Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r."

Transkrypt

1 Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

2 Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,10 37,84% Pozostała działalność , ,10 37,84% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,20 72,55% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,48 37,71% 0920 Pozostałe odsetki 5 000, ,42 89,69% 2010 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 189, ,00 100,00% 600 Transport i łączność , ,48 72,33% Drogi publiczne powiatowe , ,78 68,74% 0920 Pozostałe odsetki 900, ,71 323,63% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 80,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,07 66,27% , ,00 100,00% Drogi publiczne gminne , ,70 87,10% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,75 42,19% 0920 Pozostałe odsetki 9 835, ,57 25,51% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,38 34,87% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00% , ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,12 43,58% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,12 43,58%

3 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,35 99,71% , ,98 59,21% , ,87 125,10% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,30 109,34% 0830 Wpływy z usług , ,69 33,14% 0920 Pozostałe odsetki , ,97 42,32% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 15,13 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,14 53,46% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,69 15,39% , ,00 100,00% 710 Działalność usługowa 5 000, ,00 100,00% Cmentarze 5 000, ,00 100,00% 2020 państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000, ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,39 40,02% Urzędy wojewódzkie , ,00 75,00% 2010 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 75,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,23 50,36% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,40 65,72% 0830 Wpływy z usług , ,67 39,60% 0920 Pozostałe odsetki 380,00 41,80 11,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,43 51,15% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 720,00 52,70 1,42% 2400 Wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych lub środków obrotowych 4 750, ,23 99,86% Spis powszechny i inne , ,00 100,00%

4 2010 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 25,64% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00% Pozostała działalność , ,16 33,13% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% , ,16 34,12% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,42 97,10% 3 800, ,00 74,84% 3 800, ,00 74,84% , ,42 98,89% , ,42 98,89% , ,80 44,07% StraŜ Miejska , ,80 44,07% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,80 44,07% , ,80 72,18%

5 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,60 47,13% , ,20 47,25% 1 000,00 398,40 39,84% , ,96 82,98% 0310 Podatek od nieruchomości , ,96 83,04% 0320 Podatek rolny 400,00 195,00 48,75% 0330 Podatek leśny 700,00 480,00 68,57% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 98,92% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 44,58% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 183,83% , ,00 48,67% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,86 76,56% Podatek od nieruchomości , ,47 72,13% 0320 Podatek rolny , ,50 57,58% 0330 Podatek leśny 1 300, ,50 79,50% 0340 Podatek od środków transportowych , ,55 68,50% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,13 89,71% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 87,18% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,01 103,32% Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0,00 30,10 0,00% , ,60 72,71% , ,11 77,75% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,66 68,61% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,60 108,81% , ,85 13,12% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 000,00 0,00 0,00% , ,27 64,99% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 64,24% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,27 89,01% Dywidendy ,00 0,00 0,00% 0740 Wpływy z dywidend ,00 0,00 0,00%

6 758 RóŜne rozliczenia , ,54 82,97% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 84,83% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 84,83% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 75,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 75,00% RóŜne rozliczenia finansowe , ,54 16,18% Pozostałe odsetki , ,54 16,18% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 75,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 75,00% 801 Oświata i wychowanie , ,52 76,63% Szkoły podstawowe , ,21 101,55% 0830 Wpływy z usług , ,76 89,58% 0920 Pozostałe odsetki 5 500, ,95 83,29% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,68 0,00% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 0, ,82 0,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,67 78,25% 0830 Wpływy z usług , ,89 75,96% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0, ,50 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,28 78,34% Przedszkola , ,70 67,19% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 0,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,70 67,17% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 300,00 265,00 88,33% Gimnazja 1 000,00 971,00 97,10% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 1 000,00 971,00 97,10% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 0, ,60 0,00% 0830 Wpływy z usług 0,00 384,45 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0, ,15 0,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,08 70,48% 0830 Wpływy z usług , ,08 70,48%

7 80195 Pozostała działalność 0,00 0,26 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 0,00 0,26 0,00% 851 Ochrona zdrowia 1 400, ,43 94,89% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 400, ,43 94,89% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 1 400, ,43 94,89% 852 Pomoc społeczna , ,38 82,93% Domy pomocy społecznej 9 300, ,74 147,03% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 9 300, ,74 147,03% Ośrodki wsparcia , ,22 68,44% 0830 Wpływy z usług 2 000,00 589,50 29,48% państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 68,65% 0,00 357,72 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,96 84,11% państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 84,74% , ,96 41,35% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 79,18% państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 89,50% , ,00 74,53%

8 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 77,28% , ,00 77,28% Zasiłki stałe , ,00 78,86% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 78,86% Ośrodki pomocy społecznej , ,02 76,25% 0920 Pozostałe odsetki 5 000, ,06 83,20% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 4 300, ,96 100,12% państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 3 000,00 0,00 0,00% , ,00 76,72% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,44 113,98% 0830 Wpływy z usług , ,40 140,75% państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 33,33% 0,00 43,04 0,00% Pomoc dla cudzoziemców 300,00 0,00 0,00% 2010 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,00 76,23% 2020 państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 75,52% , ,95 98,66% Pozostała działalność , ,95 98,66% 0929 Pozostałe odsetki 500, ,17 269,03%

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,93 98,61% , ,85 97,16% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 98,34% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Szkolne schroniska młodzieŝowe 5 000, ,00 37,76% 0830 Wpływy z usług 5 000, ,00 37,76% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,64 91,52% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 15,01 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,01 0,00% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 15,00 0,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0,00 0,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% , ,47 103,07% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,35 103,86% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,12 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0,00 0,00% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,16 99,99% 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych , ,16 99,99% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,60 60,12% Muzea 50,00 45,60 91,20% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 50,00 45,60 91,20% Pozostała działalność , ,00 60,12%

10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 53,97% , ,00 106,24% 926 Kultura fizyczna i sport 7 700, ,68 99,67% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7 700, ,68 99,67% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 121,95 121,95% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 7 600, ,73 99,38% Razem: , ,85 69,52% Wydatki Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,38 52,73% Izby rolnicze 600,00 236,59 39,43% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600,00 236,59 39,43% Pozostała działalność , ,79 52,75% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 102,00 0,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 5 087, ,56 99,99% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,23 85,67% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 27,57% , ,00 68,67% 600 Transport i łączność , ,89 65,32% Lokalny transport zbiorowy , ,96 70,06% 4300 Zakup usług pozostałych , ,96 70,06% Drogi publiczne powiatowe , ,92 69,55% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 93,11% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% , ,94 67,63% , ,72 94,59% Drogi publiczne gminne , ,01 60,10%

11 4270 Zakup usług remontowych , ,28 66,09% 4300 Zakup usług pozostałych , ,99 62,53% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000, ,00 148,50% , ,74 58,92% 630 Turystyka , ,80 21,76% Pozostała działalność , ,80 21,76% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6 000, ,00 99,93% 4430 RóŜne opłaty i składki 7 500, ,00 100,00% , ,80 12,97% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,96 27,99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 28,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,05 67,07% 4260 Zakup energii , ,23 65,92% 4270 Zakup usług remontowych , ,24 53,53% 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 64,52% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych , ,74 8,18% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 500, ,15 30,47% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 53,90 2,70% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,00% , ,00 82,35% , ,65 31,58% , ,74 21,49% Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,00 0,00 0,00% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa , ,12 32,49% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,93 33,82% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 134,19 9,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 675,74 8,45% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 35,17% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,59 41,14% 4300 Zakup usług pozostałych , ,59 41,14% Cmentarze 5 000, ,00 68,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 68,00% Pozostała działalność ,00 75,60 0,15%

12 ,00 75,60 0,15% 750 Administracja publiczna , ,76 62,35% Urzędy wojewódzkie , ,88 75,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 74,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 83,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000, ,54 63,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000, ,72 93,72% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,67 80,17% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 237,17 47,43% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000,00 780,00 26,00% 3 000,00 255,08 8,50% , ,42 77,50% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,84 78,74% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,48 74,23% 4300 Zakup usług pozostałych , ,73 84,13% Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 315,37 7,01% 2 000,00 0,00 0,00% , ,29 68,29% , ,40 40,51% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 77,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 68,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 65,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,69 65,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,96 91,81% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,48 71,85% 4260 Zakup energii , ,17 65,40% 4270 Zakup usług remontowych , ,91 70,46% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 55,77% 4300 Zakup usług pozostałych , ,17 73,26% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,10 50,26% Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,45 65,70% , ,07 65,37% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 0,00 0,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 63,80% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,61 55,70% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 8 000, ,95 81,74% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 47,07%

13 , ,00 99,74% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,52 66,13% , ,00 61,57% , ,90 75,58% , ,99 60,77% , ,00 99,54% ,00 0,00 0,00% Spis powszechny i inne , ,58 51,02% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 767, ,17 61,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 367,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 335,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 127,00 0,00 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 520,00 259,41 49,89% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,75 76,64% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, ,46 39,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 209,33 41,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,14 89,56% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,30 69,06% 4300 Zakup usług pozostałych , ,52 93,28% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,84 31,11% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 46,01% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,12 35,64% , ,72 23,32% , ,14 94,58% 3 800, ,72 41,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 111,52 37,17% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 26,88 26,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200, ,32 64,61% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 200,00 0,00 0,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,42 98,89% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 965, ,20 90,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 316,00 285,93 90,48% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00%

14 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 450, ,09 97,32% 4300 Zakup usług pozostałych 580,00 579,20 99,86% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,52 69,18% Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,00 100,00% , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Ochotnicze straŝe poŝarne 5 800,00 330,13 5,69% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 330,13 6,60% 4430 RóŜne opłaty i składki 800,00 0,00 0,00% StraŜ Miejska , ,16 75,42% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000, ,00 94,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 72,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 62,11% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,57 61,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,81 87,27% 4260 Zakup energii 6 200, ,94 91,13% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 93,33% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500, ,05 71,97% Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 2 500, ,68 74,67% , ,62 87,22% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 500, ,60 96,42% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000, ,00 47,18% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 99,43% 4 000, ,00 60,00% Pozostała działalność , ,23 23,98% 6050 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,23 23,98% , ,78 83,64% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności , ,78 83,64% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, ,77 61,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 346,08 86,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,80 99,84% 4300 Zakup usług pozostałych , ,13 76,15% 757 Obsługa długu publicznego , ,33 51,88%

15 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,33 66,87% 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , ,33 66,87% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0,00% 758 RóŜne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,14 74,89% Szkoły podstawowe , ,22 75,38% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 62,45% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 400,00 364,00 91,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,02 54,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 75,60% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 78,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,36 68,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 88,56% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,48 82,15% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,76 74,98% 4260 Zakup energii , ,78 78,83% 4270 Zakup usług remontowych , ,14 55,08% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 54,03% 4300 Zakup usług pozostałych , ,71 75,43% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 200, ,02 38,97% Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 200,00 20,00% , ,93 49,31% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,13 57,00% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,36 79,89% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 100,00% 6 000, ,27 65,57% , ,76 60,44%

16 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,64 44,50% , ,57 71,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 70,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 99,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 67,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,57 64,83% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, ,48 75,37% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,02 60,07% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6 000,00 337,41 5,62% 4260 Zakup energii , ,51 67,23% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,02 83,53% Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,12 46,04% , ,00 100,00% Przedszkola , ,44 73,61% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,44 28,43% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z , ,00 73,80% 2 600, ,00 98,35% Gimnazja , ,43 76,05% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 5 000,00 0,00 0,00% , ,00 74,56% 100,00 96,00 96,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500, ,57 16,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 73,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 73,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,42 69,97% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,24 75,58% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 9 000, ,07 63,71% 4260 Zakup energii , ,85 99,19% 4300 Zakup usług pozostałych , ,77 60,23%

17 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500, ,18 57,80% Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 600, ,29 68,49% , ,00 100,00% 3 000, ,21 42,24% 3 700,00 0,00 0,00% DowoŜenie uczniów do szkół , ,52 47,12% Zakup usług pozostałych , ,52 47,12% 3020 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,02 74,60% 1 000,00 271,02 27,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 72,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,57 92,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 77,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 700, ,45 60,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 110, ,93 89,94% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,73 77,79% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 80,00 8,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 70,88% Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,87 70,50% 4 000, ,73 65,19% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 65,50 6,55% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000, ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 000, ,00 100,00% 1 000, ,00 100,00% 5 000, ,42 67,27% Licea ogólnokształcące 4 000, ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 4 000, ,00 100,00% Szkoły artystyczne 4 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,04 56,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500, ,00 59,26% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,21 38,11% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 80,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 500, ,83 55,38% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 59,83%

18 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,40 71,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 74,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 99,86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 80,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900, ,59 44,03% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,43 37,65% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,26 69,77% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0,00% , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,50 73,89% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 523,50 1,19% , ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,24 58,98% Zwalczanie narkomanii , ,43 65,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 67,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800, ,72 96,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 800, ,17 64,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 910,00 584,23 64,20% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 600,00 159,60 9,98% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,81 58,36% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 4 200, ,00 100,00% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 74,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 70,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000, ,69 92,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 65,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 900, ,78 49,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,34 54,92% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,06 71,45% 4220 Zakup środków Ŝywności 5 000, ,68 65,15% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 7 652,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii , ,01 49,38% 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 240,00 53,33% 4300 Zakup usług pozostałych , ,63 69,02% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 270,00 33,75% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 584,94 73,12%

19 4370 Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,98 78,75% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 520, ,00 20,17% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 34,90 3,49% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000, ,00 33,73% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 780, ,22 99,79% 4 500,00 800,00 17,78% 500,00 20,00 4,00% ,00 0,00 0,00% 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,59 76,75% Domy pomocy społecznej , ,79 43,67% 4300 Zakup usług pozostałych , ,72 35,17% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,07 46,91% Ośrodki wsparcia , ,00 65,05% Zakup usług pozostałych , ,00 65,05% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,14 36,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 58,07% Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 200,00 276,14 23,01% 1 100,00 0,00 0,00% , ,53 84,26% 3110 Świadczenia społeczne , ,90 85,04% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 67,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 97,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 66,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 716,60 14,33% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,06 77,07% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,06 77,07%

20 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,86 63,14% 3110 Świadczenia społeczne , ,86 63,14% Dodatki mieszkaniowe , ,56 75,78% 3110 Świadczenia społeczne , ,56 75,78% Zasiłki stałe , ,00 77,52% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 77,52% Ośrodki pomocy społecznej , ,54 69,79% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 500,00 8,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 68,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 94,62% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 77,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,97 55,35% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 69,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 69,36% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,49 74,59% 4260 Zakup energii , ,63 77,35% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 100, ,00 71,05% 4300 Zakup usług pozostałych , ,65 69,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 589,36 49,11% Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,82 65,13% 8 000, ,49 38,33% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 500,00 418,50 27,90% 4430 RóŜne opłaty i składki 5 000, ,51 60,25% , ,36 91,69% 4480 Podatek od nieruchomości 8 400, ,00 63,86% Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 480,00 475,41 99,04% 6 000, ,00 74,25% 4 000, ,08 54,48% 8 000, ,33 53,88% , ,95 69,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,95 24,62% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 70,82% Pomoc dla cudzoziemców 300,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 300,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,16 64,55%

21 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 75,00% Świadczenia społeczne , ,08 64,62% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,87 84,69% 4220 Zakup środków Ŝywności 1 000,00 258,20 25,82% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800, ,00 66,17% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 250,01 4,17% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,97 67,15% Pozostała działalność , ,97 67,15% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2,00 1,34 67,00% 1,00 0,19 19,00% 3117 Świadczenia społeczne , ,10 51,81% 3119 Świadczenia społeczne 8 480, ,90 51,80% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 66,87% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 66,87% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 796, ,91 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 376, ,75 99,98% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 67,24% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 359, ,71 67,18% 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 712, ,08 66,09% 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 002,00 660,01 65,87% 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 050,00 985,01 12,24% 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 421,00 173,83 12,23% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,43 75,92% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 916, ,19 74,58% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,32 89,09% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 830, ,01 89,40% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 577, ,23 91,64% 223,00 204,04 91,50% 4267 Zakup energii 3 505, ,86 92,78% 4269 Zakup energii 494,00 458,71 92,86% 4287 Zakup usług zdrowotnych 3 995, ,70 97,49% 4289 Zakup usług zdrowotnych 705,00 687,30 97,49% 4307 Zakup usług pozostałych , ,90 68,25% 4309 Zakup usług pozostałych , ,74 67,83% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej 553,00 361,76 65,42%

22 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej 98,00 63,82 65,12% 4437 RóŜne opłaty i składki 442,00 277,95 62,88% 4439 RóŜne opłaty i składki 78,00 49,05 62,88% , ,99 73,92% 917,00 677,82 73,92% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,42 80,61% Świetlice szkolne , ,82 70,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 67,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 85,10% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 71,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 500, ,20 62,79% , ,00 100,00% Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,60 94,25% 3240 Stypendia dla uczniów , ,60 99,78% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 72,42% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 000,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 0,00 0,00% , ,32 60,44% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,38 32,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,81 22,95% 4300 Zakup usług pozostałych , ,98 55,82% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 48,90% , ,59 31,34% Gospodarka odpadami ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Oczyszczanie miast i wsi , ,23 79,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000, ,20 85,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 961,48 64,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 90,10% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,07 79,82% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,42 61,25% Zakup usług pozostałych , ,42 61,25% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,36 39,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 700, ,00 45,98% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 0,00 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 500, ,16 74,25%

23 , ,20 36,21% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,53 73,42% Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,27 98,93% 4260 Zakup energii , ,10 72,69% 4300 Zakup usług pozostałych , ,16 71,87% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,82 8,61% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,82 61,73% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,58 95,57% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,58 62,49% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,25 64,45% Centra kultury i sztuki , ,87 99,94% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 5 440, ,00 99,58% , ,36 99,61% 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z, dotyczące wydatków majątkowych , ,73 99,99% 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z, dotyczące wydatków majątkowych , ,78 100,00% Pozostałe instytucje kultury , ,00 78,52% 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 78,52%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo