z dnia 31 sierpnia 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 31 sierpnia 2010 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) i 2 uchwały Nr XLIX/384/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Miasta Otwocka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Otwocka za I półrocze roku budżetowego, Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R E Z Y D E N T M I A S T A O T W O C K A inż. Zbigniew Szczepaniak

2 MIASTO OTWOCK Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Otwock 2010 rok 1

3 Spis treści Nr zał. str. 1 Wykonanie dochodów budżetowych 3 2 Wykonanie wydatków budżetowych 10 3 Część opisowa 29 3a Informacja o stanie realizacji inwestycji 87 3b Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej 94 3c Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych 4 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 5 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Otwockiego Centrum Kultury

4 WYKONANIE dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2010r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Źródło dochodu Plan na dzień r. Wykonanie % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 142,77 0,00% Pozostała działalność 0,00 142,77 0,00% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0,00 142,77 0,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 55,59% Lokalny transport zbiorowy , ,00 55,59% dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu , ,00 55,59% terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,65 39,99% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,36 8,22% 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 783,24 0,00% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 000,00 940,50 31,35% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 5 000, ,62 164,27% 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z ,00 0,00 0,00% upływem roku budżetowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,29 43,00% WGGR 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,70 81,06% WGGR 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,23 54,22% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WGGR 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom , ,08 107,30% fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,68 30,05% nieruchomości WGGR 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,74 147,71% 0920 pozostałe odsetki 0,00 113,75 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 0, ,11 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% własnych gmin (związków gmin) 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 945,00 0,00% Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 945,00 0,00% 0560 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0,00 945,00 0,00% 3

5 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,64 23,45% Urzędy wojewódzkie , ,65 52,66% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53,84% dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000,00 46,65 0,93% Starostwa powiatowe 0,00 36,25 0,00% wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 36,25 0,00% mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) , ,74 27,85% 0830 wpływy z usług 1 000, ,68 139,67% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,06 16,67% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 0,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 0,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , ,00 134,14% SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 213, ,00 50,01% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 213, ,00 50,01% (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 141,57% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 141,57% (związkom gmin) ustawami 4

6 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,12 46,16% Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 000, ,00 100,00% (związkom gmin) ustawami Straż Miejska , ,12 45,26% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,12 45,26% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ , ,14 45,41% WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,43 43,82% podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,08 44,25% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 443,35 14,78% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych , ,33 53,25% i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości , ,23 52,06% 0320 podatek rolny 1 000,00 517,00 51,70% 0330 podatek leśny , ,30 50,01% 0340 podatek od środków transportowych , ,00 90,28% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,70 16,42% 0690 wpływy z różnych opłat 300,00 61,60 20,53% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,50 306,66% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i , ,93 63,39% opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości , ,55 68,51% 0320 podatek rolny , ,12 46,65% 0330 podatek leśny , ,87 85,02% 0340 podatek od środków transportowych , ,40 71,12% 0360 podatek od spadków i darowizn , ,33 56,66% 0370 opłata od posiadania psów 1 000,00 468,00 46,80% WPR 0430 wpływy z opłaty targowej , ,00 47,84% podatek od czynności cywilnoprawnych , ,41 58,11% 0690 wpływy z różnych opłat , ,00 55,44% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,25 65,75% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego , ,62 44,94% na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej , ,04 48,08% 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,57 79,76% wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na , ,54 59,01% podstawie odrębnych ustaw 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,72 0,00% 0690 wpływy z różnych opłat , ,88 30,86% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, ,14 97,00% 0920 pozostałe odsetki 0, ,73 0,00% 5

7 Udziały gmin w podatkach stanowiących , ,83 40,18% dochód budżetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 40,35% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych , ,83 35,21% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,15 61,87% Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 61,77% jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,77% Różne rozliczenia finansowe , ,15 64,12% 0920 pozostałe odsetki , ,02 47,31% 0970 wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,00% 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z , ,13 250,67% upływem roku budżetowego 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 0, ,00 0,00% upływem roku budżetowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,70 38,26% Szkoły podstawowe , ,47 26,95% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,89 56,92% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 0,00 12,62 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,96 42,31% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin , ,00 100,00% (związków gmin) 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% własnych gmin (związków gmin) Przedszkola , ,30 53,29% 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 56,56 0,00% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 700, ,01 22,58% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , ,89 54,76% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, ,23 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 7 000,00 397,12 5,67% dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu , ,49 42,13% terytorialnego Gimnazja 7 800, ,17 83,30% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 7 000, ,17 92,82% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów 800,00 0,00 0,00% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 9 000, ,64 20,60% 0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 9 000, ,64 20,60% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,48 51,78% 0830 wpływy z usług , ,48 51,78% Pozostała działalność , ,64 26,97% dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,75 19,73% 6

8 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 0, ,13 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,22 26,57% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin , ,54 100,00% (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu 4 000, ,00 100,00% terytorialnego dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 OCHRONA ZDROWIA 250,00 250,00 100,00 % Przeciwdziałanie alkoholizmowi 250,00 250,00 100,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,39 51,55% Domy pomocy społecznej , ,41 107,36% 0830 wpływy z usług , ,41 125,25% wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,36 50,42% ubezpieczenia społecznego 0920 pozostałe odsetki 1 530, ,42 70,94% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,00 52,67% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 50,35% dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,94 58,02% , ,00 71,51% 9 400, ,00 83,48% , ,00 69,46% , ,50 71,86% 0970 wpływy z różnych dochodów 2 000, ,50 67,53% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin , ,00 71,89% (związków gmin) Zasiłki stałe , ,83 60,52% 0970 wpływy z różnych dochodów 0, ,83 0,00% 7

9 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin , ,00 60,36% (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 38,21% 0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin , ,00 56,10% (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,04 70,25% 0830 wpływy z usług , ,04 83,36% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 41,74% (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,25 49,40% 0830 wpływy z usług 1 550, ,45 65,71% 0970 wpływy z różnych dochodów 0, ,80 0,00% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 48,50% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,00 62,23% Żłobki , ,00 62,23% 0830 wpływy z usług , ,00 62,23% 0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00% EDUKACYJNA OPIEKA 100, , ,00 WYCHOWAWCZA % Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zdań bieżących gmin , ,00 100,00% (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,70 87,39% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,45 87,32% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,00 5,28% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 0, ,33 0,00% wpływy z różnych dochodów , ,55 96,45% 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych źródeł , ,57 90,74% Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,37 100,00% 0690 wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 0, ,37 0,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, ,88 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 0, ,88 0,00% 8

10 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 0,00 0,00 0,00% środowiska 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 000, ,38 79,20% Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 000, ,00 136,67% dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu 3 000, ,00 100,00% terytorialnego środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, 0, ,00 pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 5 000, ,38 44,73% 0830 wpływy z usług 5 000, ,12 44,64% 0920 pozostałe odsetki 0,00 4,26 0,00% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0,00 581,49 0,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 581,49 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 581,49 0,00% RAZEM ,13 55,56% 9

11 WYKONANIE wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2010r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Wydatki Plan na dzień r. Wykonanie % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,94 17,23% Melioracje wodne ,94 20,28% 4270 zakup usług remontowych ,94 20,66% 4300 zakup usług pozostałych ,00 0,00% Izby rolnicze ,00 46,31% wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z ,00 46,31% podatku rolnego Pozostała działalność ,00 0,00% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,00 0,00% Rozwój przedsiębiorczości ,00 0,00% dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie ,00 0,00% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 HANDEL ,66 19,60% Pozostała działalność ,66 19,60% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,02 99,40% 4260 zakup energii ,52 58,86% 4270 zakup usług remontowych ,00 19,39% 4300 zakup usług pozostałych ,90 39,92% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,22 0,07% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,45 15,95% Lokalny transport zbiorowy ,11 30,84% dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,15 30,84% samorządu terytorialnego 4580 pozostałe odsetki 23 22,96 99,83% Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00% 4270 zakup usług remontowych ,00 0,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,00 0,00% zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne ,24 15,79% dotacja celowa na pomoc finansową 2710 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0,00% 10

12 zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4270 zakup usług remontowych ,60 25,65% 4300 zakup usług pozostałych ,89 32,73% 4430 różne opłaty i składki ,00 0,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,45 5,52% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,30 15,88% Pozostała działalność ,10 82,07% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4270 zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,00 7,63% 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,67 97,14% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,43 77,93% 630 TURYSTYKA ,00 100,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100,00% dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 100,00% realizacji stowarzyszeniom 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,01 34,26% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,84 26,53% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,28 70,80% zakup energii ,70 44,85% 4270 zakup usług remontowych ,51 24,11% 4300 zakup usług pozostałych ,59 17,04% 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,94 66,64% 4430 różne opłaty i składki ,31 57,52% 4480 podatek od nieruchomości ,81 53,54% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,34 56,76% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,41 59,27% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 0,11% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,14 22,81% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 64,80% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 6,93% 4300 zakup usług pozostałych ,27 22,42% 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa ,32 44,81% 4530 podatek od towarów i usług (VAT) ,29 68,88% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 81,54% 4680 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) ,90 100,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,36 12,06% Pozostała działalność ,03 45,88% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,89 14,30% zakup usług obejmujących wykonanie ,00 0,00% ekspertyz, analiz i opinii 11

13 różne opłaty i składki ,00 0,00% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 27,36% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,14 46,84% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,85 8,35% Plany zagospodarowania przestrzennego ,59 10,64% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 11,67% 4300 zakup usług pozostałych ,59 11,06% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 17,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,82 14,08% 4300 zakup usług pozostałych ,82 15,36% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% Cmentarze ,00 0,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,00 0,00% Pozostała działalność ,44 1,15% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 5,38% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 510 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,44 0,21% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,95 42,44% Urzędy wojewódzkie ,84 44,67% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 42,13% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 93,70% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,78 42,19% 4120 składki na Fundusz Pracy ,09 26,91% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,99 11,76% własne 4300 zakup usług pozostałych ,30 33,64% własne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,72 75,00% własne 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 60,08% własne 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 25,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,34 46,25% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 49,33% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,53 33,91% 4270 zakup usług remontowych ,28 81,51% 4300 zakup usług pozostałych ,73 18,48% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,77 32,69% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,03 16,42% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe ,00 26,00% 4420 podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki 500 0,00 0,00% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00% 12

14 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 6,10% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,82 43,34% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,13 36,38% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 45,14% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 92,69% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,21 47,35% 4120 składki na Fundusz Pracy ,00 40,13% 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 44,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 42,35% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,21 28,47% 4260 zakup energii ,49 62,62% 4270 zakup usług remontowych ,97 27,32% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 52,42% 4300 zakup usług pozostałych ,38 41,71% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,74 42,08% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,61 49,35% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,54 43,15% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,96 40,23% 4410 podróże służbowe krajowe ,78 43,96% 4420 podróże służbowe zagraniczne ,05 3,77% 4430 różne opłaty i składki ,50 27,61% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,36 75,00% 4530 podatek od towarów i usług (VAT) ,34 0,01% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 3,65% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 14,48% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,31 35,24% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,30 49,15% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 4,70% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 46,77% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,19 20,86% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,97 30,40% 4300 zakup usług pozostałych ,22 10,67% 4430 różne opłaty i składki ,00 100,00% 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 92,87% Pozostała działalność ,76 11,23% 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 40,56% 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników ,32 40,56% 4117 składki na ubezpieczenia społeczne ,23 37,36% 13

15 składki na ubezpieczenia społeczne 0 0,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,77 37,36% 4127 składki na Fundusz Pracy ,25 32,82% 4128 składki na Fundusz Pracy 0 0,00 0, składki na Fundusz Pracy ,22 32,85% 4217 zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4218 zakup materiałów i wyposażenia 0 0,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4307 zakup usług pozostałych ,00 0,00% 4309 zakup usług pozostałych ,00 0,00% 4357 zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00% 4358 zakup usług dostępu do sieci Internet 0 0,00 0, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki ,45 93,39% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4447 socjalnych ,00 0,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4448 socjalnych 0 0,00 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4449 socjalnych 555 0,00 0,00% 4708 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej 0 0,00 0,00 szkolenia pracowników niebędących 4709 członkami korpusy służby cywilnej wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0 0,00 0, ,00 0,00% 0 0,00 0, ,00 0,00% ,00 0,00% ,72 37,60% ,69 38,26% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,27 39,85% 4120 składki na Fundusz Pracy ,24 26,60% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 40,00% 4410 podróże służbowe krajowe ,18 19,08% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,03 37,54% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,55 67,02% 4120 składki na Fundusz Pracy ,44 66,31% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 65,95% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,85 74,96% 4300 zakup usług pozostałych ,00 0,00% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 99 99,00 100,00% 14

16 podróże służbowe krajowe 63 62,98 99,97% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,34 99,88% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,87 99,96% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,50 41,78% PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji ,00 14,77% 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 24,00% wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub ,00 0,00% dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00% dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych ,00 0,00% zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne ,78 46,84% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 17,97% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 47,34% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,12 96,86% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,39 51,06% 4120 składki na Fundusz Pracy ,99 51,04% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,52 64,71% 4260 zakup energii ,67 57,25% 4270 zakup usług remontowych ,58 28,93% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 50,00% 4300 zakup usług pozostałych ,72 55,41% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,40 28,13% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,00 31,89% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 różne opłaty i składki ,00 6,43% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,82 74,99% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 97,27% Obrona cywilna ,21 8,05% zlecone 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,57 7,11% 4300 zakup usług pozostałych ,00 0,00% 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania ratownictwa górskiego i wodnego dotacja celowa z budżetu na finansowanie zlecone 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,64 54,94% ,00 0,00% ,00 0,00% ,00 72,22% ,00 72,22% 15

17 Straż Miejska ,11 48,08% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 52,63% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,05 43,89% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 92,97% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,06 46,28% 4120 składki na Fundusz Pracy ,33 46,28% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,50 82,94% 4270 zakup usług remontowych ,12 84,74% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 56,00% 4300 zakup usług pozostałych ,97 80,07% 4410 podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki ,00 3,90% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,80 75,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Zarządzanie kryzysowe ,40 45,55% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,76 40,51% zakup usług pozostałych ,64 99,82% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH ,30 39,78% OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,30 39,78% 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,95 44,71% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 11,00% 4300 zakup usług pozostałych ,35 51,48% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,14 34,95% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek ,14 37,39% samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 8070 wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, 0 0,00 0,00 związanych z obsługą długu krajowego 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,14 37,39% kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub ,00 0,00% jednostkę samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00% Różne rozliczenia finansowe 0-66,00 0, różne rozliczenia finansowe 0-66,00 0,00 16

18 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% 4810 rezerwa ogólna ,00 0,00% rezerwa celowa na sfinansowanie udziału 4810 własnego w projektach współfinansowanych z budżetu krajowego ,00 0,00% bądź ze środków UE 4810 rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania ,00 0,00% kryzysowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,14 41,96% Szkoły podstawowe ,49 42,09% dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 48,95% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,59 3,67% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 44,09% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,89 96,77% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,66 44,59% 4120 składki na Fundusz Pracy ,13 38,14% 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,44 65,31% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,76 37,58% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,36 14,88% i książek 4260 zakup energii ,84 63,11% 4270 zakup usług remontowych ,07 8,45% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 12,46% 4300 zakup usług pozostałych ,98 72,17% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,91 45,10% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,00 62,50% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,96 44,33% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,74 3,00% 4410 podróże służbowe krajowe ,18 24,97% 4430 różne opłaty i składki ,00 16,61% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,72 20,47% ,62 83,36% ,08 1,28% ,96 50,30% ,20 50,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 45,04% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 99,97% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,11 51,34% 17

19 składki na Fundusz Pracy ,24 41,38% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75,00% Przedszkola ,12 46,85% dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,86 45,81% samorządu terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,10 49,60% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,03 10,67% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 44,65% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 98,24% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,86 45,85% 4120 składki na Fundusz Pracy ,81 40,76% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 2,91% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,69 43,19% 4220 zakup środków żywności 0 0,00 0,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,47 62,21% i książek 4260 zakup energii ,14 66,63% 4270 zakup usług remontowych ,74 3,60% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 16,43% 4300 zakup usług pozostałych ,88 60,11% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,56 51,63% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 205 0,00 0,00% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,52 36,82% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,99 39,70% 4410 podróże służbowe krajowe ,28 35,70% 4430 różne opłaty i składki ,00 27,64% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75,01% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 7,69% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,35 6,27% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,90 76,84% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0,00 0, Gimnazja ,38 45,53% 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,20 46,70% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,62 3,13% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 44,93% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 95,31% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,27 44,36% 4120 składki na Fundusz Pracy ,40 38,47% 18

20 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 36,17% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,91 32,72% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,32 19,44% i książek 4260 zakup energii ,38 71,34% 4270 zakup usług remontowych ,53 20,64% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 26,27% 4300 zakup usług pozostałych ,59 81,83% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,54 25,86% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,84 4,83% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,83 45,90% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% 4410 podróże służbowe krajowe ,51 32,76% 4430 różne opłaty i składki ,00 13,98% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 25,26% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,99 3,48% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,03 47,63% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,74 14,69% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,38 64,40% Dowożenie uczniów do szkół ,37 44,03% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 310 0,00 0,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 44,93% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 74,38% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,50 44,11% 4120 składki na Fundusz Pracy ,02 42,54% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,47 54,49% 4270 zakup usług remontowych ,00 0,00% 4280 zakup usług zdrowotnych 500 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,30 43,23% 4410 podróże służbowe krajowe ,85 41,23% 4430 różne opłaty i składki 880 0,00 0,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75,00% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 14,52% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 94,76% Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,79 40,65% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,74 20,90% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 39,03% 19

21 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 82,71% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,57 37,46% 4120 składki na Fundusz Pracy ,02 26,41% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,95 39,97% 4260 zakup energii ,78 0,91% 4270 zakup usług remontowych ,48 40,23% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,40 48,22% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,39 52,63% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,28 24,34% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,90 14,61% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe ,22 39,38% 4430 różne opłaty i składki ,50 29,08% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 19,83% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,65 23,13% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,30 15,70% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,97 29,96% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,00 16,00% 4410 podróże służbowe krajowe ,44 20,29% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,53 36,40% Stołówki szkolne i przedszkolne ,62 47,95% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,80 46,82% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 99,77% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,31 40,81% 4120 składki na Fundusz Pracy ,17 35,49% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,01 14,88% 4220 zakup środków żywności ,12 51,51% 4270 zakup usług remontowych ,20 8,60% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,78 52,36% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 74,97% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,54 26,66% Pozostała działalność ,44 12,57% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 26,71% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,50 11,96% 4117 składki na ubezpieczenia społeczne ,66 3,52% 4119 składki na ubezpieczenia społeczne ,49 3,51% 20

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 37/2017 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 37/2017 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz. 3938 ZARZĄDZENIE NR 37/2017 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo