ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek i informacji o stanie mienia gminy Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877) 1. Przyjmuję: z a r z ą d z a m, co następuje: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 r.: 1) Wykonanie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) Wykonanie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3) Część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2a; 4) Wydatki inwestycyjne gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 5) Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5; 7) Wydatki jednostek pomocniczych, realizacja Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6; 8) Wykaz samorządowych jednostek budżetowych określonych przez Radę Gminy Wieliczki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, źródła uzyskanych dochodów i wydatki nimi finansowane w 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7; 2. Informacja o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8; 3. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych: 1) Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 9; 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 10; 3) Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, informację i wykaz, o których mowa w 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2015 r.: 1. Radzie Gminy Wieliczki; 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania, Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 1

2 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wójt Gminy Jarosław Kuczyński Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2015 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 12 marca 2015 r. WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2014 ROK Rozdział Treść Plan po zmianach Wykonanie % DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,39 100,08% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00% , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,39 100,21% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finnsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,85 105,24% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,58 100,00% 0830 Wpływy z usług 3 365, ,99 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 110,00 131,81 119,83% 0970 Wpływy z różnych dochodów 22,00 21,88 99,45% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,28 100,00% DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ , ,27 101,17% Dostarczanie wody , ,27 101,17% 0690 Wpływy z różnych opłat 710,00 711,32 100,19% 0830 Wpływy z usług , ,67 101,17% 0920 Pozostałe odsetki 800,00 829,96 103,75% 0970 Wpływy z różnych dochodów 710,00 709,32 99,90% DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,94 100,00% Drogi publiczne gminne , ,94 100,00% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 1

4 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,94 100,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 100,00% DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,40 99,28% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,40 99,28% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 933,00 682,22 73,12% 0690 Wpływy z różnych opłat 610,00 609,28 99,88% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finnsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,76 92,55% , ,44 100,12% 0830 Wpływy z usług , ,09 101,98% 0920 Pozostałe odsetki 5 000, ,11 95,08% 0970 Wpływy z różnych dochodów 285,00 284,50 99,82% DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000, ,00 100,00% Cmentarze 2 000, ,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000, ,00 100,00% DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,73 100,36% Urzędy wojewódzkie , ,65 100,01% 0690 Wpływy z różnych opłat 3,00 4,65 155,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 265, ,08 102,96% 0830 Wpływy z usług 4 225, ,08 102,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów 40,00 40,00 100,00% DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,07 97,99% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wijewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800,00 800,00 100,00% 800,00 800,00 100,00% , ,41 97,49% , ,41 97,49% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,66 99,35% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,66 99,35% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 2

5 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 905, ,23 100,00% Ochotnicze straże pożarne 5 905, ,23 100,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 898, ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 7,00 7,23 103,29% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 000, ,00 100,00% DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,25 101,21% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 0,00 0, , ,99 99,69% 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 99,77% 0320 Podatek rolny , ,00 94,79% 0330 Podatek leśny , ,00 99,57% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 460, Wpływy z różnych opłat 50,00 23,20 46,40% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 265,79 88,60% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych , ,52 103,00% 0310 Podatek od nieruchomości , ,55 97,44% 0320 Podatek rolny , ,76 103,98% 0330 Podatek leśny 8 700, ,87 100,09% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 95,58% 0360 Podatek od spadków i darowizn 7 178, ,30 100,41% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 159,51% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 600, ,20 111,47% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 600, ,84 103,02% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,26 101,01% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 91,80% 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,55 100,00% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat , ,37 101,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000, ,42 102,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 160,00 159,92 99,95% Wpływy z różnych rozliczeń 2 205, ,06 98,96% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 205, ,06 98,96% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,42 101,29% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,11% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 848, ,42 129,53% DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,20 100,02% Część oświatowa subewecji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 3

6 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,20 126,36% 0920 Pozostałe odsetki 5 300, ,09 126,36% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 307, ,88 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,06 100,00% 3 069, ,17 99,97% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA , ,50 100,04% Szkoły podstawowe 4 830, ,51 101,26% 0920 Pozostałe odsetki 600,00 810,94 135,16% 0970 Wpływy z różnych dochodów 180,00 180,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4 049, ,61 96,30% 1,00 0,96 96,00% Przedszkola , ,10 99,92% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 99,02% 0830 Wpływy z usług , ,60 99,61% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 171, ,50 100,01% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , ,00 100,00% , ,00 100,00% Gimnazja , ,83 100,08% 0920 Pozostałe odsetki 450,00 476,93 105,98% Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5,00 4,41 88,20% , ,49 100,00% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 450, ,78 560,84% 0920 Pozostałe odsetki 450, ,78 560,84% Stołówki szkolne , ,00 99,13% 0830 Pozostałe odsetki , ,00 99,13% Pozostała działalność , ,28 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 70,00 71,09 101,56% 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,19 100,00% DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA , ,94 98,28% Wspieranie rodziny , ,79 99,89% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 4

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,79 99,89% , ,39 98,52% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0, Pozostałe odsetki 70,00 47,15 67,36% 0970 Wpływy z różnych opłat 8 029, ,01 103,30% Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osóby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 8 000, ,17 105,20% , ,18 98,45% , ,39 98,16% 4 217, ,28 94,88% , ,11 99,41% , ,74 96,53% 0970 Wpływy z różnych opłat 813,00 813,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , ,74 96,53% Dodatki mieszkaniowe 378,00 0,00 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 378,00 0,00 0,00% Zasiłaki stałe , ,84 99,26% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , ,84 99,26% Ośrodki pomocy społecznej , ,45 100,18% 0920 Pozostałe odsetki 1 500, ,45 111,16% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 500,00 512,41 102,48% 0830 Wpływy z usług 500,00 512,41 102,48% Pozostała działalność , ,93 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , ,93 98,24% , ,00 100,00% DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,46 97,25% Pozostała działalność , ,46 97,25% 0920 Pozostałe odsetki 31,00 63,44 204,65% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,38 99,12% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 5

8 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rt. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,64 85,23% DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,61 98,72% Pomoc materialna dla uczniów , ,61 98,72% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa , ,20 98,61% , ,41 99,94% DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,75 102,00% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,38 107,56% 0690 Wpływy z różnych opłat 35,00 34, Wpływy z usług , ,29 107,57% 0920 Pozostałe odsetki 42,00 45, Gospodarka odpadami , ,55 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,55 100,00% 7 267, ,16 99,99% 0570 Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od osób fizycznych 800,00 800,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 467, ,16 99,99% Pozostała działalność 780,00 779,66 99,96% 0970 Wpływy z różnych opłat 780,00 779,66 99,96% OGÓŁEM , ,74 99,91% Dochody bieżące , ,61 99,90% w tym środki UE , ,06 99,43% Dochody majątkowe , ,13 100,00% w tym dochody majątkowe ze sprzedaży majątku , ,02 100,04% dochody majątkowe - środki UE , ,00 100,00% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 6

9 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2015 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 12 marca 2015 r. WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2014 ROK Rozdział Treść Plan po zmianach Wykonanie % DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,49 99,80% Melioracje wodne 300,00 234,91 78,30% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 234, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,19 99,98% 4430 Rózne opłaty i składki 30,00 12,19 40,63% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,98% Izby rolnicze , ,23 89,80% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,23 89,80% Pozostała działalność , ,16 100,00% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 22,00 21,88 99,45% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 200,00 100,00% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 3 800, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 649,80 649,80 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 93,10 93,10 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 610, ,68 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 379, ,40 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,30 100,00% DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,17 82,47% Dostarczanie wody , ,17 82,47% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 250,00 228,00 91,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,71 99,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 816, ,20 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 900, ,53 99,72% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 910,40 91,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 58,52% 4260 Zakup energii , ,94 90,84% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 10,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 25,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,22 73,71% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800, ,14 94,43% 4430 Różne opłaty i składki 5 000, ,50 84,97% 4440 Odpis na ZFŚS 1 100, ,93 99,45% DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,34 98,02% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 1

10 60013 Drogi wojewódzkie 900,00 835,25 92,81% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 900,00 835,25 92,81% Drogi publiczne powiatowe 2 700, ,25 97,60% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 2 700, ,25 97,60% Drogi publiczne gminne , ,84 98,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 79,68% 4270 Zakup usług remontowych 1 280, ,00 100,00% 4300 Zakup pozostałych usług , ,83 89,85% 4430 Różne opłaty i składki 6 000, ,00 90,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,41 99,75% DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,26 93,37% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,26 93,37% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 275,04 27,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 50,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 59,39% 4260 Zakup energii , ,41 81,91% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, ,00 32,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 71,18% 4430 Różne opłaty i składki 8 000, ,11 66,25% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 99,69% 4610 Koszty postępowania sądowego 3 500, ,41 80,87% DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 73,85% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0, Cmentarze 2 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 70,37% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 70,37% DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,43 95,19% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodznia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 438, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 490,00 490,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 568, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 513, ,00 100,00% Rady gmin (mist i miast na prawach powiatu) , ,85 95,12% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 94,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,84 97,87% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 100,00% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 2

11 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 500, ,01 83,20% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,91 95,11% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 000,00 960,00 48,00% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,89 97,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,86 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,34 99,86% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,01 72,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 93,58% 4260 Zakup energii , ,96 91,82% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 620,00 62,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 40,00 10,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,25 78,02% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000, ,75 54,44% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 500, ,68 79,13% 4 500, ,86 70,37% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,35 84,86% 4430 Rózne opłaty i składki 7 139, ,68 59,22% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,44 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 1 100, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 9 000, ,40 89,99% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500, ,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,04 92,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,18 50,81% 4300 Zakup usług pozostałych , ,86 97,32% Pozostała działalność , ,63 95,40% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 87,87% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 86,00 47,88 55,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700, ,00 87,06% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 980, ,51 60,43% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 72,10% 4430 Różne opłaty i składki , ,24 98,04% DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,07 97,99% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 800,00 800,00 100,00% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 637,00 637,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 96,00 96,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 15,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52,00 52,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wijewódzkie , ,41 97,49% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 96,68% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 675,81 675,81 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 96,83 96,82 99,99% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 3

12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 952, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 755, ,33 99,77% 4300 Zakup usług pozostałych 1 843, ,42 94,57% ,00 393,60 99,90% 4410 Podróże służbowe krajowe 582,43 582,43 100,00% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,66 99,35% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 900, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 208,00 207,61 99,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 29,74 99,13% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 615, ,00 99,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 518, ,71 98,76% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 480,60 96,12% 4410 Podróże służbowe krajowe 15,00 15,00 100,00% DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA , ,71 86,16% Komendy Wojewódzkie Policji 3 000, ,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 3 000, ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,71 85,91% 3030 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,00 80,22% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 650,00 539,88 83,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 78,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 87,06% 4260 Zakup energii 6 000, ,36 91,99% 4270 Zakup usług remontowych 2 000, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 250,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 991, ,56 77,22% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00 319,20 63,84% 4430 Różne opłaty i składki , ,50 93,50% Zarządzanie kryzysowe 200,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00% DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,20 91,40% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,20 91,40% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 83,33% 8110 Odsetki i od samorządowych papirów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów , ,20 91,88% DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,39 6,71% Różne rozliczenia finansowe 3 500, ,39 94,87% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500, ,39 94,87% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 4

13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,34 98,07% Szkoły podstawowe , ,91 96,70% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,95 99,99% 3240 Stypendia dla uczniów 4 500, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,77 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,12 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,88 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,88 99,76% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 520, ,00 96,03% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 262, ,00 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 458, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 99,94% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 98,26% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 786, ,12 98,26% 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 4 112, ,75 96,38% 4247 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek , ,27 93,13% 4249 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek , ,22 93,12% 4260 Zakup energii , ,25 99,99% 4270 Zakup usług remontowych 7 991, ,32 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 573, ,56 99,84% 4300 Zakup usług pozostałych , ,87 99,65% 4307 Zakup usług pozostałych , ,40 72,16% 4309 Zakup usług pozostałych , ,54 72,16% 4350 Zakup uisług dostępu do sieci internet 4 416, ,26 99,33% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 683, ,74 99,80% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 886, ,66 99,45% 4430 Różne opłaty i składki 4 803, ,00 100,00% 4437 Różne opłaty i składki 187,00 0,00 0,00% 4439 Różne opłaty i składki 33,00 0,00 0,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 4 560, ,00 99,87% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 861,00 861,00 100,00% Przedszkola , ,51 99,28% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,94 99,96% 3027 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 523, ,00 97,59% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,75 99,98% 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,74 99,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,20 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,51 99,99% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,86 97,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 051, ,96 98,89% 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 498, ,51 91,09% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 671, ,83 99,73% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, ,56 68,96% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 5

14 4220 Zakup środków żywności , ,46 99,46% 4227 Zakup środków żywności , ,40 90,77% 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 1 400, ,00 100,00% 4247 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 1 500, ,72 99,98% 4260 Zakup energii 3 760, ,18 99,82% 4280 Zakup usług zdrowotnych 109,00 109,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,20 99,01% 4307 Zakup usług pozostałych , ,58 99,51% 4330 Zakup usług przez jst od innych jst , ,51 99,99% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,00 688,60 98,37% 4410 Podróże służbowe krajowe 234,00 234,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 592,00 592,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4447 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 190, ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 93,00 93,00 100,00% Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby ,00 361,00 100,00% cywilnej Gimnazja , ,67 98,68% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,64 99,96% 3240 Stypendia dla uczniów 3 690, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,17 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,15 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,90 99,94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 99,90% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2 127, ,00 94,92% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 83,03% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 827, ,02 83,03% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 713,00 712,44 99,92% 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 300, ,99 100,00% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,23 74,59% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 346, ,60 74,59% 4260 Zakup energii , ,43 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 141, ,56 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 7 450, ,99 99,03% 4301 Zakup usług pozostałych 5 800, ,94 99,59% 4307 Zakup usług pozostałych , ,70 96,99% 4309 Zakup usług pozostałych , ,47 96,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 295, ,12 99,93% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 510, ,58 56,66% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 088, ,28 99,93% 4411 Podróże służbowe krajowe 121,00 120,09 99,25% 4421 Podróże służbowe zagraniczne , ,37 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 123, ,00 100,00% 4431 Różne opłaty i składki 341,00 341,00 100,00% 4437 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51,00 0,00 0,00% 4439 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9,00 0,00 0,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,83 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 750,00 744,00 99,20% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 6

15 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 220,00 220,00 100,00% Dowożenie uczniów do szkół , ,13 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 000, ,50 99,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 #DZIEL/0! 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 99,46% 4300 Zakup usług pozostałych , ,66 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 872, ,00 100,00% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,29 99,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 500,00 100,00% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,19 100,00% 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,97 99,05% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 5 582, ,00 99,05% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,26 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 613, ,59 95,45% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 991,00 945,48 95,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 435, ,02 99,96% 4127 Składki na Fundusz Pracy 805,00 767,65 95,36% 4129 Składki na Fundusz Pracy 142,00 135,41 95,36% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 725, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 462, ,79 97,74% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 687, ,11 89,38% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 004,00 897,02 89,34% 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 233,00 97,08% 4300 Zakup usług pozostałych 6 200, ,05 99,53% 4307 Zakup usług pozostałych 1 615, ,84 72,62% 4309 Zakup usług pozostałych 285,00 206,97 72,62% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 564,00 563,67 99,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 866,00 865,63 99,96% 4430 Różne opłaty i składki 362,00 362,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 278, ,27 99,98% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 151, ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 720, ,50 99,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 380, ,50 98,48% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4 140, ,00 100,00% Stołówki szkolne , ,96 99,33% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 495,00 487,56 98,50% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,74 99,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 096, ,01 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,86 99,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 070, ,60 94,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 590, ,91 99,55% 4220 Zakup środków żywności , ,67 98,96% 4260 Zakup energii 4 854, ,10 97,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 107,00 97,27% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 585,51 97,59% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 7

16 4410 Podróże służbowe krajowe 270,00 270,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,37 99,99% 3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 612, ,06 99,96% 4011 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 980, ,00 100,00% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 660,00 660,00 100,00% 4111 Składki na ubezpieczenie społeczne 339,00 338,58 99,88% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 113,00 112,86 99,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 244, ,75 99,99% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 082, ,25 99,93% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4 128, ,89 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 797,00 796,67 99,96% 4301 Zakup usług pozostałych , ,66 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 5 380, ,56 99,99% 4421 Podróże służbowe zagraniczne 5 223, ,09 99,98% 4431 Różne opłaty i składki 264,00 264,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA , ,00 31,80% Zwalczanie narkomanii 1 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 280,00 280,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 720,00 720,00 100,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 080, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 516, ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 120,00 120,00 100,00% DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA , ,18 98,29% Domy pomocy społecznej , ,35 99,84% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,35 99,84% Rodziny zastępcze 6 500, ,51 98,68% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 500, ,51 98,68% Wspieranie rodziny , ,02 99,54% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 99,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 130, ,17 99,75% Składki na ubezpieczenie społeczne 3 127, ,68 99,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy 440,00 436,63 99,23% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 278, ,11 94,53% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 733,00 732,93 99,99% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emertyalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,68 98,38% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości 5 279, ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 195,00 97,50% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 70,00 47,15 67,36% 3110 Świadczenia społeczne , ,44 99,12% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 8

17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 91,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 210, ,45 99,07% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 790, ,75 89,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 785,00 720,81 91,82% 4210 Zakup maeriałów i wyposażebia 3 800, ,61 47,62% 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 94,41% 4410 Podróże służbowe krajowe 360,00 28,10 7,81% 4440 Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych 1 100, ,93 99,45% 4580 Pozostałe odsetki 3 318,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskieo 700,00 607,14 86,73% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 460,00 32,86% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,39 98,16% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,39 98,16% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecznie społeczne , ,78 96,80% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości 813,00 813,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,74 96,74% 3119 Świadczenia społeczne 8 434, ,04 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 100,00% Dodatki mieszkaniowe , ,20 94,10% 3110 Świadczenia społeczne , ,20 94,11% 4210 Zakup maeriałów i wyposażebia 8,00 0,00 0,00% Zasiłki stałe , ,84 99,26% 3110 Świadczenia społeczne , ,84 99,26% Ośrodki pomocy społecznej , ,73 99,52% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700,00 687,55 98,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,58 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,65 99,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200, ,31 97,13% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 360, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 99,80% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 600, ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,35 96,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00 160,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,76 98,94% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 720,00 635,17 88,22% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 860,00 804,54 93,55% 2 800, ,03 87,82% 4410 Zakup usług pozostałych 7 420, ,91 96,78% 4430 Różne opłaty i składki 545,00 545,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, ,72 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości 403,00 403,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 195,00 194,35 99,67% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 829,00 82,90% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,44 99,68% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 9

18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 080, ,22 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,18 99,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 686,93 98,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 399,34 99,84% 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 110, ,90 94,08% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,87 99,99% Centra integracji społecznej , ,31 99,74% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 912, ,42 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 600, ,63 98,47% 4120 Składki na Fundusz Pracy 640,00 628,29 98,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,00 99,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 #DZIEL/0! 4410 Podróże służbowe krajowe 304,00 303,04 99,68% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99,99% Pozostała działalność , ,93 99,73% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 295,00 806,93 62,31% DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,97 95,78% Pozostała działalność , ,97 95,78% 3257 Stypendia różne , ,30 99,99% 3259 Stypendia różne 622,00 621,70 99,95% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 98,08% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 168, ,06 99,84% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,82 95,86% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 753,00 737,86 97,99% 4127 Składki na Fundusz Pracy 920,00 896,89 97,49% 4129 Składki na Fundusz Pracy 64,00 62,22 97,22% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 959, ,06 92,04% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 163,00 135,39 83,06% 4307 Zakup usług pozostałych , ,64 92,66% 4309 Zakup usług pozostałych 3 090, ,36 94,61% 4447 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 045, ,90 99,42% 4449 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56,00 55,03 98,27% DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,26 99,04% Świetlice szkolne , ,93 99,93% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 037, ,80 99,95% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,47 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 495, ,69 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,60 99,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 195, ,95 98,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 493, ,16 99,73% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 491,18 98,24% 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 40,00 30,08 75,20% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 980, ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,33 98,50% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 98,61% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 10

19 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,41 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,92 79,00% DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,49 93,92% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,49 81,97% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 342,00 256,50 75,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 75,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 610,00 494,85 81,12% 4260 Zakup energii 1 600,00 493,09 30,82% 4300 Zakup usług pozostałych , ,05 85,71% Gospodarka odpadami , ,35 96,87% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 770,00 770,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 300, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 607,00 607,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 940, ,72 80,60% 4300 Zakup usług pozostałych , ,01 96,95% 4430 Rózne opłaty i składki 9 398, ,62 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 3 600, ,00 95,00% Ochrona gleby i wód podziemnych 9 000, ,40 69,43% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000, ,40 69,43% Schroniska dla zwierząt , ,45 63,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,45 63,60% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,42 93,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 516,90 73,84% 4260 Zakup energii , ,91 94,50% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 98,90% 4300 Zakup usług pozostałych , ,82 80,23% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,79 99,98% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska , ,00 99,97% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst , ,00 99,97% Pozostała działalność , ,38 93,68% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeńh 1 500, ,73 85,85% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,01 97,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,24 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,61 96,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500, ,64 99,39% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,40 94,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 800,00 80,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 82,89% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 11

20 4260 Zakup energii 200,00 120,19 60,10% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 560,00 70,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,35 89,91% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800,00 662,10 82,76% 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00% 4430 Rózne opłaty i składki 6 000, ,00 70,30% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 937, ,53 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,66 98,05% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 95,23% DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,65 96,64% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,22 98,13% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 99,87% 4260 Zakup energii , ,33 80,28% 4270 Zakup usług remontowych 4 000, ,00 56,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 950,00 326,19 16,73% 4430 Rózne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,17 99,57% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,01 99,63% Biblioteki , ,00 100,00% , ,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury Pozostała działalność , ,43 78,35% 2360 Dotacje celowez budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 500, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 500,00 38,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,93 31,23% 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 799,50 12,30% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,10% DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA , ,28 98,03% Pozostała działalność , ,28 98,03% 2360 Dotacje celowez budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 500, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,60 87,04% 4260 Zakup energii 3 000, ,20 68,64% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,64 90,28% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,07 98,50% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 93,38% Ogółem wydatki , ,23 96,75% Id: 2E D4D-4291-B543-0DAAFCF Podpisany Strona 12

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1092 Nr 258/05 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r.

Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo