TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku"

Transkrypt

1 TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,68 99,00 O1095 Pozostała działalność , , , ,68 99,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 549, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,68 98, Transport i łączność , ,08 106, Lokalny transport zbiorowy , ,27 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,27 100, Drogi publiczne gminne 0, ,81 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , ,51 101, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,83 101,12 O470 O570 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , ,75 112, ,47 Strona 1

2 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,11 202,44 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,89 101,53 O760 O770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,64 119, , ,09 89,81 O920 Pozostałe odsetki , ,37 154,07 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , ,12 100,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,39 131, Pozostała działalność , ,68 211,11 O920 Pozostałe odsetki 5 000, ,92 79,60 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,76 220, Administracja publiczna , , , ,53 105, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,00 100,00 199, O570 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych , ,96 102, , ,84 134,99 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,93 53,65 O830 Wpływy z usług , ,86 198,77 O870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,00 99,96 Strona 2

3 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,33 108, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , ,87 63, , ,13 63, , ,00 83, Spis powszechny i inne , , , ,53 88, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,53 88, Gospodarstwa pomocnicze 5 500, , Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 500, , , , , ,62 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,62 98, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,62 98, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 100,00 Strona 3

4 Dział Rozdz NAZWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , , , ,00 96, , , , ,00 96, , ,00 100, Zarządzanie kryzysowe , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,38 98, O350 O910 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,27 100, , ,26 100, , ,01 122, , ,55 92,54 O310 Podatek od nieruchomości , ,47 95,84 O320 Podatek rolny 9 500, ,00 95,99 O330 Podatek leśny 3 300, ,00 83,76 O340 Podatek od środków transportowych , ,84 91,48 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,81 Strona 4

5 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku O690 Wpływy z róŝnych opłat 2 000, ,26 53,66 O Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,79 25, , ,00 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,09 115,55 O310 Podatek od nieruchomości , ,82 121,10 O320 Podatek rolny , ,77 98,67 O330 Podatek leśny 1 700,00 784,62 46,15 O340 Podatek od środków transportowych , ,28 89,49 O360 Podatek od spadków i darowizn , ,72 147,29 O370 Opłata od posiadania psów 0, ,50 O430 Wpływy z opłaty targowej , ,68 78,38 O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,03 130,39 O570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 240,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,12 139,96 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,55 97, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,38 105,43 O410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,93 101,29 O480 O490 O570 O580 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,76 110, , ,43 89, ,84 270,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 431,20 O920 Pozostałe odsetki 1 000, ,22 454, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,09 100,02 Strona 5

6 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,82 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,09 113, RóŜne rozliczenia , ,08 98, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe , ,18 82,47 O920 Pozostałe odsetki , ,94 51,79 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,41 62, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości , ,19 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego , ,64 105, Wpływy do wyjaśnienia 8 822, Wpływy do wyjaśnienia 8 822, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,70 88, Szkoły podstawowe , ,42 105,27 O690 Wpływy z róŝnych opłat 62,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,89 106,36 O830 Wpływy z usług 1 374,61 O920 Pozostałe odsetki 145,30 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 002, ,53 186,24 Strona 6

7 Dział Rozdz NAZWA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , ,00 100, , , ,00 100, Przedszkola , ,84 83,62 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,18 77,12 O830 Wpływy z usług , ,83 93,82 O920 Pozostałe odsetki 5 672, ,15 78,86 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 745,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 565, ,68 152, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 65, Gimnazja , ,09 115,48 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,74 111,18 O920 Pozostałe odsetki 75,29 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,87 116, Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 3 807, Pozostała działalność 7 137, ,35 115,29 Strona 7

8 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 7 137, ,59 99, Ochrona zdrowia , ,86 94, Izby wytrzeźwień , ,86 94,94 O830 Wpływy z usług , ,61 92,41 O920 Pozostałe odsetki 510,00 6,89 1,35 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,36 82, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , ,00 104, Pomoc społeczna , , , ,64 98, Ośrodki wsparcia , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,00 100,00 50,00 56,50 113, , , , ,91 98, , , , ,91 98,72 Strona 8

9 Dział Rozdz NAZWA Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , ,54 117, , , , ,51 96, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,51 98, , ,00 96, , ,54 100,29 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 000, ,54 191, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, Zasiłki stałe , ,22 92, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,22 92, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,26 97,23 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,15 34, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , ,26 100, , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , ,00 101,53 O830 Wpływy z usług , ,85 102,94 Strona 9

10 Dział Rozdz NAZWA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , , , ,00 99,80 345,00 830,50 240, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , , , ,70 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,70 100, Pozostała działalność , , , ,26 100,38 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 2 500,00 0,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 203, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,74 95, śłobki , ,04 107,42 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,28 99,96 O830 Wpływy z usług , ,35 104,39 O920 Pozostałe odsetki 10,00 4,14 41,40 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,27 123, Pozostała działalność , ,70 95,31 Strona 10

11 Dział Rozdz NAZWA Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , ,85 95, , ,85 97, , ,71 61, ,29 995,29 30, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,34 91, Pomoc materialna dla uczniów , ,34 91, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,34 91, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,49 81, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, ,60 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,02 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Oczyszczanie miast i wsi 0, ,04 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 370, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 452,00 Strona 11

12 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku O570 O580 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 452, , ,07 78, ,00 0,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,70 73,41 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,37 100, Pozostała działalność , ,78 107,63 O570 O580 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,20 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,87 56,31 O830 Wpływy z usług 3 000, ,00 390,77 O870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 3 953,21 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000, ,50 945, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,28 97, Obiekty sportowe , ,04 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Strona 12

13 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku Instytucje kultury fizycznej , ,24 94,14 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 148,50 O690 Wpływy z róŝnych opłat 797,30 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,33 113,50 O830 Wpływy z usług , ,05 98,32 O870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 685,83 O920 Pozostałe odsetki 1 500, ,47 281,23 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,76 58,04 RAZEM zadania gminy , , , ,47 97,84 Zadania powiatu 600 Transport i łączność , ,19 108, O580 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,19 108, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,93 56, , ,05 100, , ,21 100, Turystyka , ,99 74, Pozostała działalność , ,99 74,83 Strona 13

14 Dział Rozdz NAZWA Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , ,99 74, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,84 107, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,84 107, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,84 96, , ,82 110, Działalność usługowa , , , ,67 142, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0, ,93 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,00 100, , , , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , ,24 64, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,24 64, Nadzór budowlany , , , ,43 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,43 100, Administracja publiczna , , , ,69 104, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 100,00 Strona 14

15 Dział Rozdz NAZWA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , , , ,00 100, Starostwa powiatowe , ,50 157,50 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,50 157, Kwalifikacja wojskowa , , , ,69 94, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami , , , ,69 100, , ,00 52, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , , ,46 97, , , , ,34 96,82 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,82 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 600,00 0,00 400,00 400,00 100, , , , ,37 100,00 378, ,33 Strona 15

16 Dział Rozdz NAZWA Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku ,76 0, , ,84 100, , ,00 100, , , , ,97 99, , , , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Usuwanie klęsk Ŝywiołowych , , , ,12 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , ,16 100,00 Strona 16

17 Dział Rozdz NAZWA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , , , ,96 99, Gospodarstwa pomocnicze , ,26 99, Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego , ,26 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,57 97, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,72 88,59 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,50 88, O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,22 86, , ,85 99,00 OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,82 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,85 108, RóŜne rozliczenia , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00 Strona 17

18 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku 801 Oświata i wychowanie , ,75 118, Szkoły podstawowe specjalne 0,00 355,16 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 355, Gimnazja specjalne 0,00 284,68 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 284, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,62 103,26 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,50 103,26 O830 Wpływy z usług 0, Licea ogólnokształcące , ,57 116,94 O690 Wpływy z róŝnych opłat 600,00 714,00 119,00 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,29 117,13 O920 Pozostałe odsetki 30,66 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 560, ,62 108, Szkoły zawodowe , ,94 108,95 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,01 105,46 O870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 4 453, ,00 102,81 O920 Pozostałe odsetki 0,66 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,63 121,82 Strona 18

19 Dział Rozdz NAZWA Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku 79, , ,23 99,10 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 93,30 O830 Wpływy z usług , ,30 100,43 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 265, Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 41, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,37 171,01 O830 Wpływy z usług , ,02 170,85 O920 Pozostałe odsetki 190, Pozostała działalność , ,18 96,46 O920 Pozostałe odsetki 3, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , ,60 96, Ochrona zdrowia 3 175, , , ,20 79, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 175, , , ,20 79, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 175, , , ,20 79, Pomoc społeczna , ,25 97,61 Strona 19

20 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,75 77,64 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 500, ,50 177, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, ,00 100, , ,25 75, Domy pomocy społecznej , ,46 98,20 O580 O750 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 069, , ,17 103,01 O830 Wpływy z usług , ,54 97,26 O920 Pozostałe odsetki 300,00 10,65 3,55 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 000,00 703,37 35, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , ,00 100, Rodziny zastępcze , ,81 99,73 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 228, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,81 99, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , ,00 100, Pozostała działalność , ,23 100,00 Strona 20

21 Dział Rozdz NAZWA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , ,23 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , ,58 95, , ,00 80, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 80, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , ,58 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , ,58 98, , ,00 100, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,14 99,99 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,14 99, Pozostała działalność , ,25 92,35 O920 Pozostałe odsetki 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,84 92, , ,39 91, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,70 110, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,71 113,97 Strona 21

22 Dział Rozdz. NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 400, ,64 112,25 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 100, ,07 116, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 396, ,13 134,18 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 396, ,13 134, Placówki wychowania pozaszkolnego 0,00 358,82 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 358, Internaty i bursy szkolne , ,05 105,31 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 99,36 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,76 122,92 O920 Pozostałe odsetki 500,00 89,29 17,86 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 198, Szkolne schroniska młodzieŝowe , ,99 114,57 O830 Wpływy z usług , ,99 96,16 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,21 69, Gospodarka odpadami 0, ,60 O750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 704,60 O870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 Strona 22

23 Dział Rozdz NAZWA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan dochodów na 2010 rok w tym: w tym: % Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku , ,61 68,13 O580 Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 500,00 0,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat , ,09 63,55 O970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,52 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 RAZEM zadania powiatu , , , ,44 97,25 OGÓŁEM BUDśET MIASTA KONINA , , , ,91 97,63 Strona 23

24 TABELA nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Plan wydatków na 2010 rok w złotych Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,68 97,21 O1030 Izby rolnicze 2 400, ,40 95, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 400, ,40 95,85 O1095 Pozostała działalność , , , ,68 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 985, Zakup usług pozostałych 1 917, ,32 610,00 0,00 31, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 200,00 40, RóŜne opłaty i składki , , , ,68 100, Transport i łączność , ,98 97, Lokalny transport zbiorowy , ,37 99, Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych , ,27 100, , ,10 97, Drogi publiczne gminne , ,61 96, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,78 99, Zakup usług remontowych , ,20 100, Zakup usług pozostałych , ,24 99, Pozostałe odsetki 3 000,00 692,85 23, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,44 52, , ,52 94,61 Strona 24

25 Plan wydatków na 2010 rok Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 000, ,00 86, , ,58 95, Drogi wewnętrzne , ,00 100, Zakup usług remontowych , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 94, Zakup usług pozostałych , ,00 94, Gospodarka mieszkaniowa , ,68 95, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,44 95, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 111, ,24 83, Zakup energii , ,30 96, Zakup usług remontowych , ,43 94, Zakup usług pozostałych , ,46 93, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,60 99, RóŜne opłaty i składki , ,00 77, Podatek od nieruchomości , ,50 99, Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 892, ,00 100, ,00 77,00 3, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,67 93, Pozostałe odsetki 4 213, ,00 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,40 95, ,90 0, , ,47 73, , ,37 98, Pozostała działalność , ,24 91, Zakup usług remontowych , ,58 99, Zakup usług pozostałych , ,96 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,50 87, Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 Strona 25

26 Plan wydatków na 2010 rok Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,20 94, , ,00 90, ,00 0, Działalność usługowa , ,26 76, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,57 67, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 8 260, ,00 84, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 87, Zakup usług pozostałych , ,57 65,83 Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,63 78, Zakup usług pozostałych , ,63 78, Cmentarze , ,06 91, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,00 100, Zakup usług remontowych , ,06 40, Zakup usług pozostałych 9 000, ,00 88, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 100, Administracja publiczna , , , ,53 96, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,20 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 98, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,80 100, , ,23 85, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,85 91, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,68 47, Zakup usług pozostałych , ,38 68, Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1 200,00 800,32 66,69 Strona 26

27 Plan wydatków na 2010 rok Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,11 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,32 82, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 496, ,82 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 984, ,11 76, Składki na ubezpieczenia społeczne 41,76 41,76 100, Składki na Fundusz Pracy , ,46 92, Składki na Fundusz Pracy 1 449, ,97 80, Składki na Fundusz Pracy 6,01 6,01 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 57, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,54 84, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,61 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 161,41 161,41 100, Zakup energii , ,27 59, Zakup usług remontowych , ,48 78, Zakup usług zdrowotnych , ,00 83, Zakup usług pozostałych , ,12 97, Zakup usług pozostałych , ,29 64, Zakup usług pozostałych 37,13 37,13 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 92, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,30 87, , ,99 94, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 900, ,80 99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe , ,18 100, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,59 88, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,72 79, RóŜne opłaty i składki , ,51 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,09 100,00 Strona 27

28 Plan wydatków na 2010 rok Wykonanie planu wydatków na 31 grudnia 2010 roku Dział Rozdz. NAZWA w tym: w tym: % 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych 301,00 301,00 100, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , ,33 99, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,38 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,88 87, , ,00 39,48 998,85 0, , ,17 99, , ,48 99, , ,04 99, , ,92 99, Spis powszechny i inne , , , ,53 88, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,69 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 866,70 866,70 866,57 866,57 99, Składki na Fundusz Pracy 115,27 115,27 115,27 115,27 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 705, , , ,00 100, Zakup usług pozostałych 3 352, ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,80 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,47 99, Zakup usług pozostałych , ,33 98, Pozostała działalność , ,00 85, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 85, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,62 98,06 Strona 28

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Rozdz. NAZWA w złotych w złotych Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % Zadania gminy 010

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo