Sprawozdanie roczne z wykonania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie roczne z wykonania"

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok

2 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2013 rok Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące ,00 0, ,00 0, ,82 0,00 Rolnictwo i łowiectwo 91,1% Melioracje wodne 0,00 0, ,00 0, ,82 0,00 91,1% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0, ,00 0, ,82 0,00 91,1% 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0, Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Pozostała działalność 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 600 Transport i łączność , , , , , ,41 99,4% Drogi publiczne i gminne 0,00 0, ,00 0, ,52 0,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,00 0, ,52 0,00 100,0% Pozostała działalność , , , , , ,41 87,1% 0570 Grzywny, mandaty i innne kary pieniężne od osób fizycznych 5 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 58,6% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 0, ,41 0,00 97,4% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 165,93 0,00

3 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,24 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,64 0, ,18 0, ,41 101,2% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,99 99,7% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 0, , , , ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,00 0, ,48 0,00 100,0% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 100,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,99 100,3% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, ,10 0, ,86 0,00 102,9% ,00 0, ,00 0, ,15 0,00 96,9% 0, ,00 0, ,00 0, ,75 112,8% 0,00 0,00 0, ,00 0, ,24 117,9% 0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 0, ,00 0, ,94 0,00 136,4%

4 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Działalność usługowa 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Cmentarze 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Administracja publiczna , , , , , ,42 98,5% Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 0, ,45 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiz.zadań zleconych 56,00 0,00 56,00 0,00 91,45 0,00 163,3% Urzędy gmin ,00 0, ,00 0, ,50 0,00 88,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0, Wpływy z usług ,00 0, ,00 0, ,90 0,00 85,1% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 0, ,87 0,00 88,4% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 0, ,00 0, ,16 0,00 107,9% 0830 Wpływy z usług 5 000,00 0, ,00 0, ,56 0,00 95,5% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00 0,00 Pozostała działalność 0, , , , , ,42 100,0%

5 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 100,0% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,19 0, ,19 0,00 100,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,46 0, ,91 0, ,91 100,0% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,97 0, ,51 0, ,51 100,0% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 774,00 0, ,00 0, ,53 0,00 100,0% 2 774,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 774,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 0, ,00 0, ,53 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00 0, ,00 0, ,53 0,00 100,0%

6 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Obrona narodowa 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 100,0% Pozostałe wydatki obronne 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 0, ,09 0,00 91,5% Ochotnicze straże pożarne 0,00 0, ,00 0, ,61 0,00 101,5% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,00 0, ,61 0,00 100,0% Obrona cywilna 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 100,0% Straż gminna (miejska) ,00 0, ,00 0, ,48 0,00 87,3% Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych ,00 0, ,00 0, ,29 0,00 87,2% 0920 Pozostałe odsetki 400,00 0,00 400,00 0,00 381,55 0,00 95,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 0,00 400,00 0,00 338,64 0,00 84,7% 0960 Pozostała działalność 5 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 93,7% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 106,0% ,00 0, ,96 0, ,77 0,00 99,5% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, ,00 0, ,18 0,00 102,5%

7 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Podatek od dzialalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, ,00 0, ,73 0,00 101,1% 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, ,00 0, ,63 0,00 96,5% 0310 Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 0, ,38 0,00 100,7% 0320 Podatek rolny ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 103,5% 0330 Podatek leśny 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0, Podatek od środków transportowych ,00 0, ,00 0, ,11 0,00 122,0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 7,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 000,00 0, ,00 0, ,14 0,00 134,5% ,00 0, ,00 0, ,48 0,00 99,0% 0310 Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 0, ,78 0,00 105,0% 0320 Podatek rolny ,00 0, ,00 0, ,47 0,00 94,0% 0330 Podatek leśny 3 100,00 0, ,00 0, ,65 0,00 89,4% 0340 Podatek od środków transportowych ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 104,5% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,00 0, ,00 0, ,54 0,00 56,1% 0370 Opłata od posiadania psów 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0, Wpływy z opłaty targowej ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 101,4%

8 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 119,9% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,00 0, ,08 0,00 88,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 0, ,05 0,00 170,6% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących jst na podstawie ustaw ,00 0, ,00 0, ,11 0,00 76,9% ,00 0, ,69 0, ,94 0,00 100,8% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 0, ,00 0, ,91 0,00 100,4% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, ,69 0, ,00 0,00 103,2% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 168,03 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, ,27 0, ,54 0,00 99,8% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, ,27 0, ,00 0,00 99,6% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, ,00 0, ,54 0,00 135,2% 758 Różne rozliczenia ,00 0, ,00 0, ,72 0,00 99,9% Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0%

9 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Różne rozliczenia finansowe ,00 0, ,00 0, ,72 0,00 79,8% 0920 Pozostałe odsetki ,00 0, ,00 0, ,72 0,00 79,8% 801 Oświata i wychowanie ,00 0, ,80 0, ,07 0,00 108,0% Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 0, ,77 0,00 124,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, ,00 0, ,38 0,00 123,6% 0920 Pozostałe odsetki 2 600,00 0, ,00 0, ,88 0,00 121,5% Wpływy z różnych dochodów 1 650,00 0, ,00 0, ,51 0,00 128,2% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, ,00 0, ,74 0,00 118,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 0, ,74 0,00 118,8% Przedszkola ,00 0, ,00 0, ,86 0,00 108,3% 0830 Wpływy z usług ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 101,9% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 0, ,00 0, ,63 0,00 194,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 0, ,03 0,00 118,1% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Gimnazja 3 200,00 0, ,00 0, ,12 0,00 71,4% 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 0, ,00 0, ,12 0,00 61,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 0,00 700,00 0,00 759,00 0,00 108,4% Stołówki szkolne ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 106,9% 0830 Wpływy z usług ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 106,9% Pozostała działalność ,00 0, ,80 0, ,88 0,00 101,0%

10 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,23 0, ,23 0,00 100,0% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 570,00 0, ,57 0, ,57 0,00 100,0% 851 Ochrona zdrowia 1 480,00 0, ,00 0, ,11 0,00 138,7% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0,00 0,00 465,32 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 465,32 0, Pozostała działalność 1 480,00 0, ,00 0, ,79 0,00 107,2% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 480,00 0, ,00 0, ,15 0,00 106,6% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 7,32 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0, Pomoc społeczna ,00 0, ,00 0, ,04 0,00 98,6% Wspieranie rodziny 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0%

11 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie ,00 0, ,00 0, ,67 0,00 99,3% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 0, ,00 0, ,81 0,00 29,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 30,6% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne ,00 0, ,00 0, ,62 0,00 99,7% ,00 0, ,00 0, ,04 0,00 112,6% ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 98,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 0,00 200,00 0,00 182,59 0,00 91,3% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 0, ,00 0, ,05 0,00 100,0% 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, ,00 0, ,06 0,00 98,1% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Zasiłki stałe ,00 0, ,00 0, ,79 0,00 99,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0, ,00 0, ,63 0,00 87,7%

12 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, ,00 0, ,16 0,00 99,5% Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, ,00 0, ,85 0,00 99,0% 0920 Pozostałe odsetki 5 500,00 0, ,00 0, ,92 0,00 79,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0, ,00 0, ,93 0,00 100,0% 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 99,5% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, ,00 0, ,03 0,00 63,1% 0830 Wpływy z usług ,00 0, ,00 0, ,48 0,00 58,3% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 500,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 52,00 0,00 52,00 0,00 17,55 0,00 33,8% Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 99,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0, ,00 0, ,00 0,00 63,5% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0, ,76 0, ,19 0,00 99,7% Pozostała działalność 0,00 0, ,76 0, ,19 0,00 99,7%

13 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,80 0, ,80 0,00 100,0% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,96 0, ,39 0,00 93,8% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, ,00 0, ,23 0,00 99,0% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0, Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0, ,00 0, ,20 0,00 99,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 0,00 0, ,00 0, ,20 0,00 97,2% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,98 128,2% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,98 128,7% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0, ,00 0, ,31 0,00 101,3% 0830 Wpływy z usług ,00 0,00 100,00 0,00 101,97 0,00 102,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 102,4%

14 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,00 0, ,00 0, ,98 130,0% Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Oświetlenie ulic, placów, dróg 1 500,00 0, ,00 0, ,22 0,00 108,9% 0830 Wpływy z usług 1 500,00 0, ,00 0, ,57 0,00 97,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 169,65 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, ,00 0, ,97 0,00 31,4%

15 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 000,00 0, ,00 0,00 260,00 0,00 13,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 0, ,97 0,00 32,6% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,00 0, ,00 0, ,77 0,00 100,8% Rezerwaty i pomniki przyrody 0,00 0, ,00 0, ,77 0,00 100,8% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 175,0% 0,00 0, ,00 0, ,77 0,00 100,0% 926 Kultura fizyczna i sport ,00 0, ,00 0, ,78 0,00 126,0% Obiekty sportowe ,00 0, ,00 0, ,13 0,00 126,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, ,00 0, ,13 0,00 126,0% Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 Podsumowanie , , , , , ,80 101,4% Razem , , ,51 101,4%

16 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2013 rok w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo plan na dn r , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie , ,91 0,00 0, ,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 wskaźnik % 98,8% 98,8% 98,0% Melioracje wodne plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 98,6% 98,6% 100,0% 97,6% Spółki wodne plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Izby rolnicze plan na dn r plan po zmianach wykonanie 1 058, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Przetwórstwo przemysłowe plan na dn r ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 96,8% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% Rozwój przedsiębiorczości plan na dn r

17 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i plan po zmianach wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wskaźnik % 0,0% 0,0% 0,0% Pozostała działalność 400 plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan na dn r ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 plan po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 wykonanie ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 wskaźnik % 99,3% 99,3% 99,8% Dostarczanie wody plan na dn r plan po zmianach wykonanie ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 wskaźnik % 99,3% 99,3% 99,8% 600 Transport i łączność plan na dn r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 plan po zmianach , ,36 0,00 0,00 0, ,36 0, , , ,00 wykonanie , ,92 0,00 0,00 0, ,36 0, , , ,00 wskaźnik % 98,9% 98,3% 98,3% 99,6% 100,0% Lokalny transport zbiorowy plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 91,2% 91,2% 91,2%

18 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi publiczne powiatowe 0 plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wskaźnik % 98,7% 61,4% 61,4% 100,0% Drogi publiczne gminne 0 plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 wskaźnik % 99,2% 98,8% 98,8% 99,5% Pozostała działalność plan na dn r plan po zmianach , ,36 0,00 0,00 0, ,36 0, , , ,00 wykonanie , ,89 0,00 0,00 0, ,36 0, , , ,00 wskaźnik % 98,2% 97,1% 100,0% 94,7% 100,0% 100,0% Turystyka plan na dn r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wskaźnik % 0,0% 0,0% 0,0% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan na dn r plan po zmianach wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wskaźnik % 0,0% 0,0% 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa plan na dn r , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00

19 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i plan po zmianach , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 wykonanie , ,17 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,55 0,00 wskaźnik % 99,0% 99,1% 100,0% 97,2% 98,9% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00 wskaźnik % 99,9% 100,0% 100,0% 99,6% Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 wskaźnik % 98,6% 97,2% 97,2% 98,9% 710 Działalność usługowa plan na dn r , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 wskaźnik % 94,5% 94,5% 98,1% 93,6% Plany zagospodarowania przestrzennego plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 wskaźnik % 97,7% 97,7% 98,1% 97,6% Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

20 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i wskaźnik % 84,1% 84,1% 84,1% Cmentarze plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 wskaźnik % 96,6% 96,6% 96,6% 750 Administracja publiczna plan na dn r , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 plan po zmianach , , , ,00 0, ,95 0, , , ,42 wykonanie , , , ,53 0, ,95 0, , , ,24 wskaznik % 98,8% 98,8% 99,6% 99,5% 100,0% 96,3% 98,6% 100,0% Urzędy wojewódzkie plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 wskaźnik % 97,6% 97,6% 98,9% 88,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,91 0, ,25 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0,00 wskaźnik % 99,1% 99,1% 99,7% 85,9% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , , ,28 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wskaźnik % 98,9% 99,0% 99,7% 87,5% 96,9% 86,7% Promocja jednostek samorządu terytorialnego

21 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 wskaźnik % 94,8% 94,8% 93,8% 95,0% Pozostała działalność plan na dn r plan po zmianach , , ,00 0,00 0, ,95 0, , , ,42 wykonanie , , ,00 0,00 0, ,95 0, , , ,24 wskaźnik % 99,8% 99,0% 100,0% 100,0% 93,0% 100,0% 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan na dn r , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 6 908, , , ,00 0,00 0,00 0,00 722,07 0,00 0,00 wykonanie 6 907, , , ,00 0,00 0,00 0,00 722,02 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan na dn r plan po zmianach wykonanie 2 774, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan na dn r plan po zmianach 4 134, , , ,00 0,00 0,00 0,00 722,07 0,00 0,00 wykonanie 4 133, , , ,00 0,00 0,00 0,00 722,02 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

22 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Obrona narodowa plan na dn r. 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 plan po zmianach 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 wykonanie 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Pozostałe wydatki obronne plan na dn r plan po zmianach wykonanie 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan na dn r , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, plan po zmianach , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 wykonanie , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 wskaźnik % 97,5% 97,4% 98,5% 96,2% 100,0% 92,8% 100,0% Komendy wojewódzkie Policji plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Ochotnicze straże pożarne plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,04 0, , ,00 0,00 0,00 13,61 0,00 0,00 wskaźnik % 98,1% 98,1% 96,7% 100,0% 0,5% Obrona cywilna

23 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 wskaźnik % 85,0% 85,0% 61,5% 86,1% Straż Miejska plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , , ,92 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0,00 wskaźnik % 98,0% 98,0% 98,6% 95,6% 94,8% Pozostała działalność 757 plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 wskaźnik % 95,4% 95,4% 95,4% Obsługa długu publicznego plan na dn r , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 wykonanie , ,11 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 98,6% 98,6% 98,5% 100,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,11 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 98,6% 98,6% 98,5% 100,0% 758 Różne rozliczenia plan na dn r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

24 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaznik % 76,2% 76,2% 76,2% Rezerwy ogólne i celowe plan na dn r plan po zmianach wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wskaźnik % 0,0% 0,0% 0,0% Część równoważąca subwencji oświatowej dla gmin plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% 801 Oświata i wychowanie plan na dn r , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 plan po zmianach , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 wykonanie , , , , , ,00 0, , ,57 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 99,6% 100,0% Szkoły podstawowe plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , , , ,53 0,00 0, , ,69 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,4% 100,0% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,76 0,00 0, ,40 0,00 0, ,36 0,00 0,00 wskaźnik % 99,1% 99,1% 99,1% 100,0% Przedszkola

25 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , , , ,98 0,00 0, , ,88 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,8% 100,0% 100,0% 99,9% 99,5% 100,0% Inne formy wychowania przedszkolnego plan na dn r plan po zmianach wykonanie 5 219, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,9% 99,9% Gimnazja plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , , , ,38 0,00 0, ,26 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% Dowożenie uczniów do szkół plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,64 0,00 0, ,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 wskaźnik % 98,4% 98,4% 100,0% 98,3% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,16 740,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 wskaźnik % 99,7% 99,7% 100,0% 99,7% Stołówki szkolne plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00

26 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i wskaźnik % 99,9% 99,9% 100,0% 99,9% Pozostała działalność 851 plan na dn r plan po zmianach , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie , ,50 0, ,00 0, ,00 0, ,50 0,00 0,00 wskaźnik % 99,5% 99,5% 100,0% 100,0% 99,2% Ochrona zdrowia plan na dn r , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie , , ,97 0, ,00 0,00 0, ,14 0,00 0,00 wskaźnik % 98,7% 98,7% 98,3% 100,0% 98,4% Zwalczanie narkomanii plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 852 plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,97 0, ,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 wskaźnik % 98,2% 98,2% 98,3% 100,0% 96,7% Pozostała działalność plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,18 0,00 0, ,00 0,00 0, ,18 0,00 0,00 wskaźnik % 99,8% 99,8% 100,0% 99,8% Pomoc społeczna plan na dn r , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wykonanie , , , ,36 0,00 0,00 0, , ,00 0,00

27 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i wskaźnik % 98,6% 98,6% 99,8% 98,4% 97,0% 95,3% Placówki opiekuńczo - wychowawcze plan na dn r plan po zmianach ,00 0,00 0 wykonanie , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Domy pomocy społecznej plan na dn r plan po zmianach ,00 0,00 0 wykonanie , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,9% 99,9% Rodziny zastępcze plan na dn r plan po zmianach 3 777, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 wykonanie 3 777, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,9% 100,0% 99,8% Wspieranie rodziny plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,56 418,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 wskaźnik % 97,4% 97,4% 99,6% 100,0% 95,9%

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. Dz Rozdz D O C H O D Y Określenie dochodów budżetu Plan na Wykonanie Procent Kwota 2011 r. % należności na po zmianach 31.12.2011 r..010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r.

P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. Zał. nr 1 P L A N F I N A N S O W Y B U D Ż E T U wg. jednostek realizujących dochody Gminy Zdzieszowice w 2013 r. dz. rozdz. Treść Plan Uwagi 1 2 3 4 5 6 1 Urząd Miejski 41.496.453,00 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy Biały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2744 UCHWAŁA NR XXII/109/12 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Lublin, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2744 UCHWAŁA NR XXII/109/12 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 27 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2744 UCHWAŁA NR XXII/109/12 RADY GMINY FIRLEJ z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r.

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE LEŚNICTWO GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2015 WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE Tabela Nr 1 Źródło Lp. Dz. Własne Dotacje Porozumienia dochodu LEŚNICTWO 1. 020 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17

Pozostała działalność 208.123,00 208.121,88 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.275.792,00 1.429.413,17 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku Nazwa Kwota planu (zł) Wykonanie (zł) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo