Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r."

Transkrypt

1 Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

2 Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,10 37,84% Pozostała działalność , ,10 37,84% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,20 72,55% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,48 37,71% 0920 Pozostałe odsetki 5 000, ,42 89,69% 2010 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 189, ,00 100,00% 600 Transport i łączność , ,48 72,33% Drogi publiczne powiatowe , ,78 68,74% 0920 Pozostałe odsetki 900, ,71 323,63% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 80,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,07 66,27% , ,00 100,00% Drogi publiczne gminne , ,70 87,10% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,75 42,19% 0920 Pozostałe odsetki 9 835, ,57 25,51% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,38 34,87% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00% , ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,12 43,58% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,12 43,58%

3 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,35 99,71% , ,98 59,21% , ,87 125,10% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,30 109,34% 0830 Wpływy z usług , ,69 33,14% 0920 Pozostałe odsetki , ,97 42,32% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 15,13 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,14 53,46% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,69 15,39% , ,00 100,00% 710 Działalność usługowa 5 000, ,00 100,00% Cmentarze 5 000, ,00 100,00% 2020 państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000, ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,39 40,02% Urzędy wojewódzkie , ,00 75,00% 2010 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 75,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,23 50,36% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,40 65,72% 0830 Wpływy z usług , ,67 39,60% 0920 Pozostałe odsetki 380,00 41,80 11,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,43 51,15% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 720,00 52,70 1,42% 2400 Wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych lub środków obrotowych 4 750, ,23 99,86% Spis powszechny i inne , ,00 100,00%

4 2010 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 25,64% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00% Pozostała działalność , ,16 33,13% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% , ,16 34,12% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,42 97,10% 3 800, ,00 74,84% 3 800, ,00 74,84% , ,42 98,89% , ,42 98,89% , ,80 44,07% StraŜ Miejska , ,80 44,07% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,80 44,07% , ,80 72,18%

5 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,60 47,13% , ,20 47,25% 1 000,00 398,40 39,84% , ,96 82,98% 0310 Podatek od nieruchomości , ,96 83,04% 0320 Podatek rolny 400,00 195,00 48,75% 0330 Podatek leśny 700,00 480,00 68,57% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 98,92% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 44,58% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 183,83% , ,00 48,67% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,86 76,56% Podatek od nieruchomości , ,47 72,13% 0320 Podatek rolny , ,50 57,58% 0330 Podatek leśny 1 300, ,50 79,50% 0340 Podatek od środków transportowych , ,55 68,50% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,13 89,71% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 87,18% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,01 103,32% Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0,00 30,10 0,00% , ,60 72,71% , ,11 77,75% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,66 68,61% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,60 108,81% , ,85 13,12% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 000,00 0,00 0,00% , ,27 64,99% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 64,24% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,27 89,01% Dywidendy ,00 0,00 0,00% 0740 Wpływy z dywidend ,00 0,00 0,00%

6 758 RóŜne rozliczenia , ,54 82,97% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 84,83% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 84,83% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 75,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 75,00% RóŜne rozliczenia finansowe , ,54 16,18% Pozostałe odsetki , ,54 16,18% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 75,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 75,00% 801 Oświata i wychowanie , ,52 76,63% Szkoły podstawowe , ,21 101,55% 0830 Wpływy z usług , ,76 89,58% 0920 Pozostałe odsetki 5 500, ,95 83,29% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,68 0,00% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 0, ,82 0,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,67 78,25% 0830 Wpływy z usług , ,89 75,96% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0, ,50 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,28 78,34% Przedszkola , ,70 67,19% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 0,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,70 67,17% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 300,00 265,00 88,33% Gimnazja 1 000,00 971,00 97,10% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 1 000,00 971,00 97,10% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 0, ,60 0,00% 0830 Wpływy z usług 0,00 384,45 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0, ,15 0,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,08 70,48% 0830 Wpływy z usług , ,08 70,48%

7 80195 Pozostała działalność 0,00 0,26 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 0,00 0,26 0,00% 851 Ochrona zdrowia 1 400, ,43 94,89% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 400, ,43 94,89% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 1 400, ,43 94,89% 852 Pomoc społeczna , ,38 82,93% Domy pomocy społecznej 9 300, ,74 147,03% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 9 300, ,74 147,03% Ośrodki wsparcia , ,22 68,44% 0830 Wpływy z usług 2 000,00 589,50 29,48% państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 68,65% 0,00 357,72 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,96 84,11% państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 84,74% , ,96 41,35% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 79,18% państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 89,50% , ,00 74,53%

8 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 77,28% , ,00 77,28% Zasiłki stałe , ,00 78,86% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 78,86% Ośrodki pomocy społecznej , ,02 76,25% 0920 Pozostałe odsetki 5 000, ,06 83,20% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 4 300, ,96 100,12% państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 3 000,00 0,00 0,00% , ,00 76,72% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,44 113,98% 0830 Wpływy z usług , ,40 140,75% państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 33,33% 0,00 43,04 0,00% Pomoc dla cudzoziemców 300,00 0,00 0,00% 2010 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,00 76,23% 2020 państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 75,52% , ,95 98,66% Pozostała działalność , ,95 98,66% 0929 Pozostałe odsetki 500, ,17 269,03%

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,93 98,61% , ,85 97,16% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 98,34% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Szkolne schroniska młodzieŝowe 5 000, ,00 37,76% 0830 Wpływy z usług 5 000, ,00 37,76% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,64 91,52% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 15,01 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,01 0,00% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 15,00 0,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0,00 0,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% , ,47 103,07% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,35 103,86% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,12 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0,00 0,00% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,16 99,99% 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych , ,16 99,99% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,60 60,12% Muzea 50,00 45,60 91,20% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 50,00 45,60 91,20% Pozostała działalność , ,00 60,12%

10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 53,97% , ,00 106,24% 926 Kultura fizyczna i sport 7 700, ,68 99,67% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7 700, ,68 99,67% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 121,95 121,95% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 7 600, ,73 99,38% Razem: , ,85 69,52% Wydatki Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,38 52,73% Izby rolnicze 600,00 236,59 39,43% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600,00 236,59 39,43% Pozostała działalność , ,79 52,75% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 102,00 0,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 5 087, ,56 99,99% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,23 85,67% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 27,57% , ,00 68,67% 600 Transport i łączność , ,89 65,32% Lokalny transport zbiorowy , ,96 70,06% 4300 Zakup usług pozostałych , ,96 70,06% Drogi publiczne powiatowe , ,92 69,55% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 93,11% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% , ,94 67,63% , ,72 94,59% Drogi publiczne gminne , ,01 60,10%

11 4270 Zakup usług remontowych , ,28 66,09% 4300 Zakup usług pozostałych , ,99 62,53% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000, ,00 148,50% , ,74 58,92% 630 Turystyka , ,80 21,76% Pozostała działalność , ,80 21,76% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6 000, ,00 99,93% 4430 RóŜne opłaty i składki 7 500, ,00 100,00% , ,80 12,97% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,96 27,99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 28,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,05 67,07% 4260 Zakup energii , ,23 65,92% 4270 Zakup usług remontowych , ,24 53,53% 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 64,52% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych , ,74 8,18% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 500, ,15 30,47% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 53,90 2,70% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,00% , ,00 82,35% , ,65 31,58% , ,74 21,49% Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,00 0,00 0,00% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa , ,12 32,49% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,93 33,82% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 134,19 9,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 675,74 8,45% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 35,17% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,59 41,14% 4300 Zakup usług pozostałych , ,59 41,14% Cmentarze 5 000, ,00 68,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 68,00% Pozostała działalność ,00 75,60 0,15%

12 ,00 75,60 0,15% 750 Administracja publiczna , ,76 62,35% Urzędy wojewódzkie , ,88 75,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 74,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 83,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000, ,54 63,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000, ,72 93,72% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,67 80,17% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 237,17 47,43% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000,00 780,00 26,00% 3 000,00 255,08 8,50% , ,42 77,50% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,84 78,74% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,48 74,23% 4300 Zakup usług pozostałych , ,73 84,13% Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 315,37 7,01% 2 000,00 0,00 0,00% , ,29 68,29% , ,40 40,51% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 77,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 68,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 65,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,69 65,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,96 91,81% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,48 71,85% 4260 Zakup energii , ,17 65,40% 4270 Zakup usług remontowych , ,91 70,46% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 55,77% 4300 Zakup usług pozostałych , ,17 73,26% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,10 50,26% Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,45 65,70% , ,07 65,37% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 0,00 0,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 63,80% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,61 55,70% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 8 000, ,95 81,74% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 47,07%

13 , ,00 99,74% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,52 66,13% , ,00 61,57% , ,90 75,58% , ,99 60,77% , ,00 99,54% ,00 0,00 0,00% Spis powszechny i inne , ,58 51,02% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 767, ,17 61,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 367,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 335,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 127,00 0,00 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 520,00 259,41 49,89% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,75 76,64% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, ,46 39,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 209,33 41,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,14 89,56% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,30 69,06% 4300 Zakup usług pozostałych , ,52 93,28% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,84 31,11% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 46,01% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,12 35,64% , ,72 23,32% , ,14 94,58% 3 800, ,72 41,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 111,52 37,17% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 26,88 26,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200, ,32 64,61% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 200,00 0,00 0,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,42 98,89% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 965, ,20 90,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 316,00 285,93 90,48% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00%

14 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 450, ,09 97,32% 4300 Zakup usług pozostałych 580,00 579,20 99,86% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,52 69,18% Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,00 100,00% , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Ochotnicze straŝe poŝarne 5 800,00 330,13 5,69% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 330,13 6,60% 4430 RóŜne opłaty i składki 800,00 0,00 0,00% StraŜ Miejska , ,16 75,42% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000, ,00 94,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 72,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 62,11% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,57 61,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,81 87,27% 4260 Zakup energii 6 200, ,94 91,13% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 93,33% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500, ,05 71,97% Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 2 500, ,68 74,67% , ,62 87,22% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 500, ,60 96,42% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000, ,00 47,18% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 99,43% 4 000, ,00 60,00% Pozostała działalność , ,23 23,98% 6050 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,23 23,98% , ,78 83,64% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności , ,78 83,64% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, ,77 61,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 346,08 86,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,80 99,84% 4300 Zakup usług pozostałych , ,13 76,15% 757 Obsługa długu publicznego , ,33 51,88%

15 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,33 66,87% 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , ,33 66,87% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0,00% 758 RóŜne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,14 74,89% Szkoły podstawowe , ,22 75,38% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 62,45% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 400,00 364,00 91,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,02 54,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 75,60% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 78,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,36 68,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 88,56% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,48 82,15% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,76 74,98% 4260 Zakup energii , ,78 78,83% 4270 Zakup usług remontowych , ,14 55,08% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 54,03% 4300 Zakup usług pozostałych , ,71 75,43% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 200, ,02 38,97% Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 200,00 20,00% , ,93 49,31% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,13 57,00% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,36 79,89% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 100,00% 6 000, ,27 65,57% , ,76 60,44%

16 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,64 44,50% , ,57 71,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 70,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 99,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 67,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,57 64,83% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, ,48 75,37% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,02 60,07% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6 000,00 337,41 5,62% 4260 Zakup energii , ,51 67,23% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,02 83,53% Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,12 46,04% , ,00 100,00% Przedszkola , ,44 73,61% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,44 28,43% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z , ,00 73,80% 2 600, ,00 98,35% Gimnazja , ,43 76,05% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 5 000,00 0,00 0,00% , ,00 74,56% 100,00 96,00 96,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500, ,57 16,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 73,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 73,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,42 69,97% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,24 75,58% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 9 000, ,07 63,71% 4260 Zakup energii , ,85 99,19% 4300 Zakup usług pozostałych , ,77 60,23%

17 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500, ,18 57,80% Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 600, ,29 68,49% , ,00 100,00% 3 000, ,21 42,24% 3 700,00 0,00 0,00% DowoŜenie uczniów do szkół , ,52 47,12% Zakup usług pozostałych , ,52 47,12% 3020 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,02 74,60% 1 000,00 271,02 27,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 72,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,57 92,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 77,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 700, ,45 60,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 110, ,93 89,94% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,73 77,79% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 80,00 8,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 70,88% Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,87 70,50% 4 000, ,73 65,19% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 65,50 6,55% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000, ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 000, ,00 100,00% 1 000, ,00 100,00% 5 000, ,42 67,27% Licea ogólnokształcące 4 000, ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 4 000, ,00 100,00% Szkoły artystyczne 4 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,04 56,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500, ,00 59,26% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,21 38,11% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 80,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 500, ,83 55,38% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 59,83%

18 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,40 71,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 74,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 99,86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 80,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900, ,59 44,03% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,43 37,65% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,26 69,77% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0,00% , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,50 73,89% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 523,50 1,19% , ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,24 58,98% Zwalczanie narkomanii , ,43 65,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 67,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800, ,72 96,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 800, ,17 64,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 910,00 584,23 64,20% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 600,00 159,60 9,98% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,81 58,36% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 4 200, ,00 100,00% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 74,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 70,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000, ,69 92,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 65,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 900, ,78 49,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,34 54,92% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,06 71,45% 4220 Zakup środków Ŝywności 5 000, ,68 65,15% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 7 652,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii , ,01 49,38% 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 240,00 53,33% 4300 Zakup usług pozostałych , ,63 69,02% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 270,00 33,75% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 584,94 73,12%

19 4370 Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,98 78,75% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 520, ,00 20,17% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 34,90 3,49% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000, ,00 33,73% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 780, ,22 99,79% 4 500,00 800,00 17,78% 500,00 20,00 4,00% ,00 0,00 0,00% 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,59 76,75% Domy pomocy społecznej , ,79 43,67% 4300 Zakup usług pozostałych , ,72 35,17% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,07 46,91% Ośrodki wsparcia , ,00 65,05% Zakup usług pozostałych , ,00 65,05% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,14 36,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 58,07% Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 200,00 276,14 23,01% 1 100,00 0,00 0,00% , ,53 84,26% 3110 Świadczenia społeczne , ,90 85,04% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 67,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 97,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 66,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 716,60 14,33% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,06 77,07% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,06 77,07%

20 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,86 63,14% 3110 Świadczenia społeczne , ,86 63,14% Dodatki mieszkaniowe , ,56 75,78% 3110 Świadczenia społeczne , ,56 75,78% Zasiłki stałe , ,00 77,52% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 77,52% Ośrodki pomocy społecznej , ,54 69,79% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 500,00 8,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 68,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 94,62% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 77,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,97 55,35% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 69,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 69,36% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,49 74,59% 4260 Zakup energii , ,63 77,35% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 100, ,00 71,05% 4300 Zakup usług pozostałych , ,65 69,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 589,36 49,11% Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,82 65,13% 8 000, ,49 38,33% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 500,00 418,50 27,90% 4430 RóŜne opłaty i składki 5 000, ,51 60,25% , ,36 91,69% 4480 Podatek od nieruchomości 8 400, ,00 63,86% Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 480,00 475,41 99,04% 6 000, ,00 74,25% 4 000, ,08 54,48% 8 000, ,33 53,88% , ,95 69,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,95 24,62% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 70,82% Pomoc dla cudzoziemców 300,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 300,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,16 64,55%

21 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 75,00% Świadczenia społeczne , ,08 64,62% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,87 84,69% 4220 Zakup środków Ŝywności 1 000,00 258,20 25,82% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800, ,00 66,17% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 250,01 4,17% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,97 67,15% Pozostała działalność , ,97 67,15% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2,00 1,34 67,00% 1,00 0,19 19,00% 3117 Świadczenia społeczne , ,10 51,81% 3119 Świadczenia społeczne 8 480, ,90 51,80% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 66,87% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 66,87% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 796, ,91 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 376, ,75 99,98% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 67,24% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 359, ,71 67,18% 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 712, ,08 66,09% 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 002,00 660,01 65,87% 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 050,00 985,01 12,24% 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 421,00 173,83 12,23% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,43 75,92% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 916, ,19 74,58% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,32 89,09% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 830, ,01 89,40% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 577, ,23 91,64% 223,00 204,04 91,50% 4267 Zakup energii 3 505, ,86 92,78% 4269 Zakup energii 494,00 458,71 92,86% 4287 Zakup usług zdrowotnych 3 995, ,70 97,49% 4289 Zakup usług zdrowotnych 705,00 687,30 97,49% 4307 Zakup usług pozostałych , ,90 68,25% 4309 Zakup usług pozostałych , ,74 67,83% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej 553,00 361,76 65,42%

22 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej 98,00 63,82 65,12% 4437 RóŜne opłaty i składki 442,00 277,95 62,88% 4439 RóŜne opłaty i składki 78,00 49,05 62,88% , ,99 73,92% 917,00 677,82 73,92% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,42 80,61% Świetlice szkolne , ,82 70,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 67,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 85,10% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 71,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 500, ,20 62,79% , ,00 100,00% Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,60 94,25% 3240 Stypendia dla uczniów , ,60 99,78% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 72,42% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 000,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 0,00 0,00% , ,32 60,44% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,38 32,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,81 22,95% 4300 Zakup usług pozostałych , ,98 55,82% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 48,90% , ,59 31,34% Gospodarka odpadami ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Oczyszczanie miast i wsi , ,23 79,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000, ,20 85,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 961,48 64,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 90,10% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,07 79,82% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,42 61,25% Zakup usług pozostałych , ,42 61,25% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,36 39,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 700, ,00 45,98% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 0,00 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 500, ,16 74,25%

23 , ,20 36,21% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,53 73,42% Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,27 98,93% 4260 Zakup energii , ,10 72,69% 4300 Zakup usług pozostałych , ,16 71,87% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,82 8,61% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,82 61,73% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,58 95,57% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,58 62,49% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,25 64,45% Centra kultury i sztuki , ,87 99,94% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 5 440, ,00 99,58% , ,36 99,61% 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z, dotyczące wydatków majątkowych , ,73 99,99% 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z, dotyczące wydatków majątkowych , ,78 100,00% Pozostałe instytucje kultury , ,00 78,52% 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 78,52%

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. W sprawie: budŝetu Gminy Śmigiel na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo