ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r."

Transkrypt

1 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Wójt Gminy postanawia, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,62 zł, - wykonanie ,22 zł, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,62 zł, - wykonanie ,04 zł. 2. Sprawozdanie o którym mowa w 1 przekazać: 1. Radzie Gminy. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wójt Gminy Andrzej Sieroński SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY GIŻYCKO ZA 2009 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 1. Wstęp 2. Dochody 2.1 Dochody własne 2.2 Subwencje 2.3 Dotacje 3. Wydatki 3.1 Dotacje udzielone z budżetu gminy Dotacje podmiotowe Dotacje przedmiotowe 4. Należności i zobowiązania 4.1 Należności budżetu 4.2 Zobowiązania budżetu 4.3 Skutki udzielonych ulg i zwolnień 5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6. Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych 7. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 8. Sprawozdanie z działalności sportowo-rekreacyjnej 9. Sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu za 2009 rok z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 10. Sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu za 2009 rok z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych 11. Informacja o bieżących remontach i profilowaniu dróg 12. Sprawozdanie z działalności GOPS 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego 14. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury 15. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 16. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej

2 1. WSTĘP Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XXII/270/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości: a) dochody zł b) wydatki zł Rada Gminy i Wójt w okresie realizacji budżetu w 2009 roku dokonali korekt planu z tytułu zmian kwot dotacji celowych oraz braku środków z UE na zaplanowane inwestycje. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków: a) po stronie dochodów o kwotę ,38 zł do kwoty ,62 zł b) po stronie wydatków o kwotę ,38 zł do kwoty ,62 zł Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec roku przedstawiono w tabeli poniżej. Wykonanie budżetu gminy za 2009 rok L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie %4: I Dochody , ,22 98,22 II Wydatki , ,04 95,54 Wydatki bieżące , ,26 94,65 Wydatki majątkowe , ,78 99,03 III Wynik (I - II) , ,82 72,17 IV Przychody: , ,40 99,60 Kredyty i pożyczki , ,00 100,00 Spłata pożyczek udzielonych , ,40 96,45 V Rozchody , ,72 93,68 Pożyczki udzielone , ,00 99,94 Struktura dochodów 2009 Dział Treść Plan Wykonanie % wykonania planu % dochodów ogółem Rolnictwo i łowiectwo , ,98 99,66 4, Transport i łączność , ,34 116,36 3, Gospodarka mieszkaniowa , ,61 100,57 3, Działalność usługowa 4 500, ,00 100,00 0, Administracja publiczna , ,76 95,22 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,36 99,98 0, Obrona narodowa 1 158, ,11 99,92 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 101,58 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,57 95,85 48, Różne rozliczenia , ,08 99,90 25,11 Oświata i wychowanie , ,70 119,22 0, Ochrona zdrowia 20,00 20,00 100,00 0, Pomoc społeczna , ,31 99,07 13, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,40 93,55 0,87 Dochody ogółem , ,22 98,22 100,00 Struktura dochodów Lp. Treść Wykonanie % Dochodów Dochody własne ,24 52,65 2. Subwencje ,00 24,86 3. Dotacje ,98 22,48 Dochody ogółem ,22 100,00

3 Dochody 2009 roku Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 6: Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 800,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 831, ,26 68, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,72 100, Pozostała działalność , ,98 99, Rolnictwo i łowiectwo , ,98 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 0, , Lokalny transport zbiorowy 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , ,00 100, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Transport i łączność , ,34 116, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,96 100, Wpływy z różnych opłat , ,02 190, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,43 102, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego , ,02 62, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości , ,55 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 200, ,63 111, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,61 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,61 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 500, ,00 100, Cmentarze 4 500, ,00 100, Działalność usługowa 4 500, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wpływy z różnych opłat , ,06 89, Wpływy z różnych dochodów 3 250, ,70 79, Urzędy gmin , ,76 89,29

4 750 Administracja publiczna , ,76 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 270, ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 270, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,36 99, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,36 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,36 99, Wpływy z różnych opłat 1 158, ,11 99, Pozostałe wydatki obronne 1 158, ,11 99, Obrona narodowa 1 158, ,11 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 101, Ochotnicze straże pożarne , ,00 101, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 101, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,18 115, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 0,06 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,24 115, Podatek od nieruchomości , ,29 100, Podatek rolny , ,00 100, Podatek leśny , ,00 92, Podatek od środków transportowych , ,00 95, Wpływy z opłaty miejscowej , ,30 93, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 21, Zaległości z podatków zniesionych 2 000,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, ,89 205,43 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , ,48 98,79 organizacyjnych Podatek od nieruchomości , ,74 99, Podatek rolny , ,88 97, Podatek leśny 8 500, ,80 116, Podatek od środków transportowych , ,50 100, Podatek od spadków i darowizn , ,00 120, Opłata od posiadania psów 5 000, ,00 56, Wpływy z opłaty targowej 0,00 50, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,80 85, Zaległości z podatków zniesionych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,98 111, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku , ,88 97,21 od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z opłaty skarbowej , ,40 90, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,71 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,01 100, Wpływy za koncesje i licencje 1 000,00 163,79 16, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,00 podstawie ustaw ,29 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,55 59, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 740,00 246, Wpływy z różnych rozliczeń , ,55 59, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 90, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,30 135, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,30 91, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,83 224, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 5 000, ,83 224, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 825,00 435,57 95, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 75 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst , ,00 100, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Wpływy z różnych opłat , ,00 95, Pozostałe odsetki , ,08 82, Różne rozliczenia finansowe , ,08 86, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Różne rozliczenia , ,08 99, Wpływy z różnych opłat 42, , ,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100,00

5 01 Szkoły podstawowe , ,70 113, Wpływy z różnych opłat , ,00 126,77 03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 126, Wpływy z różnych opłat 5,00 79, ,00 10 Gimnazja 5,00 79, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 132,00 132,00 100,00 95 Pozostała działalność 132,00 132,00 100,00 Oświata i wychowanie , ,70 119, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20,00 20,00 100, Pozostała działalność 20,00 20,00 100, Ochrona zdrowia 20,00 20,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,15 101, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,54 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,69 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,03 99,79 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 8 082, ,84 68, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,87 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,90 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,85 91, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,75 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 350,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 99,59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Pomoc społeczna , ,31 99, Wpływy z różnych opłat , ,00 99, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,00 99,13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,40 89, Pomoc materialna dla uczniów , ,40 89, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,40 93,55 Dochody ogółem , ,22 98,22

6 2.2 SUBWENCJE Wszystkie części subwencji zostały wykonane zgodnie z planem. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 6: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 Ogółem , ,00 100, DOTACJE Realizacja przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych przebiegała zgodnie z planem. Niższe od planowanego wykonanie w paragrafach 2010 i 2030 wynika z dokonanych zwrotów dotacji na rachunek Wojewody. Dotacje udzielone gminie Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 6: Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00 jednostek sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,72 100,00 zleconych gminie ustawami Pozostała działalność , ,72 100, Rolnictwo i łowiectwo , ,72 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 0, , Lokalny transport zbiorowy 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł , ,00 100, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 200, Transport i łączność , ,34 200,00

7 710 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 4 500, ,00 100,00 administracji rządowej Cmentarze 4 500, ,00 100, Działalność usługowa 4 500, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 100,00 zleconych gminie ustawami Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Administracja publiczna , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 270, ,00 100,00 zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 270, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,36 99,98 zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,36 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,36 99, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst , ,00 100, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Różne rozliczenia , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100,00 01 Szkoły podstawowe , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 132,00 132,00 100,00 95 Pozostała działalność 132,00 132,00 100,00 Oświata i wychowanie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 20,00 20,00 100,00 zleconych gminie ustawami Pozostała działalność 20,00 20,00 100, Ochrona zdrowia 20,00 20,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,54 99,84 zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,54 99,84 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,03 99,79 zleconych gminie ustawami 852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 8 082, ,84 68,06 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia , ,87 85,99 rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,90 100,00 zleconych gminie ustawami 852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,85 91, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,75 93,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 350,00 0,00 0,00 zleconych gminie ustawami 852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 97, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Pomoc społeczna , ,16 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,40 89, Pomoc materialna dla uczniów , ,40 89, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,40 89,26 Dochody ogółem , ,98 101,33

8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Dział Rozdział Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie , , , , ,11 978, ,76 157, ,47 367, , , ,64 167, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 130, , , , , , , , , , , ,00 500, ,00 560, ,00 210, , , , , , , , , ,76 516, ,26 83, , , , , ,33 127, ,59 864, , , , , , , , , ,00 20, ,00 20, ,00 20,00 20,00 20, ,00 20,00 20,00 20, , , , , , , , , , , ,00 951, , , , , ,00 327, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 350,00 0, , , , ,47 Ogółem , , , ,55

9 3. WYDATKI Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości ,04 zł wykonano w 95,54%. Wydatki majątkowe stanowią 23,02% wydatków ogółem i wykonano je w 99,03%. Nie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano wartości kosztorysowej inwestycji. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli. Dział Nazwa Plan Wykonanie Wydatki bieżące Wydatki 2009 rok Wynagrodzenia w tym: z tego: Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe % wykonania planu w złotych % wydatków ogółem Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,42 97,74 6, Transport i łączność , , , , , ,26 94,69 10, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 89,14 1, Działalność usługowa , , , ,36 336,53 52,72 0, Administracja publiczna , , , , ,45 90,89 10, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli , , , ,00 599,38 99,98 0,06 i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 1 157, , ,11 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , , , ,60 78,54 1,28 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , , , ,23 96,99 0,68 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , , , ,57 85,12 0, Różne rozliczenia , , ,59 88,15 1,41 Oświata i wychowanie , , , , , ,00 97,56 29, Ochrona zdrowia , , , ,00 99,06 0, Pomoc społeczna , , , , ,18 98,77 16, Pozostałe zadania w zakresie polityki , , ,23 100,00 0,12 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,78 93,14 2, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,70 97,33 12, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , ,00 99,38 4, Kultura fizyczna i sport , , , ,50 49, ,21 97,45 0,66 Ogółem wydatki , , , , , , , ,78 95,54 100,00

10 Wydatki 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Wydatki bieżące Wynagrodzenia w tym: z tego: Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek , ,42 budżetowych ,42 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100, Infrastruktura wodociągowa i , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sanitacyjna wsi ,42 97, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych , , ,53 93, Izby rolnicze , , ,53 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 439, , , ,32 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 978,11 978,11 978,11 978,11 100, Składki na Fundusz Pracy 157,76 157,76 157,76 157,76 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 567,47 606,47 606,47 23, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0, Różne opłaty i składki , , ,72 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 167,64 167,64 167,64 100,00 kserograficznych 010 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 166, , ,70 100, Pozostała działalność , , , , ,87 0,00 0,00 0,00 99, Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,87 0,00 0, ,42 97, Zakup usług pozostałych , , ,77 98, Lokalny transport zbiorowy , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,08 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,69 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,32 85, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,98 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,27 97, Składki na Fundusz Pracy 5 208, , , ,60 71, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,90 91, Zakup usług remontowych , , ,19 83, Zakup usług pozostałych , , ,86 73, Różne opłaty i składki , , ,70 62,99 %6:5

11 600 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 600, , ,36 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,26 100, Drogi publiczne gminne , , , , , ,26 94, Transport i łączność , , , , ,87 0,00 0, ,26 94, Zakup usług pozostałych , , ,60 79, Różne opłaty i składki 8 000, , ,57 84, Podatek od towarów i usług (VAT) 2 400, , ,00 69, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 250, , ,54 61, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 825,49 825,49 15, Zakup energii 8 350, , ,91 91, Zakup usług remontowych , , ,21 91, Zakup usług pozostałych , , ,28 62, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia , , ,47 72,57 garażowe Pozostała działalność , , ,36 0,00 81, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 89, Zakup usług pozostałych , , ,20 35, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,20 35, Zakup usług pozostałych , , ,45 83, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,45 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000, , , ,36 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 309,00 299,45 299,45 299,45 96, Składki na Fundusz Pracy 49,00 37,08 37,08 37,08 75, Zakup materiałów i wyposażenia 4 642, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 100, Cmentarze , , , ,36 336,53 99, Działalność usługowa , , , ,36 336,53 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 393, , , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 348, , , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 129, , ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 130,00 130,00 130,00 100,00 kserograficznych Urzędy Wojewódzkie , , , , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,28 75, Zakup usług pozostałych 4 000, , ,00 73, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 273,24 273,24 13, Podróże służbowe zagraniczne 3 500,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 2 150, , ,91 65,11 kserograficznych 750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 550,00 549,99 549,99 100, Rady gmin , , ,42 92,12 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 800, , ,65 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,59 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,57 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,25 83, Składki na Fundusz Pracy , , , ,20 85, Wpłaty na PFRON 1 843, , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,88 80, Zakup energii , , ,43 92, Zakup usług remontowych 4 800,00 793,96 793,96 16, Zakup usług zdrowotnych 1 590, , ,00 98, Zakup usług pozostałych , , ,64 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 200, , ,57 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii , , ,12 99,49 komórkowej 750 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii , , ,60 95,51 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe , , ,46 98, Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 462,92 462,92 46, Różne opłaty i składki , , ,89 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,38 95, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 514,00 679,76 679,76 44, Szkolenia pracowników , , ,08 88, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 3 500, , ,14 61,09 kserograficznych 750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , ,55 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00

12 75023 Urzędy gmin , , , , ,45 0,00 90, Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,01 90, Zakup usług pozostałych , , ,99 96, Podróże służbowe zagraniczne 1 150, , ,84 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,84 94, Administracja publiczna , , , , ,45 0,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 560,00 560,00 560,00 100,00 kserograficznych 751 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 210,00 210,00 210,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 270, , ,00 0,00 0,00 100,00 prawa 751 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 920, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 519,76 516,12 516,12 516,12 99, Składki na Fundusz Pracy 83,26 83,26 83,26 83,26 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 818, , , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 725, , ,06 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 127,33 127,33 127,33 100,00 kserograficznych 751 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 864,59 864,59 864,59 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego , , , ,00 599,38 99,98 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony , , , ,00 599,38 99,98 prawa oraz sądownictwa 752 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 157, , ,11 100, Pozostałe wydatki obronne 1 157, , ,11 100, Obrona narodowa 1 157, , ,11 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,77 91, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,62 94, Zakup energii , , ,97 86, Zakup usług remontowych , , ,09 52, Zakup usług zdrowotnych 2 000, , ,00 81, Zakup usług pozostałych , , ,19 77, Różne opłaty i składki , , ,51 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,60 100, Ochotnicze straże pożarne , , , ,60 83,62 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 29,00 29,00 29,00 100,00 pobranych w nadmiernej wysokości Obrona cywilna 29,00 29,00 29,00 100,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,83 57, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,79 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,50 84, Składki na Fundusz Pracy 2 185, , , ,59 86, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,12 50, Zakup usług zdrowotnych 1 330, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 500, , ,47 69, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 970,00 297,97 297,97 30,72 komórkowej Podróże służbowe krajowe 3 000, , ,30 72, Różne opłaty i składki 3 000,00 651,00 651,00 21, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, , ,09 98, Szkolenia pracowników 9 000, , ,00 64, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 500,00 500,00 500,00 100,00 kserograficznych 754 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000, , ,07 96, Straż gminna , , , , ,09 76, Zakup materiałów i wyposażenia 799,00 0, Różne opłaty i składki 201,00 200,01 200, Rezerwy ,00 0, Zarządzanie kryzysowe ,00 200,01 200,01 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,60 78, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 99, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , ,23 96, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 590,10 590,10 29, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,95 90, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,38 86, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 500,00 kserograficznych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , , ,23 96,99

13 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , , , ,23 96,99 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów , , , ,57 85,12 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , , , ,57 85,12 samorządu terytorialnego 757 Obsługa długu publicznego , , , ,57 85, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie ,00 0,00 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 758 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na , , ,59 99,98 podstawie porozumień między jst Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,59 96, Rezerwy ,35 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,35 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 88,15 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,53 98,18 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,39 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,24 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,83 96, Składki na Fundusz Pracy , , , ,91 96, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , ,00 57, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,26 95,75 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,47 89, Zakup energii , , ,60 97, Zakup usług remontowych , , ,62 88, Zakup usług zdrowotnych 4 100,00 820,00 820,00 20, Zakup usług pozostałych , , ,32 90,46 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 800, , ,98 80,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 400,00 399,04 399,04 99,76 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii , , ,56 77,16 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 8 500, , ,86 85, Różne opłaty i składki 3 630, , ,00 43,03 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,43 98, Szkolenia pracowników 4 000, , ,00 50,25 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4 500, , ,90 90,40 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , ,94 92,31 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100,00 01 Szkoły podstawowe , , , , , ,00 97,53 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,68 92,86 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,72 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,04 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,10 98, Składki na Fundusz Pracy 8 190, , , ,74 93, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,63 98, Zakup energii 3 500, , ,30 62, Zakup usług pozostałych , , ,17 40,82 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 600,00 69,99 69,99 11,67 komórkowej Podróże służbowe krajowe 700,00 336,29 336,29 48,04 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,24 95,03 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 250,00 250,00 250,00 100,00 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 183,00 183,00 36,60 03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,84 95, Zakup usług pozostałych , , ,84 99,86 04 Przedszkola , , ,84 99,86 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,76 97,08 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,21 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,40 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,96 97, Składki na Fundusz Pracy , , , ,87 97, Wynagrodzenia bezosobowe 9 632, , ,56 79, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,44 99,94 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 800, , ,85 96,75

14 Zakup energii , , ,68 98, Zakup usług remontowych , , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 2 300, , ,00 55, Zakup usług pozostałych , , ,87 94,33 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 400, , ,88 75,20 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 6 000, , ,93 98,05 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 6 200, , ,59 86, Różne opłaty i składki 3 430, , ,00 46,73 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,94 98, Szkolenia pracowników 1 500,00 0,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 500, , ,42 69,23 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000, , ,64 85,25 10 Gimnazja , , , , ,83 98,53 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 81,03 81,03 81, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 900, , , ,46 95, Składki na Fundusz Pracy 1 235,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,81 99, Zakup usług pozostałych , , ,58 96,47 13 Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,46 96,53 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 251,71 251,71 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,39 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,35 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,57 100, Składki na Fundusz Pracy 5 800, , , ,94 99, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , ,97 74, Zakup usług zdrowotnych 100,00 60,00 60,00 60, Zakup usług pozostałych 3 100, , ,89 64,90 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 400,00 400,00 400,00 100,00 komórkowej Podróże służbowe krajowe 3 000, , ,60 75, Różne opłaty i składki 600,00 112,00 112,00 18,67 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 540, , ,24 91, Szkolenia pracowników 4 000, , ,50 75,34 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 800,00 796,32 796,32 99,54 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , ,76 99,59 14 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , , , ,51 97, Zakup usług pozostałych , , ,19 91, Podróże służbowe krajowe 1 000, , ,00 100,00 46 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,19 91,24 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 676,91 676,91 33,85 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,50 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,47 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,74 95, Składki na Fundusz Pracy 6 150, , , ,23 84, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , ,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,13 97, Zakup energii , , ,30 82, Zakup usług pozostałych , , ,89 65,21 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 870, , ,50 51,41 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 1 320,00 399,89 399,89 30,29 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,44 94, Szkolenia pracowników 210,00 210,00 210,00 100,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 800,00 799,83 799,83 99,98 kserograficznych 48 Stołówki szkolne , , , , ,97 95,55 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,48 96,23 95 Pozostała działalność , , ,48 96,23 Oświata i wychowanie , , , , , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,05 97, Zwalczanie narkomanii , , ,05 97, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,86 99, Zakup usług pozostałych , , ,94 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,00 99, Zakup usług pozostałych 20,00 20,00 20,00 100, Pozostała działalność 20,00 20,00 20,00 100, Ochrona zdrowia , , , ,00 99, Zakup usług przez jst. od innych jst , , ,29 98, Domy pomocy społecznej , , ,29 98, Świadczenia społeczne , , ,89 99,87

15 852 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,68 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 514, , , ,11 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,18 98, Składki na Fundusz Pracy 1 034,00 951,25 951,25 951,25 92, Zakup materiałów i wyposażenia 2 510, , ,59 98, Zakup usług pozostałych 5 144, , ,64 99, Podróże służbowe krajowe 327,00 327,00 327,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, , ,00 100, Szkolenia pracowników 1 348, , ,30 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 370, , ,90 100,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na , , ,54 ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,43 99,84 z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,87 85,99 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , , ,87 85,99 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Świadczenia społeczne , , ,68 93, Składki na ubezpieczenia społeczne 269,00 268,74 268,74 268,74 99,90 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , , ,42 268,74 93,96 emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne , , ,54 98, Dodatki mieszkaniowe , , ,54 98,21 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 756,44 756,44 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,84 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,54 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,58 99, Składki na Fundusz Pracy 8 320, , , ,43 99, Zakup materiałów i wyposażenia 7 538, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 6 490, , ,04 94, Podróże służbowe krajowe 1 650, , ,29 90, Różne opłaty i składki 130,00 127,00 127,00 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000, , ,00 100, Szkolenia pracowników 2 500, , ,30 99, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 300, , ,44 98,73 kserograficznych 852 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 330, , ,58 99, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,01 99, Świadczenia społeczne , , ,93 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 100, Zakup usług pozostałych 4 378, , ,07 100, Pozostała działalność , , ,00 99, Pomoc społeczna , , , , ,18 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,69 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 797,54 797,54 797,54 100,00 kserograficznych Pozostała działalność , , ,23 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,23 100,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,08 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,88 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,73 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,80 92, Składki na Fundusz Pracy 5 300, , , ,86 81, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,68 95, Zakup energii 1 200,00 0, Podróże służbowe krajowe 600,00 540,51 540,51 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 440, , ,68 89, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 300,00 300,00 300,00 100,00 kserograficznych 854 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 269,01 269,01 53, Świetlice szkolne , , , , ,66 91, Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 171,12 171,12 171,12 85, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , ,57 99, Zakup środków żywności , , ,83 90, Zakup usług pozostałych , , ,95 99, Różne opłaty i składki 800,00 492,00 492,00 61,50 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia , , , ,00 171,12 98,39 młodzieży Stypendia dla uczniów , , ,66 95, Inne formy pomocy dla uczniów , , ,40 52, Pomoc materialna dla uczniów , , ,06 89, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,78 93,14

16 900 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i , , ,65 99,44 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami , , ,65 99, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , ,07 45, Zakup usług pozostałych 7 000,00 215,93 215,93 3, Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 22, Zakup usług pozostałych , , ,50 91, Schroniska dla zwierząt , , ,50 91, Zakup energii , , ,75 99, Zakup usług remontowych , , ,48 87, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,84 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,84 98, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , , , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i , , ,22 99,61 zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej , , , , ,22 99, Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,14 47, Zakup usług remontowych , , ,12 76, Zakup usług pozostałych , , ,63 73, Różne opłaty i składki , , ,15 97, Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,00 94, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 1 000,00 0,00 jednostek organizacyjnych 900 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,75 87, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,37 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,87 99, Pozostała działalność , , ,04 0,00 0,00 0,00 0, ,99 96, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,70 97, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , ,00 100, Zakup usług remontowych , , ,00 82, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów , , ,00 100,00 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , ,00 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , ,00 100, Biblioteki , , , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,21 100, Obiekty sportowe , , ,21 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 49,91 49,91 49,91 49, Składki na Fundusz Pracy 13,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,50 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,20 95, Zakup usług remontowych 2 000, , ,01 89, Zakup usług pozostałych , , ,66 98, Różne opłaty i składki 3 154, , ,00 87, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , ,50 49,91 97, Kultura fizyczna i sport , , , ,50 49,91 0,00 0, ,21 97,45 Ogółem wydatki , , , , , , , ,78 95,54 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Zadania inwestycyjne w 2009 r. rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Poniesione nakłady w 2009 r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowościach: Gajewo, , , ,00 Sulimy, Wilkasy, Antonowo, Kruklin ,59 UG Sieć wodociągowa we wsi Kozin , , , ,00 UG

17 Wodociąg Wilkasy ul. Cisowa Etap I Wodociągi kanalizacja Gajewo ul. Kalinowa-dokumentacja Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wilkasy ul. Brzozowa Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P-1 Gajewo Północ ul. Dębowa Budowa drogi gminnej Szczybały Giżyckie - Sterławki Małe (projekt) Przebudowa drogi Gorozdowo-Kozin Budowa zjazdu z działki 6/122 na drogę gminną działka nr 6/46i 6/58 w obrębie geodezyjnym Sulimy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wykup terenów i nieruchomości , , , Zakupy inwestycyjne 5 000, , , Zakupy inwestycyjne , , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1724N Wilkasy-Wronka Przebudowa drogi powiatowej nr 1732 N Giżycko-Świdry Wykonanie dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 1724N Wilkay- Wronka Budowa zatok autobusowych wraz z wiatami w ciągu drogi powiatowej nr 1734N w miejscowości Sołdany Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami Dokumentacja techniczna oświetlenia Gminy Oprogramowanie służące do rozliczeń sprzedaży wody Wykonanie ogrodzenia szamba w m. Doba - budynek komunalny , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 UG ,00 UG ,00 UG ,80 UG ,60 UG ,76 UG ,56 UG ,00 UG 0,00 UG ,60 UG ,70 Powiat Giżycki ,00 Powiat Giżycki ,96 Powiat Giżycki ,93 Powiat Giżycki ,65 Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami ,00 UG ,00 GZK 3 600,00 UG Ogółem , , , , ,00 0, ,95 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła

18 Lp. Dział Rozdz. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 ( ) Planowane wydatki w tym źródła finansowania dochody własne j.s.t. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źr.* 2010 r r. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Poniesione nakłady w 2009 r. w złotych Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowościach: , , , , ,00 UG ,18 Pieczonki, Grajwo, Gajewo, Wilkasy, Kożuchy, Upałty Małe, Nowe Sołdany Regulacja gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Gajewo, Wilkasy i Kożuchy Wielkie Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w Gajewie ul. Dworska I Przebudowa przepompowni ścieków P-6 (Prefabet-Niegocin) w Wilkasach Budowa ul. Pomidorowej wraz z chodnikiem, oraz chodników przy ul. Poziomkowej i ul. Świerkowej w Gajewie Przebudowa drogi gminnej nr N Upałty-Upałty Małe Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi krajowej 59 Budowa boiska ORLIK w Wilkasach Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowościach: Kruklin, Wilkasy, Upałty Małe Rozbudowa budynku administracyjnego w Bystrym Budowa Mazurskiego Traktu Rowerowego wokół jeziora Niegocinodcinek Wilkasy Kanał Kula, gmina Giżycko, odcinek Wilkasy, Etap I Kompleksowe zagospodarowanie brzegów Jeziora Niegocin oraz Wilkasy Duże w Wilkasach poprzez budowę promenady, wiaty estradowej i pomostu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Poniesione nakłady do końca 2008 r ,35 UG 6 100, ,00 UG , ,00 UG , ,00 UG , ,00 UG , , ,00 UG , , , , , ,46 UG , , , , , , , , , , , , ,01 Przebudowa przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr , , ,00 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Antonowo ,00 Pierkunowo Adaptacja budynku w Dobie na cele kulturalnorekreacyjne , , ,00 Odtworzenie zabytkowej kaplicy grobowej w Dobie prace ,00 konserwatorskoremontowe , , , ,00 UG , ,00 GZK ,22 UG , ,00 UG , , ,00 UG 0, , ,00 Powiat Giżycki ,00 GOKiR ,00 0, , ,00 UG 0, ,00

19 Zagospodarowanie terenu gminnego w Upałtach z przebudową świetlicy Budowa Parku Wodnego w Wilkasach , , , , ,00 UG 0, , , ,79 UG , ,00 Ogółem , , , , , , ,79 x , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Dotacje podmiotowe 3.1 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie %7: Gminny Ośrodek Kultury w Wilkasach , ,00 100, Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach , ,00 100,00 Ogółem , ,00 100, Dotacje przedmiotowe Dotacje przedmiotowe Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji Gminny Zakład Komunalny w Giżycku ,00 Dopłata do ceny biletów komunikacji miejsko-gminnej ,00 Dopłata do odprowadzenia ścieków ,00 Dopłata do utrzymania czystości ,00 Dopłata do ceny wody ,00 Ogółem ,00 4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA 4.1. Należności budżetu Na dzień 31 grudnia 2009 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą ,48 zł, w tym zaległości ,31 zł i są o 11,74% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W stosunku do osób zalegających w spłacie prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności Zobowiązania budżetu Gmina Giżycko posiada zadłużenie w kwocie ,58 zł ,58 zł wobec Banku Ochrony Środowiska, ,00 zł wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ,00 wobec banku BGK ,00 zł wobec banku PKO BP S., ,00 wobec Banku Millennium Skutki udzielonych ulg i zwolnień W 2009 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień ,00 zł (budynki pozostałe emerytów zł, budynki związane z działalnością gospodarczą zł). Wójt umorzył zaległości podatkowe na kwotę ,00 zł. 5. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA Przychody i koszty funduszu oraz stan środków pieniężnych został przedstawiony w tabeli poniżej Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % I. Stan środków obrotowych na początek roku 5 284, ,90 100,00 II. Przychody , ,16 100, Wpływy z różnych opłat , ,16 100, III. Wydatki , ,66 96,46 1. Wydatki bieżące , ,66 65, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 52, Zakup usług pozostałych 7 000, ,00 62, Różne opłaty i składki , ,29 88,19

20 2. Wydatki majątkowe , ,00 100, Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 5 283, ,40 757,77 6. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych Lp. Wyszczególnienie % % Plan Wykonanie Plan Wykonanie Planu planu Początek roku Koniec roku II. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego: Gimnazjum Wilkasy , ,27 73, , ,27 73, Gimnazjum Bystry , ,83 69, , ,83 69, Szkoła Podstawowa Wilkasy , ,99 15, , ,99 15, Szkoła Podstawowa Bystry , ,52 75, , ,52 75, Ogółem , ,61 71, , ,61 71, Wykonanie planów finansowych dochodów własnych oraz wydatków na dzień r. Gimnazjum w Wilkasach I. DOCHODY 1) Dz. r plan dochodów: 1 000,00 - wykonanie: 0,00 = 0,00% 2) Dz. r plan dochodów: ,00 - wykonanie: ,00 = 95,27% (na wykonanie składają się wpłaty za wynajem hali sportowej i siłowni, pomieszczeń na sklepik i bibliotekę) 3) Dz. r plan dochodów: 1 000,00 - wykonanie: 88,16 = 8,81% (na wykonanie składa się kapitalizacja odsetek bankowych) 4) Dz. r plan dochodów: ,00 - wykonanie: ,35 = 84,47% (na wykonanie składa się wpłata z programu ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM oraz wpłaty na wymianę polsko-niemiecką młodzieży gimnazjum) 5) Dz. r plan dochodów: ,00 - wykonanie: ,76 = 69,97% (na wykonanie składają się wpłaty na dożywianie dzieci z GOPS i MOPS Giżycko oraz indywidualne wpłaty za obiady) II. WYDATKI 1) Dz. r plan wydatków: 1 500,00 - wykonanie: 1 106,10 = 73,74% (na wykonanie składają się odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne) 2) Dz. r plan wydatków: 300,00 - wykonanie: 177,41 = 59,13% (na wykonanie składają się odprowadzone składki na F. Pracy) 3) Dz. r plan wydatków: ,00 4) Dz. r plan wydatków: ,00 - wykonanie: 8 718,02 = 87,18% (na wykonanie składa się zakup drukarki, pamięci komputera suszarki balkonowej, strojów treningowych, glazury oraz środków czystości) 5) Dz. r plan wydatków: 1 000,00 - wykonanie: 0,00 = 0,00% 6) Dz. r plan wydatków: 2 500,00 - wykonanie: 0,00 = 0,00% 7) Dz. r plan wydatków: ,00 - wykonanie: ,00 = 95,69% (na wykonanie składają się wydatki na wymianę polsko-niemiecką młodzieży gimnazjum, koszt odwozu młodzieży z zajęć z programu ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM oraz usługi napraw bieżni, tablicy wyników, kserokopiarki) 8) Dz. r plan wydatków: 300,00 - wykonanie: 281,57 = 93,85% (na wykonanie składa się wypłaty za delegacje nauczycielom biorącym udział w programie ZA RĘKĘ z EINSTEINEM) 9) Dz. r plan wydatków: 200,00 - wykonanie: 22,01 = 11% (na wykonanie składa się zakup papieru ksero) 9) Dz. r plan wydatków: 2 200,00 - wykonanie: 2 118,40 = 96,29% (na wykonanie składa się zakup tonerów do drukarek) 10) Dz. r plan wydatków: 5 000,00 - wykonanie: 3 785,02 = 75,70% (na wykonanie składa się zakup maszynki do mięsa i środków czystości) 11) Dz. r plan wydatków: ,00 - wykonanie: ,74 = 69,81% (na wykonanie składa się zakup żywności) Wykonanie planów finansowych dochodów własnych oraz wydatków na dzień r. Gimnazjum w Bystrym I. DOCHODY 1) Dz. r plan dochodów: 200,00 - wykonanie: 0,00 = 0,00% 2) Dz. r plan dochodów: 6 000,00 - wykonanie: 5 011,14 = 83,51%

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo