DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok Nr VII/30/07 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2006 rok UCHWAŁA Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z zm.) Rada Gminy Lubawa po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2006 r., opinii Komisji Rewizyjnej oraz jej wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubawa pozytywnie zaopiniowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie w wyniku jawnego głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej uchwala, co następuje: 1. Udziela się Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budŝetu Gminy za rok Wójt ogłosi sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy za 2006 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie gminy. Przewodniczący Rady Jan Laskowski

2 9454 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY LUBAWA za 2006 rok DOCHODY wykonanie za rok 2006 w pełnej klasyfikacji budŝetowej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Dz. Rozdz. Treść Plan z Plan po Wskaź. Wykonanie uchwały zmianach % 7 : Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0690 Wpływy z róŝnych opłat (za przył. wodoc., za zał. wody) ,00 99,32 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6299 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 6339 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,84 100,00 zadań zleconych gminie ustawami Razem dział , ,84 74, Leśnictwo Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,84 105,13 innych umów o podobnym charakterze (czynsz za dzierŝawę obwodów łowieckich) Razem dział ,84 105, Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,96 92,48 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6299 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem dział ,96 92, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości ,00 77,36 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,58 88,62 innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ,60 94, Wpływy z usług ,00 69, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,78 91, Pozostałe odsetki ,50 92, Wpływy z róŝnych dochodów Razem dział ,46 92, Działalność usługowa Cmentarze 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z ,00 100,00 organami administracji rządowej Razem dział ,00 100, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 100,00 zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,19 101, Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów ,26 84,40 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ,99 163,72 zadań zleconych ustawami Razem dział ,44 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 9455 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 100,00 zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 98,65 zadań zleconych gminie ustawami Razem dział ,00 98, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze StraŜe PoŜarne 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00 100, Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 100,00 zadań zleconych gminie ustawami Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków ,00 100,00 gmin Razem dział ,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej ,09 139, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 11,67 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,63 99, Podatek rolny ,65 102, Podatek leśny ,40 101, Podatek od środków transportowych ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 68, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,02 31,72 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,84 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,91 99, Podatek rolny ,37 99, Podatek leśny ,95 97, Podatek od środków transportowych ,35 100, Podatek od spadków i darowizn ,86 176, Podatek od posiadania psów ,00 40, Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,00 99, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,58 131, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,40 98,16 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbowa) 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,24 99, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z róŝnych rozliczeń 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,41 98, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103, Podatek dochodowy od osób prawnych ,29 163,02 Razem dział ,15 102, RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe

4 9456 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Pozostałe odsetki ,08 112, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00 Razem dział ,08 100, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin ,00 71,84 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin 2700 (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów ,79 94,81 województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00 100, Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6299 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin ,29 99,75 Razem dział ,08 95, Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,42 100,57 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 100,00 zadań zleconych gminie ustawami Razem dział ,42 100, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,75 99,42 zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,59 95,35 zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,20 98,61 zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin zleconych gminie ustawami ,05 95, Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług ,84 101, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 91,91 zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2700 gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), ,00 100,00 samorządów województw pozyskane z innych źródeł Razem dział ,43 98, Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących ,00 100,00 Razem ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz ,25 100,00

5 9457 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz innych umów o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00 Razem ,25 100,00 Dochody ogółem: , ,95 99,60 Dotacje celowe , ,72 98,63 na zadania własne (2030,6330) ,34 98,36 na zadania zlecone (2010,6310) , ,38 98,69 na zadania realizowane w drodze umów i porozumień (2020, 2330, 6630) ,00 100,00 Pozostałe dotacje ,79 40,53 Inne dotacje (2440,2700,6260) ,79 99,61 środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (2033, 6292,6299,6339) Razem dotacje: , ,51 97,12 Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Lubawa za rok 2006 Wykonanie planu dochodów budŝetu gminy za 2006 w/g waŝniejszych źródeł Wyszczególnienie Plan z uchwały Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % 4 : I. Podatki i opłaty ,73 102,64 1. Od nieruchomości ,54 99,68 2. Rolny ,02 99,71 3. Leśny ,35 100,41 4. Podatek od środków transportowych ,35 100,86 5. Opłata skarbowa ,24 99,43 6. Wpł. Z karty podatkowej ,09 139,31 7. Podatek od spadków i darowizn ,86 176,85 8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,41 98,29 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych ,58 130, Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,29 163, Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 103,49 II. Dochody z majątku gminy ,27 93,32 1. Ze sprzedaŝy ,60 94,38 2. Z dzierŝawy ,67 90,22 III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy IV. Pozostałe dochody ,44 100,58 Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) ,44 101,73 V. Subwencja ogólna ,00 100,00 VI. Ogółem dotacje, z tego: , ,51 97,12 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy 2030, ,34 98,36 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom 2010, , ,38 98,69 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień 2020,2330, 6260, ,00 100,00 4. Inne dotacje 2440,2700, ,79 99,61 5. Środki na finans. progr. ze źródeł zagraniczn. nie podlegające zwrotowi 2033,6292,6299, Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) , ,51 99,00 DOCHODY OGÓŁEM (A + B) , ,95 99,60

6 9458 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Dz. Rozdz. Treść WYDATKI wykonanie za rok 2006 w pełnej klasyfikacji budŝetowej Plan z uchwały Plan po zmianach Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (środki własne j.s.t.) ,11 100,00 Wskaź. % 7 : Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji ,53 100, Inwestycje i zakupów inwest. Zakładów budŝetowych Razem rozdział ,64 100, Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,40 100,00 Razem rozdział ,40 100, Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,56 98,47 Razem rozdział ,56 98, Pozostała działalność 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 42 42,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.304, ,82 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, RóŜne opłaty i składki , ,02 100,00 Razem rozdział , ,84 100,00 Razem dział , ,44 99,98 w tym: Wydatki bieŝące , ,24 100,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 100,00 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) ,20 99, Leśnictwo Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,23 99, Zakup usług pozostałych Razem dział ,23 99,66 w tym: Wydatki bieŝące ,23 99, Transport i Łączność Drogi publiczne gminne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,87 99, Składki na Fundusz Pracy ,34 83, Wynagrodzenia bezosobowe ,60 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,79 93, Zakup usług remontowych ,04 98, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,33 93, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,70 10, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,22 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (środki ZPORR) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (środki własne) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100, Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. Porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na postawie poroz.(umów)między jednost. samorząd. terytorialnego ,00 100,00 Razem dział 600 w tym: ,89 96,20 Wydatki bieŝące ,67 95,84 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,81 99,87 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) ,22 99, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,73 25, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,43 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 99,98

7 9459 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 99, Składki na Fundusz Pracy ,51 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,39 66, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,34 93, Zakup energii ,00 84, Zakup usług remontowych ,95 92, Zakup usług zdrowotnych ,00 12, Zakup usług pozostałych ,23 82, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od towarów i usług ,92 48,37 Razem dział 700 w tym: ,78 89,21 Wydatki bieŝące ,78 89,21 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,61 97,18 Wydatki majątkowe 710 Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych ,70 86,81 Razem rozdział ,70 86, Cmentarze 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,23 11, Zakup usług remontowych ,00 100,00 Razem rozdział ,23 60,46 Razem dział 710 w tym: ,93 85,88 Wydatki bieŝące ,93 85, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00 Razem rozdział ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,30 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,23 99, Zakup usług pozostałych ,05 73, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,37 50,70 Razem rozdział ,95 98, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,48 43, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,76 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,72 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 99, Składki na Fundusz Pracy ,68 99, Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,40 48, Wynagrodzenia bezosobowe ,68 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,74 80, Zakup energii ,32 95, Zakup usług remontowych ,09 96, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,23 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,17 89, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,48 99, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,86 99, RóŜne opłaty i składki ,18 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,76 97,61 Razem rozdział ,14 97, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,47 99, Zakup materiałów i usług ,40 91, Zakup usług pozostałych ,60 80,28 Razem rozdział ,47 86, Pozostała działalność 2320 Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub ,00 100,00 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 20, Składki na Fundusz Pracy 50 10,29 20, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 21, Zakup materiałów i wyposaŝenie Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki ,00 95, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,01 100,00 Razem rozdział ,28 95,70 Razem dział 750 w tym: ,84 96,91

8 9460 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Wydatki bieŝące ,07 96,89 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,41 99,11 dotacje ,00 100,00 2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) ,77 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00 Razem rozdział ,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, Wynagrodzenie bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 100,00 Razem rozdział ,00 98,65 Razem dział 751 W tym: ,00 98,70 Wydatki bieŝące ,00 98,70 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 83, Składki na ubezpieczenia społeczne ,72 99, Składki na Fundusz Pracy ,05 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,68 94, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,91 90, Zakup energii ,04 94, Zakup usług remontowych ,39 77, Zakup usług zdrowotnych ,00 95, Zakup usług pozostałych ,21 86, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 99, RóŜne opłaty i składki ,00 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,89 100, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ,63 99,87 Razem rozdział ,52 93, Obrona cywilna 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 99, Zakup usług pozostałych ,40 34, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Razem rozdział ,40 42, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00 Razem rozdział ,00 100,00 Razem dział 754 w tym: ,92 93,78 Wydatki bieŝące ,40 91,22 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,45 95,31 dotacje. Wydatki majątkowe ,52 99,97 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne ,70 83, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,15 31, Zakup usług pozostałych ,71 42,51 Razem dział 756 w tym: ,56 78,98 Wydatki bieŝące ,56 78,98 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,70 83, Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów ,66 87,98 Razem dział 757 w tym: ,66 87,98 Wydatki bieŝące ,66 87,98 Obsługa długu publicznego ,66 87, RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

9 9461 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Rezerwy Razem dział 758 w tym: Wydatki bieŝące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ,29 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,37 99, Składki na Fundusz Pracy ,86 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,815 6,322,06 92, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,41 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,82 87, Zakup energii ,38 94, Zakup usług remontowych ,11 84, Zakup usług zdrowotnych ,00 86, Zakup usług pozostałych ,84 77, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,72 76, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,23 94, RoŜne opłaty i składki ,66 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,44 84, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (środki ZPORR) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych (środki własne jst) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,16 99,98 Razem rozdział ,57 95, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ,54 95, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,55 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,35 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,19 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 96, Składki na Fundusz Pracy ,55 95, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,40 46, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 Razem rozdział ,74 97, Przedszkola 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem rozdział Gimnazja 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,12 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 99, Składki na Fundusz Pracy ,73 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,36 93, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,32 94, Zakup usług remontowych ,18 88, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,17 78, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,38 94, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 79, RóŜne opłaty i składki ,16 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,60 100,00 Razem rozdział ,24 98, DowoŜenie uczniów do szkół 4300 Zakup usług pozostałych ,37 92, RóŜne opłaty i składki ,00 33,62 Razem rozdział ,37 92, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych ,00 59, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,93 95,07 Razem rozdział ,93 62, Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 42, Zakup usług pozostałych ,29 99, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,38 26, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00

10 9462 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Razem rozdział ,67 99,28 Razem dział 801 w tym: ,52 96,09 Wydatki bieŝące ,32 98,09 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,71 99,69 dotacje ,54 35,82 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) ,20 84, Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 66, Składki na Fundusz Pracy ,20 99, Wynagrodzenie bezosobowe ,49 78, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,19 76, Zakup środków Ŝywności ,85 82, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,80 75, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,18 90, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,16 48, RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 Razem rozdział ,17 81, Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100,00 Razem rozdział ,00 100,00 Razem dział 851 w tym: ,17 81,46 Wydatki bieŝące: ,17 81,46 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,99 82,20 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 852 Pomoc Społeczna Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t ,55 3,60 Razem rozdział ,55 3, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne ,50 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,86 97, Składki na ubezpieczenia społeczne ,18 98, Składki na Fundusz Pracy ,70 84, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,62 99, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,72 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Razem rozdział ,75 99,42 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,59 95,35 Razem rozdział ,59 95, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne ,23 96, Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposaŝenia ,62 55, Zakup usług pozostałych ,73 70,70 Razem rozdział ,58 95, Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne ,52 95,68 Razem rozdział ,52 95, Ośrodki pomocy społecznej 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,92 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,01 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,26 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,42 96, Składki na Fundusz Pracy ,66 94, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 67, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,52 97, Zakup usług remontowych ,00 96, Zakup usług zdrowotnych ,00 71, Zakup usług pozostałych ,06 95, PodróŜe słuŝbowe krajowe ,65 81, RóŜne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 Razem rozdział ,50 96, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,29 99,96

11 9463 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,44 95, Składki na Fundusz Pracy ,98 86, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 94, Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług zdrowotnych ,00 87, PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00 Razem rozdział ,61 97, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 3110 Świadczenia społeczne ,00 91,91 Razem rozdział ,00 91, Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne ,23 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,11 71, Składki na Fundusz Pracy 44 44,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 96, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,88 98, Zakup środków Ŝywności ,40 100, Zakup usług pozostałych ,37 96,17 Razem rozdział ,99 99,45 Razem dział 852 w tym: ,09 98,05 Wydatki bieŝące ,09 98,05 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,69 97,46 Wydatki majątkowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00 63, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,71 78, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,83 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 83, Składki na Fundusz Pracy ,41 82, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,40 44, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Razem rozdział ,87 79, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 99, Składki na Fundusz Pracy ,37 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,80 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,35 74,06 Razem rozdział ,51 97, Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów ,60 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,97 100, Składki na Fundusz Pracy ,21 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,82 100, Zakup usług pozostałych ,13 99,99 Razem rozdział ,73 99,65 Razem dział 854 w tym: ,11 94,27 Wydatki bieŝące: ,11 94,27 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,81 84, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 98,70 Razem rozdział ,00 98, Schroniska dla zwierząt 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 30,00 Razem rozdział ,00 30, Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii ,67 99, Zakup usług pozostałych ,07 90,99 Razem rozdział ,74 96, Pozostała działalność 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 99,98 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 6650 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na ,00 100,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem rozdział ,00 100,00 Razem dział 900 w tym: ,74 97,97 Wydatki bieŝące ,74 94,47 Wydatki majątkowe ,00 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,00 Razem dział ,00

12 9464 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz w tym: Wydatki bieŝące ,00 100,00 dotacje ,00 100, Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jednost. nie zalicz. do sektora finansów ,00 100,00 publ Zakup materiałów i wyposaŝenia ,01 96, Zakup usług pozostałych ,13 99, PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki ,00 75, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Razem dział 926 w tym: ,14 98,92 Wydatki bieŝące ,14 98,92 dotacje ,00 100,00 Wydatki majątkowe WYDATKI OGÓŁEM , ,02 96,62 WYDATKI BIEśĄCE , ,11 97,33 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,18 98,93 dotacje ,54 98,42 wydatki na obsługę długu gminy ,66 87,98 WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) ,91 91,97 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2006r. Klasyfikacja budŝetowa Dział rozdział Treść I. Dotacje 2010 (Rb50) Plan z uchwały Plan po zmianach Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,84 ustawami Razem dział , ,84 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,00 ustawami Razem dział , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 1.608, , ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,00 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona Cywilna Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na

13 9465 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 300,00 300,00 300,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział ,00 300,00 300,00 Ochrona Zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 400,00 400,00 ustawami Razem dział ,00 400,00 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji , , ,75 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 8.000, , ,59 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , , ,20 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na , ,00 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dział , , ,54 Ogółem : zadania zlecone , , ,38 I a. Dochody do przekazania do budŝetu państwa lub budŝetu j. s. t. (Rb 27ZZ) Klasyfikacja budŝetowa Dział rozdział Treść Plan z uchwały Plan po zmianach Wykonanie Administracja państwowa Urzędy wojewódzkie Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego , , ,40 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań 1.897,93 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Razem objęty spr. Rb27ZZ , , ,33

14 9466 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Klasyfikacja budŝetowa II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Rb 50) Treść Plan z uchwały Plan po zmianach Wykonanie Dział rozdział Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki 296,00 42, , , , ,02 296,00 42, , , , ,02 Razem dział , ,84 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , , ,00 Razem dział , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 196,00 28, ,00 245,00 186,00 26, ,00 256,00 186,00 26, ,00 256,00 Razem rozdział , , ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,00 209, , , , , , ,00 209, , , , ,00 Razem rozdział , ,00 Razem dział , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona Cywilna Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 Razem dział ,00 300,00 300,00 Ochrona zdrowia Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 200,00 200,00 Razem dział ,00 400,00 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 300,00 Świadczenia społeczne , , ,556,50 Wynagrodzenia osobowe , , ,17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1,400, , ,86 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,18 Składki na Fundusz Pracy 1.310, , ,70 Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,00 Zakup usług pozostałych 2.000, , ,62 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.000,00 700,00 699,72 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100, , ,00 Razem rozdział , , ,75 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.000, , ,59 Razem rozdział , , ,59 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne , , ,20 Razem rozdział , , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Świadczenia społeczne , ,00 Razem rozdział , ,00 Razem dział , , ,54 Ogółem: zadania zlecone , , ,38

15 9467 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Wydatki inwestycyjne Gminy Lubawa w roku budŝetowym 2006 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. L.p. 2. Dział Roz. Nazwa zadania Inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Nakłady od pocz. realizacji do Plan wydatków po zmianach na 2006 rok Wykonanie w roku 2006 środki własne w tym: źródła finansowania śr.poch. śr. wym. w kredyty i z innych art. 3 ust. 1 poŝyczki źródeł pkt 2 i 2a u.f.p Rozbud. stacji uzdatniania wody wraz z rurociągami doprowadz. w m.łąŝyn ,64 PoŜ. na prefin , , ,53 Budowa kompleksu kulturalnorekreacyjnego w Targowisku Dolnym , ,56 Razem dział , , , Budowy drogi 6050 Sampława Pustki 700 mb. (przy SP.) Projekt modernizacji drogi w m.byszwałd , , Modernizacja drogi 6050 Kazanice Rodzone , , Zakup wiat przystankowych (3 szt) , ,00 Razem dział , , Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych Zakupy inwestycyjne UG Lubawa Zakup sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w RoŜentalu , ,01 Razem dział , ,77 Zakup samochodu poŝarniczego dla OSP w Rakowicach Zakup autopompy do samochodu poŝarniczego , , , , , ,74 Zakup motopompy dla OSP Byszwałd , ,00 Dotacja z bud. Zakup motopompy Tohatsu M8/8 dla państwa OSP Złotowo , Razem dział , , Budowa sali gimnastycznej przy SP. RoŜental 2004/ , , Opracowanie projektu oraz wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Grabowo Władyki , , Projekt i wykonanie centralnego ogrzewania w Sz.P. w Rumienicy , , Zakup kserokopiarki do Szkoły Podsta.w RoŜentalu , , Budowa boiska sportowego przy Gim. w 6050 Prątnicy 2003/ , , Razem dział , , Kanalizacja gminy: Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Sampławie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji oraz w m. Targowisko i , ,00 Mortęgi uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Wpłata na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na inwestycję pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/ostródy Razem dział Ogółem: , , ,11

16 9468 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. L.p. Dział Rozdział Plan po Treść zmianach Wykonanie Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wskaźnik % 7:6 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,63 99,87 OGÓŁEM ,63 99,94 L.p. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego w tym: Środki z budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Wydatki razem poŝyczki i obligacje pozostałe** ( ) kredyty Planowane wydatki 2006 r. z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budŝetu UE z tego, źródła finansowania: poŝyczki na prefinansowanie z budŝetu państwa poŝyczki obligacje pozostałe i kredyty Wydatki majątkowe 1 razem: x Program: Priorytet: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,3 Rozwój lokalny,3.1 Obszary wiejskie, Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w m. ŁąŜyn, gmina Lubawa Działanie: Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki: , , , , , , , ,11 z tego: 2005 r r , , , , , r , , , r. * wydatki obejmują wydatki bieŝące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budŝetu państwa oraz inne

17 9469 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz L.p. Rodzaj zadłuŝenia Prognoza kwoty długu gminy (w kwotach realnych) Wykonanie na Przewidywany stan na koniec roku Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r Wyemitowane papiery wartościowe 2. Kredyty PoŜyczki Przyjęte depozyty Wymagalne zobowiązania 1) jednostek budŝetowych ) wynikające z: a) ustaw b) orzeczeń sądu c) udzielonych poręczeń i gwarancji d) innych tytułów Dochody ogółem Łączna kwota długu na koniec roku budŝetowego % udział długu w dochodach 7,67 9,10 6,01 3,74 2,44 1, Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyŝki budŝetowej w 2006 r. przychody i rozchody budŝetu L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2006 r. w złotych Wykonanie Planowane dochody , ,95 2. Planowane wydatki , ,02 NadwyŜka (12) Deficyt (12) ,07 I. Finansowanie (Przychody Rozchody) ,66 Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty PoŜyczki PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: ,34 1. Spłaty kredytów ,34 2. Spłaty poŝyczek Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Udzielone poŝyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń

18 9470 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Plany przychodów i wydatków zakładów budŝetowych na rok 2006 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Stan środków Przychody Wydatki Stan środków L.p. Wyszczególnienie Obrotowych w tym: w tym: Obrotowych lub pienięŝnych ogółem dotacja ogółem wpłata do lub pienięŝnych na początek roku z budŝetu budŝetu na koniec roku I. Zakłady budŝetowe w tym: 1. Zakład Komunalny Gminy Lubawa Ogółem DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W ROKU 2006 NAZWA INSTYTUCJI Plan z uchwały Wykonanie BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LUBAWA OGÓŁEM KWOTA DOTACJI Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006 Lp. Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie Mistrzostwa i eliminacje Tenisa Stołowego o puchar Gazety Olsztyńskiej Igrzyska samorządowe o puchar Marszałka Województwa Dzień Olimpijczyka Otwarte gminne turnieje piłki noŝnej Turniej eliminacyjny Piłkarska Kadra Czeka Gminny Wyścig Kolarski dla wszystkich uczestników VII Igrzyska Mieszkańców Wsi zimowe VII Igrzyska Mieszkańców Wsi letnie Zawody lekkoatletyczne Festyn sportowy z udziałem Rad Sołeckich Mistrzostwa Gminy juniorów i kadetów w zapasach styl klasyczny Turniej w piłce siatkowej kobiet i męŝczyzn Turnieje brydŝowe zawody ligowe Ligowe zawody szachowe rozgrywki Otwarty turniej tenisa stołowego w 5ciu kategoriach pod patronatem Wójta Gminy Turniej piłkarski im. H. Rybickiego Festyn rekreacyjnosportowy Dni Drwecy Zawody kick boxingu liga gminna Program Organizator imprez sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieŝy oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim Ogółem kwota dotacji:

19 9471 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz INNE DOTACJE UDZIELONE W ROKU 2006 Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. L.p. Dział Rozdział Plan na Treść 2006 r. Wykonanie Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na 2320 podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Powiatu Iławskiego na prowadzenie placówki ,00 opiekuńczowychowawczej Słoneczko Filia w Prątnicy Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja na dofinansowanie uczniów realizujących obowiązek szkolny Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Miasta Ostróda na dofinansowanie uczniów realizujących obowiązek przedszkolny ,54 OGÓŁEM ,54 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r. L.p. Wyszczególnienie Plan na 2006 z uchwały Wykonanie I. Stan funduszy na początek roku, w tym: , ,30 1. środki pienięŝne , ,30 2. naleŝności 3. zobowiązania 4. materiały II. Przychody , , Wpływy z róŝnych opłat 600, , Wpływy z usług 1.500,00 50, Przelewy redystrybucyjne , ,35 III. Wydatki , ,90 1. Wydatki bieŝące , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.000,00 521, Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , PodróŜe słuŝbowe krajowe 100, Dotacje przekazane z fund. Celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych 2960 Przelewy redystrybucyjne 2. Wydatki majątkowe 6050 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budŝetowych lub 6060 zakupy inwestycyjne IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: 6.500, ,26 1. środki pienięŝne 6.500, ,26 2. naleŝności 3. zobowiązania 4. materiały

20 9472 Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 Poz Część opisowa do sprawozdania z wykonania BudŜetu Gminy Lubawa za 2006 rok. Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2007 r. BudŜet na rok 2006 z uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2005 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą ,00 zł, a po stronie wydatków ,00 zł i był budŝetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości ,00 zł. W drugim półroczu został zaciągnięty kredyt inwestycyjny na kwotę ,00 zł (omówienie poniŝej) oraz poŝyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z BudŜetu UE w kwocie ,00 zł (omówienie poniŝej). W chwili uchwalenia budŝetu na rok 2006 gmina była obciąŝona zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w łącznej kwocie realnej ,00. PowyŜsze kredyty zaciągnięto na następujące zadania inwestycyjne: Budowa Gimnazjum w Prątnicy wraz z salą gimnastyczną jest to kredyt komercyjny w kwocie ,00 zł udzielony przez Bank Millennium. Jest to kredyt długoterminowy denominowany w EURO z kwartalnymi terminami spłaty. Do końca 2006 r. spłacono łącznie z róŝnicami kursowymi ,54 zł. Przypadające do spłat raty w roku 2006 naleŝało uiścić w następujących terminach: ,00 zł kwota nominalna spłacono w terminie, ,00 zł kwota nominalna spłacono w terminie, ,00 zł kwota nominalna spłacono w terminie, ,00 zł kwota nominalna spłacono w terminie. Wartość nominalna rat w roku 2005 wyniosła ,00 + róŝnice kursowe w kwocie ,34 zł co daje razem ,34 zł Kredyt będzie spłacany do roku 2009, gdzie ostatnia rata wyniesie ,00 zł (kwota nominalna). Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sampławie gm. Lubawa dobudowa sali gimnastycznej wraz z izbami lekcyjnymi kredyt zaciągnięto w czerwcu 2004r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej za pośrednictwem BGś Ostróda na kwotę ,00 zł. Terminy spłat rat kredytu: w kwocie ,00 zł spłacono w terminie, w kwocie ,00 zł spłacono w terminie, w kwocie ,00 zł w kwocie ,00 zł w kwocie ,00 zł Zobowiązania zaciągnięte w roku Na podstawie umowy kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska z dn roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości ,00 zł na przedsięwzięcie p.n. Termomodernizacja Zespołu Szkół Grabowo Władyki. Kredyt udzielony został przez BOŚ S. A. w Olsztynie zgodnie z umową w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do kredytów preferencyjnych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Spłata kredytu następuję w ratach miesięcznych w kwocie 8.228,00 zł począwszy od I/2007, ostatnia rata przypada na dzień roku. Na podstawie umowy poŝyczki Nr ZPORR_ z dn roku Gmina Lubawa zaciągnęła poŝyczkę na prefinansowanie w kwocie ,00 zł na sfinansowanie Projektu Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w m. ŁąŜyn udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego działający w imieniu i na rzecz Ministra Gospodarki i Pracy. Jest to poŝyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z BudŜetu UE. Spłata poŝyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budŝetu Unii Europejskiej. Analizując przypadające do spłaty raty kredytów oraz skutki róŝnic kursowych w roku 2007 oraz w latach następnych opracowano prognozę kwoty długu (w kwotach realnych) do końca 2012 r. patrz załącznik Nr 7. Z omawianego zestawienia wynika, iŝ zadłuŝenie gminy na koniec 2006 r. wyniosło ,00 zł i stanowiło 7,67% w stosunku do wykonanych za rok 2006 dochodów. Z powyŝszego wynika, iŝ gmina ma moŝliwości zaciągania kolejnych kredytów, gdyŝ z art. 170 ustawy o finansach publicznych wynika, Ŝe łączna kwota długu j.s.t. na koniec roku budŝetowego nie moŝe przekroczyć 60% dochodów tej jednostki w tym roku budŝetowym. W ciągu roku 2006 zostało przyjęte 9 uchwał Rady Gminy zmieniających budŝet gminy, oraz zostało wydanych 6 Zarządzeń Wójta Gminy Lubawa zmieniających budŝet gminy. W wyniku powyŝszych zmian plan budŝetu po stronie dochodów zwiększono o ,84 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony w ciągu roku o ,84 zł. W wyniku tych zmian budŝet na koniec roku zamknął się kwotą: plan dochodów ogółem ,84 zł, plan wydatków ogółem ,84 zł. Wprowadzone zmiany dotyczące zwiększeń oraz zmniejszeń budŝetu wynikały z decyzji zewnętrznych jak i decyzji Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta. Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w 99,60%, natomiast plan wydatków zrealizowano w 96,62%. Szczegółowo (do włącznie) plan z uchwały, plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na waŝniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne 3 900

01008 Melioracje wodne 3 900 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE B U R M I S T R Z A N I D Z I C Y : 2214 Nr 371/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo