Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje: Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2013 rok załącznik nr 1, do zarządzenia, zgodnie z którym: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie ,25 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie ,72 zł 2. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia. 3. Informacja o stanie mienia Miasta Ełku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 2. Sprawozdania i informacje o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni do daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1. Radzie Miasta Ełku 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1354/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 marca 2014 roku WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA EŁKU ZA 2013 ROK Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 2013r. Wykonanie 2013 rok % wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,61 99,93% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,61 99,93% 600 Transport i łączność ,28 69,63% Lokalny transport zbiorowy ,72 95,02% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,72 95,02% Pozostała działalność ,56 64,22% Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich ,80 66,86% Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich ,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,76 60,12% 6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t ,00 100,00% 630 Turystyka ,03 6,76% Ośrodki informacji turystycznej ,00 0,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 19,76% 2707 Środki na dofinansowanie. własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 81,75% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% Pozostała działalność ,03 2,81% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,03 86,75% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,04 125,89% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,13 124,17% 0470 Wpływy z opłat - wieczyste uŝytkowanie ,96 120,14% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j. s. t ,19 124,28% 0760 Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych ,04 324,38% 0830 Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,84 116,51% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność ,91 400,47% 0490 Opłata adiacencka ,91 400,47% 710 Działalność usługowa ,80 83,34% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 74,70% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,00 74,70%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Cmentarze ,00 100,00% 2020 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Pozostała działalność ,80 83,35% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Wpływy z róŝnych dochodów ,44 247,14% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j. s. t ,36 83,45% 0830 Wpływy z usług ,26 79,47% 0920 Pozostałe odsetki , Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,67 73,38% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 6297 źródeł ,00 0,00% 720 Informatyka ,45 81,36% Pozostała działalność ,45 81,36% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,45 84,34% 730 Nauka ,43 43,33% Działalność wspomagająca badania ,57 28,61% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j. s. t ,50 69,66% 0830 Wpływy z usług ,80 41,95% 0920 Pozostałe odsetki 0 516, Wpływy z róŝnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,48 153,90% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 6297 źródeł ,73 23,66% Pozostała działalność ,86 95,86% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,86 95,86% 750 Administracja publiczna ,73 106,45% Urzędy wojewódzkie ,78 99,91% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,43 99,87% 2360 Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleconych 0 305, Urząd Miasta ,73 156,87% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j. s. t ,99 105,84% 0830 Wpływy z usług ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 0 962, Wpływy z róŝnych dochodów , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,52 103,07% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 11,80% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t ,00 11,80% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,52

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Pozostała działalność ,70 93,34% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł 0 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,21 98,83% 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane. z gminy na zadania bieŝące realizowane. na podst. porozumień (umów) między j. s. t ,46 93,22% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t ,03 93,46% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,27 99,71% Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców ,27 99,71% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,27 99,71% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,80 59,69% StraŜ Miejska ,80 59,69% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,80 59,69% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,03 102,43% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,53 124,30% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,48 122,90% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 854,05 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,45 107,50% 0310 Podatek od nieruchomości ,09 108,82% 0320 Podatek rolny ,00 93,14% 0330 Podatek leśny ,00 129,93% 0340 Podatek od środków transportowych ,96 92,20% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 85,16% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 154,22% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 792, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,37 104,07% 0310 Podatek od nieruchomości ,05 98,71% 0320 Podatek rolny ,65 76,58% 0330 Podatek leśny ,49 115,93% 0340 Podatek od środków transportowych ,11 108,08% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,07 133,33% 0370 Opłata za posiadanie psów ,27 104,52% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,47 121,34% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 0 636, Wpływy z róŝnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,74

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw ,05 117,05% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,71 91,79% 0480 Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,24 122,66% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ,81 165,43% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 985, Pozostałe odsetki , Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,63 97,92% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 96,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,63 139,43% 758 RóŜne rozliczenia ,12 102,79% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t. 0, , Środki na uzupełnienie dochodów gmin , Część rekompensująca subwencji ogólnej ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe , Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów , Oświata i wychowanie ,62 55,85% Szkoły podstawowe ,84 18,59% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,56 22,43% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% Dotacja celowa przekazana z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% Przedszkola ,68 85,25% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,93 98,64% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,74 76,96% 6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 0 0, Liceum Ogólnokształcące ,95 9,19% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,44 122,42% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,51 0,74%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Pozostała działalność ,15 93,84% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,72 103,70% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,07 64,53% Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,20 84,74% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,81 84,74% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,28 109,58% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00% Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 0 42, Ochrona zdrowia ,74 95,85% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0, Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 0 0, Izba Wytrzeźwień 0 27, Wpływy z róŝnych dochodów 0 27, Pozostała działalność ,00 94,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 94,00% 852 Pomoc społeczna ,61 99,90% Ośrodki wsparcia ,92 99,96% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,31 99,95% 2360 Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleconych 0 31, Wspieranie rodziny ,21 97,08% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,21 97,08% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,84 100,14% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,20 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,58 99,08% 2360 Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych , ,25% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,73 82,83% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne ,50 98,52% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 70, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,60 98,86% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,88 98,30% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,44 99,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,67 98,92%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Dodatki mieszkaniowe 0 136, Wpływy z róŝnych dochodów 0 136, Zasiłki stałe ,51 99,63% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,19 99,53% Ośrodki pomocy społecznej ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,39 101,22% 0830 Wpływy z usług ,72 107,54% 2010 Dotacje celowe otrzymane. z budŝetu państwa na realizowane. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,73 99,84% 2360 Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych , Pozostała działalność ,13 98,86% 0830 Wpływy z usług , Wpływy z róŝnych dochodów 0 637, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 98,31% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,91 98,44% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,69 82,50% śłobki ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% Pozostała działalność ,69 81,80% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich ,47 76,15% 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,48 70,20% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,09 98,33% Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne. realizowane na podstawie porozumień między j. s. t , Edukacyjna opieka wychowawcza ,97 87,09% Pomoc materialna dla uczniów ,97 87,09% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,36 90,10% 2040 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budŝet państwa w ramach programów rządowych ,61 76,92% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,06 87,44% Gospodarka odpadami ,81 87,59% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ,91 87,55% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 11, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,05 92,60% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,05 92,60%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Pozostała działalność ,33 80,83% 0740 Wpływy z dywidend ,18 68,12% 0830 Wpływy z usług 0 98, Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,71 71,38% Pozostałe zadania z zakresu kultury ,71 69,08% 0580 Grzywny i kary pienięŝne od osób prawnych ,51 99,98% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,20 95,67% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,00 54,17% Biblioteka ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport ,26 100,53% Instytucje kultury fizycznej ,40 101,25% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j. s. t ,79 111,63% 0830 Wpływy z usług ,49 100,77% 0920 Pozostałe odsetki ,34 25,58% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 26, Pozostała działalność ,86 96,82% 0830 Wpływy z usług ,86 84,02% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 100,00% Dotacja celowa przekazana z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: ,25 97,19% Dotacje celowe na wydatki bieŝące: ,42 97,58% - z budŝetu państwa na zadania własne ,15 98,19% - z budŝetu państwa na zadania zlecone ,69 99,14% - na porozumienia z organami administracji rządowej ,00 100,00% - na porozumienia i umowy z innymi j. s. t ,21 92,81% - pozostałe dotacje ,37 76,85% Dochody bieŝące ,96 100,53% Dochody majątkowe ,29 76,90%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Dział Rozdz WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA EŁKU ZA 2013 ROK WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach 2013r. Wykonanie 2013 rok % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,56 90,23% Rolnictwo i łowiectwo - wpłaty gmin ,95 44,49% Pozostała działalność ,61 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 38 36,95 97,24% 4430 RóŜne opłaty i składki ,66 99,98% 600 Transport i łączność ,22 81,17% Lokalny transport zbiorowy ,42 98,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,42 98,01% Drogi publiczne gminne ,63 88,69% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,12 99,51% 4430 RóŜne opłaty i składki ,91 99,29% 4270 Zakup usług remontowych ,39 99,28% 4300 Zakup usług pozostałych ,64 94,13% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,57 84,39% Drogi wewnętrzne ,92 92,91% 4270 Zakup usług remontowych ,42 98,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 91,28% Pozostała działalność ,25 60,29% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 2009 środków europejskich ,06 44,64% 4307 Zakup usług pozostałych ,80 66,86% 4309 Zakup usług pozostałych ,20 42,32% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,29 60,21% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,90 61,01% 630 Turystyka ,30 8,32% Ośrodki informacji turystycznej ,29 40,91% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 19,49% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 19,49% 2339 Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 75,71% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 11,28% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 57,78% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,29 75,55% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,82 17,63% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,35 96,88% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 96,36% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,42 96,04% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 95,58% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 960 0,00 0,00% 4127 Składki na FP ,67 95,45% 4129 Składki na FP ,38 94,91% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,64 99,97% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,07 100,06% 4307 Zakup usług pozostałych ,81 37,16% 4309 Zakup usług pozostałych ,98 35,64% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,62 95,87% 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 70 70,61 100,87% 4437 RóŜne opłaty i składki ,48 97,99% 4439 RóŜne opłaty i składki ,72 97,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 26,67% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Pozostała działalność ,19 5,18% Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,66 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 36,64% 4307 Zakup usług pozostałych ,99 100,00% 4127 Składki na FP ,04 40,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 99,76% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 98,46% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 92,31% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,40 95,48% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,29 99,96% 4707 Szkolenia pracowników ,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,35 0,03% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,01 0,03% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,92 89,74% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,80 63,51% 4300 Zakup usług pozostałych ,12 51,94% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 90,72% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,68 87,75% Pozostała działalność ,12 97,14% 4270 Zakup usług remontowych ,08 97,72% 4580 Pozostałe odsetki ,48 5,81% 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych ,73 91,15% 4610 Koszty postępowania sądowego ,00 2,67% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,83 97,30% 710 Działalność usługowa ,86 81,22% Plany zagospodarowania przestrzennego ,79 41,14% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 94,12% 4300 Zakup usług pozostałych ,79 34,64% Cmentarze ,15 84,99% 4270 Zakup usług remontowych ,87 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 39,43% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,28 83,49% Pozostała działalność ,92 80,98% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 94,75% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 94,74% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,63 94,18% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 94,15% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 32,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 32,00% 4127 Składki na FP ,68 93,76% 4129 Składki na FP ,07 93,55% 4150 Dopłaty do spółek prawa handlowego ,00 100,00% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,07 86,22% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,13 85,96% 4307 Zakup usług pozostałych ,33 43,67% 4309 Zakup usług pozostałych ,73 43,67% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,88 87,68% 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 16 13,54 84,63% 4437 RóŜne opłaty i składki ,50 99,64% 4439 RóŜne opłaty i składki 16 15,50 96,88% 4260 Zakup energii ,55 86,32% 4270 Zakup usług remontowych ,04 99,09% 4300 Zakup usług pozostałych ,43 73,40% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych ,00 0,00%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Koszty postępowania sądowego ,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,59 97,66% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,96 97,63% 720 Informatyka ,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 730 Nauka ,62 33,90% Działalność wspomagająca badania ,62 34,28% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,85 95,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 87,15% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 90,34% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 99,79% 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4120 Składki na FP ,76 77,46% 4127 Składki na FP ,19 99,30% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,74 99,70% 4260 Zakup energii ,63 95,54% 4270 Zakup usług remontowych ,13 99,99% 4280 Zakup usług medycznych ,00 98,68% 4300 Zakup usług pozostałych ,95 97,93% 4307 Zakup usług pozostałych ,94 99,32% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,74 45,74% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,68 71,45% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 100,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,62 59,71% 4430 RóŜne opłaty i składki ,50 96,50% 4440 Odpisy na ZFŚS ,14 98,39% 4700 Szkolenia pracowników ,68 73,61% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,93 99,56% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,19 15,19% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,18 15,86% Pozostała działalność ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 750 Administracja publiczna ,76 90,61% Urzędy wojewódzkie ,47 94,32% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 93,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 91,81% 4120 Składki na FP ,43 78,34% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,40 99,39% 4440 Odpisy na ZFŚS ,34 91,77% Rada Miasta ,91 96,90% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,11 99,06% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,25 99,63% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,19 87,02% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,36 6,92% 4700 Szkolenia pracowników ,00 0,00%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Urząd Miasta ,79 90,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,10 65,85% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 84,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 90,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 94,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 89,13% 4120 Składki na FP ,08 67,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,23 93,41% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,76 98,18% 4260 Zakup energii ,56 98,37% 4270 Zakup usług remontowych ,93 79,20% 4280 Zakup usług medycznych ,00 61,72% 4300 Zakup usług pozostałych ,78 88,52% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,20 88,93% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,18 82,20% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej ,06 63,46% 4440 Odpisy na ZFŚS ,81 97,39% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,85 95,16% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,32 16,41% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 91,26% 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników ,62 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,78 96,36% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,07 73,90% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ,00 49,41% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335 0,00 0,00% 4120 Składki na FP 207 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,40 57,91% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,31 89,55% 4300 Zakup usług pozostałych ,21 74,65% 4430 RóŜne opłaty i składki ,15 10,74% Pozostała działalność ,52 83,16% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieŝące ,00 91,53% 4300 Zakup usług pozostałych ,71 22,10% 4308 Zakup usług pozostałych ,84 91,81% 4309 Zakup usług pozostałych ,52 91,81% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 99,09% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 99,11% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 99,13% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 98,89% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 99,04% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 99,18% 4120 Składki na FP 47 46,99 99,98% 4129 Składki na FP 24 23,48 97,83% 4128 Składki na FP ,32 98,84% 4430 RóŜne opłaty i składki ,48 94,90%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,27 99,71% Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców ,27 99,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 99,99% 4120 Składki na FP ,33 81,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,97 94,58% Komenda Powiatowa Policji ,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 100,00% Obrona Cywilna ,78 82,76% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,49 58,90% 4260 Zakup energii ,29 99,89% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 75,00% StraŜ Miejska ,19 93,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,50 99,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 92,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,45 99,85% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 99,96% 4120 Składki na FP ,41 88,96% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,62 96,44% 4260 Zakup energii ,33 98,85% 4270 Zakup usług remontowych ,73 86,22% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 26,78% 4300 Zakup usług pozostałych ,10 99,89% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,44 67,05% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 98,95% 4440 Odpisy na ZFŚS ,31 88,54% 4700 Szkolenia pracowników ,00 99,99% Zarządzanie kryzysowe ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych ,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego ,31 71,97% Obsługa kredytów i poŝyczek j. s. t ,31 80,36% 8070 Odsetki od krajowych poŝyczek i kredytów ,31 51,38% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych ,00 81,53% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0,00% 758 RóŜne rozliczenia ,17 30,22% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% RóŜne rozliczenia finansowe ,17 99,88% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ,00 100,00% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ,46 99,18% 6660 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, zaliczane do wydatków majątkowych ,71 99,99%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Oświata i wychowanie ,04 97,71% Szkoły podstawowe ,93 98,37% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,79 88,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 99,78% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,83 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 99,60% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 99,99% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 99,93% 4120 Składki na FP ,85 98,29% 4127 Składki na FP ,15 99,90% 4129 Składki na FP ,76 99,85% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,01 98,11% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,57 100,00% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,05 51,99% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,66 54,43% 4220 Zakup środków Ŝywności ,51 96,86% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,19 99,80% 4247 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,19 76,61% 4260 Zakup energii ,38 97,18% 4270 Zakup usług remontowych ,95 99,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,98 82,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 99,99% 4307 Zakup usług pozostałych ,78 61,04% 4309 Zakup usług pozostałych ,45 35,06% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,99 99,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,87 99,93% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,52 90,74% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,40 95,12% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,69 32,17% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,01 84,86% 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 40 29,00 72,50% 4430 RóŜne opłaty i składki ,32 96,74% 4437 RóŜne opłaty i składki ,25 43,45% 4440 Odpisy na ZFŚS ,82 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 96 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników ,53 98,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,18 95,08% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,06 68,51% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,03 84,64% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,74 99,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,58 93,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 99,58% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 99,22% 4120 Składki na FP ,95 97,88% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 99,85% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,69 99,65% 4260 Zakup energii ,59 98,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 44,61% 4440 Odpisy na ZFŚS ,78 99,96% Przedszkola ,21 98,41% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 60 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17 99,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 100,00%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 99,13% 4120 Składki na FP ,52 96,47% 4140 Składki na PFRON ,00 99,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 98,21% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,86 99,41% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,00 99,50% 4260 Zakup energii ,95 79,89% 4270 Zakup usług remontowych ,86 95,12% 4300 Zakup usług pozostałych 10 0,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 10 0,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 10 0,00 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 10 0,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 10 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 99,63% 4700 Szkolenia pracowników 10 0,00 0,00% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,08 93,58% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieŝące ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,70 94,14% Gimnazja ,72 99,56% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,69 98,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 99,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,71 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,09 99,54% 4140 Składki na PFRON 50 0,00 0,00% 4120 Składki na FP ,55 98,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,98% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,71 99,99% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,09 37,56% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,11 99,82% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 99,07% 4260 Zakup energii ,40 94,42% 4270 Zakup usług remontowych ,83 99,01% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 90,26% 4300 Zakup usług pozostałych ,78 96,32% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 58,92% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,08 79,69% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,49 98,83% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,61 88,71% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,99 91,38% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 100,00% 4427 PodróŜe słuŝbowa zagraniczne ,29 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 95,02% 4437 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,01 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 91,34% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,50 99,64% Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe ,92 87,03% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,04 97,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 99,74% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 99,60%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 99,60% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 99,99% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 99,96% 4120 Składki na FP ,78 98,63% 4127 Składki na FP ,53 50,81% 4129 Składki na FP ,20 51,04% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,95 71,23% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,05 68,57% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 98,54% 4307 Zakup usług pozostałych ,96 39,24% 4309 Zakup usług pozostałych ,64 40,32% 4427 PodróŜe słuŝbowa zagraniczne ,18 22,73% 4429 PodróŜe słuŝbowa zagraniczne ,56 22,64% 4440 Odpisy na ZFŚS ,41 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,87 62,71% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 97,52% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,93 85,52% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,11 78,15% 2320 Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieŝące - porozumienie ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 93,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,26 81,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 88,93% 4120 Składki na FP ,20 73,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 51,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,18 74,87% 4700 Szkolenia pracowników ,75 64,05% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,14 84,42% Stołówki szkolne ,68 99,33% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 99,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 98,57% 4120 Składki na FP ,99 94,63% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,46 99,98% 4270 Zakup usług remontowych ,85 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 48,52% 4300 Zakup usług pozostałych ,44 99,88% 4440 Odpisy na ZFŚS ,28 99,03% Pozostała działalność ,73 71,23% Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,57 99,60% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,00 90,42% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,96 76,42% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,08 91,10% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,75 76,63% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,88 71,32% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 80,76% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 99,98% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 99,99% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,75 82,95%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 83,00% 4120 Składki na FP ,72 48,29% 4127 Składki na FP ,16 79,08% 4129 Składki na FP 40 29,42 73,55% 4270 Zakup usług remontowych ,47 38,04% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,51 99,34% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,08 56,39% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,07 58,29% 4300 Zakup usług pozostałych ,08 79,58% 4307 Zakup usług pozostałych ,43 88,70% 4309 Zakup usług pozostałych ,85 92,42% 4330 Zakup usług przez j. s.t. od innych j. s. t ,17 93,79% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 93,36% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,98 91,69% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 19,21% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,52 73,14% 4430 RóŜne opłaty i składki ,07 64,53% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,17 99,83% 803 Szkolnictwo wyŝsze ,00 50,50% Pozostała działalność ,00 50,50% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ,00 50,50% 851 Ochrona zdrowia ,85 89,00% Programy polityki zdrowotnej ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Przeciwdziałanie narkomanii ,25 73,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 72,84% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,95 35,50% 4300 Zakup usług pozostałych ,30 96,82% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,20 88,19% 2360 Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,21 99,89% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 89,52% 4120 Składki na FP ,10 80,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 82,98% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,08 82,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 88,59% 4700 Szkolenia pracowników ,00 13,24% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,08 87,57% Pozostała działalność ,40 98,25% 2360 Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,00 97,37% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 40,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,40 100,00% 852 Pomoc społeczna ,69 96,67% Ośrodki wsparcia ,31 99,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 99,60%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz Składki na FP ,50 99,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,37 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywnościowych ,86 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,44 99,72% 4260 Zakup energii ,43 99,96% 4270 Zakup usług remontowych ,92 99,91% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 100,00% 4350 Zakup usług do sieci Internet ,22 99,89% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,25 99,87% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,78 99,97% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,50 99,77% 4430 RóŜne opłaty i składki 10 10,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,58 99,99% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% Rodziny zastępcze ,65 96,09% 4300 Zakup usług pozostałych ,65 96,09% Przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,39 80,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,82 79,89% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,27 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,40 66,25% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,90 99,96% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% Wspieranie rodziny ,77 97,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,03 65,28% 4120 Składki na FP ,50 65,32% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,24 99,71% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,53 98,92% Zwrot dotacji wykorzystanych. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,73 82,83% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,88 99,06% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,09 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,07 99,63% 4120 Składki na FP ,17 98,60% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,72 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,29 91,80% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,34 60,13% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,82 95,74% 4440 Odpisy na ZFŚS ,63 99,94% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne ,48 89,69% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,48 89,69% Zasiłki i pomoc w naturze ,11 93,18% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,01 92,31% 4300 Zakup usług pozostałych ,32 90,20% 4330 Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego ,78 95,66%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Dodatki mieszkaniowe ,59 99,99% Zasiłki stałe ,19 97,79% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,19 97,79% Ośrodki Pomocy Społecznej ,83 99,87% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 99,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14 99,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,29 99,63% 4120 Składki na FP ,86 99,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,50 99,92% 4260 Zakup energii ,07 98,56% 4270 Zakup usług remontowych ,15 96,25% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,87 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,72 99,61% 4350 Zakup usług do sieci Internet ,80 99,98% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,34 99,31% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej ,21 98,94% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,49 99,97% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,39 100,00% Usługi opiekuńcze ,73 99,84% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,60 99,56% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 99,63% 4120 Składki na FP ,85 94,80% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,54 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,67 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% Pozostała działalność ,11 82,30% 2360 Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne ,18 84,46% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,31 12,03% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 76,06% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,27 82,99% śłobki ,36 95,41% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 96,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,07 89,61% 4120 Składki na FP ,76 79,23% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% Pozostała działalność ,91 75,64% 2360 Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,99 91,18% 3119 Zasiłki i pomoc w naturze ,00 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 97,54% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,31 97,53%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 100,02% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 91,45% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,37 91,52% 4120 Składki na FP ,00 100,00% 4127 Składki na FP ,25 59,28% 4129 Składki na FP ,42 59,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,62 100,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,78 81,31% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,22 81,33% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,09 98,30% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,97 88,47% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,23 88,50% 4267 Zakup energii ,00 100,00% 4269 Zakup energii ,00 100,00% Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 0,00% Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 427 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 93,33% 4307 Zakup usług pozostałych ,60 65,24% 4309 Zakup usług pozostałych ,31 65,24% 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00% 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 27 27,00 100,00% 4437 RóŜne opłaty i składki ,13 98,78% 4439 RóŜne opłaty i składki 60 59,62 99,37% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,97 95,41% Świetlice szkolne ,44 99,38% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,72 80,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 99,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 99,76% 4120 Składki na FP ,78 94,92% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,56 99,87% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,59 99,86% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 62,32% 4440 Odpisy na ZFŚS ,82 100,00% Placówki wychowania pozaszkolnego ,79 99,40% 2360 Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,00 99,09% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,73 94,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na FP ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,20 99,93% 4260 Zakup energii ,24 96,65% 4270 Zakup usług remontowych ,40 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 99,49% 4300 Zakup usług pozostałych ,42 97,59% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,64 99,97% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,09 83,83%

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1481 ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1481 ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1481 ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2015 roku Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Plan na 2016 z tego Dział Rozdział Źródło dochodów dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo