ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) - zarządzam co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miasta: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok, obejmujące: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący ,00 zł, w tym: dochodów bieżących ,00 zł, dochodów majątkowych ,00 zł, b) wykonanie planu dochodów wynoszące ,85 zł, w tym: dochodów bieżących ,89 zł, dochodów majątkowych ,96 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący ,00 zł, w tym: wydatków bieżących ,00 zł, wydatków majątkowych ,00 zł, d) wykonanie planu wydatków wynoszące ,83 zł, w tym: wydatków bieżących ,47 zł, wydatków majątkowych ,36 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2, e) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3, f) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2012 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6, 4) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2013 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Grajewo inż. Adam Kiełczewski Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 311/13 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 22 marca 2013 r. PLAN DOCHODÓW NA 2012 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2012 ROK Rodzaj zadania: porozumienia AR Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. ogółem Wykonanie za 2012 r bieżące % wykon. 710 Działalność usługowa 5 000, ,00 100, Cmentarze 5 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000, ,00 100,00 RAZEM 5 000, ,00 100,00 Rodzaj zadania: porozumienia JST Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. ogółem Wykonanie za 2012 r bieżące % wykon. 750 Administracja publiczna , ,24 99, Urzędy wojewódzkie , ,24 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,24 99, Oświata i wychowanie , ,01 100, Pozostała działalność , ,01 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,01 99, , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Rodzaj zadania: własne bieżące razem , ,25 99,86 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 1

3 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. ogółem Wykonanie za 2012 r. % wykon bieżące 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 236,00 235,80 99, Dostarczanie ciepła , , ,27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 0977 Wpływy z różnych dochodów 236,00 235,80 99, , ,12 152, ,00 236,00 235,80 99, Transport i łączność , ,99 107, Drogi publiczne gminne , ,99 107, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 362, ,65 99, Wpływy z różnych opłat , ,34 107, Pozostała działalność 700,00 582,00 83, Wpływy z różnych opłat 700 Gospodarka mieszkaniowa 700,00 582,00 83, , ,03 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,43 95,14 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,20 94,03 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 375, ,10 99,97 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 94, Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 1 320, ,48 112, , ,05 129, , , , ,29 105, , ,71 105, Wpływy z różnych dochodów , ,81 105,43 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30,00 27,90 93,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,58 105,65 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek , ,97 99,01 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 2

4 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów , ,61 118,62 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,85 99, Straż gminna (miejska) , ,85 99,85 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,80 93, Wpływy z różnych dochodów , ,05 218,57 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,28 98,70 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,69 100,15 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,69 100,15 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,65 98, Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych , ,50 98,78 60,00 198,00 330,00 644,00 767,00 119, , ,00 96, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 528,00 52,80 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 940, ,15 113,44 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,24 104, Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,12 108, , ,79 307,43 708,00 996,50 140, , ,14 97, , ,80 68, , ,00 112, , ,57 92, Wpływy z różnych opłat , ,50 144,41 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,82 467,48 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,61 96, Wpływy z opłaty skarbowej , ,93 92, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,80 75,59 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,88 100,33 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,09 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,22 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 3

5 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,09 77, Różne rozliczenia , ,47 100,55 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Środki na uzupełnienie dochodów gmin Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki , , ,47 104, , ,14 107, Wpływy z różnych dochodów , ,33 100,61 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,42 101,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,49 98, Szkoły podstawowe , ,57 106,44 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 730, ,20 84, Pozostałe odsetki , ,27 132, Wpływy z różnych dochodów , ,67 103,42 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonymrachunku jednostki budżetowej 376,43 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,11 95,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,59 107, Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 0977 Wpływy z różnych dochodów Przedszkola 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,26 44, , ,26 138, , ,59 100, , ,34 104, , ,57 100, , ,17 101, , ,60 257, Gimnazja , ,30 97,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,60 100, Pozostałe odsetki , ,01 72, Wpływy z różnych dochodów , ,69 109,71 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów , ,60 100,00 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 4

6 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Stołówki szkolne i przedszkolne 0970 Wpływy z różnych dochodów 884,00 883,60 99,95 884,00 883,60 99, Pozostała działalność , ,50 95,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,30 72, Pozostałe odsetki ,00 18,28 18,28 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,22 72,66 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 902, ,08 72,68 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,92 100, Ochrona zdrowia 3 165, ,00 108, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 108,53 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 165,00 435,00 263,64 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000, ,00 100, Pomoc społeczna , ,23 96, Ośrodki wsparcia ,00 294,25 147,13 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 294,25 147,13 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,98 104, Wpływy z różnych opłat ,60 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,38 104,02 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,32 90,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,32 90,62 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,41 91, Wpływy z usług , ,05 125,52 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 967, Wpływy z różnych dochodów 666,97 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 5

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,04 89, Zasiłki stałe 0690 Wpływy z różnych opłat , ,33 98,28 8, Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,53 98, Ośrodki pomocy społecznej 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki , ,04 103,51 8, , ,24 164, Wpływy z różnych dochodów ,00 482,00 26,78 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,90 103, Wpływy z usług , ,54 102,86 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 290,00 638,36 220, Pozostała działalność , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,70 80,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,54 80, Pozostała działalność , ,70 80,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,54 80, Pozostałe odsetki 0977 Wpływy z różnych dochodów 3 890, ,16 66, , ,90 100, Wpływy z różnych dochodów , ,51 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,89 80,72 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,24 79, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,52 73, Pomoc materialna dla uczniów , ,52 73,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,52 73,64 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 6

8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,14 141, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,20 99,95 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 772, ,20 99, Gospodarka odpadami , ,86 107,51 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600,00 692,81 115, Wpływy z różnych dochodów ,55 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 300, ,50 83,89 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,89 99,81 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 260, Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 926 Kultura fizyczna , ,89 99, ,19 38, , , ,42 122, Instytucje kultury fizycznej , ,86 108,06 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,40 107, Pozostałe odsetki , ,68 149,97 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 000, ,00 106, Wpływy z różnych dochodów 2 270, ,78 98, Instytucje kultury fizycznej ,56 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 1 102,56 Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 7 100,00 bieżące razem w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,26 100,64 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,83 86,25 majątkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,15 85,93 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 7

9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 85, Dostarczanie ciepła , ,15 85, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 85,93 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,15 85, Gospodarka mieszkaniowa , ,81 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,81 90, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 109, , ,81 87, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 100,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 100,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 775,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 725,00 majątkowe , ,96 86,56 Rodzaj: zlecone w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 85,74 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. ogółem Wykonanie za 2012 r. % wykon. Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 8

10 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 99, Pozostała działalność , ,58 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,58 99, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 823, ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 823, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 823, ,00 100, Pomoc społeczna , ,80 98, Ośrodki wsparcia , ,38 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,38 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,52 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,52 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,30 94, , ,30 94,34 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,60 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,60 99, Pozostała działalność , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 98,49 bieżące , ,38 98,63 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 9

11 Ogółem: , ,85 98,87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,98 85,84 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 10

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 311/13 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 22 marca 2013 r. PLAN WYDATKÓW NA 2012 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2012 r. Rodzaj zadania: porozumienia z AR Dział rozdział NAZWA PLAN ogółem na 2012 r. PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r. Wykonanie za 2012 r. % wykona nia Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r. Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 % wykonan ia Działalność usługowa 5 000, , ,00 100, Cmentarze 5 000, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 100, Wydatki razem: 5 000, , ,00 100, Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdzia ł Nazwa PLAN ogółem na 2012 r. PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r. Wykonanie za 2012 r. % wykona nia Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r. Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 % wykonania Administracja publiczna , , ,24 99, Urzędy wojewódzkie , , ,24 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31,00 31,00 31,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 032, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 464, , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 397,00 397,00 397,00 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 237,00 237,00 237,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 307, , ,00 100, Zakup energii 826,00 826,00 826,00 100, Zakup usług zdrowotnych 18,00 18,00 18,00 100, Zakup usług pozostałych 1 651, , ,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 112,00 112,00 112,00 100, Podróże służbowe krajowe 36,00 36,00 36,00 100, Różne opłaty i składki 25,00 25,00 25,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 421,00 421,00 331,24 78, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 119,00 119,00 119,00 100, Oświata i wychowanie , , ,01 100, Pozostała działalność , , ,01 100, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 1

13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,01 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 100, Biblioteki , , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 100, Wydatki razem: , , ,25 99, Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdzia ł Nazwa PLAN ogółem na 2012 r. PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r. Wykonanie za 2012 r. % wykona nia Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r. Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 % wykonan ia Rolnictwo i łowiectwo 4 070, ,00 908,73 22, Izby rolnicze 1 070, ,00 908,73 84, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 070, ,00 908,73 84, Pozostała działalność 3 000, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,20 99, , ,26 86, Dostarczanie ciepła ,00 0, , ,26 86, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,98 98,54 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,15 85,95 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,13 86, Dostarczanie wody , , ,20 99, Zakup usług pozostałych , , ,20 99, Transport i łączność , , ,62 69, , ,32 96, Drogi publiczne gminne , , ,62 69, , ,32 96, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,91 100, Zakup usług remontowych , , ,76 65, Zakup usług pozostałych , , ,95 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,34 94,56 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,42 99,22 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,56 96,25 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,32 100, ,00 0, , ,68 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,50 98, , ,75 98, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , ,00 100, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 8 515,00 0, , ,99 75,00 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 2

14 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 8 515,00 0, , ,99 75,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,26 96, , ,76 98, Zakup energii 8 500, , ,91 52, Zakup usług pozostałych , , ,19 95, Różne opłaty i składki 888,00 888,00 530,50 59, Podatek od nieruchomości , , ,00 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 800, , ,00 98, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 463, , ,66 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,07 99,39 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,69 94, Pozostała działalność 3 716, , ,24 34, Zakup usług pozostałych 2 351, ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 365, , ,24 94, Działalność usługowa , , ,91 30, , ,12 99, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 16, Zakup usług pozostałych , , ,00 17, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,91 11, Zakup usług pozostałych , , ,91 13, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 0, Cmentarze , ,00 500,00 16, , ,12 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 500,00 50, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,12 99, Pozostała działalność , , ,00 47, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 47, Zakup usług pozostałych 4 800, ,00 615,00 12, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 000, , ,00 100, Administracja publiczna , , ,83 97, , ,75 60, Urzędy wojewódzkie , , ,11 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 246, , ,26 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,07 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,95 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,96 98, Składki na Fundusz Pracy 3 681, , ,22 42, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 3

15 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 138, , ,52 84, Wynagrodzenia bezosobowe 1 624, ,00 300,00 18, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,15 69, Zakup energii , , ,21 84, Zakup usług zdrowotnych 772,00 772,00 533,50 69, Zakup usług pozostałych , , ,47 97, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,16 77, Podróże służbowe krajowe 1 069, ,00 372,60 34, Różne opłaty i składki 584,00 584,00 294,18 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,86 86, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 006, , ,00 92, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,06 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,50 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,80 70, Zakup usług pozostałych 5 700, , ,02 86, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 719,94 59, ,8 65, Podróże służbowe krajowe , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,27 98, , ,75 60,56 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,44 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,55 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,81 100, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,38 69, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,45 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,13 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,61 94, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,14 96, Zakup energii , , ,94 98, Zakup usług remontowych , , ,50 99, Zakup usług zdrowotnych 3 481, , ,00 90, Zakup usług pozostałych , , ,23 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,70 95, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,85 88, , , ,62 96, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 4

16 4410 Podróże służbowe krajowe , , ,91 96, Podróże służbowe zagraniczne , , ,00 95, Różne opłaty i składki , , ,89 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,12 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 94, ,00 0, , ,75 60,56 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,39 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2 100, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,11 96, Zakup usług pozostałych , , ,28 99, Pozostała działalność , , ,00 67, Zakup materiałów i wyposażenia 6 095, , ,90 57, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,10 74, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,76 95, , ,00 100, Komendy powiatowe Policji , , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , ,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , , ,60 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 644, , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 850, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 300, , ,11 90, Zakup usług remontowych 600,00 600,00 0, Zakup usług zdrowotnych 986,00 986,00 381,00 38, Zakup usług pozostałych 2 400, , ,99 85, Różne opłaty i składki 3 220, , ,50 99, Straż gminna (miejska) , , ,16 95, , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 100, , ,38 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,21 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,20 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,40 91, Składki na Fundusz Pracy 2 893, , ,90 55, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 352, , ,33 69, Zakup materiałów i wyposażenia 5 232, , ,80 88, Zakup energii 5 500, , ,27 87, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 393,50 78, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 5

17 4300 Zakup usług pozostałych , , ,24 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 203, , ,07 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,26 77, , , ,36 95, Podróże służbowe krajowe 65,00 65,00 11,50 17, Różne opłaty i składki 3 500, , ,29 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 687, , ,45 74, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 100, Obsługa długu publicznego , , ,81 88, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,81 88, , , ,81 88, Różne rozliczenia , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, Rezerwy , ,00 0, Oświata i wychowanie , , ,42 98, , ,00 65, Szkoły podstawowe , , ,94 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,22 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,93 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,07 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,16 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,21 93, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,04 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,65 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,22 99, Zakup energii , , ,75 97, Zakup usług remontowych , , ,66 99, Zakup usług zdrowotnych 5 482, , ,87 98, Zakup usług pozostałych , , ,40 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 737, , ,46 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 920,37 92, , , ,75 92, Podróże służbowe krajowe 2 717, , ,33 98, Różne opłaty i składki 5 076, , ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 6

18 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 522, , ,85 97, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,16 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,47 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,50 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,83 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,17 87, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,69 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 816, , ,10 99, Zakup energii , , ,56 99, Zakup usług pozostałych 3 127, , ,84 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Przedszkola , , ,45 96, , ,00 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,96 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,82 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,13 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,61 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,37 84, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 729, , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 9 880, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,76 99, Zakup środków żywności , , ,46 82, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 990, , ,94 99, Zakup energii , , ,79 97, Zakup usług remontowych , , ,00 99, Zakup usług zdrowotnych 3 322, , ,37 99, Zakup usług pozostałych , , ,78 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 209, , ,32 87, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,54 81, Podróże służbowe krajowe 1 165, ,00 732,86 62, Różne opłaty i składki 1 586, , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,74 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 739, , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 96, Gimnazja , , ,51 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 922, , ,07 98, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 7

19 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,24 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,22 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,23 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,53 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2 424, , ,07 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,32 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,21 99, Zakup energii , , ,47 94, Zakup usług remontowych , , ,51 99, Zakup usług zdrowotnych 3 716, , ,00 99, Zakup usług pozostałych , , ,76 98, Zakup usług pozostałych 5 200, ,00 210,00 4, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 035, , ,52 97, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,78 95, Podróże służbowe krajowe 2 436, , ,75 98, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 103,50 10, Podróże służbowe zagraniczne , , ,08 23, Różne opłaty i składki 3 513, , ,00 100, Różne opłaty i składki 2 990, ,00 155,00 5, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 216, , ,25 99, Dowożenie uczniów do szkół , , ,88 96, Zakup usług pozostałych , , ,88 96, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,98 90, Wynagrodzenia bezosobowe 2 776, , ,00 72, Zakup materiałów i wyposażenia 8 488, , ,87 58, Zakup usług pozostałych , , ,00 84, Podróże służbowe krajowe , , ,28 97, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,83 97, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,80 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 033, , ,24 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,49 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,74 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,16 98, Składki na Fundusz Pracy 9 715, , ,98 76, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,58 99, Zakup energii , , ,87 99, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 8

20 4280 Zakup usług zdrowotnych 201,00 201,00 200,00 99, Zakup usług pozostałych 5 728, , ,30 97, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 998,44 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,70 96, ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 100, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 528, , ,91 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 270,00 270,00 266,82 98, Składki na Fundusz Pracy 249,00 249,00 230,34 92, Składki na Fundusz Pracy 43,00 43,00 40,65 94, Wynagrodzenia bezosobowe 1 113, ,00 892,00 80, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,56 93, Wynagrodzenia bezosobowe 1 786, , ,66 93, Zakup materiałów i wyposażenia 1 542, , ,16 94, Zakup materiałów i wyposażenia 4 080, , ,51 89, Zakup materiałów i wyposażenia 720,00 720,00 646,85 89, Zakup usług pozostałych , , ,92 100, Zakup usług pozostałych 5 780, , ,90 19, Zakup usług pozostałych 1 020, ,00 203,10 19, Podróże służbowe krajowe 255,00 255,00 0, Podróże służbowe krajowe 45,00 45,00 0, Różne opłaty i składki 102,00 102,00 0, Różne opłaty i składki 18,00 18,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,32 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 0, Ochrona zdrowia , , ,90 90, ,00 0,00 0, Programy polityki zdrowotnej , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zwalczanie narkomanii , , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,90 92, ,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 476,00 476,00 448,12 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,89 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 964, , ,59 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,13 98, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 9

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r.

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 1615 ZARZĄDZENIE NR 19.2013 WÓJTA GMINY GRĘBÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo