ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR MAŁGORZATA BOŁTUĆ Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY RYNKIEM SWAPÓW KREDYTOWYCH A RYNKIEM AKCJI Sreszczenie Arykuł zawiera przegląd przeprowadzonych do ej pory badań w zakresie badania relacji przyczynowo-skukowych pomiędzy spreadami CDS a rynkiem akcji oraz obligacji. Druga część arykułu zawiera meodologię oraz wyniki przeprowadzonych badań własnych mających na celu zbadanie relacji pomiędzy spreadami konraków CDS dla Polski oraz zmianami indeksu WIG20. Orzymane wyniki powierdzają badania przeprowadzone dla innych krajów, że zmiany zachodzące na rynku akcji są przyczynami (w sensie Grangera) zmian zachodzących na rynku konraków CDS. Słowa kluczowe: swapy kredyowe, akcje, obligacje Wprowadzenie Narasający w osanich laach w Europie kryzys zadłużenia nie ominął pańsw wchodzących w skład Unii Europejskiej. W rezulacie inwesorzy lokujący kapiał w krajach doknięych kryzysem (w szczególności w Grecji) zaczęli poszukiwać możliwości zabezpieczenia swoich inwesycji. Popularnym rozwiązaniem sało się zawieranie konraków CDS na dług pańsw doknięych kryzysem w celu zabezpieczenia zainwesowanego kapiału. W konsekwencji zwiększonego zaineresowania konrakami CDS pojawili się na rynku inwesorzy, kórych celem nie była ochrona zainwesowanego w zagrożonych pańswach kapiału, lecz poszukiwanie możliwości zwiększenia osiąganych sóp zwrou poprzez inwesycje właśnie na rynku kredyowych insrumenów pochodnych,

2 20 Małgorzaa Bołuć a w szczególności na rynku konraków CDS (celem było osiąganie dodanich sóp zwrou na wzrosach warości spreadów CDS, bez posiadania insrumenów bazowych dla konraku). W rezulacie spready konraków CDS dla pańsw zagrożonych kryzysem zaczęły gwałownie rosnąć. Najlepiej obrazuje en fak przykład Grecji, dla kórej spread pięciolenich konraków CDS wynosił w 2008 roku 77,59 punków bazowych, a w 2010 roku wzrósł aż do 616,19 punków bazowych. Średnie warości spreadów CDS (wyrażone w punkach bazowych) przedsawiono na wykresie 1. CDS (punky bazowe) 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Francja Ausria Niemcy Porugalia W gry Polska Grecja ,46 31, , , , , , ,17 108, , , , , , ,90 77, , , , , ,18921 Wykres 1. Średnie warości pięciolenich spreadów konraków CDS w laach Źródło: opracowanie własne na podsawie danych z Reuers. Z uwagi na rosnącą popularność kredyowych insrumenów pochodnych, a zwłaszcza swapów CDS, isone wydaje się zbadanie związku pomiędzy zmianami spreadów CDS a zmianami warości innych akywów, m.in. obligacji, akcji oraz indeksów giełdowych, czy zmianami raingów. Celem arykułu jes przeprowadzenie przeglądu doychczasowych badań w ym zakresie, a przede wszyskim zbadanie zależności zachodzących pomiędzy spreadami pięciolenich konaków CDS dla Polski a indeksem Giełdy Papierów Warościowych WIG20. Dalsza część arykułu zosała podzielona na czery części: w pierwszej wyjaśniono, czym jes konrak CDS, w drugiej przeprowadzono przegląd doychczasowych badań, w części rzeciej zosała przedsawiona meodologia badań własnych auorki, nasępie wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych badań.

3 Zależność pomiędzy rynkiem swapów kredyowych a rynkiem akcji CDS charakerysyka insrumenu Credi Defaul Swap (CDS) 1 jes konrakem zabezpieczającym ryzyko kredyowe, w kórym jedna ze sron zgadza się dokonać warunkowej płaności w przypadku zajścia zdarzenia kredyowego w zamian za okresową płaność premii. Nabywca konraku CDS orzymuje możliwość ograniczenia ryzyka kredyowego i kapiału regulacyjnego, nie zrywając relacji z klienem. Sprzedawca zabezpieczenia orzymuje możliwość podjęcia ryzyka kredyowego oraz orzymania dodakowego zysku w posaci premii bez konieczności finansowania zawieranej pozycji. Konraky CDS na dług pańswa dają również możliwość zabezpieczenia się przed niewypłacalnością krajów (zw. Sovereign Credi Defaul Swap). Noowania konraków CDS są kwoowane w punkach bazowych wyrażonych w skali roku i wskazują roczny kosz sprzedaży lub zakupu zabezpieczenia. Główną różnicą pomiędzy CDS na dług pańswa a CDS na dług firm jes definicja zdarzenia kredyowego. Dla przedsiębiorswa obejmuje ona bankrucwo, odmowe spłay zobowiązań, czasem resrukuryzację. Dla pańswowych CDS bankrucwo jes zasąpione moraioruim [Niedziółka 2009: ]. Zgodnie z ISDA 2 można powiedzieć, że swapy CDS są isone z punku widzenia konroli ryzyka zarówno dla inwesorów, jak i pożyczkodawców. Swapy CDS na dług pańswowy (Sowereign CDS) gwaranują efekywne zabezpieczenie nie ylko dla posiadaczy obligacji rządowych, lecz akże dla banków międzynarodowych narażonych na ryzyko danego kraju, posiadaczy akcji danego czy nabywców nieruchomości. Po 2010 roku w raporcie IDSA ogłoszono, że osanie niepowierdzone dane wskazują, że banki ze znaczącą ekspozycją kredyową w Grecji były akywnymi nabywcami Greckich swapów CDS. W ym samym czasie kryzys zadłużenia miał bez wąpienia wpływ na giełdy papierów warościowych (2010), przejawiający się w znacznym spadku warości indeksów giełdowych. Główne indeksy giełdowe akich krajów jak Grecja spadły w 2010 o 47% w porównaniu do roku Rządy ych pańsw musiały poświęcać coraz większą część swoich przychodów na finansowanie zewnęrznego długu, a ym samym nie były w sanie przeznaczać znacznych środków na rozwój i nowe inwesycje. 1 W Polskiej lieraurze funkcjonuje łumaczenie swap odmowy zapłay długu lub kredyowy konrak zamiany [Jackowicz 2001: 51 61], jednak w powszechnym sosowaniu jes angielska nazwa i jej skró, dlaego w arykule będzie sosowany skró anglojęzyczny. 2 Inernaional Swap and Derivaives Associaion, News Release, March 15, 2010.

4 22 Małgorzaa Bołuć 2. Przegląd badań lieraurowych Badanie związków przyczynowych zachodzących pomiędzy spreadami CDS a rynkiem obligacji lub akcji było w osanich laach przedmioem licznych badań. Powodem akiej syuacji był przede wszyskim gwałowny wzros rynku kredyowych insrumenów pochodnych [BIS 2010]. Według badaczy akich jak Bysrom [2005] można swierdzić, że badanie zależności pomiędzy ymi rzema (akcji, obligacji, CDS) rynkami jes niezwykle isone nie ylko z punku widzenia osób szukających efekywnego zabezpieczenia na ym rynku, lecz akże dla każdego, ko szuka na ym rynku możliwości osiągnięcia zysków arbirażowych. Bysrom przeprowadził badania zależności pomiędzy cenami akcji a spreadami CDS, a akże pomiędzy zmiennością sóp zwrou z akcji i spreadami CDS na przykładzie indeksów sekorowych itraxx CDS dla spółek europejskich. Z badań wynika, że isnieje znacząca korelacja pomiędzy spreadami indeksów itraxx oraz zmianami warości ych spreadów zarówno z cenami akcji, jak i ze sopami zwrou z akcji. Spready CDS zwiększają (zmniejszają) zmienność cen akcji się zwiększa (zmniejsza). Ponado swierdził, że zarówno bieżące, jak i wcześniejsze sopy zwrou z akcji wyjaśniają w dużej części zmienność spreadów CDS. Oznacza o, że pojawiające się nowe, specyficzne informacje dla poszczególnych firm są szybciej odzwierciedlane w cenach akcji niż w spreadach CDS. Rynek akcji odgrywa zaem przewodnią rolę w odzwierciedlaniu wszelkich informacji doyczących poszczególnych firm niż rynek konraków CDS. Zgodnie z wynikami badań m.in. Nordena i Webera [2009], Blanca i in. [2005] oraz Zhu [2006], zajmujących się wykrywaniem związków przyczynowo-skukowych pomiędzy obligacjami korporacyjnymi a konrakami CDS na dług poszczególnych firm, okazuje się, że rynek konraków CDS odgrywa główną rolę przed rynkiem obligacji. Oznacza o, że wszelkie pojawiające się nowe informacje są szybciej odzwierciedlane w zmianach spreadu CDS niż w noowaniach obligacji. Norden i Weber [2009] wykryli akże w badaniach przewodnią rolę rynku akcji przed rynkiem konraków CDS i rynkiem obligacji. Z przeprowadzonych przez nich badań wynika ponado, że zmiany spreadu CDS są przyczynami w sensie Grangera dla zmian spreadu obligacji w większej ilości przypadków niż odwronie. Związki pomiędzy spreadami konraków CDS a cenami akcji były przedmioem analizy w pracach Bysroma [2005] oraz Funga i in. [2008]. Fung, sosując model VAR oraz dzienne noowania indeksów, akże powierdził, że rynek

5 Zależność pomiędzy rynkiem swapów kredyowych a rynkiem akcji 23 akcji wyprzedza rynek CDS. Ponado w czasie kryzysu w 2007 roku zależność pomiędzy ymi dwoma rynkami okazała się silniejsza. Longsaff [Longsaff i in. 2003] jako pierwszy badał zależność pomiędzy ygodniowymi spreadami CDS, obligacjami oraz akcjami dla firm amerykańskich. Zgodnie w orzymanymi wynikami rynek akcji oraz rynek CDS wyprzedza rynek obligacji. Auor nie orzymał jednakże jednoznacznych rezulaów na ema związku pomiędzy rynkiem akcji a rynkiem CDS. Fore i Peña [2009], badając obligacje, akcje oraz konraky CDS dla przykładowych firm amerykańskich i europejskich przy pomocy modelu VECM, akże odkryli ważniejszą rolę rynku akcji przed rynkiem obligacji. Relacje zachodzące pomiędzy spreadami CDS dla ośmiu wybranych krajów oraz głównymi indeksami giełdowymi ych krajów były przedmioem badań Coronado, Corzo, Lazcano [2012]. Badania były prowadzone na podsawie danych z la Swierdzono, że w badanym okresie rynek akcji szybciej odzwierciedla nowo pojawiające się informacje niż rynek konraków CDS. Dodakowo dla analizy przeprowadzonej osobno dla roku 2010 okazało się, że zmiany szybciej nasępują na rynku konaków CDS niż na rynku akcji. Badane kraje zosały podzielone na dwie grupy: kraje o wysokim ryzyku (wysokiej premii CDS): Gracja, Porugalia, Irlandia, Hiszpania i Włochy, oraz kraje o niskim ryzyku (niskiej premii CDS), do kórych zaliczono Francję, Niemcy i UK. Z ich badań wynika, że zmienność sóp zwrou jes akże ujemnie skorelowana ze zmianami spreadów CDS, a zależność a jes silniejsza dla krajów o wysokim sopniu ryzyka (Włochy, Grecja, Hiszpania, Porugalia) niż dla krajów o niższych spreadach CDS (Francja, Niemcy, UK), kóre wykazują dodanią, lecz słabszą korelację. W pracy akże powierdzono, że wszelkie nowe informacje są szybciej odzwierciedlane w indeksach giełdowych niż w spreadach CDS, lecz zachodzi odwrona zależność w przypadku kryzysu na rynku zadłużenia. W pracy Coudera i Gexa [2010] akże analizowano związek pomiędzy CDS a obligacjami, próbując określić, na kórym rynku wcześniej są odzwierciedlane nowe informacje. Badania przeprowadzono na przykładzie spreadów CDS na dług pańsw oraz wybranych firm, kóre były porównywane ze spreadami obligacji pięciolenich. W badaniach powierdzili przewodnią rolę CDS przed rynkiem obligacji. Swierdzono akże, że zależność była większa w okresie kryzysu oraz że dla krajów z niskim ryzykiem pojawiające się nowe informacje są szybciej odzwierciedlane na rynku obligacji niż na rynku akcji. Ponado według ich badań w 2007 roku, w kórym nasępował kryzys poszczególnych krajów, związek en okazywał się silniejszy.

6 24 Małgorzaa Bołuć Mimo licznych badań analizujących przyczynowość pomiędzy spreadami CDS, akcjami oraz obligacjami skupionych na akcjach i CDS dla poszczególnych firm nie pojawiają się zby liczne badania związane z konrakami CDS na dług pańsw a indeksami giełdowymi [Coronado, Corzo, Lazcano 2012]. W szczególności zaś pojawiające się wyniki badań empirycznych nie doyczą Polski. Dlaego posanowiono przeprowadzić analizę relacji zachodzących pomiędzy spreadami CDS dla Polski oraz noowaniami indeksu giełdowego WIG Meodologia badań Do przeprowadzenia badań wykorzysano noowania spreadów pięciolenich konraków CDS 3 dla Polski oraz indeksu WIG20 z okresu syczeń 2008 wrzesień Jak kszałowała się w ym okresie warość spreadów CDS oraz ondeksu WIG20, przedsawiono na wykresie 2. Już obserwując sam wykres, można zauważyć, że wzrosom warości spreadów CDS owarzyszy spadek warości indeksu, naomias spadkom spreadu CDS wzros indeksu. Indeks WIG 20 CDS Wykres 2. Spread pięciolenich swapów CDS dla Polski (w punkach bazowych) w zesa wieniu z warościami indeksu WIG20 Źródło: opracowanie własna na podsawie danych z Reuers. 3 Do analizy wybrano dane pięciolenie, gdyż są najbardziej płynnym spośród konraków CDS. 4 Dane dosępne w Reuers.

7 Zależność pomiędzy rynkiem swapów kredyowych a rynkiem akcji 25 W celu zweryfikowania hipoezy o wysępowaniu zależności przyczynowych pomiędzy kszałowaniem się warości spreadów CDS a noowaniami indeksu WIG20 wykorzysano es przyczynowości w sensie Grangera opary na modelu VAR 5. Przyczynowość w sensie Grangera definiuje się nasępująco [Charemza, Deadman 1997]: zmienna x jes przyczyną w sensie Grangera dla y, jeśli bieżące warości zmiennej y można prognozować z większą dokładnością przy użyciu przeszłych warości x niż bez ich wykorzysania. Analiza przyczynowości w sensie Grangera opara jes na podsawie oszacowania nasępujących modeli [Osińska 2007]: y y y y k k y y y y x x x k k k k gdzie: y realizacja procesu Y, x realizacja procesu X,, paramery modelu, i j k rząd opóźnienia modeli, składnik losowy modelu Y objaśnianego ylko przez własne opóźnione warości, składnik losowy modelu Y objaśnianego przez własne opóźnione warości oraz opóźnione warości X. Tesowanie przyczynowości w sensie Grangera sprowadza się do esowania hipoezy zerowej zakładającej brak isonych różnic pomiędzy wariancjami reszowymi modelu (brak przyczynowości): Wobec hipoezy alernaywnej: H : 2 2 ( ) 0 H : 2 2 ( ) 1 gdzie 2 ( ), 2 ( ) wariancja składnika losowego modeli. 5 Model Auoregresji Wekorowej (Vecor AuoRegression Model).

8 26 Małgorzaa Bołuć Saysyka weryfikująca hipoezę ma posać [Osińska 2007]: ns G S ( 2 2 ) 2 S ( ) gdzie: T liczebność próby, 2 2 S, S esymaory wariancji reszowych modelu. 2 Powyższa saysyka jes zbieżna do rozkładu ( k ). Saysyka a może być sosowana dla dużej próby (T większe od 100). Ponieważ przyczynowość w sensie Grangera można sosować ylko do sacjonarnych procesów sochasycznych, najpierw należy sprawdzić sacjonarność procesu, a nasępnie dokonać wyboru opymalnego rzędu opóźnienia. 4. Wyniki przeprowadzonych badań Średnie warości dla konraków CDS oraz indeksu WIG20 przedsawiono w abeli 1. Średnie warości spreadu pięciolenich CDS oraz indeksu WIG20 Tabela 1 Średni warość CDS (pb) Średnia warość indeksu WIG , , , , , , , ,511 Źródło: opracowanie własne na podsawie danych z Reuers. Najpierw przeprowadzono es sacjonarności szeregów za pomocą rozszerzonego esu Dickeya Fullera (ADF) 6. Wyniki esu przedsawiono w abeli Szerszy opis esu można znaleźć np. w pracy Osińskiej [2007]. 7 Obliczenia wykonane w programie Grel.

9 Zależność pomiędzy rynkiem swapów kredyowych a rynkiem akcji 27 Wyniki rozszerzonego esu Dickeya Fullera Tabela 2 Zmienna ADF p-warość CDS -1, ,3244 WIG20-2, ,1301 Źródło: opracowanie własne na podsawie danych z Reuers. Na podsawie orzymanych warości esu ADF oraz warości p nie ma podsaw do odrzucenia hipoezy zerowej, że oba procesy są zinegrowane co najmniej pierwszego rzędu (na poziomie isoności 0, 05). Ponieważ poprawna specyfikacja modelu VAR wymaga, żeby procesy były sacjonarne, zosały wyznaczone pierwsze różnice dla obu zmiennych ponownie zasosowano do nich rozszerzony es Dickeya Fullera. Wyniki przedsawiono w abeli 3. Wyniki rozszerzonego esu Dickey Fullera dla pierwszych różnic Tabela 3 ADF p-warość Δ CDS -24,1008 0,0000 Δ WIG20-26,2613 0,0000 Źródło: opracowanie własne na podsawie danych z Reuers. Na podsawie orzymanych warości ADF należy przyjąć hipoezę alernaywną, że badany proces jes sacjonarny (na poziomie isoności 0, 05), a zaem można zasosować model VAR. Wyboru rzędu opóźnienia dokonano na podsawie warości rzech kryeriów: kryerium Akaike a (AIC), kryerium Schwarza Byesiana (BIC) oraz kryerium Hannan Quinna (HQC). Wyliczone warości poszczególnych kryeriów przedsawiono w abeli 4.

10 28 Małgorzaa Bołuć Tabela 4 Warości kryeriów Akaike a (AIC), kryerium Schwarza Byesiana (BIC) oraz kryerium Hannan Quinna (HQC) Rząd opóźnienia AIC BIC HQC 1 17, ,751560* 17,727934* 2 17,703548* 17, , , , , , , , Źródło: opracowanie własne na podsawie danych z Reuers. Ponieważ wyniki esów nie są jednoznaczne (dwa kryeria wskazują jako opymalny pierwszy rząd opóźnienia, a jedno drugi rząd opóźnienia), oszacowano równanie VAR z jednym rzędem opóźnienia VAR(1) oraz z drugim rzędem opóźnienia VAR(2). Oszacowania warości paramerów dla obu modeli przedsawiono w abelach 5 i 6. Oszacowanie paramery modelu VAR(1) Tabela 5 ΔCDS -1 ΔWIG20-1 Sała Δ CDS 0, , , Δ WIG20-0, , , Źródło: opracowanie własne na podsawie danych z Reuers. Oszacowanie paramery modelu VAR(1) Tabela 6 ΔCDS -1 ΔCDS -2 ΔWIG20-1 ΔWIG20-2 Sała Δ CDS 0, , , , , Δ WIG20-0, , , , , Źródło: opracowanie własne na podsawie danych z Reuers. Na podsawie esu przyczynowości Grangera można wskazać, że w badanym okresie zmiany warości indeksu WIG20 są przyczyną w sensie Grangera dla zmian pięciolenich spreadów konraków CDS dla Polski (dla modelu VAR(1) warość saysyki G wynosi 51,24, zaś warość esu χ (1) = 3,841 dla α=0,05; dla

11 Zależność pomiędzy rynkiem swapów kredyowych a rynkiem akcji 29 modelu VAR(2) warość saysyki G wynosi 50,26, z warość esu χ (2) = 5,991 dla α=0,05). Zmiany spreadów CDS nie są zaś w sensie Grangera przyczynami zmian WIG20. Wnioski Przeprowadzone badania dla polskich pięciolenich konraków CDS oraz badanie ich związku z noowaniami indeksu WIG20 powierdziły wcześniejsze badania, że zmiany zachodzące na rynku akcji są przyczynami zmian zachodzących na rynku konraków CDS. Zasadne naomias wydaje się badanie dalszych związków pomiędzy ymi dwoma rynkami, zwłaszcza w podziale na osobne podokresy związane z większą zmiennością na rynku giełdowym czy okresami, w kórych nasępuje znaczy spadek warości indeksów giełdowych. Lieraura Bank for Inernaional Selemen [2010], Terminal and semiannual survey on posiion in global over-he-cuner (OTC) derivaives markes a end June 2010, November, Moneary and Economic Deparmen. Blanco R., Brenan S., Marsh I.W. [2005], An Empirical Analysis of he Dynamic Relaionship Beween Invesmen Grade Bonds and Credi Defaul Swaps, The Journal of Finance, Vol. 60, Bysrom H. [2005], Credi Defaul Swaps and Equiy Prices: The itraxx CDS Index Marke, Working Paper, Deparmen of Economics, Lund Universiy. Charemza W.W., Deadman D.F. [1997], Nowa ekonomeria, PWE, Warszawa. Coronado M., Corzo T., Lazcano L. [2012], A Case for Europe: The Relaionship beween Sovereign CDs and Sock Indexes, Froniers in Finance and Economics, Vol. 9, No. 2, 32 63, Ocober 1, Couder V., Gex M. [2010], Credi Defaul Swaps and Bond Markes: which leads he oher?, Financial Sabiliy Review 2010, 14, Banque de France. Fore S., Peña J.I. [2009], Credi Spreads: An Empirical Analysis on he informaional Conen of Socks, Bonds and CDS, Journal of Banking and Finance, Vol. 33, Fung H.G., Sierra G.E., Yau J., Zhang G. [2008], Are he US Sock Marke and Credi Defaul Swap Marke Relaed? Evidence from he CDX Indices, The Journal of Alernaive Invesmens, s

12 30 Małgorzaa Bołuć Hull J., Predescu M., Whie A. [2004], The Relaionship beween CDS Spreads, Bond Yields and Credi Raing Announcemens, Journal of Banking and Finance, Vol. 28, Jackowicz K., Pochodne insrumeny kredyowe (I). Defi nicja i rodzaje kredyowych insrumenów pochodnych, Bank i Kredy, nr 3. Longsaff F.A., Mihal S., Neis E. [2005], Corporae Yield Spreads: Defaul Risk or Liquidiy? New Evidence from he Credi Defaul Swap Marke, The Journal of Finance, Vol. 60, Niedziółka P. [2009], Kredyowe insrumeny pochodne a sabilność fi nansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. Norden L., Weber M. [2009], An Empirical Comparision of Credi Spreads beween he Bond Marke and he Credi Defaul Swap Marke, Journal of Financial Services Research, Vol. 29, Osińska M. [2007], Ekonomeria współczesna, TNOiK Dom Organizaora, Toruń Zhu H. [2006], An Empirical Comparison of Credi Spreads beween he Bond Marke and he Credi Defaul Swap Marke, Journal of Financial Services Research 2006, Vol. 29, THE RELATIONSHIP BETWEEN CREDIT DEFAULT SWAP MARKET AND STOCK MARKET Summary The aim of his paper is o review research which has done up o now and es relaionship beween CDS, bond and sock. A he end i was also analys of relaionship beween sovereign credi defaul swap for Poland and sock index WIG20. The resuls confirm he previous research ha new informaion are more ofen embedded ino sock marke before hey are embedded in CDS marke. Tha means, ha sock marke has leading role before CDS marke Keywords: credi defaul swaps, socks, bonds Translaed by Małgorzaa Bołuć

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 013 ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie BADANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ Agaa Kliber * Pior Płuciennik ** Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzysaniem insrumenów SWAP na POLONIĘ Wsęp Problemem polskiej bankowości jes duża nadpłynność. Banki niechęnie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych Bank i Kredy 455, 04, 467 490 Ocena wpływu zmian poziomu rezerw waluowych na premię za ryzyko kredyowe Polski wykorzysanie meody roszczeń warunkowych Michał Konopczak* Nadesłany: 5 kwienia 04 r. Zaakcepowany:

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary Anna Górska 1 Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego Warszawa Zasosowanie narzędzi analizy echnicznej w bezpośrednim i pośrednim inwesowaniu

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Rafał Cieślik Uniwersye Warszawski JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Noblisa Joseph E. Sigliz za jedną z pięciu głównych przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego uważa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU Arykuł opublikowany w: Rynki kapiałowe a koniunkura gospodarcza, red. A. Szablewski, R. Wójcikowski, Wydawnicwo Poliechniki Łódzkiej, Łódź 009, s. 95-07 Doroa Wiśniewska Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 1. Wsęp Organizacje, mogą działać jako opodakowane przedsiębiorswa działające na zasadach komercyjnych

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Wybrane problemy III

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Wybrane problemy III Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Wybrane problemy III MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYBRANE PROBLEMY III Praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. zw. dr. hab. Jana Czekaja Kraków 2012 Redakcja

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Zasosowanie modeli klasy ARCH do opisu własnoci szeregu sóp zwrou indeksu WIG Wsp Sporód rónych rodzajów ryzyka

Bardziej szczegółowo

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek Nauka Zezwala się na korzysanie z arykułu na warunkach licencji Creaive Commons Uznanie auorswa 3.0 Równoległy algorym analizy sygnału na podsawie niewielkiej liczby próbek Pior Kardasz Wydział Elekryczny,

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 346 Finanse publiczne Redaktorzy naukowi Jerzy Sokołowski Michał Sosnowski Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA DŁUGOOKRESOWE MIĘDZY STOPAMI PROCENTOWYMI POLSKI, STANÓW ZJEDNOCZONYCH I STREFY EURO

POWIĄZANIA DŁUGOOKRESOWE MIĘDZY STOPAMI PROCENTOWYMI POLSKI, STANÓW ZJEDNOCZONYCH I STREFY EURO ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Ewa CZAPLA * POWIĄZANIA DŁUGOOKRESOWE MIĘDZY STOPAMI PROCENTOWYMI POLSKI, STANÓW ZJEDNOCZONYCH I STREFY EURO Zarys treści: W pracy podjęto próbę zbadania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 Renata Karkowska Wpływ zagranicznych rynków kapitałowych na zmienność indeksu WIG Słowa kluczowe:...

Bardziej szczegółowo

Modelowanie kursu euro/dolar: dynamiczne modele ekonometryczne i sztuczne sieci neuronowe

Modelowanie kursu euro/dolar: dynamiczne modele ekonometryczne i sztuczne sieci neuronowe Aleksandra Matuszewska-Janica, Dorota Witkowska Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Modelowanie kursu euro/dolar: dynamiczne modele ekonometryczne i sztuczne

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Stanisław Kluza*, Andrzej Sławiński**

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Stanisław Kluza*, Andrzej Sławiński** A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOM ICA 177, 2004 Stanisław Kluza*, Andrzej Sławiński** ARBITRAŻ NA RYNKU INSTRUM ENTÓW PROCENTOW YCH (NA PRZYKŁADZIE RYNKU FRA I OBLIGACJI)

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GIEŁD ŚWIATOWYCH NA GŁÓWNE INDEKSY GIEŁDOWE W POLSCE

WPŁYW GIEŁD ŚWIATOWYCH NA GŁÓWNE INDEKSY GIEŁDOWE W POLSCE WPŁYW GIEŁD ŚWIATOWYCH NA GŁÓWNE INDEKSY GIEŁDOWE W POLSCE Iwo Augustyński 1 Streszczenie Autor porównał 13 indeksów giełdowych rynku amerykańskiego, brytyjskiego oraz niemieckiego i określił ich wpływ

Bardziej szczegółowo