DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok Nr VII/30/07 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2006 rok UCHWAŁA Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z zm.) Rada Gminy Lubawa po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2006 r., opinii Komisji Rewizyjnej oraz jej wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubawa pozytywnie zaopiniowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie w wyniku jawnego głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej uchwala, co następuje: 1. Udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budŝetu Gminy za rok Wójt ogłosi sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy za 2006 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie gminy. Przewodniczący Rady Jan Laskowski

2 9454 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY LUBAWA za 2006 rok DOCHODY wykonanie za rok 2006 w pełnej klasyfikacji budŝetowej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Dz. Rozdz. Treść Plan z Plan po Wskaź. Wykonanie uchwały zmianach % 7 : Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0690 Wpływy z róŝnych opłat (za przył. wodoc., za zał. wody) ,00 99,32 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6299 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 6339 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,84 100,00 zadań zleconych gminie ustawami Razem dział , ,84 74, Leśnictwo Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,84 105,13 innych umów o podobnym charakterze (czynsz za dzierŝawę obwodów łowieckich) Razem dział ,84 105, Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,96 92,48 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6299 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem dział ,96 92, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości ,00 77,36 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,58 88,62 innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ,60 94, Wpływy z usług ,00 69, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,78 91, Pozostałe odsetki ,50 92, Wpływy z róŝnych dochodów Razem dział ,46 92, Działalność usługowa Cmentarze 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z ,00 100,00 organami administracji rządowej Razem dział ,00 100, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 100,00 zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,19 101, Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów ,26 84,40 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ,99 163,72 zadań zleconych ustawami Razem dział ,44 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 9455 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 100,00 zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 98,65 zadań zleconych gminie ustawami Razem dział ,00 98, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze StraŜe PoŜarne 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00 100, Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 100,00 zadań zleconych gminie ustawami Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków ,00 100,00 gmin Razem dział ,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej ,09 139, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 11,67 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,63 99, Podatek rolny ,65 102, Podatek leśny ,40 101, Podatek od środków transportowych ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 68, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,02 31,72 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,84 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,91 99, Podatek rolny ,37 99, Podatek leśny ,95 97, Podatek od środków transportowych ,35 100, Podatek od spadków i darowizn ,86 176, Podatek od posiadania psów ,00 40, Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,00 99, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,58 131, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,40 98,16 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbowa) 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,24 99, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z róŝnych rozliczeń 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,41 98, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103, Podatek dochodowy od osób prawnych ,29 163,02 Razem dział ,15 102, RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe

4 9456 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Pozostałe odsetki ,08 112, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00 Razem dział ,08 100, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin ,00 71,84 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin 2700 (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów ,79 94,81 województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00 100, Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6299 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin ,29 99,75 Razem dział ,08 95, Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,42 100,57 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 100,00 zadań zleconych gminie ustawami Razem dział ,42 100, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,75 99,42 zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,59 95,35 zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,20 98,61 zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin zleconych gminie ustawami ,05 95, Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług ,84 101, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 91,91 zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2700 gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), ,00 100,00 samorządów województw pozyskane z innych źródeł Razem dział ,43 98, Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących ,00 100,00 Razem ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,25 100,00

5 9457 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz innych umów o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00 Razem ,25 100,00 Dochody ogółem: , ,95 99,60 Dotacje celowe , ,72 98,63 na zadania własne (2030,6330) ,34 98,36 na zadania zlecone (2010,6310) , ,38 98,69 na zadania realizowane w drodze umów i porozumień (2020, 2330, 6630) ,00 100,00 Pozostałe dotacje ,79 40,53 Inne dotacje (2440,2700,6260) ,79 99,61 środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (2033, 6292,6299,6339) Razem dotacje: , ,51 97,12 Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Lubawa za rok 2006 Wykonanie planu dochodów budŝetu gminy za 2006 w/g waŝniejszych źródeł Wyszczególnienie Plan z uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % 4 : I. Podatki i opłaty ,73 102,64 1. Od nieruchomości ,54 99,68 2. Rolny ,02 99,71 3. Leśny ,35 100,41 4. Podatek od środków transportowych ,35 100,86 5. Opłata skarbowa ,24 99,43 6. Wpł. Z karty podatkowej ,09 139,31 7. Podatek od spadków i darowizn ,86 176,85 8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,41 98,29 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych ,58 130, Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,29 163, Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 103,49 II. Dochody z majątku gminy ,27 93,32 1. Ze sprzedaŝy ,60 94,38 2. Z dzierŝawy ,67 90,22 III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy IV. Pozostałe dochody ,44 100,58 Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) ,44 101,73 V. Subwencja ogólna ,00 100,00 VI. Ogółem dotacje, z tego: , ,51 97,12 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy 2030, ,34 98,36 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom 2010, , ,38 98,69 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień 2020,2330, 6260, ,00 100,00 4. Inne dotacje 2440,2700, ,79 99,61 5. Środki na finans. progr. ze źródeł zagraniczn. nie podlegające zwrotowi 2033,6292,6299, Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) , ,51 99,00 DOCHODY OGÓŁEM (A + B) , ,95 99,60

6 9458 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Dz. Rozdz. Treść WYDATKI wykonanie za rok 2006 w pełnej klasyfikacji budŝetowej Plan z uchwały Plan po zmianach Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (środki własne j.s.t.) ,11 100,00 Wskaź. % 7 : Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji ,53 100, Inwestycje i zakupów inwest. Zakładów budŝetowych Razem rozdział ,64 100, Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,40 100,00 Razem rozdział ,40 100, Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,56 98,47 Razem rozdział ,56 98, Pozostała działalność 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 42 42,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.304, ,82 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, RóŜne opłaty i składki , ,02 100,00 Razem rozdział , ,84 100,00 Razem dział , ,44 99,98 w tym: Wydatki bieŝące , ,24 100,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 100,00 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) ,20 99, Leśnictwo Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,23 99, Zakup usług pozostałych Razem dział ,23 99,66 w tym: Wydatki bieŝące ,23 99, Transport i Łączność Drogi publiczne gminne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,87 99, Składki na Fundusz Pracy ,34 83, Wynagrodzenia bezosobowe ,60 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,79 93, Zakup usług remontowych ,04 98, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,33 93, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,70 10, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,22 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (środki ZPORR) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (środki własne) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100, Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. Porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na postawie poroz.(umów)między jednost. samorząd. terytorialnego ,00 100,00 Razem dział 600 w tym: ,89 96,20 Wydatki bieŝące ,67 95,84 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,81 99,87 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) ,22 99, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,73 25, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,43 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 99,98

7 9459 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 99, Składki na Fundusz Pracy ,51 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,39 66, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,34 93, Zakup energii ,00 84, Zakup usług remontowych ,95 92, Zakup usług zdrowotnych ,00 12, Zakup usług pozostałych ,23 82, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od towarów i usług ,92 48,37 Razem dział 700 w tym: ,78 89,21 Wydatki bieŝące ,78 89,21 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,61 97,18 Wydatki majątkowe 710 Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych ,70 86,81 Razem rozdział ,70 86, Cmentarze 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,23 11, Zakup usług remontowych ,00 100,00 Razem rozdział ,23 60,46 Razem dział 710 w tym: ,93 85,88 Wydatki bieŝące ,93 85, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00 Razem rozdział ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,30 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,23 99, Zakup usług pozostałych ,05 73, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,37 50,70 Razem rozdział ,95 98, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,48 43, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,76 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,72 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 99, Składki na Fundusz Pracy ,68 99, Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,40 48, Wynagrodzenia bezosobowe ,68 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,74 80, Zakup energii ,32 95, Zakup usług remontowych ,09 96, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,23 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,17 89, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,48 99, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,86 99, RóŜne opłaty i składki ,18 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,76 97,61 Razem rozdział ,14 97, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,47 99, Zakup materiałów i usług ,40 91, Zakup usług pozostałych ,60 80,28 Razem rozdział ,47 86, Pozostała działalność 2320 Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub ,00 100,00 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 20, Składki na Fundusz Pracy 50 10,29 20, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 21, Zakup materiałów i wyposaŝenie Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki ,00 95, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,01 100,00 Razem rozdział ,28 95,70 Razem dział 750 w tym: ,84 96,91

8 9460 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Wydatki bieŝące ,07 96,89 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,41 99,11 dotacje ,00 100,00 2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) ,77 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00 Razem rozdział ,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, Wynagrodzenie bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 100,00 Razem rozdział ,00 98,65 Razem dział 751 W tym: ,00 98,70 Wydatki bieŝące ,00 98,70 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 83, Składki na ubezpieczenia społeczne ,72 99, Składki na Fundusz Pracy ,05 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,68 94, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,91 90, Zakup energii ,04 94, Zakup usług remontowych ,39 77, Zakup usług zdrowotnych ,00 95, Zakup usług pozostałych ,21 86, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 99, RóŜne opłaty i składki ,00 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,89 100, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ,63 99,87 Razem rozdział ,52 93, Obrona cywilna 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 99, Zakup usług pozostałych ,40 34, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Razem rozdział ,40 42, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00 Razem rozdział ,00 100,00 Razem dział 754 w tym: ,92 93,78 Wydatki bieŝące ,40 91,22 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,45 95,31 dotacje. Wydatki majątkowe ,52 99,97 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne ,70 83, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,15 31, Zakup usług pozostałych ,71 42,51 Razem dział 756 w tym: ,56 78,98 Wydatki bieŝące ,56 78,98 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,70 83, Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów ,66 87,98 Razem dział 757 w tym: ,66 87,98 Wydatki bieŝące ,66 87,98 Obsługa długu publicznego ,66 87, RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

9 9461 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Rezerwy Razem dział 758 w tym: Wydatki bieŝące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ,29 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,37 99, Składki na Fundusz Pracy ,86 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,815 6,322,06 92, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,41 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,82 87, Zakup energii ,38 94, Zakup usług remontowych ,11 84, Zakup usług zdrowotnych ,00 86, Zakup usług pozostałych ,84 77, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,72 76, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,23 94, RoŜne opłaty i składki ,66 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,44 84, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (środki ZPORR) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (środki własne jst) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,16 99,98 Razem rozdział ,57 95, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ,54 95, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,55 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,35 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,19 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 96, Składki na Fundusz Pracy ,55 95, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,40 46, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 Razem rozdział ,74 97, Przedszkola 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem rozdział Gimnazja 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,12 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 99, Składki na Fundusz Pracy ,73 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,36 93, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,32 94, Zakup usług remontowych ,18 88, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,17 78, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,38 94, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 79, RóŜne opłaty i składki ,16 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,60 100,00 Razem rozdział ,24 98, DowoŜenie uczniów do szkół 4300 Zakup usług pozostałych ,37 92, RóŜne opłaty i składki ,00 33,62 Razem rozdział ,37 92, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych ,00 59, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,93 95,07 Razem rozdział ,93 62, Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 42, Zakup usług pozostałych ,29 99, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,38 26, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00

10 9462 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Razem rozdział ,67 99,28 Razem dział 801 w tym: ,52 96,09 Wydatki bieŝące ,32 98,09 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,71 99,69 dotacje ,54 35,82 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) ,20 84, Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 66, Składki na Fundusz Pracy ,20 99, Wynagrodzenie bezosobowe ,49 78, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,19 76, Zakup środków Ŝywności ,85 82, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,80 75, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,18 90, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,16 48, RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 Razem rozdział ,17 81, Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100,00 Razem rozdział ,00 100,00 Razem dział 851 w tym: ,17 81,46 Wydatki bieŝące: ,17 81,46 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,99 82,20 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 852 Pomoc Społeczna Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t ,55 3,60 Razem rozdział ,55 3, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne ,50 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,86 97, Składki na ubezpieczenia społeczne ,18 98, Składki na Fundusz Pracy ,70 84, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,62 99, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,72 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Razem rozdział ,75 99,42 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,59 95,35 Razem rozdział ,59 95, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne ,23 96, Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposaŝenia ,62 55, Zakup usług pozostałych ,73 70,70 Razem rozdział ,58 95, Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne ,52 95,68 Razem rozdział ,52 95, Ośrodki pomocy społecznej 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,92 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,01 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,26 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,42 96, Składki na Fundusz Pracy ,66 94, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 67, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,52 97, Zakup usług remontowych ,00 96, Zakup usług zdrowotnych ,00 71, Zakup usług pozostałych ,06 95, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,65 81, RóŜne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 Razem rozdział ,50 96, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,29 99,96

11 9463 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,44 95, Składki na Fundusz Pracy ,98 86, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 94, Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług zdrowotnych ,00 87, PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 Razem rozdział ,61 97, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 3110 Świadczenia społeczne ,00 91,91 Razem rozdział ,00 91, Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne ,23 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,11 71, Składki na Fundusz Pracy 44 44,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 96, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,88 98, Zakup środków Ŝywności ,40 100, Zakup usług pozostałych ,37 96,17 Razem rozdział ,99 99,45 Razem dział 852 w tym: ,09 98,05 Wydatki bieŝące ,09 98,05 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,69 97,46 Wydatki majątkowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00 63, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,71 78, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,83 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 83, Składki na Fundusz Pracy ,41 82, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,40 44, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Razem rozdział ,87 79, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 99, Składki na Fundusz Pracy ,37 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,80 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,35 74,06 Razem rozdział ,51 97, Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów ,60 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 100, Składki na Fundusz Pracy ,21 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,82 100, Zakup usług pozostałych ,13 99,99 Razem rozdział ,73 99,65 Razem dział 854 w tym: ,11 94,27 Wydatki bieŝące: ,11 94,27 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,81 84, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 98,70 Razem rozdział ,00 98, Schroniska dla zwierząt 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 30,00 Razem rozdział ,00 30, Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii ,67 99, Zakup usług pozostałych ,07 90,99 Razem rozdział ,74 96, Pozostała działalność 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 99,98 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 6650 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ,00 100,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem rozdział ,00 100,00 Razem dział 900 w tym: ,74 97,97 Wydatki bieŝące ,74 94,47 Wydatki majątkowe ,00 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,00 Razem dział ,00

12 9464 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz w tym: Wydatki bieŝące ,00 100,00 dotacje ,00 100, Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jednost. nie zalicz. do sektora finansów ,00 100,00 publ Zakup materiałów i wyposaŝenia ,01 96, Zakup usług pozostałych ,13 99, PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki ,00 75, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Razem dział 926 w tym: ,14 98,92 Wydatki bieŝące ,14 98,92 dotacje ,00 100,00 Wydatki majątkowe WYDATKI OGÓŁEM , ,02 96,62 WYDATKI BIEśĄCE , ,11 97,33 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,18 98,93 dotacje ,54 98,42 wydatki na obsługę długu gminy ,66 87,98 WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) ,91 91,97 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2006r. Klasyfikacja budŝetowa Dział rozdział Treść I. Dotacje 2010 (Rb50) Plan z uchwały Plan po zmianach Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,84 ustawami Razem dział , ,84 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,00 ustawami Razem dział , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 1.608, , ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,00 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona Cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na

13 9465 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 300,00 300,00 300,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział ,00 300,00 300,00 Ochrona Zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 400,00 400,00 ustawami Razem dział ,00 400,00 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji , , ,75 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 8.000, , ,59 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , , ,20 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,00 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział , , ,54 Ogółem : zadania zlecone , , ,38 I a. Dochody do przekazania do budŝetu państwa lub budŝetu j. s. t. (Rb 27ZZ) Klasyfikacja budŝetowa Dział rozdział Treść Plan z uchwały Plan po zmianach Wykonanie Administracja państwowa Urzędy wojewódzkie Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego , , ,40 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań 1.897,93 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Razem objęty spr. Rb27ZZ , , ,33

14 9466 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Klasyfikacja budŝetowa II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Rb 50) Treść Plan z uchwały Plan po zmianach Wykonanie Dział rozdział Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki 296,00 42, , , , ,02 296,00 42, , , , ,02 Razem dział , ,84 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , , ,00 Razem dział , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 196,00 28, ,00 245,00 186,00 26, ,00 256,00 186,00 26, ,00 256,00 Razem rozdział , , ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,00 209, , , , , , ,00 209, , , , ,00 Razem rozdział , ,00 Razem dział , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona Cywilna Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 Razem dział ,00 300,00 300,00 Ochrona zdrowia Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 200,00 200,00 Razem dział ,00 400,00 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 300,00 Świadczenia społeczne , , ,556,50 Wynagrodzenia osobowe , , ,17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1,400, , ,86 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,18 Składki na Fundusz Pracy 1.310, , ,70 Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,00 Zakup usług pozostałych 2.000, , ,62 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.000,00 700,00 699,72 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100, , ,00 Razem rozdział , , ,75 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.000, , ,59 Razem rozdział , , ,59 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne , , ,20 Razem rozdział , , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Świadczenia społeczne , ,00 Razem rozdział , ,00 Razem dział , , ,54 Ogółem: zadania zlecone , , ,38

15 9467 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Wydatki inwestycyjne Gminy Lubawa w roku budŝetowym 2006 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. L.p. 2. Dział Roz. Nazwa zadania Inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Nakłady od pocz. realizacji do Plan wydatków po zmianach na 2006 rok Wykonanie w roku 2006 środki własne w tym: źródła finansowania śr.poch. śr. wym. w kredyty i z innych art. 3 ust. 1 poŝyczki źródeł pkt 2 i 2a u.f.p Rozbud. stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami doprowadz. w m.łąŝyn ,64 PoŜ. na prefin , , ,53 Budowa kompleksu kulturalnorekreacyjnego w Targowisku Dolnym , ,56 Razem dział , , , Budowy drogi 6050 Sampława Pustki 700 mb. (przy SP.) Projekt modernizacji drogi w m.byszwałd , , Modernizacja drogi 6050 Kazanice Rodzone , , Zakup wiat przystankowych (3 szt) , ,00 Razem dział , , Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych Zakupy inwestycyjne UG Lubawa Zakup sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w RoŜentalu , ,01 Razem dział , ,77 Zakup samochodu poŝarniczego dla OSP w Rakowicach Zakup autopompy do samochodu poŝarniczego , , , , , ,74 Zakup motopompy dla OSP Byszwałd , ,00 Dotacja z bud. Zakup motopompy Tohatsu M8/8 dla państwa OSP Złotowo , Razem dział , , Budowa sali gimnastycznej przy SP. RoŜental 2004/ , , Opracowanie projektu oraz wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Grabowo Władyki , , Projekt i wykonanie centralnego ogrzewania w Sz.P. w Rumienicy , , Zakup kserokopiarki do Szkoły Podsta.w RoŜentalu , , Budowa boiska sportowego przy Gim. w 6050 Prątnicy 2003/ , , Razem dział , , Kanalizacja gminy: Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Sampławie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji oraz w m. Targowisko i , ,00 Mortęgi uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Wpłata na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na inwestycję pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/ostródy Razem dział Ogółem: , , ,11

16 9468 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. L.p. Dział Rozdział Plan po Treść zmianach Wykonanie Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wskaźnik % 7:6 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,63 99,87 OGÓŁEM ,63 99,94 L.p. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego w tym: Środki z budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Wydatki razem poŝyczki i obligacje pozostałe** ( ) kredyty Planowane wydatki 2006 r. z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budŝetu UE z tego, źródła finansowania: poŝyczki na prefinansowanie z budŝetu państwa poŝyczki obligacje pozostałe i kredyty Wydatki majątkowe 1 razem: x Program: Priorytet: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,3 Rozwój lokalny,3.1 Obszary wiejskie, Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w m. ŁąŜyn, gmina Lubawa Działanie: Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki: , , , , , , , ,11 z tego: 2005 r r , , , , , r , , , r. * wydatki obejmują wydatki bieŝące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budŝetu państwa oraz inne

17 9469 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz L.p. Rodzaj zadłuŝenia Prognoza kwoty długu gminy (w kwotach realnych) Wykonanie na Przewidywany stan na koniec roku Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r Wyemitowane papiery wartościowe 2. Kredyty PoŜyczki Przyjęte depozyty Wymagalne zobowiązania 1) jednostek budŝetowych ) wynikające z: a) ustaw b) orzeczeń sądu c) udzielonych poręczeń i gwarancji d) innych tytułów Dochody ogółem Łączna kwota długu na koniec roku budŝetowego % udział długu w dochodach 7,67 9,10 6,01 3,74 2,44 1, Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyŝki budŝetowej w 2006 r. przychody i rozchody budŝetu L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2006 r. w złotych Wykonanie Planowane dochody , ,95 2. Planowane wydatki , ,02 NadwyŜka (12) Deficyt (12) ,07 I. Finansowanie (Przychody Rozchody) ,66 Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty PoŜyczki PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: ,34 1. Spłaty kredytów ,34 2. Spłaty poŝyczek Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Udzielone poŝyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń

18 9470 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Plany przychodów i wydatków zakładów budŝetowych na rok 2006 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Stan środków Przychody Wydatki Stan środków L.p. Wyszczególnienie Obrotowych w tym: w tym: Obrotowych lub pienięŝnych ogółem dotacja ogółem wpłata do lub pienięŝnych na początek roku z budŝetu budŝetu na koniec roku I. Zakłady budŝetowe w tym: 1. Zakład Komunalny Gminy Lubawa Ogółem DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2006 NAZWA INSTYTUCJI Plan z uchwały Wykonanie BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBAWA OGÓŁEM KWOTA DOTACJI Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006 Lp. Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie Mistrzostwa i eliminacje Tenisa Stołowego o puchar Gazety Olsztyńskiej Igrzyska samorządowe o puchar Marszałka Województwa Dzień Olimpijczyka Otwarte gminne turnieje piłki noŝnej Turniej eliminacyjny Piłkarska Kadra Czeka Gminny Wyścig Kolarski dla wszystkich uczestników VII Igrzyska Mieszkańców Wsi zimowe VII Igrzyska Mieszkańców Wsi letnie Zawody lekkoatletyczne Festyn sportowy z udziałem Rad Sołeckich Mistrzostwa Gminy juniorów i kadetów w zapasach styl klasyczny Turniej w piłce siatkowej kobiet i męŝczyzn Turnieje brydŝowe zawody ligowe Ligowe zawody szachowe rozgrywki Otwarty turniej tenisa stołowego w 5ciu kategoriach pod patronatem Wójta Gminy Turniej piłkarski im. H. Rybickiego Festyn rekreacyjnosportowy Dni Drwecy Zawody kick boxingu liga gminna Program Organizator imprez sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieŝy oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim Ogółem kwota dotacji:

19 9471 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz INNE DOTACJE UDZIELONE W ROKU 2006 Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. L.p. Dział Rozdział Plan na Treść 2006 r. Wykonanie Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na 2320 podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Powiatu Iławskiego na prowadzenie placówki ,00 opiekuńczowychowawczej Słoneczko Filia w Prątnicy Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja na dofinansowanie uczniów realizujących obowiązek szkolny Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Miasta Ostróda na dofinansowanie uczniów realizujących obowiązek przedszkolny ,54 OGÓŁEM ,54 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r. L.p. Wyszczególnienie Plan na 2006 z uchwały Wykonanie I. Stan funduszy na początek roku, w tym: , ,30 1. środki pienięŝne , ,30 2. naleŝności 3. zobowiązania 4. materiały II. Przychody , , Wpływy z róŝnych opłat 600, , Wpływy z usług 1.500,00 50, Przelewy redystrybucyjne , ,35 III. Wydatki , ,90 1. Wydatki bieŝące , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.000,00 521, Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , PodróŜe słuŝbowe krajowe 100, Dotacje przekazane z fund. Celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych 2960 Przelewy redystrybucyjne 2. Wydatki majątkowe 6050 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budŝetowych lub 6060 zakupy inwestycyjne IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: 6.500, ,26 1. środki pienięŝne 6.500, ,26 2. naleŝności 3. zobowiązania 4. materiały

20 9472 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Część opisowa do sprawozdania z wykonania BudŜetu Gminy Lubawa za 2006 rok. Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. BudŜet na rok 2006 z uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2005 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą ,00 zł, a po stronie wydatków ,00 zł i był budŝetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości ,00 zł. W drugim półroczu został zaciągnięty kredyt inwestycyjny na kwotę ,00 zł (omówienie poniŝej) oraz poŝyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z BudŜetu UE w kwocie ,00 zł (omówienie poniŝej). W chwili uchwalenia budŝetu na rok 2006 gmina była obciąŝona zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w łącznej kwocie realnej ,00. PowyŜsze kredyty zaciągnięto na następujące zadania inwestycyjne: Budowa Gimnazjum w Prątnicy wraz z salą gimnastyczną jest to kredyt komercyjny w kwocie ,00 zł udzielony przez Bank Millennium. Jest to kredyt długoterminowy denominowany w EURO z kwartalnymi terminami spłaty. Do końca 2006 r. spłacono łącznie z róŝnicami kursowymi ,54 zł. Przypadające do spłat raty w roku 2006 naleŝało uiścić w następujących terminach: ,00 zł kwota nominalna spłacono w terminie, ,00 zł kwota nominalna spłacono w terminie, ,00 zł kwota nominalna spłacono w terminie, ,00 zł kwota nominalna spłacono w terminie. Wartość nominalna rat w roku 2005 wyniosła ,00 + róŝnice kursowe w kwocie ,34 zł co daje razem ,34 zł Kredyt będzie spłacany do roku 2009, gdzie ostatnia rata wyniesie ,00 zł (kwota nominalna). Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sampławie gm. Lubawa dobudowa sali gimnastycznej wraz z izbami lekcyjnymi kredyt zaciągnięto w czerwcu 2004r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej za pośrednictwem BGś Ostróda na kwotę ,00 zł. Terminy spłat rat kredytu: w kwocie ,00 zł spłacono w terminie, w kwocie ,00 zł spłacono w terminie, w kwocie ,00 zł w kwocie ,00 zł w kwocie ,00 zł Zobowiązania zaciągnięte w roku Na podstawie umowy kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska z dn roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości ,00 zł na przedsięwzięcie p.n. Termomodernizacja Zespołu Szkół Grabowo Władyki. Kredyt udzielony został przez BOŚ S. A. w Olsztynie zgodnie z umową w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do kredytów preferencyjnych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Spłata kredytu następuję w ratach miesięcznych w kwocie 8.228,00 zł począwszy od I/2007, ostatnia rata przypada na dzień roku. Na podstawie umowy poŝyczki Nr ZPORR_ z dn roku Gmina Lubawa zaciągnęła poŝyczkę na prefinansowanie w kwocie ,00 zł na sfinansowanie Projektu Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w m. ŁąŜyn udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego działający w imieniu i na rzecz Ministra Gospodarki i Pracy. Jest to poŝyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z BudŜetu UE. Spłata poŝyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budŝetu Unii Europejskiej. Analizując przypadające do spłaty raty kredytów oraz skutki róŝnic kursowych w roku 2007 oraz w latach następnych opracowano prognozę kwoty długu (w kwotach realnych) do końca 2012 r. patrz załącznik Nr 7. Z omawianego zestawienia wynika, iŝ zadłuŝenie gminy na koniec 2006 r. wyniosło ,00 zł i stanowiło 7,67% w stosunku do wykonanych za rok 2006 dochodów. Z powyŝszego wynika, iŝ gmina ma moŝliwości zaciągania kolejnych kredytów, gdyŝ z art. 170 ustawy o finansach publicznych wynika, Ŝe łączna kwota długu j.s.t. na koniec roku budŝetowego nie moŝe przekroczyć 60% dochodów tej jednostki w tym roku budŝetowym. W ciągu roku 2006 zostało przyjęte 9 uchwał Rady Gminy zmieniających budŝet gminy, oraz zostało wydanych 6 Zarządzeń Wójta Gminy Lubawa zmieniających budŝet gminy. W wyniku powyŝszych zmian plan budŝetu po stronie dochodów zwiększono o ,84 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony w ciągu roku o ,84 zł. W wyniku tych zmian budŝet na koniec roku zamknął się kwotą: plan dochodów ogółem ,84 zł, plan wydatków ogółem ,84 zł. Wprowadzone zmiany dotyczące zwiększeń oraz zmniejszeń budŝetu wynikały z decyzji zewnętrznych jak i decyzji Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta. Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w 99,60%, natomiast plan wydatków zrealizowano w 96,62%. Szczegółowo (do włącznie) plan z uchwały, plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na waŝniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 O1030 Izba Rolnicza 2 055,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 055,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r. Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie

DOCHODY. Wykonanie na 30.06.2009 r. Plan po zmianach. Wyszczególnienie Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budŝetu Gminy Radomsko za I półrocze 2009 roku DOCHODY Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 30.06.2009 r % Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo