Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %"

Transkrypt

1 Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14 89,11 Rozdział Pozostała działalność 891,14 89, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 91,14 800,00 9,11 Dział 600 Transport i łączność ,00 Rozdział Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Rozdział Drogi publiczne gminne , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,96 91,09 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 91, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,28 200, ,65 97,78 32,58

2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , ,34 112,69 377,60 Dział 710 Działalność usługowa , ,00 Rozdział Pozostała działalność , , Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,29 Rozdział Urzędy wojewódzkie 4, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4,65 Rozdział Urzędy gmin 9.834, Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 15, ,64 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.137, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.137,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,02 49,91 Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.548,72 51, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.548,72 51,62 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,42 51, Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych , , , , , ,00 51,63 74,35 45,99 68,85 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych , , , , , ,00 62,33 69,65 59,13 66,81 51,92 128,18

3 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , ,20 52,36 66,61,61 Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat ,00.000, , , , , ,83 965,20 47,76 58,74,97 79,24 42,31 Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Dział 758 Różne rozliczenia , , , , , , ,87 44,42 44,29 57,14 56,29 Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Rozdział Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe 0690 Wpływy z różnych opłat Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 9,00 9, ,00 61,53 61,53 47,31 47,31 57, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Rozdział Przedszkola 0830 Wpływy z usług 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Rozdział Gimnazja , , , , , , , ,00 27,00 51,65 53,59

4 Wpływy z różnych opłat 27,00 Rozdział Stołówki szkolne ,60 70, Wpływy z usług ,60 70,57 Dział 852 Pomoc społeczna , ,97 64,90 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,60 32, Wpływy z różnych dochodów 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,10 28,95 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,00 62, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 62,13 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,00 79, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 79,16 Rozdział Zasiłki stałe , ,37 73, Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 44, ,00 73,17 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 53,09 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.807,00 70, Wpływy z usług 2.807,00 70,17 Rozdział Pozostała działalność , ,00 71, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 71,40 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,92 147,83

5 5 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,28 137, Wpływy z różnych opłat ,28 137,40 Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 834, Wpływy z opłaty produktowej 834,64 R a z e m: , ,17 56,89 Dochody na zadania zlecone Treść Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 750 Administracja publiczna , ,00 48,54 Rozdział Urzędy wojewódzkie , ,00 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 48,54 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 95,69 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.580,00 792,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.580,00 792,00 50,12 Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00

6 6 Dział 852 Pomoc społeczna , ,34 61,66 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,82 Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.,00 37, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11.,00 37,00 Rozdział Dodatki mieszkaniowe 1.364,34 68, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.364,34 68,21 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rozdział Pozostała działalność , ,00 63, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 63,24 R a z e m: , ,52 65,46 O g ó ł e m: , ,69 58,12 Wydatki na zadania własne Treść Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,81 10,86 Rozdział 08 Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1

7 7 Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,03 6, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.200, ,03 96,63 Rozdział Izby rolnicze 7.000, ,20 56, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7.000, ,20 56,96 Rozdział Pozostała działalność 102,58 3,41 102,58 3,41 Dział 600 Transport i łączność ,53 20,37 Rozdział Drogi publiczne powiatowe , ,86 65, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,82 Rozdział Drogi publiczne gminne ,08 16, Składniki na ubezpieczenia społeczne 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500, , , , , ,00 51, , , , ,19 10,31 50,40 74,11 89,11 5,30 Rozdział Pozostała działalność 286,59 28,65 286,59 28,65 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,67 46,87 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,67 54, Zakup usług remontowych 4480 Podatek od nieruchomości 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,36 282, ,79 11, ,00 52,17 28,21 54,94 0,22 94,63 40,00 Rozdział Pozostała działalność , ,00 31, ,00 52,00 Dział 710 Działalność usługowa ,98 33,69 Rozdział Cmentarze 403,32 20,16 403,32 20,16 Rozdział Pozostała działalność ,66 33,92

8 Podatek od nieruchomości , , , , ,00 15,41 56,04 70,80 2,70 Dział 750 Administracja publiczna , ,80 48,47 Rozdział Urzędy wojewódzkie , ,50 24, Składniki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składniki na Fundusz Pracy 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 4., , ,82 74,00 59,68 35,76 26,49 1,85 5,96 Rozdział Starostwa powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozdział Rady gmin ,97 47, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,10 235,54 838,00 509,33 49,97 3,92 41,90 25,46 Rozdział Urzędy gmin , ,99 49, Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4270 Zakup usług remontowych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.500, , , , , , , , ,00 980, , , , , , , , , , , , , , ,54 39,20 47,55 89,32 48,48 59,71 38,95 43,16 35,74 77,84 67,26 40,24 11,26 17,58 43,06 77,37

9 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,05 41,14 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,22 84, , ,15 274,00 61,12 87,61 27,40 Rozdział Pozostała działalność ,12 38, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , , ,00 95,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,47 57,39 Rozdział Komendy powiatowe Policji Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne , ,93 62, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , , ,00 108, ,00 23., , ,37 158, , , ,00 108, ,00 46,20 12,40 72,12 5,27 33,74 65,36 Rozdział Zarządzanie kryzysowe 41,99 2, Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 41,99 4,19 Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,55 37, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.500, ,55 37,31 Rozdział Pozostała działalność 1 1

10 10 Dział 757 Obsługa długu publicznego , ,35 44,72 Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,35 44, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,35 44,72 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 Rozdział Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie , ,86 52,64 Rozdział Szkoły podstawowe , ,09 52, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , ,38 475, , , ,99 409, , , , , , ,00 240, ,28 53,61 51,37 53,53 43,49 35,00 29,11 47,55 26,49 61,48 2,85 5,84 47,44 32,54 37,49 51,01 42,48 6,00 98,85 Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,02 46, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , , , , ,00 1., , , , , , , , ,50 581, ,00 47,60 47,78 32,06 33,18 9,68 Rozdział Przedszkola , ,26 62,82

11 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4220 Zakup środków żywnościowych 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , , , , ,00.000,00 200, , , , , , , , , , , ,83 120, , , , ,17 404,52 760,29 632, ,00 62,49 51,27 68,82 41,21 36,11 46,38 62,52 60,15 90,80 32,97 76,86 75,57 40,45 38,01 31,62 Rozdział Gimnazja , ,75 52, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , , , , ,00 200, , , , , , , , , , ,42 121, , ,11 336, , ,15 989, ,37 994, , ,00 47,26 47,41 49,75 45,92 19,28 48,81 61,63 57,78 44,16 16,8 58,47 57,60 24,73 27,95 19,88 76,84 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,42 42, ,42 42,59 Rozdział Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół , ,62 43, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 402,30 20,11

12 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 6.,00 500, ,00 500, ,00.537, , , , ,97 149,32 368, , ,12 270,29 300, , ,00 43,45 45,17 27,93 38,21 7,46 73,60 9,45 43,33 9,00 60,00 61,72 Rozdział Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli , ,72 33, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,23 183, ,77 72,79 1,00 49,69 Rozdział Stołówki szkolne , ,98 55, składki na ubezpieczenia społeczne 4220 Zakup środków żywności , , ,00 5., , , , , , , , , , ,00 39,06 38,01 31,48 64,96 72,13 Rozdział Pozostała działalność , , , ,00 Dział 851 Ochrona zdrowia.000, ,27 45,71 Rozdział Zwalczanie narkomanii , ,00 27,00 74,16 Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,27 44, Inne formy pomocy dla uczniów , , ,00 730, , , , , ,60 315, , ,21 656, ,28 40,27 42,66 43,24 51,33 60,36 65,65 56,64

13 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300,00 300,00 500, , ,93 Dział 852 Pomoc społeczna , ,99 51,67 Rozdział Domy pomocy społecznej ,22 55, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,22 55,86 Rozdział Rodziny zastępcze.000, ,71 22,23.000, ,71 22,23 Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 179,61 3,59 110,61 69,00 5,53 2,30 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,16 56, , , ,96 56,51 56,76 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,81 55, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,81 55,01 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , ,12 57, Świadczenia społeczne , ,12 57,67 Rozdział Dodatki mieszkaniowe , ,35 44, Świadczenia społeczne , ,35 44,78 Rozdział Zasiłki stałe ,40 63, Świadczenia społeczne ,40 63,01 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej , ,95 48, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4270 Zakup usług remontowych, , , , , , , , , , , , ,63 812,29 984,98 43,86 47,35 26,50 49,55 32,49 28,14

14 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 500, , , ,00 630, , , , ,80 28,14 63,00 10,00 34,96 47,41 2,50 92,49 Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,91 47, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200, , , , ,00 220, ,00 105, , , ,52 906, ,86 52,50 42,14 45,85 45,80 Rozdział Pozostała działalność , ,75 63, Świadczenia społeczne 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , ,70 62,82 63,35 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,60 56,65 Rozdział Świetlice szkolne , ,60 39, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4120 Składniki na Fundusz Pracy 6.406, , , , , , , ,58 931, ,00 40,45 37,36 33,74 30,04 Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Rozdział Pomoc materialna dla uczniów , ,00 77, Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , ,00 77,16 Rozdział Pozostała działalność 1 680,00 5, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 680,00 34,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,07 46,22 Rozdział Gospodarka odpadami , ,52 43, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

15 15 samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,52 47,69 Rozdział Oczyszczanie miasta i wsi , ,42 30, , , ,00 31,63 90,00 Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,95 56, , ,00 313, ,31 30,37 10,45 66,52 Rozdział Schroniska dla zwierząt , ,96 49, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,96 49,99 Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,73 27, , , , , ,65 12,50 25,38 31,45 Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej , ,49 55, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 6218 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych , , , , , , ,00 75,20 66,76 44,58 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,70 Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Rozdział Biblioteki ,00 53, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 53,38 Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora

16 16 finansów publicznych Rozdział Pozostała działalność , Zakup usług remontowych 6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,62 25,56 Rozdział Obiekty sportowe ,68 54, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.200, , , , , ,71 595,00 63,86 36,75 57,90 59,50 Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,94 68, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 492,94 72,12 9,25 Rozdział Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.485, ,00 R a z e m: , ,02 48,36 Wydatki na zadania zlecone Treść Plan Wykonanie % Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Pozostała działalność 503,00 72, , , ,80 502,68 71, , , ,80 99,93 99,50,01

17 17 Dział 750 Administracja publiczna , ,52 48,19 Rozdział Urzędy wojewódzkie , ,52 48, Składniki na Fundusz Pracy , , , , , , ,86 34,68 79,18 65,29 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 95,68 Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.580,00 790, ,00 790,00 Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.920,00 232,00 33, , ,00 390,00 128, ,00 232,27 33, , ,91 390,00 127,52,11,30 99,62 Dział 852 Pomoc społeczna , ,50 60,58 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,20 61, Świadczenia społeczne , , , ,00 500, , , , , ,29 559,83 404, ,65 161, ,86 61,99 37,12 50,94 26,03 10,12 67,26 32,37 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.999,72 13, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.999,72 13,33 Rozdział Dodatki mieszkaniowe 1.364,34 68, Świadczenia społeczne 1.364,34 68,21 Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Rozdział Pozostała działalność , ,24 58, Świadczenia społeczne ,00 60,84

18 ,00 58,24 2,34 R a z e m: , ,20 64,51 O g ó ł e m: , ,22 50,74

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo