ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) - zarządzam co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miasta: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok, obejmujące: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący ,00 zł, w tym: dochodów bieżących ,00 zł, dochodów majątkowych ,00 zł, b) wykonanie planu dochodów wynoszące ,85 zł, w tym: dochodów bieżących ,89 zł, dochodów majątkowych ,96 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący ,00 zł, w tym: wydatków bieżących ,00 zł, wydatków majątkowych ,00 zł, d) wykonanie planu wydatków wynoszące ,83 zł, w tym: wydatków bieżących ,47 zł, wydatków majątkowych ,36 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2, e) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3, f) sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2012 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 r. oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6, 4) informację o stanie mienia komunalnego miasta, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2013 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Grajewo inż. Adam Kiełczewski Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 311/13 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 22 marca 2013 r. PLAN DOCHODÓW NA 2012 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2012 ROK Rodzaj zadania: porozumienia AR Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. ogółem Wykonanie za 2012 r bieżące % wykon. 710 Działalność usługowa 5 000, ,00 100, Cmentarze 5 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000, ,00 100,00 RAZEM 5 000, ,00 100,00 Rodzaj zadania: porozumienia JST Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. ogółem Wykonanie za 2012 r bieżące % wykon. 750 Administracja publiczna , ,24 99, Urzędy wojewódzkie , ,24 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,24 99, Oświata i wychowanie , ,01 100, Pozostała działalność , ,01 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,01 99, , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Rodzaj zadania: własne bieżące razem , ,25 99,86 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 1

3 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. ogółem Wykonanie za 2012 r. % wykon bieżące 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 236,00 235,80 99, Dostarczanie ciepła , , ,27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 0977 Wpływy z różnych dochodów 236,00 235,80 99, , ,12 152, ,00 236,00 235,80 99, Transport i łączność , ,99 107, Drogi publiczne gminne , ,99 107, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 362, ,65 99, Wpływy z różnych opłat , ,34 107, Pozostała działalność 700,00 582,00 83, Wpływy z różnych opłat 700 Gospodarka mieszkaniowa 700,00 582,00 83, , ,03 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,43 95,14 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,20 94,03 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 375, ,10 99,97 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 94, Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 1 320, ,48 112, , ,05 129, , , , ,29 105, , ,71 105, Wpływy z różnych dochodów , ,81 105,43 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30,00 27,90 93,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,58 105,65 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek , ,97 99,01 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 2

4 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów , ,61 118,62 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,85 99, Straż gminna (miejska) , ,85 99,85 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,80 93, Wpływy z różnych dochodów , ,05 218,57 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,28 98,70 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,69 100,15 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,69 100,15 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,65 98, Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych , ,50 98,78 60,00 198,00 330,00 644,00 767,00 119, , ,00 96, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 528,00 52,80 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 940, ,15 113,44 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,24 104, Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,12 108, , ,79 307,43 708,00 996,50 140, , ,14 97, , ,80 68, , ,00 112, , ,57 92, Wpływy z różnych opłat , ,50 144,41 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,82 467,48 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,61 96, Wpływy z opłaty skarbowej , ,93 92, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,80 75,59 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,88 100,33 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,09 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,22 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 3

5 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,09 77, Różne rozliczenia , ,47 100,55 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Środki na uzupełnienie dochodów gmin Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki , , ,47 104, , ,14 107, Wpływy z różnych dochodów , ,33 100,61 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,42 101,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,49 98, Szkoły podstawowe , ,57 106,44 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 730, ,20 84, Pozostałe odsetki , ,27 132, Wpływy z różnych dochodów , ,67 103,42 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonymrachunku jednostki budżetowej 376,43 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,11 95,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,59 107, Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 0977 Wpływy z różnych dochodów Przedszkola 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,26 44, , ,26 138, , ,59 100, , ,34 104, , ,57 100, , ,17 101, , ,60 257, Gimnazja , ,30 97,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,60 100, Pozostałe odsetki , ,01 72, Wpływy z różnych dochodów , ,69 109,71 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów , ,60 100,00 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 4

6 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Stołówki szkolne i przedszkolne 0970 Wpływy z różnych dochodów 884,00 883,60 99,95 884,00 883,60 99, Pozostała działalność , ,50 95,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,30 72, Pozostałe odsetki ,00 18,28 18,28 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,22 72,66 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 902, ,08 72,68 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,92 100, Ochrona zdrowia 3 165, ,00 108, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 108,53 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 165,00 435,00 263,64 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000, ,00 100, Pomoc społeczna , ,23 96, Ośrodki wsparcia ,00 294,25 147,13 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 294,25 147,13 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,98 104, Wpływy z różnych opłat ,60 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,38 104,02 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,32 90,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,32 90,62 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,41 91, Wpływy z usług , ,05 125,52 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 967, Wpływy z różnych dochodów 666,97 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 5

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,04 89, Zasiłki stałe 0690 Wpływy z różnych opłat , ,33 98,28 8, Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,53 98, Ośrodki pomocy społecznej 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki , ,04 103,51 8, , ,24 164, Wpływy z różnych dochodów ,00 482,00 26,78 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,90 103, Wpływy z usług , ,54 102,86 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 290,00 638,36 220, Pozostała działalność , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,70 80,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,54 80, Pozostała działalność , ,70 80,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,54 80, Pozostałe odsetki 0977 Wpływy z różnych dochodów 3 890, ,16 66, , ,90 100, Wpływy z różnych dochodów , ,51 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,89 80,72 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,24 79, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,52 73, Pomoc materialna dla uczniów , ,52 73,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,52 73,64 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 6

8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,14 141, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,20 99,95 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 772, ,20 99, Gospodarka odpadami , ,86 107,51 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600,00 692,81 115, Wpływy z różnych dochodów ,55 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 300, ,50 83,89 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,89 99,81 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 260, Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 926 Kultura fizyczna , ,89 99, ,19 38, , , ,42 122, Instytucje kultury fizycznej , ,86 108,06 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,40 107, Pozostałe odsetki , ,68 149,97 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 000, ,00 106, Wpływy z różnych dochodów 2 270, ,78 98, Instytucje kultury fizycznej ,56 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 1 102,56 Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 7 100,00 bieżące razem w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, , ,26 100,64 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,83 86,25 majątkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,15 85,93 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 7

9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 85, Dostarczanie ciepła , ,15 85, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 85,93 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,15 85, Gospodarka mieszkaniowa , ,81 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,81 90, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 109, , ,81 87, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 100,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 100,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 775,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 725,00 majątkowe , ,96 86,56 Rodzaj: zlecone w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 85,74 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. ogółem Wykonanie za 2012 r. % wykon. Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 8

10 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 99, Pozostała działalność , ,58 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,58 99, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 823, ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 823, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 823, ,00 100, Pomoc społeczna , ,80 98, Ośrodki wsparcia , ,38 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,38 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,52 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,52 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,30 94, , ,30 94,34 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,60 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,60 99, Pozostała działalność , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 98,49 bieżące , ,38 98,63 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 9

11 Ogółem: , ,85 98,87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,98 85,84 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 10

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 311/13 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 22 marca 2013 r. PLAN WYDATKÓW NA 2012 R. PO ZMIANACH I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2012 r. Rodzaj zadania: porozumienia z AR Dział rozdział NAZWA PLAN ogółem na 2012 r. PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r. Wykonanie za 2012 r. % wykona nia Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r. Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 % wykonan ia Działalność usługowa 5 000, , ,00 100, Cmentarze 5 000, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 100, Wydatki razem: 5 000, , ,00 100, Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdzia ł Nazwa PLAN ogółem na 2012 r. PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r. Wykonanie za 2012 r. % wykona nia Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r. Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 % wykonania Administracja publiczna , , ,24 99, Urzędy wojewódzkie , , ,24 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31,00 31,00 31,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 032, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 464, , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 397,00 397,00 397,00 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 237,00 237,00 237,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 307, , ,00 100, Zakup energii 826,00 826,00 826,00 100, Zakup usług zdrowotnych 18,00 18,00 18,00 100, Zakup usług pozostałych 1 651, , ,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 112,00 112,00 112,00 100, Podróże służbowe krajowe 36,00 36,00 36,00 100, Różne opłaty i składki 25,00 25,00 25,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 421,00 421,00 331,24 78, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 119,00 119,00 119,00 100, Oświata i wychowanie , , ,01 100, Pozostała działalność , , ,01 100, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 1

13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,01 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 100, Biblioteki , , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 100, Wydatki razem: , , ,25 99, Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdzia ł Nazwa PLAN ogółem na 2012 r. PLAN - Wydatki bieżące na 2012 r. Wykonanie za 2012 r. % wykona nia Plan - Wydatki majątkowe na 2012 r. Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 % wykonan ia Rolnictwo i łowiectwo 4 070, ,00 908,73 22, Izby rolnicze 1 070, ,00 908,73 84, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 070, ,00 908,73 84, Pozostała działalność 3 000, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,20 99, , ,26 86, Dostarczanie ciepła ,00 0, , ,26 86, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,98 98,54 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,15 85,95 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,13 86, Dostarczanie wody , , ,20 99, Zakup usług pozostałych , , ,20 99, Transport i łączność , , ,62 69, , ,32 96, Drogi publiczne gminne , , ,62 69, , ,32 96, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,91 100, Zakup usług remontowych , , ,76 65, Zakup usług pozostałych , , ,95 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,34 94,56 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,42 99,22 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,56 96,25 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,32 100, ,00 0, , ,68 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,50 98, , ,75 98, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , ,00 100, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 8 515,00 0, , ,99 75,00 Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 2

14 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 8 515,00 0, , ,99 75,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,26 96, , ,76 98, Zakup energii 8 500, , ,91 52, Zakup usług pozostałych , , ,19 95, Różne opłaty i składki 888,00 888,00 530,50 59, Podatek od nieruchomości , , ,00 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 800, , ,00 98, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 463, , ,66 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,07 99,39 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,69 94, Pozostała działalność 3 716, , ,24 34, Zakup usług pozostałych 2 351, ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 365, , ,24 94, Działalność usługowa , , ,91 30, , ,12 99, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 16, Zakup usług pozostałych , , ,00 17, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,91 11, Zakup usług pozostałych , , ,91 13, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 0, Cmentarze , ,00 500,00 16, , ,12 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 500,00 50, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,12 99, Pozostała działalność , , ,00 47, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 47, Zakup usług pozostałych 4 800, ,00 615,00 12, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 000, , ,00 100, Administracja publiczna , , ,83 97, , ,75 60, Urzędy wojewódzkie , , ,11 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 246, , ,26 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,07 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,95 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,96 98, Składki na Fundusz Pracy 3 681, , ,22 42, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 3

15 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 138, , ,52 84, Wynagrodzenia bezosobowe 1 624, ,00 300,00 18, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,15 69, Zakup energii , , ,21 84, Zakup usług zdrowotnych 772,00 772,00 533,50 69, Zakup usług pozostałych , , ,47 97, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,16 77, Podróże służbowe krajowe 1 069, ,00 372,60 34, Różne opłaty i składki 584,00 584,00 294,18 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,86 86, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 006, , ,00 92, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,06 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,50 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,80 70, Zakup usług pozostałych 5 700, , ,02 86, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 719,94 59, ,8 65, Podróże służbowe krajowe , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,27 98, , ,75 60,56 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,44 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,55 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,81 100, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,38 69, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,45 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,13 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,61 94, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,14 96, Zakup energii , , ,94 98, Zakup usług remontowych , , ,50 99, Zakup usług zdrowotnych 3 481, , ,00 90, Zakup usług pozostałych , , ,23 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,70 95, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,85 88, , , ,62 96, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 4

16 4410 Podróże służbowe krajowe , , ,91 96, Podróże służbowe zagraniczne , , ,00 95, Różne opłaty i składki , , ,89 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,12 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 94, ,00 0, , ,75 60,56 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,39 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2 100, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,11 96, Zakup usług pozostałych , , ,28 99, Pozostała działalność , , ,00 67, Zakup materiałów i wyposażenia 6 095, , ,90 57, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,10 74, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,76 95, , ,00 100, Komendy powiatowe Policji , , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , ,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , , ,60 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 644, , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 850, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 300, , ,11 90, Zakup usług remontowych 600,00 600,00 0, Zakup usług zdrowotnych 986,00 986,00 381,00 38, Zakup usług pozostałych 2 400, , ,99 85, Różne opłaty i składki 3 220, , ,50 99, Straż gminna (miejska) , , ,16 95, , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 100, , ,38 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,21 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,20 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,40 91, Składki na Fundusz Pracy 2 893, , ,90 55, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 352, , ,33 69, Zakup materiałów i wyposażenia 5 232, , ,80 88, Zakup energii 5 500, , ,27 87, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 393,50 78, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 5

17 4300 Zakup usług pozostałych , , ,24 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 203, , ,07 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,26 77, , , ,36 95, Podróże służbowe krajowe 65,00 65,00 11,50 17, Różne opłaty i składki 3 500, , ,29 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 687, , ,45 74, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 100, Obsługa długu publicznego , , ,81 88, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,81 88, , , ,81 88, Różne rozliczenia , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, Rezerwy , ,00 0, Oświata i wychowanie , , ,42 98, , ,00 65, Szkoły podstawowe , , ,94 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,22 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,93 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,07 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,16 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,21 93, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,04 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,65 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,22 99, Zakup energii , , ,75 97, Zakup usług remontowych , , ,66 99, Zakup usług zdrowotnych 5 482, , ,87 98, Zakup usług pozostałych , , ,40 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 737, , ,46 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 920,37 92, , , ,75 92, Podróże służbowe krajowe 2 717, , ,33 98, Różne opłaty i składki 5 076, , ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 6

18 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 522, , ,85 97, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,16 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,47 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,50 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,83 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,17 87, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,69 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 816, , ,10 99, Zakup energii , , ,56 99, Zakup usług pozostałych 3 127, , ,84 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Przedszkola , , ,45 96, , ,00 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,96 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,82 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,13 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,61 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,37 84, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 729, , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 9 880, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,76 99, Zakup środków żywności , , ,46 82, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 990, , ,94 99, Zakup energii , , ,79 97, Zakup usług remontowych , , ,00 99, Zakup usług zdrowotnych 3 322, , ,37 99, Zakup usług pozostałych , , ,78 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 209, , ,32 87, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,54 81, Podróże służbowe krajowe 1 165, ,00 732,86 62, Różne opłaty i składki 1 586, , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,74 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 739, , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 96, Gimnazja , , ,51 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 922, , ,07 98, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 7

19 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,24 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,22 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,23 99, Składki na Fundusz Pracy , , ,53 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2 424, , ,07 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,32 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,21 99, Zakup energii , , ,47 94, Zakup usług remontowych , , ,51 99, Zakup usług zdrowotnych 3 716, , ,00 99, Zakup usług pozostałych , , ,76 98, Zakup usług pozostałych 5 200, ,00 210,00 4, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 035, , ,52 97, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,78 95, Podróże służbowe krajowe 2 436, , ,75 98, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 103,50 10, Podróże służbowe zagraniczne , , ,08 23, Różne opłaty i składki 3 513, , ,00 100, Różne opłaty i składki 2 990, ,00 155,00 5, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 216, , ,25 99, Dowożenie uczniów do szkół , , ,88 96, Zakup usług pozostałych , , ,88 96, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,98 90, Wynagrodzenia bezosobowe 2 776, , ,00 72, Zakup materiałów i wyposażenia 8 488, , ,87 58, Zakup usług pozostałych , , ,00 84, Podróże służbowe krajowe , , ,28 97, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,83 97, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,80 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 033, , ,24 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,49 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,74 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,16 98, Składki na Fundusz Pracy 9 715, , ,98 76, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,58 99, Zakup energii , , ,87 99, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 8

20 4280 Zakup usług zdrowotnych 201,00 201,00 200,00 99, Zakup usług pozostałych 5 728, , ,30 97, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 998,44 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,70 96, ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 100, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 528, , ,91 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 270,00 270,00 266,82 98, Składki na Fundusz Pracy 249,00 249,00 230,34 92, Składki na Fundusz Pracy 43,00 43,00 40,65 94, Wynagrodzenia bezosobowe 1 113, ,00 892,00 80, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,56 93, Wynagrodzenia bezosobowe 1 786, , ,66 93, Zakup materiałów i wyposażenia 1 542, , ,16 94, Zakup materiałów i wyposażenia 4 080, , ,51 89, Zakup materiałów i wyposażenia 720,00 720,00 646,85 89, Zakup usług pozostałych , , ,92 100, Zakup usług pozostałych 5 780, , ,90 19, Zakup usług pozostałych 1 020, ,00 203,10 19, Podróże służbowe krajowe 255,00 255,00 0, Podróże służbowe krajowe 45,00 45,00 0, Różne opłaty i składki 102,00 102,00 0, Różne opłaty i składki 18,00 18,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,32 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 0, Ochrona zdrowia , , ,90 90, ,00 0,00 0, Programy polityki zdrowotnej , ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zwalczanie narkomanii , , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,90 92, ,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 476,00 476,00 448,12 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,89 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 964, , ,59 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,13 98, Id: 83D8AE5A-5D7E-4D1D-A0FC-180E C. Podpisany Strona 9

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/398/14 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2014 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo