auokorelacji). Orzymane wyniki, choć nie do końca jednoznaczne, powierdziły słabą efekywność rynku meali szlachenych w badanym okresie. Słowa kluczowe: słaba forma efekywności rynku, rynek meali szlachenych Wprowadzenie Niezadowalające wyniki i duża zmienność na rynkach akcji, rosnąca inflacja i zagrożenie kryzysem skłaniają zazwyczaj inwesorów do poszukiwania alernaywnych sposobów inwesowania kapiału. W akiej syuacji ich zainereso-

2 144 Anna Górska, Monika Krawiec wanie przenosi się m.in. na rynki owarowe. Głównym powodem inwesowania w owary jes fak, że swarzają one możliwość dywersyfikacji porfela, dzięki emu, że ich sopy zwrou charakeryzuje ujemna lub słaba dodania korelacja w odniesieniu do obligacji i akcji. Należy jednak zauważyć, że choć owary są posrzegane jako osobna klasa akywów, jes o w przeciwieńswie do akcji i obligacji klasa niejednorodna, obejmująca bardzo zróżnicowane produky. W efekcie ceny i sopy zwrou poszczególnych owarów mogą być słabo skorelowane między sobą. Przykładem są zboża, cukier czy złoo, kórych ceny w długim okresie wykazują niską ujemną korelację z cenami ropy nafowej. Innym powodem inwesowania na rynkach owarowych jes chęć zabezpieczenia się przed inflacją. Ceny wielu owarów wykazują bowiem endencję rosnącą w okresach wzmożonej inflacji. Ponado ceny owarów zwykle reagują korzysnie na szoki wywołane wydarzeniami kaasroficznymi, np. suszą, napięciem geopoliycznym, wojną czy huraganami, kóre okresowo zagrażają podaży ropy nafowej, produków rolnych czy innych surowców i negaywnie wpływają na rynki akcji i obligacji [Kousofas, Ross, Fila 010]. Towary mogą również sanowić zabezpieczenie przed dewaluacją waluy. Jeśli złoy słabnie wobec innych walu ceny owarów pochodzących z imporu, wyrażone w złoych, rosną. Powoduje o, że posiadanie owaru sanowi swego rodzaju ubezpieczenie w syuacji, gdy złoy się osłabia. Niemniej Busken [004] zwraca uwagę, że nie wszyskie owary sprawdzają się jako zabezpieczenie przed inflacją. Według niego w długim okresie najlepiej pod ym względem wypadają produky energeyczne (ropa nafowa i gaz ziemny) oraz nikiel i złoo. Jeszcze innym powodem inwesowania w owary jes fak, że przynoszą one arakcyjne zyski, porównywalne lub lepsze niż e, osiągane na rynkach akcji i obligacji 1. Co więcej, liczni eksperci uważają, że ceny wielu owarów będą nadal rosły w wyniku większego zaporzebowania gospodarek krajów rozwijających się, akich jak Chiny, Indie, Rosja i Brazylia. Wybór odpowiedniego owaru i formy inwesowania nie zawsze jes ławy. Tradycyjnym sposobem inwesowania w owary jes ich fizyczny zakup na rynku 1 Na przykład w laach sopa zwrou dla Dow-Jones AIG Commodiy Index o 10,6%, podczas gdy dla S&P 500, ylko,6%. A w długim (czerdziesolenim) okresie sopa zwrou dla S&P GSCI o 9,9%, gdy S&P 500 osiągnął sopę zwrou na poziomie 10,% (Kousofas, Ross, Fila 010).

3 Badanie efekywności informacyjnej w formie słabej na rynku goówkowym. Niesey, w wypadku większości owarów pojawia się konieczność zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania, co może być kłopoliwe szczególnie dla inwesorów indywidualnych. Wyjąkiem są u meale szlachene, kórych przechowywanie nie nasręcza specjalnych rudności ani nie generuje dużych koszów [Geman 007]. Spośród meali szlachenych największe znaczenie przypisuje się złou i większość badań odnosi się właśnie do rynku złoa. Cai i in. [008] prezenują przegląd najważniejszych prac w zakresie saysycznego modelowania długo- i krókookresowej dynamiki cen złoa i proponują wyróżnienie rzech nasępujących obszarów: analiza możliwości wykorzysania złoa jako zabezpieczenia przed inflacją; badanie wpływu spekulacji i racjonalności ruchów cenowych na rynku złoa; analiza insrumenów pochodnych opiewających na złoo. W drugi z wymienionych obszarów wpisują się badania, doyczące efekywności rynku złoa. Mayo [1997] uważa rynek złoa za efekywny, w przeciwieńswie do rynku przedmioów kolekcjonerskich. Cai i in. [008] powołują się na badania Tschoegla [1980], Sola i Swansona [1981] oraz Aggarwala i Soenena [1988], kórzy analizując rynek złoa w USA, swierdzili, że jes on efekywny, oraz na badania Smiha [00], kóry esował hipoezę błądzenia losowego dla porannego i popołudniowego fixingu oraz cen złoa na zamknięcie rynku w Londynie. Naomias celem niniejszej pracy jes ocena efekywności informacyjnej w formie słabej rynku czerech podsawowych meali szlachenych: złoa, srebra. playny i palladu. 1. Meody badawcze i maeriał empiryczny Wyróżnia się rzy formy efekywności informacyjnej rynku: słabą, półsilną, silną. Słaba efekywność informacyjna zakłada, że ceny walorów odzwierciedlają wszyskie isone informacje zaware w noowaniach hisorycznych i nie jes możliwe osiągnięcie ponadprzecięnych zysków poprzez wykorzysanie informacji, kwiących w cenach bieżących i przeszłych. Do badania efekywności w formie słabej wykorzysuje się narzędzia analizy echnicznej oraz esy saysyczne, Alernaywne formy inwesowania w owary, o m.in. zakup akcji firm, kórych działalność jes związana z rynkami owarowymi; zajęcie pozycji w konrakach erminowych i opcjach, dla kórych insrumenem bazowym jes owar; zakup jednosek uczesnicwa owarowych funduszy inwesycyjnych oraz ETF (exchange raded funds).

4 146 Anna Górska, Monika Krawiec weryfikujące losowość zmian w szeregu. Są o zarówno esy parameryczne, jak i nieparameryczne. Według Osińskiej [006] weryfikacja może polegać na: zbadaniu czy ceny insrumenów finansowych są dobrze opisane przez proces błądzenia przypadkowego: p p e, (1) 1 gdzie p oznaczają logarymy cen; zbadaniu czy sopy zwrou z inwesycji w insrumeny finansowe mają własności białego szumu: r e. () Spośród esów pozwalających na sprawdzenie, czy dany szereg jes szeregiem błądzenia przypadkowego, można wymienić m.in. esy obecności pierwiasków jednoskowych, esy współczynników auokorelacji, es ilorazów wariancji, es serii, es znaków, badanie zależności i korelacji długookresowych, zw. analiza R/S, badanie wysępowania efeków kalendarzowych [Wikowska, Mauszewska, Kompa 008]. W niniejszej pracy zosanie wykorzysany es serii, auokorelacji, Boxa Pierce a, Boxa Ljunga oraz es ilorazu wariancji Tes serii Serię definiujemy jako nieprzerwany ciąg zmian cen owarów w ym samym kierunku o dowolnej długości, przed i po kórym nasępują zmiany w kierunku przeciwnym [zob. Czekaj i in. 001]. Frakcje serii zosaną porównane z rozkładem, jakiemu podlegałyby dane, gdyby badany proces był błądzeniem losowym, a konkrenie białym szumem. W dużej próbie obserwacji należy oczekiwać wysąpienia podobnej liczby sekwencji (nasępujących po sobie spadków lub wzrosów cen) i liczby zmian znaków (nasępujących po wzroście spadków lub po spadkach wzrosów cen) [Buczek 006].

5 Badanie efekywności informacyjnej w formie słabej na rynku * Wprowadza się zmienną pomocniczą R, aką że: 1, gdy R 0 * R 0, gdy R 0. 1, gdy R 0 * W eście serii formułuje się nasępującą hipoezę zerową: H 0 : R jes białym szumem. Do weryfikacji posawionej hipoezy wykorzysuje się saysykę K: H E( H ) K War( H, (3) ) gdzie: H jes warunkową realizacją zmiennej losowej H ~ i oznacza całkowią liczbę serii. Saysyka a dla dużej liczby danych ma w przybliżeniu asympoyczny rozkład normalny N(0, 1) [Jajuga 000]. W celu przeprowadzenia ego esu wyróżnia się najpierw nieprzerwane serie * dodanich, zerowych i ujemnych sóp zwrou R. Wprowadza się akże zmienną pomocniczą h, aką że: h 0, gdy R 1, gdy R R * * 1 * * R 1. Całkowią liczbę serii określamy za pomocą wzoru: n1 H 1 h, (4) 1 gdzie n oznacza długość badanego szeregu złożonego ze sóp zwrou. Dla poziomu isoności 0,05, jeśli saysyka K > 1,96, hipoezę zerową należy odrzucić. Przyjmuje się akże, że gdy K<0, o w danych przeważają rendy, zaś gdy K > 0 o w badanym szeregu wysępuje proces powracania do średniej [Jajuga 000; Papla 001, 003 za Taylor 1986].

6 148 Anna Górska, Monika Krawiec 1.. Tes auokorelacji Za pomocą esu auokorelacji weryfikujemy nasępującą hipoezę zerową: H 0 : 0 sopy zwrou cen owarów są ze sobą nieskorelowane. Do weryfikacji ej hipoezy wykorzysuje się współczynnik auokorelacji sóp zwrou dany wzorem: ˆ( k) Tk 1 ( R RT)( R krt), (5) T ( R R ) gdzie: ˆ( k) jes auokorelacją sopnia k, R T o średni przyros sóp zwrou liczony za pomocą wzoru: R T jes liczbą obserwacji, R jes sopą zwrou w chwili, R jes sopą zwrou cen oddalonych od siebie o k chwil. k 1 T T 1 T R T 1, Przy założeniu prawdziwości H 0, mówiącej, że elemeny szeregu są ze sobą nieskorelowane, saysyka S T ˆ ( k) ma rozkład asympoycznie normalny o paramerach N(0, 1) [Papla 003 za Taylor 1986]. Hipoezę zerową H 0 odrzucamy, gdy warość bezwzględna saysyki S jes większa od 1, Tes Boxa Pierce a (pormaneau) i es Boxa Ljunga (adjused pormaneau) Celem esów Boxa Pierce a i Boxa Ljunga jes weryfikacja nasępującej hipoezy zerowej: H 0 : 1... m 0. Tesy e badają isoność kolejnych współczynników korelacji. Saysyką esową jes saysyka Q [Jajuga 000; Papla 003]. W przypadku esu Boxa Pierce a przyjmuje ona posać: m m ˆ( ), (6) k 1 Q T k

7 Badanie efekywności informacyjnej w formie słabej na rynku zaś w przypadku esu Boxa Ljunga: ˆ( ) ' ( ) m k Q m T T (7) T k gdzie: ˆ( k) współczynnik auokorelacji rzędu k, dla k=1,,m (porównaj wzór (5)), T długość szeregu czasowego, m maksymalne opóźnienie. Saysyka Q (Q ) ma rozkład m (chi-kwadra o m sopniach swobody). Ze wzorów (6) i (7) wynika, że liczba sopni swobody m, o liczba współczynników auokorelacji, kóre brane są pod uwagę podczas obliczania saysyki Q (Q ). Jajuga wierdzi, że dla zby małych m można nie zauważyć znaczących auokorelacji wyższych rzędów, zaś dla m zby dużych może zmniejszyć się moc esu ze względu na obecność nieznaczących auokorelacji wyższych rzędów [Jajuga 000: 39]. W niniejszej pracy przyjęo nasępujące warości m: 10, 0 i 30. Gdy warość empiryczna saysyki Q przekroczy warość eoreyczną rozkładu m przy danym poziomie isoności, H 0 można odrzucić. Na poziomie isoności 0,05 odrzuca się ją, jeśli Q 10 > 18,31, Q 0 > 31,41, Q 30 > 43,77 [Jajuga 000]. k Tes ilorazu wariancji W kolejnym eapie badań zosanie sprawdzone, czy elemeny szeregu czasowego, złożonego z cen meali szlachenych, worzą proces sochasyczny, zwany błądzeniem losowym. W ym celu zosanie przeprowadzony es, w kórym wykorzysuje się własność procesów błądzenia losowego, polegającą na ym, że wariancja sóp zwrou rośnie liniowo względem czasu. Chodzi o o, że wariancja dwóch sąsiednich sóp zwrou R oraz R +1 jes dwa razy większa od wariancji sopy zwrou dla pojedynczego okresu R. Jeżeli mamy do czynienia z przyrosami liniowymi, o iloraz wariancji sąsiadujących sóp zwrou, opisany wzorem: War[ R R 1] IW, War[ R ] jes bliski jedności. IW nazywany jes ilorazem wariancji rzędu dwa. W celu sprawdzenia, czy przyrosy wariancji sóp zwrou są liniowe, można sformułować nasępującą hipoezę zerową: H 0 : jeżeli iloraz wariancji sąsiednich

8 150 Anna Górska, Monika Krawiec sóp zwrou i podwojonej wariancji sopy zwrou z pojedynczego okresu zbliża się do jedności, o mamy do czynienia z błądzeniem losowym. Dodakowo, jeżeli iloraz wariancji rzędu drugiego będzie większy od jedności, świadczy o o ym, że kolejne sopy zwrou są dodanio skorelowane, czyli wzros ceny bieżącej wpływa na wzros ceny nasępnej. Wariancja rzędu drugiego rośnie więc szybciej niż liniowo i w związku z ym nie ma podsaw, ażeby zakładać, że ceny owarów mają charaker błądzenia losowego. Waro dodać, że w przypadku ego esu nie wysarczy, aby ylko IW był nierozróżnialny saysycznie od jedności. Do swierdzenia faku, że mamy do czynienia z błądzeniem losowym, wymagane jes spełnienie ego warunku dla q wyższych od. Iloraz wariancji q (q>) rzędu można zapisać jako: War Ri i q1 IWq, (10) q War[ R ] gdzie: R jes sopą zwrou w momencie, q jes o okres, w jakim liczona jes wariancja zmiennej losowej R. Hipoezę zerową można w ym przypadku sformułować nasępująco: H 0 : jeżeli iloraz wariancji IW q jes bliski jedności (dla kolejnych q>), o mamy do czynienia z błądzeniem losowym. Do przeprowadzenia esów wykorzysuje się znormalizowaną wielkość IW q [Czekaj i in. 001]: SIW q nq( IW 1) q (q1)( q 1). (11) 3q Przyjmuje się, że SIW q ma dla dużych prób rozkład normalny N(0, 1). H 0 odrzucamy, jeśli SIW q >1,96 (przy poziomie isoności 0,05). Maeriał empiryczny do przep rowadzenia omówionych esów sanowią dzienne ceny spo poszczególnych meali szlachenych (złoa, srebra, playny

9 Badanie efekywności informacyjnej w formie słabej na rynku i palladu) z rynku londyńskiego, obejmujące okres od sycznia 009 do grudnia 011. Są o ceny zamknięcia, wyrażone w USD za uncję kruszcu, dosępne na sronie Wyniki badań Na podsawie noowań badanych meali szlachenych wyznaczono logarymiczne sopy zwrou, a nasępnie przeprowadzono omówione esy. W rezulacie orzymano nasępujące wyniki..1. Tes serii Warości saysyki K, obliczone na podsawie wzoru (3), są przedsawione w abeli 1. Dla rzech meali (złoa, playny i palladu) orzymano ujemną warość saysyki K. W lieraurze można spokać swierdzenie, że aka syuacja może świadczyć o ym, iż w szeregach wysępuje mniej serii niż gdyby badany proces okazał się białym szumem [Jajuga 000]. Przyjmując poziom isoności a=0,05, w rzech przypadkach: złoa, srebra i playny, możemy przypuszczać, że R * może być generowany przez biały szum ( K < 1,96), co świadczy o informacyjnej efekywności rynków w formie słabej, zaś dla palladu H 0 odrzucamy, R * nie jes białym szumem ( K > 1,96). W abeli 1 saysykę, kóra znalazła się w obszarze odrzucenia esu, zaznaczono szarym kolorem. Warości saysyki K dla badanych meali szlachenych Tabela 1 Meal K Złoo -0,3609 Srebro 1,9498 Playna -0,5386 Pallad -,4404 Źródło: obliczenia własne.

10 15 Anna Górska, Monika Krawiec.. Tes auokorelacji Na podsawie ych samych danych przeprowadzono obliczenia dla auokorelacji rzędu k=1,,...,10. Ponownie badaniu zosały poddane szeregi logarymicznych sóp zwrou analizowanych meali szlachenych. Orzymane wyniki zesawiono w abeli. Szarym kolorem zaznaczono warości, kóre wskazywały na odrzucenie hipoez zerowych, co jes równoznaczne ze swierdzeniem auokorelacji k-ego rzędu. Można zauważyć, że hipoezę zerową, mówiącą o ym, iż ceny meali są ze sobą nieskorelowane, należało odrzucić dla auokorelacji rzędu k=1 w przypadku srebra i playny. Syuacja zmienia się wraz ze wzrosem rzędu auokorelacji. Dla auokorelacji rzędu k= hipoezę zerową należało odrzucić ylko w przypadku złoa. Analogiczna syuacja dla ego kruszcu wysępuje jeszcze dla k=6 i k=9. Dla k={3, 4, 5, 8, 10} H 0 nie odrzucamy w przypadku żadnego mealu. Dla srebra odrzucamy H 0 jeszcze ylko, gdy k=7, a w przypadku palladu jedynie, gdy k=6..3. Tes Boxa Pierce a i es Boxa Ljunga Wyniki esu Boxa Pierce a i Boxa Ljunga przedsawiono w abeli 3. Tak jak poprzednio, obliczenia zosały przeprowadzone dla logarymicznych sóp zwrou. Kolorem szarym zaznaczone zosały e warości Q i Q, kóre są większe odpowiednio od eoreycznych warości rozkładu chi-kwadra. Warości auokorelacji rzędu k oraz warości saysyki S dla badanych meali szlachenych Tabela k Złoo Srebro Playna Pallad ro(1) 0,0483-0,136 0,0901 0,059 S 1,39-3,6459,4770 1,4538 ro() -0,0756-0,014-0,008 0,0178 S -,0790-0,340-0,0769 0,488 ro(3) -0,0168-0,0475-0,059-0,033 S -0,467-1,3059-0,7114-0,9119 ro(4) 0,035 0,0363 0,074-0,0133 S 0,9671 0,9987 0,758-0,3669 ro(5) 0,0598-0,0083-0,0361-0,0457 S 1,6433-0,69-0,999-1,553

11 Badanie efekywności informacyjnej w formie słabej na rynku ro(6) -0,0853-0,0454-0,0708-0, S -,3448-1,476-1,9463-3,1570 ro(7) -0,041 0,1004 0,001 0,007 7 S -1,1584,760 0,5515 0,1993 ro(8) 0,0384-0,0333 0,0464-0, S 1,0545-0,916 1,75-0,050 ro(9) 0,1004 0,093-0,0103-0,018 9 S,7600 0,8067-0,840-0,6005 ro(10) -0,0535-0,050-0,03 0, S -1,47-1,3808-0,614 0,578 Źródło: obliczenia własne. Saysyki Q i Q dla badanych meali szlachenych Tabela 3 Meal Q Q m=10 m=0 m=30 m=10 m=0 m=30 Złoo 7,675 4,501 67,354 7,976 43,115 68,883 Srebro 8,735 37,49 4,108 8,968 37,936 4,737 Playna 14,376 0,151 4,76 14,491 0,415 5,189 Pallad 15,54 19,16 6,579 15,690 19,449 7,061 Źródło: obliczenia własne. Analizując wyniki podane w abeli 3, można zauważyć, że dla złoa ani liczba współczynników auokorelacji 3, kóre zosały wzięe pod uwagę, ani wybór saysyki esowej Q m Boxa Pierce a czy Q m Boxa Ljunga nie miały wpływu na wynik esu (wyniki obu esów okazały się podobne). W przypadku złoa i srebra warości saysyki Q m i Q m wskazują, że hipoezę zerową należy odrzucić. Naomias w przypadku playny i palladu wszyskie saysyki Q m i Q m były mniejsze od eoreycznych warości rozkładu chi-kwadra, co może wskazywać na o, że nie ma podsaw do odrzucenia hipoezy zerowej. W odniesieniu do hipoezy rynku efekywnego można więc wnioskować, że rynki playny i palladu charakeryzowały się efekywnością informacyjną w formie słabej. 3 Dobór liczby współczynników korelacji m miał wpływ na wyniki esu ylko w przypadku srebra.

12 154 Anna Górska, Monika Krawiec.4. Tes ilorazu wariancji W abeli 4 zesawiono warości ilorazów wariancji rzędu q=, 3,, 10 oraz sandaryzowane ilorazy wariancji SIW q. Z abeli ej wynika, że na poziomie isoności 0,05 wszyskie warości znormalizowanego ilorazu wariancji SIW q dla q są mniejsze od 1,96. Nie ma zaem podsaw do odrzucenia hipoezy zerowej, co świadczy o informacyjnej efekywności w formie słabej rynków poszczególnych meali szlachenych. Warości ilorazu wariancji IW q oraz SIW q Tabela 4 Meal q Złoo IWq 0,64 0,08-0,04-0,03 0,0-0,00-0,03-0,03-0,01 SIWq 1,05 1,01 0,99 0,99 1,01 0,0 0,98 0,97 0,99 Srebro IWq -1,85-1,13-0,85-0,6-0,48-0,40-0,31-0,6-0,1 SIWq 0,87 0,8 0,77 0,75 0,74 0,7 0,73 0,73 0,74 Playna IWq 1,7 0,75 0,43 0,3 0,3 0,15 0,11 0,09 0,08 SIWq 1,09 1,1 1,1 1,13 1,1 1,10 1,09 1,10 1,10 Pallad IWq 0,77 0,53 0,31 0,0 0,1 0,03-0,01-0,04-0,05 SIWq 1,06 1,09 1,08 1,08 1,06 1,0 0,99 0,96 0,94 Źródło: obliczenia własne. Podsumowanie W osanich laach można obserwować zwiększone zaineresowanie inwesorów insyucjonalnych i indywidualnych rynkami owarowymi. Moywy zaangażowania i sraegie, sosowane przez uczesników na ych rynkach upodobniają je coraz bardziej do rynków finansowych. Niemniej specyficzne dla rynków owarowych charakerysyki, akie jak poziom zapasów czy kosz krańcowy produkcji, wciąż pozosają isone [Domanski, Heah 007]. Towary są zwykle posrzegane jako osobna klasa akywów, jednak rzeba pamięać, że jes o specyficzna klasa ze względu na o, iż obejmuje bardzo zróżnicowane akywa o różnym sopniu wewnęrznej korelacji 4. Dlaego analiza inwesycji w owary powinna koncenrować się na poszczególnych produkach, ewenualnie sekorach. 4 Zgodnie z definicją, klasa akywów składa się z podobnych walorów o wysokiej korelacji wewnęrznej i niskiej korelacji zewnęrznej [Fabozzi, Füss, Kaiser 008].

13 Badanie efekywności informacyjnej w formie słabej na rynku Celem niniejszej pracy była ocena efekywności informacyjnej w formie słabej rynku czerech podsawowych meali szlachenych: złoa, srebra. playny i palladu. Maeriał empiryczny do przeprowadzonych badań sanowiły dzienne ceny na zamknięcie z rynku londyńskiego w laach , wyrażone w USD za uncję kruszcu. Na ich podsawie wyznaczono logarymiczne sopy zwrou, a nasępnie wykonano wybrane esy, sosowane do weryfikacji słabej efekywności rynku: es serii, ilorazu wariancji i esy auokorelacji. Przedsawione wyniki wskazują, że w badanym okresie hipoeza słabej efekywności rynku meali szlachenych jes w dużej mierze empirycznie powierdzona, choć wnioski, płynące z poszczególnych esów, nie dla wszyskich meali się pokryły. Lieraura Aggarwal R., Soenen L. [1988], The naure and effi ciency of he gold marke, Journal of Porfolio Managemen, Vol. 14: Buczek S.B. [006], Efekywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywisość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. Busken Ch. [004], Invesing in commodiies, Fund Evaluaion Group, Cai Ch. X., Clacher I., Faff R., Hiller D. [008], A pracical guide o gold as an invesmen asse, w: F.J. Fabozzi, R. Füss, D. Keiser (red.), The handbook of commodiy invesing, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. [001], Efekywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa. Domanski D., Heah A. [007], Financial invesors and commodiy markes, BIS Quarerly Review, March, Fabozzi F.J., Füss R., Keiser D. [008], A primer on commodiy invesing, w: F.J. Fabozzi, R. Füss, D. Keiser (red.), The handbook of commodiy invesing, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey. Geman H. [007], Commodiies and commodiy derivaives, John Wiley & Sons, Chicheser, Wes Sussex. Jajuga K. (red.) [000], Meody ekonomeryczne i saysyczne w analizie rynku kapiałowego, Wydawnicwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław. Kousofas N., Ross B., Fila G. [010], Commodiies and he efficien fronier, Canadian Invesmen Review, Mayo H.B. [1997], Wsęp do inwesowania, Wydawnicwo K.E. Liber, Warszawa. Osińska M. [006], Ekonomeria fi nansowa, PWE, Warszawa.

14 156 Anna Górska, Monika Krawiec Papla D. [001], Zmiany poziomu słabej efekywności Giełdy Papierów Warościowych w laach , w: Dynamiczne Modele Ekonomeryczne, VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Wydawnicwo UMK, Toruń. Papla D. [003], Związki pomiędzy zmianami poziomu efekywności informacyjnej i wielkością spółek na GPW w Warszawie, w: Dynamiczne Modele Ekonomeryczne, VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Wydawnicwo UMK, Toruń. Smih G. [00], Tess of he random walk hypohesis for London gold prices, Applied Economeric Leers, 9, Sol M., Swanson P. [1981], On he effi ciency of he markes of gold and silver, Journal of Business, Vol. 54, Taylor S. [1986], Modeling Financial Time Series, John Wiley & Sons, New York. Tschoegl A. [1980], Efficiency in he gold marke a noe, Journal of Banking and Finance, Vol. 4, Wikowska D., Mauszewska A., Kompa K. [008], Wprowadzenie do ekonomerii dynamicznej i fi nansowej, Wydawnicwo SGGW, Warszawa. THE ANALYSIS OF WEAK-FORM EFFICIENCY IN THE MARKET OF PRECIOUS METALS Summary Prices of numerous commodiies have been growing up in recen years. This increase in commodiy prices has araced invesors who can choose beween direc and indirec ways of invesing in commodiies. In he case of direc commodiy invesmens, i may be difficul o provide proper sorage condiions. Precious meals are an excepion, here. Basic precious meals, invesors may inves in, are: gold, silver, plainum and palladium Alhough gold is considered mos imporan, he aim of he paper is o sudy efficiency of marke of four aforemenioned precious meals. The empirical daa covers London spo prices in he period from 009 o 011. On heir base, here were calculaed logarihmic reurns and hen some ess, used o verify weak marke efficiency hypohesis, were applied (runs es, variance raio es, auocorrelaion ess). Resuls obained (alhough no homogeneous) confirmed weak efficiency of precious meals marke in he considered period. Keywords: weak-form efficiency, precious meals Translaed by Anna Górska, Monika Krawiec

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary Anna Górska 1 Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego Warszawa Zasosowanie narzędzi analizy echnicznej w bezpośrednim i pośrednim inwesowaniu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Rafał Cieślik Uniwersye Warszawski JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Noblisa Joseph E. Sigliz za jedną z pięciu głównych przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego uważa

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI ANALIZY TECHNICZNEJ W INWESTOWANIU NA RYNKACH METALI SZLACHETNYCH

ZASTOSOWANIE NARZĘDZI ANALIZY TECHNICZNEJ W INWESTOWANIU NA RYNKACH METALI SZLACHETNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/2, 2011, str. 148 157 ZASTOSOWANIE NARZĘDZI ANALIZY TECHNICZNEJ W INWESTOWANIU NA RYNKACH METALI SZLACHETNYCH Anna Górska Katedra Ekonomiki Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Zasosowanie modeli klasy ARCH do opisu własnoci szeregu sóp zwrou indeksu WIG Wsp Sporód rónych rodzajów ryzyka

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 1. Wsęp Organizacje, mogą działać jako opodakowane przedsiębiorswa działające na zasadach komercyjnych

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli Świa Kolejne cenrum IC sr. 6 n Kalendarz ProfiAuo sr. 7 mooryzacji Twój doradca w warszacie NR INDEKSU 382981 ISSN 1731-5468 www.swiamooryzacji.com.pl 11/2014 lisopad Technologie n Wyposażenie n Części

Bardziej szczegółowo

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek Nauka Zezwala się na korzysanie z arykułu na warunkach licencji Creaive Commons Uznanie auorswa 3.0 Równoległy algorym analizy sygnału na podsawie niewielkiej liczby próbek Pior Kardasz Wydział Elekryczny,

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

JERZY CZ. OSSOWSKI Politechnika Gdaska Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem

JERZY CZ. OSSOWSKI Politechnika Gdaska Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem JERZY CZ. OSSOWSKI Poliechnika Gdaska Kaedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorswem IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe n. Dynamiczne Modele Ekonomeryczne, Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Niniejszy Zeszyt Naukowy nr 11 Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej składa się z trzech części. Wszystkie opublikowane opracowania uzyskały pozytywne recenzje,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO B A D A I A O P E R A C Y J E I D E C Y Z J E 3 4 2004 omasz BRZĘCZEK* PROCEDURA WYBORU PORFELA AKCJI ZAPEWIAJĄCA KOROLĘ RYZYKA IESYSEMAYCZEGO Pzedsawiono poceduę wybou pofela akci zapewniaącą konolę yzyka

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Anna Adamczak Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Sopot 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo