Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje: Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2013 rok załącznik nr 1, do zarządzenia, zgodnie z którym: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie ,25 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie ,72 zł 2. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia. 3. Informacja o stanie mienia Miasta Ełku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 2. Sprawozdania i informacje o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni do daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1. Radzie Miasta Ełku 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1354/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 marca 2014 roku WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA EŁKU ZA 2013 ROK Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 2013r. Wykonanie 2013 rok % wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,61 99,93% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,61 99,93% 600 Transport i łączność ,28 69,63% Lokalny transport zbiorowy ,72 95,02% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,72 95,02% Pozostała działalność ,56 64,22% Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich ,80 66,86% Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich ,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,76 60,12% 6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t ,00 100,00% 630 Turystyka ,03 6,76% Ośrodki informacji turystycznej ,00 0,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 19,76% 2707 Środki na dofinansowanie. własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 81,75% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% Pozostała działalność ,03 2,81% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,03 86,75% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,04 125,89% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,13 124,17% 0470 Wpływy z opłat - wieczyste uŝytkowanie ,96 120,14% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j. s. t ,19 124,28% 0760 Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych ,04 324,38% 0830 Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,84 116,51% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność ,91 400,47% 0490 Opłata adiacencka ,91 400,47% 710 Działalność usługowa ,80 83,34% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 74,70% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,00 74,70%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Cmentarze ,00 100,00% 2020 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Pozostała działalność ,80 83,35% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Wpływy z róŝnych dochodów ,44 247,14% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j. s. t ,36 83,45% 0830 Wpływy z usług ,26 79,47% 0920 Pozostałe odsetki , Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,67 73,38% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 6297 źródeł ,00 0,00% 720 Informatyka ,45 81,36% Pozostała działalność ,45 81,36% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,45 84,34% 730 Nauka ,43 43,33% Działalność wspomagająca badania ,57 28,61% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j. s. t ,50 69,66% 0830 Wpływy z usług ,80 41,95% 0920 Pozostałe odsetki 0 516, Wpływy z róŝnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,48 153,90% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 6297 źródeł ,73 23,66% Pozostała działalność ,86 95,86% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,86 95,86% 750 Administracja publiczna ,73 106,45% Urzędy wojewódzkie ,78 99,91% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,43 99,87% 2360 Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleconych 0 305, Urząd Miasta ,73 156,87% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j. s. t ,99 105,84% 0830 Wpływy z usług ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 0 962, Wpływy z róŝnych dochodów , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,52 103,07% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 11,80% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t ,00 11,80% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,52

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Pozostała działalność ,70 93,34% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł 0 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,21 98,83% 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane. z gminy na zadania bieŝące realizowane. na podst. porozumień (umów) między j. s. t ,46 93,22% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t ,03 93,46% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,27 99,71% Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców ,27 99,71% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,27 99,71% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,80 59,69% StraŜ Miejska ,80 59,69% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,80 59,69% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,03 102,43% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,53 124,30% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,48 122,90% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 854,05 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,45 107,50% 0310 Podatek od nieruchomości ,09 108,82% 0320 Podatek rolny ,00 93,14% 0330 Podatek leśny ,00 129,93% 0340 Podatek od środków transportowych ,96 92,20% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 85,16% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 154,22% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 792, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,37 104,07% 0310 Podatek od nieruchomości ,05 98,71% 0320 Podatek rolny ,65 76,58% 0330 Podatek leśny ,49 115,93% 0340 Podatek od środków transportowych ,11 108,08% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,07 133,33% 0370 Opłata za posiadanie psów ,27 104,52% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,47 121,34% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 0 636, Wpływy z róŝnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,74

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw ,05 117,05% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,71 91,79% 0480 Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,24 122,66% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ,81 165,43% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 985, Pozostałe odsetki , Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,63 97,92% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 96,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,63 139,43% 758 RóŜne rozliczenia ,12 102,79% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t. 0, , Środki na uzupełnienie dochodów gmin , Część rekompensująca subwencji ogólnej ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe , Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów , Oświata i wychowanie ,62 55,85% Szkoły podstawowe ,84 18,59% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,56 22,43% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% Dotacja celowa przekazana z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% Przedszkola ,68 85,25% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,93 98,64% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,74 76,96% 6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 0 0, Liceum Ogólnokształcące ,95 9,19% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,44 122,42% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,51 0,74%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Pozostała działalność ,15 93,84% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,72 103,70% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,07 64,53% Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,20 84,74% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,81 84,74% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,28 109,58% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00% Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 0 42, Ochrona zdrowia ,74 95,85% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0, Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 0 0, Izba Wytrzeźwień 0 27, Wpływy z róŝnych dochodów 0 27, Pozostała działalność ,00 94,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 94,00% 852 Pomoc społeczna ,61 99,90% Ośrodki wsparcia ,92 99,96% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,31 99,95% 2360 Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleconych 0 31, Wspieranie rodziny ,21 97,08% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,21 97,08% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,84 100,14% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,20 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,58 99,08% 2360 Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych , ,25% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,73 82,83% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne ,50 98,52% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 70, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,60 98,86% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,88 98,30% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,44 99,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,67 98,92%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Dodatki mieszkaniowe 0 136, Wpływy z róŝnych dochodów 0 136, Zasiłki stałe ,51 99,63% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,19 99,53% Ośrodki pomocy społecznej ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,39 101,22% 0830 Wpływy z usług ,72 107,54% 2010 Dotacje celowe otrzymane. z budŝetu państwa na realizowane. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,73 99,84% 2360 Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych , Pozostała działalność ,13 98,86% 0830 Wpływy z usług , Wpływy z róŝnych dochodów 0 637, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 98,31% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,91 98,44% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,69 82,50% śłobki ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% Pozostała działalność ,69 81,80% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich ,47 76,15% 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,48 70,20% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,09 98,33% Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne. realizowane na podstawie porozumień między j. s. t , Edukacyjna opieka wychowawcza ,97 87,09% Pomoc materialna dla uczniów ,97 87,09% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,36 90,10% 2040 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budŝet państwa w ramach programów rządowych ,61 76,92% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,06 87,44% Gospodarka odpadami ,81 87,59% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ,91 87,55% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 11, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,05 92,60% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,05 92,60%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Pozostała działalność ,33 80,83% 0740 Wpływy z dywidend ,18 68,12% 0830 Wpływy z usług 0 98, Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,71 71,38% Pozostałe zadania z zakresu kultury ,71 69,08% 0580 Grzywny i kary pienięŝne od osób prawnych ,51 99,98% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,20 95,67% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,00 54,17% Biblioteka ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport ,26 100,53% Instytucje kultury fizycznej ,40 101,25% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j. s. t ,79 111,63% 0830 Wpływy z usług ,49 100,77% 0920 Pozostałe odsetki ,34 25,58% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 26, Pozostała działalność ,86 96,82% 0830 Wpływy z usług ,86 84,02% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 100,00% Dotacja celowa przekazana z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: ,25 97,19% Dotacje celowe na wydatki bieŝące: ,42 97,58% - z budŝetu państwa na zadania własne ,15 98,19% - z budŝetu państwa na zadania zlecone ,69 99,14% - na porozumienia z organami administracji rządowej ,00 100,00% - na porozumienia i umowy z innymi j. s. t ,21 92,81% - pozostałe dotacje ,37 76,85% Dochody bieŝące ,96 100,53% Dochody majątkowe ,29 76,90%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Dział Rozdz WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA EŁKU ZA 2013 ROK WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach 2013r. Wykonanie 2013 rok % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,56 90,23% Rolnictwo i łowiectwo - wpłaty gmin ,95 44,49% Pozostała działalność ,61 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 38 36,95 97,24% 4430 RóŜne opłaty i składki ,66 99,98% 600 Transport i łączność ,22 81,17% Lokalny transport zbiorowy ,42 98,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,42 98,01% Drogi publiczne gminne ,63 88,69% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,12 99,51% 4430 RóŜne opłaty i składki ,91 99,29% 4270 Zakup usług remontowych ,39 99,28% 4300 Zakup usług pozostałych ,64 94,13% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,57 84,39% Drogi wewnętrzne ,92 92,91% 4270 Zakup usług remontowych ,42 98,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 91,28% Pozostała działalność ,25 60,29% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 2009 środków europejskich ,06 44,64% 4307 Zakup usług pozostałych ,80 66,86% 4309 Zakup usług pozostałych ,20 42,32% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,29 60,21% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,90 61,01% 630 Turystyka ,30 8,32% Ośrodki informacji turystycznej ,29 40,91% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 19,49% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 19,49% 2339 Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 75,71% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 11,28% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 57,78% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,29 75,55% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,82 17,63% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,35 96,88% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 96,36% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,42 96,04% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 95,58% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 960 0,00 0,00% 4127 Składki na FP ,67 95,45% 4129 Składki na FP ,38 94,91% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,64 99,97% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,07 100,06% 4307 Zakup usług pozostałych ,81 37,16% 4309 Zakup usług pozostałych ,98 35,64% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,62 95,87% 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 70 70,61 100,87% 4437 RóŜne opłaty i składki ,48 97,99% 4439 RóŜne opłaty i składki ,72 97,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 26,67% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Pozostała działalność ,19 5,18% Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,66 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 36,64% 4307 Zakup usług pozostałych ,99 100,00% 4127 Składki na FP ,04 40,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 99,76% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 98,46% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 92,31% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,40 95,48% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,29 99,96% 4707 Szkolenia pracowników ,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,35 0,03% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,01 0,03% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,92 89,74% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,80 63,51% 4300 Zakup usług pozostałych ,12 51,94% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 90,72% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,68 87,75% Pozostała działalność ,12 97,14% 4270 Zakup usług remontowych ,08 97,72% 4580 Pozostałe odsetki ,48 5,81% 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych ,73 91,15% 4610 Koszty postępowania sądowego ,00 2,67% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,83 97,30% 710 Działalność usługowa ,86 81,22% Plany zagospodarowania przestrzennego ,79 41,14% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 94,12% 4300 Zakup usług pozostałych ,79 34,64% Cmentarze ,15 84,99% 4270 Zakup usług remontowych ,87 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 39,43% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,28 83,49% Pozostała działalność ,92 80,98% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 94,75% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 94,74% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,63 94,18% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 94,15% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 32,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 32,00% 4127 Składki na FP ,68 93,76% 4129 Składki na FP ,07 93,55% 4150 Dopłaty do spółek prawa handlowego ,00 100,00% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,07 86,22% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,13 85,96% 4307 Zakup usług pozostałych ,33 43,67% 4309 Zakup usług pozostałych ,73 43,67% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,88 87,68% 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 16 13,54 84,63% 4437 RóŜne opłaty i składki ,50 99,64% 4439 RóŜne opłaty i składki 16 15,50 96,88% 4260 Zakup energii ,55 86,32% 4270 Zakup usług remontowych ,04 99,09% 4300 Zakup usług pozostałych ,43 73,40% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych ,00 0,00%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Koszty postępowania sądowego ,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,59 97,66% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,96 97,63% 720 Informatyka ,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 730 Nauka ,62 33,90% Działalność wspomagająca badania ,62 34,28% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,85 95,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 87,15% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 90,34% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 99,79% 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4120 Składki na FP ,76 77,46% 4127 Składki na FP ,19 99,30% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,74 99,70% 4260 Zakup energii ,63 95,54% 4270 Zakup usług remontowych ,13 99,99% 4280 Zakup usług medycznych ,00 98,68% 4300 Zakup usług pozostałych ,95 97,93% 4307 Zakup usług pozostałych ,94 99,32% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,74 45,74% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,68 71,45% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 100,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,62 59,71% 4430 RóŜne opłaty i składki ,50 96,50% 4440 Odpisy na ZFŚS ,14 98,39% 4700 Szkolenia pracowników ,68 73,61% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,93 99,56% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,19 15,19% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,18 15,86% Pozostała działalność ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 750 Administracja publiczna ,76 90,61% Urzędy wojewódzkie ,47 94,32% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 93,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 91,81% 4120 Składki na FP ,43 78,34% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,40 99,39% 4440 Odpisy na ZFŚS ,34 91,77% Rada Miasta ,91 96,90% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,11 99,06% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,25 99,63% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,19 87,02% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,36 6,92% 4700 Szkolenia pracowników ,00 0,00%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Urząd Miasta ,79 90,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,10 65,85% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 84,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 90,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 94,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 89,13% 4120 Składki na FP ,08 67,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,23 93,41% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,76 98,18% 4260 Zakup energii ,56 98,37% 4270 Zakup usług remontowych ,93 79,20% 4280 Zakup usług medycznych ,00 61,72% 4300 Zakup usług pozostałych ,78 88,52% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,20 88,93% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,18 82,20% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej ,06 63,46% 4440 Odpisy na ZFŚS ,81 97,39% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,85 95,16% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,32 16,41% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 91,26% 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników ,62 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,78 96,36% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,07 73,90% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ,00 49,41% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335 0,00 0,00% 4120 Składki na FP 207 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,40 57,91% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,31 89,55% 4300 Zakup usług pozostałych ,21 74,65% 4430 RóŜne opłaty i składki ,15 10,74% Pozostała działalność ,52 83,16% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieŝące ,00 91,53% 4300 Zakup usług pozostałych ,71 22,10% 4308 Zakup usług pozostałych ,84 91,81% 4309 Zakup usług pozostałych ,52 91,81% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 99,09% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 99,11% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 99,13% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 98,89% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 99,04% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 99,18% 4120 Składki na FP 47 46,99 99,98% 4129 Składki na FP 24 23,48 97,83% 4128 Składki na FP ,32 98,84% 4430 RóŜne opłaty i składki ,48 94,90%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,27 99,71% Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców ,27 99,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 99,99% 4120 Składki na FP ,33 81,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,97 94,58% Komenda Powiatowa Policji ,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 100,00% Obrona Cywilna ,78 82,76% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,49 58,90% 4260 Zakup energii ,29 99,89% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 75,00% StraŜ Miejska ,19 93,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,50 99,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 92,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,45 99,85% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 99,96% 4120 Składki na FP ,41 88,96% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,62 96,44% 4260 Zakup energii ,33 98,85% 4270 Zakup usług remontowych ,73 86,22% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 26,78% 4300 Zakup usług pozostałych ,10 99,89% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,44 67,05% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 98,95% 4440 Odpisy na ZFŚS ,31 88,54% 4700 Szkolenia pracowników ,00 99,99% Zarządzanie kryzysowe ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych ,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego ,31 71,97% Obsługa kredytów i poŝyczek j. s. t ,31 80,36% 8070 Odsetki od krajowych poŝyczek i kredytów ,31 51,38% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych ,00 81,53% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0,00% 758 RóŜne rozliczenia ,17 30,22% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% RóŜne rozliczenia finansowe ,17 99,88% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ,00 100,00% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ,46 99,18% 6660 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, zaliczane do wydatków majątkowych ,71 99,99%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Oświata i wychowanie ,04 97,71% Szkoły podstawowe ,93 98,37% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,79 88,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 99,78% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,83 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 99,60% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 99,99% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 99,93% 4120 Składki na FP ,85 98,29% 4127 Składki na FP ,15 99,90% 4129 Składki na FP ,76 99,85% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,01 98,11% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,57 100,00% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,05 51,99% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,66 54,43% 4220 Zakup środków Ŝywności ,51 96,86% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,19 99,80% 4247 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,19 76,61% 4260 Zakup energii ,38 97,18% 4270 Zakup usług remontowych ,95 99,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,98 82,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 99,99% 4307 Zakup usług pozostałych ,78 61,04% 4309 Zakup usług pozostałych ,45 35,06% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,99 99,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,87 99,93% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,52 90,74% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,40 95,12% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,69 32,17% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,01 84,86% 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 40 29,00 72,50% 4430 RóŜne opłaty i składki ,32 96,74% 4437 RóŜne opłaty i składki ,25 43,45% 4440 Odpisy na ZFŚS ,82 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 96 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników ,53 98,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,18 95,08% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,06 68,51% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,03 84,64% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,74 99,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,58 93,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 99,58% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 99,22% 4120 Składki na FP ,95 97,88% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 99,85% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,69 99,65% 4260 Zakup energii ,59 98,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 44,61% 4440 Odpisy na ZFŚS ,78 99,96% Przedszkola ,21 98,41% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 60 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17 99,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 100,00%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 99,13% 4120 Składki na FP ,52 96,47% 4140 Składki na PFRON ,00 99,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 98,21% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,86 99,41% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,00 99,50% 4260 Zakup energii ,95 79,89% 4270 Zakup usług remontowych ,86 95,12% 4300 Zakup usług pozostałych 10 0,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 10 0,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 10 0,00 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 10 0,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 10 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 99,63% 4700 Szkolenia pracowników 10 0,00 0,00% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,08 93,58% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieŝące ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,70 94,14% Gimnazja ,72 99,56% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,69 98,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 99,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,71 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,09 99,54% 4140 Składki na PFRON 50 0,00 0,00% 4120 Składki na FP ,55 98,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,98% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,71 99,99% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,09 37,56% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,11 99,82% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 99,07% 4260 Zakup energii ,40 94,42% 4270 Zakup usług remontowych ,83 99,01% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 90,26% 4300 Zakup usług pozostałych ,78 96,32% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 58,92% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,08 79,69% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,49 98,83% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,61 88,71% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,99 91,38% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 100,00% 4427 PodróŜe słuŝbowa zagraniczne ,29 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 95,02% 4437 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,01 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 91,34% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,50 99,64% Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe ,92 87,03% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,04 97,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 99,74% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 99,60%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 99,60% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 99,99% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 99,96% 4120 Składki na FP ,78 98,63% 4127 Składki na FP ,53 50,81% 4129 Składki na FP ,20 51,04% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,95 71,23% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,05 68,57% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 98,54% 4307 Zakup usług pozostałych ,96 39,24% 4309 Zakup usług pozostałych ,64 40,32% 4427 PodróŜe słuŝbowa zagraniczne ,18 22,73% 4429 PodróŜe słuŝbowa zagraniczne ,56 22,64% 4440 Odpisy na ZFŚS ,41 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,87 62,71% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 97,52% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,93 85,52% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,11 78,15% 2320 Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieŝące - porozumienie ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 93,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,26 81,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 88,93% 4120 Składki na FP ,20 73,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 51,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,18 74,87% 4700 Szkolenia pracowników ,75 64,05% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,14 84,42% Stołówki szkolne ,68 99,33% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 99,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 98,57% 4120 Składki na FP ,99 94,63% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,46 99,98% 4270 Zakup usług remontowych ,85 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 48,52% 4300 Zakup usług pozostałych ,44 99,88% 4440 Odpisy na ZFŚS ,28 99,03% Pozostała działalność ,73 71,23% Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,57 99,60% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,00 90,42% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,96 76,42% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,08 91,10% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,75 76,63% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,88 71,32% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 80,76% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 99,98% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 99,99% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,75 82,95%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 83,00% 4120 Składki na FP ,72 48,29% 4127 Składki na FP ,16 79,08% 4129 Składki na FP 40 29,42 73,55% 4270 Zakup usług remontowych ,47 38,04% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,51 99,34% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,08 56,39% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,07 58,29% 4300 Zakup usług pozostałych ,08 79,58% 4307 Zakup usług pozostałych ,43 88,70% 4309 Zakup usług pozostałych ,85 92,42% 4330 Zakup usług przez j. s.t. od innych j. s. t ,17 93,79% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 93,36% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,98 91,69% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 19,21% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,52 73,14% 4430 RóŜne opłaty i składki ,07 64,53% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,17 99,83% 803 Szkolnictwo wyŝsze ,00 50,50% Pozostała działalność ,00 50,50% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ,00 50,50% 851 Ochrona zdrowia ,85 89,00% Programy polityki zdrowotnej ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Przeciwdziałanie narkomanii ,25 73,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 72,84% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,95 35,50% 4300 Zakup usług pozostałych ,30 96,82% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,20 88,19% 2360 Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,21 99,89% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 89,52% 4120 Składki na FP ,10 80,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 82,98% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,08 82,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 88,59% 4700 Szkolenia pracowników ,00 13,24% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,08 87,57% Pozostała działalność ,40 98,25% 2360 Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,00 97,37% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 40,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,40 100,00% 852 Pomoc społeczna ,69 96,67% Ośrodki wsparcia ,31 99,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 99,60%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz Składki na FP ,50 99,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,37 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywnościowych ,86 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,44 99,72% 4260 Zakup energii ,43 99,96% 4270 Zakup usług remontowych ,92 99,91% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 100,00% 4350 Zakup usług do sieci Internet ,22 99,89% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,25 99,87% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,78 99,97% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,50 99,77% 4430 RóŜne opłaty i składki 10 10,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,58 99,99% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% Rodziny zastępcze ,65 96,09% 4300 Zakup usług pozostałych ,65 96,09% Przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,39 80,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,82 79,89% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,27 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,40 66,25% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,90 99,96% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% Wspieranie rodziny ,77 97,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,03 65,28% 4120 Składki na FP ,50 65,32% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,24 99,71% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,53 98,92% Zwrot dotacji wykorzystanych. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,73 82,83% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,88 99,06% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,09 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,07 99,63% 4120 Składki na FP ,17 98,60% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,72 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,29 91,80% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,34 60,13% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,82 95,74% 4440 Odpisy na ZFŚS ,63 99,94% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne ,48 89,69% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,48 89,69% Zasiłki i pomoc w naturze ,11 93,18% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,01 92,31% 4300 Zakup usług pozostałych ,32 90,20% 4330 Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego ,78 95,66%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Dodatki mieszkaniowe ,59 99,99% Zasiłki stałe ,19 97,79% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,19 97,79% Ośrodki Pomocy Społecznej ,83 99,87% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 99,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14 99,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,29 99,63% 4120 Składki na FP ,86 99,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,50 99,92% 4260 Zakup energii ,07 98,56% 4270 Zakup usług remontowych ,15 96,25% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,87 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,72 99,61% 4350 Zakup usług do sieci Internet ,80 99,98% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,34 99,31% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej ,21 98,94% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,49 99,97% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,39 100,00% Usługi opiekuńcze ,73 99,84% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,60 99,56% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 99,63% 4120 Składki na FP ,85 94,80% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,54 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,67 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% Pozostała działalność ,11 82,30% 2360 Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne ,18 84,46% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,31 12,03% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 76,06% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,27 82,99% śłobki ,36 95,41% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 96,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,07 89,61% 4120 Składki na FP ,76 79,23% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% Pozostała działalność ,91 75,64% 2360 Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,99 91,18% 3119 Zasiłki i pomoc w naturze ,00 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 97,54% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,31 97,53%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 100,02% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 91,45% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,37 91,52% 4120 Składki na FP ,00 100,00% 4127 Składki na FP ,25 59,28% 4129 Składki na FP ,42 59,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,62 100,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,78 81,31% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,22 81,33% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,09 98,30% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,97 88,47% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,23 88,50% 4267 Zakup energii ,00 100,00% 4269 Zakup energii ,00 100,00% Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 0,00% Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 427 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 93,33% 4307 Zakup usług pozostałych ,60 65,24% 4309 Zakup usług pozostałych ,31 65,24% 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00% 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 27 27,00 100,00% 4437 RóŜne opłaty i składki ,13 98,78% 4439 RóŜne opłaty i składki 60 59,62 99,37% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,97 95,41% Świetlice szkolne ,44 99,38% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,72 80,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 99,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 99,76% 4120 Składki na FP ,78 94,92% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,56 99,87% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,59 99,86% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 62,32% 4440 Odpisy na ZFŚS ,82 100,00% Placówki wychowania pozaszkolnego ,79 99,40% 2360 Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,00 99,09% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,73 94,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na FP ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,20 99,93% 4260 Zakup energii ,24 96,65% 4270 Zakup usług remontowych ,40 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 99,49% 4300 Zakup usług pozostałych ,42 97,59% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,64 99,97% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,09 83,83%

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1481 ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1481 ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1481 ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Ogółem dochody na 2010 rok

Ogółem dochody na 2010 rok Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II.9.14 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2014 rok.

UCHWAŁA NR II.9.14 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2014 rok. UCHWAŁA NR II.9.14 RADY MIASTA EŁKU z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 stycznia 2016 r. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 4 874

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo