Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki"

Transkrypt

1 Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak), Prace Naukowe AE w Kaowicach, sr Jerzy Marzec 1 Kaedra Ekonomerii i Badań Operacyjnych Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki Wprowadzenie Na gruncie mikroekonomii zakłada się, że rynek konkurencyjny określa opymalną w rozumieniu Parea wielkość sprzedaży pewnego dobra. Krzywe podaży i popyu reprezenują opymalne wybory dokonane przez podmioy. Podaż i popy są równe przy cenie równowagi, gdy kszałuje się ona w sposób elasyczny, pozwalający zapewnić saus quo na rynku. Jednak w prakyce rynek może charakeryzować się nieefekywnością. Na skuek niedosaecznej informacji posiadanej przez srony dokonujące ransakcji kupna-sprzedaży, może nasąpić niedososowanie się podaży do popyu. Problem agencji jes szczególnie widoczny w relacjach bank-kredyobiorca i objawia się racjonowaniem kredyów. Ten fenomen ekonomiczny sał się przedmioem formalnych badań za pomocą ekonomerycznych modeli nierównowagi. Probabilisyczny opis rynku dóbr w nierównowadze jes znany od czasów ukazania się pionierskiego arykułu Faira i Jaffe a z 197 roku. W laach siedemdziesiąych nasąpił inensywny rozwój meodyczny modeli ej klasy; zob. [9] i [10]. Badania empiryczne doyczące zjawiska nierównowagi na rynku kredyów są prowadzone sysemaycznie od wielu la. Przykładowo, wyniki ych badań w odniesieniu do gospodarek pańsw, akich jak: USA, Japonia i Czechy, zaprezenowali [1], [1] i [13]. Naomias analizę ego zjawiska na poziomie mikro przeprowadzono w arykułach [1] i [11]. W ym celu wykorzysano dane panelowe, obejmujące liczną grupę przedsiębiorsw, działających na rynku danego kraju. Sumaryczny wykaz badań doyczący nierównowagi na rynku kredyowym znajdziemy m.in. w [1]. W przypadku rynku kredyów w Polsce badania przedsawiono w arykułach [3] i [7]. W pierwszym opracowaniu rozważono model dynamiczny z opóźnionymi o jeden okres zmiennymi endogenicznymi. Takie podejście pozwoliło w prosy sposób uwzględnić zjawisko niesacjonarności zmiennych. W celu jego esymacji wykorzysano dane miesięczne z la W drugim arykule zasosowano model opisany wzorem (1) dla zmiennych w formie przyrosów, badania zaś obejmowały 1 Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 7, Kraków, Arykuł powsał w ramach badań sauowych finansowanych przez Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie. 1

2 Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak), Prace Naukowe AE w Kaowicach, sr okres od 1994 do 001 roku. W obu opracowaniach wykorzysano dane dla całego sekora bankowego. Moywem przeprowadzenia niniejszych badań jes chęć poznania i zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku kredyowego. Zagadnienie o ma duże znaczenie dla banku cenralnego i insyucji nadzoru finansowego, gdyż racjonowanie kredyów osłabia efekywność i szybkość poliyki pieniężnej prowadzonej przez e podmioy. Ponado, urzymująca się nieefekywność rynku kredyowego może spowolnić wzros gospodarczy w Polsce, gdyż negaywnie oddziałuje na działalność inwesycyjną przedsiębiorsw i osłabia konsumpcję wewnęrzną. Celem niniejszego opracowania jes prezenacja wsępnych wyników badań, kóre mają odpowiedzieć na pyanie czy w laach wysępowała nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce? W celu esymacji modelu opisującego nierównowagę wykorzysano meodę największej wiarygodności (MNW). Wsępne wyniki powierdziły wysępowanie w badanym okresie nadwyżki popyu na kredyy. 1. Model nierównowagi na rynku kredyowym W niniejszym arykule przedmioem analizy jes rynek kredyowy w nierównowadze, kóry jes opisany przez najprosszą posać modelu: d = x,1 β1 + ε s = x, β + ε q = min( d, s ),,1, dla =1,,T (1) gdzie d i s oznaczają nieobserwowane poziomy popyu i podaży kredyów w okresie, β 1 i β o paramery poszczególnych równań. Wekory x 1 i x zawierają zmienne objaśniające, w szczególności zawierają cenę kredyów. Zmienna q reprezenuje obserwowaną wielkość udzielonych kredyów. Pierwsze równanie opisuje popy na kredyy zgłaszany przez poencjalnych kredyobiorców, drugie zaś podaż oferowaną przez banki. Zakłada się, że rynek nie jes efekywny, bo cena kredyów niekoniecznie dososowuje się do zmiany podaży i popyu, co wyraża rzecie równanie. Zaem obserwujemy sprzedaż kredyów na poziomie popyu (q =d ), gdy podaż przewyższa popy (s >d ) albo na poziomie podaży w przeciwnym przypadku. W powyższym modelu zakłada się, że warości zmiennych objaśniających są znane, w przeciwieńswie do wielkości podaży i popyu. Kluczową kwesią jes określenie sposobu oddziaływania ceny kredyów na równowagę ego rynku. W najprosszym przypadku analizowanym w arykule zakłada się, że (i) cena kredyów (sała lub nieelasyczna) jes rakowana jako zmienna egzogeniczna, (ii) a priori nie jes znany mechanizm dososowujący cenę ak, aby rynek mógł osiągnąć równowagę. W rozszerzonych modelach nierównowagi cena ma charaker endogeniczny i jej zmiana zależy dodanio od nadwyżki popyu nad podażą; zob. Asako i Uchino Model rynku w

3 Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak), Prace Naukowe AE w Kaowicach, sr nierównowadze jes jednym z przypadków szerszej klasy modeli, j. regresji przełącznikowej przy założeniu braku informacji o ym, z kórego reżimu pochodzą obserwacje q. Pełna konsrukcja modelu saysycznego wymaga określenia założeń probabilisycznych. O składnikach losowych ε 1 i ε zakłada się, że (i) nie są skorelowane po czasie, (ii) mają dwuwymiarowy rozkład normalny o zerowych warościach oczekiwanych i nieznanej (dodanio określonej) macierzy kowariancji Σ. W prakyce częso przyjmuje się silniejsze założenie, a mianowicie, że składniki losowe są nieskorelowane (i niezależne), więc Σ jes macierzą diagonalną o elemenach σ1 i σ, co zakładamy w niniejszych badaniach. To osanie założenie niezmiernie uławia esymację. Szczegółowy opis różnych specyfikacji ekonomerycznych modeli nierównowagi i meod esymacji jes zaprezenowany w pracach [5], [8], [9] i [14]. Podsawowym narzędziem esymacji jes meoda największej wiarygodności. Wymaga ona skonsruowania łącznej funkcji gęsości dla wielkości obserwowanych, czyli q. Łączny rozkład dla popyu i podaży oznaczmy przez p ( d, s ) d, s. Wprowadźmy pomocniczą zmienną zero-jedynkową z, kóra informuje o obserwowanym reżimie, zn. o ym czy obserwacja q idenyfikuje podaż czy popy. Niech z = 1 oznacza, że obserwacja pochodzi z równania podaży, gdy s < d i q = s oraz z = 0 w przeciwnym przypadku (obserwacja określa zrealizowany popy, gdy d < s i q = d ). Łączny rozkład dyskreno-ciągły dla z i q, p ( q, z) q, z, jes określony przez gęsość dwuwymiarowego rozkładu dla zmiennych ukryych d i s. Wówczas brzegowy rozkład dla q ma posać p = q ( q ) = p ( q, z = 0) + p ( q, z = 1) + q p d, s q, z + ( q, s ) d s + p ( d, q ) d d. q d, s q, z = () Jeżeli składniki losowe w modelu (1) są nieskorelowane orzymuje się p q gdzie fd ( q ) i s ( q ) ( q ) f ( q ) F ( q ) f d ( ) + f ( q ) ( F ( q )) = 1 1, (3) s s d o gęsości w punkcie q rozkładów normalnych dla niezależnych zmiennych losowych d i s o warościach oczekiwanych i wariancjach równych odpowiednio x, 1β1 i x, β oraz σ 1 i σ. Naomias F ( ) i ( ) d q Fs q oznaczają dysrybuany ych rozkładów. Funkcja wiarygodności sanowi T-elemenowy iloczyn gęsości danych wzorem (3). Szczegóły doyczące równań, z kórych za pomocą algorymów numerycznych uzyskuje się esymaor MNW oraz posać jego macierzy kowariancji znajdziemy w [10]. O własnościach ej meody m.in. o zgodności i asympoycznej efekywności rakuje praca [6]. Z prakycznego punku widzenia modele nierównowagi pozwalają określić szanse na wysąpienie jednego z reżimów, j. syuacji nadwyżki podaży nad popyem albo zjawiska 3

4 Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak), Prace Naukowe AE w Kaowicach, sr racjonowania kredyów (popy przewyższa podaż). W ym celu można obliczyć prawdopodobieńswo bezwarunkowe wysąpienia nadwyżki popyu w okresie ( 1) = Pr( s < d ) = Pr( ε ε < x β x β ) Pr z. (4) = 1,1 1, Inną, lepszą miarą jes prawdopodobieńswo warunkowe względem zaobserwowanych danych, zob. [8]. Z wzoru Bayesa wynika, że ( q ) 1 F ( q ) ( q z = 1) p ( z = 1) pq z z Pr ( s < d q ) = = pd, p = f s ( q ) ( ) p ( q ). W prakyce można przyjąć, że gdy ( s < d q ) przeciwnym przypadku nadwyżkę podaży. d q q + q s ( d, q ) d d p ( q ) q = (5) Pr > 0,5, o obserwujemy racjonowanie kredyów, w. Specyfikacja równań popyu i podaży kredyów na rynku w Polsce W niniejszych badaniach wykorzysano dane miesięczne obejmujące okres od sycznia 004 do sierpnia 009 roku włącznie. Obiekami badania były gospodarswa domowe, przedsiębiorswa oraz insyucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych. Przy doborze zmiennych objaśniających uwzględniono aspeky eorii ekonomii, ale akże skorzysano z wyników empirycznych prezenowanych w lieraurze przedmiou; zob. np. [3], [7], [1] i [13]. W celu określenia równań modelu nierównowagi przyjęo, że popy jes funkcją oprocenowania kredyów, oczekiwanej inflacji, wielkości depozyów na żądanie (złoowych i waluowych) oraz indeksu produkcji sprzedanej przemysłu. Naomias w równaniu podaży pojawiają się nasępujące zmienne objaśniające: średnie oprocenowanie nowo udzielonych kredyów, oczekiwana inflacja, minimalna sopa renowności operacji owarego rynku, wielkość depozyów ogółem (złoowych i waluowych), średnie oprocenowanie 5-ygodniowych bonów skarbowych. Obserwowana sprzedaż jes wyrażona przez warość różnych kaegorii zobowiązań (złoowych i waluowych) badanych jednosek wobec monearnych insyucji finansowych (banków komercyjnych, spółdzielczych i innych). 3 Waro wspomnieć o znaczeniu zaproponowanych zmiennych objaśniających w modelu nierównowagi na rynku kredyowym. Oczekiwana inflacja w ciągu najbliższych 1 miesięcy ma ujawniać nasroje konsumenów doyczące przyszłych sóp procenowych i uray warości pieniądza w czasie. Trudno przewidzieć kierunek wpływu ej zmiennej na popy, gdyż wyższe oprocenowanie kredyu w przyszłości jes hamulcem dla decyzji o zaciągnięciu pożyczki, a jednocześnie uraa Innymi słowy są o jednoski zaliczane do sekora niefinansowego (według erminologii NBP). 3 Z uwagi na brak dosępu do informacji o warościach nowo udzielonych kredyów w poszczególnych okresach, wykorzysano dane o zadłużeniu sekora niefinansowego według sanu na koniec każdego z 68 miesięcy. 4

5 Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak), Prace Naukowe AE w Kaowicach, sr warości pieniądza w czasie zmniejsza dolegliwość spła ra kapiałowych w przyszłości. Wielkość depozyów na żądanie informuje o wielkości płynnych środków pieniężnych, kóre gospodarswa domowe i przedsiębiorcy mogą naychmias przeznaczyć na niespodziewaną konsumpcję lub na sfinansowanie bieżących porzeb wynikających z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a szczególnie, gdy bank odmawia kredyu krókoerminowego (konsumpcyjnego lub obroowego). Indeks produkcji sprzedanej przemysłu ma aproksymować oczekiwania przedsiębiorsw i banków doyczące akywności gospodarczej. Spodziewamy się dodaniego znaku dla zależności między popyem na kredy a ą zmienną. Renowność operacji owarego rynku jes mierzona sopą referencyjną, kóra określa minimalną zyskowność 7-dniowych bonów pieniężnych. Niesie ona informację o sopie zwrou z krókookresowych inwesycji dla banków w syuacji, gdy ma miejsce nadwyżka depozyów nad kredyami (w danej chwili popy jes mniejszy od podaży) lub gdy banki racjonują kredyy. Oprocenowanie 5-ygodniowych bonów skarbowych niesie informacje o renowności innych form inwesowania zgromadzonych środków pieniężnych. Można się spodziewać, że w krókim okresie zachodzi subsyucja między ymi papierami warościowymi a kredyami, więc efeky krańcowe dla podaży kredyów ze względu na e zmienne będą miały znaki ujemne. Wielkość depozyów ogółem informuje o wielkości środków orzymanych od deponenów, z kórych bank może udzielić wielokronie więcej kredyów. Depozyy przeważnie generują koszy dla banku, więc ich przyros wymusza zinensyfikowanie działalności kredyowej lub większy zakup papierów warościowych. Syneyczne informacje liczbowe o zmiennych wykorzysywanych w badaniach prezenuje abela 1. Tabela 1. Podsawowe informacje o zmiennych (średnie i błędy sandardowe z okresu r.) 4 Kaegorie Poziomy Przyrosy Błędy Błędy Zmienne Średnia Średnia sandardowe sandardowe Kredyy ogółem (w mld zł) 373, 135,1 7,3 5,7 Depozyy na żądanie (w mld zł) 170,4 48,5 4,8 3,6 Depozyy ogółem (w mld zł) 377,7 74,6 4,6 4,0 Oczekiwana inflacja (w punkach %),8 1,4 0,3 0,3 Oprocenowanie kredyów 9,4 1,1 0,4 0,3 Oprocenowanie 5 yg. bonów 9,9 4,9 0,4 0,3 Sopa renowności 7-dniowych operacji owarego rynku 4,9 0,9 0,1 0, Indeks produkcji sprzedanej 106,5 8,0 5,1 3,9 Źródło: obliczenia własne W badaniach wykorzysano dane będące szeregami czasowymi. W ym konekście pojawia się pyanie, jaki jes łączny rozkład poszczególnych obserwacji worzący dany szereg. Zgodnie z przypuszczeniami szeregi czasowe dla wszyskich zmiennych (objaśnianej i objaśniających w 4 Źródłem danych były przede wszyskim rapory NBP. Informacje o indeksie produkcji sprzedanej przemysłu pozyskano z raporu GUS. 5

6 Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak), Prace Naukowe AE w Kaowicach, sr równaniach (1)) nie są procesami czyso losowymi (sacjonarnymi). Ich niesacjonarność zosała powierdzona przez es Dickeya i Fullera dla procesu AR(1). Tes pierwiaska jednoskowego pozwolił określić sopień zinegrowania zmiennych. Dla modelu z wyrazem wolnym i rendem deerminisycznym es wskazał, że pierwsze różnice badanych wielkości są zmiennymi sacjonarnymi. Zinegrowanie drugich przyrosów zosało odrzucone. Zaem w badaniach wykorzysano zmienne sacjonarne, kóre zdefiniowano jako przyrosy (pierwsze różnice). Esymacja modelu dla zmiennych niesacjonarnych naraziłaby na wysąpienie problemu regresji pozornych. W lieraurze zwraca się uwagę na ę ważną kwesię. W pracy [7] zaproponowano model opary na sacjonarnych zmiennych zdefiniowanych przez pierwsze różnice. Innym argumenem za wykorzysaniem przyrosów zmiennej endogenicznej, q, a nie jej poziomów q, jes fak, że sprzedaż kredyów jes mierzona przez warość sanu zadłużenia na koniec miesiąca, więc jego zmiana z okresu na okres aproksymuje warość nowo udzielonych kredyów w danym miesiącu. W konsekwencji model, kóry podlega esymacji, ma posać d = x,1 β1 + ε s = x, β + ε q = min,1, ( d, s ), dla = 1,,T, (6) gdzie q = q q 1 id. Zauważmy, że w ym przypadku reżimy są zdefiniowane w odmienny sposób niż w modelu (1), więc obie specyfikacje nie są równoważne. 3. Wyniki empiryczne W abeli 1 zaprezenowano wyniki esymacji równań popyu i podaży. Punkem sarowym dla MNW były oceny uzyskane meodą najmniejszych kwadraów dla każdego z równań przy założeniu równowagi (d = s ). Równanie popyu zosało pozyywnie zweryfikowane przez dane, w przeciwieńswie do równania podaży. Wskazują na o wysokie ilorazy ocen MNW i błędów sandardowych dla czerech spośród pięciu paramerów. Kierunki wpływu zmiennych: oprocenowania kredyów, wskaźnika akywności gospodarczej (mierzonego indeksem produkcji sprzedanej) i wielkości depozyów na żądanie są zgodne z eorią ekonomiczną. Aczkolwiek wpływ ej osaniej jes saysycznie nieisony. Wzros oczekiwanej inflacji w ciągu nasępnych 1 miesięcy negaywnie wpływa na przyros bieżącego popyu. W badanym okresie średni san zadłużenia podmioów niefinansowych (przede wszyskim gospodarsw domowych i przedsiębiorsw) kszałował się na poziomie 373 mld złoych, a miesięczny jego przyros wynosił 7,3 mld złoych. Wzros zmiany oprocenowania kredyów o 0,1 punku procenowego (co sanowi 1,1% średniego poziomu i 5% średniego przyrosu ego oprocenowania w badanym okresie) powoduje spadek popyu w skali miesiąca o 70 mln złoych (±4 mln złoych) ceeris paribus. Wzros akywności gospodarczej o jeden punk (co sanowi około 1% średniego poziomu i 6

7 Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak), Prace Naukowe AE w Kaowicach, sr % średniego jego przyrosu w skali miesiąca) powoduje spadek popyu o 70 mln złoych (±30 mln złoych). Wzros o 0,1 punku oczekiwanej inflacji w ciągu najbliższych 1 miesięcy (co sanowi 3,4% średniego poziomu i 33% jej przyrosu) zmniejsza popy na kredy o 1,45 mld złoych (±0,10 mld złoych). Wyniki esymacji równań popyu i podaży w modelu (5). Modele Model rynku w równowadze Model rynku w nierównowadze (zał. d =s ) (zał. d s ) Charakerysyki Oceny Błędy Ilorazy Oceny Błędy Ilorazy Zmienne MNK sandardowe MNW sandardowe Równanie popyu 1 6,19 0,97 6,35 1,73 0,35 61,65 Oprocenowanie kredyów -0,13 0,17-0,81-0,73 0,04-16,58 Oczekiwana inflacja -3,35 1,93-1,74-1,45 1,0-1,18 Depozyy na żądanie 0,99,07 0,48-0,7 1,03-0,70 Indeks produkcji -0,07 0,14-0,50 0,7 0,03 8,63 σ 1 53, ,7 0,7 - Równanie podaży 1 3,95 1,14 3,46 4,3 1,30 3,31 Depozyy ogółem 0,56 0,19,9 0,6 0,1,97 Oprocenowanie kredyów -1,79 1,85-0,97-1,13,16-0,53 Oczekiwana inflacja -0,15,19-0,07 0,10,41 0,04 Renowność 5 yg. bonów 0,43 1,97 0, 1,,11 0,58 Renowność operacji 0,31 4,41 0,07 rynku owarego -0,45 4,75-0,10 σ 47, ,84 1,00 - Źródło: obliczenia własne Tabela. W równaniu podaży spośród zaproponowanych czynników jedynym isonym jes przyros depozyów ogółem. Ich wzros o 1 mld złoych (co sanowi 0,6% średniego poziomu i % średniego przyrosu) powoduje wzros miesięcznej podaży kredyów o 60 mln zł (±10 mln złoych). Rysunek 1 prezenuje prawdopodobieńswa a poseriori zdarzeń, że w poszczególnych okresach przyrosy popyu przewyższały przyrosy podaży kredyów; zob. wzór (5). Wyniki e wskazują, że w badanym okresie dominował reżim podażowy, więc sprzedaż kredyów była zdeerminowana przez oferę zgłaszaną przez banki. W okresie od sycznia 004 r. do grudnia 006 r. wysępowała syuacja, w kórej przyrosy popyu były zdecydowanie większe od zmiany w ich podaży (z punkową oceną prawdopodobieńswa bliską jedności i bardzo małym błędem szacunku). W nasępnym podokresie, z wysokimi prawdopodobieńswami (większymi od 0,5) miało miejsce zjawisko odwrone, gdyż odnoowano dziewięć przypadków nadwyżki podaży nad popyem. Jednakże wówczas równie częso wysępował reżim podażowy, kóry dominuje od luego do sierpnia 009 r. osaniego okresu wchodzącego w skład próby. 7

8 Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak), Prace Naukowe AE w Kaowicach, sr ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0, 0,1 0 lu 04 cze 04 wrz 04 sy 05 maj 05 wrz 05 sy 06 maj 06 wrz 06 sy 07 maj 07 wrz 07 sy 08 maj 08 wrz 08 sy 09 maj 09 wrz 09 Rysunek 1. Oszacowane Pr( s < d q ) (± błąd szacunku). Źródło: obliczenia własne Podsumowanie W oparciu o dane makroekonomiczne oszacowano sandardowy model nierównowagi na rynku kredyowym w Polsce. Zmienne idenyfikujące równania podaży i popyu miały charaker szeregów niesacjonarnych. W celu uniknięcia regresji pozornych zasosowano model dla pierwszych przyrosów, kóre według esu pierwiaska jednoskowego są sacjonarne, w przeciwieńswie do poziomów, kóre wykazują cechy błądzenia przypadkowego (z dryfem). Głównymi, isonymi czynnikami wyjaśniającymi zmiany popyu okazały się: oprocenowanie kredyów, wskaźnik akywności gospodarczej oraz oczekiwania inflacyjne. Na zmiany podaż kredyów wpływał przyros warości depozyów przyjęych przez banki od deponenów. Orzymane wyniki powierdziły przypuszczenie, że w badanym okresie zdecydowanie częściej, bo 58 razy w ciągu 67 miesięcy, wysępowała nadwyżka popyu nad podażą kredyów. Lieraura 1. Aanasova C. V., N. W. Wilson, Disequilibrium in he UK Corporae Loan Marke, Journal of Banking and Finance 004, 8 (3), s Asako K., Y. Uchino, Bank Loan Marke of Japan: A New View on he Disequilibrium Analysis, Bank of Japan Moneary and Economic Sudies 1987, vol. 5 (1), s Bauwens L., M. Lubrano, Bayesian Inference in Dynamic Disequilibrium Models: An Applicaion o he Polish Credi Marke, Economeric Reviews 007, 6 (-4), s Fair, R.C., Jaffee, D.M., Mehods of esimaion for markes in disequilibrium, Economerica 197, 40, s Gourieroux C., Economerics of Qualiaive Dependen Variables, Cambridge Universiy Press, Cambridge Harley M.J, P. Mallela, The Asympoic Properies of a Maximum Likelihood Esimaor for a Model of Markes in Disequilibrium, Economerica 1977, Vol. 45, No. 5, s Hurlin C., R. Kierzenkowski, Credi Marke Disequilibrium in Poland: Can we Find Wha we Expec? Non-saionariy and he Shor-side Rule, Economic Sysems 007, vol. 31, s

9 Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak), Prace Naukowe AE w Kaowicach, sr Maddala G.S., Disequilibrium, Self-selecion, and Swiching Models [w:] Handbook of Economerics, red. Z. Griliches, M. D. Inriligaor, s , Norh-Holland, Amserdam Maddala G.S., Limied-dependen and Qualiaive Variables in Economerics, Cambridge Universiy Press, Cambridge Maddala G.S., Nelson F.D., Maximum Likelihood Mehods for Markes in Disequilibrium, Economerica 1974, vol. 4, s Ogawa K., K. Suzuki, Demand for Bank Loans and Invesmen under Borrowing Consrains: A Panel Sudy of Japanese Firm Daa, Journal of he Japanese and Inernaional Economies 000, Volume 14 (1), s Prueanu A., Was There Evidence of Credi Raioning in he Czech Republic?, Easern European Economics 004, vol. 4 (5), pp Sealey C.W., Credi Raioning in he Commercial Loan Marke: Esimaes of a Srucural Model Under Condiions of Disequilibrium, The Journal of Finance 1979, Vol. 34, No. 3, s Srivasava V.K., B. Bhaskara-Rao, The Economerics of Disequilibrium Models, Greenwood Press, New York Disequilibrium in he Poland s loan marke: assumpions and resuls Summary Keywords: disequilibrium model, credi raioning, Poland. The aim of his paper is o verify of he disequilibrium hypohesis on he Polish loan marke in he The model used is a basic wo-equaion model firs proposed by Fair and Jaffee. As he variables ha explain inefficiency of he household and business lending marke, i was proposed: effecive (observed) loan rae, yield on open marke operaions (reverse repo rae), average rae of reurn on 5-week Treasury bills, expeced inflaion, oal and call deposis, index of sold producion of indusry. We esimae model wih a sandard maximum likelihood mehod for saionary monhly daa in firs differences. We es he hypohesis concerning he direcion of he impac of he deerminans on supply and demand of loans. The resuls confirmed he exisence of credi raioning (excess of demand over supply). 9

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY KREDYTEM KUPIECKIM A KREDYTEM BANKOWYM W MODELU ZAPASÓW WYNIKI BADAŃ BRANŻOWYCH W POLSCE

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY KREDYTEM KUPIECKIM A KREDYTEM BANKOWYM W MODELU ZAPASÓW WYNIKI BADAŃ BRANŻOWYCH W POLSCE Jerzy Marzec Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małgorzata Pawłowska 1 Instytut Ekonomiczny Narodowy Bank Polski ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY KREDYTEM KUPIECKIM A KREDYTEM BANKOWYM W MODELU ZAPASÓW

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek Nauka Zezwala się na korzysanie z arykułu na warunkach licencji Creaive Commons Uznanie auorswa 3.0 Równoległy algorym analizy sygnału na podsawie niewielkiej liczby próbek Pior Kardasz Wydział Elekryczny,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Anna Adamczak Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Sopot 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO

PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVI ZESZYT 1 2009 MAREK RACZKO * PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO 1. WSTĘP W artykule zajęto się problemem

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Władysław Milo*, Zuzanna Kozera** O RYZYKU KRYZYSU W ALUTOW EGO

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Władysław Milo*, Zuzanna Kozera** O RYZYKU KRYZYSU W ALUTOW EGO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 177, 2004 Władysław Milo*, Zuzanna Kozera** O RYZYKU KRYZYSU W ALUTOW EGO Streszczenie. Handlowcy i inwestorzy, dokonując transakcji,

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020 Załączniki do raportu 1 TUTAJ MOŻNA PISAĆ 2 Spis treści 1. METODOLOGIA... 4 2. METODOLOGIA SZACOWANIA LUKI FINANSOWEJ W DOSTĘPIE PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010 Copyright by Małgorzata Fic

Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010 Copyright by Małgorzata Fic Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie Autor: Małgorzata Fic Artykuł opublikowany w Annales. Etyka w życiu gospodarczym 010, vol. 13, nr 1, s. 01-11 Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie Stable URL: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/010/010_01_fic_01_11.pdf

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Ireneusz Miciuła Uniwersytet Szczeciński MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO Streszczenie Kryzys na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Kurs złotego w świetle analizy falkowej

Kurs złotego w świetle analizy falkowej Helena BEREŚ * Krzysztof BEREŚ * Jolanta ZIĘBA * Kurs złotego w świetle analizy falkowej Wstęp W pracy analizujemy notowania dzienne kursów walutowych pochodzące z fixingu NBP, w okresie od 01.05.1993

Bardziej szczegółowo

raport końcowy Warszawa, czerwiec 2013 r.

raport końcowy Warszawa, czerwiec 2013 r. Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014-2020 raport końcowy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXV - zeszyt 3-2003 BARBARA BĘDOWSKA-SÓJKA ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH I. WPROWADZENIE Nabywanie akcji własnych albo odkup akcji własnych

Bardziej szczegółowo

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3)

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3) Sysemy operacyjne Algorymy wymiany sron Algorymy wymiany sron Podsawowe pojęcia () N = {,,, n} zbiór numerów sron wirualnych danego procesu M = {,,, m} zbiór numerów ramek danego procesu w pamięci fizycznej

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo