Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%"

Transkrypt

1 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na r. % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,23 12,87% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Izby rolnicze , ,41 58,82% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,41 58,82% Melioracje wodne ,00 0,00 0,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0,00% Pozostała działalność , ,82 99,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 322,80 322,80 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 52,10 52,06 99,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 125, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 573, ,86 99,14% 4300 Zakup usług pozostałych 1 749, ,45 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,65 99,79% urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% licencji 400,00 400,00 100,00% 600 Transport i łączność , ,06 6,78% Drogi publiczne krajowe ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 6220 publicznych ,00 0,00% Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00% Drogi publiczne gminne , ,06 8,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 20,43% 4270 Zakup usług remontowych ,00 976,00 1,03% 4300 Zakup usług pozostałych , ,24 24,46% 4430 Różne opłaty i składki 7 000, ,00 55,20% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 878,40 0,27% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 6,30% 630 Turystyka 1 000,00 0,00 0,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,09 35,11% Pozostała działalność , ,09 35,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 70,00 0,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 67,75% 4260 Zakup energii , ,09 47,29% 4270 Zakup usług remontowych , ,42 13,37% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 40,54% 4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 0,00 0,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,80 46,40% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, ,99 90,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,69 85,01% 710 Działalność usługowa , ,78 30,57% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,78 47,92% 4300 Zakup usług pozostałych , ,78 47,92% Cmentarze , ,00 39,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 43,89%

2 750 Administracja publiczna , ,55 54,51% Urzędy wojewódzkie , ,88 55,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 53,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 847, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 49,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 750, ,74 54,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 910,61 26,02% 4300 Zakup usług pozostałych 5 100, ,20 58,16% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 720, ,00 75,00% urządzeń kserograficznych 600,00 102,00 17,00% licencji 2 100, ,01 66,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500, ,00 85,40% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,93 40,18% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,64 47,54% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 12,81% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,70 52,49% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 122,85 24,57% urządzeń kserograficznych 2 000,00 203,98 10,20% licencji 2 000,00 237,99 11,90% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 0,00 0,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,59 55,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 55,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 50,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,46 65,39% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 41,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,98 42,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 54,40% 4260 Zakup energii , ,53 59,57% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,81 48,10% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 000,00 992,52 49,63% 4360 komórkowej , ,27 62,23% komórkowej , ,39 42,48% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,85 47,81% 4430 Różne opłaty i składki ,00 210,00 0,61% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 72,10% urządzeń kserograficznych 7 000, ,61 32,54% licencji , ,09 78,41% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,17 74,86% Pozostała działalność , ,15 30,36% 4430 Różne opłaty i składki , ,15 30,36% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 800,00 388,11 21,56% Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 800,00 388,11 21,56% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136,00 135,77 99,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 19,35 96,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 790,00 232,99 29,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 854,00 0,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,50 34,07% Komendy powiatowe Policji 7 500, ,00 73,33% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 500, ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 000,00 0,00 0,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00 0,00% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarne , ,69 35,90% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,79 41,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 62,99%

3 4260 Zakup energii 3 000, ,78 65,23% 4270 Zakup usług remontowych 1 700,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,88 69,94% 4360 komórkowej 1 200,00 585,60 48,80% komórkowej 1 200,00 606,94 50,58% 4430 Różne opłaty i składki 7 000, ,00 68,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Obrona cywilna 779,25 679,26 87,17% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 279,25 279,25 100,00% 4260 Zakup energii 200,00 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 200,01 66,67% Zarządzanie kryzysowe 2 400,00 35,55 1,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 35,55 1,98% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,43 65,83% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,43 65,83% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,78 59,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 917,70 45,89% 4300 Zakup usług pozostałych , ,95 75,30% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 200,00 13,33% 757 Obsługa długu publicznego , ,13 25,29% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,13 49,64% Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 8070 wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów , ,13 49,64% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,29 51,02% Szkoły podstawowe , ,59 48,93% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,74 43,10% 3050 Zasądzone renty 600,00 250,00 41,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 46,19% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 98,72% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 47,55% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,02 53,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,09 54,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 47,12% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,38 13,04% 4260 Zakup energii , ,19 46,55% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 4,43% 4300 Zakup usług pozostałych , ,38 36,30% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 8 500, ,02 25,73% komórkowej , ,90 46,61% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000, ,10 65,72% 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 79,87% urządzeń kserograficznych , ,82 24,03% licencji 6 000,00 929,47 15,49% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,47 50,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,99 47,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 47,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 42,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 997, ,98 48,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,01% Przedszkola , ,82 46,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 800, ,09 36,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 48,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,42 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 43,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 698, ,55 47,75%

4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 16,84% 4220 Zakup środków żywności , ,52 46,62% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii , ,22 42,53% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500, ,78 48,71% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 500,00 366,52 73,30% stacjonarnej 1 500,00 537,30 35,82% 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 328,70 41,09% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% urządzeń kserograficznych 3 000,00 760,17 25,34% licencji 1 500,00 154,12 10,27% Gimnazja , ,86 54,73% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,69 49,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 50,09% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,63 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 54,17% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,45 51,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 203, ,87 45,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 76,16% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, ,16 42,90% 4260 Zakup energii , ,68 55,40% 4270 Zakup usług remontowych , ,82 22,23% 4300 Zakup usług pozostałych , ,91 97,33% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 000,00 517,38 17,25% stacjonarnej 5 000, ,99 50,46% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, ,40 66,72% 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 78,64% urządzeń kserograficznych 6 000, ,00 29,95% licencji 6 000, ,00 75,82% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 800, ,22 83,37% Dowożenie uczniów do szkół , ,89 61,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 66,33% 4300 Zakup usług pozostałych , ,56 61,04% 4430 Różne opłaty i składki 3 997, ,00 100,00% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,90 46,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 42,74% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 45,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 890, ,18 50,12% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 575,00 57,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 33,45% 4260 Zakup energii 6 500, ,45 51,56% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,15 56,30% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 000,00 300,00 15,00% stacjonarnej 3 000, ,61 49,95% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 399,10 39,91% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 859, ,00 75,00% urządzeń kserograficznych 5 000,00 410,00 8,20% licencji 5 000, ,00 52,04% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,05 29,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 83,55 27,85% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 28,25% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 469, ,50 64,45% urządzeń kserograficznych 4 650,00 0,00 0,00% Stołówki szkolne , ,71 53,71% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 39,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,49 85,28% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 37,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 216, ,13 56,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,19 28,23% 4220 Zakup środków żywności , ,56 67,83% 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 500,00 31,25%

5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,01% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia , ,87 40,06% Szpitale ogólne , ,00 21,33% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 21,33% Zwalczanie narkomanii 7 000,00 375,00 5,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 375,00 7,50% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,87 50,61% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 52,34% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 548, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 780, ,46 54,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy 540,00 302,73 56,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,23 25,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 73,94% 4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,70 32,33% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 340,00 0,00 0,00% stacjonarnej 1 100,00 481,55 43,78% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 600,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907,00 680,00 74,97% Pozostała działalność 7 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,11 50,33% Domy pomocy społecznej , ,85 43,97% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego , ,85 43,97% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,33 45,64% 3110 Świadczenia społeczne , ,60 45,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 39,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 767, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 34,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 970,00 781,56 39,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 624,77 15,62% 4260 Zakup energii 8 000, ,91 50,01% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 148,00 29,60% 4300 Zakup usług pozostałych , ,28 46,52% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 500,00 240,00 48,00% stacjonarnej 2 500,00 598,74 23,95% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 671,25 33,56% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 22,00 2,20% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 545, ,00 53,44% 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 0,00 0,00% urządzeń kserograficznych 1 000,00 0,00 0,00% licencji 3000,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,35 48,50% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,35 48,50% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,41 82,41% 3110 Świadczenia społeczne , ,41 82,49% 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 0,00 0,00% Dodatki mieszkaniowe , ,83 49,51% 3110 Świadczenia społeczne , ,13 49,49% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, ,70 54,69% Ośrodki pomocy społecznej , ,34 54,80% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 52,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00%

6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 51,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 435, ,70 57,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 871,06 34,84% 4260 Zakup energii 6 000, ,32 51,94% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 544,00 68,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 656, ,68 75,10% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 350,00 153,00 43,71% stacjonarnej 1 500,00 575,71 38,38% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000,00 447,50 44,75% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 785,20 78,52% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 533, ,00 75,01% 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 3 500, ,00 34,11% urządzeń kserograficznych 1 000,00 0,00 0,00% licencji 1000,00 427,00 42,70% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 40,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 40,00% Pozostała działalność , ,00 46,93% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 46,98% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 540,00 36,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,13 51,24% Świetlice szkolne , ,13 39,67% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,25 50,38% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 34,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 43,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 366, ,81 47,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 500,00 50,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% urządzeń kserograficznych 1 000,00 0,00 0,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 68,22% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 68,22% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,14 37,53% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Gospodarka odpadami , ,00 50,00% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 6650 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 50,00% Oczyszczanie miast i wsi , ,71 64,75% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, ,00 32,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 54,10% 4300 Zakup usług pozostałych , ,01 66,44% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500, ,98 100,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,83 27,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,83 26,12% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 634,00 31,70% Schroniska dla zwierząt , ,00 49,65% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 49,65% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,59 50,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 44,97% 4260 Zakup energii , ,35 55,27% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,93 54,35% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 290, ,00 99,96% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,12 36,23% Pozostała działalność , ,01 4,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 530,59 3,66% 4260 Zakup energii 500,00 23,11 4,62% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, ,21 83,54% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0,00 0,00%

7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 7,79% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,95 45,09% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,95 46,40% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury , ,00 69,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 56,87% 4260 Zakup energii , ,58 60,70% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,27 79,91% 4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 146,40 0,31% Biblioteki , ,00 48,81% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury , ,00 48,81% Pozostała działalność , ,00 15,02% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 18,89% 926 Kultura fizyczna i sport , ,04 18,50% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,51 31,88% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , ,00 45,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 7,93% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,10 50,75% Pozostała działalność , ,53 2,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 139,00 1,74% 4300 Zakup usług pozostałych , ,53 21,94% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 750,00 0,80% Razem , ,41 43,63%

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/189/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2008 roku Dział Rozdział * Nazwa Wydatki budżetu gminy na 2009 r. Plan na 2009 r. (6+12) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2007

Plan wydatków na rok 2007 Plan wydatków na rok 2007 Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2006r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 649 530,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 163/2005 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2004 rok

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku l.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie na 31-12-2014 r. w r. w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 151 247,16

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo. zadania własne. Izby rolnicze zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo. zadania własne. Izby rolnicze zł Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/ 2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 82 zł zadania własne 82 zł Izby rolnicze 01030 82 zł Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r.

Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r. Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Dział Rozdział Treść Kwota w zł: zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 110,00 01030 Izby Rolnicze 860,00

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V II/48/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 24 kwietnia 2007r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Dz. Rozdz. Parag raf Wyszczególnienie Plan na 2006 rok

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2008 roku Plan wydatków budżetu na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo