ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,ostatnia zmiana:nr 217, poz. 1281) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Nr 157, poz.1240, zm.; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578ostatnia zmiana:, Nr 257, poz. 1726,Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam co następuje: 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zawierające: 1) Zestawienie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2) Zestawienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3) Zestawienie dochodów i wydatków z zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4) Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - zgodnie z załącznikiem Nr 4, 5) Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6) Część opisową do sprawozdania, stanowiącą załącznik Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/180/2012 Burmistrza Supraśla z dnia 28 marca 2012 r. budżetu gminy za 2011 r. - dochody Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Pozostała działalność Transport i łączność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Turystyka Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan po zmianac h , , , ,00 na r. % wykonania planu ,10 98, ,24 98, ,24 98, ,86 100, ,98 101, , ,88 99, , , , , , , , , , , , ,60 100, ,11 100, ,11 100, ,49 101, ,49 109, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,46 110, ,46 110, ,31 106, ,40 113,80 Strona 1

3 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,70 197, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,85 103,63 Dział Rozdział Paragraf Treść 0920 Pozostałe odsetki Plan po zmianac h 23 na r. % wykonania planu ,14 103, Wpływy z różnych dochodów 0,00 106,06 #DZIEL/0! 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,08 100, ,00 100, ,00 400,00 400,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15,00 31,00 206, Spis powszechny i inne Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 15,00 31,00 206, , , , ,08 100, ,08 100, ,37 99, , ,54 99, , ,54 99, , , , , , , , ,83 99, ,83 99, ,00 100, ,00 100, ,00 100, , ,89 110, ,57 167, ,57 167, ,12 113, ,76 113,75 Strona 2

4 0320 Podatek rolny 7 800, ,86 88, Podatek leśny Dział Rozdział Paragraf Treść Podatek od środków transportowych 0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 153 Plan po zmianac h ,00 115,22 na r. % wykonania planu ,80 98, ,00 190, , , , ,70 233, ,00 100, ,99 106, ,75 101, ,69 108, ,30 103, ,00 95, ,25 189, Opłata od posiadania psów ,00 87, Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej ,00 134, Wpływy z opłaty targowej 318,00 413,00 129, Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 122, ,21 110, ,00 125, ,65 111,90 0, ,90 #DZIEL/0! 202,00 201,78 99, , , , ,68 121, ,53 111, ,00 109, Podatek dochodowy od osób prawnych 8 882, , , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,47 118, Wpływy z różnych opłat ,54 141, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,14 117, Pozostałe odsetki 0,00 14,79 #DZIEL/0! 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,85 101, ,00 100,00 Strona 3

5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe , , , , ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,85 124, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 300,00 300,00 100,00 Dział Rozdział Paragraf Treść 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan po zmianac h na r. % wykonania planu 3 457, ,99 100, Wpływy z różnych opłat 9,00 8,80 97, Wpływy z usług ,01 122, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500, ,77 373, Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,65 123, ,26 130, ,82 100, Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 6 843, ,00 100, Wpływy z różnych rozliczeń 4 960, ,55 100, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , , ,11 117, ,68 108, Wpływy z różnych opłat 200,00 105,00 52, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,22 142, Wpływy z usług ,35 150, Pozostałe odsetki 5 300, ,11 91, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 #DZIEL/0! Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0690 Wpływy z różnych opłat , , , ,00 100, ,17 123, ,93 93, Pozostałe odsetki 980,00 898,13 91, Wpływy z różnych dochodów 2 488, ,94 325, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,17 149, Gimnazja 0,00 702,34 #DZIEL/0! 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 702,34 #DZIEL/0! Stołówki szkolne i przedszkolne 0, ,92 #DZIEL/0! Strona 4

6 Pozostała działalność Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,92 #DZIEL/0! , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dział Rozdział Paragraf Treść Zasiłki stałe 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej 92,00 92,00 100, , ,00 100, ,00 Plan po zmianac h , , , ,75 100,50 na r. % wykonania planu ,93 100, ,36 99, ,57 145, ,48 98, , ,55 99, , ,93 97, , , , , , ,64 97, ,64 97, ,20 108, Wpływy z różnych opłat 0,00 528,00 #DZIEL/0! 0920 Pozostałe odsetki 1 900, ,03 169, Wpływy z różnych dochodów ,17 422, Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, ,50 99, Wpływy z różnych dochodów 0,00 35,50 #DZIEL/0! 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 600, ,00 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 99, ,39 70, Świetlice szkolne 1 779, ,34 102,10 Strona 5

7 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 779, ,34 102, Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dział Rozdział Paragraf Treść Kultura fizyczna Obiekty sportowe 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , ,00 Plan po zmianac h , , , , ,05 70, ,05 70, ,76 100, ,76 100,02 na r. % wykonania planu ,76 100, ,00 23, ,00 23, ,00 23,19 Razem: , ,36 105,03 Strona 6

8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/180/2012 Burmistrza Supraśla z dnia 28 marca 2012 r. budżetu gminy za 2011 r. - wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan po zmianac h , ,00 na r. % wykona nia planu ,84 84, ,16 85, , , , , , , Izby rolnicze 3 200, ,57 68, Pozostała działalność Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 70,64 100,00 100, , ,57 68, , ,11 458, Składki na ubezpieczenia społeczne 24,00 23,85 99, Składki na Fundusz Pracy 4,00 3,84 96, Wynagrodzenia bezosobowe 157,00 157,00 100, Różne opłaty i składki 9 220, ,49 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy , , , ,93 62, ,83 93, ,00 94, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 94, Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 4300 Zakup usług pozostałych 630 Turystyka , , , , ,52 98, ,52 98, ,31 87, ,82 76, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 300,00 300,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , ,49 88, ,57 82, ,57 82, ,00 0,00 0,00 Strona 1

9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 28, Zakup materiałów i wyposażenia 1 22,85 2, Zakup usług pozostałych 9 635, ,23 66, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych , , , , , ,40 100, ,09 99, ,00 87, ,00 87, ,49 75, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 408,00 40, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Plan po zmianac h ,39 92,91 na r. % wykona nia planu 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 200,00 160,00 80, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa , , , ,00 100, ,12 81, ,94 78, Plany zagospodarowania przestrzennego 3 800,00 327,18 8, Zakup usług pozostałych 3 800,00 327,18 8, Cmentarze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , ,76 85, , ,76 76, ,92 92, ,06 98, ,99 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 203, ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 96, Składki na Fundusz Pracy 1 639, ,58 95, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,35 96, ,42 97, Wynagrodzenia bezosobowe 160,00 160,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7 272, ,03 95, Zakup usług pozostałych , ,90 84, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 100,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,60 91, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,11 67, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 94,45 Strona 2

10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych , , , , , ,97 100, ,46 98, ,08 92, ,00 99, ,58 85, ,78 73, ,00 76, ,85 63, Zakup usług zdrowotnych 2 700, ,00 73, Zakup usług pozostałych , ,75 87, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 100, ,07 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 288, ,09 82, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,75 88, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 62,00 61,50 99, Podróże służbowe krajowe ,75 90, Podróże służbowe zagraniczne 4 418, ,64 99, Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dział Rozdział Paragraf Treść 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 Plan po zmianac h ,30 99, ,76 100,00 na r. % wykona nia planu ,33 69, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 082, ,14 99, Spis powszechny i inne , ,08 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 9 400, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 006, ,59 99, Składki na Fundusz Pracy 162,00 162,19 100, Wynagrodzenia bezosobowe 6 620, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 344,00 343,58 99, Podróże służbowe krajowe 448,00 447,72 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,45 96, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 700, ,11 89, Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,34 97, ,38 94, , ,50 99,99 Strona 3

11 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia 2 510, ,00 73, Zakup usług pozostałych 1 335,00 598,22 44, Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,66 100, ,37 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 194, ,54 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 274,00 273,42 99, Składki na Fundusz Pracy 44,00 44,12 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 76,00 76,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,83 99, ,67 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 610,00 609,42 99, Składki na Fundusz Pracy 98,00 98,29 100, Wynagrodzenia bezosobowe 6 452, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 659,00 658,60 99, Zakup usług pozostałych 104,00 103,53 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 95,00 95,00 100,00 500,00 500,00 100, Podróże służbowe krajowe 496,00 441,32 88, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,26 82, ,00 99, ,00 99, Straż Graniczna 3 500, ,00 100,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianac h na r. % wykona nia planu 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 500, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,97 92, ,74 90, ,24 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 594, ,41 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 763, ,22 92, Składki na Fundusz Pracy 993,00 856,43 86, Wynagrodzenia bezosobowe 6 450, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych , , ,45 85, ,51 66, ,09 95, Zakup usług remontowych ,85 100,00 Strona 4

12 4279 Zakup usług remontowych 942, , ,42 99, Zakup usług zdrowotnych 3 317, ,00 58, Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,41 81, , ,83 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,12 58, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,45 83, Podróże służbowe krajowe 1 006,00 762,71 75, Różne opłaty i składki 6 500, ,20 86, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641, ,89 99, Podatek od nieruchomości 1 829, ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17,00 17,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 590,00 590,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Obrona cywilna 9 600, ,09 75, Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 616,00 26, Zakup energii 250,00 163,78 65, Zakup usług pozostałych 6 300, ,31 90, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00 750,00 100, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 8 606, ,89 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8 448, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 144,00 143,89 99, Zakup usług pozostałych 14,00 14,00 100, Straż gminna (miejska) , ,31 43, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 084,00 463,00 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,51 47, ,53 41, Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 671,85 41, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 70,60 2,82 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianac h na r. % wykona nia planu 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 34,43 1, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 941,07 47, Podróże służbowe krajowe 4 106, ,39 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99,99 Strona 5

13 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 16, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,18 80, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,18 80, ,04 75, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 010,00 701,87 69, Składki na Fundusz Pracy 150,00 113,20 75, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 780, ,00 100, Zakup usług pozostałych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,16 80, ,05 86, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 500, ,86 74, Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,26 96, ,26 96, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,26 96, Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe 4300 Zakup usług pozostałych , , ,92 15, ,92 74, ,40 45, Pozostałe odsetki 25,00 24,52 98, Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 95, ,78 97, ,11 99, ,35 98, ,34 100, ,07 99, ,88 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 176,00 176,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 814, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , ,79 100, ,33 100, ,18 94,56 Strona 6

14 4270 Zakup usług remontowych Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Plan po zmianac h 9 934,99 26,82 na r. % wykona nia planu 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 733, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,35 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 687, ,28 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,11 95, , ,97 97, Podróże służbowe krajowe 4 383, ,23 89, Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,20 95, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 476, ,40 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,20 92, ,94 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 463, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 880, ,94 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 733, ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 495, ,00 100, Przedszkola , ,62 90, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,50 98, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , , , ,97 64, ,15 98, ,07 94, ,55 100, ,55 95, ,73 91, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 691, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , , ,00 99, ,09 99, ,38 99, ,35 90,13 Strona 7

15 4270 Zakup usług remontowych , ,42 99, Zakup usług zdrowotnych 630,00 630,00 100, Zakup usług pozostałych , ,78 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 716,00 712,49 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 744,00 741,93 99, , ,59 99, Podróże służbowe krajowe 700,00 679,87 97,12 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianac h na r. % wykona nia planu 4430 Różne opłaty i składki 394,00 393,10 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 791, ,10 99, Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , , , , ,00 99, ,39 99, ,36 99, ,32 100, ,12 100, ,26 100, ,55 100, Zakup usług zdrowotnych 945,00 945,00 100, Podróże służbowe krajowe 527,00 263,00 49, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 100, ,40 92, ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 203, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 423, ,92 99, Składki na Fundusz Pracy 391,00 390,65 99, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 92, ,02 93, Zakup usług remontowych 400,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,71 89, Różne opłaty i składki 1 829, ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 922,00 730,00 79, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 93, ,43 74, Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100,00 Strona 8

16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 275, ,33 98, Zakup usług pozostałych , ,00 70, Podróże służbowe krajowe 2 977, ,88 89, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,22 74, ,36 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 954,00 939,17 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,71 100, ,81 99, ,05 99, Składki na Fundusz Pracy 3 711, ,55 84, Zakup materiałów i wyposażenia 5 227, ,26 99, Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 100, Zakup usług pozostałych , ,81 71, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 560, ,00 100, Pozostała działalność 3240 Stypendia dla uczniów , , ,58 91, ,00 64, Składki na ubezpieczenia społeczne 83,00 82,02 98,82 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianac h na r. % wykona nia planu 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 13,23 101, Wynagrodzenia bezosobowe 3 840, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 118,00 117,56 99, Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia , , , ,77 100, ,00 99, ,95 84, Zwalczanie narkomanii ,56 97, Zakup materiałów i wyposażenia 458,00 457,56 99, Zakup usług pozostałych 5 542, ,00 97, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,39 81, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 850, ,68 98, Składki na Fundusz Pracy 50,00 2,57 5, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 86, ,80 51, Zakup energii 1 300,00 544,81 41, Zakup usług pozostałych , ,01 81, Różne opłaty i składki 28,00 28,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 600,00 458,52 28,66 Strona 9

17 85195 Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 90, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , , , , ,00 98, ,00 68, ,80 96, ,98 93, ,98 93,18 600,00 600,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,36 99, Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,41 99, ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 106, ,20 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 99, Składki na Fundusz Pracy 1 156, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych 676,00 676,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 044, ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,71 96, Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dział Rozdział Paragraf Treść Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne ,00 Plan po zmianac h , , ,71 96,74 na r. % wykona nia planu ,50 92, ,70 92, Zakup usług pozostałych ,80 70, Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , ,03 94, ,03 94, ,30 97, ,30 97, ,07 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 428, ,86 78, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,14 97, ,24 100,00 Strona 10

18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 95, Składki na Fundusz Pracy 8 078, ,54 93, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,47 99, ,40 99, Zakup energii 2 106, ,48 97, Zakup usług zdrowotnych 868,00 668,50 77, Zakup usług pozostałych , ,82 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500, ,48 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 100, , ,75 91, Podróże służbowe krajowe 2 686, ,35 92, Różne opłaty i składki 713,00 713,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości 550,00 550,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 650,00 504,94 77, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 109, ,40 94, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3110 Świadczenia społeczne Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,85 88, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 124, ,32 99, Świadczenia społeczne 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Dział Rozdział Paragraf Treść , , , , , , , ,00 Plan po zmianac h ,40 95, ,13 77, ,20 88, ,18 97, ,49 97, ,04 97, ,82 99, ,50 91,79 na r. % wykona nia planu 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 057, ,51 97, Zakup materiałów i wyposażenia 1 422, ,88 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 534, ,94 100, Zakup usług zdrowotnych 45,00 45,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 Strona 11

19 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,95 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 365,00 364,56 99, Składki na Fundusz Pracy 59,00 58,80 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 400, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 892, ,24 94, Zakup usług pozostałych , ,75 99, Podróże służbowe krajowe 234,00 153,60 65, Różne opłaty i składki 240,00 240,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów , , ,07 70, ,13 68, Inne formy pomocy dla uczniów 8 180, ,94 91, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami , , , , ,88 84, ,00 99, ,00 99, ,10 97, Zakup materiałów i wyposażenia 6 090, ,79 100, Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , , , ,31 97, ,01 69, ,01 69, ,46 93, ,16 80, ,30 95, ,34 85, ,29 93, ,00 70, ,05 72, ,27 97, ,60 97, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,67 94, Pozostała działalność , ,70 75, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 389, ,28 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 85, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 527, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,39 85, Składki na Fundusz Pracy 2 992, ,08 69, Zakup energii ,93 78,45 Strona 12

20 500, Zakup usług zdrowotnych 880,00 708,00 80, Zakup usług pozostałych Dział Rozdział Paragraf Treść 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Plan po zmianac h , ,76 76,15 na r. % wykona nia planu ,00 47, Podróże służbowe krajowe 100,00 33,43 33, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 220,00 220,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 13, ,93 98, ,33 76, ,00 81, Zakup materiałów i wyposażenia 7 250, ,33 51, Zakup usług pozostałych 7 750, ,00 79, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe , , , , , , ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,60 79, ,60 79, ,37 78, ,02 73, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , , , , ,90 28, ,00 62, ,83 50, ,32 86, ,97 84, ,35 95, ,78 95, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,00 100, Stypendia różne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600, ,10 85, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 384, ,47 56,86 Strona 13

21 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00 Razem: , ,33 92,38 Strona 14

22 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/180/2012 Burmistrza Supraśla z dnia 28 marca 2012 r. Plan i realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - stan na r. Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan Dochody Plan Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 405, , , , Pozostała działalność 9 405, , , ,88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 405, , Składki na ubezpieczenia społeczne 24,00 23, Składki na Fundusz Pracy 4,00 3, wynagrodzenia bezosobowe 157,00 157, różne opłaty i składki 9 220, , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 203, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 865,00 865, Spis powszechny i inne , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 9 400, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 006, , Składki na Fundusz Pracy 162,00 162, Wynagrodzenia bezosobowe 6 620, , Zakup materiałów i wyposażenia 344,00 343, Podróże służbowe krajowe 448,00 447,72 Strona 1

23 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 194, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 194, , Składki na ubezpieczenia społeczne 274,00 273, Składki na Fundusz Pracy 44,00 44, wynagrodzenia bezosobowe 1 800, , Zakup materiałów i wyposażenia 76,00 76, Wybory do Sejmu i Senatu , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 610,00 609, Składki na Fundusz Pracy 98,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe 6 452, , Zakup materiałów i wyposażenia 659,00 658, Zakup usług pozostałych 104,00 103, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 95,00 95, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 500,00 500, Podróże służbowe krajowe 496,00 441, Pomoc społeczna , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 106, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 156, , zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 Strona 2

24 4300 Zakup usług pozostałych 676,00 676, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 044, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 3 092, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 092, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 092, , Pozostała działalność 6 600, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 600, , Świadczenia społeczne 6 600, ,00 Ogółem , , , ,24 Strona 3

25 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/180/2012 Burmistrza Supraśla z dnia 28 marca 2012 r. Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Wyszczególnienie Plan wg uchwały Nr V/21/11 z dnia r. Dział /Rozdział Kwota Zmiany planu Plan po zmianac h Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej ,13 Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Karakule i Sowlany wprowadzone zmiany: uchwała Nr VIII/68/2011 r. z / ,08-52 Budowa siłowni zewnętrznej na bulwarze w Supraślu ,49 630/63003 wprowadzone zmiany: zarządzenie Nr 0050/55/11 z r Remont budynku OSP w Ogrodniczkach ,27 wprowadzone zmiany: 754/75412 zarządzenie Nr 0050/105/2011 z r zarządzenie Nr 0050/112/2011 z r Budowa kompleksu sportowego boisko+plac zabaw oraz remont budynku klubu w Ogrodniczkach wprowadzone zmiany: zarządzenie Nr 0050/105/2011 z r. 926/ , Budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach ,99 wprowadzone zmiany: 926/92601 uchwała Nr VIII/68/2011 r. z Strona 1

26 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050/180/2012 Burmistrza Supraśla z dnia 28 marca 2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykona nie % wykonan ia Przychody ogółem: , ,10 106,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,10 106,00 Rozchody ogółem: , ,00 100,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 100,00 Strona 1

27 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050/180/2012 Burmistrza Supraśla z dnia 28 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2011 r. - część opisowa I. WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2011 rok w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną i opisową. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych, a także dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2011 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne. W 2011 r. w ramach budżetu gminy Supraśl realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Supraślu Uchwałą Nr V/21/11 z dnia 10 lutego 2011 roku zakładał, że: 1. prognozowane dochody wyniosą zł 2. prognozowane wydatki nie przekroczą limitu zł Jako źródło pokrycia powstałego deficytu zł tj. różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, wskazane zostały przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W planie budżetowym przewidziano również kwotę zł z tytułu rozchodów tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich kredytów i pożyczek. W trakcie roku do pierwotnego budżetu, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza - zgodnie z posiadanymi kompetencjami, wprowadzone zostały zmiany powodujące wzrost: a) dochodów o zł, co stanowi 2,65 % planu początkowego. b) wydatków o zł, co odpowiada 8,90 % planu pierwotnego. Poniższa tabela prezentuje zmiany planu dochodów i wydatków w odniesieniu do planu pierwotnego. Wyszczególnie nie Plan według uchwały budżetowej z r. Plan po zmianach na r. % wykonania planu po zmianach Dochody ogółem ,36 105,03 Wydatki ogółem ,33 92,38 Deficyt/nadwy ,03 x Strona 1

28 żka Wynik wykonania budżetu za 2011 roku zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami wysokości ,03 zł. II. DOCHODY Realizowanie przez gminę, jako podmiot publicznoprawny, ciążących na niej zadań uzależnione jest od zapewnienia tej jednostce samorządu terytorialnego dostatecznych źródeł dochodów. Celowi temu służy odpowiednio funkcjonujący system dochodów oparty z jednej strony na zasadzie rozdzielności źródeł dochodów budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a z drugiej na zasadzie wspólności tych źródeł. Dochody budżetowe w 2011 roku wykonane zostały w kwocie ,36 zł (105,03%). Najważniejsze ich źródła to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli. Rodzaj dochodów Plan po zmianach na r. % wykonania planu Struktura podstawowych grup dochodów w % Dochody własne, z tego : wpływy z podatków i opłat, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z majątku, pozostałe dochody własne , , , , , ,40 111,21 100, ,18 110,00 46, ,53 111,35 48, ,32 115,25 1, ,37 122,07 4,44 Strona 2

29 Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi, z tego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , ,00 88,73 100, ,00 88,73 100,00 Dotacje celowe, z tego : na zadania własne, na zadania zlecone, na zadania wynikające z porozumień , , , , ,96 100,24 100, ,44 97,61 21, ,24 99,95 31, ,28 101,70 46,91 Subwencje, z tego: -część oświatowa, -część wyrównawcza, , , , ,00 100,00 100, ,00 100,00 82, ,00 100,00 17,21 Ogółem , ,36 105,03 x Dokonując porównania dochodów zrealizowanych za lata 2008 i 2009 można zauważyć, że sukcesywnie z roku na rok następował ich wzrost. Spadek nastąpił w roku Wpływy wykonane za rok 2011 wzrosły się w relacji do dochodów osiągniętych za rok 2010 o 12,50 % czyli o zł. Natomiast w stosunku do realizacji za rok były wyższe o 7,57 %, a za rok 2008 wskaźnik wzrostu wyniósł. 19,05 %. Poniższe ujęcie graficzne prezentuje wykonanie dochodów budżetowych za ostatnie cztery lata. Porównanie realizacji dochodów ogółem, dochodów własnych, subwencji oraz dotacji za lata Strona 3

30 Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze dochodów gminy najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne, których udział (łącznie ze środkami z Unii Europejskiej) wyniósł 58,60 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy. Najważniejszą kategorią dochodów własnych są wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych. Poziom relacji dochodów z podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem wyniósł 24,62 % (w roku ,03 %). Istotne znaczenie dla dochodów gminy ma również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 25,80 % dochodów ogółem. W porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę zł. Drugą pozycję, stanowiącą 22,36 % zajęły dotacje celowe. Najwięcej dochodów w tej grupie pozyskano na zadania wynikające z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10,49%. Udział pozostałych grup dotacji - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kształtuje się na poziomie 7,03 %, a na zadania własne 4,84 %. Kolejne miejsce z 19,05 % udziałem w dochodach ogółem zajmują subwencje (oświatowa i wyrównawcza), których realizacja była na poziomie o 0,16 % wyższym niż w roku Zrealizowane dochody z podziałem na poszczególne ich źródła zostały przedstawione (wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej) w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio: W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,89 zł, co stanowi 49,35 % ogółu dochodów. W dziale 758 Różne rozliczenia kwotę ,85 zł, tj. 20,06 % ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa), w dziale 600 Transport i łączność ,60 zł, co stanowi 12,38 % łącznej kwoty wpływów (dominują tu dotacje związane z realizacją zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ). Wyszczególnione wyżej działy 600, 756 i 758 obejmują łączną kwotę dochodów w wysokości ,34 zł, co stanowi 81,79 % ogółem dochodów pozyskanych w roku Strona 4

31 Poniżej przedstawiono realizację dochodów według wszystkich działów klasyfikacji budżetowej. DOCHODY WŁASNE Realizacja dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich 2.024,98 zł, 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody wykonane stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi ,49 zł. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Wpływy tego działu obejmują w szczególności: 1. dochody bieżące na które składają się: opłaty z tytułu wieczystego użytkowania ,31 zł, co stanowi 106,25 % rocznej prognozy. czynsze za dzierżawę działek, budynków oraz lokali użytkowych ,40 zł. Podstawą wnoszonych opłat są umowy zawarte z różnymi podmiotami na dzierżawę gruntów, budynków lub lokali stanowiących mienie komunalne. odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat ,20 zł. 2. dochody majątkowe z tego: dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły ,70 zł, stanowi to 197,96 % planu, sprzedaży składników majątkowych (działek, lokali mieszkalnych) łącznie wyniosła ,85 zł. Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Supraślu wyniosły ,65 zł, natomiast wpływy ze zbycia gruntów ,20 zł, z tego przypada na: działkę pod zabudowę w Supraślu ( 141 m 2 ) zł, działkę pod nowy cmentarz w Grabówce ( 440 m 2 ) 2.658,20 zł, działkę na potrzeby kultu religijnego w Łaźniach (1.500 m 2 ) 2.100,00 zł, działkę pod zabudowę w Supraślu (702 m 2 ) zł, działkę pod zabudowę w Ogrodniczkach (117 m 2 ) zł. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 31 zł, 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Składają się na nie dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Urząd Miejski. Urzędy Skarbowe realizują dochody z następujących tytułów Wyszczególnienie dynamika (%) 2011/2010 Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe , ,05 141,96 wpływy z karty podatkowej , ,57 97,99 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,70 128,94 podatek od spadków i darowizn , ,25 114,71 udział w podatku dochodowym od osób , ,53 793,20 Strona 5

32 prawnych Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują tendencję rosnącą. Wpływy zrealizowane w 2011 roku stanowią 141,96 % wykonania roku 2010, 93,35 % - roku 2009 i 98,08 % roku Większe dochody odnotowano z tytułu udziału w CIT, w podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W porównaniu do roku ubiegłego dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych były wyższe aż o 28,94%. Podatkowi od czynności cywilno-prawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest trudny do zaplanowania ponieważ nie jest łatwo przewidzieć ilość transakcji przeprowadzanych na terenie gminy w ciągu roku podatkowego. Analogicznie rzecz ma się z podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość osiągniętych wpływów z tego podatku jest uwarunkowana liczbą i wartością przedmiotów spadków i darowizn, a także stopniem pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnychnależą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. W przypadku dochodów z tego podatku negatywny wpływ spowolnienia gospodarczego w latach uwidocznił się najszybciej i w największym stopniu powodując silny spadek tych dochodów pomimo utrzymujących się dodatnich wskaźników wzrostu gospodarczego i poprawiających się wskaźników ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw. Powyższe wskazuje na procykliczny charakter dochodów z CIT, co oznacza, że w okresie ożywienia elastyczność wpływów z CIT względem wzrostu gospodarczego kształtuje się znacznie powyżej 1, podczas gdy w okresie spowolnienia może być nawet ujemna. Korzystny dla budżetu efekt rozliczenia roku 2011 może świadczyć o poprawie sytuacji przedsiębiorstw i dobrze rokuje na przyszłość. Dynamika ważniejszych źródeł dochodów realizowanych przez Urząd Miejski: Wyszczególnienie Dynamika 2011/2010 Dochody realizowane przez Urząd Miejski , ,91 108,51 podatek od nieruchomości , ,51 110,87 podatek rolny , ,55 109,42 podatek leśny , ,30 114,56 podatek od środków transportowych , ,80 97,28 podatek/ opłata od posiadania psów , ,00 282,16 Strona 6

33 opłata uzdrowiskowa , ,00 164,22 wpływy z opłaty skarbowej , ,00 108,24 za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , ,65 97,01 opłata adiacencka/planistyczna , ,90-34,18 Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w 2011 roku są wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,51 %, co odpowiada kwocie ,08 zł. Jednak różna jest dynamika w poszczególnych źródłach dochodów. Podobnie jak w latach ubiegłych, największym i najbardziej stabilnym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości jego realizacja stanowiła 110,87 % wykonania 2010 roku. Wzrost ten jest m.in. efektem uregulowania zaległości przez jeden z największych podmiotów gospodarczych na terenie miasta Supraśl. Zdecydowanie wyższe wykonanie odnotowano w podatku rolnym i leśnym, będące efektem wzrostu cen żyta (+10,38 %) i drewna (+13,26 %), stanowiących podstawą obliczenia stawki podatku. Analogicznie wzrosły dochody z tytuły opłat: od posiadania psów oraz uzdrowiskowej. Wpływy z podatku od środków transportowych są o 2,72 % niższe od wykonania roku ubiegłego. W strukturze omawianych dochodów stanowi on 8,73%. Podatkowi temu podlegają samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy i przyczepy a także autobusy. Opłacie skarbowej podlegają podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Wysokość wpływów z tego tytułu jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania interesantów na ww. dokumenty oraz czynności urzędowe. Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet wpływy są w całości przeznaczane na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych. Ujemne wykonanie dochodów z tytułu opłaty planistycznej jest efektem zwrotu tejże opłaty wynikającego z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które stwierdziło nieważność decyzji Burmistrza z 2008 roku w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w mniejszym lub większym stopniu są zależne od koniunktury w gospodarce. Dochody budżetu gminy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 11,86 %. Taka sytuacja cieszy, bowiem to źródło dochodów bieżących odgrywa istotną rolę w budżecie gminy. W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu: odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz innych należności budżetowych ,93 zł, upomnień wysyłanych do dłużników 5.644,54 zł, Strona 7

34 rekompensaty utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zł, opłaty targowej 413 zł, kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,46 zł. Od stycznia 2010 roku weszły w życie poważne zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska. Zlikwidowano m.in. gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Obecnie dochody z tytułu kar i opłat za wykorzystywanie środowiska są wliczane do budżetu gminy. Zadania ekologiczne są finansowane wprost z budżetu jst, dzięki wpływom z opłat i kar, dotychczas zasilających wymieniony fundusz. Rada Miejska w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały określiła - obniżone w stosunku do maksymalnych - stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Ponadto do końca okresu sprawozdawczego, w drodze decyzji wydanej po rozpoznaniu indywidualnego wniosków podatnika - zastosowano ulgi w postaci umorzenia bądź rozłożenia na raty spłaty podatków. Skutki finansowe zastosowanych ulg podatkowych obrazuje poniższa tabela: Skutki umorzeń i zwolnień Skutki odroczeń rozłożenia na raty Tytuł dochodu Skutki obniżenia górnych stawek podatku Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej należność główna odsetki należność główna odsetki Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn , , , , , ,50 4, ,05 4, RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozliczenia obejmują : 1. oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym ,65 zł. Wpływy z odsetek sąbezpośrednio powiązane z kondycjąbudżetu: gdy dochody rosnąto wszelkie wolne w danej chwili środki sąlokowane na krótkoterminowych depozytach bankowych, natomiast przy zmniejszających sięwpływach budżetowych możliwości takie sąograniczone. 2. zwrot za wycenę i podział nieruchomości, kosztów zastępstwa procesowego, leczenia odwykowego, wadium, nadpłatę składki OC ,77 zł, 3. rozliczenie dotacji z 2010 r ,08 zł, 4. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych ,41 zł, 5. odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową zł. 6. dostawa energii, sprzedaż map ,78 zł, 7. mandaty, koszty wysyłanych upomnień 308,80 zł, 8. odszkodowanie z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości 4.960,55 zł. 9. kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy 3.456,99 zł, 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Na zrealizowane dochody składają się: 1. czynsze za mieszkania służbowe, gabinety, sklepik, halę sportową ,22 zł, 2. opłaty za wynajem szkolnych środków transportu 4.509,35 zł, 3. opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową ,93 zł, Strona 8

35 4. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 5.738,24 zł, 5. upomnienia, kary za nierealizowanie obowiązku szkolnego 105 zł, 6. środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zł, oraz wpłat młodzieży szkolnej uczestniczącej w programie wymiany polsko-niemieckiej zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu uczniów z Alhorn, 7. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w przedszkolu 8.094,94 zł, 8. zwrot nadpłat składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpis na ZFŚS za rok ubiegły 2.157,34 zł, 9. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (przedszkole) 1.483,92 zł, 852 POMOC SPOŁECZNA - Do zrealizowanych dochodów własnych tego działu należą: 1. kwota wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ,57 zł. zł, 2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 3.226,03 zł 3. refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych ,17 4. zwrot kosztów upomnień 528 zł. 5. zwrot nienależnie pobranego świadczenia za prace społecznie użyteczne - 35,50 zł. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zwrot nadpłaconego dodatku tzw. opiekuna stażu 1.816,34 zł. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dofinansowanie realizacji projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego przypada na: 1) projekt pn. Rozbudowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej gminy Supraśl (refundacja wydatków poniesionych w roku 2010) ,24 zł, w tym: - budowa sieci wodociągowej w Grabówce, Zaściankach i Sobolewie ,80 zł, - budowa sieci wodociągowej w Ogrodniczkach i Karakulach ,58 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w Ogrodniczkach i Karakulach ,86 zł 2) projekt pn. Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w miejscowościach Sowlany i Karakule zł. 630 TURYSTYKA - zrealizowane dochody pochodzą z pomocy finansowej przyznanej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata , a dotyczą realizacji projektu pn. Siłownia zewnętrzna na bulwarze nad rzeką w miejscowości Supraśl zł. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - zrealizowane dochody pochodzą z pomocy finansowej przyznanej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata , a dotyczą realizacji projektu pn. Remont budynku OSP w Ogrodniczkach zł. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. Rozbudowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej gminy Supraśl ,76 zł, z tego przypada na: budowę stacji uzdatniania wody w Grabówce ,95 zł, - budowę kanalizacji sanitarnej w Supraślu ,81 zł. - Zrealizowane dochody (II transza) stanowią refundację wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację ww.projektów. Strona 9

36 - 926 KULTURA FIZYCZNA - zrealizowane dochody pochodzą z pomocy finansowej przyznanej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata , a dotyczą realizacji projektu pn. Budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach na działce geod. Nr 38/ zł. DOTACJE CELOWE ZADANIA ZLECONE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 9.403,88 zł. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1. dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji zł, 2. dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r ,08 zł. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wpływy uzyskano z dotacji przekazanych z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na : 1. aktualizacje rejestru wyborców 2.193,54 zł, 2. wybory do Sejmu i Senatu ,83 zł, 852 POMOC SPOŁECZNA - Dotacje celowe na realizację zadań zleconych, według poniższej specyfikacji: 1. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,36 zł, 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3.090,55 zł, 3. realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zł. ZADANIA WŁASNE i wynikające z porozumień 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa otrzymana z samorządu wojew. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karakulach zł. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dotacja celowa otrzymane na współfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl, polegająca na budowie ul.abp. Gen. M.Chodakowskiego, przebudowie odcinka ul.konarskiego i Cieliczańskiej oraz przebudowie drogi Supraśl - Cieliczanka, z tego przypada na dotację celową otrzymaną z: 1. powiatu ,11 zł, 2. budżetu państwa zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacja celowa na sfinansowanie części etatu pracownika wykonującego zadania w zakresie ochrony przyrody 400 zł, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dotacja celowa z samorządu województwa na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zł. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA wpływy pochodzą z: 1. dotacji dla gminy uzdrowiskowej, na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska zł, Strona 10

37 2. dotacji stanowiącej zwrot części wydatków (30%) poniesionych w 2010 roku w ramach funduszu sołeckiego ,82 zł. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - dotacje celowe na sfinansowanie: 1. utworzenia i modernizacji placów zabaw przy szkołach, w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła zł. Zadanie zrealizowano przy Zespole Szkół Sobolewie oraz Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ogrodniczkach. 2. prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego 92 zł, 3. zwrot kosztów dotacji przekazanej przez gminę Supraśl dla przedszkoli niepublicznych za uczęszczające do nich dzieci z innych gmin ,17 zł. Zgodnie z art. 90 ust. 2 c ustawy o systemie oświaty Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której jest mieszkańcem, pokrywa koszty dotacji udzielonej. Do przedszkoli niepublicznych w Grabówce i Sobolewie - w grudniu łącznie uczęszczało 31 dzieci z gminy Białystok i po dwoje dzieci z gmin: Gródek i Michałowo. 852 POMOC SPOŁECZNA - dotacje celowe na realizację zadań własnych według poniższej specyfikacji: 1. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 9.160,93 zł, 2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby nie objęte takim ubezpieczeniem, a pobierające świadczenia zł, 3. zasiłki stałe ,64 zł, 4. funkcjonowanie MOPS zł, 5. dotacja na realizację Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących zł. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Zrealizowane dochody stanowią dotacje na dofinansowanie : zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. Wyprawka szkolna 5.622,51 zł, świadczeń udzielonej edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej ,54 zł. SUBWENCJE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozliczenia obejmują : 1. część oświatową subwencji ogólnej zł, 2. część wyrównawczą subwencji ogólnej zł. III. WYDATKI Wydatki stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku. Porównanie realizacji wydatków majątkowych i bieżących za lata Strona 11

38 Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 92,38 % i był o 3,61 punktu procentowego wyższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku, przy jednocześnie niższym o 5,36 % poziomie planowanych rocznych wydatków. Jak obrazuje powyższy rysunek, począwszy od roku 2010 odnotowujemy spadek udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Wydatki majątkowe roku 2011 były niższe od wydatków majątkowych wykonanych w roku 2010 o 16,67 %. Natomiast z roku na rok rosną wydatki bieżące. W stosunku do roku 2010 wydatki bieżące wzrosły o 8,21 %. Struktura wykonania wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej była następująca: Wyszczególnienie Plan po zmianach na r. % wykonania planu Wydatki majątkowe, w tym: , ,89 91,09 wydatki inwestycyjne , ,96 91,62 zakupy inwestycyjne , ,26 82,77 dotacje na zakupy inwestycyjne , ,67 96,22 Wydatki bieżące, z tego , ,44 93,02 wynagrodzenia , ,36 96,57 składki na ubezpieczenie społeczne, FP , ,00 97,56 dotacje , ,85 92,20 obsługa długu , ,26 96,05 pozostałe wydatki , ,97 89,53 Razem , ,33 92,38 Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki bieżące stanowiły 66,94 % całkowitego wykonania budżetu 2011 roku. Obejmowały one finansowanie działalności mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy (szczególnie w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska). W grupie wydatków bieżących mieściły się koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. Strona 12

39 wydatków majątkowych przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej dalszej części opracowania, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe. Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków (według podziałek klasyfikacji budżetowej) zaprezentowano w załączniku nr 2. W załączniku nr 4 przedstawiono zmiany dokonane w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Jest to wypełnienie wymogu wynikającego z art. 269 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Prezentowane zmiany planu wydatków dotyczą zadań realizowanych z udziałem środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) jest następująca: WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 93,02 %. Ich niepełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań. Wszystkie obligatoryjne wydatki, do których zalicza się przede wszystkim.: koszty obsługi długu oraz wypłatę wynagrodzeń i odprowadzanie podatków i składek, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, wykonane zostały zgodnie z przyjętymi założeniami. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zrealizowane wydatki obejmują: wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2,178,57 zł, realizację zadania zleconego gminie ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 9.404,18 zł. Zwrot podatku następował na wniosek producenta rolnego, Kwotę zwrotu podatku ustalono jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku (0,85 zł) za 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, jednak nie więcej niż 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. W naszej gminie wnioski złożyło 23 producentów rolnych. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła ,82 zł, tj. 89,02 % planowanych. Środki te spożytkowano w następujący sposób: 1. utrzymanie gminnych dróg publicznych ,82 zł. Prace dotyczyły utrzymania czystości pasów drogowych, remontów nawierzchni gruntowych i bitumicznych, utrzymania oznakowania ulic. 2. wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu 300 zł, 3. udzielono dotacji gminie Białystok na realizację powierzonego zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego zł. Na koniec okresu sprawozdawczego koszty obsługi linii komunikacyjnych do poszczególnych miejscowości były następujące: Grabówka ,43 zł, Zaścianki ,89 zł, Sobolewo ,48 zł, Ogrodniczki, Sowlany, Karakule ,20 zł. Różnicę w wysokości zł uiszczono po zakończeniu okresu rozliczeniowego w 2012 r. 630 TURYSTYKA W dziale Turystyka kwotą zł opłacono usługę w zakresie odnowienia oznakowania turystycznego szlaku rowerowego Kresowe wędrówki (kolor zielony), o długości 15 km na odcinku: Krasny Las, Ciasne, Ogrodniczki, Podsupraśl, rezerwat Budzisk. Strona 13

40 Ponadto, środki w wysokości 6.408,08 zł wydatkowano na nawiezienie piasku na plażę w Supraślu oraz zakup materiałów i usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom zażywającym kąpieli na plaży w Supraślu GOSPODARKA MIESZKANIOWA Środkami finansowymi tego działu sfinansowano: 1. odszkodowania za przejęte na własność gminy Supraśl nieruchomości, wydzielone pod drogi gminne w Sowlanach zł, 2. koszty podziałów i wyceny gruntów, opłaty sądowe, za wpisy do ksiąg wieczystych, wyrysy działek, ogłoszenia prasowe dotyczące zbywania nieruchomości z zasobów gminy ,49 zł 3. podatek od gminnych gruntów leśnych 408,00 zł, 4. opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanej z potrzebami ruchu drogowego (budowa kanalizacji sanitarnej) ,41 zł, 5. uiszczono opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek położonych we wsiach: Sobolewo i Grabówka 6.534,30 zł. 6. czynsz dzierżawny za nieruchomość położoną w Supraślu, przy ul.konarskiego, na której usytuowana jest przepompownia ścieków 3.643,68 zł. 7. odsetki od nieterminowej wpłaty podatku korekta deklaracji w związku z wygaśnięciem opłat za wieczyste użytkowanie 160 zł. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ramach działalności usługowej środki wydatkowano w następujący sposób: a) kwotą zł sfinansowano koszty badań antropologicznych szkieletów kostnych pochodzących z wykopalisk odkrytych w związku z przebudową ul.konarskiego w Supraślu, b) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej upamiętnienia miejsca pochówku Powstańców Listopadowych w Kopnej Górze zł, c) koszty ogłoszenia o wyłożeniu do wglądu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolewo 327,18 zł. d) wykonanie prac porządkowych na cmentarzu przy pomniku w Grabówce 1.175,76 zł. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Poniesione wydatki administracyjne obejmują: 1. realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki ,06 zł, z tego zł pochodziło z budżetu wojewody. Środki te wykorzystane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania administracji rządowej wynikające z mocy ustaw, między innymi w zakresie: wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych, zmian imion i nazwisk oraz Urzędu Stanu Cywilnego. 2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej ,35 zł, 3. utrzymanie Urzędu Miejskiego ,46 zł. Środki spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu. 4. realizację zadania zleconego gminie na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku, a więc - koszty wydatków rzeczowych oraz wypłatę wynagrodzeń za wykonywanie prac związanych z narodowym spisem powszechnym ,08 zł, 5. na działalność promocyjną gminy w roku 2011 przeznaczono kwotę zł, z której na działalność bieżącą wydano ,45 zł, tj. 96,42 % planu. Środki wydatkowano w następujący sposób: a) artykuły reklamowe zamieszczane w czasopismach 5.367,10 zł, b) materiały promocyjne: grafiki, albumy, witraże książki: Najpiękniejsze polskie uzdrowiska, Województwo Podlaskie , Błogosławiony promień światła ,99 zł, c) prezentacja filmu dokumentalnego o arcybiskupie Mironie, filmu Mgła oraz U Pana Boga w ogródku zł, Strona 14

41 d) organizacja festynu w Supraślu i Sowlanach 1.714,05 zł, e) dofinansowanie imprezy Pływanie na byle czym 1.060,59 zł, f) organizacja pikniku militarnego 6.315,37 zł, g) stroje sportowe na spartakiadę samorządową 1.339,10 zł, h) druk plakatów i materiałów promocyjnych na targi turystyczne 1.674,65 zł, i) organizacja pobytu w Supraślu przedstawicieli gminy ze Zgierza 2.477,60 zł, j) organizacja imprez kulturalnych, warsztatów naukowych, pleneru malarskiego i koncertów muzycznych, m.in. Supraskie Paschalia, Z kopyta dookoła świata, rajd Teraz kobiety zł. 6. wydatki sklasyfikowane w rozdziale pozostała działalność poniesiono na: a) diety sołtysów za udział w sesjach zł, b) zakup flag i rozwieszenie ich 2.208,67 zł, c) zakup tablicy informacyjnej (sołtys) 18,45 zł, d) koszty podróży na spartakiadę samorządową w Gródku 225,10 zł, e) opłatę za korzystanie ze znaku towarowego Zielone Płuca Polski zł, f) opłata za zgłoszenie znaku towarowego Uzdrowisko Supraśl 6.249,66 zł, g) jednorazowa składka na rzecz LGD Puszcza Knyszyńska dotyczące realizacji projektu: Poznajemy siebie, promujemy siebie nowoczesna kampania promocyjna obszaru LGD Puszcza Knyszyńska zł, h) składki z tytułu przynależności gminy Supraśl do: Związku Gmin Czyste środowisko 6.532,50 zł, LGD Puszcza Knyszyńska zł, 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA Wydane środki pochodziły z dotacji Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego i wykorzystane zostały na: pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 2.193,54 zł, organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu ,83 zł, 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Na działalność bieżącą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom Gminy zaplanowano zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano ,26 zł, co stanowi 81,66 % planu. Środki te spożytkowano na: a) zasilenie funduszu celowego: Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń funkcjonaruszy Policji za prace w godzinach nadliczbowych, w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych na terenie naszej Gminy zł, Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa zł, b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem trzech gminnych jednostek OSP, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy paliwa, sprzętu p/poż., umundurowania, koszty ubezpieczenia i badań pojazdów pożarniczych ,61 zł, c) środki z dotacji w kwocie zł spożytkowano na zakup agregatu prądotwórczego i przecinarki spalinowej dla OSP w Ogrodniczkach oraz hełmów, rękawic i odzieży specjalistycznej, d) w ramach działania Odnowa i rozwój wsi PROW na lata wykonano remont budynku OSP w Ogrodniczkach, polegający na dociepleniu metodą lekko-mokrą ścian zewnętrznych, częściowej wymianie stolarki, ociepleniu stropu, przebudowie dachu, wymianie orynnowania. Łączna wartość wykonanych robót zamyka się kwotą ,36 zł. Strona 15

42 e) koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej, prenumeraty fachowych czasopism oraz energii elektrycznej do zasilania syreny alarmowej 7.235,09 zł, f) kwotą 8.605,89 zł sfinansowano zakup usług i materiałów w zakresie ratownictwa wodnego na plaży w Supraślu, a) utrzymanie Straży Miejskiej ,31 zł. Środki spożytkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W ramach tego działu kwotą ,18 zł sfinansowano koszty uzyskania dochodów, a więc koszty poboru podatków i opłat lokalnych. Składają się na nie: prowizje za inkaso podatków i opłat, koszty druków, doręczania decyzji podatkowych, przesyłek skredytowanych, aktualizacji oprogramowania i szkoleń w zakresie ewidencji podatkowej oraz koszty egzekucji komorniczych. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO W ramach działu 757 zabezpieczono i wydatkowano środki na obsługę długu, tj. spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych ,26 zł. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Do działu Różne rozliczenia zakwalifikowano zrealizowane wydatki w zakresie: a) obsługi bankowej 5.945,40 zł, b) odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązania (polisy) 24,52 zł, c) zwrotu części nakładów poniesionych przez mieszkańca na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.egipskiej w Zaściankach zł. Ponadto, w budżecie 2011 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie zł, z tego: zł stanowiła rezerwa ogólna budżetu, zł stanowiła rezerwa celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Do końca okresu sprawozdawczego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł, z przeznaczeniem na: Lp Nr zarządzenia Burmistrza Data zarządzenia Kwota rozdysponowanej rezerwy Przeznaczenie rezerwy wynagrodzenie pełnomocnika ds. Informacji niejawnych /67/ wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzdrowiska zasiłki stałe, celowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej /105/ wynagrodzenie za przygotowanie wniosku aplikacyjnego do INTERREG-u projekt pomnika Powstańców Listopadowych w Kopnej Górze /144/ odsetki od kredytów i pożyczek Razem x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Strona 16

43 Gmina Supraśl, w ramach zadań własnych prowadziła w okresie sprawozdawczym trzy szkoły podstawowe, dwa gimnazja oraz dwa przedszkola. Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W 2011 roku na realizację zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801, mających na celu zapewnienie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży szkolnej zaplanowano zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano ,91 zł. Źródłami finansowania w/w zadań oświatowych były: a) część oświatowa subwencji ogólnej zł, b) dotacje na zadania własne 92 zł, c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,17 zł. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowiły zwrot dotacji podmiotowych udzielonych niepublicznym przedszkolom na dzieci, które są mieszkańcami tych gmin, a uczęszczają do takich placówek na terenie naszej Gminy. d) dochody własne Gminy ,74 zł. W 2011 roku forma wydatkowania środków (bieżących) na oświatę i wychowanie była następująca: Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w trzech szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości ,58 zł. tj. 97,99 % planowanych wydatków bieżących. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki bieżące. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zespół Szkół w Sobolewie) ,94 zł, Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej zaangażowała środki finansowe w wysokości ,62 zł. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz pozostałych wydatków bieżących w przedszkolu publicznym wykorzystano ,15 zł. Wysokość dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Grabówki i Sobolewa wyniosła ,97 zł. W grudniu do przedszkola niepublicznego w Sobolewie uczęszczało 23 dzieci, a w Grabówce 54 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 596,87 zł. W ramach porozumienia przekazano gminie Białystok dotację celową w wysokości ,50 zł, na terenie której do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczają dzieci z gminy Supraśl. Gimnazjum to drugi obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce. Uczęszcza do niego młodzież w wieku lat. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem, od którego wyników w dużej mierze zależy wybór kolejnej szkoły. Środki finansowe w wysokości zł, tj. 99,40% planu wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch szkół gimnazjalnych (w Supraślu i Sobolewie). Kwotę ,40 zł wydatkowano na organizację dowozu dzieci do szkół oraz zakup biletów należnych uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów. Środki finansowe zrealizowane w kwocie ,43 zł przeznaczono na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz dokształcanie zawodowe nauczycieli. Środki te mogą być wykorzystane na: a) częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, b) organizację szkoleń, seminariów i konferencji, c) warsztaty metodyczne i przedmiotowe, d) szkolenia rad pedagogicznych, e) kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli, którzy zostali na nie skierowani przez dyrektorów szkół i przedszkoli. Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach i zespole szkolno przedszkolnym wykorzystano kwotę ,36 zł, Na sfinansowanie pozostałej działalności w oświacie wykorzystano środki finansowe w wysokości ,58 zł, z tego przypada na: Strona 17

44 a) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów zł, b) gimnastykę korekcyjną w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ogrodniczkach zł, c) wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 300 zł, d) sfinansowanie kosztów pobytu w Supraślu gimnazjalistów z Alhorn uczestniczących w programie wymiany polsko niemieckiej ,58 zł, e) stypendia im.j.zachert dla najzdolniejszych uczniów, mieszkających na terenie naszej gminy. W okresie od I- VIII/2011 r. stypendium otrzymało 19 osób, natomiast na rok szkolny 2011/2012 przyznano je 14 osobom. Do końca okresu sprawozdawczego wypłacono kwotę zł. 851 OCHRONA ZDROWIA Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które określone zostały w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zabezpieczono środki w wysokości zł, a do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano ,95 zł. W 2011 roku struktura wydatkowania tych środków była następująca: 1. realizacja programu z zakresu zwalczania narkomanii 5.877,56 zł (zakup materiałów i usług edukacyjnych), 2. realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: dotacja na dofinansowanie programu realizowanego przez organizację pozarządową nie zaliczaną do sektora finansów publicznych zł udzielona Prawosławnemu Ośrodkowi Miłosierdzia ELEOS w Supraślu na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, punktu Wspierania Rodziny, opłaty sądowe, kosztów opinii biegłego, zwrotu kosztów przejazdu na terapię) ,83 zł, wynagrodzenie, szkolenia oraz adaptacja pomieszczenia na potrzeby członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,44 zł, dofinansowanie obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem ,70 zł, realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, zakup wydawnictw za zakresu profilaktyki ,22 zł, dofinansowanie działalności klubu AA Jutrzenka oraz organizacja imprez dla rodzin abstynenckich ,20 zł. Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia realizowano poprzez usługi rehabilitacyjne w zakresie schorzeń dotyczących narządów ruchu, świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Supraśl zł. W ramach zadań związanych z utrzymaniem statusu uzdrowiska opłacono wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzdrowiska zł. Ponadto dokonano aktualizacji statutu uzdrowiska poprzez sporządzenie nowego projektu statutu i uchwały Rady Miejskiej wraz z wykonaniem wydruków map strefy A, B i C ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Supraśl zł, z tego zł pochodzi z dotacji. 852 POMOC SPOŁECZNA W zakresie opieki społecznej prowadzona była pomoc w różnych formach. Środki finansowe wydano na: świadczenia rodzinne ,36 zł i objęto nimi 695 rodzin. Zasiłki rodzinne i dodatki do nich wypłacono 443 rodzinom, na kwotę ,20 zł. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 194 osobom na kwotę zł, a świadczenia pielęgnacyjne 37 osobom, na kwotę ,21 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 117 osób w łącznej wysokości zł. Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia wyniosły ,75 zł. Środki z funduszu alimentacyjnego wypłacono 78 uprawnionym osobom na kwotę zł. Koszty obsługi świadczeń, a więc wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupy materiałów i usług niezbędnych do realizacji przypisanych ustawą zadań sfinansowano kwotą ,20 zł. Strona 18

45 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tą formą ubezpieczenia, a korzystające z pomocy społecznej ,71 zł. W 2011 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 41 osób. zasiłki i pomoc w naturze wyniosły ,50 zł, z tego: 1. kwotę ,95 zł wydatkowano na zasiłki celowe przyznawane w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych (odzież, środki żywności, opał, koszty leków, dojazdu na leczenie i rehabilitację, bieżące opłaty za mieszkanie). Tą formą pomocy objęto 215 rodzin. Natomiast na zasiłki okresowe wydatkowano ,75 zł dla 185 osób. 2. sfinansowano koszt pogrzebu jednej osoby 2.820,20 zł. 3. w 2011 roku MOPS w Supraślu realizował gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych przez mieszkańców naszej gminy na leki. Tą formą pomocy objęto 34 osoby, w tym 17 osób niepełnosprawnych i 17 osób przewlekle chorych. Łączna wartość pomocy wyniosła zł. dodatki mieszkaniowe ,03 zł. Dodatki przyznano 26 rodzinom. zasiłki stałe wypłacono 38 osobom na łączną kwotę ,30 zł, funkcjonowanie MOPS kosztowało ,07 zł, w tym z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników oraz zakup materiałów, usług, opłat za media, przejazdy pracowników do podopiecznych i szkolenia. realizację rządowego programu Posiłek dla potrzebujących zł., z czego zł stanowiła dotacja na zadania własne. Dożywianiem objęto 171 osób, z tego 117 stanowią uczniowie, 43 osoby dzieci w wieku przedszkolnym i 11 - osoby dorosłe. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub środków żywności przyznano 295 osobom. osoby zarejestrowane jako bezrobotne i nie posiadające prawa do zasiłku mogą zostać skierowane do wykonywania przez kilka godzin tygodniowo (do 10 godzin) prac społecznie użytecznych. Zgodnie z definicją ustawową, prace społecznie użyteczne oznaczają prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. W okresie sprawozdawczym prace społecznie użyteczne wykonywało 18 osób, a na wypłatę świadczeń wydatkowano ,40 zł. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano zł. Pomocą objęto 31 osób. Środki w całości pochodziły z dotacji na zadania zlecone. Od stycznia 2004 r. zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej gminy są zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w DPS swoich mieszkańców. W 2011 r. opłacono pobyt dziewięciu osób przebywających w DPS w Czerewkach, Białowieży, Białymstoku, Konstantynowie oraz w Garbarach. Łączny koszt pobytu wyniósł ,13 zł. W roku 2010 MOPS w Supraślu zrealizował projekt systemowy "SZANSA - integracja społeczna podopiecznych MOPS w Supraślu" który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W roku 2011 skontrolowano prawidłowość wydatkowania środków. Efektem kontroli było zmniejszenie kwoty tzw. wydatków kwalifikowanych, co skutkowało zwrotem dotacji w wysokości 7.123,32 zł. Ponadto kwotę ,98 zł wydatkowano na zakup wyposażenia stanowiska pracy oraz publikacji dotyczących realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano ,20 zł, całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, związane z: funkcjonowaniem świetlic szkolnych ,18 zł, organizacją obozów sportowych i zimowisk dla dzieci i młodzieży ,95 zł, zakupem podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. Wyprawka szkolna 5.622,51 zł, Strona 19

46 wypłatą stypendium socjalnego ,56 zł. Tą formą pomocy objęto 105 osób. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na: gospodarkę odpadami ,10 zł, oczyszczanie miasta i gminy ,01 zł. Pokryto koszty prac związanych z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, opróżnianiem koszy. na utrzymanie zieleni, a więc na konserwację i pielęgnację zieleni w pasach drogowych, koszenie i grabienie trawników, zakup kwiatów, pielęgnację rabat, drzew i krzewów wydatkowano ,46 zł. zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego ,29 zł. wynagrodzenia, pochodne od nich, koszty szkoleń, badań okresowych i ochron BHP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych ,01 zł. koszty energii elektrycznej do przepompowni ścieków ,93 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska zł, wykonanie ekspertyz technicznych budynków: starej szkoły oraz ZSP w Ogrodniczkach zl, usługi weterynaryjne, odłowy i przewóz bezpańskich psów do schronisk ,48 zł, usługi asenizacyjne, badanie bakteriologiczne wody oraz podłączenie instalacji wodnokanalizacyjnej do ZSP w Ogrodniczkach 2.267,11 zł, zabezpieczenie budynku oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego Zielonej Szkoły Surażkowie 1.428,05 zł. wykonanie trzech przyłączy kanalizacyjnych na ul.źródlanej 7.478,40 zł, regulacja studzienek kanalizacyjnych, wykrywanie nielegalnych podłączeń wód opadowych ,87 hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacyjnej oraz inspekcja telewizyjnej sieci kanalizacyjnej ,85 zł, udzielono dotacji przedmiotowej (dopłaty do 1 m 3 ścieków) na rzecz Komunalnego zakładu Budżetowego ,60 zł. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki bieżące, związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury zamknęły się kwotą ,93 zł. Poniesione wydatki obejmują: 1. organizację imprez takich jak: impreza kulturalna Henryki zł, koncert z okazji rocznicy katastrofy smoleńskiej zł, bieg mikołajkowy 979,80 zł, 2. dofinansowanie warsztatów piosenkarskich chóru supraskiego 900 zł oraz sympozjum organizowanego przez Collegium Suprasliense zł, 3. przeprowadzenie prac konserwacyjnych pomnika w Grabówce 7.957,60 zł, 4. koszty przejazdu członkiń Koła Gospodyń Wiejskich 300 zł, 5. zakup materiałów, iluminacji świetlnej, dekoracji choinkowych 3.742,53 zł. Środki wydatkowano również w formie dotacji na działalność bieżącą związaną z organizacją imprez kulturalnych. Beneficjenci otrzymali dofinansowanie na: realizację spektaklu plenerowego Poemat o Słońcu i Księżycu zł (Stowarzyszenie Uroczysko), organizację Parady 3 Maja oraz dwóch koncertów grupy Miąższ w ramach Spotkań z naturą i sztuką Uroczysko zł (Stowarzyszenie Puszcza Knyszyńska ), Strona 20

47 organizację konferencji Puszcza Knyszyńska Skarby Kultury, Dziś i Jutro zł (Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej Wielki Las ), podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez realizację zadania pn. Zakorzenieni w Supraślu zł (Collegium Suprasliense), promowanie dziedzictwa kulturowego gminy poprzez organizację wystawy fotograficznej pn. Piękno zamknięte w ramach i okładkach (ocalić od zapomnienia) zł (Towarzystwo Przyjaciół Supraśla), zł stanowiła dotacja dla samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Rekreacji na realizację zadań wynikających z działalności statutowej oraz utrzymanie obiektów, oddanych instytucji w zarządzanie. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę ,25 zł (tj.84,18 % założonego planu na wydatki bieżące). W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano w następujący sposób: zakupiono koszulki z nadrukiem oraz nagrody (puchary) zwycięzcom zawodów sportowych organizowanych na terenie naszej gminy 2.941,47 zł, dofinansowano organizacje maratonu MTB Mazovia zł, wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe zł oraz nagrody dla najlepszego sportowca i trenera zł, sfinansowano wynagrodzenie animatora sportu realizującego zajęcia na boisku Orlik ,10 zł, opłacono wynagrodzenie osoby dbającej o utrzymanie porządku na boisku Orlik zł, dokonano przeglądu technicznego gminnych boisk sportowych 184,50 zł, wykonano renowację boiska trawiastego p/ul.jodłowej w Grabówce zł, poniesiono wydatki związane z utrzymaniem płyty stadionu w Supraślu i w boiska w Grabówce ,40 zł. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia, którym Gmina przyznała dotacje celowe z przeznaczeniem m.in. na rozwój sportu kwalifikowanego, organizację przedsięwzięć usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych. Lp. NAZWA STOWARZYSZENI A Nazwa zadania Kwota przyznana wg umowy Uczniowski Klub Sportowy " Victoria" w Supraślu Młodzieżowy Klub Sportowy "Sprząśl a" w Supraślu Klub Sprtowy "Grabów ka" organizacja strefowych eliminacji olimpiady młodzieży w dyscyplinie ujeżdżanie w dniu czerwca 2011 oraz mistrzostw województwa podlaskiego w ujeżdżaniu w dniu 8-9 październik 2011 organizacja selekcji, nabór oraz zabezpieczenie szkolenia, celem przygotowania do startów sportowych udział w zajęciach sekcji jeździeckiej jako alternatywna forma rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży udział w zajęciach sekcji zapaśniczej jako alternatywna forma rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje masowych imprez sportowych z wiodącą dyscypliną - piłka nożna 6 738, , , , , , ,14 Strona 21

48 4 Uczniowski Klub Sportowy " Puszcza" w Supraślu podejmowanie działań w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego - szkolenie sportowe zawodników uprawiających narciarstwo biegowe szkolenie zawodników sekcji łuczniczej oraz udział w zawodach zgodnie z kalendarzem zawodów polskiego związku łuczniczego na rok , , Miejski Klub Sportowy "Supraś lanka" Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej w Supraślu WYDATKI MAJĄTKOWE organizacja zawodów nartorolkowych Grand Prix Podlasia puchar Polski juniorów młodszych w łucznictwie ,46 szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie - piłka nożna organizacja turniejów halowej i plażowej piłki siatkowej 2 500, ,54 Razem , ,78 Wydatki majątkowe obejmują inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane bezpośrednio przez jednostkę samorządu oraz przez inne podmioty, którym jednostka udzieliła na ten cel dotacji. W budżecie Gminy na rok 2011 na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę zł, którą w trakcie roku zmieniono, ustalając ostatecznie plan wydatków majątkowych na kwotę zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano ,26 zł, co stanowi 82,77 % planu. Z kolei inwestycje sfinansowano kwotą ,96 zł, co stanowi 91,62 % planu. I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w 2011 roku Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan po zmian ach Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji w 2011 r. z tego: wydatki niewygasające 2011 r. Uchwała Nr XIV/115/2011 z r. 1 Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Sowlany i Karakule , ,08 2 wodociąg w Zaściankach (przez tory) ,00 0, kanalizacja sanitarna w łączniku ul.egipskiej w Zaściankach modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce projekt kanalizacji sanitarnej w ul.orzechowej w Grabówce kanalizacja sanitarna w ul.bocianiej i Niedźwiedziedziej w Sobolewie , , , , ,94 7 kanalizacja sanitarna p/ul.ogrodowej w Sobolewie kanalizacja sanitarna p/ul.wiewiórczej, Borsuczej, Strona 22

49 Zajęczej w Sobolewie 9 wodociąg w ul.ottawskiej w Grabówce 10 kanalizacja sanitarna w ul.głogowej w Grabówce Razem rozdział , , , , , ,16 0,00 11 droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie) , ,59 12 droga dojazdowa do gruntów rolnych w Sobolewie Razem rozdział ,00 7, , ,93 0,00 13 przebudowa odcinka ul.konarskiego, Cieliczańskiej oraz drogi do Cieliczanki Razem rozdział , , , ,52 0,00 14 ul.szlachecka w Zaściankach , , kanalizacja deszczowa w Kolonii Zaścianki (ulice: Dolna - Grecka ) projekt kanalizacji deszczowej w ul.pogodnej w Zaściankach wykonanie chodników przy ul.słonecznej w Zaściankach ,00 0, , , , ,25 18 wykonanie chodników przy ul.polnej w Zaściankach 19 ul.palmowa w Grabówce 20 ul.paryska w Grabówce , , , , , , ,00 21 ul.leszczynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni - uzupełnienie) , ,75 22 droga w Henrykowie 23 kanalizacja deszczowa w ul.tygrysiej w Sobolewie 24 ul.tygrysia w Sobolewie 25 kanalizacja deszczowa w ul.ogrodowej w Sobolewie ,00 0, , , ,00 0,00 26 ul.11 Listopada w Supraślu (kanalizacja deszczowa w sięgaczu) Strona 23

50 27 ul.zielona w Supraślu 28 droga Krasny Las w Supraślu 29 ul.podleśna - Podsupraśl 30 ul.m.chodakowskiego Razem rozdział siłownia zewnętrzna na bulwarze nad rzeką Supraśl Razem rozdział wykup gruntów pod budowę dróg Razem rozdział zestaw do inwentaryzacji majątku Razem rozdział modernizacja szkolnego placu zabaw w Sobolewie 35 wykonanie podjazdu do ZS w Sobolewie , , , , , , , , , , , , , , ,49 0, , , , ,12 0, , , , ,14 0, , , ,00 36 utworzenie szkolnego placu zabaw w Ogrodniczkach Razem rozdział , , , ,20 0,00 37 samochód dla dowozu dzieci do ZS w Sobolewie Razem rozdział , ,00 0, projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Źródlana - Brzozówka w Supraślu kanalizacja sanitarna w ul.wróblewskiego w Supraślu (sięgacz) Razem rozdział , , , ,00 0,00 40 modernizacja oświetlenia w Zaściankach 8 002, ,85 Strona 24

51 41 modernizacja oświetlenia w Sobolewie 42 modernizacja oświetlenia w Karakulach 43 modernizacja oświetlenia w Supraślu 44 modernizacja oświetlenia w Grabówce Razem rozdział modernizacja budynku w Surażkowie 46 plac zabaw na bulwarze 47 Razem rozdział Budowa kompleksu sportowego oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej w Ogrodniczkach -boisko oraz plac zabaw 48 modernizacja boiska w Karakulach 49 boisko w Sobolewie , , , , , , , ,05 0, , , ,00 0, , , , , ,00 50 budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.jodłowej w Grabówce ,00 0,00 51 budowa boiska oraz placu zabaw w Zaściankach Ogółem Razem rozdział , , , ,12 0, , , ,00 W tabeli zawarto szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia planowane główne kierunki inwestowania w 2011 roku. Strona 25

52 Najwięcej środków zaplanowano i wydatkowano na poprawę układu komunikacyjnego. ul. Abp. Gen. Mirona Chodakowskiego, Konarskiego, Cieliczańska i droga do Cieliczanki wykonano zadanie w ramach umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania p.n. Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegająca na budowie ul. Abp. Gen. Mirona Chodakowskiego, przebudowie odcinka ul.konarskiego i Cieliczańskiej oraz przebudowie drogi Supraśl-Cieliczanka. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach porozumienia ze Starostą Powiatu Białostockiego w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonano: 1. Przebudowę drogi powiatowej nr 1433B - o długości łącznej ok. 3,747 km ul. Konarskiego i Cieliczańska w Supraślu, drogi Supraśl Cieliczanka odcinek od 0+140,00 do 0+542; km do km ; od km do km 4+525). Na odcinku pierwszym wykonano jezdnię o szer. 6,0 m wg stanu istniejącego z ciągiem pieszo-rowerowym obustronnym. Na odcinku od 0+877,41 km do km wykonano jezdnię o szerokości 7,0 m z obustronnym ciągiem pieszym i pieszo-rowerowym. Na odcinku od km do km 4+065,18 zaprojektowano przekrój szlakowy o szerokości jezdni 5,50 m, ścieżka rowerowa została zlokalizowana po prawej stronie za rowem przydrożnym. Na odcinku od km 4+065,18 do km wykonano jezdnię o szerokości 6,0m z ciągiem pieszo-rowerowym po stronie prawej o szerokości 2,50 m po stronie lewej chodnik o szerokości 1,50 m. na odcinku od km do szerokość jezdni wynosi 5,50 m ścieżka rowerowa o szer. 2,0 m zlokalizowana została za rowem przydrożnym. Na odcinku drogi przebiegającym przez miasto Supraśl przewidziano nawierzchnię z kostki kamiennej-granitowej nieregularnej grubości 10 cm. Na odcinku pomiędzy miastem Supraśl, a wsią Cieliczanka oraz w samej Cieliczance przewidziano nawierzchnię z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 4 cm, warstwa wiążąca gr. 5cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 25 cm. Ponadto w ramach przebudowy przewidziano: - budowę ścieżki rowerowej na całym odcinku z wyłączeniem odcinka ul. Konarskiego - wykonanie chodników w miejscu gdzie droga posiada przekrój uliczny - przebudowie dwóch istniejących przepustów w km i z uwagi na zły stan techniczny - dobudowę kładki w ciągu ścieżki rowerowej na cieku Starzynka k/m Cieliczanka w km rob 4+062,18 2. Budowa ul. abp. Gen. M. Chodakowskiego dawniej ul. Konarskiego obejmująca budowę drogi na odcinku ok. 464,00 m. Zaplanowano ulicę o szerokości 6,0m z chodnikami obustronnymi wzmocnionymi najazdowymi i zwykłymi 0,5-2,6m. Przewidziano konstrukcję z kostki kamiennej granitowej. Zaprojektowano stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych przy ulicy, stanowisko dla autobusu, stanowisko dla samochodów dla osób niepełnosprawnych. Przewidziano 2 dojazdy do drogi głównej do pasażu przy rzece Supraśl. Wykonano budowę przepustu drogowego z rur stalowych karbowanych o średnicy 80cm na podsypce oraz podbudowie. Na całej długości zaplanowano oznakowanie poziome, rozdzielenie pasów ruchu kostką kamienną o innej kolorystyce, przejścia dla pieszych. W ramach całej inwestycji wykonano roboty towarzyszące branżowe, tzn. niezbędne przebudowy infrastruktury podziemnej, wymianę wodociągu azbesto-cementowego z przyłączami w ul.cieliczańskiej, kanalizacje deszczowa z przykanaliakami i wpustami ulicznymi, oświetlenie uliczne. Wartość robót wyniosła: ul. ul. Abp. Gen. Mirona Chodakowskiego ,63 zł, ulice i drogi powiatowe ,52 zł. Strona 26

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r.

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 112 113,00 110 897,75 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo