Sprawozdanie roczne z wykonania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie roczne z wykonania"

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok

2 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2013 rok Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące ,00 0, ,00 0, ,82 0,00 Rolnictwo i łowiectwo 91,1% Melioracje wodne 0,00 0, ,00 0, ,82 0,00 91,1% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0, ,00 0, ,82 0,00 91,1% 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0, Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Pozostała działalność 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 600 Transport i łączność , , , , , ,41 99,4% Drogi publiczne i gminne 0,00 0, ,00 0, ,52 0,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,00 0, ,52 0,00 100,0% Pozostała działalność , , , , , ,41 87,1% 0570 Grzywny, mandaty i innne kary pieniężne od osób fizycznych 5 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 58,6% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 0, ,41 0,00 97,4% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 165,93 0,00

3 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,24 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,64 0, ,18 0, ,41 101,2% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,99 99,7% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 0, , , , ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,00 0, ,48 0,00 100,0% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 100,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,99 100,3% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, ,10 0, ,86 0,00 102,9% ,00 0, ,00 0, ,15 0,00 96,9% 0, ,00 0, ,00 0, ,75 112,8% 0,00 0,00 0, ,00 0, ,24 117,9% 0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 0, ,00 0, ,94 0,00 136,4%

4 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Działalność usługowa 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Cmentarze 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Administracja publiczna , , , , , ,42 98,5% Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 0, ,45 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiz.zadań zleconych 56,00 0,00 56,00 0,00 91,45 0,00 163,3% Urzędy gmin ,00 0, ,00 0, ,50 0,00 88,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0, Wpływy z usług ,00 0, ,00 0, ,90 0,00 85,1% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 0, ,87 0,00 88,4% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 0, ,00 0, ,16 0,00 107,9% 0830 Wpływy z usług 5 000,00 0, ,00 0, ,56 0,00 95,5% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00 0,00 Pozostała działalność 0, , , , , ,42 100,0%

5 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,50 0, ,50 0,00 100,0% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,19 0, ,19 0,00 100,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,46 0, ,91 0, ,91 100,0% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,97 0, ,51 0, ,51 100,0% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 774,00 0, ,00 0, ,53 0,00 100,0% 2 774,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 774,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 0, ,00 0, ,53 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00 0, ,00 0, ,53 0,00 100,0%

6 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Obrona narodowa 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 100,0% Pozostałe wydatki obronne 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 0, ,09 0,00 91,5% Ochotnicze straże pożarne 0,00 0, ,00 0, ,61 0,00 101,5% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0% Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,00 0, ,61 0,00 100,0% Obrona cywilna 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 100,0% Straż gminna (miejska) ,00 0, ,00 0, ,48 0,00 87,3% Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych ,00 0, ,00 0, ,29 0,00 87,2% 0920 Pozostałe odsetki 400,00 0,00 400,00 0,00 381,55 0,00 95,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 0,00 400,00 0,00 338,64 0,00 84,7% 0960 Pozostała działalność 5 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 93,7% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 106,0% ,00 0, ,96 0, ,77 0,00 99,5% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, ,00 0, ,18 0,00 102,5%

7 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Podatek od dzialalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, ,00 0, ,73 0,00 101,1% 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, ,00 0, ,63 0,00 96,5% 0310 Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 0, ,38 0,00 100,7% 0320 Podatek rolny ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 103,5% 0330 Podatek leśny 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0, Podatek od środków transportowych ,00 0, ,00 0, ,11 0,00 122,0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 7,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 000,00 0, ,00 0, ,14 0,00 134,5% ,00 0, ,00 0, ,48 0,00 99,0% 0310 Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 0, ,78 0,00 105,0% 0320 Podatek rolny ,00 0, ,00 0, ,47 0,00 94,0% 0330 Podatek leśny 3 100,00 0, ,00 0, ,65 0,00 89,4% 0340 Podatek od środków transportowych ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 104,5% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,00 0, ,00 0, ,54 0,00 56,1% 0370 Opłata od posiadania psów 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0, Wpływy z opłaty targowej ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 101,4%

8 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 119,9% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,00 0, ,08 0,00 88,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 0, ,05 0,00 170,6% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących jst na podstawie ustaw ,00 0, ,00 0, ,11 0,00 76,9% ,00 0, ,69 0, ,94 0,00 100,8% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 0, ,00 0, ,91 0,00 100,4% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, ,69 0, ,00 0,00 103,2% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 168,03 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, ,27 0, ,54 0,00 99,8% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, ,27 0, ,00 0,00 99,6% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, ,00 0, ,54 0,00 135,2% 758 Różne rozliczenia ,00 0, ,00 0, ,72 0,00 99,9% Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0%

9 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Różne rozliczenia finansowe ,00 0, ,00 0, ,72 0,00 79,8% 0920 Pozostałe odsetki ,00 0, ,00 0, ,72 0,00 79,8% 801 Oświata i wychowanie ,00 0, ,80 0, ,07 0,00 108,0% Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 0, ,77 0,00 124,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, ,00 0, ,38 0,00 123,6% 0920 Pozostałe odsetki 2 600,00 0, ,00 0, ,88 0,00 121,5% Wpływy z różnych dochodów 1 650,00 0, ,00 0, ,51 0,00 128,2% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, ,00 0, ,74 0,00 118,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 0, ,74 0,00 118,8% Przedszkola ,00 0, ,00 0, ,86 0,00 108,3% 0830 Wpływy z usług ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 101,9% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 0, ,00 0, ,63 0,00 194,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 0, ,03 0,00 118,1% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Gimnazja 3 200,00 0, ,00 0, ,12 0,00 71,4% 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 0, ,00 0, ,12 0,00 61,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 0,00 700,00 0,00 759,00 0,00 108,4% Stołówki szkolne ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 106,9% 0830 Wpływy z usług ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 106,9% Pozostała działalność ,00 0, ,80 0, ,88 0,00 101,0%

10 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,23 0, ,23 0,00 100,0% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 570,00 0, ,57 0, ,57 0,00 100,0% 851 Ochrona zdrowia 1 480,00 0, ,00 0, ,11 0,00 138,7% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0,00 0,00 465,32 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 465,32 0, Pozostała działalność 1 480,00 0, ,00 0, ,79 0,00 107,2% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 480,00 0, ,00 0, ,15 0,00 106,6% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 7,32 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0, Pomoc społeczna ,00 0, ,00 0, ,04 0,00 98,6% Wspieranie rodziny 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0%

11 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie ,00 0, ,00 0, ,67 0,00 99,3% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 0, ,00 0, ,81 0,00 29,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 0, ,20 0,00 30,6% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne ,00 0, ,00 0, ,62 0,00 99,7% ,00 0, ,00 0, ,04 0,00 112,6% ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 98,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 0,00 200,00 0,00 182,59 0,00 91,3% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 0, ,00 0, ,05 0,00 100,0% 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, ,00 0, ,06 0,00 98,1% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% Zasiłki stałe ,00 0, ,00 0, ,79 0,00 99,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0, ,00 0, ,63 0,00 87,7%

12 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, ,00 0, ,16 0,00 99,5% Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, ,00 0, ,85 0,00 99,0% 0920 Pozostałe odsetki 5 500,00 0, ,00 0, ,92 0,00 79,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0, ,00 0, ,93 0,00 100,0% 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 99,5% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, ,00 0, ,03 0,00 63,1% 0830 Wpływy z usług ,00 0, ,00 0, ,48 0,00 58,3% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 500,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 52,00 0,00 52,00 0,00 17,55 0,00 33,8% Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 99,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0, ,00 0, ,00 0,00 63,5% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0, ,76 0, ,19 0,00 99,7% Pozostała działalność 0,00 0, ,76 0, ,19 0,00 99,7%

13 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,80 0, ,80 0,00 100,0% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,96 0, ,39 0,00 93,8% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, ,00 0, ,23 0,00 99,0% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0, Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0, ,00 0, ,20 0,00 99,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,0% 0,00 0, ,00 0, ,20 0,00 97,2% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,98 128,2% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,98 128,7% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0, ,00 0, ,31 0,00 101,3% 0830 Wpływy z usług ,00 0,00 100,00 0,00 101,97 0,00 102,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 102,4%

14 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,00 0, ,00 0, ,98 130,0% Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Oświetlenie ulic, placów, dróg 1 500,00 0, ,00 0, ,22 0,00 108,9% 0830 Wpływy z usług 1 500,00 0, ,00 0, ,57 0,00 97,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 169,65 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, ,00 0, ,97 0,00 31,4%

15 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wsk. (9/7)(10/8) bieżące bieżące bieżące Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 000,00 0, ,00 0,00 260,00 0,00 13,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 0, ,97 0,00 32,6% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,00 0, ,00 0, ,77 0,00 100,8% Rezerwaty i pomniki przyrody 0,00 0, ,00 0, ,77 0,00 100,8% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 175,0% 0,00 0, ,00 0, ,77 0,00 100,0% 926 Kultura fizyczna i sport ,00 0, ,00 0, ,78 0,00 126,0% Obiekty sportowe ,00 0, ,00 0, ,13 0,00 126,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, ,00 0, ,13 0,00 126,0% Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 Podsumowanie , , , , , ,80 101,4% Razem , , ,51 101,4%

16 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2013 rok w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo plan na dn r , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie , ,91 0,00 0, ,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 wskaźnik % 98,8% 98,8% 98,0% Melioracje wodne plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 98,6% 98,6% 100,0% 97,6% Spółki wodne plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Izby rolnicze plan na dn r plan po zmianach wykonanie 1 058, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Przetwórstwo przemysłowe plan na dn r ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 96,8% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% Rozwój przedsiębiorczości plan na dn r

17 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i plan po zmianach wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wskaźnik % 0,0% 0,0% 0,0% Pozostała działalność 400 plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan na dn r ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 plan po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 wykonanie ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 wskaźnik % 99,3% 99,3% 99,8% Dostarczanie wody plan na dn r plan po zmianach wykonanie ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 wskaźnik % 99,3% 99,3% 99,8% 600 Transport i łączność plan na dn r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 plan po zmianach , ,36 0,00 0,00 0, ,36 0, , , ,00 wykonanie , ,92 0,00 0,00 0, ,36 0, , , ,00 wskaźnik % 98,9% 98,3% 98,3% 99,6% 100,0% Lokalny transport zbiorowy plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 91,2% 91,2% 91,2%

18 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi publiczne powiatowe 0 plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wskaźnik % 98,7% 61,4% 61,4% 100,0% Drogi publiczne gminne 0 plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 wskaźnik % 99,2% 98,8% 98,8% 99,5% Pozostała działalność plan na dn r plan po zmianach , ,36 0,00 0,00 0, ,36 0, , , ,00 wykonanie , ,89 0,00 0,00 0, ,36 0, , , ,00 wskaźnik % 98,2% 97,1% 100,0% 94,7% 100,0% 100,0% Turystyka plan na dn r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wskaźnik % 0,0% 0,0% 0,0% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan na dn r plan po zmianach wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wskaźnik % 0,0% 0,0% 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa plan na dn r , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00

19 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i plan po zmianach , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 wykonanie , ,17 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,55 0,00 wskaźnik % 99,0% 99,1% 100,0% 97,2% 98,9% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00 wskaźnik % 99,9% 100,0% 100,0% 99,6% Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 wskaźnik % 98,6% 97,2% 97,2% 98,9% 710 Działalność usługowa plan na dn r , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 wskaźnik % 94,5% 94,5% 98,1% 93,6% Plany zagospodarowania przestrzennego plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 wskaźnik % 97,7% 97,7% 98,1% 97,6% Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

20 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i wskaźnik % 84,1% 84,1% 84,1% Cmentarze plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 wskaźnik % 96,6% 96,6% 96,6% 750 Administracja publiczna plan na dn r , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 plan po zmianach , , , ,00 0, ,95 0, , , ,42 wykonanie , , , ,53 0, ,95 0, , , ,24 wskaznik % 98,8% 98,8% 99,6% 99,5% 100,0% 96,3% 98,6% 100,0% Urzędy wojewódzkie plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 wskaźnik % 97,6% 97,6% 98,9% 88,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,91 0, ,25 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0,00 wskaźnik % 99,1% 99,1% 99,7% 85,9% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , , ,28 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wskaźnik % 98,9% 99,0% 99,7% 87,5% 96,9% 86,7% Promocja jednostek samorządu terytorialnego

21 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 wskaźnik % 94,8% 94,8% 93,8% 95,0% Pozostała działalność plan na dn r plan po zmianach , , ,00 0,00 0, ,95 0, , , ,42 wykonanie , , ,00 0,00 0, ,95 0, , , ,24 wskaźnik % 99,8% 99,0% 100,0% 100,0% 93,0% 100,0% 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan na dn r , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach 6 908, , , ,00 0,00 0,00 0,00 722,07 0,00 0,00 wykonanie 6 907, , , ,00 0,00 0,00 0,00 722,02 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan na dn r plan po zmianach wykonanie 2 774, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan na dn r plan po zmianach 4 134, , , ,00 0,00 0,00 0,00 722,07 0,00 0,00 wykonanie 4 133, , , ,00 0,00 0,00 0,00 722,02 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

22 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Obrona narodowa plan na dn r. 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 plan po zmianach 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 wykonanie 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Pozostałe wydatki obronne plan na dn r plan po zmianach wykonanie 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan na dn r , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, plan po zmianach , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 wykonanie , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 wskaźnik % 97,5% 97,4% 98,5% 96,2% 100,0% 92,8% 100,0% Komendy wojewódzkie Policji plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Ochotnicze straże pożarne plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,04 0, , ,00 0,00 0,00 13,61 0,00 0,00 wskaźnik % 98,1% 98,1% 96,7% 100,0% 0,5% Obrona cywilna

23 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 wskaźnik % 85,0% 85,0% 61,5% 86,1% Straż Miejska plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , , ,92 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0,00 wskaźnik % 98,0% 98,0% 98,6% 95,6% 94,8% Pozostała działalność 757 plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 wskaźnik % 95,4% 95,4% 95,4% Obsługa długu publicznego plan na dn r , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 wykonanie , ,11 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 98,6% 98,6% 98,5% 100,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,11 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 98,6% 98,6% 98,5% 100,0% 758 Różne rozliczenia plan na dn r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

24 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaznik % 76,2% 76,2% 76,2% Rezerwy ogólne i celowe plan na dn r plan po zmianach wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wskaźnik % 0,0% 0,0% 0,0% Część równoważąca subwencji oświatowej dla gmin plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% 801 Oświata i wychowanie plan na dn r , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 plan po zmianach , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 wykonanie , , , , , ,00 0, , ,57 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 99,6% 100,0% Szkoły podstawowe plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , , , ,53 0,00 0, , ,69 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,4% 100,0% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,76 0,00 0, ,40 0,00 0, ,36 0,00 0,00 wskaźnik % 99,1% 99,1% 99,1% 100,0% Przedszkola

25 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , , , ,98 0,00 0, , ,88 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,8% 100,0% 100,0% 99,9% 99,5% 100,0% Inne formy wychowania przedszkolnego plan na dn r plan po zmianach wykonanie 5 219, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,9% 99,9% Gimnazja plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , , , ,38 0,00 0, ,26 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% Dowożenie uczniów do szkół plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,64 0,00 0, ,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 wskaźnik % 98,4% 98,4% 100,0% 98,3% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,16 740,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 0,00 wskaźnik % 99,7% 99,7% 100,0% 99,7% Stołówki szkolne plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00

26 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i wskaźnik % 99,9% 99,9% 100,0% 99,9% Pozostała działalność 851 plan na dn r plan po zmianach , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie , ,50 0, ,00 0, ,00 0, ,50 0,00 0,00 wskaźnik % 99,5% 99,5% 100,0% 100,0% 99,2% Ochrona zdrowia plan na dn r , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wykonanie , , ,97 0, ,00 0,00 0, ,14 0,00 0,00 wskaźnik % 98,7% 98,7% 98,3% 100,0% 98,4% Zwalczanie narkomanii plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 852 plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,97 0, ,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 wskaźnik % 98,2% 98,2% 98,3% 100,0% 96,7% Pozostała działalność plan na dn r plan po zmianach wykonanie , ,18 0,00 0, ,00 0,00 0, ,18 0,00 0,00 wskaźnik % 99,8% 99,8% 100,0% 99,8% Pomoc społeczna plan na dn r , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 plan po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 wykonanie , , , ,36 0,00 0,00 0, , ,00 0,00

27 w tym: z tego: w tym: Dział Rozdz. Nazwa Ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługę długu pozostałe wydatki Wydatki programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i wskaźnik % 98,6% 98,6% 99,8% 98,4% 97,0% 95,3% Placówki opiekuńczo - wychowawcze plan na dn r plan po zmianach ,00 0,00 0 wykonanie , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Domy pomocy społecznej plan na dn r plan po zmianach ,00 0,00 0 wykonanie , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,9% 99,9% Rodziny zastępcze plan na dn r plan po zmianach 3 777, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 wykonanie 3 777, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 wskaźnik % 100,0% 100,0% 100,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wskaźnik % 99,9% 99,9% 100,0% 99,8% Wspieranie rodziny plan na dn r plan po zmianach wykonanie , , ,56 418,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 wskaźnik % 97,4% 97,4% 99,6% 100,0% 95,9%

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 stycznia 2016 r. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 4 874

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo