ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z póŏn. zm.) w zwiņzku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z póŏn. zm.) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajņce ustawň o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) i uchwały nr XV/86/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 paŏdziernika 2007r. w sprawie procedury uchwalania budőetu, rodzaju i szczegółowoōci materiałów informacyjnych towarzyszņcych projektowi budőetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budőetu za rok budőetowy i szczegółowoōci materiałów towarzyszņcych sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budőetu za I półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarzņdza, co nastňpuje: 1. Przedstawiń Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budőetu miasta Otwocka za 2009 rok w brzmieniu załņczników do niniejszego zarzņdzenia. 2. Zarzņdzenie wchodzi w Őycie z dniem podpisania. Rezydent Miasta Otwocka: Zbigniew Szczepaniak Sprawozdanie z wykonania budőetu za 2009 roku Załņcznik do zarzņdzenia 32/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 marca 2010r. Sprawozdanie o dochodach budőetowych na dzieŋ 31 grudnia 2009r. Załņcznik nr 1 Dział Rozdział ōródło dochodów Plan na 2009r. BudŐet po zmianach Wykonanie wskaŏnik 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,86 93, Pozostała działalnoōń ,86 93, dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami ,10 83, ,76 99, TRANSPORT I LŅCZNOŋŃ ,56 96, Lokalny transport zbiorowy ,00 92, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego ,00 92, Drogi publiczne powiatowe ,56 100, dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy ,56 100,00

2 jednostkami samorzņdu terytorialnego Drogi publiczne gminne ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiņzków gmin) ,00 100, Pozostała działalnoōń ,00 100, grzywny i inne kary pieniňőne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,55 107, RóŐne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0580 grzywny i inne kary pieniňőne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,95 98, ,33 99, ,00 75, pozostałe odsetki ,84 99, wpływy z róőnych dochodów ,78 108, Gospodarka gruntami i nieruchomoōciami ,60 107, wpływy z opłat za zarzņd, uőytkowanie i uőytkowanie wieczyste nieruchomoōci 0750 dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uőytkowania wieczystego przysługujņcego osobom fizycznym w prawo własnoōci 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoōci oraz prawa uőytkowania wieczystego nieruchomoōci 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,71 100, ,01 103, ,27 100, ,08 111, ,82 85, pozostałe odsetki ,73 88, wpływy z róőnych dochodów ,98 87, Pozostała działalnoōń ,00 100, wpływy z róőnych dochodów ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,26 99, Urzňdy wojewódzkie ,32 99, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych ustawami ,00 100, ,32 70, Starostwa powiatowe ,79 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňőnej 2910 wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Urzňdy miast (miast i miast na prawach powiatu) 0580 grzywny i inne kary pieniňőne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100, ,79 99, ,15 99, ,90 100, wpływy z usług ,80 82, wypływ ze sprzedaőy składników majņtkowych ,00 100, pozostałe odsetki ,96 94,13

3 0970 wpływy z róőnych dochodów ,49 103, Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego ,00 100, wpływy z róőnych dochodów ,00 100, URZŇDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAʼnSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŅDOWNICTWA Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami ,15 99, ,55 99, ,55 99, Wybory do Parlamentu Europejskiego ,60 99, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŏAROWA ,60 99, ,39 98, Ochotnicze StraŐe PoŐarne ,00 100, wypływ ze sprzedaőy składników majņtkowych 6300 wpływ z tytułu pomocy finansowej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100, ,00 100, Obrona cywilna ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami ,00 100, StraŐ Miejska ,39 96, grzywny, mandaty i inne kary pieniňőne od osób fizycznych ,75 96, wpływy z róőnych dochodów ,64 100, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJŅCYCH OSOBOWOŋCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIŅZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 podatek od działalnoōci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leōnego, podatku od czynnoōci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,05 101, ,00 110, ,84 110, ,16 86, ,79 102, podatek od nieruchomoōci ,65 102, podatek rolny ,00 93, podatek leōny ,25 99, podatek od Ōrodków transportowych ,39 100, podatek od czynnoōci cywilnoprawnych ,52 85, wpływy z róőnych opłat ,40 82, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leōnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoōci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,58 99, ,32 103, podatek od nieruchomoōci ,20 101, podatek rolny ,13 97, podatek leōny ,52 105,07

4 0340 podatek od Ōrodków transportowych ,67 101, podatek od spadków i darowizn ,43 102, opłata od posiadania psów ,00 100, wpływy z opłaty targowej ,00 101, podatek od czynnoōci cywilnoprawnych ,09 108, zaległoōci z tytułu podatków i opłat zniesionych ,70 102, wpływy z róőnych opłat ,10 114, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiņcych dochody jednostek samorzņdu terytorialnego na podstawie ustaw ,48 101, ,94 98, wpływy z opłaty skarbowej ,22 94, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaő alkoholu 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzņdu terytorialnego na podstawie odrňbnych ustaw ,42 100, ,13 99, wpływy z róőnych opłat ,40 84, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,03 80, pozostałe odsetki 0 1 0,74 74, Udziały gmin w podatkach stanowiņcych dochód budőetu paŋstwa ,00 100, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 100, podatek dochodowy od osób prawnych ,00 97, RÓŏNE ROZLICZENIA ,08 99, CzňŌń oōwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego ,00 100, subwencje ogólne z budőetu paŋstwa ,00 100, RóŐne rozliczenia finansowe ,08 98, pozostałe odsetki ,20 98, wpływy z róőnych dochodów ,88 97, OŋWIATA I WYCHOWANIE ,77 56, Szkoły podstawowe ,25 99, dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,60 99, wpływy z róőnych dochodów ,65 97, Przedszkola ,21 93, dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,25 69, wpływy z usług ,12 91, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňőnej ,80 127, wpływy z róőnych dochodów ,48 47, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego ,56 133, Gimnazja ,42 101, dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,03 118, wpływy z róőnych dochodów ,39 99,98

5 6300 wpływ z tytułu pomocy finansowej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,00 100, ,51 102, pozostałe odsetki ,64 97, wpływy z róőnych dochodów ,87 128, Pozostała działalnoōń ,38 27, dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2030 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) ,12 25, ,78 25, ,48 71, dotacje rozwojowe ,00 100, dotacje rozwojowe ,00 100, OCHRONA ZDROWIA ,97 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 100, wpływy z róőnych dochodów ,00 100, Pozostała działalnoōń ,97 100, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami ,97 100, POMOC SPOŁECZNA ,52 100, Domy pomocy społecznej ,28 98, wpływy z usług ,28 111, wpływy z róőnych dochodów ,00 0, ŋwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,37 100, pozostałe odsetki ,72 85, wpływy z róőnych dochodów ,28 107, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczņce w zajňciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňőnej ,25 99, ,12 128, ,16 99, ,16 99, ,00 100, ,83 99, ,00 100, wpływy z róőnych dochodów ,68 99, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zdaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) ,66 100, ,49 99,94

6 85215 Dodatki mieszkaniowe ,87 0, wpływy z róőnych dochodów ,87 0, OŌrodki pomocy społecznej ,33 98, pozostałe odsetki ,60 87, dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2030 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) Usługi opiekuŋcze i specjalistyczne usługi opiekuŋcze ,56 97, ,17 97, ,00 100, ,87 104, wpływy z usług ,87 106, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami ,00 97, Pozostała działalnoōń ,81 99, wpływy z usług ,25 90, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,56 100, ,10 100, ŏłobki ,10 100, wpływy z usług ,00 100, pozostałe odsetki ,10 102, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 94, Pomoc materialna dla uczniów ,00 94, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŋrodowiska ,00 94, ,34 87, Gospodarka Ōciekowa i ochrona wód ,75 87, dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 100, pozostałe odsetki ,22 96, wpływy z róőnych dochodów ,91 100, Ōrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, przekazywane z innych Ŏródeł ,62 85, Gospodarka odpadami ,44 100, wpływy z dywidend ,75 100, wpływy z usług ,77 99, pozostałe odsetki ,92 100, wpływy z róőnych dochodów ,00 100, OŌwietlenie ulic, placów i dróg ,00 100, wpływy z róőnych dochodów ,00 100, Pozostała działalnoōń ,15 100, grzywny i inne kary pieniňőne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 100, ,15 128, ,12 104,94

7 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,39 106, wpływy z róőnych dochodów ,59 99, Ōrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł ,80 109, Biblioteki ,40 99, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego ,40 99, Pozostała działalnoōń ,33 100, wpływy z usług ,47 101, pozostałe odsetki ,86 92, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 100, Obiekty sportowe ,00 100, wpływ z tytułu pomocy finansowej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiņzków gmin) ,00 100, ,00 100,00 RAZEM ,72 94,57 Sprawozdanie o dochodach budőetowych na dzieŋ 31 grudnia 2009r. Załņcznik nr 2 Dz. Rozdz. Wydatki Plan na 2009r. BudŐet po zmianach Wykonanie WskaŎnik 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,93 99, Melioracje wodne ,96 100, zakup usług remontowych ,96 100, Izby rolnicze ,21 91, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoōci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,21 91, Pozostała działalnoōń ,76 99, zakup usług pozostałych ,49 95, róőne opłaty i składki ,27 99, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, HANDEL ,99 99, Pozostała działalnoōń ,99 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,71 99, zakup energii ,00 99, zakup usług remontowych ,57 97, zakup usług pozostałych ,71 99, wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych ,00 100, TRANSPORT I ŁŅCZNOŋŃ ,99 91, Lokalny transport zbiorowy ,52 97, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego ,52 97, Drogi publiczne powiatowe ,59 92, zakup usług remontowych ,67 89, zakup usług pozostałych ,00 94, wydatki inwestycyjne jednostek budőeto ,16 91,32

8 wych 6300 dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,76 94, Drogi publiczne gminne ,33 90, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego ,00 0, zakup materiałów i wyposaőenia ,00 86, zakup usług remontowych ,84 99, zakup usług pozostałych ,90 15, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,00 100, ,94 89, ,65 84, Pozostała działalnoōń ,55 93, zakup materiałów i wyposaőenia ,43 85, zakup usług remontowych ,32 97, zakup usług pozostałych ,60 54, opłaty na rzecz budőetu jednostek samorzņdu terytorialnego 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,20 93, ,00 0, TURYSTYKA ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2820 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100, ,00 100, Pozostała działalnoōń ,00 100, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup usług pozostałych ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,91 76, RóŐne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,74 88, składki na ubezpieczenia społeczne ,72 42, składki na fundusz pracy ,09 41, wynagrodzenia bezosobowe ,00 42, zakup materiałów i wyposaőenia ,96 54, zakup energii ,06 49, zakup usług remontowych ,04 95, zakup usług pozostałych ,57 75, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaőowe ,51 79, róőne opłaty i składki ,87 96, podatek od nieruchomoōci ,64 63, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych ,20 14, ,08 41, ,00 99, Gospodarka gruntami i nieruchomoōciami ,88 81, róőne wydatki na rzecz osób fizycznych ,96 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 74, zakup usług pozostałych ,35 62, róőne opłaty i składki ,50 97, opłaty na rzecz budőetu paŋstwa ,97 76,55

9 4530 podatek od towarów i usług VAT ,70 69, koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4680 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,14 42, ,00 96, ,26 90, Pozostała działalnoōń ,29 38, zakup usług pozostałych ,30 54, zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100, róőne opłaty i składki ,00 35, koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych ,00 84, ,99 34, DZIAŁALNOŋŃ USŁUGOWA ,45 71, Plany zagospodarowania przestrzennego ,80 56, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 74, zakup usług pozostałych ,80 49, zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego ,00 99, ,00 17, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,71 87, zakup usług pozostałych ,71 87, zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Cmentarze ,98 93, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,98 99, Pozostała działalnoōń ,96 72, wynagrodzenia bezosobowe ,00 84, zakup materiałów i wyposaőenia ,00 100, zakup usług pozostałych ,96 40, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,20 88, Urzňdy wojewódzkie ,67 81, wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 82, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 82, składki na ubezpieczenia społeczne ,08 80, składki na fundusz pracy ,97 67, zakup materiałów i wyposaőenia ,14 74, zakup usług pozostałych ,01 98, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej ,71 82, ,00 83, ,00 100, Starostwa powiatowe ,00 100, dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych 6300 dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rady miast (miast i miast na prawach powiatu) ,00 100, ,00 100, ,19 87, róőne wydatki na rzecz osób fizycznych ,43 91, zakup materiałów i wyposaőenia ,64 60,73

10 4270 zakup usług remontowych ,28 75, zakup usług pozostałych ,98 62, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,45 72, ,19 33, podróőe słuőbowe krajowe ,10 73, podróőe słuőbowe zagraniczne ,00 0, róőne opłaty i składki ,00 0, zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Urzňdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 0, ,12 18, ,84 91, ,47 70, wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 93, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,68 88, składki na ubezpieczenia społeczne ,87 86, składki na fundusz pracy ,09 84, wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 97, wynagrodzenia bezosobowe ,00 74, zakup materiałów i wyposaőenia ,50 95, zakup energii ,78 90, zakup usług remontowych ,10 75, zakup usług zdrowotnych ,00 52, zakup usług pozostałych ,54 86, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,64 72, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaőowe ,80 99, ,18 98, ,72 92, podróőe słuőbowe krajowe ,22 88, podróőe słuőbowe zagraniczne ,51 72, róőne opłaty i składki ,00 37, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych ,87 96, podatek od towarów i usług VAT ,00 0, pozostałe odsetki ,24 72, koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego ,00 0, ,50 88, ,15 85, ,97 91, ,31 89, ,72 100, ,11 92, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,96 82, zakup usług pozostałych ,15 94, róőne opłaty i składki ,00 100, Pozostała działalnoōń ,39 15, wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00

11 4118 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, zakup materiałów i wyposaőenia ,00 0, zakup materiałów i wyposaőenia ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 64, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,00 0, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,00 0, róőne opłaty i składki ,39 91, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4449 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4708 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej 4709 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 751 URZŇDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAʼnSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŅDOWNICTWA Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,15 99, ,55 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,72 99, składki na fundusz pracy ,18 79, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,65 99, Wyboru do Parlamentu Europejskiego ,60 99, róőne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,10 99, składki na fundusz pracy ,38 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,81 99, zakup usług pozostałych ,70 99, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 100, podróőe słuőbowe krajowe ,93 99, zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 754 BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŏAROWA ,66 99, ,02 97, ,37 92, Komendy wojewódzkie Policji ,00 97, wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 97, wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ inwestycyjnych ,00 100, Ochotnicze straőe poőarne ,38 95, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 93, wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 97, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 86, składki na ubezpieczenia społeczne ,65 96, składki na fundusz pracy ,39 96, zakup materiałów i wyposaőenia ,01 99, zakup energii ,15 87, zakup usług remontowych ,42 99, zakup usług zdrowotnych ,00 42,00

12 4300 zakup usług pozostałych ,55 84, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,32 66, ,46 81, róőne opłaty i składki ,00 81, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,06 93, ,90 99, Obrona cywilna ,95 89,47 zlecone 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,90 93, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaőowe ,05 96, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,00 100,00 zlecone 2820 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100, StraŐ Miejska ,15 92, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 93, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,84 83, składki na ubezpieczenia społeczne ,49 91, składki na fundusz pracy ,98 91, zakup materiałów i wyposaőenia ,15 86, zakup usług remontowych ,09 97, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,00 100, podróőe słuőbowe krajowe ,64 78, róőne opłaty i składki ,00 89, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,39 88, ,02 99, ,56 98, Zarzņdzanie kryzysowe ,89 77, zakup materiałów i wyposaőenia ,91 41, zakup usług pozostałych ,98 83, zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJŅCYCH OSOBOWOŋCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIŅZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleőnoōci budőetowych ,00 0, ,12 75, ,12 75, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,25 94, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,87 78, koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego ,00 2, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,78 77, Obsługa papierów wartoōciowych, kredytów i poőyczek jednostek samorzņdu terytorialnego 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartoōciowych, kredytów i poőyczek oraz innych instrumentów finansowych, zwiņzanych z obsługņ długu krajowego ,78 78, ,78 78,01

13 75704 Rozliczenia z tytułu porňczeŋ i gwarancji udzielonych przez Skarb PaŊstwa lub jednostkň samorzņdu terytorialnego ,00 0, wypłaty z tytułu gwarancji i porňczeŋ ,00 0, RÓŏNE ROZLICZENIA , , RóŐne rozliczenia finansowe ,74 0, róőne rozliczenia (sumy do wyjaōnienia, róőne wpłaty) ,74 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, rezerwa ogólna ,00 0, rezerwa celowa na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z budőetu krajowego bņdŏ ze Ōrodków UE 4810 rezerwa celowa na utrzymanie nowych jednostek organizacyjnych ,00 0, ,00 0, OŋWIATA I WYCHOWANIE ,25 92, Szkoły podstawowe ,64 99, dotacja podmiotowa z budőetu dla niepublicznej jednostki systemu oōwiaty 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 100, ,08 98, wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,66 99, składki na fundusz pracy ,91 99, wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,22 88, zakup materiałów i wyposaőenia ,73 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek ,54 98, zakup energii ,33 96, zakup usług remontowych ,24 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,04 99, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,20 94, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,67 92, ,64 96, ,66 99, podróőe słuőbowe krajowe ,67 50, róőne opłaty i składki ,54 89, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2540 dotacja podmiotowa z budőetu dla niepublicznej jednostki systemu oōwiaty ,00 100, ,00 100, ,16 92, ,54 99, ,11 93, ,00 99, ,83 99, ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,30 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,09 99, składki na fundusz pracy ,72 99,30

14 4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych ,00 100, Przedszkola ,70 99, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budőetu dla niepublicznej jednostki systemu oōwiaty 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,75 97, ,00 100, ,68 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,29 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,41 99, składki na fundusz pracy ,09 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,00 99, zakup Ōrodków ŐywnoŌci ,64 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek ,90 99, zakup energii ,30 96, zakup usług remontowych ,75 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,63 99, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,77 87, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, ,02 88, ,40 99, podróőe słuőbowe krajowe ,28 99, róőne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,00 100, ,00 92, ,78 42, ,90 93, ,20 99, ,97 100, Gimnazja ,65 99, dotacja podmiotowa z budőetu dla niepublicznej jednostki systemu oōwiaty 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 100, ,22 98, wynagrodzenia osobowe pracowników ,01 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,33 99, składki na fundusz pracy ,05 98, wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,62 99, wynagrodzenia bezosobowe ,98 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,78 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek ,96 99, zakup energii ,52 95, zakup usług remontowych ,00 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,94 99,51

15 4350 zakup usług dostňpu do sieci Internet ,08 94, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,11 93, ,27 99, podróőe słuőbowe krajowe ,89 97, róőne opłaty i składki ,94 100, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,00 100, ,00 100, ,75 91, ,58 96, ,57 99, ,40 99, DowoŐenie uczniów do szkół ,61 99, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,91 76, wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 98, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,31 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,91 99, składki na fundusz pracy ,57 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaőenia ,16 92, zakup usług remontowych ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,00 0, zakup usług pozostałych ,26 99, podróőe słuőbowe krajowe ,00 0, róőne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 100, ,00 99, ,73 99, ,02 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,26 98, składki na fundusz pracy ,55 91, wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, zakup materiałów i wyposaőenia ,39 99, zakup usług remontowych ,20 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,20 99, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,00 76, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,98 90, ,80 92, podróőe słuőbowe krajowe ,51 89, róőne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych ,00 100, ,68 99, ,91 99, zakup akcesoriów komputerowych, w tym ,79 95,86

16 programów i licencji Licea ogólnokształcņce ,00 100, dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,63 96, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 88, podróőe słuőbowe krajowe ,73 82, szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej ,90 97, Stołówki szkolne ,29 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,44 99, składki na fundusz pracy ,41 97, zakup materiałów i wyposaőenia ,83 90, zakup usług remontowych ,88 98, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,00 100, ,42 99, Pozostała działalnoōń ,17 32, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,84 80, składki na ubezpieczenia społeczne ,66 12, składki na ubezpieczenia społeczne ,07 12, składki na fundusz pracy ,72 95, składki na fundusz pracy ,26 12, składki na fundusz pracy ,05 12, wynagrodzenia bezosobowe ,40 99, wynagrodzenia bezosobowe ,91 22, wynagrodzenia bezosobowe ,78 22, zakup materiałów i wyposaőenia ,68 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,99 80, zakup materiałów i wyposaőenia ,08 80, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek ,85 86, ,07 85, zakup energii ,43 99, zakup usług remontowych ,48 99, zakup usług remontowych ,50 99, zakup usług pozostałych ,20 79, zakup usług pozostałych ,91 40, zakup usług pozostałych ,85 40, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,33 8, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,61 8, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,95 9, ,69 9, róőne opłaty i składki ,40 99, róőne opłaty i składki ,60 99, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4708 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej 4709 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej ,00 100, ,00 0, ,00 0,00

17 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych ,00 0, ,00 0, ,78 77, ,08 77, ,00 100, ,00 100, OCHRONA ZDROWIA ,98 67, Szpitale ogólne ,09 84, dotacja podmiotowa z budőetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t dotacje celowe z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,09 75, ,00 100, Zwalczanie narkomanii ,09 67, dotacja celowa z budőetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2810 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji fundacjom 2820 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 46, ,00 100, ,09 38, ,00 34, wynagrodzenia bezosobowe ,00 93, zakup materiałów i wyposaőenia ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,80 62, dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych 2800 dotacja celowa z budőetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2810 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji fundacjom 2820 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 100, ,00 76, ,00 100, ,94 89, ,00 77, wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 95, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,42 89,67 15,19% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,13 74,78 2,45% 4120 składki na fundusz pracy ,70 61, wynagrodzenia bezosobowe ,00 80, zakup materiałów i wyposaőenia ,14 81, zakup energii ,09 83, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,11 13, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,00 65, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,07 51,08

18 4410 podróőe słuőbowe krajowe ,12 73, róőne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych ,12 99, ,98 76, ,00 0, ,00 0, Pozostała działalnoōń ,00 66, składki na ubezpieczenia społeczne ,64 99, składki na fundusz pracy ,33 102, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,03 66, POMOC SPOŁECZNA ,17 98, Domy pomocy społecznej ,90 84, zakup usług przez jednostki samorzņdu terytorialnego od innych jednostek samorzņdu terytorialnego ŋwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci ,90 84, ,44 99, ,36 86, Ōwiadczenia społeczne ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,73 98, składki na fundusz pracy ,09 97, wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaőenia ,34 99, zakup usług remontowych ,00 100, zakup usług pozostałych ,09 93, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,07 99, podróőe słuőbowe krajowe ,20 97, róőne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczņce w zajňciach w centrum integracji społecznej ,15 99, ,10 40, ,00 88, ,00 100, ,97 100, ,85 97,92 zlecone 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne ,85 97, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci ,42 99, ,41 48, Ōwiadczenia społeczne ,65 99, Ōwiadczenia społeczne ,36 100, Dodatki mieszkaniowe ,92 98,44

19 3110 Ōwiadczenia społeczne ,48 98, zakup usług pozostałych ,44 20, OŌrodki pomocy społecznej ,35 98, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,21 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,25 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 96, wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 96, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,42 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,19 90, składki na ubezpieczenia społeczne ,26 90, składki na fundusz pracy ,97 97, składki na fundusz pracy ,05 51, składki na fundusz pracy ,72 51, składki na ubezpieczenie zdrowotne ,60 99, składki na ubezpieczenie zdrowotne ,08 94, wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,89 99, zakup materiałów i wyposaőenia ,65 98, zakup materiałów i wyposaőenia ,56 98, zakup energii ,19 92, zakup usług remontowych ,86 74, zakup usług zdrowotnych ,00 93, zakup usług zdrowotnych ,75 95, zakup usług zdrowotnych ,25 96, zakup usług pozostałych ,76 95, zakup usług pozostałych ,77 99, zakup usług pozostałych ,86 99, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,35 75, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4378 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4379 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaőowe ,54 81, ,78 76, ,03 99, ,97 99, ,00 0, ,12 96, podróőe słuőbowe krajowe ,66 60, róőne opłaty i składki ,00 100, róőne opłaty i składki ,44 99, róőne opłaty i składki ,56 98, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych ,43 100, pozostałe odsetki ,32 99, koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych ,93 83, ,00 81, ,95 99, ,02 96, ,98 99,86

20 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych Usługi opiekuŋcze i specjalistyczne usługi opiekuŋcze ,22 99, ,50 99, ,49 98, ,30 99, ,13 93, zakup usług pozostałych ,13 93, Pozostała działalnoōń ,16 93, Ōwiadczenia społeczne ,17 94, składki na ubezpieczenia społeczne ,77 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, zakup materiałów i wyposaőenia ,23 98, zakup energii ,23 70, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług zdrowotnych ,00 0, zakup usług pozostałych ,39 96, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,37 84, ,57 100, ŏłobki ,57 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, składki na fundusz pracy ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,00 100, zakup Ōrodków ŐywnoŌci ,00 100, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,75 99, zakup energii ,00 100, zakup usług remontowych ,00 100, zakup usług pozostałych ,00 100, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,00 100, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 100, podróőe słuőbowe krajowe ,00 100, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,82 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,51 98, ŋwietlice szkolne ,19 99, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,18 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,33 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,52 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,42 99, składki na fundusz pracy ,74 98, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek ,00 66,60

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2010 r. Nr 107 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENI A 1670 Burmistrza Szczawna-Zdroju nr 16/10 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo