Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r."

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z póź. zm.) w związku z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz ze zm.) oraz 11 uchwały Nr XIV/97/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budŝetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu, procedury i rozpatrywania sprawozdania z wykonania budŝetu, szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŝetu za pierwsze półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Otwocka inŝ. Zbigniew Szczepaniak

2 MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu za I półrocze 2007 roku Otwock 2007 rok 1

3 Spis treści Nr zał. str. 1 Sprawozdanie o dochodach budŝetowych 3 2 Sprawozdanie o wydatkach budŝetowych 8 3 Część opisowa z wykonania budŝetu 23 4 Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań 66 5 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŝce/deficycie 68 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 69 7 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych OZWiK 71 8 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u 80 9 Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 94 2

4 S P R A W O Z D A N I E o dochodach budŝetowych na dzień 30 czerwca 2007r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,35 99, Pozostała działalność ,35 99,81 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,35 99,81 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,74 52, RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,82 28, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,95 16,96 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki ,87 528, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,08 52, wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,56 102, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 53,92 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego ,86 29,44 osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego ,57 48,84 nieruchomości 0870 wypływ ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,38 98, pozostałe odsetki , , Pozostała działalność ,84 99, wypływ ze sprzedaŝy składników majątkowych ,84 99, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 100, Pozostała działalność ,00 100, wpływy z usług ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,30 48, Urzędy wojewódzkie ,64 54,13 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,00 53,85 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,64 61,27 3

5 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,66 14, ,43 99, wpływy z usług ,29 8, wpływy z róŝnych dochodów ,94 16,71 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,00 49,93 ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 49, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,00 49, ,52 46, Obrona cywilna ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami StraŜ Miejska ,52 45, grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,52 45,70 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,61 47,60 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,24 49, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,03 49, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,21 45,26 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat ,87 53,21 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości ,52 52, podatek rolny ,00 58, podatek leśny ,70 57, podatek od środków transportowych ,46 57, podatek od czynności cywilnoprawnych ,40 121, wpływy z róŝnych opłat ,80 28, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,99 83,43 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych ,07 85,93 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości ,98 71, podatek rolny ,82 93, podatek leśny ,49 90, podatek od środków transportowych ,58 61, podatek od spadków i darowizn ,59 73, podatek od posiadania psów ,00 45, wpływy z opłaty targowej ,00 52,35 4

6 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych ,64 150, zaległości z podatków zniesionych ,90 0, wpływy z róŝnych opłat ,10 122, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,97 91,89 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,24 12,30 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej ,13 53,45 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ 0480 alkoholu ,73 77,77 wpływy z innych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,33 1,85 odrębnych ustaw 0690 wpływy z róŝnych opłat ,00 88, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, pozostałe odsetki ,05 101,37 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,19 49, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 48, podatek dochodowy od osób prawnych ,19 100, RÓśNE ROZLICZENIA ,84 61, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 61, subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 61, RóŜne rozliczenia finansowe ,84 82, pozostałe odsetki ,84 82, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,59 57, Szkoły podstawowe ,11 55,28 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,95 47,79 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów ,16 57, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 75,00 (związków gmin) Przedszkola ,74 59,50 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 38,42 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług ,67 56, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,90 52, wpływy z róŝnych dochodów ,11 143,44 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,06 88,77 terytorialnego Gimnazja ,46 48,39 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,46 66,74 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów ,00 0,00 5

7 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół ,64 55, pozostałe odsetki ,49 57, wpływy z róŝnych dochodów ,15 43, Pozostała działalność ,64 3, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,64 99, środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł - programy rozwojowe szkół 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 100, Pozostała działalność ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA ,88 48,51 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,76 46,62 ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,00 46,63 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań ,76 37,87 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ,00 53,74 niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 53, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,45 52, wpływy z róŝnych dochodów ,45 94,90 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,00 51,43 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 55,85 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,59 55, pozostałe odsetki ,59 42, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 56,52 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,08 53, wpływy z usług ,08 54,82 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań ,00 50,04 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 6

8 Pozostała działalność ,00 84,12 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 84,12 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,78 54, śłobki ,78 54, wpływy z usług ,00 54, pozostałe odsetki ,78 92,88 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00 (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,10 3, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,30 3, pozostałe odsetki ,34 99, wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego ,96 100, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 41,67 przekazywane z innych źródeł 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 0,00 przekazywane z innych źródeł 8538 środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora ,00 0,00 finansów publicznych Oczyszczanie miast i wsi ,58 100, wpływy z dywidendy ,15 100, wpływy z usług ,43 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,53 99, wpływy z róŝnych dochodów ,53 99,99 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,69 0,00 korzystanie ze środowiska 0400 wpływy z opłaty produktowej ,69 0,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,22 44, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 100,00 środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,00 100,00 województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,22 30, wpływy z usług ,22 30,71 RAZEM ,93 33,40 7

9 S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budŝetowych na dzień 30 czerwca 2007r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Klasyfikacja wydatków BudŜet na 2007r. Plan po zmianach wykonanie % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,03 54, Melioracje wodne ,00 0, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, Izby rolnicze ,42 53,74 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku ,42 53,74 rolnego Pozostała działalność ,61 97, zakup materiałów i wyposaŝenia 0 7 0,00 0, róŝne opłaty i składki ,61 99, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 97, HANDEL ,77 34, Pozostała działalność ,77 34, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,14 25, zakup energii ,23 56, zakup usług remontowych ,00 12, zakup usług pozostałych ,40 33, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,98 12, Lokalny transport zbiorowy ,88 49,94 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,88 49,94 terytorialnego Drogi publiczne powiatowe ,00 0, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań ,00 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne ,10 12, zakup usług remontowych ,55 25, zakup usług pozostałych ,27 4, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,28 10, Pozostała działalność ,00 5, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 96,12 8

10 TURYSTYKA ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do ,00 0,00 sektora finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,08 25, RóŜne jednostki gospodarki mieszkaniowej ,20 34, zakup energii ,36 7, zakup usług remontowych ,56 49, zakup usług pozostałych ,86 16, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,21 41, róŝne opłaty i składki ,21 34, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 44,86 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,35 9, wynagrodzenia bezosobowe ,00 22, zakup usług pozostałych ,52 9, opłaty na rzecz budŝetu państwa ,97 82, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,42 13, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,44 0, Pozostała działalność ,53 26, zakup usług pozostałych ,00 0, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, róŝne opłaty i składki ,00 99, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,89 100, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,64 11, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,95 4,90 Plany zagospodarowania ,35 1,35 przestrzennego 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,35 1, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,17 13, zakup usług pozostałych ,17 12, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 30, Cmentarze ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0,00 9

11 Pozostała działalność ,43 20, wynagrodzenia bezosobowe ,95 33, zakup usług pozostałych ,48 3, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,81 40, Urzędy wojewódzkie ,62 37, wynagrodzenia osobowe ,08 35,04 zlecone ,85 37,58 własne ,23 34, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 91,23 zlecone ,00 100,00 własne ,99 88, składki na ubezpieczenia społeczne ,92 34,22 zlecone ,59 35,08 własne ,33 34, składki na fundusz pracy ,08 33,96 zlecone ,52 35,08 własne ,56 33, zakup materiałów i wyposaŝenia ,63 24,17 zlecone 0 0,00 0,00 własne ,63 24, zakup usług pozostałych ,00 5, zlecone 0 0 0,00 0,00 własne ,00 5,65 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,92 55,32 zlecone 0 0 0,00 0,00 własne ,92 55,32 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 35,20 zlecone 0 0 0,00 0,00 własne ,00 35,20 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 47,50 zlecone 0 0 0,00 0,00 własne ,00 47, Rady miast ,81 34, róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 37, zakup materiałów i wyposaŝenia ,87 16, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0, zakup usług remontowych ,14 29, zakup usług pozostałych ,00 0, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,99 41, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,61 37, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,00 61, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 79, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,20 29, ,00 0,00 10

12 Urzędy miast ,67 40, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,42 18, wynagrodzenia osobowe ,91 38, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 94, składki na ubezpieczenia społeczne ,93 37, składki na fundusz pracy ,30 36, składki na PFRON ,00 39, wynagrodzenia bezosobowe ,25 40, zakup materiałów i wyposaŝenia ,60 29, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,64 52, zakup energii ,19 57, zakup usług remontowych ,44 2, zakup usług zdrowotnych ,00 84, zakup usług pozostałych ,29 48, zakup usług dostępu do sieci Internet ,98 40, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,65 45, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,37 36, podróŝe słuŝbowe krajowe ,54 40, podróŝe słuŝbowe zagraniczne ,00 52, róŝne opłaty i składki ,00 33,84 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,55 68, podatek od towarów i usług VAT ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,70 66, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,80 34, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 32, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,71 46, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,80 52, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,92 29, zakup usług pozostałych ,88 64, Pozostała działalność ,91 97, róŝne opłaty i składki ,15 86, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,76 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I ,66 12,34 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,66 12, składki na ubezpieczenia społeczne ,67 11, składki na fundusz pracy ,50 11, wynagrodzenia bezosobowe ,49 16, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 11

13 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,83 40, Komendy powiatowe Policji ,00 15, wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 20, wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,00 0,00 inwestycyjnych Ochotnicze straŝe poŝarne ,43 38, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 11, wynagrodzenia osobowe ,60 45, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,35 90, składki na ubezpieczenia społeczne ,59 51, składki na fundusz pracy ,64 43, zakup materiałów i wyposaŝenia ,17 58, zakup energii ,48 25, zakup usług remontowych ,02 7, zakup usług zdrowotnych ,00 28, zakup usług pozostałych ,63 57, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,78 30, róŝne opłaty i składki ,00 4,48 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,17 30, Obrona cywilna ,60 28, zakup materiałów i wyposaŝenia ,12 10, zakup usług remontowych ,01 8, zakup usług pozostałych ,00 0, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,47 55, StraŜ Miejska ,80 43, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 44, wynagrodzenia osobowe ,53 44, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,83 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,40 41, składki na fundusz pracy ,32 42, zakup materiałów i wyposaŝenia ,23 19, zakup usług remontowych ,34 31, zakup usług zdrowotnych ,00 90, zakup usług pozostałych ,55 21, róŝne opłaty i składki ,00 29,22 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,60 48, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH ,86 35,52 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności ,86 35,52 budŝetowych 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,95 16, zakup usług pozostałych ,91 49,26 12

14 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,46 34,01 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek ,46 39,21 samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartościowych oraz od krajowych ,46 39,21 poŝyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę ,00 0,00 samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0, RÓśNE ROZLICZENIA ,34 224, RóŜne rozliczenia finansowe ,34 0,00 róŝne rozliczenia ( sumy do wyjaśnienia, róŝne ,34 0,00 wpłaty) Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, rezerwa ogólna ,00 0, rezerwa celowa na wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,39 47, Szkoły podstawowe ,02 49, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,98 50, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,11 29, wynagrodzenia osobowe ,48 46, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,09 95, składki na ubezpieczenia społeczne ,45 45, składki na fundusz pracy ,22 42, wpłaty na PFRON ,00 4, wynagrodzenia bezosobowe ,41 46, zakup materiałów i wyposaŝenia ,39 34, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,75 13, zakup energii ,13 55, zakup usług remontowych ,77 29, zakup usług zdrowotnych ,00 26, zakup usług pozostałych ,43 53, zakup usług dostępu do sieci Internet ,76 45, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,13 48, podróŝe słuŝbowe krajowe ,32 8, róŝne opłaty i składki ,71 81,40 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 8, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,86 5, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,03 33,57 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,76 51, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,02 50, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,70 48, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 93, składki na ubezpieczenia społeczne ,08 49, składki na fundusz pracy ,41 45,41 odpis na zakładowy fundusz świadczeń ,00 74,92 socjalnych 13

15 Przedszkola ,73 46,53 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,13 50, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,01 17, wynagrodzenia osobowe ,66 45, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,50 85, składki na ubezpieczenia społeczne ,45 45, składki na fundusz pracy ,33 41, wynagrodzenia bezosobowe ,50 54, zakup materiałów i wyposaŝenia ,28 34, zakup środków Ŝywności ,92 48, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,90 42, zakup energii ,36 54, zakup usług remontowych ,03 17, zakup usług zdrowotnych ,00 2, zakup usług pozostałych ,09 40, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,28 35, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 25, róŝne opłaty i składki ,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń ,00 75,04 socjalnych szkolenia pracowników niebędacych członkami ,00 36,00 korpusy słuŝby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,68 14, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,61 18, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100, Przedszkole specjalne ,61 43, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,71 40, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,97 94, składki na ubezpieczenia społeczne ,67 37, składki na fundusz pracy ,88 38, zakup materiałów i wyposaŝenia ,40 34, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0, zakup usług zdrowotnych ,00 0, zakup usług pozostałych ,98 25, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75, Gimnazja ,58 45, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 50, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,81 29, wynagrodzenia osobowe ,11 41, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 92, składki na ubezpieczenia społeczne ,02 47, składki na fundusz pracy ,16 39, wynagrodzenia bezosobowe ,70 56, zakup materiałów i wyposaŝenia ,05 44,33 14

16 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,68 17, zakup energii ,64 54, zakup usług remontowych ,10 54, zakup usług zdrowotnych ,00 6, zakup usług pozostałych ,85 37, zakup usług dostępu do sieci Internet ,17 51, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,71 34, podróŝe słuŝbowe krajowe ,50 4, róŝne opłaty i składki ,29 76,24 odpis na zakładowy fundusz świadczeń ,00 75,00 socjalnych szkolenia pracowników niebędacych członkami ,00 0,00 korpusy słuŝby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,75 19, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,98 3, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, DowoŜenie uczniów do szkół ,84 47, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,67 38, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 81, składki na ubezpieczenia społeczne ,45 37, składki na fundusz pracy ,13 36, wynagrodzenia bezosobowe ,62 40, zakup materiałów i wyposaŝenia ,77 46, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług zdrowotnych ,00 0, zakup usług pozostałych ,99 50, podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 0, róŝne opłaty i składki ,00 36,81 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75,08 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,81 45, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,43 41, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 97, składki na ubezpieczenia społeczne ,87 40, składki na fundusz pracy ,41 38, wynagrodzenia bezosobowe ,00 30, zakup materiałów i wyposaŝenia ,92 42, zakup usług remontowych ,19 19, zakup usług zdrowotnych ,00 30, zakup usług pozostałych ,62 79, zakup usług dostępu do sieci Internet ,56 32, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,07 51, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,98 34, podróŝe słuŝbowe krajowe ,12 32, róŝne opłaty i składki ,00 44,24 odpis na zakładowy fundusz świadczeń ,00 75,01 socjalnych szkolenia pracowników niebędacych członkami ,00 11,60 korpusy słuŝby cywilnej 15

17 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,82 26,03 zakup akcesoriów komputerowych, w tym ,82 43,92 programów i licencji Komisje egzaminacyjne ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,04 20, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,32 10, podróŝe słuŝbowe krajowe ,72 6, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 39, Pozostała działalność ,00 47, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0, OCHRONA ZDROWIA ,49 54, Lecznictwo ambulatoryjne ,00 100,00 dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek ,00 100,00 sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii ,45 50,68 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 39,13 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 45,77 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do ,00 75,21 sektora finansów publicznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,79 71, składki na fundusz pracy ,16 72, wynagrodzenia bezosobowe ,50 42, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,44 55,38 dotacja celowa na pomoc finansowaną 2710 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,00 100,00 zadań bieŝących 2800 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 96,97 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 86,85 16

18 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do ,00 83,34 sektora finansów publicznych 4010 wynagrodzenia osobowe ,89 44, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,83 40, składki na fundusz pracy ,82 40, wynagrodzenia bezosobowe ,38 37, zakup materiałów i wyposaŝenia ,52 15, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,20 65, zakup energii ,64 63, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 12, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 19, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,91 32, podróŝe słuŝbowe krajowe ,76 16, róŝne opłaty i składki ,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,48 74, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,14 29, szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 9, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00 zakup akcesoriów komputerowych, w tym ,00 0,00 programów i licencji Pozostała działalność ,60 35, zakup usług zdrowotnych ,60 35, zakup usług pozostałych ,00 0, POMOC SPOŁECZNA ,02 42, Domy pomocy społecznej ,35 55,60 zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu ,35 55,60 terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,08 41,60 ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne ,10 41,82 zlecone ,10 41,82 własne 0 0 0,00 0, wynagrodzenia osobowe ,00 35,49 zlecone ,00 34,67 własne ,00 40, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00 zlecone ,00 100,00 własne , składki na ubezpieczenia społeczne ,83 32,02 zlecone ,83 31,76 własne ,00 41, składki na fundusz pracy ,00 39,26 zlecone ,00 38,00 własne ,00 46, wpłaty na PFRON ,00 41,67 zlecone ,00 41,67 własne zakup materiałów i wyposaŝenia ,18 12,54 zlecone ,18 12,54 własne 0 0 0,00 0,00 17

19 zakup usług pozostałych ,01 47, zlecone ,01 47,03 własne 0 0 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,32 42,23 zlecone ,32 42,23 własne 0 0 0,00 0, podróŝe słuŝbowe krajowe ,10 1,61 zlecone ,10 1,61 własne 0 0 0,00 0, róŝne opłaty i składki ,00 0, zlecone ,00 0,00 własne 0 0 0,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 84,21 zlecone ,00 84,21 własne 0 0 0,00 0,00 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,80 15,09 zlecone ,80 15,09 własne 0 0 0,00 0,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,74 24,12 zlecone ,74 24,12 własne 0 0 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ,65 42,72 niektóre świadczenia rodzinne 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne ,65 42,72 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,55 40, świadczenia społeczne ,55 40,88 własne ,91 30,67 zlecone ,63 49,03 dotacja/własne ,01 44, Dodatki mieszkaniowe ,93 37, świadczenia społeczne ,72 37, zakup usług pozostałych ,21 2, Ośrodki pomocy społecznej ,55 48, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0,00 własne ,00 0,00 dotacja/własne 0 0 0,00 0, wynagrodzenia osobowe ,99 47,20 własne ,99 47,76 dotacja/własne ,00 45, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,71 90,79 własne ,71 86,36 dotacja/własne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,58 45,86 własne ,58 45,62 dotacja/własne ,00 46, składki na fundusz pracy ,37 46,75 własne ,37 45,69 dotacja/własne ,00 50, wpłaty na PFRON ,00 55,16 własne ,00 55,16 dotacja/własne 0 0, wynagrodzenia bezosobowe ,08 76,05 własne ,08 76,05 dotacja/własne 0 0 0, zakup materiałów i wyposaŝenia ,75 46,04 własne ,75 46,04 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00! 18

20 zakup energii ,45 40,88 własne ,45 40,88 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup usług remontowych ,00 18,25 własne ,00 18,25 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup usług zdrowotnych ,00 34,69 własne ,00 34,69 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup usług pozostałych ,57 40,09 własne ,57 40,09 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup usług dostępu do sieci Internet ,50 29, własne ,50 29,48 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,48 15,27 własne ,48 15,27 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,08 44,66 własne ,08 44,66 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,30 40,18 własne ,30 40,18 dotacja/własne 0 0 0,00 0, podróŝe słuŝbowe krajowe ,23 9,90 własne ,23 9,90 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00! 4430 róŝne opłaty i składki ,00 0, własne ,00 0,00 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 74,19 własne ,00 73,75 dotacja/własne ,00 74,84 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej ,00 20,67 własne ,00 20,67 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,46 3,77 własne ,46 3,77 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,60 36, zakup usług pozostałych ,60 36,72 własne ,60 36,70 zlecone ,00 37, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 50, świadczenia społeczne ,00 50,00 własne 0 0 0,00 0,00 zlecone ,00 50, Pozostała działalność ,31 50, świadczenia społeczne ,95 52, wynagrodzenia bezosobowe ,84 46, zakup materiałów i wyposaŝenia ,12 46, zakup energii ,31 90, zakup usług remontowych ,00 6, zakup usług pozostałych ,50 26, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,59 42,95 19

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku

Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2005 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE B U R M I S T R Z A N I D Z I C Y : 2214 Nr 371/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo