ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 247 ust.1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), zarządza się co następuje: 1. Ustala się: 1. Plan sumaryczny dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 r., zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego zarządzenia; 2. Plany finansowe dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2013 r., zgodnie z załącznikiem numer 2; 3. Plan finansowy dochodów w podziale na jednostki organizacyjne gminy na 2013 r., zgodnie z załącznikiem numer 3; 4. Plan finansowy wydatków w podziale na jednostki organizacyjne gminy na 2013 r., zgodnie z załącznikiem numer Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Strona 1

2 Strona 2

3 Strona 3

4 Strona 4

5 Strona 5

6 Strona 6

7 Strona 7

8 Strona 8

9 Strona 9

10 Strona 10

11 Strona 11

12 Strona 12

13 Strona 13

14 Strona 14

15 Strona 15

16 Strona 16

17 Strona 17

18 Strona 18

19 Strona 19

20 Strona 20

21 Strona 21

22 Strona 22

23 Strona 23

24 Strona 24

25 Strona 25

26 Strona 26

27 Strona 27

28 Strona 28

29 Strona 29

30 Strona 30

31 Strona 31

32 Strona 32

33 Strona 33

34 Strona 34

35 Strona 35

36 Strona 36

37 Strona 37

38 Strona 38

39 Strona 39

40 Strona 40

41 Strona 41

42 Strona 42

43 Strona 43

44 Strona 44

45 Strona 45

46 Strona 46

47 Strona 47

48 Strona 48

49 Strona 49

50 Strona 50

51 Strona 51

52 Strona 52

53 Gmina Krapkowice Nazwa grupy Plan finansowy dochodów w podziale na jednostki organizacyjne gminy na 2013 r. Za okres: od do Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 437/2013 Burmistrza Krapkowic z Plan wg pozycji Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wpływy z usług , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z róŝnych dochodów 20, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Wpływy z usług , Ośrodki pomocy społecznej 600, Wpływy z róŝnych dochodów 600, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług ,00 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 1/19 Strona 53

54 758 RóŜne rozliczenia 20, RóŜne rozliczenia finansowe 20, Pozostałe odsetki 20, Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach , RóŜne rozliczenia 100, RóŜne rozliczenia finansowe 100, Pozostałe odsetki 100, Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wpływy z róŝnych opłat , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 2/19 Strona 54

55 0830 Wpływy z usług ,00 Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach , Gospodarka mieszkaniowa 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100, RóŜne rozliczenia 30, RóŜne rozliczenia finansowe 30, Pozostałe odsetki 30, Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wpływy z róŝnych opłat , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach , Gospodarka mieszkaniowa 700, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 3/19 Strona 55

56 758 RóŜne rozliczenia 50, RóŜne rozliczenia finansowe 50, Pozostałe odsetki 50, Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wpływy z róŝnych opłat , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Przedszkole Publiczne w śywocicach , RóŜne rozliczenia 10, RóŜne rozliczenia finansowe 10, Pozostałe odsetki 10, Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wpływy z róŝnych opłat , Wpływy z róŝnych dochodów 50, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 4/19 Strona 56

57 0830 Wpływy z usług ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w śywocicach , Gospodarka mieszkaniowa 10, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10, RóŜne rozliczenia 10, RóŜne rozliczenia finansowe 10, Pozostałe odsetki 10, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 950, Wpływy z róŝnych opłat 20, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200, Wpływy z usług 580, Wpływy z róŝnych dochodów 150, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Słowackiego ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 5/19 Strona 57

58 758 RóŜne rozliczenia 20, RóŜne rozliczenia finansowe 20, Pozostałe odsetki 20, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 8 300, Wpływy z róŝnych opłat 100, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000, Wpływy z róŝnych dochodów 200, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach , Gospodarka mieszkaniowa 2 300, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 300, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 300, RóŜne rozliczenia 10, RóŜne rozliczenia finansowe 10, Pozostałe odsetki 10,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 6/19 Strona 58

59 801 Oświata i wychowanie , Gimnazja , Wpływy z róŝnych opłat 200, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600, Wpływy z usług , Wpływy z róŝnych dochodów 500, DowoŜenie uczniów do szkół 1 000, Wpływy z usług 1 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach 3 050, Pomoc społeczna 3 050, Ośrodki wsparcia 3 050, Wpływy z róŝnych dochodów 3 050,00 Urząd Miasta i Gminy Krapkowice , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 7/19 Strona 59

60 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z róŝnych opłat 1 000, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , Pozostałe odsetki 8 000, Wpływy z róŝnych dochodów 6 000, Działalność usługowa , Cmentarze , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 8/19 Strona 60

61 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 30, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z usług 300, Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Pozostała działalność 300, Wpływy z róŝnych opłat 300, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 124, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 124, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 124, Obrona narodowa 1 000, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 9/19 Strona 61

62 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , StraŜ gminna (miejska) , Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z róŝnych opłat 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 10/19 Strona 62

63 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 800, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów 4 300, Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z róŝnych opłat 5 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z róŝnych opłat 600, Pozostałe odsetki 300, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 11/19 Strona 63

64 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki 4 680, Wpływy z róŝnych dochodów , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , Pozostała działalność 1 800, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 800,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 12/19 Strona 64

65 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 600, , , , , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Wpływy z róŝnych dochodów 400, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Dodatki mieszkaniowe 3 000, Wpływy z róŝnych dochodów 3 000, Zasiłki stałe ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 13/19 Strona 65

66 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 700, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z róŝnych dochodów 20, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Fundusz Pracy 5 000, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 5 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 14/19 Strona 66

67 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z róŝnych opłat , Pozostała działalność , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wpływy z usług , Wpływy z róŝnych dochodów 3 000,00 Warsztat Terapii Zajęciowej 1 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 000, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 000, Wpływy z róŝnych dochodów 1 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 15/19 Strona 67

68 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim , RóŜne rozliczenia 20, RóŜne rozliczenia finansowe 20, Pozostałe odsetki 20, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 100, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100, Przedszkola , Wpływy z róŝnych opłat , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach , Gospodarka mieszkaniowa 1 200, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 200, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200, RóŜne rozliczenia 20, RóŜne rozliczenia finansowe 20,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 16/19 Strona 68

69 0920 Pozostałe odsetki 20, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 10, Wpływy z róŝnych opłat 10, Przedszkola , Wpływy z róŝnych opłat , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy , Gospodarka mieszkaniowa 2 772, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 772, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 772, RóŜne rozliczenia 10, RóŜne rozliczenia finansowe 10, Pozostałe odsetki 10, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 17/19 Strona 69

70 0690 Wpływy z róŝnych opłat 40, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 610, Wpływy z usług , Wpływy z róŝnych dochodów 200, Przedszkola , Wpływy z róŝnych opłat , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach , Gospodarka mieszkaniowa 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100, RóŜne rozliczenia 20, RóŜne rozliczenia finansowe 20, Pozostałe odsetki 20, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 400,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 18/19 Strona 70

71 0690 Wpływy z róŝnych opłat 400, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Razem ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 19/19 Strona 71

72 Gmina Krapkowice Nazwa grupy Plan finansowy wydatków w podziale na jednostki organizacyjne gminy na 2013 r. Za okres: od do Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 437/2013 Burmistrza Krapkowic z r. Plan wg pozycji Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 500, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 560, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000, Zakup środków Ŝywności 3 040, Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 1/66 Strona 72

73 4280 Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , PodróŜe słuŝbowe krajowe 300, RóŜne opłaty i składki 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 000, Pozostała działalność 1 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 501, Składki na ubezpieczenia społeczne 262, Składki na Fundusz Pracy 37, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 2/66 Strona 73

74 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 500, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 200, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych 7 000, Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500, PodróŜe słuŝbowe krajowe 500, RóŜne opłaty i składki 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 400, Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 3/66 Strona 74

75 85206 Wspieranie rodziny , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 280, Składki na Fundusz Pracy 880, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 080, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 600, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 4/66 Strona 75

76 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 080, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 600, Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe 200, RóŜne opłaty i składki 3 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 350, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 5/66 Strona 76

77 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 2 300, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 400, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe , PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 6/66 Strona 77

78 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, Zakup energii 2 000, Zakup usług remontowych 300, Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych 7 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 7/66 Strona 78

79 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 2 500, PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 200, RóŜne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000, Zakup usług pozostałych 3 500,00 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 400, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 8/66 Strona 79

80 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 800, Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 000, Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 700, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , PodróŜe słuŝbowe krajowe 150, RóŜne opłaty i składki 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 200, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 300, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 9/66 Strona 80

81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500, Składki na Fundusz Pracy 1 500, Wynagrodzenia bezosobowe 300, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 374, Zakup środków Ŝywności , Zakup energii 4 000, Zakup usług remontowych 2 200, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 1 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 926, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 200, Pozostała działalność 2 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 900,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 10/66 Strona 81

82 Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 729, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 9 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 11/66 Strona 82

83 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , PodróŜe słuŝbowe krajowe 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 400, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 300, Zakup materiałów i wyposaŝenia 300, PodróŜe słuŝbowe krajowe 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 700, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 423, Wynagrodzenia bezosobowe 1 192, Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 12/66 Strona 83

84 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych 7 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 528, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 400, Pozostała działalność 6 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 400,00 Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 13/66 Strona 84

85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 300, Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 50, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 700, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , PodróŜe słuŝbowe krajowe 500, RóŜne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 400,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 14/66 Strona 85

86 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 200, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 768, Zakup środków Ŝywności , Zakup energii 7 000, Zakup usług remontowych 3 600, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych 1 500, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 15/66 Strona 86

87 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 200, Pozostała działalność 5 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 600,00 Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 120, Wynagrodzenia bezosobowe 200, Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 500,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 16/66 Strona 87

88 4300 Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 50, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800, PodróŜe słuŝbowe krajowe 200, RóŜne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 300, Zakup materiałów i wyposaŝenia 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 929, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 480, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 721,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 17/66 Strona 88

89 4220 Zakup środków Ŝywności , Zakup energii 8 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 1 500, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000, RóŜne opłaty i składki 250, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 829, Pozostała działalność 6 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 Przedszkole Publiczne w śywocicach , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 18/66 Strona 89

90 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 000, Zakup energii 3 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 800, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , PodróŜe słuŝbowe krajowe 200, RóŜne opłaty i składki 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 200, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 19/66 Strona 90

91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 950, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000, Składki na Fundusz Pracy 1 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000, Zakup środków Ŝywności , Zakup energii 1 000, Zakup usług remontowych 1 500, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 1 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000, Pozostała działalność 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w śywocicach , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 20/66 Strona 91

92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 9 000, Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 351, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000, RóŜne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 400,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 21/66 Strona 92

93 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 500, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 305, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 800, Składki na Fundusz Pracy 115, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 506, Zakup środków Ŝywności , Zakup energii 1 000, Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Pozostała działalność 8 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 300, Edukacyjna opieka wychowawcza 5 100, Świetlice szkolne 5 100,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 22/66 Strona 93

94 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 600, Składki na Fundusz Pracy 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 150, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 150,00 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Słowackiego , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700, Stypendia dla uczniów 2 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 23/66 Strona 94

95 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 800, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 600, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 600, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 100, RóŜne opłaty i składki 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 800, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 24/66 Strona 95

96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 800, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług remontowych 1 400, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 5 200, Zakup usług dostępu do sieci Internet 200, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 200, PodróŜe słuŝbowe krajowe 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 400, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 000, Zakup materiałów i wyposaŝenia 50, Zakup usług pozostałych 1 000, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 950,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 25/66 Strona 96

97 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 700, Wynagrodzenia bezosobowe 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 700, Zakup środków Ŝywności , Zakup energii 3 300, Zakup usług remontowych 2 200, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 50, Pozostała działalność , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 System finansowo-księgowy FoKa, Sputnik Software Poznań Wydruk z dnia: Strona 26/66 Strona 97

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 stycznia 2016 r. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 4 874

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 00 4 02095 Pozostała działalność 3 00

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo