S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK

2 ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 21 MARCA 2013 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budŝetu gminy Sadowne za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz ze zmianami) Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoŝy sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2013 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 2

3 Realizacja dochodów budŝetowych za 2012 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 112 /2013 z dnia 21 marca 2013r Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów w tym wykonanie dochodów: Wykonanie dochodów % bieŝące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,60 99, , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 1010 wsi , ,91 100, , , Wpływ z róŝnych dochodów , ,91 104, ,91 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 6207 budŝetu środków europejskich , ,00 100,00 0, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 100,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6610 terytorialnego , ,00 100,00 0, , Pozostała działalność , ,69 97, , , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,20 77, ,20 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 91,12 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,49 100, ,49 0, Transport i łączność 2 000,00 366,27 18,31 366,27 0, Drogi publiczne gminne 2 000,00 366,27 18,31 366,27 0, Wpływy z róŝnych dochodów 2 000,00 366,27 18,31 366,27 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,40 98, , ,20 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,54 98, , ,20 Wpływy z opłat za zarząd,uŝytkowanie i 0470 uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 2 500, ,41 91, ,41 0, Wpływy z róŝnych opłat 100,00 8,80 8,80 8,80 0,00 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze , ,17 99, ,17 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,20 98,65 0, , Wpływy z usług 1 000,00 256,60 25,66 256,60 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 170,00 161,49 0,00 161,49 0,00 3

4 0920 Wpływ z róŝnych dochodów 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 7 000, ,87 80, ,87 0, Pozostała działalność , ,86 99, ,86 0, Wpływy z usług 325,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływ z róŝnych dochodów , ,86 100, ,86 0, Administracja publiczna , ,75 92, ,75 0, Urzędy Wojewódzkie , ,00 99, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,75 84, ,75 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z róŝnych opłat 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,90 64, ,90 0, Wpływ z róŝnych dochodów , ,85 94, ,85 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 066, ,00 100, ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 066, ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 066, ,00 100, ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 600, ,56 96, ,56 0, Ochotnicze straŝe poŝarne 2 600, ,56 96, ,56 0, Wpływ z róŝnych dochodów 2 600, ,56 96, ,56 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,17 95, ,17 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,22 100, ,22 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 0350 podatkowej , ,12 102, ,12 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 51,10 25,55 51,10 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 80, ,00 0, Podatek od nieruchomości , ,80 78, ,80 0, Podatek rolny 685,00 685,00 100,00 685,00 0, Podatek leśny , ,00 99, ,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 0, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, ,00 0, Wpływy z róŝnych opłat 50,00 17,60 0,00 17,60 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 4 350, ,60 100, ,60 0,00 4

5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,92 97, ,92 0, Podatek od nieruchomości , ,36 98, ,36 0, Podatek rolny , ,51 96, ,51 0, Podatek leśny , ,22 94, ,22 0, Podatek od środków transportowych , ,00 99, ,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,00 82, ,00 0, Wpływy z opłaty targowej , ,00 99, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,88 101, ,88 0, Wpływy z róŝnych opłat 2 120, ,00 99, ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 750, ,95 100, ,95 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,55 92, ,55 0, Wpływy z tytułu opłaty skarbowej , ,90 85, ,90 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaŝ alkoholu , ,65 97, ,65 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 500,00 300,00 12,00 300,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,48 97, ,48 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych 7 500, ,48 92, ,48 0, RóŜne rozliczenia , ,57 99, , ,14 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, ,00 0,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 0, Środki na uzupełnienie dochodów gminy , ,00 100, ,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, ,00 0, RóŜne rozliczenia finansowe , ,57 94, , , Wpływ z róŝnych dochodów , ,20 86, ,20 0, Wpływ z róŝnych dochodów , ,50 93, ,50 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związkom gmin) , ,73 100, ,73 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 4 455, ,74 100,00 0, ,74 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego , ,40 100,00 0, ,40 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, ,00 0, Oświata i wychowanie , ,21 85, , , Szkoły podstawowe , ,00 91, , , Wpływy z róŝnych opłat 6 784,00 27,00 0,40 27,00 0,00 5

6 0970 Wpływ z róŝnych dochodów 2 000, ,00 0, ,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 6280 finansów publicznych , ,00 100,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00 0, , Przedszkola , ,06 103, ,06 0, Wpływy z usług , ,06 103, ,06 0, Gimnazja 1 040, ,00 100, ,00 0, Wpływ z róŝnych dochodów 1 040, ,00 100, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 396,00 396,00 100,00 396,00 0, Wpływy z róŝnych opłat 396,00 396,00 100,00 396,00 0, Pozostała działalność , ,15 71, ,15 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w 2007 ramach budŝetu środków europejskich , ,03 71, ,03 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,12 69, ,12 0, Pomoc społeczna , ,01 99, ,01 0,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,13 99, ,13 0, Wpływ z róŝnych dochodów , ,94 86, ,94 0, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 000, ,19 105, ,19 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,94 99, ,94 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 092, ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związkom gmin) 8 553, ,94 99, ,94 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Zasiłki stałe , ,43 99, ,43 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin (związkom gmin) , ,43 99, ,43 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,50 99, ,50 0,00 6

7 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związkom gmin) , ,50 99, ,50 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,65 98, ,65 0, Wpływy z usług , ,65 103, ,65 0, Wpływ z róŝnych dochodów 500,00-105,00-21,00-105,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 100, ,00 100, ,00 0, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1 014, ,36 99, ,36 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 014, ,36 99, ,36 0, Pozostała działalność , ,00 98, ,00 0, Wpływy z róŝnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budŝetu środków europejskich 3 645, ,00 100, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,68 84, ,68 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,68 84, ,68 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin (związkom gmin) , ,68 84, ,68 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 600, ,15 93, ,15 0, Oświetlenie ulic placów i dróg 500,00 200,00 40,00 200,00 0, Wpływ z róŝnych dochodów 500,00 200,00 40,00 200,00 0, Pozostała działalność 4 100, ,15 99, ,15 0, Wpływy z róŝnych opłat 4 100, ,15 99, ,15 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,74 99, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,74 99, , , Wpływ z róŝnych dochodów 3 900, ,74 0, ,74 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 6207 budŝetu środków europejskich , ,00 100,00 0, , Kultura fizyczna i sport , ,60 91, ,60 0,00 7

8 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,70 100, ,70 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2 877, ,30 100, ,30 0, Pozostała działalność , ,60 86, ,60 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,06 0,00 0,06 0, Wpływy z róŝnych dochodów , ,54 86, ,54 0,00 Ogółem dochody , ,71 98, , ,34 8

9 , , , , , ,00 0, , , ,00 366,27 Dochody - plan i wykonanie za 2012r. Wykonanie 2012 Plan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 9 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu

10 Zestawienie wykonania dochodów działów za 2012r. 52,72% 16,99% 1,34% 12,21% 0,01% 0,38% 0,01% 0,67% 3,15% 0,00% 11,76% 0,24% 0,28% 0,02% 0,22% Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Realizacja wydatków budŝetowych za 2012 r. Wydatki bieŝące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 112/2013 z dnia 21 marca 2013 r Z tego W tym Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,15 98, , ,44 0,00 0,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,71 98, ,42 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup usług pozostałych 4 000, ,42 63, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,96 96,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,94 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,39 98,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,31 83, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 500,00 23,75 4,75 23,75 0,00 0,00 0,00 0,00 23,75 0, Zakup usług pozostałych , ,56 86, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 11

12 01030 Izby rolnicze 6 500, ,64 83, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 500, ,64 83, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Pozostała działalność , ,49 100, , ,44 0,00 0,00 0, ,05 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 3 428, ,17 100, , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589,29 589,29 100,00 589,29 589,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 27,98 27,98 100,00 27,98 27,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,05 100, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, Leśnictwo 1 000,00 131,05 13,11 131,05 0,00 0,00 0,00 0,00 131,05 0, Pozostała działalność 1 000,00 131,05 13,11 131,05 0,00 0,00 0,00 0,00 131,05 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 131,05 26,21 131,05 0,00 0,00 0,00 0,00 131,05 0, Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,92 56,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,92 56,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,92 56,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Transport i łączność , ,13 86, ,56 117,00 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne gminne , ,13 86, ,56 117,00 0,00 0,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych 3 000,00 117,00 3,90 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 93, ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, , ,92 91, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0, Zakup usług pozostałych , ,86 99, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 12

13 RóŜne opłaty i składki 6 000, ,00 97, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,57 83,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,80 91, ,80 797,00 0,00 0,00 0, , , , ,02 91, ,02 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 56, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, Zakup energii , ,56 99, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0, Zakup usług pozostałych , ,51 92, ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 000, ,00 86,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,78 92, ,78 797,00 0,00 0,00 0, ,78 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 797,00 79,70 797,00 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 96, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, Zakup energii 7 000, ,62 94, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0, Zakup usług pozostałych , ,04 86, ,04 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0, Działalność usługowa , ,79 85, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,20 91, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Zakup usług pozostałych , ,20 91, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Cmentarze 2 000,00 606,59 30,33 606,59 0,00 0,00 0,00 0,00 606,59 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000,00 606,59 30,33 606,59 0,00 0,00 0,00 0,00 606,59 0, Administracja publiczna , ,63 92, , ,93 0,00 0,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,56 94, , ,23 0,00 0,00 0, ,33 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 100, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

14 Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,83 98, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,27 32, ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,45 91, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 000,00 614,68 61,47 614,68 0,00 0,00 0,00 0,00 614,68 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 100, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,90 92, , ,40 0,00 0,00 0, ,50 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 93, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 97, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 99, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500, ,22 87, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 900,00 835,60 92,84 835,60 835,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 500, ,11 58, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 14

15 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 608,86 60,89 608,86 0,00 0,00 0,00 0,00 608,86 0, ,00 624,67 62,47 624,67 0,00 0,00 0,00 0,00 624,67 0,00 300,00 189,93 63,31 189,93 0,00 0,00 0,00 0,00 189,93 0, , ,93 100, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, , ,00 59, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,04 96, , ,02 0,00 0,00 0, , , , ,61 98, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 99, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 100, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 96, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,62 79, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,68 83, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 90, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0, Zakup energii , ,01 92, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,70 94, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 426,00 28,40 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,00 0, Zakup usług pozostałych , ,19 94, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000, ,42 96, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 15

16 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 000, ,50 76, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,21 51, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, , ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,29 39, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, RóŜne opłaty i składki 7 000, ,00 90, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,88 100, ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0, , ,40 87, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,76 86, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, , ,76 86, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, Pozostała działalność , ,37 42, , ,28 0,00 0,00 0, , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne 5 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,28 94, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

17 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 777, ,09 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 066, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy wojewódzkie policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze straŝe poŝarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,46 92, , ,59 0,00 0,00 0, , , , ,19 99, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, , ,19 99, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0, , ,33 95, , ,59 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 91,98 91,98 91,98 0,00 0,00 0,00 0,00 91,98 0, , ,50 94, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 90, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 99, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 71, , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 881,69 876,70 46,59 876,70 876,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,24 96, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 17

18 4260 Zakup energii , ,30 100, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,89 90, ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0, Zakup usług zdrowotnych 1 800, ,00 89, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,78 97, ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800,00 697,02 87,13 697,02 0,00 0,00 0,00 0,00 697,02 0, RóŜne opłaty i składki 9 758, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 005, ,53 100, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zarządzanie kryzysowe , ,94 68, , ,00 0,00 0,00 0, ,94 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 52, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 97, ,94 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,63 97, ,63 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0, , ,63 97, ,63 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek , ,00 100, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,63 97, ,63 0,00 0, ,63 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,64 98, , ,76 0,00 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , ,68 99, , ,71 0,00 0,00 0, , ,56 18

19 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 98, ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0, , ,94 99, , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 100, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 99, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,77 96, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,88 88, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 98, ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0, , ,11 91, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, Zakup energii , ,54 95, ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0, Zakup usług remontowych 700,00 307,50 43,93 307,50 0,00 0,00 0,00 0,00 307,50 0, Zakup usług zdrowotnych 1 030,00 862,80 83,77 862,80 0,00 0,00 0,00 0,00 862,80 0, Zakup usług pozostałych , ,77 98, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 000, ,70 84, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0, , ,11 92, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, , ,86 87, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, RóŜne opłaty i składki 7 110, ,00 85, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,80 100, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, ,00 709,50 70,95 709,50 0,00 0,00 0,00 0,00 709,50 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 99,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 19

20 6620 Dotacja celowa z powiatu na inwestycja JST , ,56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,72 99, , ,84 0,00 0,00 0, ,88 0, , ,37 98, ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 99, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 99, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 99, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 060, ,83 99, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,51 100, ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, Przedszkola , ,86 96, , ,96 0,00 0,00 0, ,90 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 97, ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0, , ,29 99, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 100, , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 98, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,18 89, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 400, ,00 81, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 98, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, Zakup środków Ŝywności , ,31 85, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3 000, ,14 81, ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0, Zakup energii 8 633, ,01 99, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, Zakup usług pozostałych 3 319, ,11 86, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 20

21 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe 736,00 655,34 89,04 655,34 0,00 0,00 0,00 0,00 655,34 0, ,00 910,32 80,20 910,32 0,00 0,00 0,00 0,00 910,32 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 158,00 158,00 100,00 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,82 100, ,82 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,95 99, , ,31 0,00 0,00 0, ,64 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 99, ,85 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0, , ,36 99, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 100, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 99, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,79 99, , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 100, ,75 82, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 99, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0, , ,89 99, ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0, Zakup energii , ,09 99, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, Zakup usług remontowych 2 800, ,29 95, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, Zakup usług zdrowotnych 400,00 390,00 97,50 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0, Zakup usług pozostałych , ,62 99, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 21

22 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 750, ,11 98, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, , ,05 96, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, , ,77 99, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, RóŜne opłaty i składki 1 650, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej DowoŜenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 100, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 810,00 810,00 100,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0, , ,71 98, , ,14 0,00 0,00 0, ,57 0, , ,65 99, , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 5 288, ,68 99, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 94, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 800, ,70 86, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych , ,35 95, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 70, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 150,00 120,00 80,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0, Zakup usług pozostałych , ,71 99, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, RóŜne opłaty i składki , ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 187, ,86 100, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 22

23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 080, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 850, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,72 78, , ,80 0,00 0,00 0, ,92 0, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,28 36, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 36, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 92, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, , ,49 92, ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0, Zakup usług pozostałych 1 071, ,64 100, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Zakup usług pozostałych 189,11 189,11 100,00 189,11 0,00 0,00 0,00 0,00 189,11 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,60 100, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Ochrona zdrowia , ,74 68, , ,75 0,00 0,00 0, ,99 0, Zwalczanie narkomanii , ,35 22, ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 859,35 12,28 859,35 0,00 0,00 0,00 0,00 859,35 0, Zakup usług pozostałych 7 000, ,00 56, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,39 81, , ,75 0,00 0,00 0, ,64 0, , ,75 97, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 51, ,85 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 23

24 4300 Zakup usług pozostałych , ,70 99, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 500,00 30,09 6,02 30,09 0,00 0,00 0,00 0,00 30,09 0, , ,00 79, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pomoc społeczna , ,31 98, , ,29 0,00 0,00 0, ,02 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,34 99, , ,27 0,00 0,00 0, ,07 0,00 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, Świadczenia społeczne , ,40 99, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 98, , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 100, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 98, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 267, ,10 82, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 500, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,00 805,00 100,00 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,00 0, Zakup usług pozostałych 4 960, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150,00 150,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 195,97 195,97 100,00 195,97 0,00 0,00 0,00 0,00 195,97 0, , ,70 100, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 24

25 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 800,00 800,00 100,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0, , ,94 89, ,94 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0, , ,94 89, ,94 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0, , ,52 98, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, Świadczenia społeczne , ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,52 97, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, Dodatki mieszkaniowe 7 000, ,48 93, ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, Świadczenia społeczne 7 000, ,48 93, ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, Zasiłki stałe , ,43 91, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, Świadczenia społeczne , ,43 91, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 95, , ,36 0,00 0,00 0, ,27 0, ,00 827,78 75,25 827,78 0,00 0,00 0,00 0,00 827,78 0, , ,32 95, , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 100, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 98, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 600, ,69 88, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 852, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25

26 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,42 91, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, Zakup energii 2 800, ,60 81, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Zakup usług zdrowotnych 205,00 205,00 100,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 0, Zakup usług pozostałych 4 811, ,58 93, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe 410,00 400,27 97,63 400,27 0,00 0,00 0,00 0,00 400,27 0, , ,92 88, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 924,00 689,17 74,59 689,17 0,00 0,00 0,00 0,00 689,17 0, RóŜne opłaty i składki 374,00 374,00 100,00 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 5 266, ,53 99, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, , ,00 94, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,52 94, , ,66 0,00 0,00 0, ,86 0,00 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, , ,52 92, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 100, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 91, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 880,00 878,77 99,86 878,77 878,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 100, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 100,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0, Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 26

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 216 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 18 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 216 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 18 listopada 2014 roku Zarządzenie Nr 216 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale budŝetowej gminy na 2014r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo