ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 r. Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miasta informację: 1) o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok, obejmującą: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący ,00 zł b) wykonanie planu dochodów wynoszące ,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący ,00 zł d) wykonanie planu wydatków wynoszące ,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, e) informację opisową o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4, f) informację o przebiegu wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr Informacje, o których mowa w 1 przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2007 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w ŁomŜy. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Grajewo Krzysztof Waszkiewicz

2 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/07 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 24 sierpnia 2007 r. Dział Rozdz. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDśETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2007 R. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan 2007 r. Wykonanie za I półrocze 2007 r. 010 ROLNICTWI I ŁOWIECTWO 2 022, ,61 99,98% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 022, ,61 99,98% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 022, ,61 99,98% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 450, ,10 151,46% DROGI PUBLICZNE I , ,10 GMINNE 160,51% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 200, ,10 160,51% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 250,00 270,00 108,00% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 250,00 270,00 108,00% GOSPODARKA , ,18 69,24% MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI , ,18 69,24% I NIERUCHOMOŚCIAMI 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 500, ,40 353,76% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , ,74 103,48% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 7 000, ,00 89,86% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,99 47,09% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,90 67,90% 500,00 224,31 44,86% 0920 Pozostałe odsetki 2,00 12,84 642,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,75 57,84% URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,79 53,05% 0970 Wpływy z roŝnych dochodów , ,79 46,93% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 53,33% URZĘDY GMIN , ,96 62,28% 0690 Wpływy z roŝnych opłat , ,00 64,53%

3 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze , ,72 48,26% 0970 Wpływy z roŝnych dochodów , ,07 47,98% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , ,19 100,00% 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000, ,98 55,87% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,00% , ,00 91,79% 3 400, ,00 50,06% 3 400, ,00 50,06% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 98,69% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 98,69% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,80 4,92% PRZECIWPOśAROWA STRAś MIEJSKA , ,80 4,92% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności , ,80 5,09% 0970 Wpływy z roŝnych dochodów ,00 0,00 0,00% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH , ,45 66,34% OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

4 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH , ,19 43,75% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,19 44,25% 500,00 21,00 4,20% WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PCC, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH , ,93 95,83% 0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , ,13 48,78% 0320 PODATEK ROLNY 302,00 77,00 25,50% 0330 PODATEK LEŚNY 44,00 44,00 100,00% 0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH , ,72 56,11% 0500 PCC 500, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,08 5,20% WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO,PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PCC ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH , ,54 65,40% 0310 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , ,05 53,39% 0320 PODATEK ROLNY , ,96 93,30% 0330 PODATEK LEŚNY 631,00 264,00 41,84% 0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH , ,02 52,35% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,80 32,12% 0370 Podatek od posiadania psów 40,00 80,00 200,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 49,98% 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 400,00 250,00 62,50% 0500 PCC , ,74 115,58% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 6 000, ,14 43,29% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,83 33,60% WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW , ,86 55,35% Wpływy z opłaty skarbowej , ,77 44,29% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDśETU PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , ,09 78,02% , ,93 47,33% , ,00 48,67% , ,93 40,44%

5 4 758 RÓśNE ROZLICZENIA , ,43 61,22% CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T , ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 61,54% RÓśNE ROZLICZENIA FINANSOWE , ,43 52,53% 0920 Pozostałe odsetki , ,43 57,04% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 13,19% CZĘŚĆ RÓWNOWAśĄCA SUBWENCJI DLA GMIN , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 50,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,27 60,06% SZKOŁY PODSTAWOWE , ,80 77,10% Szkoła Podstawowa nr , ,81 91,56% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,81 98,95% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 749, ,00 50,02% 2030 Dotacje celowe przekazywane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , ,00 87,50% Szkoła Podstawowa nr , ,13 70,87% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,13 70,08% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 980, ,00 50,00% 2030 Dotacje celowe przekazywane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , ,00 87,49% Szkoła Podstawowa Nr , ,86 71,79% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 700,00 263,86 37,69% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 191, ,00 49,99% 2030 Dotacje celowe przekazywane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , ,00 87,50% PRZEDSZKOLA , ,93 50,62% Przedszkole Nr , ,00 51,21% 0830 Wpływy z usług , ,00 51,21% Przedszkole nr , ,00 48,57% 0830 Wpływy z usług , ,00 48,57% Przedszkole nr ,00 761,93 21,57% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 532,00 761,93 21,57% Przedszkole nr , ,00 53,09% 0830 Wpływy z usług , ,00 53,39%

6 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000,00 0,00 0,00% GIMNAZJA , ,36 134,20% GIMNAZJUM NR , ,00 50,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 750, ,00 50,00% GIMNAZJUM NR , ,80 197,62% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 739, ,80 442,55% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 203, ,00 49,99% GIMNAZJUM NR , ,56 47,95% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 500,00 154,56 30,91% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 127, ,00 50,01% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,18 93,06% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 340,00 194,68 57,26% Dotacje celowe przekazywane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% , ,00 90,43% 5 838, ,50 75,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,64 44,42% OŚRODKI WSPARCIA , ,00 51,74% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 51,74% ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO , ,91 40,43% 0690 Wpływy z roŝnych opłat 0,00 10, Wpływy z róŝnych dochodów 3 700, ,11 72,08%

7 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 40,41% SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE , ,00 23,08% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 23,08% ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE , ,06 47,79% 0830 Wpływy z usług , ,30 39,86% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 541, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe przekazywane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , ,00 38,78% , ,00 52,09% OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , ,07 56,12% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 301, ,07 147,75% 2030 Dotacje celowe przekazywane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE , ,00 55,10% , ,60 56,02% 0830 Wpływy z usług , ,60 53,82% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 56,91% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 97,53% 2030 Dotacje celowe przekazywane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , ,00 97,53% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WUCHOWAWCZA , ,80 100,17% ŚWIETLICE SZKOLNE 332,00 662,80 199,64% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 332,00 662,80 199,64% POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe przekazywane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , ,00 100,00%

8 7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 018, ,36 55,88% GOSPODARKA ODPADAMI 9 018, ,36 55,88% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 318, ,96 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 700, ,40 48,33% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY , ,00 48,08% 400,00 0,00 0,00% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400,00 0,00 0,00% BIBLIOTEKI , ,00 50,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 50,00% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,04 29,48% INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ , ,04 29,48% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,04 29,48% OGÓŁEM , ,43 60,21%

9 1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/07 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 24 sierpnia 2007 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDśETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2007 R. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Wykonanie Plan wydatków wydatków 2007 za I półrocze 2007 % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,45 21,28% IZBY ROLNICZE 314,00 283,84 90,39% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 314,00 283,84 90,39% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,61 19,21% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 0,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 982, ,97 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40,00 39,64 99,10% , ,00 31,13% DOSTARCZANIE WODY , ,00 31,13% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 35,81% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,20 21,35% DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,20 21,35% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 500, ,40 61,11% 4270 Zakup usług remontowych , ,68 31,90% 4300 Zakup usług pozostałych , ,12 66,25% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 17,35% Budowa chodników na os. Parkowe , ,46 99,75% Budowa nawierzchni w ul. Wspólnej , ,39 99,42% Budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Targowej ,00 0,00 0,00% Budowa parkingu przy MDK , ,00 8,54% Budowa nawierzchni jezdni w ul. Konopnickiej ,00 0,00 0,00% Budowa nawierzchni w ul. Komunalnej ,00 146,40 0,10% Budowa nawierzchni jezdni w ul. Kasztanowej , ,75 100,00% Przebudowa ul. Braci Świackich i ul. Robotniczej w Grajewie Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na os. Południe (dokumentacja) ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00%

10 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,08 31,00% , ,00 75,00% , ,00 75,00% , ,74 21,95% , ,00 8,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 434,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 0,45% 4300 Zakup usług pozostałych , ,05 31,56% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,73 47,32% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 46,95% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 3 100, ,96 86,22% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,34 6,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 420,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 160,00 0, Zakup energii 3 500,00 198,91 5,68% 4270 Zakup usług remontowych 7 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 3 566, ,43 59,80% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,99 8,49% PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ,00 885,63 1,22% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 885,63 1,27% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 500,00 0,00 0,00% OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , ,12 11,28% 4300 Zakup usług pozostałych , ,12 12,41% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% CMENTARZE ,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 300,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,24 21,62% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,92 22,39% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 797,32 79,73% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,00% ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,91 49,78% URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,72 51,41% 3020 Urząd Stanu Cywilnego , ,48 51,98% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 260,00 74,56 28,68% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 50,09% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 520, ,49 98,28% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 53,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 350, ,11 53,54%

11 Wpłaty na PFRON 800,00 365,84 45,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 560,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 500, ,68 35,15% 4260 Zakup energii 5 050, ,54 56,74% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 54,00 36,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 300, ,03 53,92% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000, ,46 33,95% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 49,50 9,90% 4430 RóŜne opłaty i składki 200,00 200,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 650, ,00 75,02% 600,00 545,00 90,83% 200,00 0,00 0,00% Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Ewidencja ludności i pozostałe zadania zlecone Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 146,40 11,26% , ,24 51,13% 450,00 189,12 42,03% 3110 Świadczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 49,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 93,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 50,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 089, ,00 50,78% 4140 Wpłaty na PFRON 2 200, ,52 49,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 440,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 500, ,40 50,76% 4260 Zakup energii 3 000, ,40 64,25% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 74,00 49,33% 4300 Zakup usług pozostałych , ,68 44,72% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 000, ,52 49,29% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 500,00 148,70 9,91% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 400, ,00 82,29% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5 035, ,00 75,01% 3 500,00 555,00 15,86% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 394,24 78,85% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 000,00 981,86 49,09% RADY GMIN , ,90 38,85% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 35,84% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000, ,50 82,78% 4300 Zakup usług pozostałych 7 190, ,60 69,86% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 800,00 841,14 46,73%

12 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00 701,74 35,09% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 019,00 448,11 43,98% 4430 RóŜne opłaty i składki 900,00 900,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 932, ,18 40,31% Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 100, ,57 40,65% 3 000, ,06 47,30% URZĘDY GMIN , ,00 50,60% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 400, ,50 76,32% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 45,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,98 92,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 49,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,92 49,48% 4140 Wpłaty na PFRON , ,64 47,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 82,27% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,11 49,90% 4260 Zakup energii , ,22 77,62% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 241,00 20,08% 4300 Zakup usług pozostałych , ,38 61,74% 4350 Opłaty za usługi internetowe , ,86 21,56% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,88 46,84% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,03 33,27% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 200, ,04 47,19% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,97 99,30% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,00 75,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 23,49% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 000, ,06 22,80% , ,57 23,71% , ,30 58,66% 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi 3 200, ,88 97,47% WdraŜanie elektronicznych usług dla ludności 3 200, ,88 97,47%

13 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE , ,00 100,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 933, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 759, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 175,00 175,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 103,00 103,00 100,00% 120,00 120,00 100,00% PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,37 22,78% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 000, ,35 55,46% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 5,98% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,92 25,54% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 000, ,06 36,30% 4300 Zakup usług pozostałych , ,86 19,52% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 91,78% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 3 400, ,00 50,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 600, ,00 50,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800,00 400,00 50,00% WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE , ,00 98,69% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 900, ,00 97,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 171, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 682, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 820,00 820,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 391,00 391,00 100,00%

14 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 321,00 321,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 290,00 290,00 100,00% , ,38 26,13% STRAś MIEJSKA , ,38 26,13% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,35 50,17% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 45,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 610, ,83 97,43% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 48,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 834, ,16 49,76% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 800, ,72 47,05% 4260 Zakup energii 4 300, ,25 31,68% 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,63 11,88% 4350 Opłata za usługi internetowe 1 600,00 358,68 22,42% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 400, ,14 51,63% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00 533,05 26,65% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 2 500,00 0,00 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 000, ,44 38,61% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 585,57 58,56% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 440, ,00 53,72% 5 000,00 0,00 0,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 000,00 0,00 0,00% 4 000,00 146,00 3,65% ,00 0,00 0,00% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,99 45,74% POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEśNOŚCI BUDśETOWYCH , ,99 45,74% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 31,74% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 116, ,90 77,22% 4120 Składki na Fundusz Pracy 319,00 232,90 73,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 77,25%

15 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000, ,49 80,58% 4300 Zakup usług pozostałych , ,08 44,59% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,24 20,13% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POśYCZEK J.S.T. Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych poŝyczek i kredytów 3 000,00 783,00 26,10% 2 000,00 708,58 35,43% 7 500, ,80 43,81% , ,40 40,85% , ,40 40,85% , ,40 40,85% 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00% REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% OŚWIATA I WYCHOWANIE ,34 50,52% 020, SZKOŁY PODSTAWOWE , ,07 51,90% Szkoła Podstawowa nr , ,30 51,24% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 290, ,73 99,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 48,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,05 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 52,78% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,93 52,42% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 715, ,00 26,02% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,79 78,71% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 252,00 676,54 12,88% 4260 Zakup energii , ,16 32,68% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400, ,00 83,57% 4300 Zakup usług pozostałych , ,35 41,22% 4350 Opłaty za usługi internetowe 2 400,00 251,98 10,50% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 100, ,04 88,05% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 500,00 682,48 27,30% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 100, ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,25 75,00% 2 950, ,00 50,34% 3 007,00 545,54 18,14% 6 700, ,99 70,07% , ,00 28,20%

16 8 Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej , ,00 28,20% Program Socrates-Comenius , ,98 85,21% 4218 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 567, ,01 70,74% 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 209,00 0,00 0,00% 4308 Zakup usług pozostałych 236,00 0,00 0,00% 4428 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,05 99,99% 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 349,00 348,92 99,98% Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1 542, ,00 100,00% Szkoła Podstawowa nr , ,43 53,85% Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700, ,85 85,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 49,09% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 52,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,33 53,20% 4140 Składka na PFRON 6 720,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 32,18% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,50 52,50% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 7 632, ,54 48,00% 4260 Zakup energii , ,12 42,71% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500, ,00 41,38% 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 67,37% 4350 Opłaty za usługi internetowe 1 150,00 354,00 30,78% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 000, ,84 37,28% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 480, ,10 61,03% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 042, ,79 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 923, ,39 46,34% 5 900, ,45 71,72% , ,00 28,20% Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej , ,00 28,20% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 101, ,18 99,99% Szkoła Podstawowa Nr , ,34 50,49% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 200, ,39 50,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 45,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 48,56%

17 Składki na Fundusz Pracy , ,11 49,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 12,49% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,25 97,91% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 442, ,94 63,49% 4260 Zakup energii , ,55 56,44% 4270 Zakup usług remontowych , ,56 10,50% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 550, ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,76 76,19% 4350 Opłaty za usługi internetowe 4 000, ,83 44,85% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 000, ,06 77,37% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 770,00 149,60 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 700, ,20 90,01% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa sali gimnastycznej przy SP nr , ,08 62,30% 5 200, ,96 25,83% , ,00 17,35% ,00 0,00 0,00% Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej , ,00 28,20% ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , ,47 42,24% Szkoła Podstawowa Nr , ,56 48,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 43,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 073, ,48 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 46,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 059,00 966,94 46,96% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 100,00 364,73 33,16% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 174,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii , ,90 49,63% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 994, ,50 75,00% Szkoła Podstawowa nr , ,91 36,17% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 34,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 748, ,63 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 47,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 540,00 760,85 49,41% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 040,00 842,01 80,96% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 680,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 45,03 1,50% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000, ,00 75,00% PRZEDSZKOLA , ,53 49,76%

18 Przedszkole nr , ,42 48,80% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100, ,17 73,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 45,44% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 49,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,85 49,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,67 46,67% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,69 42,39% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 120,00 798,16 37,65% 4260 Zakup energii , ,26 42,62% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 97,60 1,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 240,00 9,60% 4300 Zakup usług pozostałych 4 600, ,26 35,70% 4350 Opłata za usługi internetowe 750,00 358,68 47,82% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 200,00 832,33 37,83% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 170,00 47,50 27,94% 4430 RóŜne opłaty i składki 680,00 476,07 70,01% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 27,01 9,00% Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 620,00 131,00 21,13% Przedszkole nr , ,76 49,29% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 187,00 17,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 45,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 50,17% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,11 50,18% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,45 48,95% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,03 47,27% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 120,00 936,80 44,19% 4260 Zakup energii , ,86 46,10% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 400,00 581,20 17,09% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 53,83% 4350 Opłaty za usługi internetowe 864,00 396,00 45,83% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 600,00 925,34 35,59% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 170,00 47,50 27,94% 4430 RóŜne opłaty i składki 660,00 658,96 99,84% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 400,00 41,02 10,26% 840,00 208,07 24,77%

19 Przedszkole nr , ,25 50,70% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 460,00 410,10 28,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 50,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,31 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 50,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 690, ,15 52,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 500, ,40 60,39% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 120, ,10 64,72% 4260 Zakup energii , ,03 33,99% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 170,80 3,42% 4280 Zakup usług zdrowotnych 950,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 320, ,36 47,35% 4350 Opłaty za usługi internetowe 800,00 0,00 0,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 100,00 827,83 39,42% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 170,00 86,00 50,59% 4430 RóŜne opłaty i składki 652,00 651,96 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 89,65 17,93% Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 848,00 454,68 53,62% Przedszkole nr , ,10 50,72% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 890,00 917,96 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 47,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 51,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,42 51,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,26 66,03% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,76 49,68% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 120,00 875,00 41,27% 4260 Zakup energii , ,07 33,34% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 900,00 335,00 11,55% 4300 Zakup usług pozostałych , ,07 52,16% 4350 Opłaty za usługi internetowe 1 400,00 611,87 43,71% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 200, ,79 55,04% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 170,00 47,50 27,94% 4430 RóŜne opłaty i składki 550,00 547,43 99,53% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 300,00 0,00 0,00% 890,00 103,00 11,57%

20 GIMNAZJA , ,45 49,27% GIMNAZJUM NR , ,35 48,81% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 185, ,10 95,52% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 44,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 50,55% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,63 51,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 165, , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,39 45,94% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 152, ,81 60,57% 4260 Zakup energii , ,04 64,97% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 910,00 45,50% 4300 Zakup usług pozostałych , ,52 52,36% 4350 Opłaty za usługi internetowe 2 400, ,91 41,79% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 000, ,38 40,13% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 000, ,86 66,64% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 2 706, ,80 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 400, ,89 77,12% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 75,00% 2 000,00 150,00 7,50% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 008,00 286,45 9,52% Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 5 200, ,68 88,92% GIMNAZJUM NR , ,41 49,35% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 414,51 13,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 44,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 48,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,37 49,08% 4140 Wpłaty na PFRON 6 500, ,00 32,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 12,49% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,15 51,40% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 342, ,61 39,02% 4260 Zakup energii , ,32 37,05% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 340,00 341,00 7,86% 4300 Zakup usług pozostałych , ,51 78,55% 4350 Opłaty za usługi internetowe 1 130,00 725,00 64,16% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 800, ,24 33,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 150,00 331,60 28,83% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 500, ,87 94,47% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00%

21 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 415, ,04 51,22% 6 400, ,94 38,53% GIMNAZJUM NR , ,69 49,67% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 080,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 46,02% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 49,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,96 51,02% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 248,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,29 28,48% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 230, ,95 94,19% 4260 Zakup energii , ,93 37,15% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 579,00 24,13% 4300 Zakup usług pozostałych , ,78 71,61% 4350 Opłaty za usługi internetowe 2 000,00 930,98 46,55% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 600,00 951,12 26,42% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 540,00 0,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 380,00 872,87 63,25% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , ,00 75,00% 3 515, ,41 0,00% 3 300, ,90 58,82% 4300 Zakup usług pozostałych 3 300, ,90 58,82% DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE , ,12 38,54% NAUCZYCIELI SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,92 75,92% 4300 Zakup usług pozostałych 4 195, ,00 98,33% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 300,00 46,92 3,61% SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,40 78,39% 4300 Zakup usług pozostałych 7 274, ,00 93,76% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 531, ,40 61,28% SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,78 30,47% 4300 Zakup usług pozostałych 9 099, ,00 30,21% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 927, ,78 30,86% GIMNAZJUM NR , ,06 69,16% 4300 Zakup usług pozostałych 4 200, ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 243,00 256,06 11,42% GIMNAZJUM NR , ,06 46,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 770,00 479,16 62,23% 4300 Zakup usług pozostałych 3 516, ,00 41,15% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 518, ,90 37,04% GIMNAZJUM NR , ,60 16,50% 4300 Zakup usług pozostałych 5 495,00 654,00 11,90% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 473,00 660,60 26,71%

22 14 PRZEDSZKOLA 7 612, ,30 21,76% Przedszkole nr ,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 244,00 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 1 770,00 0,00 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 150,00 0,00 0,00% Przedszkole nr , ,00 57,24% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 250,00 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 1 431, ,00 74,07% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 171,00 0,00 0,00% Przedszkole nr ,00 596,30 49,69% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 150,00 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 930,00 520,00 55,91% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 120,00 76,30 63,58% Przedszkole nr ,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 200,00 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 1 999,00 0,00 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 197,00 0,00 0,00% URZĄD MIASTA ,00 840,00 4,73% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 395,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 840,00 6,36% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 138,00 0,00 0,00% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,80 53,14% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,85 58,38% Szkoła Podstawowa nr , ,00 48,64% Szkoła Podstawowa nr , ,00 100,00% Szkoła Podstawowa nr , ,00 0,00% Gimnazjum nr , ,00 36,96% Gimnazjum nr , ,00 0,00% Gimnazjum nr ,00 600,00 0,00% Księgowość 400,00 266,85 66,71% PM nr 1 812,00 0,00 0,00% PM nr 2 695,00 0,00 0,00% PM nr 4 450,00 0,00 0,00% PM nr 6 898,00 898,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 53,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 964, ,08 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 49,06% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 520, ,80 51,30% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 750,00 754,61 13,12% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 140,00 0,60% PRZEDSZKOLA 1 250,00 140,00 11,20% URZĄD MIASTA , PodróŜe słuŝbowe krajowe 420,00 41,10 9,79% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 62,66% SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 62,40% PRZEDSZKOLA 2 517, ,00 75,01% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 0,00 0,00% 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 400,00 479,18 19,97% 851 OCHRONA ZDROWIA , ,20 61,17%

23 SZPITALE OGÓLNE , ,00 100,00% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI KLUB "ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ" , ,20 52,87% , ,18 50,37% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 231,00 18,07 7,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 51,18% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 761, ,82 96,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 52,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 508,00 805,22 53,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 43,54% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,91 67,51% 4260 Zakup energii , ,44 41,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0, Zakup usług pozostałych 8 920, ,21 55,18% 4350 Opłata za usługi internetowe 1 400,00 3,05 0,22% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00 961,94 48,10% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 000,00 211,46 7,05% 4430 RóŜne opłaty i składki 600,00 422,00 70,33% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 988, ,00 75,00% 120,00 9,00 7,50% 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 850,00 210,00 7,37% URZĄD MIASTA - PEŁNOMOCNIK DS. ALKOHOLOWYCH Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,02 57,07% 202,00 23,82 11,79% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 45,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 820, ,36 99,09% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 310, ,20 58,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 610,00 306,68 50,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,60 66,43% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000, ,52 55,06% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 63,82% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii , ,00 46,50% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 400,00 30,24 7,56% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 800, ,00 65,00% Odpisy na zakładowy fundusz ,00 597,00 75,09% świadczeń socjalnych OPIEKA SPOŁECZNA ,93 43,76% 038, OŚRODKI WSPARCIA , ,73 49,34%

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1092 Nr 258/05 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo