ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 1 ) oraz art. 267 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 2 ), zarządzam co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu, które zawiera: 1) wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2014 rok załącznik Nr 1, 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2014 rok załącznik Nr 2, 3) wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2014 rok załącznik Nr 3, 4) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 rok załącznik Nr 4, 5) wykonanie planu wydatków majątkowych za 2014 rok załącznik Nr 5, 6) wykonanie planu dotacji przekazanych z budżetu gminy za 2014 rok załącznik Nr 6, 7) realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych za 2014 rok załącznik Nr 7, 8) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2014 roku załącznik Nr 8, 9) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku załącznik Nr 9, 10) część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok załącznik Nr 10, 11) sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy za 2014 rok załącznik Nr 11, 12) informacja o stanie mienia komunalnego gminy za 2014 rok załącznik Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Wójt Gminy Marcin Wycisło 1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz ] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911 i poz Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/15 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2015 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2014 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,49 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,39 92, Dochody z najmu i dzierżawy , ,91 89,0 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,48 0, Pozostała działalność , ,10 100, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami , ,10 100,0 020 Leśnictwo 4 500, ,71 153, Gospodarka leśna 4 500, ,71 153, Dochody z najmu i dzierżawy 4 500, ,71 153,5 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 0, ,34 0, Drogi wewnętrzne 0, ,34 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0, ,34 0,0 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,80 105, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,80 105,3 0,00 8,91 0,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 1

3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , ,66 105,3 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 15,23 0,0 750 Administracja publiczna , ,10 106, Urzędy wojewódzkie , ,85 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 10,85 0, Egzekucja administracyjna należności 0,00 560,00 0,0 pieniężnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 560,00 0, Urzędy gmin 0, ,25 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0,00 160,65 0,0 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 907,50 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,10 0, Pozostała działalność , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 0, ,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 100, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 97,6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami , ,00 75, , ,00 100, , ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 67,3 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 2

4 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu , ,00 67,3 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, Dotacje celowe przekazane z budżetu , ,00 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami. 752 Obrona narodowa 1 000,00 927,20 92, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 927,20 92, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 1 000,00 927,20 92, , ,63 103, , ,48 214, , ,48 214,1 0,00 9,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku , ,90 119,7 leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,20 121, Podatek rolny , ,00 107, Podatek leśny , ,00 101, Podatek od środków transportowych 3 500, ,00 103, Podatek od czynności cywilno 500, ,00 200,0 prawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 58,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 0, ,70 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku , ,28 99,0 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,52 100, Podatek rolny , ,60 90, Podatek leśny , ,00 102,8 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 3

5 0340 Podatek od środków transportowych , ,90 87, Podatek od spadków i darowizn 5 000, ,00 64, Wpływy z opłaty targowej , ,00 142, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 104, Wpływy z różnych opłat 0, ,81 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 0, ,45 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,06 103, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 84, Wpływy z innych lokalnych opłat , ,93 103,7 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 500,00 35,91 7, Wpływy z różnych opłat 0, ,60 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 0,00 927,72 0, Pozostałe odsetki 0,00 627,90 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,91 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,91 107,1 758 Różne rozliczenia , ,07 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100,0 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,07 109, Pozostałe odsetki , ,07 109, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,61 96, Szkoły podstawowe 9 249, ,07 107, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 535,50 0, , ,00 104,4 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 4

6 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4,20 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu 6 249, ,37 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Oddziały przedszkolne w szkołach , ,89 101,7 podstawowych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 523,50 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki 0,00 0,39 0,0 dochodów własnych lub środków obrotowych Przedszkola , ,70 100, Wpływy z różnych opłat , ,50 106, Pozostałe odsetki 0,00 2,03 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,31 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki 0,00 1,86 0,0 dochodów własnych lub środków obrotowych Gimnazja , ,95 86, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 124,95 0, Dochody z najmu i dzierżawy , ,20 96,1 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 162,60 0, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,20 84, Środki na dofinansowanie własnych 6 000, ,00 99,7 zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , ,00 108, Dochody z najmu i dzierżawy , ,00 108,4 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 851 Ochrona zdrowia , ,11 93,9 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 5

7 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,11 93, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,11 93,9 852 Pomoc społeczna , ,98 100, Domy pomocy społecznej 6 000, ,32 143, Wpływy z różnych opłat 6 000, ,32 143, Wspieranie rodziny , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Świadczenia rodzinne, świadczenie , ,28 99,4 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0, Pozostałe odsetki 0,00 26,68 0, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 740,72 74, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 0,00 0, , ,35 99, , ,73 37, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,53 100, , ,96 100, , ,57 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,40 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 271,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,40 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 6

8 85219 Ośrodki pomocy społecznej , ,31 99, Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,31 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,92 127, Wpływy z usług , ,40 140, Wpływy z różnych dochodów 0,00 70,52 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 9 570, ,00 100,0 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność , ,22 97, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 020, ,00 0, , ,90 100, , ,32 91,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,85 76, Pomoc materialna dla uczniów , ,85 76, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,85 70,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa , ,00 100,0 na realizację zadań bieżących zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,35 85,2 środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 000, ,54 95, Wpływy z różnych dochodów 7 000, ,54 95, Wpływy i wydatki związane , ,29 77,3 z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,70 75, Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 199,59 0,0 z tytułu podatku i opłat Wpływy i wydatki związane 2 000, ,52 89,9 z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000, ,52 89,9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,88 66,2 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 7

9 92195 Pozostała działalność , ,88 66, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,88 66,2 926 Kultura fizyczna 0,00 153,23 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 153,23 0, Pozostałe odsetki 0,00 9,14 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 144,09 0,0 Dochody bieżące ogółem, w tym: , ,35 101,3 1 Dotacje ogółem, w tym: , ,80 99,8 a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji , ,51 99,9 rządowej b) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE , ,08 77,5 Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2014 rok Tabela Nr 2 w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 020 Leśnictwo 0,00 735,70 0, Gospodarka leśna 0,00 735,70 0, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 735,70 0,0 majątkowych 600 Transport i łączność , ,00 100, Drogi wewnętrzne , ,00 100,0 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji , ,00 100,0 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 103, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 103, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,00 103,6 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 801 Oświata i wychowanie 0,00 95,00 0, Szkoły podstawowe 0,00 47,50 0, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 47,50 0,0 majątkowych Gimnazja 0,00 47,50 0, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 47,50 0,0 majątkowych Dochody majątkowe ogółem, w tym: , ,70 103,3 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje , ,00 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 8

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/15 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2015 r. Wykonanie bieżących wydatków za 2014 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,45 98, Melioracje wodne , ,15 98,7 Wydatki jednostek budżetowych, , ,15 98,7 - wydatki związane z realizacją ich , ,15 98, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na , ,15 99,7 rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego , ,00 98,4 i prokuratorskiego Spółki wodne , ,00 100,0 Dotacja na zadania bieżące , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na , ,00 100,0 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa 1 000, ,00 100,0 i sanitacyjna wsi Wydatki jednostek budżetowych, 1 000, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich 1 000, ,00 100,0 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100, Izby rolnicze 4 200, ,62 85,0 Wydatki jednostek budżetowych, 4 200, ,62 85,0 - wydatki związane z realizacją ich 4 200, ,62 85, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 4 200, ,62 85,0 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,68 99,3 Wydatki jednostek budżetowych, , ,68 99,3 - wynagrodzenia i składki od nich 7 884, ,83 99,4 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 413, ,06 100,0 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 412,65 412,65 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 1

11 4120 Składki na Fundusz Pracy 59,12 59,12 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 99,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,85 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 98, Zakup usług remontowych 1 000,00 708,00 70, Zakup usług pozostałych 7 580, ,50 94, Różne opłaty i składki , ,87 100,0 020 Leśnictwo 7 000, ,01 37, Pozostała działalność 7 000, ,01 37,7 Wydatki jednostek budżetowych, 7 000, ,01 37,7 - wydatki związane z realizacją ich 7 000, ,01 37, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 592,50 19, Zakup usług pozostałych 1 000,00 463,76 46, Różne opłaty i składki 3 000, ,75 52,7 050 Rybołówstwo i rybactwo 8 000, ,45 50, Pozostała działalność 8 000, ,45 50,9 Wydatki jednostek budżetowych, 8 000, ,45 50,9 - wydatki związane z realizacją ich 8 000, ,45 50, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,45 73, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 43,3 600 Transport i łączność , ,21 97, Drogi publiczne gminne , ,33 97,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000, ,45 92, Nagrody i wydatki osobowe 6 000, ,45 92,7 nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, , ,88 97,7 - wynagrodzenia i składki od nich , ,90 94,6 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,63 97,8 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 300, ,37 89, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,63 87, Składki na Fundusz Pracy 3 800, ,60 83, Wynagrodzenia bezosobowe , ,67 76,8 - wydatki związane z realizacją ich , ,98 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 99, Zakup usług remontowych , ,70 99, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 120,00 12, Zakup usług pozostałych , ,95 93, Różne opłaty i składki , ,32 74, Odpisy na zakładowy fundusz 6 700, ,03 99,9 świadczeń socjalnych Pozostała działalność 5 000, ,88 35,8 Wydatki jednostek budżetowych, 5 000, ,88 35,8 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 2

12 - wydatki związane z realizacją ich 5 000, ,88 35, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,88 61, Zakup usług pozostałych 2 500,00 246,00 9,8 630 Turystyka 2 222, ,00 90, Zadania w zakresie upowszechniania 2 222, ,00 90,8 turystyki Wydatki jednostek budżetowych, 2 222, ,00 90,8 - wydatki związane z realizacją ich 2 222, ,00 90, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: 2 022, ,00 99,8 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,68 79, Gospodarka gruntami , ,68 79,4 i nieruchomościami Wydatki jednostek budżetowych, , ,68 79,4 - wynagrodzenia i składki od nich 2 000,00 0,00 0,0 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,68 79, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 94, Zakup energii , ,76 74, Zakup usług remontowych 5 000, ,78 82,4 ` 4300 Zakup usług pozostałych , ,56 72, Opłaty z tytułu zakupu usług 500,00 298,28 59,7 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 1 000,00 0,00 0,0 ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 5 000, ,00 70, Opłaty na rzecz budżetów jednostek 6 800, ,00 99,7 samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na , ,00 88,0 rzecz osób fizycznych 750 Administracja publiczna , ,34 91, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0 Wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich , ,00 100,0 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,00 100,0 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 684, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 076, ,00 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 3

13 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach , ,10 76,1 powiatu) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,23 73, Różne wydatki na rzecz osób , ,23 73,2 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, 7 200, ,87 97,6 - wydatki związane z realizacją ich 7 200, ,87 97, Zakup materiałów i wyposażenia 6 800, ,53 98, Zakup usług pozostałych 400,00 317,34 79, Urzędy gmin , ,50 90,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,22 65, Nagrody i wydatki osobowe , ,97 65,2 nie zaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób 10,00 1,25 12,5 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, , ,28 91,3 - wynagrodzenia i składki od nich , ,76 92,4 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,98 92,1 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,12 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 91, Składki na Fundusz Pracy , ,55 89, Wynagrodzenia bezosobowe 7 500, ,43 96,2 - wydatki związane z realizacją ich , ,52 88, Wpłaty na PFRON 4 100, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 96, Zakup usług remontowych , ,51 58, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 690,00 69, Zakup usług pozostałych , ,12 85, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, ,86 59, Opłaty z tytułu zakupu usług 4 000, ,60 54,5 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,18 75,2 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,88 95, Podróże służbowe zagraniczne 100,00 67,93 67, Różne opłaty i składki 8 000, ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz , ,68 99,9 socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,40 93, Szkolenie pracowników niebędących , ,00 93,3 członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu , ,25 93,4 terytorialnego Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 100, Różne wydatki na rzecz osób 500,00 500,00 100,0 fizycznych Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 4

14 Wydatki jednostek budżetowych, , ,25 93,4 - wynagrodzenia i składki od nich , ,87 96,5 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,98 97,7 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100, ,15 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 700, ,06 90, Składki na Fundusz Pracy 900,00 740,68 82, Wynagrodzenia bezosobowe 3 900, ,00 99,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,38 91, Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 97, Zakup usług pozostałych , ,63 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 723,24 72, Opłaty z tytułu zakupu usług 910,00 887,05 97,5 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmujących 90,00 90,00 100,0 tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 237,38 79, Różne opłaty i składki 3 800, ,34 95, Pozostała działalność , ,49 96,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Różne wydatki na rzecz osób , ,00 99,1 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, , ,49 96,5 - wynagrodzenia i składki od nich 6 400, ,56 90,2 naliczane 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 5 000, ,75 94, Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 142,68 35, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 930,13 93,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,93 96, Zakup materiałów i wyposażenia 1 400, ,16 82, Zakup usług pozostałych 1 200, ,56 94, Zakup usług obejmujących wykonanie 400,00 375,63 93,9 ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki , ,58 96, Podatek od nieruchomości , ,00 96, Pozostałe podatki na rzecz budżetów 1 875, ,00 100,0 jednostek samorządów terytorialnych 4610 Koszty postępowania sądowego 6 100, ,00 96,0 i prokuratorskiego 751 Urzędy naczelnych organów władzy , ,00 75,2 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 1 276, ,00 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki jednostek budżetowych, 1 276, ,00 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 5

15 - wydatki związane z realizacją ich 1 276, ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 276,00 636,00 49, Wybory do rad gmin, rad powiatów , ,00 67,3 i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 62, Różne wydatki na rzecz osób , ,00 62,9 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, , ,00 75,6 - wynagrodzenia i składki od nich 6 885, ,81 69,9 naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 985,00 689,13 70, Składki na Fundusz Pracy 141,00 90,68 64, Wynagrodzenia bezosobowe 5 759, ,00 70,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,19 78, Zakup materiałów i wyposażenia 7 543, ,44 91, Zakup usług pozostałych 4 463, ,85 55, Podróże służbowe krajowe 650,00 643,90 99, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 260, ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób 8 260, ,00 100,0 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, 8 675, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich 2 685, ,27 100,0 naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 384,77 384,77 100, Składki na Fundusz Pracy 50,50 50,50 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 250, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich 5 989, ,73 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 684, ,75 100, Zakup usług pozostałych 49,20 49,20 100, Podróże służbowe krajowe 255,78 255,78 100,0 752 Obrona narodowa 1 000,00 927,20 92, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 927,20 92,7 Wydatki jednostek budżetowych, 1 000,00 927,20 92,7 - wydatki związane z realizacją ich 1 000,00 927,20 92, Zakup materiałów i wyposażenia 22,00 22,00 100, Zakup usług pozostałych 978,00 905,20 92,6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,58 75,7 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 5 000, ,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 400, Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 000, ,00 400,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 6

16 75412 Ochotnicze straże pożarne , ,58 312,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,54 153, Różne wydatki na rzecz osób , ,54 153,2 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, , ,04 325,7 - wynagrodzenia i składki od nich , ,34 350,4 naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, ,90 291, Wynagrodzenia bezosobowe , ,44 357,8 - wydatki związane z realizacją ich , ,70 323, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 371, Zakup usług remontowych , ,99 323, Zakup usług pozostałych , ,28 173, Opłaty z tytułu zakupu usług 1 300, ,83 395,9 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 750, ,23 256,8 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki , ,00 289, Obrona cywilna 2 250,00 0,00 0,0 Wydatki jednostek budżetowych, 2 250,00 0,00 0,0 - wynagrodzenia i składki od nich 350,00 0,00 0,0 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 0,00 0,0 - wydatki związane z realizacją ich 1 900,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 0, Pozostała działalność 8 000, ,00 118,8 Wydatki jednostek budżetowych, 8 000, ,00 118,8 - wydatki związane z realizacją ich 8 000, ,00 118, Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 118,8 757 Obsługa długu publicznego , ,93 92, Obsługa papierów wartościowych, , ,93 92,5 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu jednostki samorządu , ,93 92,5 terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów , ,93 92,5 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0 Wydatki jednostek budżetowych, ,00 0,00 0,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 7

17 - wydatki związane z realizacją ich ,00 0,00 0, Rezerwy, z tego: ,00 0,00 0,0 Rezerwa ogólna ,00 0,00 0,0 Rezerwa celowa ,00 0,00 0,0 - zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie , ,87 94, Szkoły podstawowe , ,70 95,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,78 90, Nagrody i wydatki osobowe , ,78 90,2 nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, , ,92 95,6 - wynagrodzenia i składki od nich , ,37 95,8 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,31 95,9 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,71 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 95, Składki na Fundusz Pracy , ,98 88, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 25,8 - wydatki związane z realizacją ich , ,55 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 99, Zakup pomocy naukowych, , ,93 72,1 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,18 83, Zakup usług remontowych , ,64 91, Zakup usług zdrowotnych 1 850, ,50 85, Zakup usług pozostałych , ,47 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, ,03 93, Opłaty z tytułu zakupu usług 200,00 0,00 0,0 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 000, ,13 62,5 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 2 350, ,00 100,0 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500, ,54 82, Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 9 000, ,75 79, Odpisy na zakładowy fundusz , ,43 98,8 świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 2 902, ,00 81,0 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 700,00 715,00 42,1 członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach , ,88 86,0 podstawowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 600, ,70 77, Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 4 600, ,70 77,8 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 8

18 Wydatki jednostek budżetowych, , ,18 86,2 - wynagrodzenia i składki od nich , ,99 94,3 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,29 98,1 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 400, ,27 94, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 91, Składki na Fundusz Pracy 2 000, ,44 85, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 0,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,19 72, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 73, Zakup pomocy naukowych, 2 500,00 253,56 10,1 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4 850, ,26 49, Zakup usług remontowych 3 000, ,13 99, Zakup usług zdrowotnych 200,00 57,50 28, Zakup usług pozostałych 8 332, ,67 83, Zakup usług dostępu do sieci Internet 550,00 335,64 61, Opłaty z tytułu zakupu usług 300,00 269,60 89,9 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 150,00 150,00 100,0 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 912,25 91, Odpisy na zakładowy fundusz 4 500, ,63 92,1 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 168,00 168,00 100,0 samorządu terytorialnego Przedszkola , ,22 95,2 Dotacje na zadania bieżące , ,82 99, Dotacja celowa z budżetu na , ,82 99,4 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,10 83, Nagrody i wydatki nie zaliczone do , ,10 83,6 wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, , ,30 94,5 - wynagrodzenia i składki od nich , ,74 94,7 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,83 93,8 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 97, Składki na Fundusz Pracy , ,77 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, ,45 95,7 - wydatki związane z realizacją ich , ,56 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 98,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 9

19 4240 Zakup pomocy naukowych, 6 000, ,21 99,4 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,79 74, Zakup usług remontowych , ,60 97, Zakup usług zdrowotnych 800,00 687,00 85, Zakup usług pozostałych , ,66 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 588,12 29, Opłaty z tytułu zakupu usług 600,00 553,17 92,2 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 4 500, ,01 81,3 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 823,24 82, Różne opłaty i składki 7 000, ,00 62, Odpisy na zakładowy fundusz , ,42 99,9 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 2 745, ,00 100,0 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 500, ,00 84,7 członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja , ,33 94,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,43 97, Nagrody i wydatki nie zaliczone do , ,43 97,1 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób 115,00 115,00 100,0 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, , ,27 94,7 - wynagrodzenia i składki od nich , ,82 94,6 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,57 95,8 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 91, Składki na Fundusz Pracy , ,87 77,9 - wydatki związane z realizacją ich , ,45 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 96, Zakup pomocy naukowych, 3 000, ,56 95,9 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,06 98, Zakup usług remontowych , ,34 85, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 335,00 22, Zakup usług pozostałych , ,72 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 663,22 26, Opłaty z tytułu zakupu usług 2 200, ,13 63,1 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 700,00 700,00 100,0 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, ,60 81, Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 135,86 13, Różne opłaty i składki 9 000, ,00 97,8 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 10

20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz , ,33 99,9 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 1 176, ,00 100,0 samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego 300,00 266,32 88,8 i prokuratorskiego 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 800, ,00 59,2 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na programy finansowane , ,63 85,5 z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 187, ,94 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 353, ,61 98, Składki na Fundusz Pracy 1 022, ,61 99, Składki na Fundusz Pracy 340,00 331,47 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 3 460, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 896,00 896,00 100, Zakup pomocy naukowych, 1 500, ,00 100,0 dydaktycznych i książek 4307 Zakup usług pozostałych , ,00 69, Dowożenie uczniów do szkół , ,38 86,8 Wydatki jednostek budżetowych, , ,38 86,8 - wynagrodzenia i składki od nich , ,74 66,9 naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 700, ,50 67, Składki na Fundusz Pracy 900,00 319,43 35, Wynagrodzenia bezosobowe , ,81 67,5 - wydatki związane z realizacją ich , ,64 91, Zakup usług pozostałych , ,64 91, Dokształcanie i doskonalenie , ,36 66,4 nauczycieli Wydatki jednostek budżetowych, , ,36 66,4 - wydatki związane z realizacją ich , ,36 66, Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 702,00 33, Zakup usług pozostałych 8 655, ,01 46, Podróże służbowe krajowe 5 770, ,68 80, Szkolenie pracowników niebędących , ,67 74,0 członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 720,00 300,00 41,7 Wydatki jednostek budżetowych, 720,00 300,00 41,7 - wynagrodzenia i składki od nich 720,00 300,00 41,7 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 720,00 300,00 41,7 851 Ochrona zdrowia , ,69 99, Zwalczanie narkomanii 1 000, ,00 100,0 Wydatki jednostek budżetowych, 1 000, ,00 100,0 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 11

21 - wydatki związane z realizacją ich 1 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 100, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,69 99,8 Wydatki jednostek budżetowych, , ,69 99,8 - wynagrodzenia i składki od nich , ,51 99,8 naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 120, ,29 98, Składki na Fundusz Pracy 600,00 590,75 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,47 99,9 - wydatki związane z realizacją ich , ,18 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 820, ,25 100, Zakup usług pozostałych , ,93 100, Pozostała działalność , ,00 100,0 Wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,54 97, Domy pomocy społecznej , ,86 91,3 Wydatki jednostek budżetowych, , ,86 91,3 - wydatki związane z realizacją ich , ,86 91, Zakup usług pozostałych , ,86 91, Rodziny zastępcze 9 800, ,30 42,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 700, ,30 60, Różne wydatki na rzecz osób 200,00 0,00 0,0 fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 6 500, ,30 62,4 Wydatki jednostek budżetowych, 3 100,00 100,00 3,2 - wynagrodzenia i składki od nich 1 800,00 0,00 0,0 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0,00 0,0 - wydatki związane z realizacją ich 1 300,00 100,00 7, Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 100,00 20, Opłaty z tytułu zakupu usług 500,00 0,00 0,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zadania w zakresie przeciwdziałania 7 400, ,00 66,1 przemocy w rodzinie Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób 400,00 0,00 0,0 fizycznych Wydatki jednostek budżetowych, 7 000, ,00 69,9 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 12

22 - wynagrodzenia i składki od nich 2 900, ,20 96,5 naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900, ,20 96,5 - wydatki związane z realizacją ich 4 100, ,80 51, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 266,80 88, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 67, Opłaty z tytułu zakupu usług 400,00 0,00 0,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0, Szkolenie pracowników niebędących 1 000,00 480,00 48,0 członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny oraz składki na , ,46 77,3 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, ,52 66, Nagrody i wydatki osobowe 2 000, ,52 66,1 nie zaliczane do wynagrodzeń Wydatki jednostek budżetowych, , ,94 77,8 - wynagrodzenia i składki od nich , ,51 83,1 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,60 96,9 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800, ,19 97, Składki na ubezpieczenie społeczne 5 812, ,65 81, Składki na Fundusz Pracy 1 181,00 671,07 56, Wynagrodzenia bezosobowe 5 800, ,00 26,9 - wydatki związane z realizacją ich 7 700, ,43 50, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 428,15 71, Zakup usług zdrowotnych 100,00 50,00 50, Zakup usług pozostałych 2 500,00 438,00 17, Opłaty z tytułu zakupu usług 500,00 253,63 50,7 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800, ,05 75, Różne opłaty i składki 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz 1 100,00 911,60 82,9 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 000,00 450,00 45,0 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie , ,32 99,5 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje na zadania bieżące 1 300,00 273,03 21, Zwrot dotacji wykorzystanych 1 300,00 273,03 21,0 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,43 99,9 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 13

23 3020 Nagrody i wydatki osobowe 1 001,00 874,46 87,4 nie zaliczane do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne , ,97 99,9 Wydatki jednostek budżetowych, , ,86 97,2 - wynagrodzenia i składki od nich , ,02 97,6 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,24 96,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 970, ,94 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,91 99, Składki na Fundusz Pracy 2 193, ,93 90,5 - wydatki związane z realizacją ich , ,84 94, Zakup materiałów i wyposażenia 4 710, ,20 96, Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,70 97, Opłaty z tytułu zakupu usług 1 200, ,88 89,3 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia , ,00 98,5 biurowe 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 247,66 70, Różne opłaty i składki 1 400,00 755,32 54, Odpisy na zakładowy fundusz 2 200, ,80 99,4 świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 5 360, ,28 96, Szkolenie pracowników niebędących 2 100, ,00 97,9 członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,53 79,8 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki jednostek budżetowych, , ,53 79,8 - wydatki związane z realizacją ich , ,53 79, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,53 79, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki , ,40 100,0 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje na zadania bieżące 300,00 271,00 90, Zwrot dotacji wykorzystanych 300,00 271,00 90,3 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,40 100, Świadczenia społeczne , ,40 100, Dodatki mieszkaniowe 2 700,00 0,00 0,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 700,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 2 700,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 95,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 95, Świadczenia społeczne , ,00 95,8 Id: D96900F9-43C0-44C7-ADAF-5EB7E368191A. Podpisany Strona 14

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo