SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK"

Transkrypt

1 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 2012

2

3 S p i s t r e ś c i Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr strony 1 Wykonanie planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok załącznik nr Realizacja planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok w układzie uchwały budŝetowej załącznik nr Wykonanie planu wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok załącznik nr Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2011 rok - załącznik nr Sprawozdanie z realizacji zadań bieŝących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 rok załącznik nr Wykonanie wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej załącznik nr Dotacje podmiotowe za 2011 rok załącznik nr Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2011 roku załącznik nr Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budŝetowych za 2011 rok załącznik nr Przychody i rozchody budŝetu za 2011 rok załącznik nr Dotacje celowe z budŝetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za 2011 rok załącznik nr Dotacje celowe na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom za 2011 rok załącznik nr Prognoza kwoty długu i spłat za 2011 rok i lata następne załącznik nr Przychody i wydatki instytucji kultury Gminy Lwówek Śląski za 2011 rok załącznik nr Realizacja zadań w Ramach Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok załącznik nr Szczegółowa część opisowa I. Dochody II. Wydatki Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok Wydatki inwestycyjne Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Miejsko Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku III. Przychody i wydatki Zakłady budŝetowe Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane Instytucje Kultury Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Zobowiązania związane z zaciągnięciem i spłatą poŝyczek i kredytów NaleŜności i zobowiązania Zbiorcze zestawienie budŝetu INFORMACJA O STANIE MIENIA

4 4

5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok % wyk. (6:5) DOCHODY OGÓŁEM , ,50 95, Rolnictwo i łowiectwo , ,72 99, Melioracje wodne , ,00 96,30 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 2330 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień , ,00 96,30 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,17 94, Wpływy z róŝnych opłat , ,17 94, Pozostała działalność , ,55 100, Wpływy z róŝnych opłat 3 050, ,68 99, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,15 100,87 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,72 100,00 gmin) ustawami 600 Transport i łączność , ,14 98, Drogi publiczne gminne , ,00 97,65 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej , ,00 70,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych , ,00 100,00 gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100,00 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 100,00 samorządu terytorialnego Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,14 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,14 100,00 gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,83 77, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,83 77,88 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości , ,98 98,61 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,86 99,14 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo , ,19 99,27 własności 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,80 73, Działalność usługowa , ,78 89, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych zadań bieŝących Cmentarze , ,78 85,08 5

6 Wpływy z usług , ,78 84,83 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa zadania 2020 bieŝące realizowane przez gminę na podstawie 2 300, ,00 100,00 porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna , ,95 105, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 100,00 gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 60,00 62,00 103,33 innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,52 116, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,24 81, Pozostałe odsetki , ,74 6, Wpływy z róŝnych dochodów , ,54 154, Spis powszechny i inne , ,43 87,24 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,43 87,24 gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 008, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 3 008, ,00 100,00 gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 100,00 gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 300,00 300,00 100,00 gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,20 51, Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 000, ,00 100,00 gmin) ustawami StraŜ Miejska , ,20 50,41 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób 0570 fizycznych , ,20 50,41 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości , ,66 94,01 prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 530, ,39 93,16 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej 3 500, ,39 93,38 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 30,00 20,00 66, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych , ,75 96,90 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,27 98, Podatek rolny , ,90 92, Podatek leśny , ,80 84,37 6

7 Podatek od środków transportowych , ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 101, Wpływy z róŝnych opłat 300,00 333,40 111,13 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , ,38 3,88 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych , ,11 79,71 od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,72 74, Podatek rolny , ,39 82, Podatek leśny , ,66 98, Podatek od środków transportowych , ,52 99, Podatek od spadków i darowizn , ,20 73, Opłata od posiadania psów , ,85 95, Wpływy z opłaty targowej , ,28 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,51 72, Wpływy z róŝnych opłat , ,59 114,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , ,39 107,50 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,79 96,38 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,84 95, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,35 99,20 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,00 59,41 odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,62 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 99, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,62 108, RóŜne rozliczenia , ,19 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe , ,19 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,38 100,00 gmin) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych , ,81 100,00 gmin (związków gmin) Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,39 95, Szkoły podstawowe , ,42 87,73 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,58 104,37 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,57 79, Pozostałe odsetki 543,00 565,27 104,10 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 2 460, ,00 103, Wpływy z roŝnych dochodów , ,00 106, Przedszkola , ,81 98, Wpływy z usług , ,30 98, Pozostałe odsetki 940,00 893,19 95,02 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej , ,00 99, Wpływy z roŝnych dochodów 3 370, ,00 96,44 7

8 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 8 692, ,32 100,00 samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł Gimnazja , ,16 104,63 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,58 104,67 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 420,00 438,00 104, Pozostałe odsetki 165,00 168,58 102, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 94, Wpływy z usług , ,00 94, Pozostała działalność 612,00 612,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 612,00 612,00 100,00 gmin) 851 Ochrona zdrowia 240,00 240,00 100, Pozostała działalność 240,00 240,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 240,00 240,00 100,00 gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , ,29 99,89 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,45 99,98 ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 60,00 125,36 208,93 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,31 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,78 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , ,20 100,00 społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,20 100,00 gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,42 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,42 100,00 gmin) Zasiłki stałe , ,72 99,57 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,72 99,57 gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,47 98, Pozostałe odsetki 1 450, ,25 104,98 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. A pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , ,91 99,48 płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , ,31 41,45 płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,32 110,54 8

9 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , ,32 110, Pozostała działalność , ,71 100, Wpływy z roŝnych dochodów 4 260, ,71 107,66 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 100,00 gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 92, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 92,83 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 92,83 gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,11 92, Gospodarka odpadami , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora , ,00 100,00 finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,11 77, Wpływy z róŝnych opłat , ,11 77, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,21 81, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,17 52, Wpływy z róŝnych opłat ,00 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 4,35 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2039 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,88 56,52 gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2707 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,74 32,98 samorządów województw pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , ,55 83, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 99,97 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 2330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 168, ,00 92, , ,00 100, , ,00 99,66 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Biblioteki , ,00 90,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , ,00 90, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,04 107,30 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2039 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,71 101,19 gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2707 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł , ,33 108, Kultura fizyczna i sport , ,03 102, Instytucje kultury fizycznej , ,03 102,86 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,46 104,17 9

10 Wpływy z usług , ,56 102, Pozostałe odsetki 25,00 25,01 99,96 10

11 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Realizacja planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 roku w układzie uchwały budŝetowej Lp. / dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok % wyk DOCHODY OGÓŁEM , ,50 95,52 Razem dochody bieŝące , ,31 96,18 Razem dochody własne (I+II+III+IV) , ,55 93,22 I Dochody z podatków , ,36 90, w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem , ,36 90, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500, ,39 93, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 500, ,39 93, , ,97 97, Podatek od nieruchomości , ,27 98, Podatek rolny , ,90 92, Podatek leśny , ,80 84, Podatek od środków transportowych , ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 101,99 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,00 78,92 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,72 74, Podatek rolny , ,39 82, Podatek leśny , ,66 98, Podatek od środków transportowych , ,52 99, Podatek od spadków i darowizn , ,20 73, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,51 72,20 II Dochody z opłat , ,92 96, w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem , ,92 96,56 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,13 98,83 fizycznych 0370 Opłata od posiadania psów , ,85 95, Wpływy z opłaty targowej , ,28 100,14 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,79 96,38 ustaw 11

12 III Wpływy z opłaty skarbowej , ,84 95, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,60 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,35 99,20 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 59,41 Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,62 100,18 w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem , ,62 100,18 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód , ,62 100,18 budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 99, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,62 108,17 IV Pozostałe wpływy własne , ,65 85,15 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,85 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,17 94, Wpływy z róŝnych opłat (za przyłącza) , ,17 94, Pozostała działalność 3 050, ,68 99, Wpływy z róŝnych opłat 3 050, ,68 99, Transport i łączność , ,00 70, Drogi publiczne gminne , ,00 70,00 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej , ,00 70, Gospodarka mieszkaniowa , ,84 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,84 98, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,98 98, , ,86 99, Działalność usługowa , ,78 88, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych zadań bieŝących Cmentarze , ,78 84, Wpływy z usług , ,78 84, Administracja publiczna , ,28 126, Urzędy wojewódzkie 60,00 62,00 103,33 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 60,00 62,00 103,33 innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,28 126, Pozostałe odsetki , ,74 6, Wpływy z róŝnych dochodów , ,54 154,32 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,20 50, StraŜ Miejska , ,20 50, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności , ,20 50,41 12

13 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem , ,76 49, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30,00 20,00 66, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30,00 20,00 66, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,78 4, Wpływy z róŝnych opłat 300,00 333,40 111, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,38 3,88 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,98 110, Wpływy z róŝnych opłat , ,59 114, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,39 107, Oświata i wychowanie , ,07 95, Szkoły podstawowe , ,42 87,73 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,58 104,37 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,57 79, Pozostałe odsetki 543,00 565,27 104,10 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 2 460, ,00 103, Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 106, Przedszkola , ,49 98, Wpływy z usług , ,30 98, Pozostałe odsetki 940,00 893,19 95,02 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej , ,00 99, Wpływy z róŝnych dochodów 3 370, ,00 96, Gimnazja , ,16 104, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,58 104, Wpływy z usług 420,00 438,00 104, Pozostałe odsetki 165,00 168,58 102, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 94, Wpływy z usług , ,00 94, Pomoc społeczna , ,73 93, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,14 98, Pozostałe odsetki 60,00 125,36 208,93 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,78 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,56 48, Pozostałe odsetki 1 450, ,25 104, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. A pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,31 41,45 13

14 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,32 110, Wpływy z usług , ,32 110, Pozostała działalność 4 260, ,71 107, Wpływy z róŝnych dochodów 4 260, ,71 107, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,11 77, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,11 77, Wpływy z róŝnych opłat , ,11 77, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 9, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 2, Wpływy z róŝnych opłat ,00 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów , ,00 4, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 98, Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 2 168, ,00 92, , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,03 102, Instytucje kultury fizycznej , ,03 102, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,46 104, Wpływy z usług , ,56 102, Pozostałe odsetki 25,00 25,01 100,04 Subwencja ogólna z budŝetu państwa , ,00 100,00 w tym: 758 RóŜne rozliczenia , ,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 2920 samorządu terytorialnego , ,00 100,00 I Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 Dotacje celowe (I.+II.+III.+IV.) , ,91 99,62 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: , ,66 99, Rolnictwo i łowiectwo , ,72 100, Pozostała działalność , ,72 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,72 100, Administracja publiczna , ,43 96,64 14

15 Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 100,00 gmin) ustawami Spis powszechny i inne , ,43 87,24 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,43 87,24 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 008, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 3 008, ,00 100,00 gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Obrona narodowa 300,00 300,00 100, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 000, ,00 100, Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, ,00 100, Ochrona zdrowia 240,00 240,00 100, Pozostała działalność 240,00 240,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 240,00 240,00 100, Pomoc społeczna , ,51 100,00 II Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,31 100,00 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,31 100,00 gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , ,20 100,00 społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,20 100,00 gmin) ustawami Pozostała działalność , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących na podstawie porozumień 2 300, ,00 100,00 z organami administracji rządowej 15

16 w tym: 710 Działalność usługowa 2 300, ,00 100, Cmentarze 2 300, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa zadania 2020 bieŝące realizowane przez gminę na podstawie 2 300, ,00 100,00 porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację III. własnych zadań bieŝących gmin , ,25 99,19 w tym: 600 Transport i łączność , ,14 100, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,14 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,14 100, RóŜne rozliczenia , ,38 100, RóŜne rozliczenia finansowe , ,38 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,38 100,00 gmin) 801 Oświata i wychowanie 612,00 612,00 100, Pozostała działalność 612,00 612,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 612,00 612,00 100,00 gmin) 852 Pomoc społeczna , ,14 99,91 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , ,00 100,00 społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,42 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,42 100,00 gmin) Zasiłki stałe , ,72 99,57 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,72 99,57 gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) Pozostała działalność , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 100,00 gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 92, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 92,83 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,00 92,83 gmin) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,59 73, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,88 56,52 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2039 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków , ,88 56,52 gmin) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,71 101,19 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2039 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,71 101,19

17 IV. Dotacje z innych źródeł , ,00 96,43 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 96, Melioracje wodne , ,00 96,30 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 2330 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień , ,00 96,30 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 93, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 99, Biblioteki , ,00 90,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , ,00 90,00 Dochody bieŝące z budŝetu Unii Europejskiej , ,85 80,12 w tym: 801 Oświata i wychowanie 8 692, ,32 100, Przedszkola 8 692, ,32 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 8 692, ,32 100,00 samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna , ,91 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,91 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,91 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,62 76, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,29 71, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , ,74 32, , ,55 83, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,33 108, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł , ,33 108,02 Razem dochody majątkowe , ,19 89,10 Razem dochody majątkowe własne , ,38 75,33 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,15 100, Pozostała działalność , ,15 100, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,15 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,99 74, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,99 74,28 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,19 99,27 17

18 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,80 73, Administracja publiczna , ,24 81, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,24 81, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,24 81,30 Razem dochody majątkowe z dotacji , ,81 100, Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100,00 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 758 RóŜne rozliczenia , ,81 100, RóŜne rozliczenia finansowe , ,81 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,81 100,00 własnych gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, Gospodarka odpadami , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora , ,00 100,00 finansów publicznych Dochody majątkowe z budŝetu Unii Europejskiej , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00 18

19 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr OR FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie ogółem % wyk RAZEM WYDATKI , ,29 94, Rolnictwo i łowiectwo , ,25 46, Melioracje wodne , ,47 99, Zakup usług pozostałych , ,50 99, RóŜne opłaty i składki 500,00 431,97 86, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,72 24, RóŜne opłaty i składki 600,00 579,94 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 120,00 120,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,78 53, Izby rolnicze , ,34 97,52 Wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,34 97, Pozostała działalność , ,72 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 72,30 72,30 100, Składki na Fundusz Pracy 11,66 11,66 100, Wynagrodzenia bezosobowe 475,95 475,95 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,86 100, RóŜne opłaty i składki , ,95 100,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, , ,24 49,22 gaz i wodę Dostarczanie wody , ,24 49, Zakup energii 5 000, ,18 28, Zakup usług pozostałych 4 501,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 6 500, ,06 99, Transport i łączność , ,59 96, Drogi publiczne wojewódzkie 400,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 400,00 0,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych zadań bieŝących Drogi publiczne gminne , ,74 97, Wynagrodzenia bezosobowe 7 100, ,00 91, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,80 86, Zakup usług remontowych , ,65 97, Zakup usług pozostałych , ,66 85, RóŜne opłaty i składki 7 000, ,34 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,29 98, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,85 94, Zakup usług remontowych , ,78 94, Zakup usług pozostałych 5 400, ,07 97, Turystyka , ,00 75, Ośrodki informacji turystycznej , ,00 83, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 650, ,00 91,41 19

20 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 4 980, ,00 97, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 700, ,00 52, Zakup usług pozostałych 4 700, ,00 52, Gospodarka mieszkaniowa , ,93 88, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,93 88, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,80 94, Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, ,44 83, Zakup energii , ,20 81, Zakup usług remontowych , ,12 86, Zakup usług pozostałych , ,07 92, RóŜne opłaty i składki 5 085, ,13 97, Pozostałe odsetki 15,00 10,09 67, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,08 63, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 99, Działalność usługowa , ,95 73, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,27 57, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,27 61, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 240,00 24, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,65 60, Zakup usług pozostałych , ,65 60, Cmentarze , ,03 93, Zakup usług pozostałych , ,03 93, Pozostała działalność 5 000, ,00 100, RóŜne opłaty i składki 5 000, ,00 100, Administracja publiczna , ,64 96, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2 682, ,00 100, Rady gmin , ,60 98, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 160, ,61 59, Zakup usług pozostałych 7 000, ,99 74, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,01 96, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 010, ,90 99, Wynagrodzenia osobowe , ,35 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 85, Składki na Fundusz Pracy , ,11 86, Wpłaty na PFRON , ,00 92, Wynagrodzenia bezosobowe , ,61 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,24 94, Zakup energii , ,23 99, Zakup usług remontowych 5 000, ,72 90, Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 91, Zakup usług pozostałych , ,99 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 000, ,14 88, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,16 86, , ,49 94, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 87,00 87, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,43 98, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,58 72,61

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. W sprawie: budŝetu Gminy Śmigiel na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo