Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo % Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi % 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników % majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % Pozostała działalność % 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników % majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność % Drogi publiczne gminne % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób !- fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i !- innych jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 630 Turystyka % Zadania w zakresie upowszechniania turystyki % 2800 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu przez pozostałe % jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej % między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa % RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej % 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i !- innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników % majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % Gospodarka gruntami i nieruchomościami % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie % wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z róŝnych opłat % 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników % majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 Strona: 1

3 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania % wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności % oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych % 710 Działalność usługowa % Cmentarze % 0690 Wpływy z róŝnych opłat % 750 Administracja publiczna % Urzędy wojewódzkie % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego % związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) % 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i !- innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników % majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z róŝnych dochodów !- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, % kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, % kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików % województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona % przeciwpoŝarowa Obrona cywilna % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych % i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych % 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób % fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i % opłat

4 Strona: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, % podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i

5 Dział RozdziałParagraf Treść Procent Plan Wykonanie 98.77% wykonania opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości % 0320 Podatek rolny % 0330 Podatek leśny % 0340 Podatek od środków transportowych % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych % 0690 Wpływy z róŝnych opłat ! Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i % opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i % opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, % podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości % 0320 Podatek rolny % 0330 Podatek leśny % 0340 Podatek od środków transportowych % 0360 Podatek od spadków i darowizn % 0370 Podatek od posiadania psów % 0430 Wpływy z opłaty targowej % 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności % urzędowe 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych % 0690 Wpływy z róŝnych opłat % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i % opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody % jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez % jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i % opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód % budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych % 758 RóŜne rozliczenia % Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek % samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa % RóŜne rozliczenia finansowe % 0920 Pozostałe odsetki % Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin % 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa % 801 Oświata i wychowanie % Szkoły podstawowe % Strona: 3

6 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i !- innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z róŝnych opłat % 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników % majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin) 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących !- gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących % gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Przedszkola % 0830 Wpływy z usług % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % Gimnazja % 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników % majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących !- gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących !- gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących % gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących % gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % Pozostała działalność % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin) 851 Ochrona zdrowia % Przeciwdziałanie alkoholizmowi % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % 852 Pomoc społeczna %

7 Strona: Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz % składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

8 Dział RozdziałParagraf Treść Procent Plan Wykonanie 93.54% wykonania ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego % związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za % osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na % ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ! Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi % opiekuńcze 0830 Wpływy z usług % Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność % 0920 Pozostałe odsetki % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ! Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej % Wojewódzkie urzędy pracy % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza % Pomoc materialna dla uczniów % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na % realizację własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska % Oczyszczanie miast i wsi % 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i !- innych jednostek organizacyjnych 0830 Wpływy z usług % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów %

9 Strona: 5

10 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i !- innych jednostek organizacyjnych Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Schroniska dla zwierząt % 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na % realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem % środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami % 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i !- innych jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % 926 Kultura fizyczna i sport % Obiekty sportowe % 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników % majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług % 0920 Pozostałe odsetki % 0970 Wpływy z róŝnych dochodów % Razem % Strona: 6

11 Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok WYDATKI Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo % Melioracje wodne % 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub % dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi % 4300 Zakup usług pozostałych % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % Izby rolnicze % 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność % 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do % wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4430 RóŜne opłaty i składki % 600 Transport i łączność % Lokalny transport zbiorowy % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych % Drogi publiczne powiatowe % 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między % jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % Pozostała działalność Turystyka % Zadania w zakresie upowszechniania turystyki % 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek % samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % Strona: 1

12 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek % samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa % RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 4580 Pozostałe odsetki % 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Gospodarka gruntami i nieruchomościami % 4300 Zakup usług pozostałych % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Towarzystwa Budownictwa Społecznego % 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego % Pozostała działalność % 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i % innych jednostek organizacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % 710 Działalność usługowa % Plany zagospodarowania przestrzennego % 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4300 Zakup usług pozostałych % Cmentarze % 4300 Zakup usług pozostałych % 720 Informatyka Pozostała działalność Administracja publiczna % Strona: Urzędy wojewódzkie % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń %

13 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne % 4430 RóŜne opłaty i składki % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób % Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, % wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % Promocja jednostek samorządu terytorialnego % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % Pozostała działalność % 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek % samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych % 4430 RóŜne opłaty i składki % Strona: 3

14 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do % spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między % jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, % kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i % ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, % wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa % Komendy wojewódzkie Policji % 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy % Ochotnicze straŝe poŝarne % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4430 RóŜne opłaty i składki % Obrona cywilna % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4430 RóŜne opłaty i składki % Pozostała działalność % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od % innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności % budŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % Strona: 4

15 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4430 RóŜne opłaty i składki % 757 Obsługa długu publicznego % Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek % jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów % wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów 758 RóŜne rozliczenia % Rezerwy ogólne i celowe % 4810 Rezerwy % 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne % 801 Oświata i wychowanie % Strona: Szkoły podstawowe % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 3260 Inne formy pomocy dla uczniów % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób % Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4307 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia %

16 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek % 4280 Zakup usług zdrowotnych % Strona: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % Przedszkola % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki % systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4220 Zakup środków Ŝywności % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Przedszkola specjalne % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4128 Składki na Fundusz Pracy % 4129 Składki na Fundusz Pracy % 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób % Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4178 Wynagrodzenia bezosobowe % 4179 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4228 Zakup środków Ŝywności %

17 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 4229 Zakup środków Ŝywności % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4308 Zakup usług pozostałych % 4309 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne % 4428 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne % 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4438 RóŜne opłaty i składki % 4439 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % DowoŜenie uczniów do szkół % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4300 Zakup usług pozostałych % Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli % 4300 Zakup usług pozostałych % Pozostała działalność % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % Strona: 7

18 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 851 Ochrona zdrowia % Przeciwdziałanie alkoholizmowi % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4220 Zakup środków Ŝywności % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Pozostała działalność % 4300 Zakup usług pozostałych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % 852 Pomoc społeczna % Strona: Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki % na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób % Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby % pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia % emerytalne i rentowe 2810 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub % dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 3110 Świadczenia społeczne % 4300 Zakup usług pozostałych % 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od % innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe % 3110 Świadczenia społeczne % Ośrodki pomocy społecznej % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek %

19 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych % 3110 Świadczenia społeczne % Pozostała działalność % 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między % jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 3110 Świadczenia społeczne % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej % Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób % niepełnosprawnych 2810 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub % dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub % dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wojewódzkie urzędy pracy % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza % Świetlice szkolne % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % Strona: 9

20 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i % młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub % dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % Pomoc materialna dla uczniów % 3240 Stypendia dla uczniów % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli % 4300 Zakup usług pozostałych % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska % Gospodarka ściekowa i ochrona wód % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i % innych jednostek organizacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % 6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek % samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oczyszczanie miast i wsi % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4300 Zakup usług pozostałych % 4430 RóŜne opłaty i składki % Utrzymanie zieleni w miastach i gminach % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % Schroniska dla zwierząt % 4300 Zakup usług pozostałych % Oświetlenie ulic, placów i dróg % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % Pozostała działalność % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % Strona: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby % 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji % kultury 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % Biblioteki % 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji % kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami % 4300 Zakup usług pozostałych %

21 Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % Pozostała działalność % 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do % wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 926 Kultura fizyczna i sport % Obiekty sportowe % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne % 4430 RóŜne opłaty i składki % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu % 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub % dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % Razem % Strona: 11

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne 3 900

01008 Melioracje wodne 3 900 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo