S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK

2 ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2015 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2015 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2

3 Realizacja dochodów budżetowych za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 26 /2015 z dnia 24 marca 2015r Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów w tym wykonanie dochodów: Wykonanie dochodów % bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,39 100, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,29 187, ,29 0, Wpływ z różnych dochodów , ,29 99, ,29 0, , ,00 88, ,00 0, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 100,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 0, , Pozostała działalność , ,10 102, , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze 6 500, ,65 90, ,65 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 107,10 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,45 100, ,45 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,94 97, ,94 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,94 98, ,94 0, Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 553, ,32 99, ,32 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 0,32 0,32 0,32 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,88 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,43 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,29 145, ,29 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 150,00 70,34 46,89 70,34 0, Wpływ z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,79 97, ,79 0, Pozostała działalność 1 000,00 498,00 49,80 498,00 0, Wpływ z różnych dochodów 1 000,00 498,00 49,80 498,00 0,00 3

4 750 Administracja publiczna , ,97 103, ,97 0, Urzędy Wojewódzkie , ,50 99, ,50 0, Wpływ z różnych dochodów 22,00 15,50 70,45 15,50 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,42 107, ,42 0, Wpływy z usług 1 450, ,05 98, ,05 0, Wpływ z różnych dochodów , ,37 107, ,37 0, Pozostała działalność 3 300, ,05 99, ,05 0, Wpływ z różnych dochodów 3 300, ,05 99, ,05 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,75 97, ,75 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 056, ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 056, ,00 100, ,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,75 85, ,75 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,75 85, ,75 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 341,12 68,22 341,12 0, Ochotnicze straże pożarne 500,00 341,12 68,22 341,12 0, Wpływ z różnych dochodów 500,00 341,12 68,22 341,12 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,25 96, ,25 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,71 104, ,71 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , ,71 106, ,71 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

5 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,30 68, ,30 0, Podatek od nieruchomości , ,60 62, ,60 0, Podatek rolny 558,00 556,00 99,64 556,00 0, Podatek leśny , ,00 98, ,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 99, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 86, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 50,00 13,00 26,00 13,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500, ,70 72, ,70 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,76 98, ,76 0, Podatek od nieruchomości , ,10 99, ,10 0, Podatek rolny , ,45 96, ,45 0, Podatek leśny , ,60 92, ,60 0, Podatek od środków transportowych , ,00 92, ,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,00 104, ,00 0, Wpływy z opłaty targowej , ,00 97, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 110, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 2 400, ,73 135, ,73 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 2 300, ,88 108, ,88 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,32 94, ,32 0, Wpływy z tytułu opłaty skarbowej , ,00 81, ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,14 98, ,14 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9 500, ,21 97, ,21 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 4,97 0,00 4,97 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,16 101, ,16 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych 5 500, ,16 90, ,16 0, Różne rozliczenia , ,29 99, , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,29 98, , , Wpływ z różnych dochodów 7 000, ,82 82, ,82 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,51 100, ,51 0,00 5

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 4 032, ,96 100,00 0, ,96 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0, Oświata i wychowanie , ,97 102, ,97 0, Szkoły podstawowe 6 815, ,20 80, ,20 0, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 167,00 16,70 167,00 0, Wpływ z różnych dochodów 1 000,00 536,68 53,67 536,68 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 815, ,52 99, ,52 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Przedszkola , ,67 104, ,67 0, Wpływy z usług , ,67 110, ,67 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Gimnazja 1 000, ,75 540, ,75 0, Wpływ z różnych dochodów 1 000, ,75 540, ,75 0, Dowożenie uczniów do szkół 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływ z różnych dochodów 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 100, ,74 96, ,74 0, Wpływy z różnych opłat 2 100, ,74 96, ,74 0, Pozostała działalność , ,61 97, ,61 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu 2007 środków europejskich , ,72 97, ,72 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 166, ,89 97, ,89 0, Pomoc społeczna , ,83 99, ,83 0, Wspieranie rodziny , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,63 99, ,63 0, Wpływ z różnych dochodów 5 000, ,07 118, ,07 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99, ,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 700, ,56 110, ,56 0,00 6

7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,05 99, ,05 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 8 069, ,05 99, ,05 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,85 99, ,85 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,85 99, ,85 0, Dodatki mieszkaniowe 98,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 98,46 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,30 84, ,30 0, Wpływy z usług , ,30 71, ,30 0, Wpływ z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 99, ,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 99, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu 2007 środków europejskich , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 375, ,00 100, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,31 98, ,31 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,31 98, ,31 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związkom gmin) , ,00 100, ,00 0,00 7

8 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,31 94, ,31 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,25 110, ,25 0, Gospodarka odpadami , ,07 111, ,07 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw , ,67 111, ,67 0, Wpływy z różnych opłat 1 010, ,40 153, ,40 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 100,00 132,00 132,00 132,00 0, Oświetlenie ulic placów i dróg 3 000, ,84 97, ,84 0, Wpływ z różnych dochodów 3 000, ,84 97, ,84 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 500,00 100,00 500,00 0, Pozostała działalność 4 500, ,34 93, ,34 0, Wpływy z różnych opłat 4 500, ,34 93, ,34 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,98 13, ,98 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,98 13, ,98 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,00 0, ,00 0, Wpływ z różnych dochodów , ,98 101, ,98 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6207 środków europejskich ,57 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna i sport , ,71 99, ,71 0, Pozostała działalność , ,71 99, ,71 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,00 40, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,71 105, ,71 0,00 Ogółem dochody , ,76 98, , ,96 Plan Wykonanie % Dochody bieżące i majątkowe razem: , ,76 98,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,61 37,38 Dochody bieżące: , ,80 99,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,61 99,26 Dochody majątkowe: , ,96 54,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,57 0,00 0,00 8

9 , , , , , , , , , ,00 0, , ,45 0,00 0, , , , , , ,75 Dochody - plan i wykonanie za 2014r , , , , , ,83 341,12 500, , , , , , , , , , , , ,71 9 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu Wykonanie 2014 Plan 2014

10 Zestawienie wykonania dochodów działów za 2014r. 52,79% 1,87% 15,17% 0,39% 20,94% 0,44% 2,01% 0,00% 0,46% 0,73% 0,70% 4,19% 0,00% 0,14% 0,18% Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sportu 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Realizacja wydatków budżetowych za 2014 r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 26/2015 z dnia 24 marca 2015 r Z tego W tym Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 99, , ,66 0,00 0,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,45 99, ,72 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup energii 4 000, ,61 60, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, Zakup usług pozostałych 9 600, ,11 88, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, Różne opłaty i składki 3 400, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,73 99,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , ,00 97, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 97, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Izby rolnicze 6 500, ,68 85, ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 500, ,68 85, ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, Pozostała działalność , ,45 100, , ,66 0,00 0,00 0, ,79 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 536, ,93 100, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11

12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 604,85 604,85 100,00 604,85 604,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 28,88 28,88 100,00 28,88 28,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 303,84 303,84 100,00 303,84 0,00 0,00 0,00 0,00 303,84 0, Różne opłaty i składki , ,95 100, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, Leśnictwo 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przetwórstwo przemysłowe 5 208, ,63 73,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rozwój przedsiębiorczości 5 208, ,63 73,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 208, ,63 73,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Transport i łączność , ,86 93, ,30 269,73 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe , ,94 99,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na , ,94 99,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,92 90, ,30 269,73 0,00 0,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 85,50 42,75 85,50 85,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 184,23 23,03 184,23 184,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 59, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, Zakup usług remontowych , ,87 95, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, Zakup usług pozostałych , ,77 87, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0, Różne opłaty i składki 7 000, ,00 79, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 12

13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 91,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,05 90, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,69 89, ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 80, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Zakup energii , ,47 99, ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0, Zakup usług pozostałych , ,62 99, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0, Pozostała działalność , ,36 99, ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 840, ,10 99, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, Zakup energii 2 850, ,66 98, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Zakup usług pozostałych , ,60 99, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Działalność usługowa , ,01 94, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,65 99, ,65 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, Zakup usług pozostałych , ,65 99, ,65 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, Cmentarze 2 000,00 745,36 37,27 745,36 0,00 0,00 0,00 0,00 745,36 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 745,36 37,27 745,36 0,00 0,00 0,00 0,00 745,36 0, Administracja publiczna , ,96 94, , ,17 0,00 0,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , ,11 78, , ,25 0,00 0,00 0, ,86 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 76, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 99, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 92, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 290, ,25 58, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,01 88, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,00 476,80 68,11 476,80 0,00 0,00 0,00 0,00 476,80 0,00 13

14 Podróże służbowe krajowe 500,00 407,87 81,57 407,87 0,00 0,00 0,00 0,00 407,87 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 093, ,93 100, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 371,48 74,30 371,48 0,00 0,00 0,00 0,00 371,48 0,00 500,00 371,48 74,30 371,48 0,00 0,00 0,00 0,00 371,48 0, , ,55 95, , ,95 0,00 0,00 0, ,60 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 99, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 99, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 684, ,18 99, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 278, ,49 92, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 094,00 959,87 87,74 959,87 959,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,99 35, ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000,00 922,50 46,13 922,50 0,00 0,00 0,00 0,00 922,50 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 490,72 98,14 490,72 0,00 0,00 0,00 0,00 490,72 0,00 telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 499,46 49,95 499,46 0,00 0,00 0,00 0,00 499,46 0,00 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 093, ,93 100, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

15 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 95, , ,60 0,00 0,00 0, , , , ,25 94, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, , ,51 99, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 100, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 91, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,69 59, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 95, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 77, ,26 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0, Zakup energii , ,07 92, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 470,00 31,33 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 0, Zakup usług pozostałych , ,31 96, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500, ,01 94, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 500, ,66 91, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, , ,81 72, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,52 60, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, Różne opłaty i składki , ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,40 100, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, , ,68 90, ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, , ,01 95,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,87 80, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 15

16 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 87, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, Zakup usług pozostałych 5 700, ,44 67, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0, Pozostała działalność , ,37 98, , ,37 0,00 0,00 0, ,00 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia agencyjnopromocyjne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,37 97, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 97, , ,84 0,00 0,00 0, ,91 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 056, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,75 85, , ,44 0,00 0,00 0, ,31 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080, ,00 70, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 450,87 450,87 100,00 450,87 0,00 0,00 0,00 0,00 450,87 0, Składki na Fundusz Pracy 59,70 59,70 100,00 59,70 59,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 036, ,74 100, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 516, ,44 99, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0, Zakup usług pozostałych 1 230, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i , ,00 100, , ,28 0,00 0,00 0, ,72 0,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 939,25 939,25 100,00 939,25 0,00 0,00 0,00 0,00 939,25 0,00 16

17 Składki na Fundusz Pracy 88,80 88,80 100,00 88,80 88,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 307, ,48 100, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 911, ,97 100, ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0, Zakup usług pozostałych 2 672, ,40 100, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Podróże służbowe krajowe 1 043, ,10 100, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, , ,12 0,00 0,00 0, ,88 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080, ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 574,34 574,34 100,00 574,34 0,00 0,00 0,00 0,00 574,34 0, Składki na Fundusz Pracy 82,30 82,30 100,00 82,30 82,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 358, ,82 100, , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 170, ,54 100, ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0, Zakup usług pozostałych 272,00 272,00 100,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,03 95, , ,80 0,00 0,00 0, , , , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , ,03 94, , ,80 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00 85,28 85,28 85,28 0,00 0,00 0,00 0,00 85,28 0, , ,50 99, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 96, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3 255, ,41 99, , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 88, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 663, ,72 61, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie bezosobowe 2 970, ,00 60, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 92, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Zakup energii , ,64 99, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Zakup usług zdrowotnych 700,00 640,00 91,43 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 0, Zakup usług pozostałych , ,12 93, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 850,00 822,36 96,75 822,36 0,00 0,00 0,00 0,00 822,36 0,00 telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 9 800, ,00 96, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 914, ,38 100, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami 1 230, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 97,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obsługa długu publicznego , ,61 88, ,61 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,61 88, ,61 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0, , ,61 88, ,61 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,75 97, , , ,00 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , ,09 99, , , ,19 0,00 0, , ,56 18

19 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,19 98, ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,12 99, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 99, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 100, , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 99, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,96 97, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 025, ,54 99, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 99, ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 417, ,12 85, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, Zakup energii , ,38 95, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, Zakup usług remontowych , ,00 79, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 700,00 310,00 44,29 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0, Zakup usług pozostałych , ,78 90, ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 040, ,52 87, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, , ,16 72, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, Podróże służbowe krajowe 2 220, ,80 66, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0, Różne opłaty i składki 5 657, ,00 81, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,07 100, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 500,00 990,00 66,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 korpusu służby cywilnej 6620 Dotacja celowa z powiatu na inwestycja JST , ,56 98,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,83 95, , , ,81 0,00 0, ,67 0, , ,81 94, ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 19

20 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 9 783, ,95 90, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, , ,55 99, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 100, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 96, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 895, ,68 91, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 220, ,99 83, ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0, , ,24 99, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0, Zakup usług pozostałych , ,67 83, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 760, ,82 100, ,82 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 socjalnych Przedszkola , ,72 96, , ,03 0,00 0,00 0, ,69 0, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,10 99, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 99, , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 99, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 413, ,28 85, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 68, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 88, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0, Zakup środków żywności , ,71 88, ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 700, ,21 91, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, Zakup energii , ,33 81, ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0, Zakup usług remontowych 3 500, ,00 80, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 500, ,20 87, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 756,00 729,84 96,54 729,84 0,00 0,00 0,00 0,00 729,84 0,00 20

21 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 976,00 860,65 88,18 860,65 0,00 0,00 0,00 0,00 860,65 0, Podróże służbowe krajowe 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 740,00 191,00 25,81 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,56 100, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Gimnazja , ,80 98, , ,28 0,00 0,00 0, ,52 0, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,92 97, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 wynagrodzeń 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 4 500, ,57 69, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 99, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 98, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 98, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,68 96, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500, ,81 94, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 90, ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0, , ,27 68, ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0, Zakup energii , ,66 92, ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Zakup usług remontowych 1 700,00 867,15 51,01 867,15 0,00 0,00 0,00 0,00 867,15 0, Zakup usług zdrowotnych 600,00 455,00 75,83 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 0, Zakup usług pozostałych , ,98 98, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 100, ,12 99, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, , ,29 94, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 21

22 Podróże służbowe krajowe 2 200, ,88 86, ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0, Różne opłaty i składki 3 000, ,00 91, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,28 100, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900, ,00 94, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Dowożenie uczniów do szkół , ,95 91, , ,56 0,00 0,00 0, , ,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 95, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,68 99, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 96, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 038, ,50 89, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,12 97, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 87, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0, Zakup usług remontowych 4 000,00 720,00 18,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0, Zakup usług pozostałych , ,96 88, ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0, Różne opłaty i składki , ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe 1 914, ,38 100, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,41 30, ,41 400,00 0,00 0,00 0, ,41 0, ,15 400,00 10,79 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,41 34, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, ,00 43, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,95 98, , ,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00 22

23 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 291,79 291,79 100,00 291,79 291,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 51,49 51,49 100,00 51,49 51,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 41,81 41,81 100,00 41,81 41,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7,38 7,38 100,00 7,38 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,39 100, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 100, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 95, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0, , ,50 95, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Zakup usług pozostałych 4 131, ,29 95, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, Zakup usług pozostałych 729,00 699,41 95,94 699,41 0,00 0,00 0,00 0,00 699,41 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,34 99, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0, Ochrona zdrowia , ,75 80, , ,70 0,00 0,00 0, ,05 0, Zwalczanie narkomanii , ,34 95, , ,70 0,00 0,00 0, ,64 0, Wydatki osobowe niezaliczone do 6 000, ,70 98, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,04 88, ,04 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0, Zakup usług pozostałych 7 474, ,60 97, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,41 77, , ,00 0,00 0,00 0, ,41 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 51, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, Zakup usług pozostałych , ,74 86, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 73,00 14,60 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500, ,00 53, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pomoc społeczna , ,37 98, , ,57 0,00 0,00 0, ,80 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 900, ,00 82, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 23

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 13 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 136 /2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r.

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 112 113,00 110 897,75 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające: ZARZĄDZENIE NR 289/10 BURMISTRZA ŁAP z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku zawierającą:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku zawierającą: ZARZĄDZENIE NR 233/12 BURMISTRZA ŁAP z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym:

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym: ZARZĄDZENIE NR 99/08 BURMISTRZA ŁAP z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego:

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego: ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo