Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r."

Transkrypt

1 Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r.

2 SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2013 ROKU II.1 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe w 2013 roku II.2 Wykonanie planu dochodów w 2013 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej II.3 Wykonanie planu dochodów w 2013 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej II.4 Wykonanie planu wydatków według podziału na wydatki bieżące i majątkowe w 2013 roku II.5 Wykonanie planu wydatków w 2013 roku poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej II.6 Wykonanie planu wydatków w 2013 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej II.7 Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Potęgowo w 2013 roku II.8 Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Potęgowo w 2013 roku II.9 Wykonanie dochodów majątkowych w 2013 roku II.10 Wykonanie wydatków majątkowych w 2013 roku.. 32 II.11 Zestawienie wydatków jednostek oświatowych gminy na dzień r.. 35 II.12 Realizacja funduszu sołeckiego na dzień roku. 37 II.13 Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonane w 2013 roku II.14 Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej w 2013 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie II.15 Dotacje podmiotowe przekazane w 2013 roku

3 II.16 Dotacje przedmiotowe przekazane w 2013 roku II.17 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przekazane w 2013 roku.. 46 II.18 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku CZĘŚĆ OPISOWA III. OPIS ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2013 ROKU III.1 Opis zrealizowanych dochodów w 2013 roku III.2 Opis zrealizowanych wydatków w 2013 roku III.3 Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa III.4 Opis zrealizowanych w 2013 roku wydatków inwestycyjnych...71 III.5 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy Potęgowo w 2013 roku III.6 Zestawienie zobowiązań gminy Potęgowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013 roku.76 IV. ZAKOŃCZENIE. 77 IV.1 Wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Potęgowo w 2013 roku..77 V. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA ZADAŃ I UZYSKANYCH DOCHODÓW ZA 2013 ROK - ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY W POTĘGOWIE 78 VI. SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 rok Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie za 2013r.( zał. Nr 1)

4 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Potęgowie ( Zał. Nr 2 ) VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA Gminy Potęgowo rok

5 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2014 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 28 marca 2014 roku I. WPROWADZENIE Budżet Gminy Potęgowo na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/201/2012 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 grudnia 2012 roku, gdzie plan dochodów zakładał kwotę zł, natomiast planowane wydatki stanowiły kwotę zł. Deficyt budżetu wynosił zł. Wartości przyjęte do budżetu: Dochody budżetu zł, w tym: - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł. Wydatki budżetu zł, w tym: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł. Deficyt budżetu zł Przychody budżetu zł, Rozchody budżetu zł. W sprawozdaniu przedstawiono dane dotyczące kształtowania się budżetu w toku jego realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013r. W analizie przedstawiono także informację w zakresie realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zakładu budżetowego oraz zamieszczono informację o zagospodarowaniu mienia komunalnego Gminy Potęgowo. W toku realizacji budżetu gminy w wyniku zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy Potęgowo oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Potęgowo, zwiększono plan dochodów o łączną kwotę zł oraz plan wydatków o łączną kwotę zł. 5

6 Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Gminy Potęgowo w 2013 roku przedstawia się następująco: I. Dochody plan zł wykonanie zł - dochody bieżące plan zł wykonanie zł - dochody majątkowe plan zł wykonanie zł w tym: dotacje z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan zł wykonanie zł II. Wydatki plan zł wykonanie zł -wydatki bieżące plan zł wykonanie zł -wydatki majątkowe plan zł wykonanie zł w tym: dotacje z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan zł wykonanie zł III. Deficyt/nadwyżka plan zł wykonanie zł IV. Finansowanie plan zł wykonanie zł 1.Przychody ogółem plan zł wykonanie zł W tym: 1) kredyty i pożyczki plan zł wykonanie zł 2) wolne środki plan zł wykonanie zł 2. Rozchody ogółem plan zł wykonanie zł Z analizy realizacji budżetu gminy Potęgowo w 2013 roku wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 98,05 %, natomiast wydatki wykonano w 91,71%. W wyniku realizacji niższych dochodów od poniesionych wydatków, budżet gminy w analizowanym okresie zamyka się deficytem w kwocie zł. 6

7 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2013 ROKU II.1 Wykonanie dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe w 2013 roku % Lp. Wyszczególnienie Kwota Kwota wykonania planowana wykonana planu Wskaźnik % wykonania do ogólnego wykonania 1. Dochody bieżące , ,00 98,91 92,54 2. Dochody majątkowe , ,00 88,50 7,46 OGÓŁEM , ,00 98, II.2 Wykonanie planu dochodów w 2013 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Wskaźnik % wykonania do ogólnego wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 68,1 8,0 600 Transport i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Działalność usługowa 562,00 563, , Administracja publiczna , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 238, ,00 99,93 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 112,77 6,25 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób , ,00 108,23 26,77 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , ,00 110,91 0, Pomoc społeczna , ,00 99,18 18, Pozostałe zadania w zakresie , ,00 92,18 0,53 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 97,23 1, Gospodarka komunalna i ochrona , ,00 73,96 2,40 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , , ,14 narodowego razem , ,00 98,05 100,00 7

8 II.3 Wykonanie planu dochodów w 2013 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej. Lp. Dział Rozdzia Paragra ł f Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po Wykonanie na zmianach na r r. % Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 68, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , , ,00 62, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Pozostałe odsetki 1 596, , Dotacje celowe w ramach programów 6207 finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 uofp , , ,00 102, Pozostała działalność , ,00 79,98 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000, , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 2, Pozostałe odsetki Transport i łączność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Drogi publiczne gminne 70,00 70,00 51,00 72, , , , , , , , , Wpływy z różnych opłat , , , Pozostałe odsetki 0 26,00 26, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , , , , , , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0920 Pozostałe odsetki Administracja publiczna , , ,00 555,00 558, , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych opłat 5 000, , ,00 106, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 750,00 750, Wpływy z różnych dochodów 5 000, , ,00 107,66 8

9 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 19,00 19,00 7,00 42, Komisje poborowe 0,00 185,00 185, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2010 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 terytorialnego 185,00 185, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 191, , ,00 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 191, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 191, , , Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2047, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 112, Straż gminna , , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 108, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000, ,00 765,00 76, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, ,00 757,00 75, ,00 0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,00 114, Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , ,00 120, Podatek leśny , , , Podatek od środków transportowych 3 704, , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000, , ,00 105,02 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,00 121, Podatek od nieruchomości , , ,00 109, Podatek rolny , , ,00 128, Podatek leśny 4 194, , , , 0340 Podatek od środków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn 2 000, , ,00 223, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 101, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 189, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 103,33 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,00 77,21 9

10 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,00 96,26 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,00 70, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 23, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,00 98, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 210, Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , ,00 101, Pozostałe odsetki , , ,00 102, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , ,00 110, Szkoły podstawowe 2 738, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 118, , , Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Przedszkola 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z usług 460,00 460,00 618, , , , , , ,00 96, , , ,00 93,90 200,00 200,00 123,00 61,50 827,00 827,00 134,00 16, , , , , ,00 104, , , , Pozostałe odsetki 0 6,00 0 Pozostała działalność 2 500, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 500, , , Pomoc społeczna , , ,00 99, , Pozostałe odsetki 0 0 6, Wpływy z różnych dochodów , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , ,

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 98,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 98,68 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , , ,00 124, , , ,00 96,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 87,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 99,44 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Zasiłki stałe , , ,00 99,31 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 99, Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki , , ,00 99, , , ,00 84, Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 139, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 98,35 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 98, Pozostała działalność , , ,00 99,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 98,55 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 92, Pozostała działalność 0920 Pozostałe odsetki , , ,00 92, ,00 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , , ,00 88,61 Dotacje celowe w ramach programów 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , , Dotacje celowe w ramach programów 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , ,

12 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 97, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 97,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 97,07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 73, Gospodarka odpadami , , ,00 84,62 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 84, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , ,00 36, , , ,00 36, , , ,00 142, Wpływy z opłaty produktowej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 uofp , ,00 142, , , , , , , , , , RAZEM , , ,00 98,05 12

13 II.4 Wykonanie planu wydatków w 2013 roku z zastosowaniem podziału na według podziału na wydatki bieżące i majątkowe. Wskaźnik % wykonania do ogólnego wykonania Lp. Wyszczególnienie Kwota planowana Kwota wykonana % wykonania 1. Wydatki bieżące , ,00 94,85 71,80 2. Wydatki majątkowe , ,00 84,58 28,19 OGÓŁEM , ,00 91, II.5 Wykonanie planu wydatków w 2013 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonani a Wskaźnik % wykonania do ogólnego wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 99,21 13, Transport i łączność , ,00 98,05 13, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 24,28 0, Działalność usługowa , ,00 40,92 0, Administracja publiczna , ,00 91,12 7, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 238, ,00 99,93 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 93,00 2, Obsługa długu publicznego , ,00 62,52 1, Różne rozliczenia ,00 0 x x 801 Oświata i wychowanie , ,00 99,32 27, Ochrona zdrowia , ,00 96,24 0, Pomoc społeczna , ,00 99,15 19, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 92,24 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 98,56 2, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 82,06 5, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 98,71 3, Kultura fizyczna i sport , ,00 93,06 0,95 razem , ,00 91, II.6 Wykonanie planu wydatków w 2013 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej. Lp. Dział Rozdzi ał Paragra f Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach na Wykonanie na % Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze , , ,00 99, , , ,00 99, , , ,00 97, , , ,00 99, , , ,00 99, , , ,00 97,75 13

14 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,00 97, Pozostała działalność , , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0 430,00 430, Zakup materiałów i wyposażenia 700, , ,00 98, Zakup usług pozostałych 4 500, , ,00 62, Różne opłaty i składki 5 000, , ,00 99, Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe , , ,00 98, , , ,00 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 98,85 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 97, Drogi publiczne gminne 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 98, ,00 700, , ,00 0, , , ,00 90, , , ,00 91, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4170 Wynagrodzenie bezosobowe , , ,00 79, , , , , , , ,00 24, , , ,00 24, , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 86,13 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych , ,00 790,00 2, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4300 zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,00 19, , , , , ,00 40, , , ,00 40, , ,00 22, , , ,00 66, , , ,00 91, , , , , , , , , , , , ,

15 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,00 92, , , ,00 93, , , ,00 51, , , ,00 89, , , ,00 84, , , ,00 91, , , , , , ,00 55, , , ,00 94, , , , , , ,00 93, , , ,00 61, , , ,00 26, , , ,00 84, , , ,00 96, , , ,00 92, , , ,00 74, , , ,00 90, , , ,00 52, , , ,00 65, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 016, , ,00 85, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe , , ,00 60, , , ,00 91, Różne opłaty i składki , , ,00 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, ,00 24,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Komisje poborowe 200,00 358,00 185,00 51, Zakup usług pozostałych 200,00 358,00 185,00 51, Pozostała działalność , ,00 79,52 15

16 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4100 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 79, , , ,00 87, , , ,00 95, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 98,21 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 600,00 600,00 443,00 73, Różne opłaty i składki 4610 Koszty posterowania sadowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 500, ,00 400,00 10, , , ,00 22, , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 191, , , Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0 38,00 38, Składki na Fundusz Pracy 0 6,00 5, Wynagrodzenia bezosobowe 0 216,00 216, Zakup materiałów i wyposażenia 0 281,00 281, Zakup usług pozostałych 0 36,00 35, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , , , ,00 86, , , , , , , , , ,00 98, , , ,00 73, , , ,00 80, , ,00 640,00 21, Zakup usług pozostałych , , ,00 62,72 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 telefonii komórkowej 800,00 800,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna 4300 Zakup usług pozostałych Straż gminna i miejska 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 800, , ,00 65, , , ,00 85, ,00 240, , , ,00 99, , , , , , , ,00 94, , , ,00 99, , , ,

17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet , , , , , ,00 98, , , ,00 91, , , ,00 99, , , ,00 83, , ,00 526,00 52, , , ,00 85, , ,00 314,00 20, , , ,00 96, , , ,00 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 952, , ,00 83, , , ,00 83, Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 400,00 343,00 85, , , ,00 99, , , , , , ,00 97, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , ,00 76, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego , ,00 52, , , ,00 62, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 62, Zakup usług pozostałych , ,00 40,00 0,05 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych , , ,00 73, Różne rozliczenia Rezerwy 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , , , ,00 99, , , ,00 99, , , ,00 99, , , ,00 9, , , , , , ,00 99, , , ,00 99, , , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 99,86 17

18 69 215, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 405, , ,00 99, Zakup energii , , ,00 99, Zakup usług remontowych 6 348, , ,00 86, Zakup usług zdrowotnych 3 784, , ,00 96, Zakup usług pozostałych , , ,00 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 628, , ,00 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 514, ,00 980,00 87, , , ,00 94, Podróże służbowe krajowe 3 100, , ,00 97, Różne opłaty i składki , , ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,00 99, , , ,00 98, , , ,00 99, , , , , , ,00 99, , , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , ,00 99, Przedszkola , , ,00 98,84 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 91, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 99, , , ,00 98, , , , , , ,00 99, , , ,00 99, , , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 99,60 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 1 000,00 800,00 590,00 73, Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 9 000, , ,00 99, , , ,00 99, Zakup usług zdrowotnych 1 380, ,00 90,65 18

19 900, Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 500, , ,00 96,19 565,00 565,00 558,00 98, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000, , ,00 75, Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 60,00 55,00 91,66 738,00 738,00 708,00 95, , , , ,00 300,00 300, Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 99, , , ,00 98, , , ,00 99, , , ,00 99, , , ,00 99, , , ,00 99, , , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 99,98 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 1 480, , , Zakup usług remontowych 2 288, , ,00 89, Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 643,00 643,00 300,00 46, , , ,00 98, , , , Podróże służbowe krajowe 1 702,00 898,00 889, Różne opłaty i składki 1 249, , ,00 97,28 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , ,00 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 660,00 300,00 300, Dowożenie uczniów do szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 95, , ,00 515,00 30, , , ,00 96, , , , , , ,00 93, , , ,00 93, , , ,00 98, , , ,00 84, , , ,00 96,75 500,00 500,00 190, , , ,00 94,14 19

20 4410 Podróże służbowe krajowe 502,00 502,00 106,00 21, Różne opłaty i składki 3 520, , ,00 64,41 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4 494, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , ,00 88, , , ,00 97, ,00 991,00 390,00 39, , , ,00 85, , , ,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki Pomoc społeczna , , ,00 96, , , , , , , , , ,00 96, , , , , , ,00 95, , , ,00 99, , , ,00 94, , , , , , ,00 99, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Ośrodki wsparcia 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , , , ,00 684,00 683, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 170,00 169, , , , , , , ,00 126,00 126,

21 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , , , ,00 377,00 377, Podróże służbowe krajowe 1 600,00 349,00 349, Różne opłaty i składki 600,00 225,00 225, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 652, , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 0 terytorialnego 105,00 105, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 100,00 560,00 560, Rodziny zastępcze 4330 Zakup usług przez j. s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 99, , , ,00 99, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 200,00 184, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 97, Składki na Fundusz Pracy 0 260,00 253,00 97, Zakup usług zdrowotnych 0 108,00 108, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Zakup usług remontowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 98, , , ,00 98, , , ,00 99, , , , , , ,00 99, , , ,00 99, , , ,00 90,05 200,00 41,00 40, , , ,00 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600,00 732,00 732, ,00 600,00 566,00 94, Podróże służbowe krajowe 500,00 182,00 164,00 90,11 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2 188, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 100,00 27,

22 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600, , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 96, , , ,00 96, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Świadczenia stałe 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , , , , , , , , , , , , ,00 99, , , ,00 99, , , ,00 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99, , , ,00 99, , , , ,00 405,00 405, , , ,00 99, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 440, , , ,00 570,00 566,00 99, Podróże służbowe krajowe 2 000, , , Różne opłaty i składki 1 380, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 105,00 105, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 490, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych , ,00 95 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 360,00 360,00 353,00 98, , , ,00 99,98 22

23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 175, , , , , ,00 93,49 651,00 651,00 629,00 96, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup usług zdrowotnych 100,00 99,00 99, Podróże służbowe krajowe 100,00 94,00 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600, Pozostała działalność , , ,00 99, Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki Opieka społeczna Pozostała działalność Świadczenia społeczne 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 99, , ,00 98, , , , , , ,00 92, , , ,00 92, ,00 694, , , ,00 88, , , , , , , ,00 183,00 182, ,00 666,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 0 300,00 300,00 85, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , ,00 85,88 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 306,00 306,00 305, Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 98, , , ,00 99, , , ,00 99, , , ,00 99, , , , , , ,00 99, , , ,00 97, ,00 885,00 859,00 97, Zakup energii 4 282, , ,00 99,93 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , , ,00 99, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 97,73 23

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo