UCHWALA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU"

Transkrypt

1 UCHWALA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn.zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późno zm.), Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje; 1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza się przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie finansowe Gminy Krynica-Zdrój wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES do roku DOCHODY w złotych Dz. Rozdz. NAZWA wykonanie Plan na Plan na % % początek koniec na planu planu 2011 r r. początk. końc. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,73 3,77 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Pozostała działalność , ,73 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,73 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,00 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 020 LEŚNICTWO , ,50 133,21 101, Gospodarka leśna , ,50 133,21 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub , ,72 95,27 95,27 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,49 132,02 101, Pozostałe odsetki , , ,65 106, , ,02 81,79 93, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody , ,02 81,79 93, Wpływy z usług , ,65 81,78 93, Pozostałe odsetki , ,37 114,96 114, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,36 99, Drogi publiczne wojewódzkie , ,85 137,17 87, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,85 137,17 87, Drogi wewnętrzne , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, , ,00 100, TURYSTYKA , ,04 94,02 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,04 94,02 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,04 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku , ,00 100,00 budżetowego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,69 28,34 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,69 28,34 98, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,96 100,16 100, Wpływy z różnych opłat , ,29 303,09 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,19 88,99 98,07

3 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,97 561,76 99, , ,50 18,90 97, Wpływy z usług , ,71 87,30 97, Pozostałe odsetki , ,96 94,96 94, Wpływy z różnych dochodów , ,11 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 100, ,00 100, , , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku , ,00 100,00 budżetowego 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,64 94,56 99, Urzędy wojewódzkie , ,85 98,73 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 98,75 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 77 77,00 41,85 54,35 54, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,10 160,51 101, Wpływy z różnych opłat ,00 109,25 36,42 109, Pozostałe odsetki , ,24 159,99 101, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,61 89, Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 560 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Spis powszechny i inne , ,64 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,64 88, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,50 15,24 93, Wpływy z różnych dochodów , ,50 15,24 93, Pozostała działalność , ,55 88,23 87, Pozostałe odsetki 40,00 40,76 101, Wpływy z różnych dochodów , ,79 87,13 87, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , ,65 97, , ,01 99,97 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,01 99,97 99,97 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,51 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,51 99, , ,69 86, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 6 867, ,69 86,31 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 OBRONA NARODOWA ,00 770,00 100,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 770,00 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 770,00 100,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,04 55,59 100, Ochotnicze straże pożarne , ,00 104, Wpływy z różnych dochodów , ,00 116,67

4 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na , ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Obrona cywilna ,00 500,00 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 500,00 100,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Straż gminna (miejska) , ,04 26,73 97, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,04 26,73 97,19 97,64 101, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 887,37 374,05 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,84 88,26 87, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,74 87,67 87, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 236,10 118, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,37 95,09 99, Podatek od nieruchomości , ,27 98,91 101, Podatek rolny , ,00 80,34 99, Podatek leśny , ,00 101,96 101, Podatek od środków transportowych , ,10 106,67 96, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00-763, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,30 102, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00-43, , ,36 100,18 102, Podatek od nieruchomości , ,21 100,19 102, Podatek rolny , ,00 101,72 98, Podatek leśny , ,08 103,70 101, Podatek od środków transportowych , ,55 106,66 98, Podatek od spadków i darowizn , ,34 86,61 96, Wpływy z opłaty targowej , ,00 67,66 100, Wpływy z opłaty miejscowej , ,68 91,56 91, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,33 113,99 105, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,17 52,80 108, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,11 95,36 100, Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach , ,83 94,55 100,75 posiadających status gminy uzdrowiskowej 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 87,72 95, Wpływy z opłaty eksplatacyjnej , ,98 80,86 101, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,93 98,69 101, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,82 102, Wpływy z różnych opłat , ,00 64,86 99, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,43 126,31 102, Pozostałe odsetki 200,00 202,72 101, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,67 99,67 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,71 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,67 70,66 101, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,70 79,56 114, Wpływy z różnych opłat , ,70 79,56 114, RÓŻNE ROZLICZENIA ,31 100,00 475,44 475, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,68 100,00 samorządu terytorialnego 921,00 921, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,68 100,00 921,00 921, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,14 100,40 100,00

5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 595, ,66 100, Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych , ,70 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 5 271, ,78 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,79 110,52 99, Szkoły podstawowe , ,62 156,42 102, Wpływy z różnych opłat 242,00 214,00 88, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,50 139,55 103, Wpływy z usług , ,15 84,20 102, Pozostałe odsetki 39,00 39,72 101, Wpływy z różnych dochodów 1 190, ,25 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 930,00 930,00 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku , ,00 100,00 budżetowego Przedszkola , ,59 99,96 98, Wpływy z różnych opłat , ,52 96,82 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub , ,46 104,09 96,65 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,51 94,81 98, Pozostałe odsetki 166,00 211,50 127, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,60 177,76 101,00 jednostkami samorządu tertorialnego Gimnazja , ,64 470,71 90, Wpływy z różnych opłat 258,00 323,00 125, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,10 439,75 90, Wpływy z usług 1 000, ,00 100, Pozostałe odsetki 6,00 12,47 207, Wpływy z różnych dochodów 1 200, ,07 95, Dowożenie uczniów do szkół 0 875,00 941,17 107, Wpływy z usług 800,00 850,20 106, Wpływy z różnych dochodów 75,00 90,97 121, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,67 99,23 100, Wpływy z usług , ,89 99,21 100, Pozostałe odsetki 47,00 49,78 105, Pozostała działalność , ,10 93, Wpływy z usług , ,10 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 602,00 100, , ,31 119,96 99,90 449, Domy pomocy społecznej 6 753, , ,28 170,61 99, Pozostałe odsetki 3, Wpływy z różnych dochodów 6 753, , ,70 170,55 99, Ośrodki wsparcia , ,85 99, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , ,00 97,85 40, , ,03 99, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku , ,40 99,99 budżetowego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , ,43 104,13 99,92

6 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 35, Pozostałe odsetki 400,00 367,80 91, Wpływy z różnych dochodów 6 600, ,60 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,46 104,44 100, , ,37 59,73 86, , ,07 101,54 98, , ,35 172,77 97, , ,72 72,43 99, , ,00 85,49 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 85,49 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , ,08 110,70 99, Wpływy z różnych dochodów 400,00 383,08 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 110,52 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,71 96,59 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 839, ,71 99, , ,00 93,91 100,00 0 0,00 174, Wpływy z usług 174, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,01 94,80 99, Wpływy z usług , ,01 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 94,76 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,21 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, , ,21 100, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , , ,83 100,00 100,00 SPOŁECZNEJ Pozostała działalność , , ,83 100,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,74 98,80 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2 019, ,09 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,16 100, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,76 132, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 000, ,76 132,08 jednostkami samorządu tertorialnego Pomoc materialna dla uczniów , ,40 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,40 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,56 86,78 ŚRODOWISKA 662,00 914, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,31 86,63 414,00 946, Wpływy z usług , ,11 85,88 93, Pozostałe odsetki , ,22 116,68 116, Wpływy z różnych dochodów , ,76 410,97 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w ,00

7 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,29 78,57 83, , ,00 100, Gospodarka odpadami , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z , ,00 100,00 organami administracji rządowej Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 278, ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,89 100, Pozostałe odsetki 120,00 123,53 102, Wpływy z różnych dochodów , ,36 108, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,99 110,91 83, Wpływy z różnych opłat , ,99 110,91 83, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , ,81 150,57 100, Wpływy z opłaty produktowej , ,81 150,57 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji , ,00 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,25 93, Wpływy z różnych opłat 7 200, ,25 95, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 3 500, ,00 90,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , ,05 99,68 NARODOWEGO Pozostała działalność , ,05 99, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 1 500, ,05 99,47 budżetowego 926 KULTURA FIZYCZNA , ,87 54,93 63, Obiekty sportowe , ,13 47,68 56, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których , ,13 56,51 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,74 76,02 79, Wpływy z różnych opłat , ,00 22,63 51, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,05 239,00 100, Wpływy z usług , ,49 58,98 101, Pozostałe odsetki 500,00 754,19 150, Wpływy z różnych dochodów , ,01 101, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 O G Ó Ł E M , , ,24 84,57 93,97

8 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES DO ROK WYDATKI w złotych Dz. Rozdz. NAZWA wykonanie Plan na Plan na koniec % początek % planu 2011 r. na planu 2011 r. pocz. końc. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,8 99, Izby rolnicze ,00 604,44 60,4 60, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości ,00 604,44 60,4 60,4 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,58 100, Zakup materiałów i wyposażenia 368,81 368,81 100, Zakup usług remontowych , ,85 100, Zakup usług pozostałych 1 254, ,30 100, Różne opłaty i składki , ,62 100,0 020 LEŚNICTWO , ,51 108,4 97, Gospodarka leśna , ,51 108,4 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,85 94,3 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 102,9 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 99,6 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 102,6 99, Składki na Fundusz Pracy , ,79 102,3 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 96,8 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 100 0,0 książek 4270 Zakup usług remontowych 5 500, ,95 90, Zakup usług pozostałych , ,00 110,2 96, Podróże służbowe krajowe , ,28 78,2 81, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,93 91,2 99,4 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 500 0,0 korpusu służby cywilnej 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W , ,00 56,8 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Pozostała działalność , ,00 56, Zakup usług pozostałych , ,00 56,8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,97 278,7 98, Drogi publiczne wojewódzkie , ,85 137,2 87, Zakup usług pozostałych , ,85 137,2 87, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną ,0 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycycjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,29 269,3 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 911,80 39,5 45, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 300,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 98,0 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 96,5 96, Składki na Fundusz Pracy ,00 934,14 86,5 86, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 116,2 74, Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 529,8 85, Zakup energii , ,20 43,8 43, Zakup usług remontowych , , ,4 99, Zakup usług pozostałych , ,24 93,3 98, Różne opłaty i składki , ,00 71,4 71, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,93 91,2 99,4 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 545,86 91,0 91, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,35 697,9 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,94 99,2 budżetowych Drogi wewnętrzne , ,77 493,2 99, Zakup usług remontowych , ,20 288,5 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,57 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,06 284,8 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 163,7 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,0

9 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,19 100,0 630 TURYSTYKA , ,96 92,2 96, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,96 92,2 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 55,9 83, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 49,8 49, Składki na Fundusz Pracy ,00 539,63 49,1 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 55,1 94, Zakup energii 4 500, ,97 81, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , ,80 105,6 96, Podróże służbowe krajowe ,00 131,10 13,1 65, Różne opłaty i składki , ,00 100,0 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,93 91,2 99,4 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 83,2 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 114,6 86,2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,28 59,3 93, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,40 58,1 93, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 41,4 77, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 484,09 107,6 74, Składki na Fundusz Pracy 50 50,00 14,70 29,4 29, Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 106,2 66, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 75,0 75, Zakup energii , ,20 97,3 90, Zakup usług remontowych , ,22 77,7 95, Zakup usług pozostałych , ,80 102,5 89, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, , ,61 49,6 74,4 analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,32 95,2 93,0 lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , ,00 32,4 80, Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,49 47,5 63, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , ,00 90,0 90,0 fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 35,2 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,72 48,3 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,53 50,9 95, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,72 116,3 98,5 budżetowych Pozostała działalność , ,88 91, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 867,38 43, Zakup usług pozostałych , ,50 80, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,91 111,1 98, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,71 100,3 98, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 20, Zakup materiałów i wyposażenia 2 300, ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,71 99,9 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 800,00 738,00 92,3 analiz i opinii Cmentarze , ,20 165,0 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 165,0 100,0 720 INFORMATYKA ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,69 93,6 93, Urzędy wojewódzkie , ,88 105,2 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 110,3 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 87,9 88, Składki na Fundusz Pracy , ,86 47,2 47, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,58 91,2 99,9 socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,65 87,9 87, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,91 105,0 95, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 210,00 70, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 8,3 15, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,0 książek 4300 Zakup usług pozostałych , ,24 49,2 56,6

10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach , ,23 94,9 94,6 powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 84,6 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 94,3 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 106,2 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 88,8 89, Składki na Fundusz Pracy , ,03 73,3 82, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji , ,00 162,5 97,5 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 37,5 37, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 167,9 86, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,28 80,0 80,0 książek 4260 Zakup energii , ,38 84,5 84, Zakup usług remontowych , ,86 64,9 97, Zakup usług zdrowotnych , ,00 49,5 74, Zakup usług pozostałych , ,45 114,5 83, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,97 305,5 101, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,76 69,2 76,9 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,12 79,3 79,3 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,92 99,3 99,3 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , ,13 98,0 94, Podróże służbowe zagraniczne , ,49 459,8 92, Różne opłaty i składki , ,85 82,7 82, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,81 94,0 100,0 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 579,00 19,3 19, Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,81 83,0 83,0 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0 budżetowych Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 560 0, Spis powszechny i inne , ,64 88, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,00 100, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone , ,00 85,0 do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 992,29 791,52 39, Składki na Fundusz Pracy 281,34 70,58 25, Wynagrodzenia bezosobowe 5 210, ,69 100, Zakup materiałów i wyposażenia 201,00 200,85 99, Opłaty z tytułu zakupu usług 400,00 400,00 100,0 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 199,00 191,00 96, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,34 78,5 89, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 122,3 81, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 110,6 79, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,00 78,00 78,0 książek 4300 Zakup usług pozostałych , ,34 72,9 91, Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Różne opłaty i składki , , ,0 94, Pozostała działalność , ,95 105,0 88, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,14 109,0 96, Wynagrodzenia bezosobowe 120,00 120,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 23,6 61, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,84 84,9 84,9 książek 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 486,1 64, Różne opłaty i składki , ,00 90,7 90, Różne opłaty i składki , ,00 100,0 100,0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW , , ,7 98,0 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,01 100,0 100,0

11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 377,01 99,7 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,0 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,51 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 607,63 607,63 100, Składki na Fundusz Pracy 78,43 78,43 100, Wynagrodzenia bezosobowe 7 450, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 968, ,97 100, Zakup usług pozostałych 2 368, ,80 100, Podróże służbowe krajowe 642,68 642,68 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików , ,69 86,3 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 850, ,00 75, Składki na ubezpieczenia społeczne 267,80 267,80 100, Składki na Fundusz Pracy 31,80 31,80 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 923, ,02 100, Zakup materiałów i wyposażenia 613,00 612,69 99, Zakup usług pozostałych 181,38 181,38 100,0 752 OBRONA NARODOWA ,00 770,00 100,0 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 770,00 100,0 100, Wynagrodzenia bezosobowe 500 0, Zakup materiałów i wyposażenia 270 0, Zakup usług pozostałych 770,00 770,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , ,95 117,4 93,2 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,47 165,2 88, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,34 40,9 44, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 31,3 48, Składki na Fundusz Pracy ,00 54,72 8,8 8, Wynagrodzenia bezosobowe , ,99 109,5 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 86,8 90, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,00 575,57 57,6 57,6 książek 4260 Zakup energii , ,21 87,1 77, Zakup usług remontowych , ,57 59,7 89, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 95, Zakup usług pozostałych , ,96 383,4 95, Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 782,05 29,4 53,6 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki , ,00 115,3 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 91, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 9,9 100,0 budżetowych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub , ,00 100,0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna , ,08 37,2 46, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 877,08 43,9 43, Zakup usług pozostałych ,00 984,00 49,2 49, Straż gminna (miejska) , ,50 97,3 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,84 96,3 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 100,2 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 99,7 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 96,6 98, Składki na Fundusz Pracy , ,92 97,8 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 84,3 85, Zakup energii , ,17 86,8 63, Zakup usług remontowych , ,90 36,7 73, Zakup usług zdrowotnych ,00 81,00 4,1 16, Zakup usług pozostałych , ,11 138,6 85, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 600,00 100,0 100, Podróże służbowe krajowe , ,35 62,6 62, Różne opłaty i składki , ,00 95,3 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,44 91,2 99,9 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 650,00 46,4 46,4

12 korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe , ,40 48,6 66, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 44,8 74, Zakup usług pozostałych , ,40 148,4 42, Pozostała działalność , ,50 168,6 96, Zakup usług remontowych , ,00 92,3 92, Zakup usług pozostałych , ,40 98,2 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 97,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD , ,19 90,7 96,8 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych , ,19 90,7 96,8 należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,50 88,6 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 68,5 68, Składki na Fundusz Pracy ,00 394,17 65,7 65, Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 100,0 60, Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,40 80,8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,04 117,0 93, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , ,04 117,0 93,6 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów , ,04 117,0 93,6 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 4,6 7, Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 100,0 100,0 jednostek samorządu terytorialnego 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej , ,00 100,0 100,0 subwencji ogólnej za lata poprzednie Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0 0, Rezerwy ,00 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,73 101,1 98, Szkoły podstawowe , ,88 102,4 97, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej , ,60 114,3 99,8 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,26 96,9 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 105,5 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 101,1 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 102,7 100, Składki na Fundusz Pracy , ,16 93,0 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 34,3 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 77,5 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,72 105,8 99,3 książek 4260 Zakup energii , ,44 92,1 86, Zakup usług remontowych , ,07 126,2 88, Zakup usług zdrowotnych , ,00 52,0 99, Zakup usług pozostałych , ,88 51,7 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,38 53,7 92, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,78 70,4 85,0 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,36 73,6 84,5 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,23 45,1 97, Różne opłaty i składki , ,36 75,7 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,72 101,1 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 98,2 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 250,00 250,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,20 17,3 99,9 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 107,8 37, Oddziały przedszkolne w szkołach , ,07 98,9 99,9 podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,07 168,2 99,5

13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 106,1 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 113,9 99, Składki na Fundusz Pracy , ,70 97,2 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 104,23 2,1 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,00 284,73 10,7 98,2 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 79,00 26,3 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,25 99,7 99,7 socjalnych Przedszkola , ,09 102,5 97, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania , ,82 76,8 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,35 103,4 94,7 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,33 95,4 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 106,3 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 100,6 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 105,2 100, Składki na Fundusz Pracy , ,05 90,5 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 110,8 99, Zakup środków żywności , ,18 88,6 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,20 65,1 98,1 książek 4260 Zakup energii , ,34 79,0 87, Zakup usług remontowych , ,96 232,0 89, Zakup usług zdrowotnych , ,00 68,6 98, Zakup usług pozostałych , ,13 59,2 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800 0, Opłaty z tytułu zakupu usług ,0 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,83 58,3 79,5 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 39,40 1,7 78, Różne opłaty i składki , ,66 66,8 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,13 99,2 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 99,4 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 60,00 1,8 100,0 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0 budżetowych Gimnazja , ,92 101,2 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,71 103,2 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 104,6 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 105,6 100, Składki na Fundusz Pracy , ,68 91,8 100, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , ,81 86,5 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,43 180,7 99,5 książek 4260 Zakup energii , ,03 91,4 89, Zakup usług remontowych , ,04 12,9 85, Zakup usług zdrowotnych , ,00 53,1 99, Zakup usług pozostałych , ,37 81,6 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,57 91,1 98, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,16 87,8 91,5 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,40 80,7 88,2 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,10 51,7 98, Różne opłaty i składki , ,48 83,2 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,88 98,4 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 121,3 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 753,60 40,3 99,2

14 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 57,5 98, Dowożenie uczniów do szkół , ,02 93,5 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 272,08 18,1 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 100,1 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 99,8 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 103,4 99, Składki na Fundusz Pracy , ,19 74,2 98, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 114,3 99, Zakup usług remontowych , ,60 99,3 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 120,00 40,0 100, Zakup usług pozostałych , ,00 78,4 100, Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 690,97 86,4 86,4 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki , ,00 95,8 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,38 99,6 99,6 socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek , ,00 100,0 100,0 samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20,00 17,00 85, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 622,20 77,8 98, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej , ,73 98,0 100,0 szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 750,00 50,0 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 101,6 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 104,1 99, Składki na Fundusz Pracy , ,41 89,0 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 53,4 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,50 109,4 99,5 książek 4270 Zakup usług remontowych ,00 545,00 36,3 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 124,00 41,3 95, Zakup usług pozostałych , ,76 90,4 100, Podróże służbowe krajowe , ,39 116,5 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,83 99,9 99,9 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości ,00 505,00 99,0 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 63,9 99,4 korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,30 28,7 28, Zakup usług pozostałych , ,00 33,3 33, Podróże służbowe krajowe ,00 813,30 8,4 8, Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 30,4 30,4 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , ,37 89,2 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,02 54,9 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 101,3 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 99,8 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 98,7 99, Składki na Fundusz Pracy , ,64 63,9 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 40,9 99, Zakup środków żywności , ,84 95,5 99, Zakup energii , ,27 64,7 99, Zakup usług remontowych , ,60 24,9 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 110,00 11,6 91, Zakup usług pozostałych , ,64 48,5 98, Podróże służbowe krajowe 400 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,10 97,1 99,7 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 900 0,0 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , ,35 97,3 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 55,0 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 100,8 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,24 99,7 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 111,8 99, Składki na Fundusz Pracy , ,28 109,6 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 273,4 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 510,52 102,1 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 110,00 73,3 100,0

15 4300 Zakup usług pozostałych ,00 633,60 8,7 99, Podróże służbowe krajowe ,00 62,50 15,6 89, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,70 96,6 99,9 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 60,1 79,4 korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 60,00 59,25 98,8 851 OCHRONA ZDROWIA , ,87 97,3 91, Szpitale ogólne , ,00 100,0 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną , ,00 100,0 100,0 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycycjnych i zakupów inwestycyjnych Zwalczanie narkomanii , ,00 58,2 91, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na , ,00 100,0 100,0 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 180,0 55, Zakup usług pozostałych , ,00 54,7 94, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,87 104,8 90, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania , ,00 100,0 100,0 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 103,4 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,06 105,5 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 101,5 98, Składki na Fundusz Pracy , ,53 82,0 95, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 83,4 88, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 125,5 87, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,18 29,0 72,4 książek 4260 Zakup energii , ,69 81,1 72, Zakup usług remontowych ,00 557,04 18,6 55, Zakup usług zdrowotnych ,00 191,00 95,5 95, Zakup usług pozostałych , ,66 266,0 85, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,18 55,4 55, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,17 125,1 75,1 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, , ,00 72,0 72,0 analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,99 95,9 95,9 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 419,59 21,0 21, Różne opłaty i składki 200 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,30 99,9 99,9 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 240,00 24,0 24, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 655,00 32,8 65,5 korpusu służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,43 101,3 99, Domy pomocy społecznej , ,91 125,7 100, Zakup usług przez jednostki samorządu , ,91 125,7 100,0 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , ,07 87,8 99, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , ,00 97,8 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,07 109,5 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , ,09 104,8 100,0 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 8 000, ,60 94,6

16 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,78 103,9 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 99,6 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 133,3 100, Składki na Fundusz Pracy , ,00 98,8 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,8 100, Zakup usług zdrowotnych 20 20,00 20,00 100,0 100, Zakup usług pozostałych , , ,0 100, Podróże służbowe krajowe 387,00 386,94 100, Różne opłaty i składki 590,00 589,57 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,56 89,3 100,0 socjalnych 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 500,00 367,80 73,6 przeznaczeniem lub pobranych w nadmirnej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 604, ,40 100,0 korpusu służby cywilnej Składki na ubepieczenie zdrwotne opłacane za , ,25 114,4 98,6 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,25 114,4 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,73 94,3 100,0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,73 95,9 100, Zakup usług pozostałych , Dodatki mieszkaniowe , ,52 92,4 93, Świadczenia społeczne , ,52 92,4 93, Zasiłki stałe , ,83 105,3 100, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 400,00 383,08 95,8 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,75 105,2 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,74 98,4 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 413,90 51,7 96, Świadczenia społeczne 2 797, ,78 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 102,2 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 97,5 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,35 102,7 100, Składki na Fundusz Pracy , ,22 99,5 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 20,8 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 138,9 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,38 82,1 100,0 książek 4270 Zakup usług remontowych , ,05 368,0 100, Zakup usług zdrowotnych 60 60,00 60,00 100,0 100, Zakup usług pozostałych , ,45 47,0 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 100,0 100, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,78 87,5 100,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,56 96,2 100,0 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , ,07 56,8 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,65 90,8 100,0 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 86,0 100,0 korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 1 000,90 226,90 216,91 21,7 95,6 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4260 Zakup energii ,00 174,67 29,1 99, Zakup usług pozostałych 400,90 50,90 42,24 10,5 83, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,17 99,2 100,0 opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,36 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 101,3 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,79 100,0 100,0

17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 103,3 100, Składki na Fundusz Pracy , ,02 101,3 99, Zakup materiałów i wyposażenia 160,00 160,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 40,00 10,0 100, Podróże służbowe krajowe , ,64 76,6 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,65 91,2 100,0 socjalnych Pozostała działalność , ,21 161,0 100, Świadczenia społeczne , ,21 161,0 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE , , ,10 100,0 100,0 POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność , , ,10 100,0 100, Świadczenia społeczne , , ,27 100,0 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,55 100,0 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 687,31 686,84 686,84 99,9 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 083, , ,24 98,8 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13,13 12,97 12,97 98,8 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 838, , ,47 100,4 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 107,10 107,48 107,48 100,4 100, Składki na Fundusz Pracy 1 128, , ,29 100,1 100, Składki na Fundusz Pracy 13,68 13,95 13,95 102,0 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 763,71 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 33,49 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 568, , ,87 100,0 100, Wynagrodzenia bezosobowe 31,13 31,13 31,13 100,0 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 814, , ,25 100,0 100, Zakup materiałów i wyposażenia 34,10 34,08 34,08 99,9 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 279,71 279,71 100,0 książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 3,39 3,39 100,0 książek 4307 Zakup usług pozostałych , , ,36 102,7 100, Zakup usług pozostałych 1 099, , ,25 102,7 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA , ,05 109,0 98,4 WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne , ,92 96,5 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,20 99,3 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 98,5 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 129,8 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 91,9 99, Składki na Fundusz Pracy , ,74 70,3 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 57,7 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,93 71,7 91,4 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 79,00 19,8 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,75 99,8 99,8 socjalnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,73 81,5 87, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania , ,72 48,9 81,4 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,51 84,7 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 25,3 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 368,43 25,2 99, Składki na Fundusz Pracy ,00 59,77 24,9 99, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,0 książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 511,39 67,3 98,3 socjalnych Pomoc materialna dla uczniów , ,60 204,1 99, Stypendia dla uczniów , ,20 134,4 98, Inne formy pomocy dla uczniów , ,40 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 130,80 5,4 5, Podróże służbowe krajowe ,00 60,80 17,9 14, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 70,00 3,3 3,4 korpusu służby cywilnej 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I , ,67 79,3 89,2 OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,48 76,2 88,6

18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,17 223,7 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 87,0 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 91,7 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 85,8 85, Składki na Fundusz Pracy , ,54 82,2 82, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji , ,00 102,0 99,2 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,05 47,3 47, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 121,2 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,53 74,9 99,8 książek 4260 Zakup energii , ,25 110,6 93, Zakup usług remontowych , ,39 109,1 93, Zakup usług zdrowotnych , ,00 58,9 50, Zakup usług pozostałych , ,97 107,6 84, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,01 47,2 47, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,70 86,9 86,9 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,96 56,7 56,7 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, , ,35 74,1 65,2 analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,79 84,7 90,4 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , ,20 92,8 99, Różne opłaty i składki , ,80 189,1 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,43 101,8 99,9 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 99,7 99, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek , ,00 88,0 88,0 samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,90 91,6 91,6 terytorialnego 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: 4 800, ,00 98,8 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,48 33,8 96,5 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,66 85,6 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,12 83,1 87,8 573, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,21 44,1 81,7 134, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,71 80,2 99,2 budżetowych Gospodarka odpadami , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,00 99, Oczyszczanie miast i wsi , ,22 164,8 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 66,0 76, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 151,7 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 66,3 66, Składki na Fundusz Pracy ,00 566,86 63,0 63, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 28,8 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 78,9 78, Zakup energii , ,30 57,6 52, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych ,00 55,00 34, Zakup usług pozostałych , ,77 110,0 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,86 91,2 99,9 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 93, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,64 89,1 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,95 54,2 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 107,6 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 99,2 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,13 107,0 99, Składki na Fundusz Pracy , ,99 105,1 96, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 83,3 83, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 77,2 87, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,00 158,00 79,0 79,0

19 książek 4270 Zakup usług remontowych ,00 380,00 0,5 29, Zakup usług pozostałych , ,44 92,3 95, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, , ,00 90,0 90,0 analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe , ,12 95,2 81, Różne opłaty i składki 3 900, ,50 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,93 91,2 99,4 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 190,00 9,5 95,0 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,06 30,8 92, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 99,5 budżetowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 65, Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub , ,00 65,0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , Ochrona różnorodności biologicznej i , ,97 100,0 krajobrazu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,97 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,02 109,7 93, Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 57,8 86, Zakup energii , ,42 102,9 91, Zakup usług remontowych , ,75 160,1 99, Zakup usług pozostałych , ,46 323,6 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 105,9 99, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , ,90 98,7 65,8 środków z opłat produktowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 93,0 93, Zakup usług pozostałych , ,50 107,1 47, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,33 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,33 100, Pozostała działalność , ,11 96,4 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,69 94,0 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 100,2 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 93,8 98, Składki na Fundusz Pracy , ,81 72,6 94, Wynagrodzenia bezosobowe 1 300, ,41 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 81,8 93, Zakup energii , ,02 50,9 59, Zakup usług remontowych , ,04 118,4 72, Zakup usług zdrowotnych , ,00 113,9 91, Zakup usług pozostałych , ,29 118,0 69, Podróże służbowe krajowe , ,18 104,2 90, Różne opłaty i składki , ,50 94,3 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,85 89,2 100,0 socjalnych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , ,66 126,9 99,6 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100,0 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , ,00 100,0 100,0 instytucji kultury Biblioteki , ,00 119,8 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , ,00 119,8 100,0 instytucji kultury Pozostała działalność , ,66 263,3 98, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone , ,00 100,0 do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 451,6 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 766,5 97, Zakup energii 2 500, ,10 90, Zakup usług pozostałych , ,89 270,7 98, Różne opłaty i składki , ,00 217,2 99,8 926 KULTURA FIZYCZNA , ,35 90,3 95, Obiekty sportowe , ,88 85,2 96, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 100,0

20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,57 3,1 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,71 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,47 95,6 95, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , ,00 100,0 100,0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,21 145,9 79, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone , ,00 100,0 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 100,0 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 98,9 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 102,2 99, Składki na Fundusz Pracy , ,87 93,6 93, Wynagrodzenia bezosobowe , ,98 85,2 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 60,4 97, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,80 69,4 69,4 książek 4260 Zakup energii , ,53 101,5 89, Zakup usług remontowych , ,86 46,0 85, Zakup usług zdrowotnych , ,00 65,8 98, Zakup usług pozostałych , ,52 107,5 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 909,34 45,5 45, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,99 82,5 82,5 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,37 55,4 55,4 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,85 95,0 95, Różne opłaty i składki , ,50 97,8 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,74 98,5 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 99,7 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,00 100,0 100,0 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,70 89,8 89,8 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,01 96,7 budżetowych RAZEM , , ,59 94,8 94,0

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK UCHWAŁA NR........ 2012 PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA... 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2016 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2016 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2016 ROK Krynica-Zdrój marzec 2017 r. DOCHODY SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo