ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami) zarządza się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy; 2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej; 3. informację o stanie mienia gminy przedstawionych w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. BURMISTRZ KRAPKOWIC Andrzej Kasiura Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 490/2013 Burmistrza Krapkowic z dnia 14 marca 2013 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2012 ROK Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, , ,99 100, Pozostała działalność 0, , ,99 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,99 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,70 102, Drogi publiczne gminne , , ,70 102, wpływy z różnych opłat , , ,75 102, pozostałe odsetki 0,00 154,00 177,95 115,6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,07 107, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,07 107, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,34 100, wpływy z różnych opłat 2 500, , ,20 98, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,62 111, pozostałe odsetki , , ,90 110, wpływy z różnych dochodów , , ,01 101,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,81 112, Cmentarze , , ,81 112, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,81 112,7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,41 102, Urzędy wojewódzkie , , ,30 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,00 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 50,00 40,30 80, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,96 114, wpływy z usług 1 000,00 340,00 339,14 99, wpływy z różnych dochodów , , ,82 114, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,15 100, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,15 100, Pozostała działalność 400,00 550,00 570,00 103, wpływy z różnych opłat 400,00 550,00 570,00 103,6 w złotych RP/dochody bieżące rok 1 z 6 Strona 2

3 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 146, , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 146, , ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,00 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 OBRONA NARODOWA 1 500, , ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1 500, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 500, , ,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,38 118, Straż gminna (miejska) , , ,38 118, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,38 118,7 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,63 100, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,90 115, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,62 115, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 240,00 239,28 99, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,35 101, podatek od nieruchomości , , ,43 101, podatek rolny , , ,00 103, podatek leśny , , ,00 109, podatek od środków transportowych , , ,00 100, podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 100, wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 140,80 70, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,12 117, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,82 101, podatek od nieruchomości , , ,05 99, podatek rolny , , ,20 100, podatek leśny 800,00 800,00 866,96 108, podatek od środków transportowych , , ,43 104, podatek od spadków i darowizn , , ,63 125, opłata od posiadania psów 3 000, , ,00 104, wpływy z opłaty targowej , , ,00 105, podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,48 101, wpływy z różnych opłat 7 000, , ,60 104, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,47 109, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,24 102, wpływy z opłaty skarbowej , , ,06 100, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,30 105, wpływy z różnych opłat 800,00 800, ,20 152, pozostałe odsetki 600,00 600,00 742,68 123, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,32 98, podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 97, podatek dochodowy od osób prawnych , , ,32 110,9 RP/dochody bieżące rok 2 z 6 Strona 3

4 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,34 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 500, , ,34 100, pozostałe odsetki 500, , ,38 137, wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,96 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,09 96, Szkoły podstawowe , , ,68 101, wpływy z różnych opłat 760,00 760,00 939,00 123, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 700, , ,67 112, wpływy z usług 4 000, , ,87 117, wpływy z różnych dochodów 300,00 600,00 676,00 112, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,14 97, Przedszkola , , ,81 91, wpływy z różnych opłat , , ,77 88, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,00 103, wpływy z różnych dochodów 50,00 50, , , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,04 100, Gimnazja , , ,60 109, wpływy z różnych opłat 400,00 215,00 215,00 100, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 540, ,00 240, wpływy z usług 7 000, , ,60 105, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 577,00 115, Dowożenie uczniów do szkół 3 800, ,00 911,00 91, wpływy z usług 3 800, ,00 911,00 91, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,83 99, wpływy z usług , , ,83 99, Pozostała działalność 0,00 743,00 743,17 100, pozostałe odsetki 0,00 1,00 0,82 82, wpływy z różnych dochodów 0,00 82,00 82,35 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 660,00 660,00 100,0 RP/dochody bieżące rok 3 z 6 Strona 4

5 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,81 113, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,81 113, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,18 113, wpływy z różnych dochodów 0,00 80,00 202,63 253, Pozostała działalność 2 000, , ,00 84, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000, , ,00 84,0 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,72 99, Ośrodki wsparcia , , ,31 100, wpływy z usług , , ,27 99, pozostałe odsetki 0,00 0,00 723, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, wpływy z różnych dochodów 4 500, , ,20 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 94, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700,00 700,00 649,16 92, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,90 98, wpływy z różnych dochodów 40,00 40,00 25,34 63, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,45 98, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,11 108, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,58 95, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 000, , ,60 96, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,98 95, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,15 101, wpływy z usług , , ,14 108, wpływy z różnych dochodów 0,00 423,00 423,50 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,51 100, Dodatki mieszkaniowe 0, , ,33 100, pozostałe odsetki 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0, , ,14 100, Zasiłki stałe , , ,12 96, wpływy z różnych dochodów 0,00 685,00 685,25 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,87 96, Ośrodki pomocy społecznej , , ,82 101, pozostałe odsetki 0,00 0, , wpływy z różnych dochodów 1 500, , ,08 185, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100,0 RP/dochody bieżące rok 4 z 6 Strona 5

6 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,51 105, wpływy z usług , , ,10 106, pozostałe odsetki 0,00 10,00 10,95 109, wpływy z różnych dochodów 3 200, , ,87 101, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,66 99, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 100,00 136,93 136, Pozostała działalność , , ,00 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 99, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,52 97, Żłobki 0, , ,00 88, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 88, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,12 102, pozostałe odsetki 0,00 0,00 90, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 000, , ,00 120, wpływy z różnych dochodów 500,00 984, ,00 130, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 100, Fundusz Pracy 7 000, , ,40 124, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 7 000, , ,40 124,5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , ,61 84, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0,00 398,00 397,50 99, wpływy z różnych dochodów 0,00 398,00 397,50 99, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,11 84, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,11 84,2 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,33 95, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 100,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art , , ,00 100,0 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , ,03 100, wpływy z różnych dochodów 0, , ,03 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,20 93, wpływy z różnych opłat , , ,43 93, pozostałe odsetki 0,00 19,00 24,77 130, Pozostała działalność , , ,10 111, wpływy z różnych opłat 0,00 12,00 11,80 98, wpływy z usług , , ,80 111, pozostałe odsetki 100,00 100,00 104,50 104, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 100,00 100,00 100,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00 100, Biblioteki , , ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , , ,00 100,0 samorządu terytorialnego RP/dochody bieżące rok 5 z 6 Strona 6

7 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,71 105, Obiekty sportowe 0, , ,00 100, wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, Zadania z zakresu kultury fizycznej , , ,71 108, wpływy z usług , , ,26 116, pozostałe odsetki 0,00 9,00 8,93 99, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, wpływy z różnych dochodów , , ,52 100, RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, , , ,12 100,0 Z up. Skarbnika Miasta Mariola Gorzała Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego BURMISTRZ KRAPKOWIC Andrzej Kasiura RP/dochody bieżące rok 6 z 6 Strona 7

8 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 490/2013 Burmistrza Krapkowic z dnia 14 marca 2013 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2012 ROK Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr X/124/2011 Wykonanie wykonania zmianach z planu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,74 100, Drogi publiczne gminne , , ,74 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , ,74 100,0 (związków gmin) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,32 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,32 100, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,16 102, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,16 100, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,00 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,61 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 0, , ,00 100, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,00 100,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0, , ,80 100, Różne rozliczenia finansowe 0, , ,80 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , ,80 100,0 (związków gmin) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, Gimnazja , ,00 0,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 w złotych RP/dochody majątkowe rok 1 z 2 Strona 8

9 Plan wg uchwały % Plan po Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr X/124/2011 Wykonanie wykonania zmianach z planu 852 POMOC SPOŁECZNA 0, , ,00 100, Ośrodki wsparcia 0, , ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji , , ,00 100,0 rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, KULTURA FIZYCZNA , , ,00 100, Obiekty sportowe , , ,00 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 100,0 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,47 101,8 Z up. Skarbnika Miasta Mariola Gorzała Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego BURMISTRZ KRAPKOWIC Andrzej Kasiura RP/dochody majątkowe rok 2 z 2 Strona 9

10 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 490/2013 Burmistrza Krapkowic z dnia 14 marca 2013 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2012 ROK w złotych Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,95 95, ,95 95, ,95 96,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,51 33,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,44 97,6 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 54, Spółki wodne ,00 100, ,00 100,0 dotacje na zadania bieżące ,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 92, ,00 92, ,00 92,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 92, Izby rolnicze ,71 100, ,71 100, ,71 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,71 100, Pozostała działalność ,24 94, ,24 94, ,24 96,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,51 33,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,73 97,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 54,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,77 97, ,77 97, ,77 97,0 RP/wydatki bieżące rok 1 z 13 Strona 10

11 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,77 97, Lokalny transport zbiorowy ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100, Drogi publiczne gminne ,77 96, ,77 96, ,77 96,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,77 96,9 630 TURYSTYKA ,13 68, ,13 68, ,28 73,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,28 73,5 dotacje na zadania bieżące ,00 50,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,85 76, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,13 68, ,13 68, ,28 73,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,28 73,5 dotacje na zadania bieżące ,00 50,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,85 76,5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,41 75, ,41 75, ,41 75,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 95,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,41 75, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,11 75, ,11 75, ,11 75,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,11 75, Pozostała działalność ,30 93, ,30 93, ,30 93,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 95,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,30 93,6 RP/wydatki bieżące rok 2 z 13 Strona 11

12 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,35 91, ,35 91, ,35 91,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 96,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,35 91, Plany zagospodarowania przestrzennego ,04 94, ,04 94, ,04 94,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 96,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,04 94, Cmentarze ,31 83, ,31 83, ,31 83,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,31 83,7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,21 94, ,21 94, ,71 94,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,69 96,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,02 89,4 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,28 97,3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,22 98, Urzędy wojewódzkie ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,50 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,50 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,09 97, ,09 97, ,06 92,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,06 92,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,03 98, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,39 95, ,39 95, ,14 95,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,12 95,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,02 92,6 RP/wydatki bieżące rok 3 z 13 Strona 12

13 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu świadczenia na rzecz osób fizycznych ,25 56, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,28 88, ,28 88, ,06 86,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 52,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,06 86,5 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 42,5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,22 98, Pozostała działalność ,45 61, ,45 61, ,45 61,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,07 98,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,38 36,8 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,00 100,0 ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 100, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 752 OBRONA NARODOWA ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,19 83, ,19 83, ,85 84,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,64 80,0 RP/wydatki bieżące rok 4 z 13 Strona 13

14 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,21 87,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,34 49, Komendy powiatowe Policji ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100, Ochotnicze straże pożarne ,65 89, ,65 89, ,65 90,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,72 88,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,93 90,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Obrona cywilna ,00 90, ,00 90, ,00 90,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 90, Straż gminna (miejska) ,54 79, ,54 79, ,20 79,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,92 78,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,28 81,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,34 57,6 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,45 91,5 obsługa długu ,45 91, ,45 91, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,45 91,5 obsługa długu ,45 91, ,45 91,5 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Rezerwy ogólne i celowe , , , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - RP/wydatki bieżące rok 5 z 13 Strona 14

15 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,64 98, ,64 98, ,78 98,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,92 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,86 94,1 dotacje na zadania bieżące ,40 98,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,68 97,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,78 97, Szkoły podstawowe ,11 99, ,11 99, ,02 99,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,52 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,50 96,5 dotacje na zadania bieżące ,40 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,81 98,5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,88 99, Przedszkola ,25 99, ,25 99, ,63 99,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,09 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,54 97,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,72 96,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,90 99, Gimnazja ,25 99, ,25 99, ,66 99,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,86 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,80 98,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,59 99,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dowożenie uczniów do szkół ,23 98, ,23 98, ,23 98,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,53 100,0 RP/wydatki bieżące rok 6 z 13 Strona 15

16 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,70 96,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 33, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,03 99, ,03 99, ,03 99,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,25 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,78 94,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,44 37, ,44 37, ,44 37,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,44 37, Stołówki szkolne i przedszkolne ,88 96, ,88 96, ,32 96,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,37 99,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,95 93,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,56 81, Pozostała działalność ,45 87, ,45 87, ,45 92,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,30 99,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,15 92,3 dotacje na zadania bieżące ,00 34,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA ,66 99, ,66 99, ,26 99,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,91 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,35 99,3 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,40 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,66 99, ,66 99, ,26 99,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,91 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,35 99,3 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 RP/wydatki bieżące rok 7 z 13 Strona 16

17 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu świadczenia na rzecz osób fizycznych ,40 99, Pozostała działalność ,00 84, ,00 84, ,00 84,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 84,0 852 POMOC SPOŁECZNA ,49 99, ,49 99, ,11 99,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,42 99,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,69 99,8 dotacje na zadania bieżące ,00 99,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,38 99, Ośrodki wsparcia ,76 99, ,76 99, ,35 99,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,82 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,53 99,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,41 96, Rodziny zastępcze ,40 100, ,40 100, ,40 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,40 100,0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,68 98,7 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,68 98, ,31 95,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,40 95,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,91 95,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,37 98,9 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ,58 95,7 centrum integracji społecznej ,58 95, ,58 95,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,58 95, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,51 100, ,51 100, ,64 100,0 RP/wydatki bieżące rok 8 z 13 Strona 17

18 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,64 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,87 100, Dodatki mieszkaniowe ,56 100, ,56 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,56 100, Zasiłki stałe ,87 96, ,87 96,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,87 96, Ośrodki pomocy społecznej ,33 100, ,33 100, ,53 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,33 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,20 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,80 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,91 99, ,91 99, ,41 99,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,29 99,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,12 98,0 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,50 100, Pozostała działalność ,89 99, ,89 99, ,89 99,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,89 99,8 dotacje na zadania bieżące ,00 98,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,70 94, ,70 94, ,63 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,63 100,0 dotacje na zadania bieżące ,07 86,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100, Żłobki ,07 86, ,07 86,1 dotacje na zadania bieżące ,07 86, Kluby dziecięce ,00 - RP/wydatki bieżące rok 9 z 13 Strona 18

19 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu ,00 - dotacje na zadania bieżące , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,63 100, ,63 100, ,63 100,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,63 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,74 84, ,74 84, ,23 79,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,70 83,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,53 58,3 dotacje na zadania bieżące ,57 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,94 88, Świetlice szkolne ,02 81, ,02 81, ,96 81,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,70 83,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,26 64,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,06 98,0 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia ,27 74,9 młodzieży ,27 74, ,27 49,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,27 49,8 dotacje na zadania bieżące ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,88 88, ,88 88,8 dotacje na zadania bieżące ,57 99,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,88 88,8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,85 91, ,85 91, ,21 92,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,10 78,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,11 92,3 dotacje na zadania bieżące ,00 58,1 RP/wydatki bieżące rok 10 z 13 Strona 19

20 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W nr X/124/2011 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,64 56, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 93, ,00 93, ,00 93,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 93, Gospodarka odpadami ,36 90, ,36 90, ,36 90,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,36 90, Oczyszczanie miast i wsi ,56 91, ,56 91, ,56 91,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,60 97,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,96 91, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,17 83, ,17 83, ,53 84,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,36 84,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,17 84,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,64 56, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,68 98, ,68 98, ,68 98,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,68 98, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,74 51, ,74 51, ,74 51,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,74 51, Pozostała działalność ,34 91, ,34 91, ,34 92,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,14 56,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,20 92,3 dotacje na zadania bieżące ,00 58,1 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 99,9 RP/wydatki bieżące rok 11 z 13 Strona 20

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.331.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.09.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK Klasyfikacja Planowane Wykonanie na % budżetowa Treść dochody na 31.12.2012 r. 31.12.2012 roku Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Załącznik Nr 1 do informacji z budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 322 735,93 1 208

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% 01095 Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2018 rok

Plan dochodów na 2018 rok Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.541.194 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.538.194 3.245.834 w ramach budżetu środków europejskich,

Bardziej szczegółowo