Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz do Zarządzenia Nr 44/15 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2015 r. Załącznik Nr 1 MIASTO OTWOCK Sprawozdanie roczne w wykonania budżetu miasta Otwocka za 2014 roku Otwock 2015 rok

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Spis treści Część str. 1a Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014r. 3 1b Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014r. 11 1c Część opisowa 27 1d Informacja o stanie realizacji inwestycji w 2014 roku 105 1e Informacja o dotacjach otrzymanych i przekazanych w 2014 roku 109 1f Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 112 1g Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 114 1h 1i Wykaz jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2014 rok Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz WYKONANIE dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014r. Część 1a Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wskaźnik =6:5 010 Rolnictwo i łowiectwo ,39 100,00% Melioracje wodne ,00 100,00% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,00 100,00% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,39 99,79% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych ,99 100,00% do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,40 99,66% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500 Handel ,39 100,00% Pozostała działalność ,39 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,44 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust ,95 100,00% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność ,71 100,00% Lokalny transport zbiorowy ,71 100,00% 0920 Pozostałe odsetki ,71 99,93% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ,00 100,00%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne ,00 100,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,51 93,21% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,50 87,56% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych ,04 69,78% do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,23 94,15% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,23 90,97% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,46 93,23% Wpływy z opłat za trwały 0470 zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,42 100,29% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,99 88,65% ,97 72,89%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz =6: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,00 93,05% nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki ,21 106,90% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,80 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,07 67,01% Pozostała działalność ,55 99,92% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,55 99,92% 710 Działalność usługowa ,24 115,08% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0 327, Wpływy z różnych dochodów 0 327, Pozostała działalność ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,00% 750 Administracja publiczna ,14 96,30% Urzędy wojewódzkie ,35 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,35 96,10% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,58 99,76% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,58 99,76% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,50 106,82% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych ,00 100,00% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,60 23,56% 0920 Pozostałe odsetki 31 30,82 99,42% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,08 114,52% Pozostała działalność ,71 80,79% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,60 99,99%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,50 79,76% ,17 79,72% ,44 99,97% ,37 98,58% ,90 99,84% ,90 99,84%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz =6: Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,42 98,23% oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,42 98,23% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego ,05 99,47% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,05 99,47% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,12 78,18% Obrona cywilna ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Straż gminna (miejska) ,12 78,00% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,90 77,67% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 101,50% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,22 99,92% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ,49 100,33% wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,93 111,40% Podatek od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty ,34 111,80% podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,59 81,98% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, ,42 100,01%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,83 100,00% 0320 Podatek rolny ,00 95,40% 0330 Podatek leśny ,44 100,58% 0340 Podatek od środków transportowych ,80 101,60% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 45,34% 0690 Wpływy z różnych opłat ,72 95,68% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,63 89,16% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz ,67 98,56% podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,85 101,65% 0320 Podatek rolny ,56 100,68% 0330 Podatek leśny ,16 102,01% 0340 Podatek od środków transportowych ,03 99,80% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,41 88,00% 0370 Opłata od posiadania psów ,00 51,60% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 95,09% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,51 95,30% podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,56 101,64% 0690 Wpływy z różnych opłat ,45 115,74% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,40 82,67% =6: Wpływy do wyjaśnienia , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,43 99,87% podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,03 101,06% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,65 100,04% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,98 96,55%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Wpływy z różnych opłat ,10 99,30% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,13 105,08% 0920 Pozostałe odsetki ,54 33,15% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 580 państwa ,04 101,09% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101,11% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,04 99,57% 758 Różne rozliczenia ,66 100,01% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe ,66 100,60% 0920 Pozostałe odsetki ,86 100,80% Wpłata środków finansowych z 6680 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z ,80 100,00% upływem roku budżetowego 801 Oświata i wychowanie ,62 99,39% Szkoły podstawowe ,56 96,04% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 96,98% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,12 95,66% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 137, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,99 102,05% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,99 687,30% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,00% Przedszkola ,87 99,27% 0830 Wpływy z usług ,13 99,22% 0920 Pozostałe odsetki ,27 92,18% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,70 96,22% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,00%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 114, Inne formy wychowania przedszkolnego , Wpływy z różnych dochodów , Gimnazja ,19 83,56% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,22 82,36% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 0 53,97 rachunku jednostki budżetowej =6: Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,93 76,15% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych ,00 64,71% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,93 99,87% Stołówki szkolne i przedszkolne 0 101, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 0 101,16 rachunku jednostki budżetowej 851 Ochrona zdrowia ,61 99,99% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,61 99,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,61 99,99% 852 Pomoc społeczna ,69 99,84% Placówki opiekuńczowychowawcze ,06 110,90% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,06 110,90% Domy pomocy społecznej ,30 112,67% 0830 Wpływy z usług ,38 110,71% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,92 122,16% Rodziny zastępcze 0 146, Pozostałe odsetki 0 0, Wpływy z różnych dochodów 0 146, Wspieranie rodziny ,85 97,55% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,85 97,55%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,48 99,86% 0920 Pozostałe odsetki ,95 88,27% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,30 58,83% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,63 99,92% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,60 114,86% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,24 97,31% 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 22,32 74,40% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,91 95,11% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,01 97,80% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,17 99,62% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,40 105,18% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,77 99,52% Dodatki mieszkaniowe ,73 99,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,85 99,97% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,88 99,98%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami =6: Zasiłki stałe ,10 99,73% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,93 74,32% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,17 99,80% (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,81 100,32% 0690 Wpływy z różnych opłat 85 84,40 99,29% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,99 113,32% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,35 99,99% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,07 100,00% (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,13 104,34% 0830 Wpływy z usług ,64 106,13% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,49 108,54% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 98,01% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność ,17 97,30% 0830 Wpływy z usług ,86 103,87% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,50 96,62% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,63 99,26% innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,74 94,36% (związków gmin) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0,44

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,01 100,70% Żłobki ,04 101,28% 0830 Wpływy z usług ,60 118,62% 0920 Pozostałe odsetki ,00 57,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,10 99,83% (związków gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,34 93,12% Pozostała działalność ,97 96,40% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt ,84 96,34% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,13 97,25% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,37 92,08% Pomoc materialna dla uczniów ,37 92,08% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,24 89,18% (związków gmin) =6: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,13 97,04% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,77 98,41% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,92 99,93% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,39 99,00%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 11 10,90 99,09% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,92 114,35% 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt ,37 100,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 0 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,58 95,00% zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,61 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,15 100,00% Gospodarka odpadami ,56 99,92% 0740 Wpływy z dywidend ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,56 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 99,54% Oczyszczanie miast i wsi ,02 100,00% 0740 Wpływy z dywidend ,02 100,00%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Oświetlenie ulic, placów i dróg ,62 61,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,09 100,00% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,53 57,77% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,93 100,05% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat ,93 100,05% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0,00% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,00 0,00% Pozostała działalność ,72 93,59% 0690 Wpływy z różnych opłat ,72 93,59% =6:5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,55 99,99% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 100,00% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,00 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,55 99,96% 0830 Wpływy z usług ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 13 12,55 96,54% 926 Kultura fizyczna ,16 99,91% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,16 99,91% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,16 99,91% Razem: ,80 99,48%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz WYKONANIE wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014r. Część 1b Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wskaźnik =6:5 010 Rolnictwo i łowiectwo ,71 68,83% Melioracje wodne ,11 76,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 95,52% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,39 94,34% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,22 75,95% Izby rolnicze ,20 89,01% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z ,20 89,01% podatku rolnego Pozostała działalność ,40 1,42% 4300 Zakup usług pozostałych 10 9,32 93,20% 4430 Różne opłaty i składki ,08 99,80% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ,00 0,00% fizycznych 150 Przetwórstwo przemysłowe ,11 88,82% Rozwój przedsiębiorczości ,11 88,82% 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na ,11 88,82% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 Handel ,96 69,39% Pozostała działalność ,96 69,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,35 88,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,12 91,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,40 81,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,20 83,66% 4260 Zakup energii ,70 69,79% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 38,52% 4430 Różne opłaty i składki ,02 99,77% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99,43%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Transport i łączność ,01 93,45% Lokalny transport zbiorowy ,72 95,51% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,16 96,00% jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych ,56 80,12% Drogi publiczne powiatowe ,96 95,17% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,96 98,67% Drogi publiczne gminne ,91 92,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4260 Zakup energii ,97 37,87% 4270 Zakup usług remontowych ,45 93,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 90,59% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,00 0,00% opinii 4430 Różne opłaty i składki ,41 98,15% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,13 96,23%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz =6: Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych ,00 64,45% jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 84,94% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,05 92,56% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,28 67,29% Pozostała działalność ,42 76,81% 4270 Zakup usług remontowych ,61 21,79% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,85 72,10% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,08 93,17% terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,88 77,16% 630 Turystyka ,68 94,93% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,68 94,93% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,00 100,00% zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00% stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 85,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,70 98,57% 4260 Zakup energii ,74 79,75% 4300 Zakup usług pozostałych ,74 94,49% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,52 73,93% Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 86,70% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 86,70%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz samorządowych zakładów budżetowych Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,73 89,28% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,25 4,97% 4260 Zakup energii ,66 94,76% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,67 34,44% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,10 55,88% pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki ,78 98,70% 4480 Podatek od nieruchomości ,92 91,70% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych ,10 99,04% jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,25 98,18% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,18 75,85% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 2,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 92,65% 4260 Zakup energii ,84 81,64% 4270 Zakup usług remontowych ,00 98,40% 4300 Zakup usług pozostałych ,90 99,68% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,00 0,00% opinii =6: Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 76,34% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 80,62% terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,91 72,21% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,57 49,11% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,28 83,84% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,68 43,95% Pozostała działalność ,61 17,39% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 88,51% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 99,63%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,01 67,69% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 710 Działalność usługowa ,85 29,55% Plany zagospodarowania przestrzennego ,36 15,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 53,10% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 10,63% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,00 0,00% opinii 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 51,93% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 34,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 34,02% Cmentarze ,00 27,16% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 50,25% Pozostała działalność ,49 59,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 59,57% 4300 Zakup usług pozostałych ,49 59,05% 750 Administracja publiczna ,57 95,60% Urzędy wojewódzkie ,04 95,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 97,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 88,49% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 96,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,92 61,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,81 93,31% 4300 Zakup usług pozostałych ,30 97,83% 4410 Podróże służbowe krajowe ,42 80,86% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,36 84,08% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 62,88% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 90,52% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,29 85,48% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 92,61%

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz Zakup materiałów i wyposażenia ,06 83,35% 4270 Zakup usług remontowych ,65 25,45% 4300 Zakup usług pozostałych ,73 53,60% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,80 59,76% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej ,39 48,48% publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej ,08 43,27% publicznej sieci telefonicznej =6: Podróże służbowe krajowe ,58 25,35% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 12,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,43 96,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,68 83,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 99,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne ,10 67,89% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 92,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,94 80,93% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 95,30% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 59,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,17 96,15% 4260 Zakup energii ,46 82,19% 4270 Zakup usług remontowych ,89 97,27% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,40 97,38% 4300 Zakup usług pozostałych ,73 97,02% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,45 85,58% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej ,54 82,04% publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,61 67,07%

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,48 89,72% pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,01 55,73% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,35 60,58% 4430 Różne opłaty i składki ,66 79,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,49 98,60% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,27 51,59% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,01 79,54% służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,57 99,78% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,64 98,25% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,69 89,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 91,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,69 92,11% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 92,05% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00% Pozostała działalność ,12 94,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,24 98,37% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,01 98,81% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 98,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10 80,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 95,10% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 86,50% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 86,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,90 82,07% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,56 79,25% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,12 78,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,02 77,26% 4270 Zakup usług remontowych ,15 88,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 85,45% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00%

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz Zakup usług pozostałych 369 0,00 0,00% =6: Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 93,51% 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,93 99,42% 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,63 99,42% 4430 Różne opłaty i składki ,04 95,21% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,84 94,42% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,37 98,58% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,90 99,84% ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,90 96,29% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,42 98,23% oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 97,16% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,49 99,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,58 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 99,99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej ,01 99,61% publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,08 99,69% Wybory do Parlamentu Europejskiego ,05 99,47% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99,13% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 99,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,25 99,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,75 99,49% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00%

25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,90 89,75% Komendy powiatowe Policji ,00 100,00% Wpłaty jednostek na państwowy 6170 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne ,80 87,13% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 97,07% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 98,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,50 99,70% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 99,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,64 97,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,76 98,69% 4260 Zakup energii ,08 90,20% 4270 Zakup usług remontowych ,45 93,12% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 84,86% 4300 Zakup usług pozostałych ,65 97,35% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej ,55 85,80% publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej ,11 79,15% publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki ,47 48,33% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,41 85,46% Obrona cywilna ,74 75,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,90 93,87% =6: Zakup energii ,58 73,31% 4270 Zakup usług remontowych ,00 77,78% 4300 Zakup usług pozostałych ,78 41,35% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,48 95,26% pomieszczenia garażowe Straż gminna (miejska) ,54 91,53% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,95 89,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,05 95,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 100,00%

26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 99,53% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,04 99,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,42 53,55% 4270 Zakup usług remontowych ,32 97,61% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 80,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 26,92% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 64,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,21 90,56% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00% Zarządzanie kryzysowe ,13 31,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,30 56,87% 4300 Zakup usług pozostałych ,83 22,71% Pozostała działalność ,69 96,06% 4260 Zakup energii ,19 36,02% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 99,75% 757 Obsługa długu publicznego ,28 79,04% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,28 96,79% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,28 96,79% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,82 96,13% Szkoły podstawowe ,98 97,83% Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki ,98 74,74% systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,50 99,00%

27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz zaliczanym do sektora finansów publicznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,21 83,62% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,81 99,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,30 99,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 99,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,20 94,63% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 65,47% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 74,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,35 90,27% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,53 93,72% 4260 Zakup energii ,87 94,51% 4270 Zakup usług remontowych ,30 95,17% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 88,14% =6: Zakup usług pozostałych ,50 83,10% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,11 81,17% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej ,86 71,86% publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej ,21 85,20% publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,00 94,51% opinii 4410 Podróże służbowe krajowe ,40 69,57% 4430 Różne opłaty i składki ,11 98,82% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,10 84,11% służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,96 98,85% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,21 94,19% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,76 72,55%

28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 28 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 96,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 91,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,62 77,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,91 95,61% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,30 84,58% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Przedszkola ,32 95,14% Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki ,55 86,67% systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,09 70,27% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 99,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,77 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 99,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,47 88,61% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 81,73% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 41,25% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,36 98,03% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,01 99,79% 4260 Zakup energii ,11 92,13% 4270 Zakup usług remontowych ,51 95,09% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 85,53% 4300 Zakup usług pozostałych ,06 87,90% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu ,51 93,15% terytorialnego 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,59 82,21% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej ,71 86,43% publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,29 38,24%

29 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 29 Poz Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,80 86,41% pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,65 69,66% 4430 Różne opłaty i składki ,46 99,07% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% =6: Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,23 35,01% służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,70 100,00% Inne formy wychowania przedszkolnego ,73 50,59% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,73 50,59% Gimnazja ,02 97,93% Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki ,47 92,20% systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,61 66,68% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 99,34% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,67 98,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,07 90,21% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 99,99% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,76 89,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,65 95,22% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,01 90,73% 4260 Zakup energii ,10 85,71% 4270 Zakup usług remontowych ,35 89,39% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 85,63% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 84,50% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,64 92,34% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej ,54 59,38% publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,36 78,99%

30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 30 Poz świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,61 88,87% opinii 4410 Podróże służbowe krajowe ,80 90,35% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,22 92,54% 4430 Różne opłaty i składki ,35 98,19% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 98 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 87,67% służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 97,34% Dowożenie uczniów do szkół ,81 84,96% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,20 66,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 94,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 84,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 86,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,73 93,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,41 91,03% 4270 Zakup usług remontowych ,00 40,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 82,72% 4410 Podróże służbowe krajowe 500 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,50 97,33% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,04 81,64% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,18 71,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,75 82,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 100,00% =6: Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 78,25% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,08 41,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,03 51,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,47 85,73% 4260 Zakup energii ,39 83,85%

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 37/2017 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 37/2017 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz. 3938 ZARZĄDZENIE NR 37/2017 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo