S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK

2 ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Z DNIA 8 MARCA 2011 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz.1240) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 oraz informację o stanie mienia zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie oraz informację o stanie mienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2011 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21 /2011 Realizacja dochodów za 2010 rok Dochody bieżące za 2010 rok Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 marca 2011 roku Dzi ał Rozdz. Treść Plan 2010 Wykonanie 2010 % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,75 44,15% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,40 6,31% , ,40 6,31% Pozostała działalność 437,55 437,55 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 437,55 437,55 100,00% Pozostała działalność , ,80 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,80 100,00% 600 Transport i łączność 81949, ,00 64,64% Drogi publiczne powiatowe 50759, ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50759, ,00 100,00% Drogi publiczne gminne 31190, ,00 7,09% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 30000,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1190, ,00 185,88% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,21 91,86% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,21 91,86% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 25000, ,82 73,22% 500,00 237,60 47,52% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,95 95,63% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 39,05 19,53% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2000, ,79 93,44% 3

4 750 Administracja publiczna , ,07 123,61% Urzędy wojewódzkie , ,40 99,72% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2447, ,10 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 310,00 9,30 3,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0970 Wpływy z różnych dochodów Spis powszechny i inne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,08 141,93% 200,00 0,00 0,00% , ,08 142,13% 28889, ,00 100,00% 28889, ,00 100,00% Pozostała działalność 11862, ,59 180,16% 0830 Wpływy z usług 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3000, ,59 165,62% 5000, ,00 322,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3862,00 302,00 7,82% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 97235, ,00 77,76% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2040, ,00 100,00% 2040, ,00 100,00% Wybory prezydenckie 42439, ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% 4

5 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 52756, ,00 59,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 59,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9960, ,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9960, ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9960, ,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,19 88,09% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 10000, ,06 90,85% 10000, ,06 90,85% , ,04 88,02% , ,70 88,98% 0320 Podatek rolny 1000,00 792,00 79,20% 0330 Podatek leśny 48000, ,00 100,19% 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5000, ,00 117,92% 500,00 90,00 18,00% 80000, ,34 23,00% , ,65 81,11% 0310 Podatek od nieruchomości , ,92 75,58% 0320 Podatek rolny , ,94 81,08% 0330 Podatek leśny 40000, ,54 95,93% 0340 Podatek od środków transportowych , ,08 103,69% 0360 Podatek od spadków i darowizn 15000, ,00 104,03% 5

6 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 91,90% , ,00 84,88% Wpływy z różnych opłat 200,00 71,00 35,50% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5000, ,17 70,88% , ,37 59,38% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 33000, ,50 83,64% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,69 7,94% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,25 125,07% 3000, ,19 40,81% 0,00 60,74 0,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących , ,87 92,96% dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,88% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,87 21,85% 1000,00 959,20 95,92% 0690 Wpływy z różnych opłat 1000,00 959,20 95,92% 758 Różne rozliczenia , ,00 99,90% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe , ,00 100,00% 100,00% , , , ,00 100,00% , ,00 100,00% 20001, ,00 40,71% 0920 Pozostałe odsetki 20001, ,00 40,71% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 27996, ,00 100,00% 27996, ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,30 74,55% Szkoły podstawowe 48017, ,26 72,46% 0830 Wpływy z usług 19650, ,90 32,71% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4367, ,36 x 24000, ,00 100,00% Przedszkola , ,44 74,82% 0830 Wpływy z usług , ,00 73,61% 6

7 0970 Wpływy z różnych dochodów 500, ,44 579,09% Stołówki szkolne 43040, ,60 75,57% 0830 Wpływy z usług 43040, ,60 75,57% 852 Pomoc społeczna , ,10 100,04% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat Zasiłki stałe 2030 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,24 100,07% 8,80 8,80 100,00% 16730, ,25 113,00% , ,35 100,00% 2000, ,84 122,24% 24300, ,34 99,20% 6000, ,34 96,77% 18300, ,00 100,00% 83000, ,96 99,95% 83000, ,96 99,95% , ,00 100,00% , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,23 100,00% Wpływy z różnych dochodów 1429, ,23 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2600, ,00 100,00% 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,00% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 1000,00 622,50 62,25% opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 1000,00 622,50 62,25% 7

8 85295 Pozostała działalność , ,83 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1624, ,33 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,50 100,00% , ,00 100,00% , ,40 99,47% Pomoc materialna dla uczniów , ,40 99,47% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady Gospodarki Komunalnej , ,40 99,47% , ,93 30,94% 9685, ,66 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9685, ,66 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska 152,75 403,46 264,13% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 152,75 403,46 264,13% Pozostała działalność , ,81 29,75% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,81 29,75% 926 Kultura fizyczna i sport 22260, ,91 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 18921, ,91 100,00% 18921, ,91 100,00% 3339, ,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody bieżące razem , ,86 92,90% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,41 100,00% Dochody majątkowe za 2010 rok Dział Rozdz. Treść Plan 2010 Wykonanie 2010 % 600 Transport i łączność 55000, ,00 100,00% Drogi publiczne gminne 55000, ,00 100,00% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , ,00 100,00%

9 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,19 78,69% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,19 78,69% Wpływy ze sprzedaży składników , ,19 78,69% 0870 majątkowych 801 Oświata i wychowanie , ,00 100,00% Szkoły podstawowe , ,00 100,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6260 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Gospodarka komunalna i ochrona , ,00 100,00% środowiska Pozostała działalność , ,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów , ,00 100,00% 6208 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody majątkowe razem , ,19 90,40% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100,00% Dochody bieżące i majątkowe razem , ,05 92,81% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 100,00% 9

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21 /2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 marca 2011r Realizacja wydatków budżetowych w 2010 r. Z tego W tym w złotych z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki na obsługę długu wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo , ,57 41, , ,12 0,00 0,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,69 13,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 16,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,82 11,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Izby rolnicze 3 500, ,08 46, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 500, ,08 46, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, Pozostała działalność , ,80 100, , ,12 0,00 0,00 0, ,68 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 350,90 350,25 99,81 350,25 350,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

11 4120 Składki na Fundusz Pracy 28,03 28,03 100,00 28,03 28,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 305, ,84 100, , , Zakup usług pozostałych 29,02 28,47 98,10 28,47 28, Różne opłaty i składki , ,21 100, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, Przetwórstwo przemysłowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozwój przedsiębiorczości ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,38 77, ,62 0,00 0,00 0,00 0, , , Lokalny transport zbiorowy , ,19 100, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, Zakup usług pozostałych , ,19 100, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup usług remontowych , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,19 73, ,43 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 75, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, Zakup usług remontowych , ,16 79, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, Zakup usług pozostałych , ,08 79, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, Różne opłaty i składki 6,00 6,00 100,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,29 55,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,47 99,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,47 11

12 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,47 68, ,48 0,00 0,00 0,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 68, ,48 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 146,40 14,64 146,40 0,00 0,00 0,00 0,00 146,40 0, Zakup energii , ,39 48, ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, Zakup usług remontowych , ,65 72, ,65 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, Zakup usług pozostałych , ,33 67, ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0, Różne opłaty i składki 4 600, ,31 90, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 163, ,40 99, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 51,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 88,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Administracja publiczna , ,16 92, , ,05 0,00 0,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,75 96, , ,32 0,00 0,00 0, ,43 0, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 564,00 563,64 99,94 563,64 0,00 0,00 0,00 0,00 563,64 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 96, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 100, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 93, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 892, ,13 0, , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na PFRON 6 552, ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 487, ,10 97, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, Zakup usług pozostałych , ,83 95, ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0,00 12

13 4410 Podróże służbowe krajowe 8 232, ,79 81, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, Różne opłaty i składki 50,00 50,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 335, ,92 96, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 402, ,00 81, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 438,00 437,20 99,82 437,20 0,00 0,00 0,00 0,00 437,20 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,43 90, , ,17 0,00 0,00 0, ,26 0, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 100,00 80,52 80,52 80,52 0,00 0,00 0,00 0,00 80,52 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,86 89, ,86 0,00 0,00 0, ,86 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 96, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 386, ,41 99, , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 88, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 939,00 841,85 89,65 841,85 841,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na PFRON 954,00 941,85 98,73 941,85 0,00 0,00 0,00 941,85 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 692, ,66 43, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Zakup usług pozostałych 2 573, ,82 97, ,82 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0, Podróże służbowe krajowe 2 190, ,71 54, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 048, ,84 99, ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 13

14 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 780,00 780,00 100,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 92, , ,38 0,00 0,00 0, , , , ,72 93, ,72 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, , ,00 95, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 100, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 92, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,70 89, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na PFRON , ,35 94, ,35 0,00 0,00 0, ,35 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 89, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 87, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, Zakup energii , ,67 89, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, Zakup usług remontowych , ,41 83, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 94, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,15 88, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 941, ,68 76, ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,15 98, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,08 81, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, Podróże służbowe krajowe , ,58 85, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 14

15 4430 Różne opłaty i składki , ,40 77, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,81 100, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0, , ,00 62, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8 027, ,71 81, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 95, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, , ,24 38,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Spis powszechny i inne , ,00 100, , ,68 0,00 0,00 0, ,32 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 810, ,68 100, , ,68 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 458,32 458,32 100,00 458,32 0,00 0,00 0,00 0,00 458,32 0, Pozostała działalność , ,49 87, , ,50 0,00 0,00 0, ,99 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,20 92, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, , ,00 100, , ,00 15

16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 203, ,50 66, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 86, , , Zakup usług pozostałych , ,28 99, , , Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 77, , ,88 0,00 0,00 0, ,12 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 040, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 263,41 263,42 100,00 263,42 263, Składki na Fundusz Pracy 42,49 42,48 99,98 42,48 42, Wynagrodzenia bezosobowe 1 734, ,10 100, , ,10 0,00 0,00 0,00 0, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, , ,30 0,00 0,00 0, ,70 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 903,48 903,48 100,00 903,48 903,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 145,73 145,73 100,00 145,73 145,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 868, ,09 100, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 048, ,87 100, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, Zakup usług pozostałych 5 560, ,06 100, ,06 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0, Podróże służbowe krajowe 306,70 306,70 100,00 306,70 0,00 0,00 0,00 0,00 306,70 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 79,65 79,65 100,00 79,65 0,00 0,00 0,00 0,00 79,65 0,00 16

17 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 451,42 451,42 100,00 451,42 0,00 0,00 0,00 0,00 451,42 0, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 59, , ,58 0,00 0,00 0, ,42 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 48, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 196,00 938,32 78,45 938,32 938,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 193,00 146,03 75,66 146,03 146,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 9 472, ,23 73, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 019, ,93 94, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, Zakup energii 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 650, ,29 76, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, Podróże służbowe krajowe 794,00 290,20 36,55 290,20 0,00 0,00 0,00 0,00 290,20 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,37 92, , ,73 0,00 0,00 0, , , Ochotnicze straże pożarne , ,83 89, , ,62 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 812,00 529,56 65,22 529,56 0,00 0,00 0,00 0,00 529,56 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 92, ,59 0,00 0,00 0, ,59 0, , ,05 97, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 99, , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 91, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 454, ,02 92, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 94, ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0, Zakup energii , ,92 81, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0, Zakup usług remontowych , ,38 99, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 100,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Zakup usług pozostałych , ,21 81, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 631, ,40 56, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 186, ,57 81, ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,50 100, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 144, ,52 99, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 18

19 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 750,00 180,40 10,31 180,40 0,00 0,00 0,00 0,00 180,40 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,11 34,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 51,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,54 100, , ,11 0,00 0,00 0, ,43 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,84 100, ,84 0,00 0,00 0, ,84 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 134, ,65 100, , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 425, ,53 100, , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 229,93 229,93 100,00 229,93 229,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 250, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 100, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Zakup usług pozostałych , ,11 100, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 122,68 122,68 100,00 122,68 0,00 0,00 0,00 0,00 122,68 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,74 81, , ,97 0,00 0,00 0, ,77 0,00 19

20 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,74 81, , ,97 0,00 0,00 0, ,77 0, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 83, , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 35, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0, Zakup usług pozostałych 1 544,00 935,53 60,59 935,53 0,00 0,00 0,00 0,00 935,53 0, Obsługa długu publicznego , ,29 83, ,29 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,29 83, ,29 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,67 87, ,67 0,00 0, ,67 0,00 0, Odsetki od kredytów i pożyczek , ,62 83, ,62 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,27 98, , , ,55 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , ,90 98, , ,41 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,44 98, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 99, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 98, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20

21 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,06 95, , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 544, ,41 72, , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 91, ,77 0,00 0,00 0, ,77 0, Zakup środków żywności 6 278, ,87 78, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,55 99, ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0, Zakup energii , ,41 92, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0, Zakup usług remontowych , ,37 99, ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0, Zakup usług zdrowotnych 3 400, ,00 92, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,09 95, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 828, ,40 91, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 744,00 725,56 97,52 725,56 0,00 0,00 0,00 0,00 725,56 0, , ,96 90, ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0, Podróże służbowe krajowe 8 296, ,02 96, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 21

22 4430 Różne opłaty i składki , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,76 100, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, , ,00 97, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,44 85, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0, , ,43 92, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,42 98,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,69 97, , ,01 0,00 0,00 0, ,68 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 97, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, , ,49 97, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 99, , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 93, , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 467, ,59 89, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22

23 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,15 99, ,15 0,00 0,00 0, ,15 0, Przedszkola , ,98 98, , , ,55 0,00 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 461, ,55 100, ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 96, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0, , ,69 99, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 100, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 99, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,29 87, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,66 99, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Zakup środków żywności , ,76 100, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 656,00 656,00 100,00 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656,00 0, Zakup energii , ,64 90, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Zakup usług remontowych 2 720, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 23

24 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 220, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,43 99, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 672,00 672,00 100,00 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,00 0, , ,45 99, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Podróże służbowe krajowe 251,00 250,49 99,80 250,49 0,00 0,00 0,00 0,00 250,49 0, Różne opłaty i składki 527,00 527,00 100,00 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,79 100, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 360,00 360,00 100,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 369,00 368,19 99,78 368,19 0,00 0,00 0,00 0,00 368,19 0, , ,81 100, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0, , ,61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,82 99,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gimnazja , ,58 98, , ,37 0,00 0,00 0, ,21 0,00 24

25 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 99, ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0, , ,91 99, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 99, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,59 92, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 96, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, Zakup środków żywności 2 200, ,00 63, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 380, ,67 99, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, Zakup usług remontowych , ,14 94, ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0, Zakup usług zdrowotnych 870,00 690,00 79,31 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 0, Zakup usług pozostałych , ,25 93, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 300, ,00 97, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,62 69, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 25

26 4410 Podróże służbowe krajowe 1 891, ,31 88, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, Różne opłaty i składki 600,00 596,00 99,33 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,87 100, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, , ,00 76, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 858,00 841,53 98,08 841,53 0,00 0,00 0,00 0,00 841,53 0, , ,28 90, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,42 94, , ,15 0,00 0,00 0, ,27 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 447,00 388,61 86,94 388,61 0,00 0,00 0,00 0,00 388,61 0, , ,58 99, , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 847, ,57 99, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 597, ,77 97, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 024,00 993,23 97,00 993,23 993,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 94, ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0,00 26

27 4270 Zakup usług remontowych 4 700, ,84 99, ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0, Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0, Zakup usług pozostałych , ,59 93, ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 530,00 489,20 92,30 489,20 0,00 0,00 0,00 0,00 489,20 0, Podróże służbowe krajowe 168,00 167,16 99,50 167,16 0,00 0,00 0,00 0,00 167,16 0, Różne opłaty i składki 5 439, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 223, ,48 99, ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,61 97, , ,50 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 805, ,38 93, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, , ,14 99, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 100, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,89 99, , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 812, ,02 92, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27

28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 87, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, Zakup energii 2 530, ,07 91, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, Zakup usług remontowych 20,00 20,00 100,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Zakup usług pozostałych , ,09 89, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 111, ,80 92, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, , ,80 93, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, , ,00 91, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,09 96, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, Różne opłaty i składki 392,00 392,00 100,00 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 685, ,16 99, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, , ,34 99, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0, , ,43 57, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 28

29 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,18 85, ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0, , ,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,20 99, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Zakup materiałów i wyposażenia 650,00 649,36 99,90 649,36 0,00 0,00 0,00 0,00 649,36 0, Zakup usług pozostałych 5 315, ,18 99, ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,66 100, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,89 90, , ,94 0,00 0,00 0, ,95 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 99, , ,19 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 186, ,49 99, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 99, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 794, ,74 97, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , ,43 72, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 29

30 4260 Zakup energii 860,00 860,00 100,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 144, ,52 99, ,52 0,00 0,00 0, ,52 0, Pozostała działalność , ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ochrona zdrowia , ,87 94, , ,08 0,00 0,00 0, ,79 0, Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 100,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Zakup usług pozostałych 1 400, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 93, , ,08 0,00 0,00 0, ,79 0,00 100,00 80,52 80,52 80,52 0,00 0,00 0,00 0,00 80,52 0, , ,83 96, , ,83 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 99, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 94, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na PFRON 952,00 941,85 98,93 941,85 0,00 0,00 0,00 941,85 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 87, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 180, ,35 86, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, Zakup energii 950,00 540,94 56,94 540,94 0,00 0,00 0,00 0,00 540,94 0, Zakup usług pozostałych , ,05 96, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 30

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego:

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego: ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Sierpień 2010 rok 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Lp.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2008 roku Plan wydatków budżetu na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84 /2009 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 84 /2009 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU ZARZĄDZENIE NR 84 /2009 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie: projektu budżetu gminny Małkinia Górna na 2010 rok. Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym:

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym: ZARZĄDZENIE NR 99/08 BURMISTRZA ŁAP z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające: ZARZĄDZENIE NR 289/10 BURMISTRZA ŁAP z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r.

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 112 113,00 110 897,75 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 25 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 25 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo