DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu gminy za 2008 rok Nr 118/09 Burmistrza Drohiczyna z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budŝetu gminy za 2008 r Nr 196/09 Burmistrza Michałowa z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2008 rok ZARZĄDZENIE NR 9/2009 BURMISTRZA TYKOCINA z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu gminy za 2008 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz ze zm.) oraz 13 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577, ze zm.) Burmistrz zarządza co następuje: 1. Przyjąć: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu gminy za rok 2008, według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł, - wykonanie ,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,00 zł - wykonanie ,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budŝetu gminy, zgodnie z załącznikiem 3. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie wykonania dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie wykonania przychodów i kosztów zakładu budŝetowego, zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych jednostek budŝetowych, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie w wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9/1 i 9/2. 9. Sprawozdanie opisowe z wykonania BudŜetu Gminy Tykocin, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w 1 przekazać: 1) Radzie Miejskiej w Tykocinie 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Krzysztof Chlebowicz

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/09 Burmistrz Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan Wykonanie % Dział Rozdz Rolnictwo i łowiectwo O ,95 99,79% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 77,00% Wpływy z róŝnych dochodów ,00 77,00% Pozostała działalność ,95 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,95 100,00% (związkom gmin) ustawami Leśnictwo O ,59 91,65% Pozostała działalność ,59 91,65% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,59 91,65% Górnictwo i kopalnictwo ,81 100,04% Pozostała działalność ,81 100,04% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,81 100,04% Transport i łączność ,54 44,62% Drogi publiczne powiatowe ,80 43,70% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,80 43,70% Drogi publiczne gminne , ,11% Wpływy z róŝnych opłat , ,11% Gospodarka mieszkaniowa ,12 101,04% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,42 101,06% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,03 100,04% ,49 105,29% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ,44 100,00% Wpływy z usług ,11 104,73% Pozostałe odsetki ,56 106,56% Wpływy z róŝnych dochodów ,79 139,44%

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan Wykonanie % Dział Rozdz Pozostała działalność ,70 100,00% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,70 100,00% odrębnych ustaw Pozostałe odsetki ,00 100,00% Działalność usługowa ,00 100,00% Cmentarze ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Administracja publiczna ,64 100,52% Urzędy wojewódzkie ,50 99,89% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100,00% ,50 85,75% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,14 103,25% Wpływy z róŝnych opłat ,20 115,44% Wpływy z usług ,44 45,27% Wpływy z róŝnych dochodów ,50 102,72% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,46 93,13% Ochotnicze straŝe poŝarne ,46 93,13% Wpływy z usług ,21 67,16% Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 100,00% Wpływy z róŝnych dochodów ,25 99,97% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 100,00% ,80 103,92% ,40 114,75% ,40 114,75%

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan Wykonanie % Dział Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek ,78 103,82% organizacyjnych Podatek od nieruchomości ,40 104,22% Podatek rolny ,30 100,55% Podatek leśny ,00 100,20% Podatek od środków transportowych ,00 100,00% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 100,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,08 99,26% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat ,51 103,72% lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości ,70 106,16% Podatek rolny ,97 102,13% Podatek leśny ,23 100,50% Podatek od środków transportowych ,00 101,77% Podatek od spadków i darowizn ,99 154,93% Wpływy z opłaty targowej ,00 102,37% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,70 104,85% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,92 118,65% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,93 99,40% ustaw Wpływy z opłaty skarbowej ,00 97,74% Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu ,93 100,02% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,18 104,71% Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 104,77% Podatek dochodowy od osób prawnych ,18 95,84% RóŜne rozliczenia ,06 100,05% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe ,06 113,16% Pozostałe odsetki ,06 113,16% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00%

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan Wykonanie % Dział Rozdz Oświata i wychowanie ,70 53,51% Szkoły podstawowe ,93 60,76% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,93 60,76% (związków gmin) Pozostała działalność ,77 45,45% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,77 45,45% (związków gmin) Pomoc społeczna ,59 96,48% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,16 98,72% Wpływy z róŝnych dochodów ,43 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,73 98,72% ,00 90,00% ,00 90,00% ,43 83,56% ,44 97,04% ,99 77,77% Ośrodki pomocy społecznej ,00 100,00% Wpływy z róŝnych dochodów ,00 99,38% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,98 97,98% Wpływy z usług ,69 116,39% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,74 96,85% ,55

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan Wykonanie % Dział Rozdz Pozostała działalność ,02 99,20% Wpływy z róŝnych dochodów ,02 68,90% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza ,29 111,11% Pomoc materialna dla uczniów ,29 111,11% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,29 99,22% ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,52 80,70% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 30,00% Wpływy z róŝnych dochodów ,00 30,00% Zakłady gospodarki komunalnej ,52 99,96% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,52 99,96% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 160,00% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Wpływy z róŝnych dochodów ,00 Kultura fizyczna i sport ,00 100,00% Obiekty sportowe ,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100,00% OGÓŁEM ,07 100,09% w tym dochody majątkowe ,44 100,00% dochody bieŝące ,63 100,10%

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2008 ROK Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/09 Burmistrz Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. Wykonanie % Dział Rozdz Rolnictwo i łowiectwo O ,82 99,94% Izby rolnicze O ,87 97,58% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,87 97,58% Pozostała działalność ,95 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,75 99,93% Składki na Fundusz Pracy ,25 100,41% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,06 100,00% RóŜne opłaty i składki ,52 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,60 99,43% drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,77 99,74% Transport i łączność ,93 96,33% Drogi publiczne powiatowe ,75 95,79% Zakup usług remontowych ,40 52,98% Zakup usług pozostałych ,80 43,70% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,55 96,98% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% Drogi publiczne gminne ,13 96,78% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 89,65% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,02 82,75% Zakup usług remontowych ,79 92,93% Zakup usług pozostałych ,89 86,99% RóŜne opłaty i składki ,00 61,10% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,43 98,63% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 87,50% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 87,50% Pozostała działalność ,05 63,62% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,25 63,55% Zakup usług remontowych ,80 93,69% Zakup usług pozostałych ,00 0,00%

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Turystyka ,00 18,33% Zadania w zakresie upowszechniania ,00 18,33% turystyki Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00% Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Gospodarka mieszkaniowa ,83 91,08% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,83 91,08% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,03 96,44% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 100,04% Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 89,41% Składki na Fundusz Pracy ,52 96,21% Wynagrodzenia bezosobowe ,58 21,88% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,16 97,08% Zakup energii ,84 90,15% Zakup usług remontowych ,65 96,58% Zakup usług pozostałych ,89 98,43% RóŜne opłaty i składki ,54 87,65% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 100,00% socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 32,62% Działalność usługowa ,86 95,71% Cmentarze ,86 95,71% Zakup usług remontowych ,56 98,17% Zakup usług pozostałych ,30 93,51% Administracja publiczna ,36 97,55% Urzędy wojewódzkie ,00 100,00% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,86 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 100,01% Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 99,99% Składki na Fundusz Pracy ,02 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,10 100,01% Zakup usług remontowych ,60 98,92% Zakup usług zdrowotnych ,25 100,41% Zakup usług pozostałych ,21 100,01% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 100,00% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,01 100,00% RóŜne opłaty i składki ,00 100,00%

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Dział Rozdz. Plan po zmianach Wykonanie % Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,93 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,31 99,89% RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,52 98,06% Zakup usług pozostałych ,57 97,39% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,22 75,22% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,55 97,98% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 93,75% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,89 99,87% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,23 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,91 96,14% Składki na Fundusz Pracy ,88 99,24% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji ,00 93,18% Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe ,00 63,38% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,67 81,55% Zakup środków Ŝywności ,95 88,21% Zakup energii ,12 88,53% Zakup usług remontowych ,00 13,05% Zakup usług zdrowotnych ,75 93,39% Zakup usług pozostałych ,96 99,38% Zakup dostępu do sieci internet ,06 96,01% Opłata z tytułu zakupu usług ,86 96,52% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,18 93,21% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,25 96,60% RóŜne opłaty i składki ,79 82,83% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,20 85,37% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,51 87,42% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,34 91,31% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00%

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,51 80,41% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 52,60% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,90 97,59% Zakup środków Ŝywności ,67 99,26% Zakup usług pozostałych ,94 74,54% RóŜne opłaty i składki ,00 34,00% Pozostała działalność ,99 89,81% RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 88,19% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,08 1,31% Zakup usług pozostałych ,00 94,59% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,91 91,89% RóŜne opłaty i składki ,00 80,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 99,92% Składki na Fundusz Pracy ,26 102,17% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,80 99,91% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,00 100,00% drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,25 89,42% Ochotnicze straŝe poŝarne ,96 89,41% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,70 26,46% RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,00% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,13 96,48% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,18 99,52% Składki na Fundusz Pracy ,32 85,97% Wynagrodzenia bezosobowe ,33 97,25% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,12 93,49% Zakup środków Ŝywności ,59 83,01% Zakup energii ,03 85,36% Zakup usług remontowych ,70 92,33%

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Zakup usług zdrowotnych ,00 50,98% Zakup usług pozostałych ,47 25,73% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,92 58,99% RóŜne opłaty i składki ,04 95,40% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,70 99,90% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 76,48% Obrona cywilna ,29 89,66% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,52 98,62% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 100,08% Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 94,13% Składki na Fundusz Pracy ,71 98,71% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 1,63% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 100,00% ,40 91,14% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,40 91,14% Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne ,94 92,21% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 28,33% Zakup usług pozostałych ,27 97,64% RóŜne opłaty i składki ,00 0,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,19 69,72% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 93,44% Obsługa długu publicznego ,60 90,18% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,60 90,18% Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego ,60 90,18% RóŜne rozliczenia ,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% Rezerwy (rezerwa ogólna) ,00 0,00% Rezerwy (rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe do 1%) ,00 0,00%

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Oświata i wychowanie ,36 99,37% Szkoły podstawowe ,74 99,50% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,56 100,00% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,22 99,54% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 99,59% Składki na Fundusz Pracy ,36 99,52% Wynagrodzenia bezosobowe ,82 99,97% Nagrody motywacyjne ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,31 99,88% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,94 99,17% ksiąŝek Zakup energii ,24 100,00% Zakup usług remontowych ,47 97,92% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,48 99,99% Zakup dostepu do sieci internet ,43 77,78% Opłata z tytułu zakupu usług ,31 98,67% telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,26 96,62% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,70 99,99% RóŜne opłaty i składki ,07 99,99% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 100,00% socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 99,98% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,56 99,95% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,25 99,86% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 80,56% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 83,52% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 83,52% Oddziały przedszkolne przy szkołach ,45 99,44% podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,40 99,98% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,10 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 99,98% Składki na Fundusz Pracy ,65 99,24% Nagrody motywacyjne ,00 73,68% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00%

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Przedszkola ,32 99,98% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,16 100,00% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,39 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,27 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,48 99,99% Składki na Fundusz Pracy ,22 99,96% Wynagrodzenia bezosobowe ,56 98,60% Nagrody motywacyjne ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,65 99,96% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,40 99,78% ksiąŝek Zakup energii ,36 99,90% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,78 99,99% Opłaty z tytułu zakupu usług ,79 93,40% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,26 99,78% RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 100,00% socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Gimnazja ,56 99,96% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,29 99,81% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,78 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,23 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 99,98% Składki na Fundusz Pracy ,00 99,99% Nagrody motywacyjne ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,44 99,98% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,62 91,31% ksiąŝek Zakup energii ,53 100,00% Zakup usług remontowych ,98 98,41% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,91 99,88% Zakup dostepu do sieci internet ,22 98,70% Opłaty z tytułu zakupu usług ,60 99,98% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,70 99,84% RóŜne opłaty i składki ,00 100,00%

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Dział Rozdz. Plan po zmianach Wykonanie % Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,36 99,27% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,40 99,33% DowoŜenie uczniów do szkół ,36 97,45% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,70 98,42% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,11 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 98,01% Składki na Fundusz Pracy ,81 98,44% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 80,91% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,98 97,25% Zakup usług remontowych ,41 88,26% Zakup usług zdrowotnych ,00 97,50% Zakup usług pozostałych ,47 96,26% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,30 93,14% RóŜne opłaty i składki ,48 99,20% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 100,00% socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Licea ogólnokształcące ,85 99,98% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,54 99,99% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,62 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,14 99,99% Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 100,00% Składki na Fundusz Pracy ,23 99,98% Nagrody motywacyjne ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,83 99,95% Zakup energii ,73 100,00% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług ,45 99,87% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,72 99,96% RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,00% ,82 99,93% ,24 94,28%

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Dział Rozdz. Plan po zmianach Wykonanie % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 99,01% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 99,01% Stołówki szkolne ,31 99,94% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,32 99,99% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,59 99,99% Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 99,57% Składki na Fundusz Pracy ,17 99,95% Nagrody motywacyjne ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,12 99,96% Zakup energii ,17 99,97% Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,93 99,96% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,01 99,66% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 100,00% socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Pozostała działalność ,77 83,26% Zakup usług pozostałych ,77 45,45% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 100,00% socjalnych Szkolnictwo wyŝsze ,00 100,00% Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,00 100,00% Dotacja celowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budŝetu Unii Europejskiej ,00 100,00% Ochrona zdrowia ,79 99,18% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,79 99,18% Składki na ubezpieczenia społeczne ,47 100,24% Składki na Fundusz Pracy ,05 100,23% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,58 98,71% Zakup środków Ŝywności ,45 99,20% Zakup usług pozostałych ,84 99,05% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,50 93,00% RóŜne opłaty i składki ,90 98,44%

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Pomoc społeczna ,99 95,74% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,73 98,72% Świadczenia społeczne ,90 98,71% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,90 99,09% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 100,01% Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 99,45% Składki na Fundusz Pracy ,07 98,12% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,11 98,24% Zakup usług pozostałych ,05 98,86% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,33 89,80% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,80 70,91% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,82 79,76% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,44 99,53% RóŜnice kursowe ,02 100,01% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 90,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 90,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,43 84,85% Świadczenia społeczne ,43 84,85% Dodatki mieszkaniowe ,55 82,85% Świadczenia społeczne ,55 82,85% Ośrodki pomocy społecznej ,04 92,59% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,71 94,49% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 93,92% Składki na Fundusz Pracy ,34 89,82% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,84 60,73% Zakup energii ,88 97,76% Zakup usług remontowych ,40 34,16%

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Zakup usług zdrowotnych ,00 70,00% Zakup usług pozostałych ,79 89,64% Opłaty z tytułu zakupu usług ,60 49,76% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,72 93,09% RóŜne opłaty i składki ,00 81,60% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 97,60% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,85 87,37% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,22 63,61% Niewłasciwe obciąŝenia ,26 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,40 98,63% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,76 99,33% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 99,99% Składki na ubezpieczenia społeczne ,08 95,62% Składki na Fundusz Pracy ,03 94,82% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,85 83,99% Zakup usług zdrowotnych ,00 68,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 100,00% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,20 78,71% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,84 69,47% Pozostała działalność ,84 96,34% Świadczenia społeczne ,84 96,11% Składki na ubezpieczenia społeczne ,49 99,84% Składki na Fundusz Pracy ,98 99,96% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,53 100,00% Edukacyjna opieka wychowawcza ,26 99,25% Świetlice szkolne ,59 99,38% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,37 99,94% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,62 99,94% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,17 98,58%

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 96,12% Składki na Fundusz Pracy ,78 97,95% Nagrody motywacyjne ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 100,00% socjalnych Pomoc materialna dla uczniów ,67 99,17% Stypendia dla uczniów ,00 100,00% Inne formy pomocy dla uczniów ,08 90,15% Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 99,98% Składki na Fundusz Pracy ,48 99,83% Wynagrodzenia bezosobowe ,89 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,77 99,94% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,51 95,59% i ksiąŝek Zakup usług pozostałych ,96 98,66% Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 100,00% telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe ,34 64,95% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ,63 94,19% drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym ,46 93,91% programów i licencji Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,72 72,47% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,70 92,67% RóŜne opłaty i składki ,70 92,67% Oczyszczanie miast i wsi ,50 94,83% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 95,24% Zakup usług pozostałych ,50 94,81% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,18 85,18% Zakup usług pozostałych ,18 85,18% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,15 91,50% Zakup energii ,05 84,92% Zakup usług remontowych ,20 94,97% Zakup usług pozostałych ,60 75,98% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,30 99,98% Zakłady gospodarki komunalnej ,19 41,93% Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych ,00 100,00% ,19 15,55% Pozostała działalność ,00 98,84% Zakup usług pozostałych ,00 98,84%

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach Wykonanie % Dział Rozdz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,29 98,38% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,29 86,26% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 50,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00% Zakup usług remontowych ,29 98,69% Zakup usług pozostałych ,00 100,00% RóŜne opłaty i składki ,00 80,33% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 66,06% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 66,03% Centra kultury i sztuki ,20 99,36% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,20 99,21% ,00 99,99% Biblioteki ,80 98,29% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,80 98,29% Kultura fizyczna i sport ,59 100,00% Obiekty sportowe ,96 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,46 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,63 99,98% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,63 99,98% OGÓŁEM ,05 96,42% w tym wydatki majątkowe ,13 94,61% wydatki bieŝące ,92 96,86%

21 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/09 Burmistrz Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDśETU GMINY W 2008 ROKU Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie I. Przychody ogółem , ,00 w tym 1 Kredyt długoterminowy na inwestycję pn. Przebudowa dróg gminnych w Pajewie , ,00 2 Wolne środki , ,00 II. Rozchody ogółem , ,00 w tym 1 spłaty poŝyczek i kredytów długoterminowych, w tym: , ,00 a poŝyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na inwestycję pn. Przebudowa kotłowni i instalacji c.o , ,00 w budynkach Zespołów Szkół w Tykocinie i Radulach b poŝyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na inwestycję pn. Oczyszczalnia ścieków z infrastrukturą , ,00 towarzyszącą w Stelmachowie c poŝyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na inwestycję pn. Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół przy , ,00 ulicy Kochanowskiego w Tykocinie d kredyt długoterminowy na inwestycję pn. Przebudowa dróg gminnych w JeŜewie Starym , ,00

22 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 9/09 Burmistrz Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2008 ROK Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Wyszczególnienie Podział klasyfikacji budŝetowej Dział Rozdz. Plan po zmianach DOCHODY WYDATKI Wykonanie % Plan po zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo O ,95 100,00% ,95 100,00% Pozostała działalność ,95 100,00% ,95 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,95 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,75 99,93% Składki na Fundusz Pracy ,25 100,41% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% Zakup usług pozostałych ,06 100,00% RóŜne opłaty i składki ,52 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,60 99,43% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,77 99,74% Administracja publiczna ,00 100,00% ,00 100,00% Urzędy wojewódzkie ,00 100,00% ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,86 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 100,01% Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 99,99%

23 Składki na Fundusz Pracy ,02 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,10 100,01% Zakup usług remontowych ,60 98,92% Zakup usług zdrowotnych ,25 100,41% Zakup usług pozostałych ,21 100,01% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 100,00% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,01 100,00% RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i ,93 100,00% licencji Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 99,92% Składki na Fundusz Pracy ,26 102,17% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,80 99,91% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,00% ,00 100,00%

24 Pomoc społeczna ,91 98,54% ,91 98,54% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,73 98,72% ,73 98,72% społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,73 98,72% Świadczenia społeczne ,90 98,71% Wynagrodzenie osobowe pracowników ,90 99,09% Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 100,01% Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 99,45% Składki na Fundusz Pracy ,07 98,12% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,11 98,24% Zakup usług pozostałych ,05 98,86% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,33 89,80% PodróŜe słuŝbowe krajowe ,80 70,91% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,82 79,76% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,44 99,53% RóŜnice kursowe ,02 100,01% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 90,00% ,00 90,00% ,00 90,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 90,00%

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE B U R M I S T R Z A N I D Z I C Y : 2214 Nr 371/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo