Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok"

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok

2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na Plan po zm.na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,18 100, Pozostała działalność 0, , ,18 100,00 a) dochody bieŝące: 0, , ,18 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 0, , ,18 100,00 innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane 2330 na podstawie porozumień 0, , ,00 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo , , ,49 100, Gospodarka leśna , , ,49 100, a) dochody bieŝące: 1 200, , ,59 99,97 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200, , ,59 99,97 b) dochody majątkowe , , ,90 100,00 Wpływy ze sprzedaŝ składników majątkowych , , ,90 100,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , , ,35 101,35 elektryczną, gaz, wodę Dostarczanie wody , , ,35 101,35 a) dochody bieŝące: , , ,35 101,35 wpływy z usług (dostarczania 0830 wody) , , ,90 100, pozostałe odsetki 1 800, , ,45 132, Transport i łączność 5 000, , ,32 100, Drogi wojewódzkie 0, , ,00 100,00 a) dochody majątkowe: 0, , ,00 100,00 3

3 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, Drogi publiczne gminne 5 000, , ,32 100,00 a) dochody bieŝące: 5 000, , ,32 100, Wpływy z róŝnych opłat 5 000, , ,32 100, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieŝące: 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 0, , ,72 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 2701,powiatów (związków 0, , ,28 100,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 630 Turystyka 5 040,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 5 040,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieŝące: 5 040,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 5 040,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,37 92, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,25 77,01 a) dochody bieŝące: , , ,25 91,46 Wpływy z opłat za zarząd, 0470 uŝytkowanie wieczyste , , ,86 101,34 nieruchomości 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0,00 508,07 508,07 100,00 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych , , ,10 87,88 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,93 100,00 4

4 0920 Pozostałe odsetki 1 000, ,00 841,18 84, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 80,11 80,11 100,00 b) dochody majątkowe , , ,12 100, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , , ,12 100, Administracja publiczna , , ,30 100, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00 a) dochody bieŝące: , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,00 100, Urzędy gmin , , ,51 100,61 a) dochody bieŝące: , , ,51 100, Pozostałe odsetki , , ,83 100, Wpływy z róŝnych dochodów 0, , ,68 100, Kwalifikacja wojskowa 580,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieŝące: 580,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 580,00 0,00 0,00 0, Spis powszechny i inne 0, , ,19 100,00 a) dochody bieŝące: 0, , ,19 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,19 100,00 0,00 524,60 524,60 100,00 a) dochody bieŝące: 0,00 524,60 524,60 100, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 524,60 524,60 100,00 5

5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 590, , ,00 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 590, , ,00 100,00 a) dochody bieŝące: 3 590, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 590, , ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 0, , ,00 99,60 a) dochody bieŝące: 0, , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0, , ,00 99, Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 280,00 280,00 100,00 a) dochody bieŝące: 0,00 280,00 280,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00 280,00 280,00 100, Obrona narodowa 770,00 770,00 770,00 100, Pozostałe wydatki obronne 770,00 770,00 770,00 100, a) dochody bieŝące: 770,00 770,00 770,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 770,00 770,00 770,00 100,00 6

6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 250,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 250,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieŝące: 250,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 250,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,83 100,99 0, , ,37 102,65 a) dochody bieŝące: 0, , ,37 102,65 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ,37 102, , , ,19 98,26 a) dochody bieŝące: , , ,19 98, Podatek od nieruchomości , , ,12 98, Podatek rolny 2 317, , ,00 87, Podatek leśny , , ,00 100,03 Podatek od środków 0340 transportowych , , ,00 96,56 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 8 000,00 0,00 0,00 0, Wpływy z róŝnych opłat 0,00 220,00 246,40 112, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokal , , ,67 100, , , ,00 100,00 7

7 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,30 104,74 a) dochody bieŝące: , , ,30 104, Podatek od nieruchomości , , ,49 114, Podatek rolny , , ,17 99, Podatek leśny , , ,49 100,49 Podatek od środków 0340 transportowych , , ,80 100,67 Podatek od spadków i 0360 darowizn , , ,61 107,65 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw 0,00 22,00 22,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,73 101, Wpływy z róŝnych opłat 0, , ,00 115, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 5 000, , ,01 103, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw , , ,28 100,48 a) dochody bieŝące: 0, , ,28 100,48 Wpływy z opłaty 0400 produktowej 0, , ,23 100, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,20 100,00 Wpływy z opłaty 0460 eksploatacyjnej Wpływy z opłat za 0480 wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 7 000, , ,11 100, , , ,24 100,59 0,00 151,50 151,50 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , , ,69 101,71 a) dochody bieŝące: , , ,69 101,71 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101,70 8

8 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000, , ,69 102, RóŜne rozliczenia , , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 100, a) dochody bieŝące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budŝetu 2920 państwa , , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 a) dochody bieŝące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budŝetu 2920 państwa , , ,00 100, Cześć równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 a) dochody bieŝące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,73 98, Szkoły podstawowe , , ,88 98,74 a) dochody bieŝące: , , ,88 98, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,22 97, Wpływy z usług 9 226, , ,01 100, Pozostałe odsetki 8 900, , ,48 87, Pozostałe odsetki 0,00 300,00 147,96 49, Pozostałe odsetki 0,00 0,20 0,20 100, Wpływy z róŝnych dochodów 5 500, , ,00 103, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , ,08 100,00 9

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 187, , ,71 100,00 0, , ,22 100, Przedszkola , , ,20 100,00 a) dochody bieŝące: , , ,20 100,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , ,20 100, Przedszkola specjalne , , ,76 100,00 a) dochody bieŝące: , , ,76 100,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie , , ,76 100,00 porozumień (umów) między j.s.t Gimnazja , , ,10 98,59 a) dochody bieŝące: , , ,10 98, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 400, , ,00 100, Pozostałe odsetki 3 600, , ,18 77, Pozostałe odsetki 0,00 200,00 192,19 96, Pozostałe odsetki 0,00 50,00 38,05 76, Wpływy z róŝnych dochodów 5 300, , ,83 91,74 10

10 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 0, , ,24 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 0, , ,97 99, , , ,64 100,00 500,00 500,00 357,79 71,56 a) dochody bieŝące: 500,00 500,00 357,79 71, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 357,79 71, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,40 94,13 a) dochody bieŝące: , , ,40 94, Wpływy z usług , , ,40 94, Pozostała działalność , , ,60 99,18 a) dochody bieŝące: , , ,60 99, Pozostałe odsetki 0,00 578,64 904,87 156, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , ,67 99,10 11

11 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , ,06 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 0,00 688,00 688,00 100,00 b) dochody majątkowe , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , ,00 100, , , ,00 100, Pomoc społeczna , , ,12 99, Domy pomocy społecznej , , ,91 101,79 a) dochody bieŝące: , , ,91 101, Wpływy z usług , , ,22 101, Pozostałe odsetki 0,00 391,69 391,69 100, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,09 99,97 a) dochody bieŝące: , , ,09 99, Wpływy z róŝnych opłat 0,00 88,00 88,00 100, Pozostałe odsetki 0, , ,30 100,00 12

12 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,00 100, Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,49 103,31 0, , ,30 60, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,39 99, a) dochody bieŝące: , , ,39 99,41 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,04 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , ,35 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 100,00 a) dochody bieŝące: , , ,00 100,00 13

13 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Zasiłki stałe , , ,77 99,82 a) dochody bieŝące: , , ,77 99,82 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , ,77 99, Ośrodki pomocy społecznej , , ,65 99, a) dochody bieŝące: , , ,65 99, Pozostałe odsetki 800,00 556,35 556,35 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0, , ,30 89, , , ,00 100, , , ,84 100,00 a) dochody bieŝące: , , ,84 100, Wpływy z usług , , ,84 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz , , ,00 100,00 innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność , , ,47 99,84 a) dochody bieŝące: , , ,47 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0, , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , ,47 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,96 99,90 14

14 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 100,00 a) dochody bieŝące: , , ,00 100, Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 3 000, , ,00 100, , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,96 99,73 a) dochody bieŝące: , , ,96 99, Pozostałe odsetki 0,00 664,71 664,71 100, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , , ,12 100, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , , ,13 81,27 b) dochody majątkowe 9 000, , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 8 892, , ,25 100,00 15

15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 108,00 107,75 107,75 100,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,61 100,00 Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,61 100,00 a) dochody bieŝące: 0, , ,61 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących 0, , ,61 100,00 gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,02 39, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,09 25,06 a) dochody bieŝące: , , ,25 100, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 96,24 0, Wpływy z róŝnych dochodów , , ,01 100, b) dochody majątkowe , , ,84 16,16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , ,84 16, Oczyszczanie miast i wsi , , ,23 100,02 a) dochody bieŝące: , , ,23 100, Wpływy z róŝnych opłat , , ,80 101, Wpływy z usług , , ,00 100, Pozostałe odsetki 0, , ,06 100,38 Otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pienięŝnej 0,00 26,40 26,40 100, Wpływy z róŝnych dochodów 0, , ,97 100,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , ,32 100,00 a) dochody bieŝące: 0, , ,32 100, Wpływy z róŝnych dochodów 0, , ,32 100,00 16

16 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, , ,38 100,00 a) dochody bieŝące: 0, , ,38 100, Wpływy z róŝnych opłat 0, , ,77 100, Pozostałe odsetki 0,00 241,61 67,61 27, Pozostała działalność 0,00 0,00 160,00 0,00 a) dochody bieŝące: 0,00 0,00 160,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 160,00 0, Kultura fizyczna i sport 1 620,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 620,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieŝące: 1 620,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst RAZEM DOCHODY BUDśETU GMINY 1 620,00 0,00 0,00 0, , , ,28 95,59 w tym: 0,00 dochody bieŝące , , ,42 100,05 dochody majątkowe , , ,86 21,94 17

17 Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za 2011 rok. 1% dochody bieżące dochody majątkowe 99% 18

18 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % reali. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,59 92, a) wydatki bieŝące w tym: 4 246, , ,89 97, , , ,89 97,73 0, , ,81 100, , , ,08 97,71 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,70 90,71 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,70 90,71 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,70 90,71 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,70 90,71 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,70 90, Izby rolnicze 4 246, , ,29 41,19 a) wydatki bieŝące w tym: 4 246, , ,29 41, , , ,29 41, , , ,29 41, Pozostała działalność 0, , ,60 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: 0, , ,60 100,00 0, , ,60 100,00 0, , ,81 100,00 0, , ,79 100, Leśnictwo , , ,38 96, Gospodarka leśna , , ,38 96,84 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,38 96, , , ,38 96, , , ,00 97, , , ,38 96,47 19

19 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i , , ,76 77,57 wodę Dostarczanie wody , , ,76 77,57 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,70 81, , , ,81 81, , , ,10 93, , , ,71 74,56 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, , ,89 76,46 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,06 53,69 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,06 53, Transport i łączność , , ,58 85,20 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,30 96, , , ,30 119, , , ,02 95,32 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0, , ,28 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,28 91,62 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,28 91, Drogi publiczne krajowe 1 000, ,00 417,20 41,72 a) wydatki bieŝące w tym: 1 000, ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,00 100,00 - inwestycje i zakupy 0, , ,00 100,00 inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe , , ,18 76,89 a) wydatki bieŝące w tym: 1 000, ,00 883,00 88, , ,00 883,00 88, , ,00 883,00 88,30 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,18 76,87 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,18 76, Drogi publiczne gminne , , ,30 93,94 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,20 92,75 20

20 , , ,20 92, , , ,20 92,75 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,10 94,97 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,10 94, Drogi wewnętrzne ,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieŝące w tym: ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0, , ,90 99,56 a) wydatki bieŝące w tym: 0, , ,90 99,56 0, , ,62 99,29 0, , ,62 99,29 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0, , ,28 100, Pozostała działalność , , ,00 46,96 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,00 46,96 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 46, Turystyka , , ,10 97, a) wydatki bieŝące w tym: , , ,10 97, , , ,10 96, , , ,00 80, , , ,10 100,00 - dotacje na zadania bieŝące 0, , ,00 100,00 Zadania w zakresie upowrzechniania turystyki , , ,10 96,47 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,10 96, , , ,10 96, , , ,00 80, , , ,10 100, Pozostała działalność 8 400, , ,00 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: 8 400, , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100,00 21

21 - dotacje na zadania bieŝące 0, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,44 61, a) wydatki bieŝące w tym: , , ,69 75, , , ,69 75, , , ,00 62, , , ,69 75,13 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,75 49,67 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,75 49,67 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0, , ,99 32,39 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,93 78,02 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,17 74, , , ,17 74, , , ,00 62, , , ,17 74,46 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,76 87,89 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,76 87,89 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0, , ,52 99,75 a) wydatki bieŝące w tym: 0, , ,52 99,75 0, , ,52 99,75 0, , ,52 99, Pozostała działalność 0, , ,99 32,39 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,99 32,39 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,99 32,39 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 0, , ,99 32,39 ust 1 pkt 2i Działalność usługowa , , ,34 60, a) wydatki bieŝące w tym: , , ,34 60, , , ,34 60, , , ,00 90, , , ,34 38,13 Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 57,00 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,00 57,00 22

22 10 000, , ,00 57, , , ,00 83, , , ,00 45, Cmentarze 6 000, , ,34 67,27 a) wydatki bieŝące w tym: 6 000, , ,34 67, , , ,34 67, , , ,00 95,13 0, ,00 231,34 11, Administracja publiczna , , ,52 92,82 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,72 92, , , ,74 92, , , ,56 95, , , ,18 85,30 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,98 93,38 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,80 92,20 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,80 92, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, a) wydatki bieŝące w tym: , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,28 93,47 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,28 93, , , ,28 28, , ,00 0,00 0, , , ,28 40,02 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 95,60 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,45 94,49 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,65 94, , , ,67 94, , , ,37 95,77 23

23 , , ,30 90,89 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,98 66,51 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,80 92,20 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,80 92, Kwalifikacja wojskowa 580,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieŝące w tym: 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0, Spis powszechny i inne 0, , ,19 100, a) wydatki bieŝące w tym: 0, , ,19 100,00 0, , ,19 100,00 0, , ,19 100,00 0,00 800,00 800,00 100,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,98 52,11 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,98 52, , , ,98 52, , ,00 0,00 0, wydatki związane realizacją , , ,98 56, Pozostała działalność , , ,62 84,49 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,62 84, , , ,62 74, , ,00 0,00 0, , , ,62 74,79 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 91,45 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 590, , ,00 99,64 sądownictwa a) wydatki bieŝące w tym: 3 590, , ,00 99, , , ,00 100, , , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 24

24 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 99,24 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 3 590, , ,00 100,00 ochrony prawa a) wydatki bieŝące w tym: 3 590, , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu 0, , ,00 99, a) wydatki bieŝące w tym: 0, , ,00 99,60 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 99,24 Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 0,00 280,00 280,00 100,00 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a) wydatki bieŝące w tym: 0,00 280,00 280,00 100,00 0,00 280,00 280,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00 100, Obrona narodowa 770,00 770,00 770,00 100, Pozostałe wydatki obronne 770,00 770,00 770,00 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: 770,00 770,00 770,00 100,00 770,00 770,00 770,00 100,00 0,00 500,00 500,00 100,00 770,00 270,00 270,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , ,43 91,68 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,43 91, , , ,03 90, , , ,80 98, , , ,23 88,84 25

25 756 - świadczenia na rzecz osób 5 500, , ,00 100,00 fizycznych - dotacje na zadania bieŝące 0, , ,40 99, Komendy Powiatowe Policji , , ,00 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, Ochotnicze straŝe poŝarne , , ,52 91,44 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,52 91, , , ,12 90, , , ,80 98, , , ,32 88,12 - dotacje na zadania bieŝące 0, , ,40 99,95 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500, , ,00 100, Obrona cywilna 1 750, , ,00 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: 1 750, , ,00 100, , , ,00 100,00 250,00 0,00 0,00 0, , , ,00 100, Zarządzanie kryzysowe 5 000, , ,91 72, a) wydatki bieŝące w tym: 5 000, , ,91 72, , , ,91 72, , , ,91 72,81 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,18 89,00 wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności , , ,18 89,00 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,18 89, , , ,18 89, , , ,00 91, , , ,18 84, RóŜne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 26

26 75818 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieŝące w tym: ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: ,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,08 96,76 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,25 97, , , ,52 97, , , ,97 98, , , ,55 92,41 - dotacje na zadania bieŝące , , ,32 98,55 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,71 93,75 - wydatki na programy finansowane ze środków z art , , ,70 86,79 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,83 81,86 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,83 81,86 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,00 100, Szkoły podstawowe , , ,63 97, a) wydatki bieŝące w tym: , , ,85 97, , , ,42 97, , , ,18 99, , , ,24 90,97 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,47 94,07 - wydatki na programy finansowane ze środków z art , , ,96 88,22 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,78 97,59 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,78 97,59 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,09 98,22 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,09 98, , , ,17 98, , , ,36 98,21 27

27 , , ,81 99,64 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,92 95, Przedszkola , , ,40 95,83 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,40 95, , , ,54 94, , , ,62 96, , , ,92 83,57 - dotacje na zadania bieŝące , , ,14 98,45 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,72 95, Przedszkola specjalne , , ,78 98,60 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,78 98,60 0,00 817,00 0,00 0,00 0,00 817,00 816,60 99,95 - dotacje na zadania bieŝące , , ,18 98, Gimnazja , , ,52 97,13 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,52 98, , , ,07 99, , , ,06 99, , , ,01 99,15 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,56 93,02 - wydatki na programy finansowane ze środków z art , , ,89 53,81 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,00 4,29 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 4, DowoŜenie uczniów do szkół , , ,45 96, a) wydatki bieŝące w tym: , , ,45 96, , , ,45 96, , , ,36 83, , , ,09 97,77 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 387,00 77,40 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,00 93,05 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,00 94,88 28

28 , , ,96 95, , , ,87 95, , , ,09 90,07 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, , ,04 36,13 b) wydatki majątkowe w tym: , ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,76 92,29 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,76 92, , , ,76 92, ,00 0,00 0,00 0, , , ,76 92, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,21 96,07 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,16 96, , , ,16 96, , , ,52 97, , , ,64 94,95 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,05 89,08 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,05 89, Pozostała działalność , , ,24 87,74 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,24 87, , , ,39 51, , , ,00 40, , , ,39 53,17 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,85 89,39 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 100,00 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,00 100, Szkolnictwo wyŝsze , , ,00 90, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , , ,00 90,71 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,00 90,71 29

29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 90, Ochrona zdrowia , , ,98 92,92 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,15 92, , , ,15 86, , , ,34 79, , , ,81 88,86 - dotacje na zadania bieŝące , , ,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,83 95,69 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,83 95, Zwalczanie narkomanii 3 200, , ,56 72, a) wydatki bieŝące w tym: 3 200, , ,56 72, , , ,56 72, , , ,56 72,61 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,59 92,39 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,59 92, , , ,59 86, , , ,34 79, , , ,25 89,42 - dotacje na zadania bieŝące , , ,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,83 95,69 b) wydatki majątkowe 0, , ,83 95,69 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 0, , ,83 95, Pomoc społeczna , , ,55 99,28 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,76 99, , , ,29 95, , , ,03 95, , , ,26 95,78 - dotacje na zadania bieŝące 2 100,00 0,00 0,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,47 99,96 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,79 99,89 30

30 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,79 99, Domy pomocy społecznej , , ,55 92, a) wydatki bieŝące w tym: , , ,75 89, , , ,96 89, , , ,15 81, , , ,81 97,05 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, , ,79 87,89 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,80 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,80 100,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,63 99,87 rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieŝące w tym: , , ,63 99, , , ,39 97, , , ,75 100, , , ,64 83,03 - dotacje na zadania bieŝące 2 100,00 0,00 0,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,24 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre , , ,98 99,34 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) wydatki bieŝące w tym: , , ,98 99, , , ,98 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 99,34 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , , ,25 100,00 emerytalne i rentowe a) wydatki bieŝące w tym: , , ,25 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,25 100,00 31

31 Dodatki mieszkaniowe , , ,65 91,95 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,65 91,95 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,65 91, Zasiłki stałe , , ,21 99,82 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,21 99,82 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,21 99, Ośrodki pomocy społecznej , , ,23 96,50 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,23 96, , , ,93 96, , , ,98 96, , , ,95 96,81 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,30 92,89 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , ,27 97,52 opiekuńcze a) wydatki bieŝące w tym: , , ,27 97, , , ,27 97, , , ,82 97, , , ,45 86,93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 420,00 84, Pozostała działalność , , ,78 99,65 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,79 99, , , ,76 98, , , ,33 93,66 0, , ,43 99,41 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,03 99,82 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,99 98,86 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,99 98,86 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,45 92,86 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,45 92, , , ,60 100,00 32

32 , , ,00 100, , , ,60 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,40 100,00 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,45 83,50 b) wydatki majątkowe w tym: 9 000, , ,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 000, , ,00 100,00 - wydatki na programy finansowane ze środków z art , , ,00 100,00 ust 1 pkt 2i Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , , ,00 100,00 niepełnosprawnych a) wydatki bieŝące w tym: , , ,00 100, , , ,60 100, , , ,00 100, , , ,60 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,40 100, Pozostała działalność , , ,45 83,81 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,45 83,50 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,45 83,50 b) wydatki majątkowe w tym: 9 000, , ,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 000, , ,00 100,00 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,00 100,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,93 98,44 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,93 98, , , ,08 94, , , ,20 94, , , ,88 91,86 - dotacje na zadania bieŝące , , ,76 84,06 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,09 99, Świetle szkolne , , ,61 94,89 a) wydatki bieŝące w tym: , , ,61 94,89 33

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.07.2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 498,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Załącznik Nr 1 do informacji z budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 322 735,93 1 208

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2011 r.

Dochody budŝetu gminy na 2011 r. Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Dochody budŝetu gminy na 2011 r. Planowane dochody na 2011r. Dział Rozdział* Źródło dochodów (w zł) w tym : Ogółem bieŝące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r.

Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r. Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2012 roku w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2013 bieŝące z tego majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK. Treść

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK. Treść CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK Treść Planowane dochody na 31.12.2011 roku Wykonanie na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2013 roku Wykonanie na 30.06.2013 r. Rozdz Dz.. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Dz. Rozdz. Strona 1

Arkusz1. Dz. Rozdz. Strona 1 Dz. Rozdz. 010 01010 01095 0750 2010 400 500 600 40002 50095 60016 0830 0920 0690 Strona 1 DOCHODY Arkusz1 Określenie klasyfikacji Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r.

Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za rok Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od 01.01. r.do 31.12. r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 056,00 3 054,68 99,96% 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dochody budżetu gminy na 2015 rok Dochody budżetu gminy na 2015 rok w złotych Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 2015 Dochody bieżące w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp Dochody majątkowe w tym dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia...

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia... Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 70005 750 Administracja publiczna 110 868,00 75011 75023 0470 0490 0750 bieżące

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK Klasyfikacja Planowane Wykonanie na % budżetowa Treść dochody na 31.12.2012 r. 31.12.2012 roku Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2

Bardziej szczegółowo

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2015 Rolnictwo i łowiectwo 010 + 248.944,08 248.944,08 248.944,08 100 Transport i łączność 600 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo