ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. Henryk J. Wnorowski, Dorota Perło

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. Henryk J. Wnorowski, Dorota Perło"

Transkrypt

1 0-0-0 ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU Henryk J. Wnorowski, Doroa Perło Plan wysąpienia Cel referau. Kluczowe założenia neoklasycznej eorii wzrosu ekologicznie uwarunkowanego. Specyfikacja modelu zrównoważonego rozwoju regionu (ZRR. Komponeny jakości środowiska. Wyniki modelu ZRR. Wnioski.

2 0-0-0 Cel referau Prezenacja modelu zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce skonsruowanego w oparciu o założenia neoklasycznej eorii wzrosu ekologicznie uwarunkowanego. Kluczowe założenia Wzros ekologicznie zrównoważony, o aki wzros gospodarczy, przy kórym powiększanie produku społecznego, konsumpcji i kapiału nie powodują zmian jakości środowiska. Zgodnie z neoklasyczną eorią ekologicznie zrównoważonego wzrosu gospodarczego problemy ochrony i zanieczyszczeń środowiska sanowią barierę wzrosu gospodarczego. W eorii zrównoważonego wzrosu gospodarczego posęp echnologiczny sał się czynnikiem sraegicznym, ponieważ może przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, co skukuje ochroną środowiska.

3 0-0-0 Kluczowe założenia W sferze ochrony środowiska obserwuje się prawidłowości związane z prawem malejącej produkywności i z rosnącą proporcjonalnie do wzrosu dobrobyu skłonnością do przeznaczania zwiększonej części zasobów na poprawę jakości środowiska. Zgodnie z założeniami neoklasycznej eorii efeków zewnęrznych, w syuacji gdy koszy ograniczenia emisji są relaywnie wyższe niż zanieczyszczenie środowiska poprawie jakości środowiska owarzyszy nawe spadek dobrobyu społecznego. Jednak inwesycje ochronne mogą polegać również na zwiększaniu zdolności środowiska do asymilacji zanieczyszczeń i ą drogą prowadzić do wzrosu gospodarczego zrównoważonego ekologicznie. Schema modelu wewnęrznego ZRR RSPOL ZR RGOSP JSROD Oznaczenia symboli: ZR zrównoważony rozwój, RGOSP rozwój gospodarczy, RSPOL rozwój społeczny, JSROD jakość środowiska, DSROD degradacja środowiska, AOCHR akywne działania ochronne, OBCHR obszary i obieky ochronne. DSROD AOCHR OBCHR Źródło: Opracowanie własne.

4 0-0-0 Model wewnęrzny ZRR ZR = α RGOSP + α RSPOL + α JSROD + α + ε α α JSROD = β DSROD + β AOCHR + β OCHR + β + ε β α β α α β RGOSP = γ RSPOL + γ JSROD + γ + ε α α β ( ( ( W kórym: ZR, RGOSP, RSPOL, JSROD, OBCHR, DSROD, AOCHR zmienne ukrye, α i, β i, γ j, i =,,,, j =,, paramery srukuralne, S(α i, S(β i, S(γ j, i =,,,, j =,, błędy szacunku paramerów srukuralnych, ε j, j =,, składniki losowe, rok badany. Degradacja środowiska (DSROD JSROD = β DSROD + β β β AOCHR + β OCHR β + β β + ε Symbol Znaczenie wskaźnika szczegółowego S_0 Emisja zanieczyszczeń gazowych w /km S_0 Emisja zanieczyszczeń pyłowych w /km S_0 S_0 S_0 Źródło: Opracowanie własne. Wskaźnik presji mooryzacji na środowisko jako sosunek iloczynu długości dróg i średniego naężenia ruchu pojazdów do powierzchni wojewódzwa Zużycie wody na porzeby gospodarki narodowej i ludności jako procen zasobów eksploaacyjnych wód podziemnych Gruny zdewasowane i zdegradowane wymagające rekulywacji jako procen powierzchni ogółem

5 0-0-0,0,0 S_0 Emisja zanieczyszczeń gazowych w /km w 0 r. oraz jej zmiana w 0 r. w porównaniu do 0 r. w wojewódzwach w Polsce 0=,0,00 0,0 ZP PK WM PM LB WP LU OP 0,0 0,0 0, /km Źródło: Obliczenia własne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych GUS: Kaegoria: San i ochrona środowiska, Grupa: Emisja zanieczyszczeń powierza z zakładów szczególnie uciążliwych, Podgrupa: Emisja zanieczyszczeń gazowych, a akże Kaegoria: Podział eryorialny, Grupa: Powierzchnia geodezyjna kraju (dane GUGIK, Podgrupa: Powierzchnia, lipiec 0 r. Dosępność do infrasrukury gazowej Źródło: Koncepcja Przesrzennego Zagospodarowania Kraju 00 (ZK 00

6 0-0-0,00 0,0 S_0 Emisja zanieczyszczeń pyłowych w /km w 0 r. oraz jej zmiana w 0 r. w porównaniu do 0 r. w wojewódzwach w Polsce PM 0,0 0= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OP WM ZP WP PK LU LB 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0,00,0 /km Źródło: Obliczenia własne na podsawiedanych Banku Danych LokalnychGUS: Kaegoria: San iochrona środowiska, Grupa: Emisja zanieczyszczeń powierza zzakładów szczególnie uciążliwych, Podgrupa:Emisja zanieczyszczeń pyłowych, a akże Kaegoria:Podział eryorialny,grupa: Powierzchnia geodezyjna kraju (dane GUGIK,Podgrupa:Powierzchnia,www.sa.gov.pl,lipiec 0 r.,0,0,0 S_0 Wskaźnik presji mooryzacji na środowisko jako sosunek iloczynu długości dróg i średniego naężenia ruchu pojazdów do powierzchni wojewódzwa ZP WM LB OP PM PK LU WP,00 0= 0,0 0,0 0,0 0,0,00,00,00,00,00,00,00,00 Źródło: Obliczenia własne na podsawiedanych Banku Danych LokalnychGUS: Kaegoria: Transpor i łączność, Grupa: Drogi publiczne, Podgrupa: Drogi publiczne ogółem orazkaegoria: Podział eryorialny, Grupa: Powierzchnia geodezyjna kraju (dane GUGIK, Podgrupa: Powierzchnia lipiec 0 r., a akże: Opoczyński K., Syneza wyników GRP 0, Transprojek- Warszawa Sp. z o.o., Warszawa,0, s. ; Opoczyński K., Generalny pomiar ruchu 0. Syneza wyników, Transprojek-Warszawa Sp. z o.o., Warszawa,marzec 00, s..

7 0-0-0,0 S_0 Zużycie wody na porzeby gospodarki narodowej i ludności jako procen zasobów eksploaacyjnych wód podziemnych,0,0 0=,00 0,0 LU WM OPLB PM ZP PK WP 0,0 0,0 0,0 0 0 Źródło: Obliczenia własne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych GUS: Kaegoria: San i ochrona % środowiska, Grupa: Zużycie wody i oczyszczalnie ścieków, Podgrupa: Zużycie wody na porzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku, a akże Kaegoria: San i ochrona środowiska, Grupa: Zasoby eksploaacyjne wód podziemnych, Podgrupa: Zasoby eksploaacyjne wód podziemnych, lipiec 0 r.,0 S_0 Gruny zdewasowane i zdegradowane wymagające rekulywacji jako procen powierzchni ogółem,0 LU PM 0=,00 0,0 0,0 ZP LB PK WM WP OP 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,0 % Źródło: ObliczeniawłasnenapodsawiedanychBankuDanych LokalnychGUS: Kaegoria: Saniochronaśrodowiska, Grupa: Ochronapowierzchni ziemi igleby, Podgrupa: Gruny zdewasowane i zdegradowane wymagające rekulywacji,a akże Kaegoria:Podział eryorialny, Grupa: Powierzchnia geodezyjna kraju (dane GUGIK,Podgrupa:Powierzchnia,www.sa.gov.pl,lipiec 0 r.

8 0-0-0 Akywne działania ochronne (AOCHR JSROD = β DSROD + β β β AOCHR + β OCHR β + β β + ε Symbol Znaczenie wskaźnika szczegółowego S_0 Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane biologicznie, chemicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów w % ścieków wymagających oczyszczania S_ Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM na mieszkańca S_0 Udział energii odnawialnej w produkcji energii elekrycznej ogółem w % Źródło: Opracowanie własne.,00 S_ Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane biologicznie, chemicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów w % ścieków wymagających oczyszczania,0,00,0 0=,00,0,00 0,0 ZP WP LB PK OP PM LU WM,00 % Źródło: Obliczenia własne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych GUS: Kaegoria: San i ochrona środowiska, Grupa: Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle, Podgrupa: Ścieki przemysłoweodprowadzone wciąguroku, aakże : Kaegoria: San i ochrona środowiska, Grupa: Komunalneoczyszczalnieścieków, Podgrupa: Ściekioczyszczanew ciąguroku, lipiec 0 r.

9 0-0-0 S_0 Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM na mieszkańca,0,0,00 PK LB LU OP WP PM ZP WM 0,0 0= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0,00,0,0,0,0 RLM/mieszk. Źródło: Obliczenia własne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych GUS: Kaegoria: San i ochrona środowiska, Grupa: Zużycie wody i oczyszczalnie ścieków, Podgrupa: Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM, a akże Kaegoria: Ludność, Grupa: San ludności i ruch nauralny, Podgrupa: Ludność w wieku przedprodukcyjnym ( la i mniej, produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci, 0 r. S_ Udział energii odnawialnej w produkcji energii elekrycznej ogółem w %,00,00 0=,00,00 WP,00 LB OP WM ZP PM LU PK,00 % Źródło: Obliczenia własne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych GUS: Kaegoria: Rynek maeriałowy i paliwowo-energeyczny, Grupa: Rynek maeriałowy, Podgrupa: Produkcja energii elekrycznej wg źródeł, a akże Kaegoria: Rynek maeriałowy i paliwowo-energeyczny, Grupa: Rynek maeriałowy, Podgrupa: Zużycie energii elekrycznej wg sekorów ekonomicznych, lipiec 0 r.

10 0-0-0 Podział wojewódzw na klasy wg samowysarczalności energeycznej (w % w 0 r. zachodnio I i więcej II <; III <; wielk kujawsko śląskie święokrzyskie Procenowa relacja krajowej produkcji energii elekrycznej do zużycia ee przez wszyskie sekory ekonomiczne ogółem IV poniżej Źródło: Obliczenia własne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych GUS: Kaegoria: Rynek maeriałowy i paliwowo-energeyczny, Grupa: Rynek maeriałowy, Podgrupa: Produkcja energii elekrycznej wg źródeł, a akże Kaegoria: Rynek maeriałowy i paliwowo-energeyczny, Grupa: Rynek maeriałowy, Podgrupa: Zużycie energii elekrycznej wg sekorów ekonomicznych, lipiec 0 r. Obszary i obieky ochronne (OCHR JSROD = β DSROD + β β β AOCHR + β OCHR β + β β + ε Symbol Znaczenie wskaźnika szczegółowego S_ Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem w % S_ Udział parków narodowych w powierzchni obszarów prawnie chronionych w % S_ Ważniejsze zwierzęa chronione w sz./0 km Źródło: Opracowanie własne.

11 0-0-0 S_ Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem w %,0,0,00 ZP LB OP WP PM LU WM PK 0,0 0= 0,0 0,0 0,0,00 % Źródło: Obliczenia własne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych GUS: Kaegoria: San i ochrona środowiska, Grupa: Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, Podgrupa: Obszary prawnie chronione, a akże Kaegoria:Podział eryorialny, Grupa: Powierzchnia geodezyjna kraju (dane GUGIK,Podgrupa:Powierzchnia,www.sa.gov.pl,lipiec 0 r. S_ Udział parków narodowych w powierzchni obszarów prawnie chronionych w % 0 r. zachodnio kujawsko wielk I, i więcej II <,;, III (0,0;, śląskie święokrzyskie IV równy 0,0 Źródło: Obliczenia własne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych GUS: Kaegoria: San i ochrona środowiska, Grupa: Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, Podgrupa: Obszary prawnie chronione lipiec 0 r.

12 0-0-0 S_0 Ważniejsze zwierzęa chronione w sz./0 km,00,00,00 OP 0=,00 LB,00 ZP PK,00 PM WP WM LU,00 sz./0 km Źródło: Obliczenia własne na podsawie danych Banku Danych Lokalnych GUS: Kaegoria: San i ochrona środowiska, Grupa: Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, Podgrupa: Ważniejsze zwierzęa chronione, a akże Kaegoria:Podział eryorialny, Grupa: Powierzchnia geodezyjna kraju (dane GUGIK,Podgrupa: Powierzchnia,www.sa.gov.pl,lipiec 0 r. Jakość środowiska JSROD = β DSROD + β AOCHR + β OCHR + β + ε β β Symbol Znaczenie regionalnego wskaźnika jakości środowiska S_0 Emisja zanieczyszczeń gazowych w /km S_0 Emisja zanieczyszczeń pyłowych w /km S_0 Wskaźnik presji mooryzacji na środowisko S_0 Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane biologicznie, chemicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów w % ścieków wymagających oczyszczania S_ Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM na mieszkańca S_0 Zużycie wody na porzeby gospodarki narodowej i ludności jako procen zasobów eksploaacyjnych wód podziemnych S_0 Powierzchnia zabudowana i zurbanizowana jako procen powierzchni ogółem S_0 Gruny zdewasowane i zdegradowane wymagające rekulywacji jako procen powierzchni ogółem S_0 Udział energii odnawialnej w produkcji energii elekrycznej ogółem w % S_ Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem w % S_ Udział parków narodowych w powierzchni obszarów prawnie chronionych w % S_ Ważniejsze zwierzęa chronione w sz./0 km S_ Nakłady na środki rwałe służące gospodarce wodnej w zł na mieszkańca S_ Pomniki przyrody w sz. na 0 km β β

13 0-0-0 Produk krajowy bruo w zł na mieszkańca a jakość środowiska w polskich regionach w 0 r. 0,0 II WM I 0,0 PK PM LU ŚREDNIA KRAJOWA -0,0 LB ZP OP WP -0,0 III IV -, Źródło: Opracowanie własne na podsawie wyników analizy aksonomicznej i danych B, sierpień 0. Rozwój gospodarczy (RGOSP Symbol Znaczenie wskaźnika szczegółowego G_0 Produk krajowy bruo w zł na mieszkańca (ceny bieżące G_0 Wzros produku krajowego bruo (przyros realny w porównaniu do roku poprzedniego, w % G_0 Warość dodana bruo w zł na pracującego (ceny bieżące G_0 Warość dodana bruo w przemyśle i budownicwie (ceny bieżące w zł na pracującego G_ Warość dodana bruo w usługach rynkowych (ceny bieżące w zł na pracującego G_0 Warość dodana bruo w działalności finansowej, ubezpieczeniowej i obsługi rynku nieruchomości (ceny bieżące w zł na pracującego G_0 Nadwyżka operacyjna bruo w zł na mieszkańca (ceny bieżące G_0 Zużycie energii elekrycznej w GWh na mln zł PKB (ceny bieżące G_0 Zmiana zużycia finalnego energii przez ranspor w przeliczeniu na mln zł produk krajowy bruo (ceny sałe z 00 r., % G_ Zużycie wody na porzeby gospodarki narodowej i ludności do warości PKB (ceny bieżące, dam /mln zł G_ Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB (w % (ceny bieżące Źródło: Opracowanie własne.

14 0-0-0 Rozwój społeczny(rspol Symbol Znaczenie wskaźnika szczegółowego L_0 Wskaźnik zagrożenia ubóswem relaywnym L_0 Przecięny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarswie domowym (zł L_0 Sopa bezrobocia długorwałego w % L_0 Kszałcenie usawiczne dorosłych, czyli osoby dorosłe w wieku - laa uczesniczące w kszałceniu i szkoleniu (% Źródło: Opracowanie własne. Schema modelu ZRR L_0 L_0 L_0 L_0 G_0 G_0 G_0 RSPOL G_0 G_0 G_0 G_ G_0 L_0 G_ L_0 ZR RGOSP G_0 L_0 G_0 L_0 G_0 S_ G_ S_ JSROD ZRS S_ OBCHR DSROD AOCHR S_ S_ S_0 S_0 S_0 S_0 S_ S_ S_0 S_0 S_0

15 0-0-0 Wyniki esymacji modelu wewnęrznego ZRR 0 r. ZRˆ R JSRˆ OD = 0,0RGOSP + RSPOL + JSROD +, (0,0 (0, ( (0, = 0, R RGÔSP R = 0,DSROD + 0,0AOCHR (00 (00 (00 (00 = 0, = 0,RSPOL 0,JSROD ( (0,0 (0, = 0, + 0,OBCHR +, + Wyniki esymacji modelu wewnęrznego ZRR 0 r. ZRˆ R JSRˆ OD = 0,RGOSP + 0,0RSPOL + 0,0JSROD +,0 ( (0,0 (0,0 (0, = 0, R RGÔSP R = 0,DSROD + 0,AOCHR (00 (00 (00 (00 = 0, = 0,RSPOL 0,0JSROD ( ( (0,0 = 0, + 0,OBCHR +, + 0,0

16 0-0-0 Podział wojewódzw w Polsce na klasy według zmiennych ukryych RGOSP, RSPOL, JSROD w 0 r. RGOSP_ RSPOL_ zachodnio kujawsko zachodnio kujawsko wielk wielk święo- krzyskie śląskie I,0 i więcej II <0;,0 III <-,0; 0 IV poniżej -,0 święo- krzyskie śląskie I,0 i więcej II <0;,0 III <-,0; 0 IV poniżej -,0 JSROD_ zachodnio kujawsko wielk święo- krzyskie śląskie I,0 i więcej II <0;,0 III <-,0; 0 IV poniżej -,0 Źródło: Opracowanie własne na podsawie wyników modelu miękkiego zrównoważonego rozwoju. Podział wojewódzw w Polsce na klasy według zmiennych ukryych RGOSP, RSPOL, JSROD w 0 r. RGOSP_ RSPOL_ zachodnio kujawsko zachodnio kujawsko wielk wielk święo- krzyskie śląskie I,0 i więcej II <0;,0 III <-,0; 0 IV poniżej -,0 święo- krzyskie śląskie I,0 i więcej II <0;,0 III <-,0; 0 IV poniżej -,0 JSROD_ zachodnio kujawsko wielk święo- krzyskie śląskie I,0 i więcej II <0;,0 III <-,0; 0 IV poniżej -,0 Źródło: Opracowanie własne na podsawie wyników modelu miękkiego zrównoważonego rozwoju.

17 0-0-0 Podział wojewódzw w Polsce na klasy według zmiennej ukryej ZR w 0 r. i 0 r. 0 r. 0 r. zachodnio kujawsko zachodnio kujawsko wielk wielk I,0 i więcej II <0;,0 święokrzyskie śląskie I,0 i więcej II <0;,0 święokrzyskie śląskie III <-,0; 0 III <-,0; 0 IV poniżej -,0 IV poniżej -,0 Źródło: Opracowanie własne na podsawie wyników modelu miękkiego zrównoważonego rozwoju. Wnioski Skonsruowane modele zrównoważonego rozwoju (ZRR prezenują wpływ sfery gospodarczej, społecznej i środowiskowej na rozwój wojewódzw w Polsce. Wszyskie zmienne nieobserwowalne i obserwowalne zosały zweryfikowane pozyywnie, zarówno pod względem meryorycznym, jak i saysycznym, co umożliwiło analizę uzyskanych wyników. Najsilniejszą deerminaną rozwoju zrównoważonego regionów w Polsce jes rozwój społeczny, a w dalszej kolejności rozwój gospodarczy. Najsłabszą jakość środowiska. Wyniki e przenoszą się bezpośrednio na ranking wojewódzw pod względem zrównoważonego rozwoju. Pierwsze miejsca w rankingu uzyskały regiony o najwyższym poencjale społecznym, średnim ekonomicznym i o przecięnym sanie akywności na rzecz środowiska. Naomias osanie pozycje zajmują regiony o niskim poencjale społecznym i ekonomicznym, ale posiadające wysoką jakość środowiska.

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województwa świętokrzyskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 2007 2006 2007 Nazwa zmiennej lub Jedn. Miary Zródło UE 27 Polska wskaźnika Lp Województwo Świętokrzyskie 1 SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4 Wskaźniki kontekstowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Rok bazowy Zródło UE 27 Polska wskaźniki kontekstowe dla woj. świętokrzyskiego, dla których rokiem bazowym był rok

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Dorota Perło Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Plan prezentacji. Założenia metodologiczne 2. Specyfikacja modelu

Bardziej szczegółowo

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. Urząd Statystyczny w ie STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 214 R., wrzesień 215 r. Podstawowe tendencje W województwie lubelskim w 214 roku: w porównaniu z rokiem poprzednim ZIEMIA zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.3

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.3 MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednoski sprawozdawczej Numer idenyfikacyjny - REGON 1 Kod właściwy dla elekrowni jako jednoski lokalnej G-10.3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Kaedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sposoby usalania płac w gospodarce Jednym z głównych powodów, dla kórych na rynku pracy obserwujemy poziom bezrobocia wyższy

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

oraz trendów rozwoju gospodarczego kraju wraz z koncepcją zagospodarowania tych terenów

oraz trendów rozwoju gospodarczego kraju wraz z koncepcją zagospodarowania tych terenów Strategia budowania wzajemnego partnerstwa w kontekście zagospodarowania wskazanych terenów poprzemysłowych z uwzględnieniem uwarunkowań społecznogospodarczych aglomeracji śląskiej oraz trendów rozwoju

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE Janusz Sowiński, Rober Tomaszewski, Arur Wacharczyk Insyu Elekroenergeyki Poliechnika Częsochowska Aky prawne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi. Ochrona przyrody i krajobrazu. Lasy

Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi. Ochrona przyrody i krajobrazu. Lasy WYNIKI BADAŃ - SYNTEZA Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi. Ochrona przyrody i krajobrazu. Lasy Powierzchnia województwa małopolskiego według stanu w dniu 1 I 2007 r. wynosiła 1518,3 tys. ha, co

Bardziej szczegółowo

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Marcin Gajewski Uniwersye Łódzki 4.12.2008 Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Niezabazpieczony UIP)

Bardziej szczegółowo

Istota oraz cel publikacji: Geneza:

Istota oraz cel publikacji: Geneza: Krysian Krawiec 1 Isoa oraz cel publikacji: Podsawowym celem publikacji jes przedsawienie zmian w funkcjonowaniu ypowego gospodarswa rolnego znajdującego się na południu Polski, biorąc pod uwagę okres

Bardziej szczegółowo

Grajewo, I. Podstawa prawna:

Grajewo, I. Podstawa prawna: Grajewo, 2015.02. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRAJEWO NA LATA 2015 2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019 2022 wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro Rozdział i. Srukura sekorowa finansowania wydaków na B+R w krajach srefy euro Rober W. Włodarczyk 1 Sreszczenie W arykule podjęo próbę oceny srukury sekorowej (sekor przedsiębiorsw, sekor rządowy, sekor

Bardziej szczegółowo

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach 1946-2010 Tabela 1 Stan w dniu 31 XII Ludność w tys. Zmiany przyrost, ubytek w okresie tendencje w tys. w % 1946 23 640 - - - - 1966 31 811 1946-1966 rosnąca

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Efektywność zużycia energii

Efektywność zużycia energii Efektywność zużycia energii Zmiany indeksów cen energii i cen nośników energii oraz inflacji Struktura finalnego zużycia energii w Polsce wg nośników Krajowe zużycie energii elektrycznej [GWh] w latach

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny E k o n o m e r i a S r o n a Nieliniowy model ekonomeryczny Jednorównaniowy model ekonomeryczny ma posać = f( X, X,, X k, ε ) gdzie: zmienna objaśniana, X, X,, X k zmienne objaśniające, ε - składnik losowy,

Bardziej szczegółowo

12. Zarządzanie ochroną środowiska w gminie

12. Zarządzanie ochroną środowiska w gminie 12. Zarządzanie ochroną środowiska w gminie 12. Zarządzanie ochroną środowiska w gminie... 185 12.1. Instrumenty do realizacji programu ochrony środowiska... 185 12.2. System oceny realizacji Programu...

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka w zlewni a jakość wód w zbiorniku

Gospodarka w zlewni a jakość wód w zbiorniku Gospodarka w zlewni a jakość wód w zbiorniku dr inż. Damian Panasiuk, NILU Polska 1 Eutrofizacja wzbogacenie wody biogenami, w szczególności związkami azotu i fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost

Bardziej szczegółowo

Inżynier środowiska stale potrzebny

Inżynier środowiska stale potrzebny Inżynier środowiska stale potrzebny Dynamiczny rozwój cywilizacyjny i związany z nim m.in. proces industrializacji i rozrastania się miast wiąże się z nowymi zagrożeniami i ciągłym obciążeniem środowiska

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zielonej gospodarki województwa podlaskiego jako narzędzie zarządzania zrównoważonym rozwojem regionu

Modelowanie zielonej gospodarki województwa podlaskiego jako narzędzie zarządzania zrównoważonym rozwojem regionu Dorota Perło * Modelowanie zielonej gospodarki województwa podlaskiego jako narzędzie zarządzania zrównoważonym rozwojem regionu Wstęp Kluczowym przesłaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju jest taki rozwój

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ

ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ prof. dr hab. KAZIMIERZ GÓRKA UNIWERSYTET EKONOMICZNY KRAKÓW III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk Wykład 6 Badanie dynamiki zjawisk TREND WYODRĘBNIANIE SKŁADNIKÓW SZEREGU CZASOWEGO 1. FUNKCJA TRENDU METODA ANALITYCZNA 2. ŚREDNIE RUCHOME METODA WYRÓWNYWANIA MECHANICZNEGO średnie ruchome zwykłe średnie

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015 EKONOMICZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI NOWEGO WYROBU Janusz WÓJCIK Fabryka Druu Gliwice Sp. z o.o. Jolana BIJAŃSKA, Krzyszof WODARSKI Poliechnika Śląska Sreszczenie: Realizacja prac z zakresu przygoowania

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA

Wykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA Makroekonomia II Wykład 3 POLITKA PIENIĘŻNA POLITKA FISKALNA PLAN POLITKA PIENIĘŻNA. Podaż pieniądza. Sysem rezerwy ułamkowej i podaż pieniądza.2 Insrumeny poliyki pieniężnej 2. Popy na pieniądz 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW. W tym krótkim i matematycznie bardzo prostym artykule pragnę osiągnąc 3 cele:

BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW. W tym krótkim i matematycznie bardzo prostym artykule pragnę osiągnąc 3 cele: 1 BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW Leszek S. Zaremba (Polish Open Universiy) W ym krókim i maemaycznie bardzo prosym arykule pragnę osiągnąc cele: (a) pokazac że kupowanie

Bardziej szczegółowo

Michał Zygmunt, Piotr Kapusta Sytuacja gospodarcza w Polsce na koniec 3. kwartału 2013 r. Finanse i Prawo Finansowe 1/1, 94-97

Michał Zygmunt, Piotr Kapusta Sytuacja gospodarcza w Polsce na koniec 3. kwartału 2013 r. Finanse i Prawo Finansowe 1/1, 94-97 Michał Zygmun, Pior Kapusa Syuacja gospodarcza w Polsce na koniec 3. kwarału 013 r. Finanse i Prawo Finansowe 1/1, 94-97 014 94 Dodaek Kwaralny Syuacja gospodarcza w Polsce na koniec 3. kwarału 013 r.

Bardziej szczegółowo

Kobiety w przedsiębiorstwach usługowych prognozy nieliniowe

Kobiety w przedsiębiorstwach usługowych prognozy nieliniowe Pior Srożek * Kobiey w przedsiębiorswach usługowych prognozy nieliniowe Wsęp W dzisiejszym świecie procesy społeczno-gospodarcze zachodzą bardzo dynamicznie. W związku z ym bardzo zmienił się sereoypowy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW 1, 2, 3 I 4

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW 1, 2, 3 I 4 AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW 1, 2, 3 I 4 DO KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH, STANOWIĄCYCH WYKAZY NIEZBĘDNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA AGLOMERACJI W SYSTEMY KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Wpływ wykorzystywanych źródeł energii na stan środowiska naturalnego w Polsce * 7 (943) Katarzyna Frodyma Katedra Statystyki.

Zeszyty. Wpływ wykorzystywanych źródeł energii na stan środowiska naturalnego w Polsce * 7 (943) Katarzyna Frodyma Katedra Statystyki. Zeszyty Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Naukowe 7 (943) ISSN 1898-6447 Zesz. Nauk. UEK, 2015; 7 (943): 95 109 DOI: 10.15678/ZNUEK.2015.0943.0706 Katedra Statystyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tyuł programu: Sysem zielonych inwesycji (GIS Green Invesmen Scheme) Część 6) SOWA Energooszczędne oświelenie uliczne. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwulenku węgla

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach miejskich w świetle planowanych zmian legislacyjnych. Michał Behnke

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach miejskich w świetle planowanych zmian legislacyjnych. Michał Behnke Zagospodarowanie wód opadowych na terenach miejskich w świetle planowanych zmian legislacyjnych Michał Behnke 20.01.2017 1 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Rozporządzenie Ministra Środowiska

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia II. Plan

Makroekonomia II. Plan Makroekonomia II Wykład 5 INWESTYCJE Wyk. 5 Plan Inwesycje 1. Wsęp 2. Inwesycje w modelu akceleraora 2.1 Prosy model akceleraora 2.2 Niedosaki prosego modelu akceleraora 3. Neoklasyczna eoria inwesycji

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WASZAWIE ul. Majdańskia 38/40, 04-110 Warszawa

BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WASZAWIE ul. Majdańskia 38/40, 04-110 Warszawa DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA SCENARIUSZ ODNIESIENIA (baseline) oraz OSZACOWANIE EMISJI I REDUKCJI, OGRANICZENIA LUB UNIKNIĘCIA EMISJI BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wahań koniunkturalnych gospodarki polskiej

Identyfikacja wahań koniunkturalnych gospodarki polskiej Rozdział i Idenyfikacja wahań koniunkuralnych gospodarki polskiej dr Rafał Kasperowicz Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu Kaedra Mikroekonomii Sreszczenie Celem niniejszego opracowania jes idenyfikacja wahao

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Akuariuszy XXXVIII Egzamin dla Akuariuszy z 20 marca 2006 r. Część I Maemayka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minu 1 1. Ile

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Barbara Baóg Iwona Foryś PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH Wsęp Koszy dosarczenia wody

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia II POLITYKA FISKALNA. Plan. 1. Ograniczenie budżetowe rządu

Makroekonomia II POLITYKA FISKALNA. Plan. 1. Ograniczenie budżetowe rządu Makroekonomia II Wykład 6 POLITKA FISKALNA Wykład 6 Plan POLITKA FISKALNA. Ograniczenie budżeowe rządu. Obliczanie długu i deficyu.2 Sosunek długu do PK.3 Wypłacalność rządu.4 Deficy srukuralny i cykliczny

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZWIĄZKÓW MIĘDZY ZMIENNYMI REALNYMI A ZMIENNYMI NOMINALNYMI W POLSKIEJ GOSPODARCE W LATACH

BADANIE ZWIĄZKÓW MIĘDZY ZMIENNYMI REALNYMI A ZMIENNYMI NOMINALNYMI W POLSKIEJ GOSPODARCE W LATACH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 2012, sr. 97 106 BADANIE ZWIĄZKÓW MIĘDZY ZMIENNYMI REALNYMI A ZMIENNYMI NOMINALNYMI W POLSKIEJ GOSPODARCE W LATACH 1997-2011 Rumiana Górska, Doroa

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 14 Naturalna stopa bezrobocia i krzywa Philipsa

Makroekonomia 1 Wykład 14 Naturalna stopa bezrobocia i krzywa Philipsa Makroekonomia Wykład 4 Naralna sopa bezrobocia i krzywa hilipsa Gabriela Grokowska Kaedra Makroekonomii i Teorii Handl Zagranicznego Oryginalne badanie hilipsa A. W. hilips (LSE, 958: obserwacja empiryczna

Bardziej szczegółowo

KOSZTOWA OCENA OPŁACALNOŚCI EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO ZE ZŁOŻA LEGNICA ZACHÓD **

KOSZTOWA OCENA OPŁACALNOŚCI EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO ZE ZŁOŻA LEGNICA ZACHÓD ** Górnicwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszy 2 2007 Kazimierz Czopek* KOSZTOWA OCENA OPŁACALNOŚCI EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO ZE ZŁOŻA LEGNICA ZACHÓD ** 1. Wprowadzenie Uwzględniając ylko prosy bilans energii

Bardziej szczegółowo

MODEL GOSPODARKI POLSKIEJ ECMOD

MODEL GOSPODARKI POLSKIEJ ECMOD WYDZIAŁ PROJEKCJI MAKROEKONOMICZNYCH DAMS 25 KWIETNIA 2007 R. MODEL GOSPODARKI POLSKIEJ ECMOD WERSJA Z KWIETNIA 2007 R. 1 PODSUMOWANIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO MODELU ECMOD OD MAJA 2005 R. DO KWIETNIA 2007

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU. wybrane dane

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU. wybrane dane WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU wybrane dane WAŁBRZYCH czerwiec 1995 WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU wybrane dane WAŁBRZYCH czerwiec 1995 LUDNOŚĆ Ludność na 1 km$ 171 172 177 178

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak Charakterystyka zawodu Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Estymacja stopy NAIRU dla Polski *

Estymacja stopy NAIRU dla Polski * Michał Owerczuk * Pior Śpiewanowski Esymacja sopy NAIRU dla Polski * * Sudenci, Szkoła Główna Handlowa, Sudenckie Koło Naukowe Ekonomii Teoreycznej przy kaedrze Ekonomii I. Auorzy będą bardzo wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Polityka fiskalna. Makroekonomia II Joanna Siwińska-Gorzelak

Polityka fiskalna. Makroekonomia II Joanna Siwińska-Gorzelak Poliyka fiskalna Makroekonomia II Joanna Siwińska-Gorzelak Budże rządu Wydaki publiczne: Zakupy rządowe (G) zakupy dóbr i usług (również inwesycyjne) Płaności ransferowe (TR) zasiłki i inne płaności, za

Bardziej szczegółowo

Wpływ przestępczości na wzrost gospodarczy

Wpływ przestępczości na wzrost gospodarczy Magdalena Paszkiewicz Uniwersye Łódzki magpasz@wp.pl Wpływ przesępczości na wzros gospodarczy Myśl o dobrobycie jes bliska każdemu z nas. Chcielibyśmy być obywaelami bogaego, praworządnego pańswa, w kórego

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego dla powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze szansą na zrównoważony rozwój

Bardziej szczegółowo

25 lat działalności NFOŚiGW

25 lat działalności NFOŚiGW 25 lat działalności NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 9 września 2013 r. System wskaźników monitorowania Białystok, wrzesień 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych SRWP

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI Główne czynniki mające wpływ na powierzchnię ziemi to m.in. mechaniczne niszczenie pokrywy glebowej wskutek procesów urbanizacji, działalności górniczej i niewłaściwie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

NECMOD. Prezentacja nowego modelu prognostycznego

NECMOD. Prezentacja nowego modelu prognostycznego NECMOD Prezenacja nowego modelu prognosycznego Kaarzyna Budnik, Michał Gresza, Michał Hulej, Marcin Kolasa, Karol Murawski, Michał Ro, Barosz Rybaczyk, Magdalena Tarnicka NBP, Warszawa 30 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego An alternative model of measuring human capital

Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego An alternative model of measuring human capital Zeszyy Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Seria: Adminisracja i Zarządzanie Nr 105 2015 dr Wojciech Kozioł 1 Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie, Kaedra Rachunkowości Alernaywny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Raciążek, 22 września 2016 r.

Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW Raciążek, 22 września 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Zasady przeprowadzania naborów w ramach PROW 2014-2020 Raciążek, 22 września 2016 r. Gospodarka wodno - ściekowa

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN

Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN dr Instytut Wiedzy i Innowacji 2 września 2009 r. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. PROGNOZY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Włoszczowa opracowano na podstawie przyjętych

Bardziej szczegółowo

Reakcja banków centralnych na kryzys

Reakcja banków centralnych na kryzys Reakcja banków cenralnych na kryzys Andrzej Rzońca Warszawa, 18 lisopada 2011 r. Plan Podsawowa lekcja z kryzysu dla poliyki pieniężnej Jak wyglądała reakcja poliyki pieniężnej na kryzys? Dlaczego reakcja

Bardziej szczegółowo

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej

G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej MINISTERSTWO ENERGII Nazwa i adres jednoski sprawozdawczej Numer idenyfikacyjny - REGON G-10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elekrycznej i ciepła elekrowni (elekrociepłowni) przemysłowej za rok

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iwkowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

( 3 ) Kondensator o pojemności C naładowany do różnicy potencjałów U posiada ładunek: q = C U. ( 4 ) Eliminując U z równania (3) i (4) otrzymamy: =

( 3 ) Kondensator o pojemności C naładowany do różnicy potencjałów U posiada ładunek: q = C U. ( 4 ) Eliminując U z równania (3) i (4) otrzymamy: = ROZŁADOWANIE KONDENSATORA I. el ćwiczenia: wyznaczenie zależności napięcia (i/lub prądu I ) rozładowania kondensaora w funkcji czasu : = (), wyznaczanie sałej czasowej τ =. II. Przyrządy: III. Lieraura:

Bardziej szczegółowo

Różnica bilansowa dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata (którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności)

Różnica bilansowa dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata (którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności) Różnica bilansowa dla Operaorów Sysemów Dysrybucyjnych na laa 2016-2020 (kórzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności) Deparamen Rynków Energii Elekrycznej i Ciepła Warszawa 201 Spis

Bardziej szczegółowo