z dnia 29 sierpnia 2006 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 29 sierpnia 2006 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz z póź. zm.) w związku z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z póź. zm.) oraz 11 i 12 uchwały Nr XIV/97/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury i rozpatrywania sprawozdań z wykonania budżetu, szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia Prezydent Miasta Otwocka mgr Andrzej Szaciłło

2 MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za I półrocze 2006 rok Otwock 2006 rok 2

3 Spis treści Zał. Nr str. 1 Sprawozdanie o dochodach budżetowych 3 2 Sprawozdanie o wydatkach budżetowych 8 3 Część opisowa z wykonania budżetu 19 4 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 58 5 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 59 6 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych OZWiK 61 7 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u 70 8 Przychody i wydatki środków specjalnych 75 9 Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 84 3

4 S P R A W O Z D A N I E o dochodach budżetowych na dzień 30 czerwca 2006r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,07 67, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,07 67, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,60 98, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,72 68,75 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego ,86 5,03 osobom fizycznym w prawo własności 0870 wypływ ze sprzedaży składników majątkowych ,32 66, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,79 155, wpływy z różnych dochodów ,78 99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,71 60, Urzędy wojewódzkie ,42 54,60 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 53,84 (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań ,42 88,88 zleconych ustawami Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) ,02 112, wpływy z usług ,52 53, wpływy z różnych dochodów ,50 172,06 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,92 99, wpływy z usług ,92 99, Pozostała działalność ,35 62, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,35 62,34 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 50,00 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 50, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 50,00 (związkom gmin) ustawami 752 OBRONA NARODOWA ,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 4

5 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 100, Obrona cywilna ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,88 47,63 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,21 43, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,39 43, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,82 50,16 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat ,42 52,04 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości ,00 52, podatek rolny ,90 93, podatek leśny ,64 86, podatek od środków transportowych ,93 52, podatek od czynności cywilnoprawnych ,80 38, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,15 13,05 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych ,68 59,53 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości ,73 64, podatek rolny ,91 61, podatek leśny ,67 95, podatek od środków transportowych ,77 57, podatek od spadków i darowizn ,37 49, podatek od posiadania psów ,00 3, wpływy z opłaty targowej ,00 30, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,00 75, podatek od czynności cywilnoprawnych ,58 66, zaległości z podatków zniesionych ,90 22, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,75 42,35 5

6 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego ,76 58,39 na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej ,20 56,31 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu ,76 79,81 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,89 25,63 podstawie odrębnych ustaw 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,10 88, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,30 81, ,51 7, ,81 43, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 42, podatek dochodowy od osób prawnych ,81 83, RÓŻNE ROZLICZENIA ,08 61, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 61, subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 61, Różne rozliczenia finansowe ,08 92, pozostałe odsetki ,08 92, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,99 51, Szkoły podstawowe ,89 58,46 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,55 59,85 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów ,34 52, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 terytorialnego Przedszkola ,33 51,05 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,23 13,79 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług ,13 53, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 146, wpływy z różnych dochodów ,65 104,88 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,32 12,91 terytorialnego Gimnazja ,95 36,89 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 70,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów ,95 6,64 6

7 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół ,82 70, pozostałe odsetki ,18 85, wpływy z różnych dochodów ,64 32, OCHORNA ZDROWIA ,06 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,06 97, wpływy z różnych dochodów ,06 97, Pozostała działalność ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00 (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA ,55 51,38 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,03 50,13 ubezpieczenia społecznego 0970 wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 50,12 (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań ,21 116,53 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ,00 51,49 niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 51, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,11 56, wpływy z różnych dochodów ,11 30, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 53,82 (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin ,00 61,05 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,72 54, pozostałe odsetki ,72 81, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin ,00 53,32 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,69 49, wpływy z usług ,69 47, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 51,44 (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność ,00 71,23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) ,00 71,23 7

8 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,36 59, Żłobki ,36 59, wpływy z usług ,50 59, pozostałe odsetki ,86 68,49 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100,00 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00 (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,79 36, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,32 33, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego ,00 100, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,32 47,89 przekazywane z innych źródeł 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 0,00 przekazywane z innych źródeł 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 100,00 samorządu terytorialnego Oczyszczanie miast i wsi ,32 100, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0,00 dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw ,32 100,00 majątkowych Oświetlenie ulic, placów i dróg ,90 100, wpływy z różnych dochodów ,90 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,25 30,13 produktowych 0400 wpływy z opłaty produktowej ,25 30,13 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,56 71, Pozostałe zadanie w zakresie kultury ,64 0,00 środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,64 0,00 pozyskane z innych źródeł Centra kultury i sztuki ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,00 terytorialnego Biblioteki ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,00 terytorialnego Pozostała działalność ,92 29, wpływy z usług ,92 29,04 RAZEM ,05 50,77 8

9 Dz. Rozdz. Klasyfikacja wydatków S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2006r. Plan pierwotny Plan po zmianach Załącznik Nr 2 wykonanie % wykonania ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,20 1, Melioracje wodne ,00 0, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, Izby rolnicze ,20 43, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,20 43, Pozostała działalność ,00 0, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I ,00 0,00 WODĘ Dostarczanie ciepła ,00 0, dopłaty w spółkach prawa handlowego ,00 0, HANDEL ,17 46, Pozostała działalność ,17 46, zakup materiałów i wyposażenia ,57 21, zakup energii ,79 58, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,24 49, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,57 39, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 25, Lokalny transport zbiorowy ,09 47,41 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,09 47,41 terytorialnego Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 wydatki na pomoc finansową udzieloną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 0,00 zakupów inwestycyjnych 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 terytorialnego Drogi publiczne gminne ,50 25, zakup usług remontowych ,26 47, zakup usług pozostałych ,24 20, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,00 0, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 1, dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 terytorialnego Pozostała działalność ,41 1, zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, zakup usług remontowych ,41 2, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 9

10 TURYSTYKA ,00 50, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 50,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 50,00 finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,26 41, Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 0,00 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu ,00 0,00 budżetowego Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej ,71 45, zakup usług remontowych ,32 20, zakup usług pozostałych ,39 57, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 18, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,07 14, wynagrodzenia bezosobowe ,00 18, zakup usług pozostałych ,18 18, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,89 60, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Pozostała działalność ,48 54, zakup usług pozostałych ,00 40, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 11, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,48 55, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,53 6, Plany zagospodarowania przestrzennego ,50 2, zakup usług pozostałych ,50 2, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,03 9, zakup usług pozostałych ,03 9, Cmentarze ,00 14, zakup usług pozostałych ,00 14, Pozostała działalność ,00 14, wynagrodzenia bezosobowe ,00 28, zakup usług pozostałych ,00 4, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,98 44, Urzędy wojewódzkie ,28 47, wynagrodzenia osobowe ,80 44,27 zlecone ,41 49,20 własne ,39 42, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,66 91,26 zlecone ,00 100,00 własne ,66 87, składki na ubezpieczenia społeczne ,18 42,15 zlecone ,82 44,67 własne ,36 41, składki na fundusz pracy ,31 42,19 zlecone ,49 55,23 własne ,82 38, zakup materiałów i wyposażenia ,63 33,23 zlecone ,08 64,52 własne ,55 1,93 10

11 zakup usług pozostałych ,10 82, zlecone ,20 80,37 własne ,90 89, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,60 59,11 zlecone 0 0 0,00 0,00 własne ,60 59, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 31,50 zlecone ,00 80,50 własne ,00 7, Rady miast ,19 42, różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,76 46, zakup materiałów i wyposażenia ,42 9, zakup usług remontowych ,80 13, zakup usług pozostałych ,34 15, podróże służbowe krajowe ,37 39, podróże służbowe zagraniczne ,50 12, Urzędy miast ,50 45, wynagrodzenia osobowe ,59 42, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 85, składki na ubezpieczenia społeczne ,70 39, składki na fundusz pracy ,21 39, składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 0, składki na PFRON ,00 68, wynagrodzenia bezosobowe ,55 42, zakup materiałów i wyposażenia ,74 62, zakup energii ,34 65, zakup usług remontowych ,72 24, zakup usług zdrowotnych ,00 55, zakup usług pozostałych ,53 46, zakup usług dostępu do sieci Internet ,47 45, podróże służbowe krajowe ,68 32, podróże służbowe zagraniczne ,75 59, różne opłaty i składki ,00 41, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,30 69, podatek od towarów i usług VAT ,00 0, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,04 4, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 45,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,71 28, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposażenia ,81 17, zakup usług pozostałych ,90 31, Pozostała działalność ,30 2, różne opłaty i składki ,30 83, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,00 0, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 0,00 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, podróże służbowe krajowe ,00 0,00 11

12 OBRONA NARODOWA ,00 0, Pozostałe wydatki obronne ,00 0, zakup usług remontowych ,00 0,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,95 39, Ochotnicze straże pożarne ,01 37, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 21, wynagrodzenia osobowe ,19 38, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 98, składki na ubezpieczenia społeczne ,76 35, składki na fundusz pracy ,96 35, zakup materiałów i wyposażenia ,73 57, zakup energii ,17 42, zakup usług remontowych ,84 10, zakup usług zdrowotnych ,00 42, zakup usług pozostałych ,45 18, różne opłaty i składki ,00 2, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,10 22, Obrona cywilna ,84 29, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,62 9, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,22 45, Straż Miejska ,10 40, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 50, wynagrodzenia osobowe ,81 45, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 94, składki na ubezpieczenia społeczne ,71 44, składki na fundusz pracy ,94 44, zakup materiałów i wyposażenia ,83 23, zakup usług remontowych ,84 56, zakup usług pozostałych ,00 8, różne opłaty i składki ,00 54, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 61, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,37 46,63 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności ,37 46,63 budżetowych 4300 zakup usług pozostałych ,37 46, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,85 26,16 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,85 31,58 terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów ,85 31,58 12

13 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu ,00 0,00 terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA ,72 188, Różne rozliczenia finansowe ,72 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa ,72 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, rezerwa ogólna ,00 0, rezerwa celowa na poprawę bezpieczeństwa w mieście ,00 0, rezerwa celowa na ochronę zdrowia ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,11 49, Szkoły podstawowe ,23 48, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 51, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 12, wynagrodzenia osobowe ,70 42, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 93, składki na ubezpieczenia społeczne ,55 52, składki na fundusz pracy ,24 43, wpłaty na PFRON ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,96 51, zakup materiałów i wyposażenia ,05 43, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,95 21, zakup energii ,89 62, zakup usług remontowych ,13 24, zakup usług zdrowotnych ,00 51, zakup usług pozostałych ,41 54, zakup usług dostępu do sieci Internet ,54 38, podróże służbowe krajowe ,00 0, różne opłaty i składki ,00 77, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 47, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 50, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,92 40, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,89 67, składki na fundusz pracy ,19 41, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Przedszkola ,97 49,74 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00 terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 50, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,60 18, wynagrodzenia osobowe ,80 42, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,79 96, składki na ubezpieczenia społeczne ,56 49,91 13

14 składki na fundusz pracy ,13 43, wynagrodzenia bezosobowe ,02 19, zakup materiałów i wyposażenia ,64 35, zakup środków żywności ,43 48, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,20 47, zakup energii ,94 60, zakup usług remontowych ,58 43, zakup usług zdrowotnych ,00 15, zakup usług pozostałych ,28 48, podróże służbowe krajowe ,00 0, różne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,00 69, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Przedszkole specjalne ,93 49, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,80 46, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 85, składki na ubezpieczenia społeczne ,52 39, składki na fundusz pracy ,28 41, zakup materiałów i wyposażenia ,57 0, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,00 7, zakup usług pozostałych ,00 100, podróże służbowe krajowe ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Gimnazja ,96 49, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 47, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,73 7, wynagrodzenia osobowe ,43 42, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,59 96, składki na ubezpieczenia społeczne ,18 52, składki na fundusz pracy ,62 43, wynagrodzenia bezosobowe ,35 62, zakup materiałów i wyposażenia ,19 48, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,18 12, zakup energii ,15 80, zakup usług remontowych ,63 77, zakup usług zdrowotnych ,00 67, zakup usług pozostałych ,53 74, zakup usług dostepu do sieci Internet ,98 66, podróże służbowe krajowe ,40 67, różne opłaty i składki ,00 83, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół ,56 60, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,98 44, wynagrodzenia osobowe ,20 36, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 78, składki na ubezpieczenia społeczne ,34 38,95 14

15 składki na fundusz pracy ,85 32, wynagrodzenia bezosobowe ,48 78, zakup materiałów i wyposażenia ,64 63, zakup usług remontowych ,17 23, zakup usług zdrowotnych ,00 0, zakup usług pozostałych ,68 79, podróże służbowe krajowe ,00 0, różne opłaty i składki ,00 37, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 74,99 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,78 48, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,23 45, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 92, składki na ubezpieczenia społeczne ,94 43, składki na fundusz pracy ,66 42, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,41 39, zakup usług remontowych ,58 15, zakup usług zdrowotnych ,00 23, zakup usług pozostałych ,91 51, zakup usług dostępu do sieci Internet ,40 3, podróże służbowe krajowe ,49 42, różne opłaty i składki ,00 58, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, Komisje egzaminacyjne ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,68 30, wynagrodzenia bezosobowe ,00 7, zakup usług pozostałych ,10 34, podróże służbowe krajowe ,58 25, Pozostała działalność ,00 75, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, OCHRONA ZDROWIA ,93 43, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,93 50,91 wydatki na pomoc finansowaną udzieloną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 74,07 dofinansowanie własnych zadań bieżących 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 42, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 49,30 finansów publicznych 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,99 45, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95 88, składki na ubezpieczenia społeczne ,30 54, składki na fundusz pracy ,85 55, wynagrodzenia bezosobowe ,63 58, zakup materiałów i wyposażenia ,54 36,21 15

16 zakup energii ,66 69, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,03 54, zakup usług dostępu do sieci Internet ,88 47, podróże służbowe krajowe ,24 21, różne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,10 71, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,76 41, Pozostała działalność ,00 0, zakup usług zdrowotnych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, POMOC SPOŁECZNA ,53 40, Domy pomocy społecznej ,49 30,35 zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu ,49 30,35 terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,07 38,35 ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne ,03 38, wynagrodzenia osobowe ,00 48, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,78 35, składki na fundusz pracy ,00 46, wpłaty na PFRON ,00 49, zakup materiałów i wyposażenia ,65 25, zakup usług pozostałych ,21 44, podróże służbowe krajowe ,40 13, różne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 72,22 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ,15 42,03 niektóre świadczenia rodzinne 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne ,15 42,03 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,50 43, świadczenia społeczne ,50 43,95 własne ,37 33,75 zlecone ,41 50,54 dotacja/własne ,72 55, Dodatki mieszkaniowe ,20 45, świadczenia społeczne ,08 46, zakup usług pozostałych ,12 5, Ośrodki pomocy społecznej ,50 45, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0,00 własne ,00 0,00 dotacja/własne 0 0 0,00 0, wynagrodzenia osobowe ,93 43,29 własne ,93 44,88 dotacja/własne ,00 39, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,61 100,00 własne ,61 100,00 dotacja/własne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,33 46,06 własne ,33 47,93 dotacja/własne ,00 42, składki na fundusz pracy ,39 45,45 własne ,39 46,08 dotacja/własne ,00 44,09 16

17 wpłaty na PFRON ,40 44, własne ,40 44,93 dotacja/własne 0 0 0,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,50 42,23 własne ,50 42,23 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,61 27,46 własne ,61 27,46 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup energii ,60 46,04 własne ,60 46,04 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup usług remontowych ,18 26,82 własne ,18 26,82 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup usług zdrowotnych ,00 86,25 własne ,00 86,25 dotacja/własne 0 0 0,00 0, zakup usług pozostałych ,60 40,55 własne ,60 40,55 dotacja/własne 0 0 0,00 0, podróże służbowe krajowe ,35 37,74 własne ,35 37,74 dotacja/własne 0 0 0,00 0, różne opłaty i składki ,00 0,00 własne ,00 0,00 dotacja/własne 0 0 0,00 0, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 70,31 własne ,00 67,11 dotacja/własne ,00 74,84 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,60 43, zakup usług pozostałych ,60 43,99 własne ,20 43,69 zlecone ,40 49, Pozostała działalność ,02 48, świadczenia społeczne ,06 50,85 urząd ,00 12,80 własne ,41 17,40 dotacja własne ,65 67, wynagrodzenia bezosobowe ,86 54,80 własne ,86 54,80 dotacja własne 0 0 0,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,02 17,73 własne ,02 17,73 dotacja własne 0 0 0,00 0, zakup energii ,82 27,78 własne ,82 27,78 dotacja własne 0 0 0,00 0, zakup usług remontowych ,00 0,00 własne ,00 0,00 dotacja własne ,00 0, zakup usług pozostałych ,26 35,43 własne ,26 35,43 dotacja własne 0 0 0,00 0,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,01 50, Żłobek ,01 50, wynagrodzenia osobowe ,58 45, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,28 49, składki na fundusz pracy ,35 49, zakup materiałów i wyposażenia ,28 65, zakup środków żywności ,48 51, zakup leków i materiałów medycznych ,00 0, zakup energii ,47 70, zakup usług remontowych ,42 21,30 17

18 zakup usług pozostałych ,43 44, podróże służbowe krajowe ,72 47, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 71,96 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,37 54, Świetlice szkolne ,37 49, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 0, wynagrodzenia osobowe ,00 43, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,89 93, składki na ubezpieczenia społeczne ,87 60, składki na fundusz pracy ,61 46, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a ,00 68,81 także szkolenia młodzieży 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 21,62 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 68,49 finansów publicznych Pomoc materialna dla uczniów ,00 94, stypendia dla uczniów ,00 94, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 19, zakup usług pozostałych ,00 23, podróże służbowe krajowe ,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,42 14, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,79 1, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,79 7, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych finansowane z Funduszy Spójności ,00 0, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,00 0, Oczyszczanie miasta ,52 60, zakup materiałów i wyposażenia ,55 14, zakup usług remontowych ,38 49, zakup usług pozostałych ,59 61, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,18 61, zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, zakup usług pozostałych ,18 67, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,32 35, zakup energii ,03 44, zakup usług remontowych ,29 46, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ,00 0,03 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,87 79,02 produktowych 4300 zakup usług pozostałych ,87 79, Pozostała działalność ,74 19, zakup energii ,74 29, zakup usług remontowych ,00 0,00 18

19 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,33 48, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,51 35, dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 22,86 stowarzyszeniem 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora ,00 55,19 finansów publicznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,88 7, zakup materiałów i wyposażenia ,91 30, zakup usług pozostałych ,48 37, podróże służbowe krajowe ,00 50, podróże służbowe zagraniczne ,24 28, różne opłaty i składki ,00 31, Centra kultury i sztuki ,00 52,46 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 52,46 instytucji kultury Biblioteki ,00 49,89 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 49,89 instytucji kultury Pozostał działalność ,82 47, różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, honoraria ,00 44, wynagrodzenia bezosobowe ,30 48, zakup materiałów i wyposażenia ,12 13, zakup usług pozostałych ,40 49, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 55, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 55,43 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 49,26 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 68, zakup usług pozostałych ,00 100,00 OGÓŁEM ,73 39,76 19

20 D O C H O D Y Załącznik Nr 3 Plan dochodów do zrealizowania w 2006 roku wynosi zł natomiast wykonanie dochodów na roku wynosi ,05 zł, co stanowi 50,77% planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco: DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan w tym dziale wynosi zł natomiast wykonanie ,07 zł, co stanowi 67,47% planu i obejmuje: Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan zł, wykonanie ,07 zł Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty , ,60 98, , ,85 40, , ,72 68, , , , , ,86 5,03 0,00 0,00 0, , ,32 66,70 0,00 0,00 0, , ,79 155, ,65 0,00 0, , ,78 99,99 0,00 0,00 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: 0470 użytkowania wieczystego nieruchomości ,60 zł 0750 dzierżawy czasowej gruntów ,72 zł 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,86 zł 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,32 zł 0910 odsetek za nieterminową wpłatę opłat 9.326,79 zł 0970 wpłaty za rozgraniczenie działek 4.073,78 zł Rozdział Pozostała działalność plan 0 zł, wykonanie 0 zł % Należności Plan Wykonanie Nadpłaty wykonania ogółem w tym zaległości ,00 0, ,19 774,19 0,00 Należności obejmują zadłużenie hipoteczne. 20

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku

Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2005 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo