SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK"

Transkrypt

1 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 2012

2

3 S p i s t r e ś c i Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr strony 1 Wykonanie planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok załącznik nr Realizacja planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok w układzie uchwały budŝetowej załącznik nr Wykonanie planu wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok załącznik nr Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2011 rok - załącznik nr Sprawozdanie z realizacji zadań bieŝących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 rok załącznik nr Wykonanie wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej załącznik nr Dotacje podmiotowe za 2011 rok załącznik nr Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2011 roku załącznik nr Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budŝetowych za 2011 rok załącznik nr Przychody i rozchody budŝetu za 2011 rok załącznik nr Dotacje celowe z budŝetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za 2011 rok załącznik nr Dotacje celowe na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom za 2011 rok załącznik nr Prognoza kwoty długu i spłat za 2011 rok i lata następne załącznik nr Przychody i wydatki instytucji kultury Gminy Lwówek Śląski za 2011 rok załącznik nr Realizacja zadań w Ramach Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok załącznik nr Szczegółowa część opisowa I. Dochody II. Wydatki Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok Wydatki inwestycyjne Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Miejsko Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku III. Przychody i wydatki Zakłady budŝetowe Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane Instytucje Kultury Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Zobowiązania związane z zaciągnięciem i spłatą poŝyczek i kredytów NaleŜności i zobowiązania Zbiorcze zestawienie budŝetu INFORMACJA O STANIE MIENIA

4 4

5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok % wyk. (6:5) DOCHODY OGÓŁEM , ,50 95, Rolnictwo i łowiectwo , ,72 99, Melioracje wodne , ,00 96,30 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 2330 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień , ,00 96,30 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,17 94, Wpływy z róŝnych opłat , ,17 94, Pozostała działalność , ,55 100, Wpływy z róŝnych opłat 3 050, ,68 99, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,15 100,87 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,72 100,00 gmin) ustawami 600 Transport i łączność , ,14 98, Drogi publiczne gminne , ,00 97,65 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej , ,00 70,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych , ,00 100,00 gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100,00 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 100,00 samorządu terytorialnego Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,14 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,14 100,00 gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,83 77, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,83 77,88 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości , ,98 98,61 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,86 99,14 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo , ,19 99,27 własności 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,80 73, Działalność usługowa , ,78 89, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych zadań bieŝących Cmentarze , ,78 85,08 5

6 Wpływy z usług , ,78 84,83 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa zadania 2020 bieŝące realizowane przez gminę na podstawie 2 300, ,00 100,00 porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , ,95 105, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 100,00 gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 60,00 62,00 103,33 innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,52 116, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,24 81, Pozostałe odsetki , ,74 6, Wpływy z róŝnych dochodów , ,54 154, Spis powszechny i inne , ,43 87,24 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,43 87,24 gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 008, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 3 008, ,00 100,00 gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 100,00 gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 300,00 300,00 100,00 gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,20 51, Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 000, ,00 100,00 gmin) ustawami StraŜ Miejska , ,20 50,41 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób 0570 fizycznych , ,20 50,41 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości , ,66 94,01 prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 530, ,39 93,16 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej 3 500, ,39 93,38 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 30,00 20,00 66, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych , ,75 96,90 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,27 98, Podatek rolny , ,90 92, Podatek leśny , ,80 84,37 6

7 Podatek od środków transportowych , ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 101, Wpływy z róŝnych opłat 300,00 333,40 111,13 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , ,38 3,88 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych , ,11 79,71 od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,72 74, Podatek rolny , ,39 82, Podatek leśny , ,66 98, Podatek od środków transportowych , ,52 99, Podatek od spadków i darowizn , ,20 73, Opłata od posiadania psów , ,85 95, Wpływy z opłaty targowej , ,28 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,51 72, Wpływy z róŝnych opłat , ,59 114,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , ,39 107,50 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,79 96,38 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,84 95, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,35 99,20 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,00 59,41 odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,62 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 99, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,62 108, RóŜne rozliczenia , ,19 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe , ,19 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,38 100,00 gmin) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych , ,81 100,00 gmin (związków gmin) Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,39 95, Szkoły podstawowe , ,42 87,73 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,58 104,37 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,57 79, Pozostałe odsetki 543,00 565,27 104,10 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 2 460, ,00 103, Wpływy z roŝnych dochodów , ,00 106, Przedszkola , ,81 98, Wpływy z usług , ,30 98, Pozostałe odsetki 940,00 893,19 95,02 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej , ,00 99, Wpływy z roŝnych dochodów 3 370, ,00 96,44 7

8 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 8 692, ,32 100,00 samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł Gimnazja , ,16 104,63 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,58 104,67 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 420,00 438,00 104, Pozostałe odsetki 165,00 168,58 102, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 94, Wpływy z usług , ,00 94, Pozostała działalność 612,00 612,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 612,00 612,00 100,00 gmin) 851 Ochrona zdrowia 240,00 240,00 100, Pozostała działalność 240,00 240,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 240,00 240,00 100,00 gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , ,29 99,89 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,45 99,98 ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 60,00 125,36 208,93 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,31 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,78 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , ,20 100,00 społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,20 100,00 gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,42 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,42 100,00 gmin) Zasiłki stałe , ,72 99,57 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,72 99,57 gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,47 98, Pozostałe odsetki 1 450, ,25 104,98 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. A pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , ,91 99,48 płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , ,31 41,45 płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,32 110,54 8

9 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , ,32 110, Pozostała działalność , ,71 100, Wpływy z roŝnych dochodów 4 260, ,71 107,66 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 100,00 gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 92, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 92,83 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 92,83 gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,11 92, Gospodarka odpadami , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora , ,00 100,00 finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,11 77, Wpływy z róŝnych opłat , ,11 77, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,21 81, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,17 52, Wpływy z róŝnych opłat ,00 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 4,35 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2039 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,88 56,52 gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2707 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,74 32,98 samorządów województw pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , ,55 83, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 99,97 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 2330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 168, ,00 92, , ,00 100, , ,00 99,66 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Biblioteki , ,00 90,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , ,00 90, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,04 107,30 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2039 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,71 101,19 gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2707 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł , ,33 108, Kultura fizyczna i sport , ,03 102, Instytucje kultury fizycznej , ,03 102,86 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,46 104,17 9

10 Wpływy z usług , ,56 102, Pozostałe odsetki 25,00 25,01 99,96 10

11 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Realizacja planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 roku w układzie uchwały budŝetowej Lp. / dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok % wyk DOCHODY OGÓŁEM , ,50 95,52 Razem dochody bieŝące , ,31 96,18 Razem dochody własne (I+II+III+IV) , ,55 93,22 I Dochody z podatków , ,36 90, w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem , ,36 90, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500, ,39 93, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 500, ,39 93, , ,97 97, Podatek od nieruchomości , ,27 98, Podatek rolny , ,90 92, Podatek leśny , ,80 84, Podatek od środków transportowych , ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 101,99 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,00 78,92 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,72 74, Podatek rolny , ,39 82, Podatek leśny , ,66 98, Podatek od środków transportowych , ,52 99, Podatek od spadków i darowizn , ,20 73, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,51 72,20 II Dochody z opłat , ,92 96, w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem , ,92 96,56 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,13 98,83 fizycznych 0370 Opłata od posiadania psów , ,85 95, Wpływy z opłaty targowej , ,28 100,14 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,79 96,38 ustaw 11

12 III Wpływy z opłaty skarbowej , ,84 95, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,35 99,20 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 59,41 Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,62 100,18 w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem , ,62 100,18 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód , ,62 100,18 budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 99, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,62 108,17 IV Pozostałe wpływy własne , ,65 85,15 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,85 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,17 94, Wpływy z róŝnych opłat (za przyłącza) , ,17 94, Pozostała działalność 3 050, ,68 99, Wpływy z róŝnych opłat 3 050, ,68 99, Transport i łączność , ,00 70, Drogi publiczne gminne , ,00 70,00 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej , ,00 70, Gospodarka mieszkaniowa , ,84 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,84 98, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,98 98, , ,86 99, Działalność usługowa , ,78 88, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych zadań bieŝących Cmentarze , ,78 84, Wpływy z usług , ,78 84, Administracja publiczna , ,28 126, Urzędy wojewódzkie 60,00 62,00 103,33 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 60,00 62,00 103,33 innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,28 126, Pozostałe odsetki , ,74 6, Wpływy z róŝnych dochodów , ,54 154,32 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,20 50, StraŜ Miejska , ,20 50, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności , ,20 50,41 12

13 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem , ,76 49, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30,00 20,00 66, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30,00 20,00 66, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,78 4, Wpływy z róŝnych opłat 300,00 333,40 111, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,38 3,88 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,98 110, Wpływy z róŝnych opłat , ,59 114, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,39 107, Oświata i wychowanie , ,07 95, Szkoły podstawowe , ,42 87,73 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,58 104,37 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,57 79, Pozostałe odsetki 543,00 565,27 104,10 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 2 460, ,00 103, Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 106, Przedszkola , ,49 98, Wpływy z usług , ,30 98, Pozostałe odsetki 940,00 893,19 95,02 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej , ,00 99, Wpływy z róŝnych dochodów 3 370, ,00 96, Gimnazja , ,16 104, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,58 104, Wpływy z usług 420,00 438,00 104, Pozostałe odsetki 165,00 168,58 102, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 94, Wpływy z usług , ,00 94, Pomoc społeczna , ,73 93, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,14 98, Pozostałe odsetki 60,00 125,36 208,93 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,78 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,56 48, Pozostałe odsetki 1 450, ,25 104, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. A pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,31 41,45 13

14 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,32 110, Wpływy z usług , ,32 110, Pozostała działalność 4 260, ,71 107, Wpływy z róŝnych dochodów 4 260, ,71 107, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,11 77, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,11 77, Wpływy z róŝnych opłat , ,11 77, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 9, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 2, Wpływy z róŝnych opłat ,00 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 4, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 98, Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 2 168, ,00 92, , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,03 102, Instytucje kultury fizycznej , ,03 102, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,46 104, Wpływy z usług , ,56 102, Pozostałe odsetki 25,00 25,01 100,04 Subwencja ogólna z budŝetu państwa , ,00 100,00 w tym: 758 RóŜne rozliczenia , ,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 2920 samorządu terytorialnego , ,00 100,00 I Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 Dotacje celowe (I.+II.+III.+IV.) , ,91 99,62 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: , ,66 99, Rolnictwo i łowiectwo , ,72 100, Pozostała działalność , ,72 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,72 100, Administracja publiczna , ,43 96,64 14

15 Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 100,00 gmin) ustawami Spis powszechny i inne , ,43 87,24 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,43 87,24 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 008, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 3 008, ,00 100,00 gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Obrona narodowa 300,00 300,00 100, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 000, ,00 100, Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, ,00 100, Ochrona zdrowia 240,00 240,00 100, Pozostała działalność 240,00 240,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 240,00 240,00 100, Pomoc społeczna , ,51 100,00 II Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,31 100,00 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,31 100,00 gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , ,20 100,00 społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,20 100,00 gmin) ustawami Pozostała działalność , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących na podstawie porozumień 2 300, ,00 100,00 z organami administracji rządowej 15

16 w tym: 710 Działalność usługowa 2 300, ,00 100, Cmentarze 2 300, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa zadania 2020 bieŝące realizowane przez gminę na podstawie 2 300, ,00 100,00 porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację III. własnych zadań bieŝących gmin , ,25 99,19 w tym: 600 Transport i łączność , ,14 100, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,14 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,14 100, RóŜne rozliczenia , ,38 100, RóŜne rozliczenia finansowe , ,38 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,38 100,00 gmin) 801 Oświata i wychowanie 612,00 612,00 100, Pozostała działalność 612,00 612,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 612,00 612,00 100,00 gmin) 852 Pomoc społeczna , ,14 99,91 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , ,00 100,00 społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,42 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,42 100,00 gmin) Zasiłki stałe , ,72 99,57 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,72 99,57 gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) Pozostała działalność , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 92, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 92,83 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 92,83 gmin) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,59 73, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,88 56,52 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2039 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,88 56,52 gmin) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,71 101,19 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2039 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,71 101,19

17 IV. Dotacje z innych źródeł , ,00 96,43 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 96, Melioracje wodne , ,00 96,30 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 2330 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień , ,00 96,30 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 93, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 99, Biblioteki , ,00 90,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , ,00 90,00 Dochody bieŝące z budŝetu Unii Europejskiej , ,85 80,12 w tym: 801 Oświata i wychowanie 8 692, ,32 100, Przedszkola 8 692, ,32 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 8 692, ,32 100,00 samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna , ,91 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,91 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,91 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,62 76, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,29 71, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , ,74 32, , ,55 83, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,33 108, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł , ,33 108,02 Razem dochody majątkowe , ,19 89,10 Razem dochody majątkowe własne , ,38 75,33 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,15 100, Pozostała działalność , ,15 100, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,15 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,99 74, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,99 74,28 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,19 99,27 17

18 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,80 73, Administracja publiczna , ,24 81, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,24 81, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,24 81,30 Razem dochody majątkowe z dotacji , ,81 100, Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100,00 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 758 RóŜne rozliczenia , ,81 100, RóŜne rozliczenia finansowe , ,81 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,81 100,00 własnych gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, Gospodarka odpadami , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora , ,00 100,00 finansów publicznych Dochody majątkowe z budŝetu Unii Europejskiej , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00 18

19 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr OR FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie ogółem % wyk RAZEM WYDATKI , ,29 94, Rolnictwo i łowiectwo , ,25 46, Melioracje wodne , ,47 99, Zakup usług pozostałych , ,50 99, RóŜne opłaty i składki 500,00 431,97 86, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,72 24, RóŜne opłaty i składki 600,00 579,94 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 120,00 120,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,78 53, Izby rolnicze , ,34 97,52 Wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,34 97, Pozostała działalność , ,72 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 72,30 72,30 100, Składki na Fundusz Pracy 11,66 11,66 100, Wynagrodzenia bezosobowe 475,95 475,95 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,86 100, RóŜne opłaty i składki , ,95 100,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, , ,24 49,22 gaz i wodę Dostarczanie wody , ,24 49, Zakup energii 5 000, ,18 28, Zakup usług pozostałych 4 501,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 6 500, ,06 99, Transport i łączność , ,59 96, Drogi publiczne wojewódzkie 400,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 400,00 0,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych zadań bieŝących Drogi publiczne gminne , ,74 97, Wynagrodzenia bezosobowe 7 100, ,00 91, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,80 86, Zakup usług remontowych , ,65 97, Zakup usług pozostałych , ,66 85, RóŜne opłaty i składki 7 000, ,34 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,29 98, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,85 94, Zakup usług remontowych , ,78 94, Zakup usług pozostałych 5 400, ,07 97, Turystyka , ,00 75, Ośrodki informacji turystycznej , ,00 83, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 650, ,00 91,41 19

20 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 4 980, ,00 97, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 700, ,00 52, Zakup usług pozostałych 4 700, ,00 52, Gospodarka mieszkaniowa , ,93 88, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,93 88, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,80 94, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, ,44 83, Zakup energii , ,20 81, Zakup usług remontowych , ,12 86, Zakup usług pozostałych , ,07 92, RóŜne opłaty i składki 5 085, ,13 97, Pozostałe odsetki 15,00 10,09 67, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,08 63, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 99, Działalność usługowa , ,95 73, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,27 57, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,27 61, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 240,00 24, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,65 60, Zakup usług pozostałych , ,65 60, Cmentarze , ,03 93, Zakup usług pozostałych , ,03 93, Pozostała działalność 5 000, ,00 100, RóŜne opłaty i składki 5 000, ,00 100, Administracja publiczna , ,64 96, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2 682, ,00 100, Rady gmin , ,60 98, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 160, ,61 59, Zakup usług pozostałych 7 000, ,99 74, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,01 96, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 010, ,90 99, Wynagrodzenia osobowe , ,35 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 85, Składki na Fundusz Pracy , ,11 86, Wpłaty na PFRON , ,00 92, Wynagrodzenia bezosobowe , ,61 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,24 94, Zakup energii , ,23 99, Zakup usług remontowych 5 000, ,72 90, Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 91, Zakup usług pozostałych , ,99 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 000, ,14 88, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,16 86, , ,49 94, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 87,00 87, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,43 98, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,58 72,61

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2009 rok Plan budżetu na 2009 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXX/174/08 z dnia 18 grudnia 2008r., po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo