ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 1 ) oraz art. 267 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 2 ), zarządzam co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu, które zawiera: 1) wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2014 rok załącznik Nr 1, 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2014 rok załącznik Nr 2, 3) wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2014 rok załącznik Nr 3, 4) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 rok załącznik Nr 4, 5) wykonanie planu wydatków majątkowych za 2014 rok załącznik Nr 5, 6) wykonanie planu dotacji przekazanych z budżetu gminy za 2014 rok załącznik Nr 6, 7) realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych za 2014 rok załącznik Nr 7, 8) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2014 roku załącznik Nr 8, 9) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku załącznik Nr 9, 10) część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok załącznik Nr 10, 11) sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy za 2014 rok załącznik Nr 11, 12) informacja o stanie mienia komunalnego gminy za 2014 rok załącznik Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Wójt Gminy Marcin Wycisło 1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz ] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911 i poz Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/15 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2015 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2014 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,49 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,39 92, Dochody z najmu i dzierżawy , ,91 89,0 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,48 0, Pozostała działalność , ,10 100, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami , ,10 100,0 020 Leśnictwo 4 500, ,71 153, Gospodarka leśna 4 500, ,71 153, Dochody z najmu i dzierżawy 4 500, ,71 153,5 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 0, ,34 0, Drogi wewnętrzne 0, ,34 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0, ,34 0,0 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,80 105, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,80 105,3 0,00 8,91 0,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 1

3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , ,66 105,3 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 15,23 0,0 750 Administracja publiczna , ,10 106, Urzędy wojewódzkie , ,85 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 10,85 0, Egzekucja administracyjna należności 0,00 560,00 0,0 pieniężnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 560,00 0, Urzędy gmin 0, ,25 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0,00 160,65 0,0 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 907,50 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,10 0, Pozostała działalność , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 0, ,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 100, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 97,6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami , ,00 75, , ,00 100, , ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 67,3 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 2

4 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu , ,00 67,3 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, Dotacje celowe przekazane z budżetu , ,00 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami. 752 Obrona narodowa 1 000,00 927,20 92, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 927,20 92, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 1 000,00 927,20 92, , ,63 103, , ,48 214, , ,48 214,1 0,00 9,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku , ,90 119,7 leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,20 121, Podatek rolny , ,00 107, Podatek leśny , ,00 101, Podatek od środków transportowych 3 500, ,00 103, Podatek od czynności cywilno 500, ,00 200,0 prawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 58,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 0, ,70 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku , ,28 99,0 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,52 100, Podatek rolny , ,60 90, Podatek leśny , ,00 102,8 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 3

5 0340 Podatek od środków transportowych , ,90 87, Podatek od spadków i darowizn 5 000, ,00 64, Wpływy z opłaty targowej , ,00 142, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 104, Wpływy z różnych opłat 0, ,81 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 0, ,45 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,06 103, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 84, Wpływy z innych lokalnych opłat , ,93 103,7 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 500,00 35,91 7, Wpływy z różnych opłat 0, ,60 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 0,00 927,72 0, Pozostałe odsetki 0,00 627,90 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,91 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,91 107,1 758 Różne rozliczenia , ,07 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100,0 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,07 109, Pozostałe odsetki , ,07 109, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,61 96, Szkoły podstawowe 9 249, ,07 107, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 535,50 0, , ,00 104,4 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 4

6 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4,20 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu 6 249, ,37 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Oddziały przedszkolne w szkołach , ,89 101,7 podstawowych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 523,50 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki 0,00 0,39 0,0 dochodów własnych lub środków obrotowych Przedszkola , ,70 100, Wpływy z różnych opłat , ,50 106, Pozostałe odsetki 0,00 2,03 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,31 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki 0,00 1,86 0,0 dochodów własnych lub środków obrotowych Gimnazja , ,95 86, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 124,95 0, Dochody z najmu i dzierżawy , ,20 96,1 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 162,60 0, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,20 84, Środki na dofinansowanie własnych 6 000, ,00 99,7 zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , ,00 108, Dochody z najmu i dzierżawy , ,00 108,4 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 851 Ochrona zdrowia , ,11 93,9 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 5

7 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,11 93, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,11 93,9 852 Pomoc społeczna , ,98 100, Domy pomocy społecznej 6 000, ,32 143, Wpływy z różnych opłat 6 000, ,32 143, Wspieranie rodziny , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Świadczenia rodzinne, świadczenie , ,28 99,4 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0, Pozostałe odsetki 0,00 26,68 0, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 740,72 74, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 0,00 0, , ,35 99, , ,73 37, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,53 100, , ,96 100, , ,57 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,40 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 271,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,40 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 6

8 85219 Ośrodki pomocy społecznej , ,31 99, Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,31 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,92 127, Wpływy z usług , ,40 140, Wpływy z różnych dochodów 0,00 70,52 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 9 570, ,00 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność , ,22 97, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 020, ,00 0, , ,90 100, , ,32 91,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,85 76, Pomoc materialna dla uczniów , ,85 76, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,85 70,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa , ,00 100,0 na realizację zadań bieżących zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,35 85,2 środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 000, ,54 95, Wpływy z różnych dochodów 7 000, ,54 95, Wpływy i wydatki związane , ,29 77,3 z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,70 75, Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 199,59 0,0 z tytułu podatku i opłat Wpływy i wydatki związane 2 000, ,52 89,9 z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000, ,52 89,9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,88 66,2 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 7

9 92195 Pozostała działalność , ,88 66, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,88 66,2 926 Kultura fizyczna 0,00 153,23 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 153,23 0, Pozostałe odsetki 0,00 9,14 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 144,09 0,0 Dochody bieżące ogółem, w tym: , ,35 101,3 1 Dotacje ogółem, w tym: , ,80 99,8 a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji , ,51 99,9 rządowej b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE , ,08 77,5 Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2014 rok Tabela Nr 2 w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 020 Leśnictwo 0,00 735,70 0, Gospodarka leśna 0,00 735,70 0, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 735,70 0,0 majątkowych 600 Transport i łączność , ,00 100, Drogi wewnętrzne , ,00 100,0 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji , ,00 100,0 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 103, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 103, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,00 103,6 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 801 Oświata i wychowanie 0,00 95,00 0, Szkoły podstawowe 0,00 47,50 0, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 47,50 0,0 majątkowych Gimnazja 0,00 47,50 0, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 47,50 0,0 majątkowych Dochody majątkowe ogółem, w tym: , ,70 103,3 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , ,00 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 8

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/15 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2015 r. Wykonanie bieżących wydatków za 2014 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,45 98, Melioracje wodne , ,15 98,7 Wydatki jednostek budżetowych, , ,15 98,7 - wydatki związane z realizacją ich , ,15 98, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na , ,15 99,7 rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego , ,00 98,4 i prokuratorskiego Spółki wodne , ,00 100,0 Dotacja na zadania bieżące , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na , ,00 100,0 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa 1 000, ,00 100,0 i sanitacyjna wsi Wydatki jednostek budżetowych, 1 000, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich 1 000, ,00 100,0 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100, Izby rolnicze 4 200, ,62 85,0 Wydatki jednostek budżetowych, 4 200, ,62 85,0 - wydatki związane z realizacją ich 4 200, ,62 85, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 4 200, ,62 85,0 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,68 99,3 Wydatki jednostek budżetowych, , ,68 99,3 - wynagrodzenia i składki od nich 7 884, ,83 99,4 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 413, ,06 100,0 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 412,65 412,65 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 1

11 4120 Składki na Fundusz Pracy 59,12 59,12 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 99,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,85 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 98, Zakup usług remontowych 1 000,00 708,00 70, Zakup usług pozostałych 7 580, ,50 94, Różne opłaty i składki , ,87 100,0 020 Leśnictwo 7 000, ,01 37, Pozostała działalność 7 000, ,01 37,7 Wydatki jednostek budżetowych, 7 000, ,01 37,7 - wydatki związane z realizacją ich 7 000, ,01 37, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 592,50 19, Zakup usług pozostałych 1 000,00 463,76 46, Różne opłaty i składki 3 000, ,75 52,7 050 Rybołówstwo i rybactwo 8 000, ,45 50, Pozostała działalność 8 000, ,45 50,9 Wydatki jednostek budżetowych, 8 000, ,45 50,9 - wydatki związane z realizacją ich 8 000, ,45 50, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,45 73, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 43,3 600 Transport i łączność , ,21 97, Drogi publiczne gminne , ,33 97,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000, ,45 92, Nagrody i wydatki osobowe 6 000, ,45 92,7 nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, , ,88 97,7 - wynagrodzenia i składki od nich , ,90 94,6 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,63 97,8 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 300, ,37 89, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,63 87, Składki na Fundusz Pracy 3 800, ,60 83, Wynagrodzenia bezosobowe , ,67 76,8 - wydatki związane z realizacją ich , ,98 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 99, Zakup usług remontowych , ,70 99, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 120,00 12, Zakup usług pozostałych , ,95 93, Różne opłaty i składki , ,32 74, Odpisy na zakładowy fundusz 6 700, ,03 99,9 świadczeń socjalnych Pozostała działalność 5 000, ,88 35,8 Wydatki jednostek budżetowych, 5 000, ,88 35,8 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 2

12 - wydatki związane z realizacją ich 5 000, ,88 35, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,88 61, Zakup usług pozostałych 2 500,00 246,00 9,8 630 Turystyka 2 222, ,00 90, Zadania w zakresie upowszechniania 2 222, ,00 90,8 turystyki Wydatki jednostek budżetowych, 2 222, ,00 90,8 - wydatki związane z realizacją ich 2 222, ,00 90, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: 2 022, ,00 99,8 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,68 79, Gospodarka gruntami , ,68 79,4 i nieruchomościami Wydatki jednostek budżetowych, , ,68 79,4 - wynagrodzenia i składki od nich 2 000,00 0,00 0,0 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,68 79, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 94, Zakup energii , ,76 74, Zakup usług remontowych 5 000, ,78 82,4 ` 4300 Zakup usług pozostałych , ,56 72, Opłaty z tytułu zakupu usług 500,00 298,28 59,7 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 1 000,00 0,00 0,0 ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 5 000, ,00 70, Opłaty na rzecz budżetów jednostek 6 800, ,00 99,7 samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na , ,00 88,0 rzecz osób fizycznych 750 Administracja publiczna , ,34 91, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0 Wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich , ,00 100,0 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,00 100,0 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 684, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 076, ,00 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 3

13 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach , ,10 76,1 powiatu) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,23 73, Różne wydatki na rzecz osób , ,23 73,2 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, 7 200, ,87 97,6 - wydatki związane z realizacją ich 7 200, ,87 97, Zakup materiałów i wyposażenia 6 800, ,53 98, Zakup usług pozostałych 400,00 317,34 79, Urzędy gmin , ,50 90,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,22 65, Nagrody i wydatki osobowe , ,97 65,2 nie zaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób 10,00 1,25 12,5 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, , ,28 91,3 - wynagrodzenia i składki od nich , ,76 92,4 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,98 92,1 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,12 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 91, Składki na Fundusz Pracy , ,55 89, Wynagrodzenia bezosobowe 7 500, ,43 96,2 - wydatki związane z realizacją ich , ,52 88, Wpłaty na PFRON 4 100, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 96, Zakup usług remontowych , ,51 58, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 690,00 69, Zakup usług pozostałych , ,12 85, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, ,86 59, Opłaty z tytułu zakupu usług 4 000, ,60 54,5 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,18 75,2 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,88 95, Podróże służbowe zagraniczne 100,00 67,93 67, Różne opłaty i składki 8 000, ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz , ,68 99,9 socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,40 93, Szkolenie pracowników niebędących , ,00 93,3 członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu , ,25 93,4 terytorialnego Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 100, Różne wydatki na rzecz osób 500,00 500,00 100,0 fizycznych Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 4

14 Wydatki jednostek budżetowych, , ,25 93,4 - wynagrodzenia i składki od nich , ,87 96,5 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,98 97,7 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100, ,15 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 700, ,06 90, Składki na Fundusz Pracy 900,00 740,68 82, Wynagrodzenia bezosobowe 3 900, ,00 99,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,38 91, Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 97, Zakup usług pozostałych , ,63 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 723,24 72, Opłaty z tytułu zakupu usług 910,00 887,05 97,5 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmujących 90,00 90,00 100,0 tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 237,38 79, Różne opłaty i składki 3 800, ,34 95, Pozostała działalność , ,49 96,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Różne wydatki na rzecz osób , ,00 99,1 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, , ,49 96,5 - wynagrodzenia i składki od nich 6 400, ,56 90,2 naliczane 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 5 000, ,75 94, Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 142,68 35, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 930,13 93,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,93 96, Zakup materiałów i wyposażenia 1 400, ,16 82, Zakup usług pozostałych 1 200, ,56 94, Zakup usług obejmujących wykonanie 400,00 375,63 93,9 ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki , ,58 96, Podatek od nieruchomości , ,00 96, Pozostałe podatki na rzecz budżetów 1 875, ,00 100,0 jednostek samorządów terytorialnych 4610 Koszty postępowania sądowego 6 100, ,00 96,0 i prokuratorskiego 751 Urzędy naczelnych organów władzy , ,00 75,2 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 1 276, ,00 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki jednostek budżetowych, 1 276, ,00 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 5

15 - wydatki związane z realizacją ich 1 276, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 276,00 636,00 49, Wybory do rad gmin, rad powiatów , ,00 67,3 i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 62, Różne wydatki na rzecz osób , ,00 62,9 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, , ,00 75,6 - wynagrodzenia i składki od nich 6 885, ,81 69,9 naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 985,00 689,13 70, Składki na Fundusz Pracy 141,00 90,68 64, Wynagrodzenia bezosobowe 5 759, ,00 70,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,19 78, Zakup materiałów i wyposażenia 7 543, ,44 91, Zakup usług pozostałych 4 463, ,85 55, Podróże służbowe krajowe 650,00 643,90 99, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 260, ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób 8 260, ,00 100,0 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, 8 675, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich 2 685, ,27 100,0 naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 384,77 384,77 100, Składki na Fundusz Pracy 50,50 50,50 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 250, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich 5 989, ,73 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 684, ,75 100, Zakup usług pozostałych 49,20 49,20 100, Podróże służbowe krajowe 255,78 255,78 100,0 752 Obrona narodowa 1 000,00 927,20 92, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 927,20 92,7 Wydatki jednostek budżetowych, 1 000,00 927,20 92,7 - wydatki związane z realizacją ich 1 000,00 927,20 92, Zakup materiałów i wyposażenia 22,00 22,00 100, Zakup usług pozostałych 978,00 905,20 92,6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,58 75,7 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 5 000, ,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 400, Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 000, ,00 400,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 6

16 75412 Ochotnicze straże pożarne , ,58 312,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,54 153, Różne wydatki na rzecz osób , ,54 153,2 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, , ,04 325,7 - wynagrodzenia i składki od nich , ,34 350,4 naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, ,90 291, Wynagrodzenia bezosobowe , ,44 357,8 - wydatki związane z realizacją ich , ,70 323, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 371, Zakup usług remontowych , ,99 323, Zakup usług pozostałych , ,28 173, Opłaty z tytułu zakupu usług 1 300, ,83 395,9 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 750, ,23 256,8 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki , ,00 289, Obrona cywilna 2 250,00 0,00 0,0 Wydatki jednostek budżetowych, 2 250,00 0,00 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich 350,00 0,00 0,0 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 0,00 0,0 - wydatki związane z realizacją ich 1 900,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 0, Pozostała działalność 8 000, ,00 118,8 Wydatki jednostek budżetowych, 8 000, ,00 118,8 - wydatki związane z realizacją ich 8 000, ,00 118, Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 118,8 757 Obsługa długu publicznego , ,93 92, Obsługa papierów wartościowych, , ,93 92,5 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu jednostki samorządu , ,93 92,5 terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów , ,93 92,5 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0 Wydatki jednostek budżetowych, ,00 0,00 0,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 7

17 - wydatki związane z realizacją ich ,00 0,00 0, Rezerwy, z tego: ,00 0,00 0,0 Rezerwa ogólna ,00 0,00 0,0 Rezerwa celowa ,00 0,00 0,0 - zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie , ,87 94, Szkoły podstawowe , ,70 95,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,78 90, Nagrody i wydatki osobowe , ,78 90,2 nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, , ,92 95,6 - wynagrodzenia i składki od nich , ,37 95,8 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,31 95,9 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,71 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 95, Składki na Fundusz Pracy , ,98 88, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 25,8 - wydatki związane z realizacją ich , ,55 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 99, Zakup pomocy naukowych, , ,93 72,1 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,18 83, Zakup usług remontowych , ,64 91, Zakup usług zdrowotnych 1 850, ,50 85, Zakup usług pozostałych , ,47 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, ,03 93, Opłaty z tytułu zakupu usług 200,00 0,00 0,0 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 000, ,13 62,5 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 2 350, ,00 100,0 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500, ,54 82, Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 9 000, ,75 79, Odpisy na zakładowy fundusz , ,43 98,8 świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 2 902, ,00 81,0 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 700,00 715,00 42,1 członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach , ,88 86,0 podstawowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 600, ,70 77, Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 4 600, ,70 77,8 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 8

18 Wydatki jednostek budżetowych, , ,18 86,2 - wynagrodzenia i składki od nich , ,99 94,3 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,29 98,1 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 400, ,27 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 91, Składki na Fundusz Pracy 2 000, ,44 85, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 0,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,19 72, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 73, Zakup pomocy naukowych, 2 500,00 253,56 10,1 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4 850, ,26 49, Zakup usług remontowych 3 000, ,13 99, Zakup usług zdrowotnych 200,00 57,50 28, Zakup usług pozostałych 8 332, ,67 83, Zakup usług dostępu do sieci Internet 550,00 335,64 61, Opłaty z tytułu zakupu usług 300,00 269,60 89,9 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 150,00 150,00 100,0 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 912,25 91, Odpisy na zakładowy fundusz 4 500, ,63 92,1 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 168,00 168,00 100,0 samorządu terytorialnego Przedszkola , ,22 95,2 Dotacje na zadania bieżące , ,82 99, Dotacja celowa z budżetu na , ,82 99,4 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,10 83, Nagrody i wydatki nie zaliczone do , ,10 83,6 wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, , ,30 94,5 - wynagrodzenia i składki od nich , ,74 94,7 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,83 93,8 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 97, Składki na Fundusz Pracy , ,77 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, ,45 95,7 - wydatki związane z realizacją ich , ,56 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 98,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 9

19 4240 Zakup pomocy naukowych, 6 000, ,21 99,4 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,79 74, Zakup usług remontowych , ,60 97, Zakup usług zdrowotnych 800,00 687,00 85, Zakup usług pozostałych , ,66 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 588,12 29, Opłaty z tytułu zakupu usług 600,00 553,17 92,2 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 4 500, ,01 81,3 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 823,24 82, Różne opłaty i składki 7 000, ,00 62, Odpisy na zakładowy fundusz , ,42 99,9 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 2 745, ,00 100,0 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 500, ,00 84,7 członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja , ,33 94,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,43 97, Nagrody i wydatki nie zaliczone do , ,43 97,1 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób 115,00 115,00 100,0 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, , ,27 94,7 - wynagrodzenia i składki od nich , ,82 94,6 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,57 95,8 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 91, Składki na Fundusz Pracy , ,87 77,9 - wydatki związane z realizacją ich , ,45 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 96, Zakup pomocy naukowych, 3 000, ,56 95,9 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,06 98, Zakup usług remontowych , ,34 85, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 335,00 22, Zakup usług pozostałych , ,72 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 663,22 26, Opłaty z tytułu zakupu usług 2 200, ,13 63,1 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 700,00 700,00 100,0 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, ,60 81, Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 135,86 13, Różne opłaty i składki 9 000, ,00 97,8 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 10

20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz , ,33 99,9 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 1 176, ,00 100,0 samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego 300,00 266,32 88,8 i prokuratorskiego 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 800, ,00 59,2 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na programy finansowane , ,63 85,5 z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 187, ,94 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 353, ,61 98, Składki na Fundusz Pracy 1 022, ,61 99, Składki na Fundusz Pracy 340,00 331,47 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 3 460, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 896,00 896,00 100, Zakup pomocy naukowych, 1 500, ,00 100,0 dydaktycznych i książek 4307 Zakup usług pozostałych , ,00 69, Dowożenie uczniów do szkół , ,38 86,8 Wydatki jednostek budżetowych, , ,38 86,8 - wynagrodzenia i składki od nich , ,74 66,9 naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 700, ,50 67, Składki na Fundusz Pracy 900,00 319,43 35, Wynagrodzenia bezosobowe , ,81 67,5 - wydatki związane z realizacją ich , ,64 91, Zakup usług pozostałych , ,64 91, Dokształcanie i doskonalenie , ,36 66,4 nauczycieli Wydatki jednostek budżetowych, , ,36 66,4 - wydatki związane z realizacją ich , ,36 66, Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 702,00 33, Zakup usług pozostałych 8 655, ,01 46, Podróże służbowe krajowe 5 770, ,68 80, Szkolenie pracowników niebędących , ,67 74,0 członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 720,00 300,00 41,7 Wydatki jednostek budżetowych, 720,00 300,00 41,7 - wynagrodzenia i składki od nich 720,00 300,00 41,7 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 720,00 300,00 41,7 851 Ochrona zdrowia , ,69 99, Zwalczanie narkomanii 1 000, ,00 100,0 Wydatki jednostek budżetowych, 1 000, ,00 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 11

21 - wydatki związane z realizacją ich 1 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 100, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,69 99,8 Wydatki jednostek budżetowych, , ,69 99,8 - wynagrodzenia i składki od nich , ,51 99,8 naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 120, ,29 98, Składki na Fundusz Pracy 600,00 590,75 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,47 99,9 - wydatki związane z realizacją ich , ,18 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 820, ,25 100, Zakup usług pozostałych , ,93 100, Pozostała działalność , ,00 100,0 Wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,54 97, Domy pomocy społecznej , ,86 91,3 Wydatki jednostek budżetowych, , ,86 91,3 - wydatki związane z realizacją ich , ,86 91, Zakup usług pozostałych , ,86 91, Rodziny zastępcze 9 800, ,30 42,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 700, ,30 60, Różne wydatki na rzecz osób 200,00 0,00 0,0 fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 6 500, ,30 62,4 Wydatki jednostek budżetowych, 3 100,00 100,00 3,2 - wynagrodzenia i składki od nich 1 800,00 0,00 0,0 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0,00 0,0 - wydatki związane z realizacją ich 1 300,00 100,00 7, Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 100,00 20, Opłaty z tytułu zakupu usług 500,00 0,00 0,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zadania w zakresie przeciwdziałania 7 400, ,00 66,1 przemocy w rodzinie Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób 400,00 0,00 0,0 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, 7 000, ,00 69,9 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 12

22 - wynagrodzenia i składki od nich 2 900, ,20 96,5 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900, ,20 96,5 - wydatki związane z realizacją ich 4 100, ,80 51, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 266,80 88, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 67, Opłaty z tytułu zakupu usług 400,00 0,00 0,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0, Szkolenie pracowników niebędących 1 000,00 480,00 48,0 członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny oraz składki na , ,46 77,3 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, ,52 66, Nagrody i wydatki osobowe 2 000, ,52 66,1 nie zaliczane do wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, , ,94 77,8 - wynagrodzenia i składki od nich , ,51 83,1 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,60 96,9 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800, ,19 97, Składki na ubezpieczenie społeczne 5 812, ,65 81, Składki na Fundusz Pracy 1 181,00 671,07 56, Wynagrodzenia bezosobowe 5 800, ,00 26,9 - wydatki związane z realizacją ich 7 700, ,43 50, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 428,15 71, Zakup usług zdrowotnych 100,00 50,00 50, Zakup usług pozostałych 2 500,00 438,00 17, Opłaty z tytułu zakupu usług 500,00 253,63 50,7 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800, ,05 75, Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz 1 100,00 911,60 82,9 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 000,00 450,00 45,0 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie , ,32 99,5 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje na zadania bieżące 1 300,00 273,03 21, Zwrot dotacji wykorzystanych 1 300,00 273,03 21,0 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,43 99,9 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 13

23 3020 Nagrody i wydatki osobowe 1 001,00 874,46 87,4 nie zaliczane do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne , ,97 99,9 Wydatki jednostek budżetowych, , ,86 97,2 - wynagrodzenia i składki od nich , ,02 97,6 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,24 96,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 970, ,94 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,91 99, Składki na Fundusz Pracy 2 193, ,93 90,5 - wydatki związane z realizacją ich , ,84 94, Zakup materiałów i wyposażenia 4 710, ,20 96, Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,70 97, Opłaty z tytułu zakupu usług 1 200, ,88 89,3 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia , ,00 98,5 biurowe 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 247,66 70, Różne opłaty i składki 1 400,00 755,32 54, Odpisy na zakładowy fundusz 2 200, ,80 99,4 świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 5 360, ,28 96, Szkolenie pracowników niebędących 2 100, ,00 97,9 członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,53 79,8 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki jednostek budżetowych, , ,53 79,8 - wydatki związane z realizacją ich , ,53 79, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,53 79, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki , ,40 100,0 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje na zadania bieżące 300,00 271,00 90, Zwrot dotacji wykorzystanych 300,00 271,00 90,3 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,40 100, Świadczenia społeczne , ,40 100, Dodatki mieszkaniowe 2 700,00 0,00 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 700,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 2 700,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 95,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 95, Świadczenia społeczne , ,00 95,8 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 14

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego:

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego: ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9% DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 49 065 938,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła 48 600 729,83 - co stanowiło 99,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku zawierającą:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku zawierającą: ZARZĄDZENIE NR 233/12 BURMISTRZA ŁAP z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL. z dnia 30 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL. z dnia 30 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA GONIĄDZA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo