ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz.1800; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 149, poz.1454; z 2004r. Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104; z 2009r. Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 238, poz 1578; z 2011r. Nr 240, poz. 1429) Wójt Gminy Mielnik postanawia: 1. Przyjąć: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: zł - wykonanie: ,72zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: zł - wykonanie: ,68zł zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3) Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 4) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 5) Część opisową stanowi załącznik Nr Sprawozdanie o których mowa w 1 przekazać: Radzie Gminy Mielnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Wójt Adam Tobota Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 201/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 marca 2013 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan 2012r. Wykonanie 2012r. % wykonania bieżące 600 Transport i łączność 38000, ,00 52, Drogi publiczne powiatowe 38000, ,00 52, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38000, ,00 52,4 Rodzaj zadania: Własne bieżące razem: 38000, ,00 52,4 Dział Rozdział Nazwa Plan 2012r. Wykonanie 2012r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9120, ,16 100, Pozostała działalność 9120, ,16 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 1

3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9120, ,16 100,0 600 Transport i łączność 13400, ,45 139, Drogi publiczne gminne 13400, ,45 139, Wpływy z różnych opłat 13400, ,45 139,6 630 Turystyka 0, ,96 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, ,96 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,37 113, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 18200, ,65 151, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18200, ,16 151, Pozostałe odsetki 0,00 10, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87300, ,72 105,9 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 2

4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 87300, ,69 105, Pozostałe odsetki 0,00 790, Administracja publiczna 10162, ,30 217, Urzędy wojewódzkie 0,00 1, Wpływy z różnych opłat 0,00 1, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10162, ,75 112, Pozostałe odsetki 1162, ,07 100, Wpływy z różnych dochodów 9000, ,68 114, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14300, ,95 100, Ochotnicze straże pożarne 14300, ,95 100, Wpływy z różnych dochodów 14300, ,95 100,4 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,52 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,68 100, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Podatek rolny 607,00 761,00 125, Podatek leśny , ,00 100, Podatek od środków transportowych 3252, ,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 3

5 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20000, ,40 187, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13550, ,68 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 25, Wpływy z różnych opłat 0,00 17, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1043, ,00 106, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,59 104, Podatek od nieruchomości , ,26 100, Podatek rolny 38500, ,25 90, Podatek leśny 72705, ,79 99, Podatek od środków transportowych 8469, ,30 143, Podatek od spadków i darowizn 8500, ,00 201, Wpływy z opłaty targowej 1600, ,00 73, Wpływy z opłaty miejscowej 650,00 255,00 39, Podatek od czynności cywilnoprawnych 38000, ,00 106, Wpływy z różnych opłat 200, ,20 655, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, ,79 452, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 43500, ,17 100, Wpływy z opłaty skarbowej 8500, ,00 97, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35000, ,17 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,08 103, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 102,5 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 4

6 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,08 105,5 758 Różne rozliczenia , ,40 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 24696, ,40 104, Pozostałe odsetki 14000, ,28 107, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10696, ,12 100,0 801 Oświata i wychowanie 9000, ,40 150, Szkoły podstawowe 0,00 517, Wpływy z usług 0,00 517, Przedszkola 9000, ,20 144, Wpływy z różnych opłat 9000, ,20 144,3 852 Pomoc społeczna , ,77 98, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 900,00 637,49 70, Wpływy z różnych dochodów 0,00 17, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900,00 619,89 68, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3800, ,09 94,5 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 5

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3800, ,09 94, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 89014, ,19 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 89014, ,19 99, Zasiłki stałe 49000, ,00 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49000, ,00 92, Ośrodki pomocy społecznej 35285, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 35285, ,00 100, Pozostała działalność 87200, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 87200, ,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,39 99,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,39 99, Pozostała działalność , ,39 99,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,39 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,03 99,9 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 6

8 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 36266, ,36 99,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18327, ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 18327, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18327, ,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8000, ,55 51, Gospodarka odpadami 0,00 742, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 742, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8000, ,91 42, Wpływy z różnych opłat 8000, ,91 42,6 bieżące razem: , ,22 100,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,35 103,1 majątkowe 630 Turystyka , ,87 101,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,87 101, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,87 101,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,87 101,2 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 7

9 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,25 101, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 18341, ,62 101,4 700 Gospodarka mieszkaniowa 15669, ,00 165, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15669, ,00 165, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15669, ,00 165,3 758 Różne rozliczenia 324,00 323,50 99, Różne rozliczenia finansowe 324,00 323,50 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 324,00 323,50 99,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,28 100,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,28 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,28 100,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,28 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,28 100,1 926 Kultura fizyczna , ,00 100, Obiekty sportowe , ,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 8

10 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,0 majątkowe razem: , ,65 100,4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 100,2 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan 2012r. Wykonanie 2012r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 91013, ,26 100, Pozostała działalność 91013, ,26 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 91013, ,26 100,0 750 Administracja publiczna 57607, ,00 100, Urzędy wojewódzkie 57607, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57607, ,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 507,00 507,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 507,00 507,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 9

11 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 507,00 507,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,59 98, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,59 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,59 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1200, ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1200, ,00 97, Pozostała działalność 3600, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3600, ,00 100,0 bieżące razem: , ,85 98,6 Ogółem: , ,72 100,5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 100,4 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 10

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 201/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 marca 2013 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Dział Rozdział Nazwa Plan 2012r. Wydatki bieżące Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego Wydatki majątkowe Wykonanie 2012r. Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe w złotych % wykonania 600 Transport i łączność , , , , , ,00 97, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 0, , ,27 0,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 0, , ,27 0,00 100, Drogi publiczne powiatowe , , , , , ,00 90, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 38000, ,00 0, , ,00 0,00 52, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , ,00 0, ,00 100,0 750 Administracja publiczna 994,00 0,00 994,00 389,68 0,00 389,68 39, Pozostała działalność 994,00 0,00 994,00 389,68 0,00 389,68 39, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 994,00 0,00 994,00 389,68 0,00 389,68 39,2 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 1

13 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia ,00 0, , ,00 0, ,00 100, Szpitale ogólne ,00 0, , ,00 0, ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, , ,00 0, ,00 100,0 Wydatki razem: , , , , , ,68 97,8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rodzaj zadania: Własne Z tego Wydatki majątkowe Wykonanie 2012r. Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe % wykonania 10 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 900,00 0,00 698,19 698,19 0,00 77, Izby rolnicze 900,00 900,00 0,00 698,19 698,19 0,00 77, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 900,00 900,00 0,00 698,19 698,19 0,00 77,6 600 Transport i łączność , , , , , ,00 90, Lokalny transport zbiorowy 7500, ,00 0, , ,99 0,00 97, Zakup usług pozostałych 7500, ,00 0, , ,99 0,00 97, Drogi publiczne gminne , , , , , ,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia 13500, ,00 0, , ,62 0,00 62, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,80 0,00 96, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,05 0,00 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52620,00 0, , ,00 0, ,00 35, Pozostała działalność 25830,00 0, , ,00 0, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25830,00 0, , ,00 0, ,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 2

14 630 Turystyka , , , , , ,61 87, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,61 87, , ,00 0, , ,00 0,00 65,7 4100, ,00 0, , ,78 0,00 51, Składki na Fundusz Pracy 580,00 580,00 0,00 244,46 244,46 0,00 42, Wynagrodzenia bezosobowe 3710, ,00 0, , ,68 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6000, ,00 0, , ,70 0,00 41, Zakup usług pozostałych 8422, ,00 0, , ,22 0,00 75, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1000, ,00 0,00 735,53 735,53 0,00 73, Różne opłaty i składki 4401, ,00 0, , ,50 0,00 88, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,61 0, ,61 93, ,00 0, , ,00 0, ,00 93,3 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,02 86, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 41738, ,00 0, , ,63 0,00 79, Zakup materiałów i wyposażenia 17000, ,00 0, , ,17 0,00 88, Zakup energii 21238, ,00 0, , ,57 0,00 69, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0, , ,89 0,00 92, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,02 87,2 2936, ,00 0, , ,00 0,00 82,5 502,00 502,00 0,00 451,27 451,27 0,00 89, Składki na Fundusz Pracy 31,00 31,00 0,00 22,94 22,94 0,00 74, Zakup materiałów i wyposażenia 51400, ,00 0, , ,19 0,00 96, Zakup energii 16000, ,00 0, , ,81 0,00 84, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,14 0,00 86,9 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 3

15 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2500, ,00 0, , ,00 0,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3193, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,02 0, ,02 100,0 710 Działalność usługowa , ,00 0, , ,00 0,00 90, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, , ,00 0,00 93, Wynagrodzenia bezosobowe 6000, ,00 0, , ,00 0,00 91, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 93, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 29630, ,00 0, , ,00 0,00 94, Zakup usług pozostałych 29630, ,00 0, , ,00 0,00 94, Cmentarze 6154, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6154, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 720 Informatyka 24000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 24000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 19000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna , , , , , ,00 98, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, , ,78 0,00 88, , ,00 0, , ,15 0,00 88, Zakup materiałów i wyposażenia 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 6700, ,00 0, , ,63 0,00 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , ,00 98,8 6800, ,00 0, , ,18 0,00 95, Wynagrodzenia osobowe , ,00 0, , ,52 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 4

16 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 88703, ,00 0, , ,59 0,00 100, , ,00 0, , ,59 0,00 97, Składki na Fundusz Pracy 29257, ,00 0, , ,68 0,00 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9773, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,57 0,00 98, Zakup energii 56700, ,00 0, , ,14 0,00 92, Zakup usług remontowych 59500, ,00 0, , ,42 0,00 99, Zakup usług zdrowotnych 3000, ,00 0, , ,00 0,00 72, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,41 0,00 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3500, ,00 0, , ,69 0,00 94, , ,00 0, , ,36 0,00 96,1 7500, ,00 0, , ,66 0,00 72, Podróże służbowe krajowe 7200, ,00 0, , ,85 0,00 84, Różne opłaty i składki 9407, ,00 0, , ,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31711, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 1360, ,00 0, , ,00 0,00 100, , ,00 0, , ,19 0,00 83, ,00 0, , ,00 0, ,00 96, , ,00 0, , ,90 0,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia 23726, ,00 0, , ,69 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 5

17 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,01 0,00 94, Zakup usług pozostałych 10598, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 8025, ,00 0, , ,20 0,00 99, Pozostała działalność 92579, ,00 0, , ,46 0,00 97, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 9958, ,00 0, , ,66 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4880, ,00 0, , ,37 0,00 66, Zakup usług pozostałych 68720, ,00 0, , ,03 0,00 99, Różne opłaty i składki 9021, ,00 0, , ,40 0,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,95 95, Straż Graniczna 30000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,95 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 34000, ,00 0, , ,64 0,00 92, , ,00 0, , ,80 0,00 99,8 6700, ,00 0, , ,00 0,00 100, , ,00 0, , ,13 0,00 98, Składki na Fundusz Pracy 1950, ,00 0, , ,47 0,00 96, Wynagrodzenia bezosobowe 6000, ,00 0, , ,80 0,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 71100, ,00 0, , ,77 0,00 94, Zakup energii 52800, ,00 0, , ,03 0,00 88, Zakup usług remontowych 3500, ,00 0, , ,80 0,00 79, Zakup usług zdrowotnych 1500, ,00 0, , ,00 0,00 93, Zakup usług pozostałych 17790, ,00 0, , ,80 0,00 89, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800,00 800,00 0,00 520,17 520,17 0,00 65,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 6

18 4410 Podróże służbowe krajowe 46,00 46,00 0,00 46,00 46,00 0,00 100, Różne opłaty i składki 27400, ,00 0, , ,00 0,00 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3900, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 1558, ,00 0, , ,07 0,00 98, ,00 0, , ,95 0, ,95 99, Zarządzanie kryzysowe 1760, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 1760, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0, , ,76 0,00 86, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,76 0,00 86, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0, , ,76 0,00 86,4 758 Różne rozliczenia , ,00 0, , ,00 0,00 97, Rezerwy ogólne i celowe 48000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy 48000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 100, , ,00 0, , ,00 0,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, , ,91 0,00 99, Szkoły podstawowe , ,00 0, , ,94 0,00 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 51328, ,00 0, , ,36 0,00 100, , ,00 0, , ,10 0,00 100, , ,00 0, , ,61 0,00 100, , ,00 0, , ,51 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 7

19 4120 Składki na Fundusz Pracy 27648, ,00 0, , ,01 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 15000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup energii , ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług zdrowotnych 2000, ,00 0, , ,10 0,00 71, Zakup usług pozostałych 52411, ,00 0, , ,00 0,00 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4789, ,00 0, , ,68 0,00 100,0 6800, ,00 0, , ,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 10500, ,00 0, , ,57 0,00 100, Różne opłaty i składki 3026, ,00 0, , ,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 62509, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 1200, ,00 0, , ,00 0,00 100, Przedszkola , ,00 0, , ,15 0,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 10588, ,00 0, , ,53 0,00 100, , ,00 0, , ,78 0,00 100, , ,00 0, , ,06 0,00 99, , ,00 0, , ,60 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 6198, ,00 0, , ,21 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 5500, ,00 0, , ,66 0,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup energii 17500, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług zdrowotnych 66,00 66,00 0,00 66,00 66,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 7634, ,00 0, , ,31 0,00 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 1500, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 8

20 publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Różne opłaty i składki 2500, ,00 0, , ,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13016, ,00 0, , ,00 0,00 100, Gimnazja , ,00 0, , ,65 0,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 33888, ,00 0, , ,45 0,00 100, , ,00 0, , ,31 0,00 100, , ,00 0, , ,55 0,00 99, , ,00 0, , ,07 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 8301, ,00 0, , ,27 0,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27215, ,00 0, , ,00 0,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, , ,17 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 81458, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług remontowych 33542, ,00 0, , ,17 0,00 100, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Różne opłaty i składki 12342, ,00 0, , ,00 0,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7370, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 5700, ,00 0, , ,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 1670, ,00 0, , ,00 0,00 100, Pozostała działalność 13100, ,00 0, , ,00 0,00 93, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12300, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 851 Ochrona zdrowia , , , , , ,00 66, Zwalczanie narkomanii 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 9

21 4300 Zakup usług pozostałych 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 37950, ,00 0, , ,64 0,00 99, Świadczenia społeczne 4000, ,00 0, , ,64 0,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 1045, ,00 0,00 957,60 957,60 0,00 91, Wynagrodzenia bezosobowe 10815, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6500, ,00 0, , ,98 0,00 99, Zakup usług pozostałych 15590, ,00 0, , ,42 0,00 99, Pozostała działalność , , , , , ,00 60, Zakup materiałów i wyposażenia 27000, ,00 0, , ,56 0,00 36, Zakup usług pozostałych 81600, ,00 0, , ,00 0,00 62, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95000,00 0, , ,00 0, ,00 64,7 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , ,91 0,00 95, Domy pomocy społecznej 69102, ,00 0, , ,49 0,00 87, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 69102, ,00 0, , ,49 0,00 87, Rodziny zastępcze 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3000, ,00 0, , ,28 0,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 3000, ,00 0, , ,28 0,00 96, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3800, ,00 0, , ,09 0,00 94, Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3800, ,00 0, , ,09 0,00 94, , ,00 0, , ,19 0,00 99,9 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 10

22 3110 Świadczenia społeczne , ,00 0, , ,19 0,00 99, Dodatki mieszkaniowe 2000, ,00 0, , ,14 0,00 74, Świadczenia społeczne 2000, ,00 0, , ,14 0,00 74, Zasiłki stałe 49000, ,00 0, , ,00 0,00 92, Świadczenia społeczne 49000, ,00 0, , ,00 0,00 92, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,42 0,00 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 300,00 0,00 299,33 299,33 0,00 99, , ,00 0, , ,10 0,00 93, , ,00 0, , ,08 0,00 93, , ,00 0, , ,22 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 3100, ,00 0, , ,54 0,00 86, Zakup materiałów i wyposażenia 6500, ,00 0, , ,94 0,00 94, Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 0,00 330,00 330,00 0,00 82, Zakup usług pozostałych 12800, ,00 0, , ,01 0,00 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 100,0 2100, ,00 0, , ,24 0,00 54, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 252,96 252,96 0,00 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5000, ,00 0, , ,00 0,00 94,8 1000, ,00 0,00 550,00 550,00 0,00 55, Pozostała działalność , ,00 0, , ,30 0,00 99, Świadczenia społeczne , ,00 0, , ,30 0,00 99,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, , ,39 0,00 99, Pozostała działalność , ,00 0, , ,39 0,00 99,9 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 11

23 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3400, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 100, , ,00 0, , ,16 0,00 100,0 2012, ,00 0, , ,16 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1341, ,00 0, , ,35 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 236,00 236,00 0,00 236,71 236,71 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 84021, ,00 0, , ,56 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 14828, ,00 0, , ,06 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 17707, ,00 0, , ,52 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3125, ,00 0, , ,68 0,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13770, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 2430, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 73866, ,00 0, , ,50 0,00 99, Zakup usług pozostałych 13035, ,00 0, , ,69 0,00 99,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68927, ,00 0, , ,65 0,00 96, Pomoc materialna dla uczniów 68927, ,00 0, , ,65 0,00 96, Stypendia dla uczniów 6600, ,00 0, , ,00 0,00 98, Inne formy pomocy dla uczniów 56327, ,00 0, , ,56 0,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia 6000, ,00 0, , ,09 0,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,21 94, , , , , , ,33 97, Zakup energii 27000, ,00 0, , ,65 0,00 96, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,91 0,00 71, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89114,00 0, , ,50 0, ,50 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 12

24 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,48 0, ,48 100, ,00 0, , ,35 0, ,35 100, Gospodarka odpadami , ,00 0, , ,33 0,00 88, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,33 0,00 88, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, , ,60 0,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 2000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,60 0,00 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, , ,14 0,00 88, Zakup energii , ,00 0, , ,14 0,00 86, Zakup usług pozostałych 31500, ,00 0, , ,00 0,00 96, Zakłady gospodarki komunalnej ,00 0, , ,00 0, ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , ,00 0, ,00 100,0 8000, ,00 0, , ,91 0,00 42, Zakup materiałów i wyposażenia 3000, ,00 0,00 141,95 141,95 0,00 4, Zakup usług pozostałych 5000, ,00 0, , ,96 0,00 65, Pozostała działalność 38000, , , , , ,88 40, Zakup materiałów i wyposażenia 3086, ,00 0, , ,58 0,00 100, Zakup usług pozostałych 22914, ,00 0, , ,18 0,00 37, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12000,00 0, , ,88 0, ,88 30, , , , , , ,10 78,7 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 13

25 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,35 95, , ,00 0, , ,00 0,00 100,0 9145, ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 943,00 943,00 0,00 833,00 833,00 0,00 88, Wynagrodzenia bezosobowe 54000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,68 0,00 99, Zakup energii 25000, ,00 0, , ,11 0,00 83, Zakup usług remontowych 18877, ,00 0, , ,87 0,00 72, Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 0,00 66,00 66,00 0,00 9, Zakup usług pozostałych 83100, ,00 0, , ,96 0,00 83, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2000, ,00 0, , ,19 0,00 91, Różne opłaty i składki 1835, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,35 0, ,35 81, Biblioteki , ,00 0, , ,00 0,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, , ,00 0,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0, , ,00 0,00 100, , ,00 0, , ,00 0,00 100, Pozostała działalność , , , , , ,75 23, Zakup usług pozostałych 95600, ,00 0, , ,00 0,00 35, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,75 0, ,75 21,7 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 14

26 926 Kultura fizyczna , , , , , ,08 99, Obiekty sportowe ,00 0, , ,08 0, ,08 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, , ,08 0, ,08 99, , ,00 0, , ,01 0,00 97, , ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2500, ,00 0,00 249,01 249,01 0,00 10, Zakup usług pozostałych 4000, ,00 0,00 44,00 44,00 0,00 1, Pozostała działalność ,00 0, , ,00 0, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 0, ,00 100,0 Wydatki razem: , , , , , ,97 92,9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rodzaj zadania: Zlecone Z tego Wydatki majątkowe Wykonanie 2012r. Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe % wykonania 10 Rolnictwo i łowiectwo 91013, ,00 0, , ,26 0,00 100, Pozostała działalność 91013, ,00 0, , ,26 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 172,00 172,00 0,00 172,00 172,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 24,00 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 589,00 589,00 0,00 588,56 588,56 0,00 99, Różne opłaty i składki 89228, ,00 0, , ,70 0,00 100,0 750 Administracja publiczna 57607, ,00 0, , ,00 0,00 100, Urzędy wojewódzkie 57607, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 15

27 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 38400, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 3200, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 7127, ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1020, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1260, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 5100, ,00 0, , ,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 100,0 507,00 507,00 0,00 507,00 507,00 0,00 100,0 507,00 507,00 0,00 507,00 507,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 507,00 507,00 0,00 507,00 507,00 0,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , ,59 0,00 98, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, , ,59 0,00 98, Świadczenia społeczne , ,00 0, , ,57 0,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 9453, ,00 0, , ,00 0,00 100, , ,00 0, , ,30 0,00 74, Składki na Fundusz Pracy 260,00 260,00 0,00 260,00 260,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1149, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 2749, ,00 0, , ,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 0,00 49,72 49,72 0,00 99,4 Id: 4DE27E70-DC5B-4807-A86E-C8DB9AE816C0. Podpisany Strona 16

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r.

Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo