Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem"

Transkrypt

1 Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,93 98, Pozostała działalność , , , ,93 98, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,93 98, Transport i łączność , ,36 4, Lokalny transport zbiorowy , ,36 4,44 O920 Pozostałe odsetki 418, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,68 49, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,40 0, Drogi publiczne gminne 1 700, ,00 98, Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 700, ,00 98, Gospodarka mieszkaniowa , ,06 49, O470 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , ,83 53, , ,66 97,58 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,13 44,20 Strona 1

2 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania O750 O760 O770 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,03 50, , ,68 100, , ,38 36,94 O920 Pozostałe odsetki , ,88 88,49 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,07 54, Pozostała działalność , ,23 0,66 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 000, ,23 92, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,76 0, Działalność usługowa , ,00 100, Cmentarze , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami , ,00 100, Administracja publiczna , , , ,00 40, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 49,98 Strona 2

3 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 49, O570 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , ,88 35, , ,60 31,81 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,28 16,95 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,16 48,96 O830 Wpływy z usług 4 968,44 O920 Pozostałe odsetki 712,44 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 000, ,31 27, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,60 32, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 7 790, ,90 32, Wpływy do wyjaśnienie 2, Spis powszechny i inne , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,00 50,00 Strona 3

4 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 50, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,76 46, O350 O910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,28 40, , ,40 40, ,00 119,88 5, , ,88 46,77 O310 Podatek od nieruchomości , ,25 46,31 O320 Podatek rolny , ,00 50,32 O330 Podatek leśny 7 000, ,00 77,57 O340 Podatek od środków transportowych , ,87 50,12 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,98 O690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000,00 554,40 55,44 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,38 99, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 50, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,48 59,46 O310 Podatek od nieruchomości , ,44 71,52 O320 Podatek rolny , ,71 49,58 O330 Podatek leśny 1 100,00 482,06 43,82 O340 Podatek od środków transportowych , ,83 45,41 Strona 4

5 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania O360 Podatek od spadków i darowizn , ,03 23, Opłata od posiadania psów 170,00 O430 Wpływy z opłaty targowej , ,67 33,61 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,26 55, O570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 1 400, ,00 105,36 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,40 33,64 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,08 70, , ,13 59,73 O410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,23 49,93 O480 O490 O570 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , ,57 73, , ,04 35,12 270,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 500,00 105,60 21,12 O920 Pozostałe odsetki 4 100,00 119,69 2, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,99 42,12 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 42,84 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,99 38, RóŜne rozliczenia , ,79 65, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 61, RóŜne rozliczenia finansowe , ,15 83,96 O920 Pozostałe odsetki , ,63 51,22 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,24 44,22 Strona 5

6 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego , ,10 100, , ,18 89, Wpływy do wyjaśnienia , Wpływy do wyjaśnienia , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,95 56, Szkoły podstawowe , ,95 63,90 O690 Wpływy z róŝnych opłat 222,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,74 81,60 O830 Wpływy z usług , ,05 140,88 O920 Pozostałe odsetki 31,03 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 584, ,13 383, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 50, Przedszkola , ,58 53,86 O690 Wpływy z róŝnych opłat 650,00 0,00 0,00 Strona 6

7 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,33 55,29 O830 Wpływy z usług , ,95 52,39 O920 Pozostałe odsetki 3 650, ,59 50,48 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 2 000,00 200,00 10,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,71 107, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 65, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,30 0, Gimnazja , ,38 82,03 O690 Wpływy z róŝnych opłat 250,00 455,00 182,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,09 74,38 O920 Pozostałe odsetki 285,03 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 850, ,26 538, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,04 57,76 O830 Wpływy z usług , ,69 57,20 O920 Pozostałe odsetki 41,37 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,98 70, Ochrona zdrowia , ,78 53, Izby wytrzeźwień , ,78 53,56 O830 Wpływy z usług , ,63 42,86 Strona 7

8 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania O920 Pozostałe odsetki 520,00 0,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,15 37, Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , ,00 88, Pomoc społeczna , , , ,00 52, Ośrodki wsparcia , , , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 50, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 13,35 13, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,00 48, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 48, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , ,82 57, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinn, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00 54, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 50,38 Strona 8

9 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 57, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 79,91 O970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 822,00 8, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 80, Zasiłki stałe , ,00 52, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 52, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 51,20 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 7 500,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,00 100, , ,00 49, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 49,06 O690 Wpływy z róŝnych opłat 26,40 O830 Wpływy z usług , ,06 50, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 47, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 830,00 508,80 61, Pozostała działalność , ,60 78,60 O690 Wpływy z róŝnych opłat 123,20 Strona 9

10 Dział Rozdz. NAZWA O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na 2 500,00 0,00 % wykonania O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,40 82, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 86, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,98 36, śłobki , ,74 59,73 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,24 49,98 O830 Wpływy z usług , ,98 60,68 O920 Pozostałe odsetki 10,00 87,10 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 720,00 575,42 79, Pozostała działalność , ,24 34, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,67 33, , ,22 41, , ,10 100,00 Strona 10

11 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 5 627, ,25 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,52 100, Świetlice szkolne 0,00 9,52 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 9, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,24 66, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,97 99,61 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,84 99,47 O920 Pozostałe odsetki 19, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 250,00 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 249,50 O920 Pozostałe odsetki 0, O580 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,39 64, ,00 0,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,39 64, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, ,03 Strona 11

12 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 0400 Wpływy z opłaty produktowej , Pozostała działalność , ,85 77,72 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,61 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,24 20, Wpływy z dywidend , ,00 100,00 O830 Wpływy z usług , ,50 45, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych -20,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 9 500,00 25,50 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Kultura fizyczna , ,03 49, Obiekty sportowe , ,34 21,71 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,34 84, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Instytucje kultury fizycznej , ,69 58,41 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,92 100,02 Strona 12

13 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,87 59,06 O830 Wpływy z usług , ,77 48, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 210,00 O920 Pozostałe odsetki 2 000,00 873,09 43,65 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,04 106,03 RAZEM zadania gminy , , , ,93 49,47 Zadania powiatu 600 Transport i łączność ,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 0, Turystyka , ,40 29, Pozostała działalność , ,40 29, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,40 29, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 98, , , , ,00 42,00 Strona 13

14 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , ,57 102, Działalność usługowa , , , ,00 42, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,01 42,49 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,80 43,45 O920 Pozostałe odsetki 5 000,00 10,21 0,20 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 30, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 50, Nadzór budowlany , , , ,00 52, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 52, Administracja publiczna , , , ,00 56, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 47, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 47, Starostwa powiatowe , ,00 59,12 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 59,12 Strona 14

15 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania Kwalifikacja wojskowa , , , ,00 94, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 5 000, ,00 56, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , , ,00 55, , , , ,00 58, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600,00 600,00 100, , , , ,00 56,72 428,00 336,27 78, , ,76 100, ,00 0,00 Strona 15

16 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 7 000, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,32 42, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,03 40,89 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 40,90 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,22 40,60 O690 Wpływy z róŝnych opłat 105,60 O920 Pozostałe odsetki 468, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,29 42,35 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 42,84 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,29 39, RóŜne rozliczenia , ,00 60, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 61, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 50,00 Strona 16

17 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,82 67, Szkoły podstawowe specjalne 0,00 199,13 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 199, Gimnazja specjalne 0,00 135,29 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 135, O750 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,84 155, , ,50 142,27 O920 Pozostałe odsetki 155,46 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 1 100, ,36 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 451, Licea ogólnokształcące , ,53 91,14 O690 Wpływy z róŝnych opłat 950,00 689,00 72,53 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,53 85,42 O830 Wpływy z usług 4 500, ,00 100,00 O920 Pozostałe odsetki 150,78 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 300, ,22 231, Licea profilowane 0,00 18,00 Strona 17

18 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania O690 Wpływy z róŝnych opłat 18, Szkoły zawodowe , ,73 71,47 O690 Wpływy z róŝnych opłat 7 435, ,00 33,29 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,33 75,84 O830 Wpływy z usług 1 200,00 314,00 26,17 O920 Pozostałe odsetki 358,38 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00 0,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 655, ,02 124, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,26 48,25 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 113,00 1,08 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,32 60,44 O830 Wpływy z usług , ,88 52,12 O840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów , ,50 24,04 O920 Pozostałe odsetki 0,04 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 505, , Komisje egzaminacyjne ,00 0,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat ,00 0,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 7 000,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,46 114,29 O830 Wpływy z usług , ,00 114,20 O920 Pozostałe odsetki 82,46 Strona 18

19 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania Stołówki szkolne i przedszkolne , ,78 50,70 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 67,45 O830 Wpływy z usług , ,00 49,73 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 500, ,78 55, Pozostała działalność ,20 22,80 0,09 O920 Pozostałe odsetki 22, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,20 0, Pomoc społeczna , , ,74 0,00 52, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,39 34,77 O690 Wpływy z róŝnych opłat 8,36 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 000, ,15 143, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,88 32, Domy pomocy społecznej , ,03 54,28 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 451,00 725,64 50,01 O830 Wpływy z usług , ,51 55,62 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 525,00 468,88 89, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , ,00 50, Rodziny zastępcze , ,32 58,53 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 265,22 Strona 19

20 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,10 55, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 000, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 000, ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,00 52, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,56 38, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,56 38, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 49, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 55,91 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 55,91 Strona 20

21 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania Pozostała działalność , ,00 55, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,45 53, , ,55 92, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,43 63, Świetlice szkolne , ,90 83,87 O830 Wpływy z usług , ,90 83, Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , ,87 65,54 O690 Wpływy z róŝnych opłat 400,00 61,00 15,25 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 111, ,54 70,96 O830 Wpływy z usług , ,79 62,98 O920 Pozostałe odsetki 60,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 9 500, ,54 72, Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0,00 443,71 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 443, Placówki wychowania pozaszkolnego , ,73 161,55 O960 Otrzymanes spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , ,50 160,83 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 202,23 Strona 21

22 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania Internaty i bursy szkolne , ,86 56,34 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 64,09 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,28 55,70 O830 Wpływy z usług , ,03 54,50 O920 Pozostałe odsetki 500,00 273,58 54,72 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 334, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy ,00 0,00 O830 Wpływy z usług ,00 0, Szkolne schroniska młodzieŝowe , ,36 70,39 O830 Wpływy z usług , ,53 69,80 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,83 73, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,11 62, Gospodarka odpadami 0,00 503, O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 503, , ,74 62,51 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 0,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,74 62,58 Strona 22

23 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2011 rok w tym: w tym: Wykonanie planu dochodów na % wykonania 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 55, Biblioteki , ,00 55, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 55,00 RAZEM zadania powiatu , , , ,00 55,23 OGÓŁEM BUDśET MIASTA KONINA , , , ,93 51,28 Strona 23

24 Tabela nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Plan wydatków na 2011 roku w złotych Wykonanie planu wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,93 87,28 O1030 Izby rolnicze 3 250, ,56 42, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 250, ,56 42,97 O1095 Pozostała działalność , , , ,93 92, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 478,07 478,07 998,52 0,00 67, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki , , , ,93 100, Transport i łączność , ,99 18, Lokalny transport zbiorowy , ,68 20, Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu budŝetowego Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych , ,68 55, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,31 14, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 Strona 24

25 Plan wydatków na 2011 roku Wykonanie planu wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % 4270 Zakup usług remontowych , ,52 13, Zakup usług pozostałych , ,09 28, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Pozostałe odsetki 3 000, ,30 55, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,44 71, ,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,96 12, Gospodarka mieszkaniowa , ,43 43, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,76 43, Wynagrodzenia bezosobowe 712,00 712,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 800, ,75 20, Zakup energii , ,21 45, Zakup usług remontowych , ,89 37, Zakup usług pozostałych , ,19 39, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 18, RóŜne opłaty i składki , ,00 36, Podatek od nieruchomości , ,10 48, Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 2 200, ,00 98, ,00 60,00 6, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,26 35, Pozostałe odsetki 1 500,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 6, , ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,52 50, , ,84 47, Pozostała działalność , ,67 41, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 Strona 25

26 Plan wydatków na 2011 roku Wykonanie planu wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,59 95, Pozostałe odsetki 1 500,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,39 41, , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,69 31, Działalność usługowa , ,36 11, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,22 11, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 55, Zakup usług pozostałych , ,22 9, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,14 29, Zakup usług pozostałych , ,14 29, Cmentarze ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w uŝytkowaniu jednostek budŝetowych ,00 0, Administracja publiczna , , , ,12 42, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,66 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,02 42, Składki na Fundusz Pracy , , , ,84 32, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,48 75, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,21 37, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,17 43, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,11 10,66 Strona 26

27 Plan wydatków na 2011 roku Wykonanie planu wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % 4300 Zakup usług pozostałych , ,93 13, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,67 42, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,82 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 69, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 790, ,90 32, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 41, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 56, Składki na Fundusz Pracy , ,88 32, Składki na Fundusz Pracy 1 817,02 838,78 46, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 31, Wynagrodzenia bezosobowe , ,32 45, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,96 39, Zakup energii , ,66 44, Zakup usług remontowych , ,16 12, Zakup usług zdrowotnych , ,00 34, Zakup usług pozostałych , ,57 38, Zakup usług pozostałych , ,00 12, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,11 46, telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,33 44, , ,08 49, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 180, ,80 48, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 730, ,00 71, , ,92 50, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,15 46, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,41 28, RóŜne opłaty i składki , ,10 44, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,67 78, Podatek od nieruchomości , ,00 50,01 Strona 27

28 Plan wydatków na 2011 roku Wykonanie planu wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 900,00 872,00 96, Podatek od towarów i usług (VAT) 77,00 0,95 1, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 000,00 213,60 21, , ,81 40, , ,00 33, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,22 8, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,86 87, Spis powszechny i inne , , , ,12 72, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,77 77, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 248, , , ,62 27, Składki na Fundusz Pracy 968,75 968,75 233,73 233,73 24, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 90, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 200, ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,45 44, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,30 55, Zakup usług pozostałych , ,15 44, Pozostała działalność , ,45 77, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,45 96, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,60 24, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,60 24, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 704, ,42 422,13 422,13 24, Składki na Fundusz Pracy 274,91 274,91 58,47 58,47 21,27 Strona 28

29 Plan wydatków na 2011 roku Wykonanie planu wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 24, Obrona narodowa 4 000, ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,27 43, StraŜ graniczna , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, Ochotnicze straŝe poŝarne , ,70 50, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,25 69, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 425,32 28, Składki na Fundusz Pracy 150,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,52 33, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,98 61, Zakup energii 3 000, ,87 35, Zakup usług pozostałych , ,76 69, telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200,00 63,00 31, RóŜne opłaty i składki , ,00 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, Obrona cywilna , ,19 11, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000, ,19 89, Zakup usług remontowych 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 9 000,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,38 47, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,38 78, Zakup usług pozostałych 4 000,00 861,00 21, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000,00 0,00 Strona 29

30 Plan wydatków na 2011 roku Wykonanie planu wydatków na Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % Pozostała działalność 6 100,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,50 35, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , ,50 35, Zakup usług pozostałych , ,55 19, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,64 49, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,31 49, Obsługa długu publicznego , ,94 33, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,94 33, Zakup usług pozostałych ,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek , ,94 34, RóŜne rozliczenia ,70 0, Rezerwy ogólne i celowe ,70 0, Rezerwy ,70 0,00 w tym: rezerwa ogólna ,70 zarządzanie kryzysowe ,00 rezerwa celowa na zadania oświatowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , ,58 51, Szkoły podstawowe , ,84 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,95 17,34 Strona 30

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Rozdz. NAZWA w złotych w złotych Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % Zadania gminy 010

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 u PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2015 w złotych Projekt

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo