EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji na warunkową wariancję w szeregu sóp zwrou najczęściej wykorzysuje się modele: EGARCH, AGARCH oraz GRJ-GARCH będące uogólnieniami modelu GARCH. W pracy rozważano zasadność sosowania modeli uwzględniających efek dźwigni w warunkach GPW w Warszawie. Badania oparo na analizie dziennych sóp zwrou dla indeksów: WIG, WIG oraz MIDWIG. Uzyskane wyniki sugerują, że w przeciwieńswie do rynków rozwinięych efek dźwigni na GPW w Warszawie nie wysępuje (WIG, WIG ) lub jes bardzo słaby (MIDWIG). Słowa kluczowe: efek dźwigni, GARCH WPROWADZENIE Praca doyczy jednego z aspeków modelowania szeregu sóp zwrou z porfela akcji. Tym aspekem jes wpływ osanich informacji na wielkość warunkowej wariancji. W modelach najczęściej sosowanych do modelowania szeregów sóp zwrou o zmiennej wariancji ARCH [Engle 98] oraz GARCH [Bollerslev 986] zakłada się aki sam wpływ dobrych i złych informacji. Jednak w wielu badaniach empirycznych swierdzono asymerię wpływu dobrych i złych informacji na warunkową wariancję, złe informacje powodowały zwiększenie wariancji podczas, gdy dobre zmniejszenie wariancji. Ta cecha szeregów sóp zwrou znana jes pod nazwą efeku dźwigni. Pierwszymi i najbardziej popularnymi modelami [Pionek 4] pozwalającymi na uwzględnienie asymerycznego wpływu informacji są uogólnienia modelu GARCH: EGARCH [Nelson 99], AGARCH [Engle i Ng 993] oraz GJR-GARCH [Glosen i in. 993]. Jak wspomniano efek dźwigni zosał powierdzony w badaniach empirycznych, jednak badania e doyczyły giełd funkcjonujących na dojrzałych rynkach np. giełda w Nowym Jorku. Celem niniejszej pracy jes sprawdzenie w jakim sopniu efek dźwigni wysępuje na warszawskiej GPW. Przez informację najczęściej rozumie się różnicę pomiędzy obserwowaną i oczekiwaną sopą zwrou. Informacją dobrą jes sopa zwrou wyższa od oczekiwanej, naomias informacją złą jes sopa zwrou niższa od oczekiwanej.

2 7 FUNKCJA WPŁYWU INFORMACJI Pojęcie funkcji wpływu informacji NIF 3 zosało wprowadzone przez Engle a i Ng a [Engle i Ng 993] i oznacza relację pomiędzy informacją z osaniego momenu czasowego ( ) i warunkową wariancją w chwili : h ( ) f () Równanie () jes pewnym uproszczeniem zn. pominięo w nim wpływ warunkowej wariancji w poprzednich momenach czasowych. Z rysunku nie wynika, że isnieje jakakolwiek zależność między i dla kolejnych noowań WIG. Na podsawie analizy ego rysunku należałoby raczej swierdzić, że nie ma żadnego związku między informacją z osaniego momenu czasowego ( ) i warunkową wariancją w chwili h. Jes o jednak wniosek przedwczesny Rys.. Zależność pomiędzy i dla noowań WIG z dni do Źródło: opracowania własne. Rysunek zosał sporządzony w oparciu o e same dane co rysunek. Zosały one jednak poddane wsępnej analizie. W pierwszym eapie błędy losowe zosały pogrupowane w szereg rozdzielczy o sałej liczebności w klasach po 3 Skró NIF pochodzi od słów news impac funcion.

3 7 obserwacji, w drugim eapie dla ak wyznaczonych przedziałów klasowych zosały obliczone średnie dla i Rys.. Zależność pomiędzy średnimi warościami i dla noowań WIG z dni do Źródło: opracowania własne. Teraz związek między informacją z osaniego momenu czasowego ( ) i warunkową wariancją w chwili h jes oczywisy. Isnienie asymerii jes jednak nadal problemayczne i wymaga dokładniejszej analizy. Dla porównania na rysunku 3 przedsawiono podobnie skonsruowany wykres przedsawiający noowania DJIA, w ym przypadku isnienie asymerycznego funkcji wpływu informacji jes wyraźne Rys. 3. Zależność pomiędzy średnimi warościami i dla noowań DJIA z dni do Źródło: opracowania własne.

4 7 W kolejnym rozdziale zosały formalnie wprowadzone najczęściej sosowane modele heeroskedasyczne. ROZPATRYWANE MODELE akcji Niech r oznacza sopę zwrou obliczaną na podsawie warości porfela y w momencie w sosunku do warości w momencie ( ) : y y r () y Zgodnie z modelem ARCH(p) warość sopy zwrou w momencie jes uzależniona od sóp zwrou w poprzednich momenach czasowych i warości zmiennej losowej 4 : r µ + µ + h h z, z ~ i. i. d. N(,) p ω. i i i W klasycznych specyfikacjach modelu ARCH przyjmuje się, że warunkowa warość oczekiwana µ jes równa zero i w konsekwencji pomijana, a r. Bollerslev [Bollerslev 986] zaproponował uogólnienie modelu (3) wprowadzając model GARCH(p,q), w kórym uzależnił warunkową wariancję dodakowo od wariancji w poprzednich momenach czasowych: p q α i i + i j (3) h ω + β h. (4) j j W prakyce najczęściej sosowany jes model GARCH(,): h ω + β h. (5) W przypadku modeli ARCH() i GARCH(,) NIF przyjmuje nasępującą posać: f ( ) A. (6) Przy czym sała A w modelu ARCH() wynosi ω naomias w modelu GARCH(,) A ω + β h. Ponieważ funkcja (6) jes parabolą symeryczną wokół zera o ym samym nie pozwala na modelowanie efeku dźwigni. 4 Ponieważ rozkład błędów nie był przedmioem głównego zaineresowania, w pracy ograniczono się do przypadku błędów losowych o rozkładzie normalnym.

5 73 W 993 Engle i Ng zaproponowali pod nazwą AGARCH [Engle i Ng 993] uogólnienie modelu GARCH pozwalające modelować efek dźwigni, gdzie: h ω ( α ) + β h. (7) W ym przypadku NIF przyjmuje nasępującą posać: f ( ) A ( α ). (8) Podobnie jak w przypadku modelu GARCH jes o parabola, jednak w ym przypadku osiąga ona minimum dla α. W ym samym roku Glosen i in. zaproponowali inne uogólnienie modelu GARCH znane pod nazwą GJR-GARCH, gdzie: h ω (9) I ( < ) + β h gdzie I ( ) < jeżeli ( < ) i w przeciwnym razie. Dla modelu GJR-GARCH NIF przyjmuje posać: f ( ) A I( < ). () W przeciwieńswie do wcześniejszych modeli wykres ej funkcji nie jes parabolą lecz złożeniem ramion dwóch różnych paraboli. Jeżeli o < współczynnik przy wynosi α, w przeciwnym przypadku jes równy α. Przy czym minimum jes osiągane dla. W modelu EGARCH [Nelson 99] zaproponowanym przez Nelsona logarym warunkowej wariancji wyraża się wzorem: Jeżeli log h z ω () podlega sandardowemu rozkładowi normalnemu, o h E + β log h h h h wyrażenie () przyjmuje posać: log h ω, () + β log h h h π

6 74 zaś NIF może być przedsawiona jako: przy czym sała f ( α α ) h ( ) exp + A, (3) ω α β A h exp. π OPIS BADAŃ EMPIRYCZNYCH W pracy posłużono się sopami zwrou obliczonymi dla podsawowych indeksów GPW w Warszawie: WIG, WIG, MIDWIG oraz dla porównania sopami zwrou indeksu DJIA. Sopy zwrou zosały obliczone na podsawie kursów zamknięcia: dla indeksów GPW w Warszawie z dni od do i dla indeksu DJIA z dni od do 6-5-6, w sumie po 6 obserwacji sóp. Wybór day począkowej związany jes z rozpoczęciem noowania indeksu MIDWIG, zaś przesunięcie dla indeksu day począkowej dla DJIA wynika z różnic w liczbie dni bez noowań na obydwu giełdach. Aby określić w jakim sopniu można mówić o wysępowaniu efeku dźwigni na warszawskiej GPW dla szeregów sóp zwrou wymienionych indeksów oszacowano nasępujące modele: GARCH, AGARCH, GRJ-GARCH, EGARCH i EGARCH z warością parameru odpowiedzialnego za asymerię NIF α, model en w dalszej części pracy oznaczano jako regarch. Wybrano dwie miary dopasowania: logarym z funkcji wiarogodność LLF i kryerium informacji Akaike AIC [Akaike 973]. AIC LLF + K, (4) Gdzie K oznacza liczbę paramerów. Jakość dopasowania jes ym lepsza im niższa jes warość AIC. Tabela. Warości LLF dla rozparywanych modeli Model Liczba paramerów WIG WIG MIDWIG DJIA GARCH 4 65,4 574,6 666, ,9 AGARCH 5 66,6 575, 6665,75 679,76 GJR-GARCH 5 66,6 575, ,7 675,6 EGARCH 5 64, 573, 6664,5 6734,6 regarch 4 6,6 57,37 666,99 668,4 Źródło: obliczenia własne.

7 75 Analizując warości miar jakości dopasowania modeli przedsawione w abelach i można swierdzić, że w przypadku wszyskich indeksów najlepsze okazały się modele uwzględniające asymeryczność funkcji wpływu informacji. Tabela. Warości AIC dla rozparywanych modeli Model Liczba paramerów WIG WIG MIDWIG DJIA GARCH 4 -,8-4, -335, -337,38 AGARCH 5-3,4-4,4-33,5-349,5 GJR-GARCH 5-3, -4,38-33,4-344, EGARCH 5-8, -46, -338,3-3458,5 regarch 4-7, -46,74-337, ,8 Źródło: obliczenia własne. W przypadku indeksów noowanych na GPW w Warszawie najlepsze okazały się modele AGARCH i GJR-GARCH, naomias w przypadku DJIA najlepszym modelem jes EGARCH. Jednak, o że modele uwzględniające asymerię są lepiej dopasowane nie jes wysarczającą podsawą do wyciągnięcia wniosku o wysępowaniu efeku dźwigni w szeregach sóp zwrou z indeksów noowanych na GPW w Warszawie. Należy jeszcze sprawdzić czy różnica w dopasowaniu jes wysarczająco duża. Formalnie należałoby w ym celu przeesować hipoezę o zerowej warości parameru odpowiedzialnego za asymerię w poszczególnych modelach. H : α. (5) Do weryfikacji ej hipoezy można posłużyć się esem bazującym na ilorazie funkcji wiarogodności LRT (Likelihood Raio Tes) [Greene ] LRT ( LLF LLF ), (6) W przypadku, gdy hipoeza jes prawdziwa, saysyka LRT ma asympoycznie rozkład χ ( p p ), gdzie p i p oznaczają liczby paramerów odpowiednich modeli. Zasosowanie ego esu do porównania dwóch modeli, z kórych jeden zawiera paramer odpowiedzialny za modelowanie efeku dźwigni, zaś drugi 5 nie, powinno dać odpowiedź co do wysępowania efeku dźwigni. Modele AGARCH oraz GJR-GARCH były porównywane z modelem GARCH, naomias model EGARCH z modelem regarch. 5 Porównywany model powinien zawierać się w modelu.

8 76 Tabela 3. Warości saysyki esowej LRT dla hipoezy H α. : Model WIG WIG MIDWIG DJIA AGARCH 3,63,88 8,44 6,4 GJR-GARCH 3,44,63 9,4 7,88 EGARCH,8,75,3 5,7 Źródło: opracowania własne. Warość kryyczna dla wszyskich obliczonych warości saysyk esowych jes aka sama χ 3, 845. Z rzech rozparywanych indeksów noowanych (.5,) na GPW w Warszawie ylko dla MIDWIG odrzucana jes hipoeza o braku asymerii, na poziomie isoności,5. Waro jednocześnie zauważyć, że nawe w ym przypadku warości saysyk esowych dla DJIA są wielokronie wyższe. PODSUMOWANIE Przeprowadzone analizy wykazały, że ylko w przypadku indeksu MIDWIG można mówić o wysępowaniu efeku dźwigni. Jednak nawe w ym przypadku siła wspomnianego efeku jes o wiele mniejsza niż w przypadku indeksu DJIA. Pomimo, że z uwagi na mały zakres przeprowadzonych badań nie można formułować zby zdecydowanych wniosków o uzyskane wyniki sugerują, że w warunkach GPW w Warszawie sosowanie modeli uwzględniających efek dźwigni nie jes konieczne. LITERATURA Akaike, H. (973). Informaion heory and an exension of he maximum likelihood principle, nd Iner. Symp. On Informaion Theory (Perov, B.N. and Csaki, F. Eds.), Akademiai Kiado, Budapes, Bollerslev, T. (986), Generalized Auorregressive Condiional Heeroskedasiciy, Journal of Economerics, 3, Engle, R. (98), Auorregressive Condiional Heeroskedasiciy wih Esimaes of Unied Kingdom Inflaion, Economerica, 5, Engle, Rober F., and Vicor K. Ng, (993), Measuring and Tesing he Impac of News on Volailiy, Journal of Finance 48,

9 77 Glosen, Lawrence R., Ravi Jagannahan, and David E. Runkle, (993), On he Relaion Beween he Expeced Value and he Volailiy of he Nominal Excess Reurns on Socks, Journal of Finance 48, Greene, William H. (), Economeric Analysis, Nelson, Daniel B., 99, Condiional Heeroskedasiciy in Asse Reurns: A New Approach, Economerica,59, Pionek, K. (4), Modelowanie efeku dźwigni w finansowych szeregach czasowych Maeriały Konferencyjne Akademii Ekonomicznej w Krakowie Nauki Finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, om IV (Rynki Finansowe), pod red. Jana Czekaja, Kraków 4, sr. 9 4 Leverage effec on Warsaw Sock Exchange Summary: Models mos frequenly used for modelling asymmerical impac of good and bad reurn news on volailiy response are generalizaions of GARCH namely: EGARCH, AGARCH and GRJ-GARCH. In his paper suppor for applicaion of hose models is considered in he case of Warsaw Sock Exchange. Researches are based on analysis daily reurn series of indexes: WIG, WIG, MIDWIG. Resuls indicae, ha in conras o developed markes here is very weak evidence supporing hypohesis of leverage effec. In he case of WIG and WIG he leverage effec is insignifican and for MIDWIG weak comparing for example wih DJIA, hough significan. Key words: leverage effec, GARCH

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Zasosowanie modeli klasy ARCH do opisu własnoci szeregu sóp zwrou indeksu WIG Wsp Sporód rónych rodzajów ryzyka

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek

Równoległy algorytm analizy sygnału na podstawie niewielkiej liczby próbek Nauka Zezwala się na korzysanie z arykułu na warunkach licencji Creaive Commons Uznanie auorswa 3.0 Równoległy algorym analizy sygnału na podsawie niewielkiej liczby próbek Pior Kardasz Wydział Elekryczny,

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Kamila Bednarz-Okrzyńska * Uniwersytet Szczeciński MODELOWANIE EMPIRYCZNYCH ROZKŁADÓW STÓP ZWROTU Z AKCJI NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO *

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk, Jerzy Marzec, Kaedra Ekonomer Badań Operacyjnych, Unwersye Ekonomczny w Krakowe MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk e-mal:

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO

PROCEDURA WYBORU PORTFELA AKCJI ZAPEWNIAJĄCA KONTROLĘ RYZYKA NIESYSTEMATYCZNEGO B A D A I A O P E R A C Y J E I D E C Y Z J E 3 4 2004 omasz BRZĘCZEK* PROCEDURA WYBORU PORFELA AKCJI ZAPEWIAJĄCA KOROLĘ RYZYKA IESYSEMAYCZEGO Pzedsawiono poceduę wybou pofela akci zapewniaącą konolę yzyka

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM Marcin Salamaga Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 Renata Karkowska Wpływ zagranicznych rynków kapitałowych na zmienność indeksu WIG Słowa kluczowe:...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA GIEŁDZIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ. Indeksy giełdowe

ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA GIEŁDZIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ. Indeksy giełdowe B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 4 2007 Grzegorz PRZEKOTA* ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA GIEŁDZIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ W artykule skonstruowano dwa modele

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli

Kolejne centrum IC str. 6 n Kalendarz ProfiAuto str. 7. Twój doradca w warsztacie. Obecne regulacje prawne zwalniają właścicieli Świa Kolejne cenrum IC sr. 6 n Kalendarz ProfiAuo sr. 7 mooryzacji Twój doradca w warszacie NR INDEKSU 382981 ISSN 1731-5468 www.swiamooryzacji.com.pl 11/2014 lisopad Technologie n Wyposażenie n Części

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne Modele Ekonometryczne

Dynamiczne Modele Ekonometryczne XIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne Program Seminarium Streszczenia wystąpień 3-5 września 2013, Toruń Lokalizacja Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PODEJŚCIA APROKSYMUJĄCEGO I KLASYFIKUJĄCEGO W PROGNOZOWANIU KURSÓW WYBRANYCH AKCJI NA GPW W WARSZAWIE S.A

PORÓWNANIE PODEJŚCIA APROKSYMUJĄCEGO I KLASYFIKUJĄCEGO W PROGNOZOWANIU KURSÓW WYBRANYCH AKCJI NA GPW W WARSZAWIE S.A Anna Kasznia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PORÓWNANIE PODEJŚCIA APROKSYMUJĄCEGO I KLASYFIKUJĄCEGO W PROGNOZOWANIU KURSÓW WYBRANYCH AKCJI NA GPW W WARSZAWIE S.A. Z UŻYCIEM JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

Mionowy system wyzwalania. w eksperymencie CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów

Mionowy system wyzwalania. w eksperymencie CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów Uniwersye Warszawski Wydział Fizyki Konrad Paweł Neseruk Nr albumu: 76977 Mionowy sysem wyzwalania woparciuokomoryrpc w eksperymencie CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów Praca licencjacka na kierunku FIZYKA

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo